Issuu on Google+

Els van Driel en Eefje Blankevoort •JOURNALISTENPROGRAMMAMAKERRESPSCHRIJVERENFILMMAKERnd.nl/opinie beeld novum / Jan Sibon

Idols voor vluchtelingen … Het Nederlandse asielbeleid leidt tot een bijna permanente discussie in de politiek en in de samenleving. In een serie van vijf artikelen geven de freelance journalisten Els van Driel en Eefje Blankevoort een inkijkje in problemen waar asielzoekers, de centra waar ze ondergebracht worden, IND-medewerkers, politici en hulpverleners tegen aanlopen. Een belangrijke vraag is:kan het anders? Vandaag de laatste bijdrage. )N.EDERLANDWORDTPROCENTVANDE ASIELAANVRAGENINGEWILLIGD ZOBLIJKTUIT %UROSTAT HET%UROPESEBUREAUVOORDE STATISTIEK$ATISINDE%5VERHOUDINGS GEWIJSVEEL)NBIJVOORBEELD&RANKRIJKIS HETPROCENT%LKLANDBEPAALTZIJNEI GENCRITERIAVOORTOELATINGENDATVER KLAARTDEVERSCHILLEN $ITISINTERESSANTINHETLICHTVANEEN UITSPRAAKDIEDEMISSIONAIRMINISTER ,EERSINMEIDEEDINDE6OLKSKRANTDE PROCEDURESMOETENWORDENAANGE SCHERPTENVERSNELD-AAR ZOBENA DRUKTEHIJ DElTERECHTEASIELZOEKERm HEEFTHIERVANNIETSTEVREZEN DIEPIK KENWEERMETONZEPROCEDURESZOUIT $ATKLINKTHEELREDELIJKONTERECHTE ASIELZOEKERSWILLENWENIETTOELATEN DIE BLIJVENMAARINHUNEIGENLAND !LSJEHETRELATIEFHOGECIJFERZIETVAN ASIELVERZOEKENDIEZIJNTOEGEWEZEN  VERMOEDJEDATWEEENRUIMEDEFINITIE HANTERENVANDIElTERECHTEASIELZOEKERm -AARINDEVREEMDELINGENWETWORDT HETNIETZORUIMGEDEFINIEERD)NAAN MERKINGVOOREENVERBLIJFSVERGUNNING KUNNENKOMENZIJDIEVOLGENSDEDEFI NITIEVANDE6.VLUCHTELINGZIJN OFZIJ DIEGETRAUMATISEERDZIJNDOORTOEDOEN VANALLERHANDEVORMENVANGEWELD OF DIEBIJTERUGKEERHIERVOORTEVREZEN HEBBENVOLGENSHET%UROPEES6ERDRAG VOORDE2ECHTENVANDE-ENS 3LECHTS ZOmNPROCENTVANDEASIELAANVRAGEN VOLDOETHIERAANVOLGENSDE).$ (OE KOMT DE REST VAN DIE  PROCENT

TOEWIJZENVANASIELAANVRAGENTOTMEDIO JARENNEGENTIG WERDENERDESTIJDSHEEL VEELAANVRAGENGERUISLOOSINGEWILLIGD %RZATEENGATTUSSENBELEIDENPRAKTIJK DEMENSENDIEHIEREENMAALWAREN  KONDENVAAKNIETWORDENUITGEZET $ITISNADEINVOERINGVANDENIEUWE VREEMDELINGENWETINNOGSTEEDS ZOONSASIELBELEIDISNIETSLUITEND$AT KANOOKNIET%RONTSTAANALTIJDGROEPEN lONUITZETBARENmOMDIVERSEREDENEN)N DETUSSENTIJDVERANDERTDEWERELDEN HETBELEIDVERANDERTOPDIEGOLVENMEE $AARDOORKANHETZIJNDATERHONDERDEN )RAKEZENMETEENVOORLOPIGESTATUSNA EENVERBLIJFVANVIJF ZESJAARPLOTSELING TOCHTERUGMOETENNAAR)RAK+UNJEDAT DEZEMENSEN DIEHIERZIJNINGEBURGERD  AANDOEN:ESLOEGENEENTENTENKAMP OPIN4ER!PELOMTENEINDERAADAAN DACHTTEVRAGENVOORHUN: FACTOR

media 3OMSHELPTHETALSDEMEDIAEROPDUI KEN-AARDE).$HANDELTLIEVERINDE LUWTEHETTOEKENNENVANASIELAANVRA GENAF/MAANZUIGENDEWERKINGTEGEN TEGAAN BLIJFJEVOORDEBÖHNETETTEREN l!LLEENTERECHTEASIELZOEKERSKOMENER NOGINm 7EWILLENHETNIET MAARONSASIELBE LEIDISEENl)DOLSmVOORVLUCHTELINGEN %ENSTRIJDWAARINGROTEINDIVIDUELEBE Een groep Somaliërs is donderdag opnieuw een protest begonnen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Nadat de groep de LANGENEENROLSPELEN WAARACHTERVEEL nacht in de openlucht had doorgebracht, werden ze vrijdag in de loop van de dag opgepakt.. LEEDSCHUILGAAT$EWEDSTRIJDVINDT WELEENSOVERGEGRAPT ZEGT2ONALD CRITERIUM MAARERZIJNNUWELALLERLEI DANAANHUNVERBLIJFSVERGUNNING:IJN PLAATSTEGENOVEREENSTUGGEJURY DIE l+UNNENWENIETGEWOONEENSOORT DITTOCHOOKlTERECHTEmASIELZOEKERS$IE UITZONDERINGSCATEGORIEÅN!FGHAANSE qHÃ HETZIJNNETMENSENqVATBAAR IDOLSWEDSTRIJDUITSCHRIJVENGAMAAR VERWESTERDEMEISJESMOGENBIJVOOR HARDESCHEIDINGTUSSENlTERECHTEmEN BLIJKTVOORDE: FACTOR lONTERECHTEmASIELZOEKERSBLIJKTGEWOON BEELDWELBLIJVEN 3OMALISCHENIET(OE ZITTENENKOMMAARVOORBIJ$ELEUKSTE  ▶▶ Eerdere afleveringen in deze serie GRAPPIGSTE LIEFSTE MEESTGEÉNTEGREERDE stonden in de kranten van 21 en 28 juli, ZO VERKIEZINGSRETORIEK-ENSENVLUCHTEN OFZIELIGSTEASIELZOEKERMAGBLIJVENm(ET 6 en 13 augustus. $E).$ BESLISMEDEWERKERHEEFTVOOR OMZOVEELREDENEN%NBIJNAALTIJDTE MENSENDIENIETINEENCATEGORIEVALLEN KOMTDICHTERBIJDEREALITEITDANJEZOU RECHT'EHOOR ENBESLISMEDEWERKER Hebt u een goed idee voor de IND? DENKEN VEELBESLISSINGSVRIJHEID%RBESTAATBIJ 2ONALDVANDE).$ZEGTl/NTERECHT Stuur het naar:besteideevoordeind@ 7ATISHIERAANDEHAND&ERMETAALOF VLUCHTELINGZIJNZEMISSCHIENWEL MAAR DE).$OOKNOGEENlSCHRIJNENDHEIDS gm ail.com . De beste ideeën worden SOFTBELEID)SONSASIELBELEIDSTRENG HETINHUMANEZITALTIJDBUITENDEVLUCH COMMISSIEmDIEEROVERBESLIST(EBBEN door Eefje Blankevoort en Els van Driel MAARRECHTVAARDIG/F ZOALSACTIVISTEN TELINGENZAKENHETHEEFTBETREKKINGOP WEHETHIERDANOVEREENGROTELOTERIJ voorgelegd aan de IND en aan experts DER:IELIGEN-AAKTDE: FACTORHETVER ZEGGEN INHUMAANENRESTRICTIEF6OL KINDEREN ZIEKEN OUDEREN$ATHEEFT (advocaten, wetenschappers). De GENSEENRECENTPROEFSCHRIFTVAN4YCHO SCHIL DUSEIGENLIJKNIKSMETASIELTEMAKENm uitkom sten daarvan worden in septem 7ALLAARDT DIE ONDERZOEK DEED NAAR HET ber in deze krant gepubliceerd. /NDER ).$mERS WORDT DAAR INDERDAAD :IELIGHEID IS NATUURLIJK GEEN OFFICIEEL


Column Nederlands Dagblad - Idols voor vluchtelingen