Page 1

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com


สารบัญ หน้า

แนะนา CreativeWeb สินค้า บริการ คาถามที่พบบ่อย (FAQ’s Online) ติดต่อเรา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com

1 3 4 5 7


1

แนะนา CreativeWeb

CreativeWeb มีบริการออกแบบเว็บไซต์ พร้ อมตกแต่งเว็บไซต์ให้ กับลูกค้ า ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง โดย ไม่อยากมีรูปแบบเว็บไซต์ที่ซ ้าใคร ต้ องการสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง ในพื ้นฐานค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม พร้ อมทั ้งการบริ ก าร ครบครัน และมีทีมบริการคอยให้ คาแนะนาตลอดอายุการใช้ งาน ทีมงาน CreativeWeb พร้ อมให้ บริ ก ารลูก ค้ าทุก ท่าน ด้ วย ประสบการณ์ แ ละความต้ อ งการสร้ างสรรค์ ผลงานสุดครี เอที ฟ เพื่อให้ ทุก ท่านพึงพอใจอย่ างสูง สุด ไม่ว่ าจะเป็ นเว็บไซต์ องค์กร ร้ านค้ า บริ ษัท หน่ วยงานต่าง ๆ ตลอดถึงร้ านค้ าออนไลน์ หลากหลายประเภท วันนี เ้ รา CreativeWeb พร้ อมแล้ ว สาหรับ การให้ บ ริ ก ารลูก ค้ าอย่ างเต็ มความสามารถ คงความเป็ นเอกลัก ษณ์ “ถูก เร็ว ดี ” ให้ ส มกับที่ลูก ค้ ามอบความ ไว้ วางใจกับเรา

ข้อดีของออกแบบเว็บไซต์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ให้ บริการบนระบบ Cloud Computing ลูกค้ าได้ รับเว็บไซต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ ไม่ซ ้าใคร เว็บไซต์มีความสวยงาม ตามประเภทธุรกิจ ลูกค้ ามอบหมายให้ CreativeWeb เป็ นผู้จัดทาเว็บไซต์แทนลูกค้ า สร้ างความน่าเชื่อถือต่อสินค้ าและองค์กร ลดค่าใช้ จ่ายรายปี ที่ไม่จาเป็ น มีทีมงานมืออาชีพทางเว็บไซต์คอยให้ คาปรึกษา เพิ่มข้ อมูลองค์กร ข้ อมูลสินค้ าได้ ครบถ้ วนบนเว็บไซต์ โดยทีมงานคุณภาพ


2

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา 1. ตั ้ง Server เก็ บ ข้ อ มูล ลูก ค้ า อยู่ บ นระบบ Cloud ที่ให้ ข้ อ มูล ของลูก ค้ าตั ้งอยู่ บนพื ้นฐานของความปลอดภัย มี ผู้เชี่ยวชาญระบบ Cloud คอยดูแลจัดการ 2. บริการด้ านงานเว็บไซต์วงจร 3. มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานบริการเว็บไซต์คอยดูแลระบบ 4. มีทีมงานบริการตลอดอายุการใช้ งาน ในรูปแบบ One Stop Service 5. ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ด้ วยความครีเอทีฟ 6. ไม่ใช่การทาเว็บไซต์ แต่หมายถึง “การทาการตลาด” เว็บไซต์ข อง CreativeWeb ทุก เว็บไซต์ จะรองรับระบบการ ค้ นหาจาก Search Engine จาก Google , Yahoo หรื อแหล่งค้ นหาอื่นๆ ทาให้ เป็ นการเพิ่มฐานการรับรู้ ข องลูก ค้ า ต่อสินค้ าและองค์กร 7. เราทางานแบบ “ถูก เร็ว ดี” 8. ใช้ บริการ CreativeWeb สร้ างอาชีพ ให้ กับ IT Outsourcing ที่มีใจรัก ในการให้ บริ ก ารทางด้ าน IT และการบริ ก าร จากทัว่ ทุกท้ องที่ของประเทศ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คน ได้ ทาอาชีพที่ตนเองรักอย่างไม่มีข้อปิ ดกั ้นใดๆ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com


3

สินค้า สินค้าของ CreativeWeb ออกแบบเว็บไซต์  จ้ างทีมงานออกแบบ จัดทาเว็บไซต์  เว็บไซต์ตามความต้ องการของลูกค้ า  เว็บไซต์เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ ้าใคร  ทีมงาน CreativeWeb เป็ นผู้จัดทาเว็บไซต์  จานวน 10 Pages ส่วนเกินคิดราคา 1,000 บาท/Page  ลูกค้ าสามารถแก้ ไขได้ 2 ครั ้ง  Flash Animation จานวน 2 จุด  ลงข้ อมูล/รูปภาพ 50 ชุด  Intro เว็บไซต์

ราคา : 14,900 บาท (ชาระในปีแรก) ปีถัดไปชาระ 3,000 บาท (ค่า Domain Hosting) เงื่อนไข : ลูกค้าทีต่ ้องการจด Domain Name เป็น .co.th/.or.th/.ac.th/.net.th/.mi.th ต้องเพิ่มอีก 450 บาท หมายเหตุ  ราคาค่ าบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า  ค่าบริ การขึ ้นอยู่กับความยากง่ ายของเนื อ้ งาน  ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มล ู ค่าเพิ่ม 7%


4

บริการ CreativeWeb มีบริการที่เกี่ยวข้ อกับการทาเว็บไซต์ เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ ามากมาย เพื่อเน้ นการ บริการแบบ “ถูก เร็ว ดี” และบริการในรูปแบบ One Stop Services ดังนี ้ 1. บริการออกแบบเว็บไซต์ 2. บริการจด Domain Name หรือชื่อเว็บไซต์ตามธุรกิจของท่าน รายการ .com/.net/.org/.in.th/.info ภาษาไทย.com .co.th/.or.th/.ac.th/.go.th/.net.th/.mi.th ชี้โดเมน ค่าบริการ

ราคา(บาท)/ปี 450 500 900 200 Free

3. บริการออกแบบป้ ายโฆษณา (Banner) 4. บริการออกแบบโลโก้ (Logo)

5. 6. 7. 8. 9.

รายการ

ราคา (บาท Package)

Logo A

1,500

Logo B

2,900

Logo C

3,500

บริการ SEO ให้ เว็บไซต์ติดอันดับการค้ นหาจาก Google บริการแปลภาษาเว็บ ไซต์ บริการดูแลเว็บ ไซต์ บริการ Add Product เพื่อเพิ่มสินค้ าลงในเว็บไซต์ของท่าน ราคาเริ่ มต้ น 500 บาท/Set บริการ Add Content เป็ นการเพิ่มข้ อมูล รายละเอียดต่างๆของสินค้ าและองค์กรลงไปยังเว็บไซต์ ราคาเริ่มต้ น 30 บาท/Page

หมายเหตุ  ราคาบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า  ค่าบริ การขึ ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื ้องาน  ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com


5

FAQ’s Online 1. ทาไมต้องเลือก CreativeWeb CreativeWeb มี ที ม งานมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามถนั ด เฉพาะด้ าน ทั ง้ Web Design, Graphic Design และ Programmer ที่มีป ระสบการณ์ ในการจัดทาเว็บ ไซต์ เพื่อให้ เว็บไซต์ข องคุณออกมาสวยงามและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ลูกค้ าต้ องการ 2. การออกแบบเว็บไซต์ คืออะไร เป็ นการออกแบบเว็ บ ไซต์ พร้ อมตกแต่ง เว็บไซต์ให้ กั บลูก ค้ า ที่ต้อ งการมี เว็บไซต์เป็ นของตนเอง โดยไม่ อยากมี รูปแบบเว็บไซต์ที่ซ ้าใคร ต้ องการสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง 3. เว็บไซต์ สาคัญอย่างไร? ในปั จจุบัน ระบบการติดต่อสื่อสาร และการค้ าขายต่างๆได้ ขึน้ ถูก พัฒนาให้ เข้ ามาอยู่ใ นระบบอินเทอร์ เน็ ตมากขึน้ เรื่อย ๆ ซึง่ เว็บไซต์ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าจากทุกพื ้นที่ได้ เข้ าสู่ข้ อมูลขององค์ก ร เข้ าสู่สินค้ าและ บริการได้ ตลอดเวลา เป็ นการเพิ่มยอดขายที่มากขึ ้น ในต้ นทุนที่ต่าลงอีกด้ วย 4. ชื่อ Domain ของตนเองมีความจาเป็นมากแค่ไหน? จาเป็ นมาก เนื่องจากเป็ นชื่อที่ทาให้ ลกู ค้ าสามารถค้ นหาเว็บไซต์ของผู้ประกอบการได้ ง่ายขึน้ และยังเป็ นชื่ อเว็บไซต์ ที่สร้ างความน่าเชื่อถือได้ อย่างดีอีก ด้ วย 5. มีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่อยากเปลี่ยนรูปโฉมเว็บไซต์ สามารถใช้บริการ CreativeWeb ได้หรือไม่? ทางเราไม่สามารถแก้ ไขเว็บไซต์ข องลูก ค้ าที่ไม่ใช่ เว็บไซต์ในเครื อของ Prosoft ได้ เนื่ องจากเทคโนโลยี ในการสร้ าง เว็บไซต์ค่อนข้ างต่างกัน ขอแนะนาให้ ลกู ค้ าสร้ างเว็บใหม่ขึ ้นมาจาก CreativeWeb แล้ วนาไปใช้ แทนเว็บไซต์เดิมได้ เลยค่ะ 6. หากต้องการมีเว็บไซต์ใหม่ แต่ต้องการให้ชื่อ Domain เดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถทาได้หรือไม่? การเปลี่ยนเว็บไซต์ มีอยู่ 2 กรณีคือ  ลูกค้ าสามารถสร้ างเว็บไซต์ใหม่ขึ ้นมา แล้ วนามาแสดงในชื่ อ Domain เดิมได้ แต่ ใช้ ได้ ส าหรั บ กรณี ที่ ล ูก ค้ ามี ftp เท่านั ้น (สามารถขอได้ จากผู้ทาเว็บไซต์เดิม)  กรณี ลก ู ค้ าไม่มี ftp ต้ องทาการจด Domain ขึ ้นมาใหม่เท่านั ้น


6

FAQ’s Online 7. ต้องการเว็บไซต์แบบเดิม แต่อยากจด Domain ในชื่อใหม่ สามารถทาได้หรือไม่ สามารถทาได้ หากมีรหัสเข้ า ftp (สามารถขอได้ จากผู้ทาเว็บไซต์เดิม) หากไม่มีรหัสไม่สามารถทาได้ 8. เว็บไซต์ CreativeWeb บริการออกแบบเว็บไซต์ให้เลยหรือไม่? ใช่ เราออกแบบเว็บไซต์ให้ ลกู ค้ าตั ้งแต่หน้ า Homepage ตามความต้ องการของลูกค้ าที่แจ้ งมา 9. เว็บไซต์ CreativeWeb เป็นรูปแบบไหน ระหว่าง Static (HTML) และ Dynamic (CMS)? เป็ นการออกแบบตกแต่งใหม่ Static (HTML) 10. เว็บไซต์ CreativeWeb ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์จานวนเท่าไหร่ ? 3000MB (2.9GB) 11. จากัดจานวนหน้า (Page) หรือไม่? เว็บ ไซต์ CreativeWeb ไม่จากัดจานวนหน้ า สามารถเพิ่ มหน้ าได้ ต ามจานวนที่ต้องการ โดยการให้ บ ริ ก ารราคา 14,900 บาท ให้ บริการ 10 หน้ า (10 Pages) หน้ าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 10 Pages คิด Page ละ 1,000 บาท 12. เว็บไซต์ CreativeWeb มี Email Account ให้หรือไม่ ถ้ามีจานวนกี่ Email Account ? รองรับ 100 Email Account และ Space Limit 2GB 13. มี STAT หรือตัววัดผลของเว็บไซต์หรือไม่? มี 14. สามารถ Update ข้อมูลในเว็บไซต์ได้หรือไม่ และได้กี่ครั้งต่อปี? สามารถอัพเดตได้ ไม่จากัด ซึง่ ลูกค้ าสามารถแก้ ไขข้ อมูลด้ วยตนเอง 15. เว็บไซต์ CreativeWeb มี Form mail system using (ASP/CGI) หรือไม่? มี เว็บไซต์ของเราสามารถส่ง Email ผ่านส่วนของ Contact Us ได้

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com


7

FAQ’s Online 16. รองรับ Adobe Flash, JavaScript, Animated GIF หรือไม่? รองรับ Adobe Flash, JavaScript, Animated GIF 17. มี Photo gallery หรือไม่ มี 18. สามารถรองรับการแสดงผลได้กี่ Browser ? สามารถรองรับการแสดงผลได้ ทกุ Browser 19. รองรับระบบ SEO หรือไม่? เราออกแบบเว็บไซต์ให้ รองรับ SEO เพื่อให้ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเจ้ าของเว็บไซต์ 20. มีระบบ Member Registration & Management Database (access/MySQL) หรือไม่? มีระบบสมาชิกให้ เจ้ าของระบบสามารถสมัครสมาชิกและจัดการสมาชิกได้ แต่ไม่สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลได้


8

ติดต่อทีมงาน ทีมงาน CreativeWeb พร้ อมให้ บริการท่านอย่างเต็มที่ เรายิ นดีให้ บริ ก ารออกแบบเว็บไซต์ ในพื ้นฐานค่าใช้ จ่ายที่ เหมาะสม พร้ อมทั ้งการบริการครบครัน และมีทีมบริ ก ารคอยให้ คาแนะนาตลอดอายุก ารใช้ งาน เพีย งท่านติดต่อสอบถาม มายังทีมงานของเรา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

เบอร์โทรศัพท์ 0-2402-8151 อีเมล์ sale@prosoftcreative.com

ฝ่าย Support

เบอร์โทรศัพท์ 0-2402-8151 อีเมล์ contact@prosoftcreative.com

เว็บไซต์

www.prosoftcreative.com

Fanbook Fanpage

https://www.facebook.com/prosoftcreativeweb

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com


9


10

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@prosoftcreative.com

CreativeWeb E-book  

CreativeWeb E-book

Advertisement