Page 18

POLABÍ

MĚSTEČKO BEZ BARIÉR Čtvrtý ročník folklorního festivalu Městečko Open Air bude bořit bariéry. Hlavní host 4. ročníku kapela The Tap Tap je hudební seskupení tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. A vzhledem k zaměření této kapely budou bořeny i bariéry mezi hudebními žánry. Od nejmenších...

Dětská muzika Kolíček z Prahy má repertoár sestaven z moravských, slovenských, maďarských, rumunských i cikánských lidových melodií

a popěvků. Dětský soubor Šáteček ze Semic se zaměřuje na folklor středního Polabí.

V Přerově nad Labem spojí tradici se současností

... k nejzkušenějším

Pražský soubor lidových písní a tanců Gaudeamus se ve svých představeních snaží propojovat tradice se současností a oslovit dnešního diváka po celé Evropě. A chybět nemůže ani domácí soubor a pořadatel festivalu: Dykyta Přerov nad Labem.

Užijí si všichni

Festival se uskuteční 15. června od 14.00 hodin v Přerově nad Labem. Připraveny budou workshopy s chráněnými dílnami z našeho regionu, pro děti dílnička a nafukovací hrad. red, foto archiv souboru Dykyta

STAVBA ZŠ JUVENTA POKRAČUJE Město Milovice může v letošním roce čerpat dotaci na další etapu výstavby školy.

Škola pojme téměř osm stovek žáků

Do července bude dokončena a vybavena budova C (pravá strana vedle hlavního vchodu – objekt A), která poskytne dalších 10 tříd (keramická dílna, jazykové učebny), tělocvična

s vnitřní horozeleckou stěnou, šatny a pravá část venkovního sportovního stadionu s šatnami. Na stadionu v této etapě vznikne část běžecké dráhy, skok do dálky a plocha pro hřiště na tenis, volejbal a basketbal. Vybavení tělocvičny a stadionu je navrženo tak, aby sloužilo škole i volnočasovým aktivitám. Děti už se těší

Součástí přiznání dotace na tento rok je i částka na III. etapu, která za-

čne již koncem měsíce června, a to v objektu B (za hlavním vchodem), jenž bude sloužit pro výuku druhého stupně. Hrubé stavební práce budou ukončeny tak, aby v měsíci září již nenarušovaly výuku. Po dokončení II. etapy pojme škola kapacitně 780 žáků. V letošním školním roce přijde 1. září do obou milovických základních škol 232 prvňáčků. Marcela Říhová, místostarostka Milovic, foto archiv autorka

OSTŘE HLÍDANÁ ELEKTRÁRNA Komise bojující proti výstavbě paroplynové elektrárny mezi Mochovem a Čelákovicemi neustále monitoruje situaci kolem projektu elektrárny. Ve čtvrtek 13. března se členové komise sešli za účelem projednání návrhu nového územního plánu obce Mochov. Návrh představil starosta Mochova František Bouček, který zdůraznil, že ve vztahu k paroplynové elektrárně se z pohledu územního plánu nic nemění a nejsou činěny žádné kroky vedoucí k znovuoživení záměru stavby elektrárny.

18 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Stále ve střehu

Jak vidno, úsilí věnované boji proti realizaci projektu elektrárny nepřichází vniveč. „Celý záměr zůstává v současné době stále u ledu a s největší pravděpodobností o něm v dohledné době ani neuslyšíme. Komise celou situaci nadále monitoruje,“ prohlásili předseda komise Josef Pátek a místopředseda

komise Luboš Netušil. Paroplynová elektrárna by měla nepříznivý vliv na životní prostředí a přinesla by negativa v podobě exhalací a hlukového a tepelného znečištění nejen obyvatelům Čelákovic a Mochova, nýbrž i okolním obcím, jako jsou např. Nehvizdy, Přerov nad Labem, Lázně Toušeň a další. red

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement