Page 1

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


ÊÒúÑÞ ¢Ñ¹ ้ µÍ¹¡ÒÃࢌÒÊÙË кºÊÁÒªÔ¡

1

¨Ñ´áµ‹§ÃٻẺàÇ็ºä«µ

6

¡ÒèѴ Layout

6

»ÃѺᵋ§àÇ็ºä«µ

10

à»ÅÕ่¹ Template

19

¢ŒÍÁÙÅàÇ็ºä«µ

20

˹ŒÒ¨Í¢ŒÍÁÙÅ SEO

21

˹ŒÒ Intro

22

à»ÅÕ่¹ Language

24

ÍØ»¡Ã³à¤Å×่͹·Õ่

27

¨Ñ´¡ÒÃÊÁÒªÔ¡

29

¡ÒèѴ¡ÒÃÊÁÒªÔ¡

29

¡ÒèѴ¡ÒûÃÐàÀ·ÊÁÒªÔ¡

34

¡ÒõÑ้§¤‹Ò˹ŒÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡

39

º·¤ÇÒÁ

40

¨Ñ´¡Òú·¤ÇÒÁ

40

¨Ñ´¡ÒÃËÁÇ´ËÁÙ‹

49

µÑ้§¤‹ÒÃÒ¡Òú·¤ÇÒÁ

56

ÁÕà´ÕÂ

57 ¨Ñ´¡ÒÃä¿Å

57

¨Ñ´¡ÒáÅØ‹Áä¿Å

65

ÍÑźÑÁ้

66

¡ÒèѴ¡ÒÃÍÑźÑ้Á

66

¡ÒèѴ¡ÒÃËÁÇ´ËÁÙ‹

73

µÑ้§¤‹ÒÍÑźÑ้Á

78

ÊÔ¹¤ŒÒ

79 ÊÔ¹¤ŒÒ

79

ËÁÇ´ËÁÙ‹ÊÔ¹¤ŒÒ

89

ÃÒ¡ÒÃÊÑ่§«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ

96

ʶԵÔÊÔ¹¤ŒÒ

101

µÑ้§¤‹Ò¤ŒÒÌҹ¤ŒÒ

96

µÑ้§¤‹Ò¡ÒêํÒÃÐà§Ô¹

103


ÊÒúÑÞ àÁ¹Ù

104 àÇ็ººÍÏ´ ¨Ñ´¡ÒáÅØ‹ÁàÁ¹Ù

µÔ´µ‹ÍàÃÒ

104

110

¢ŒÍ¤ÇÒÁµÔ´µ‹Í

110

»ÃÐàÀ·¢ŒÍ¤ÇÒÁµÔ´µ‹Í

113

¿ÍÏÁ¢ŒÍ¤ÇÒÁµÔ´µ‹Í

116

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í

119

á¼¹·Õ่µÔ´µ‹Í

120

µÑ้§¤‹Ò¡ÒõԴµ‹Í

123

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-8151 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com

124

˹ŒÒËÅÑ¡

124

¿ÍÃÑ่Á

126

ËÁÇ´ËÁÙ‹¡Ãзٌ

130

¡Ãзٌ

135

äͤ͹

140

µÑ้§¤‹ÒàÇ็ººÍÏ´

141

ᨌ§Åº

142

¨Ñ´¡ÒÃᨌ§Åºº·¤ÇÒÁ

142

¨Ñ´¡ÒÃᨌ§Åºá¡ÅàÅÍÃÕ่

144

¨Ñ´¡ÒÃà˵ؼÅᨌ§Åº¡ÃзٌáÅТŒÍ¤Ô´àË็¹

146

¨Ñ´¡ÒÃà˵ؼÅᨌ§Åº

148


1 ขั้นตอนการเขาสูระบบสมาชิก ระบบสมาชิกของ SogoodWeb จะใชบัญชีเดียวกันทัง้ หมด ทัง้ เว็บหลัก SogoodWeb หรือเว็บรานคา SogoodWeb ทุกราน โดยคุณและลูกคาสามารถ Login ดวยบัญชีเดียวเทานัน้

การสมัครสมาชิก 1. คลิกลิงค “สมัครสมาชิก” ที่ Header ดานบนของหนาเว็บไซต

2. หนาเว็บไซตจะแสดง แพ็กเกจเว็บไซต เลือกคลิกปุม Buy Now ตามชองที่ลกู คาเลือก แพ็กเกจ


2 ขั้นตอนการเขาสูระบบสมาชิก 3. หนาเว็บไซตจะแสดง เงื่อนไขในการสมัครเปดเว็บไซต ใหลูกคา คลิก จากนั้นกดปุม “ ”

4. ระบบจะแสดงหนาแบบฟอรมการสมัครสมาชิก ใหทําการกรอกขอมูลใหครบถวนตามกําหนด โดยหัวขอทีม่ ี “ ” หมายถึง ผูใชจําเปนตองกรอกขอมูลในหัวขอนั้นใหถกู ตอง

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


3 ขั้นตอนการเขาสูระบบสมาชิก

5.

6.

เมื่อทําการกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกปุม “ แลวกรอกขอมูลใหครบถวน

เมื่อทําการกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกปุม “ เพื่อกรอกขอมูลในขั้นตอนของ “ยืนยันการลงทะเบียน”

” เพือ่ เขาสูขั้นตอนที่ 3 “แบบฟอรมการสมัคร”

” เพื่อเขาสูขั้นตอนที่ 4 “ยืนยันการลงทะเบียน”


4 ขั้นตอนการเขาสูระบบสมาชิก

7.

8.

เมื่อทําการคลิกปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” แลวระบบจะแสดง ขอมูลที่ทา นไดกรอกลงไป ใหตรวจเช็ควา ขอมูลนั้น ถูกตองหรือไม หากถูกตองใหคลิก “ ” ถาไมถูกตอง ใหกลับไปแกไขขอมูล “ ”

เมื่อกดปุม “ ” หนาจอเว็บไซตจะแสดง รายละเอียดการสั่งซื้อ - สามารถยืนยันชําระเงินไดที่ ลิงค http://www.sogoodweb/packagepayment - สามารถพิมพใบสั่งซื้อไดโดยคลิก - กลับสูหนาหลักเพื่อ Login (หลังจากทําการยืนยันการเปดบัญชีการใชงานของคุณเรียบรอยแลว)

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


5 ขั้นตอนการเขาสูระบบสมาชิก

9. ใหทา นยืนยันการสมัครสมาชิก โดยการคลิก ลิ้งคจากอีเมล เพื่อยืนยันการเปดบัญชีการใชงานของคุณ

10. เมื่อทําการยืนยันการสมัครสมาชิกสําเร็จแลว สามารถทําการล็อคอินเขาสูระบบไดตามปกติ


6 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต ระบบจัดแตงรูปแบบเว็บไซต เปนระบบที่ใชบริหารจัดการรูปแบบเว็บไซต รูปแบบการแสดงผลของหนาจอในสวนของ Frontend โดยจัดการผานระบบ Backend เปนหนาจอที่ใชสําหรับเรียกดูรูปแบบเว็บไซตทั้งหมดในระบบ สามารถทําการ รูปแบบเว็บไซตใหมีความสวยงาม การเลืกใชเทมเพลต รวมไปถึงภาษาที่ใชบนหนาเว็บ โดยผูท ี่มีสทิ ธิ์เขาใชจะตองมี Role (สิทธิการเขาถึง) เปน Admin เทานัน้

หัวขอยอย        

จัดการ LayOut ปรับแตงเว็บไซต เปลี่ยนเทมเพลต ขอมูลเว็บไซต SEO หนา Intro เปลี่ยนภาษา อุปกรณเคลื่อนที่

จัดการ Layout หนาจอจัดการ Layout เปนหนาจอสําหรับการเลือกใช และจัดการ ในสวนของการวาง Layout ของเว็บไซตโดยรวม 1. การเพิ่ม Layout 4. การคนหา Layout 2. การลบ Layout 5. ตารางแสดงรายการ Layout 3. การใชงาน Layout

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


7 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต

1. การเพิม่ Layout สามารถเลือกใช Layout ที่แตกตางกันออกไป สําหรับหนาตางๆ เชน หนาแรก ใช Layout L0035 และ หนาบทความ ใช Layout 0037 เปนตน 1.1 Layout เลือกรูปแบบ Layout ที่จะใช ซึง่ มี 7 รูปแบบดวยกัน คือ L001, L002 ,L0012 ,L0034 ,L0035 ,L0036 ,L0037 1.2 หนา เลือกหนาที่ตองการใช เชน หนาหลัก หนาการติดตอ

เพิ่มเติม หากไมเพิ่ม Layout จะแสดงเปนคา Default ของ Template ที่เลือก 2. การลบ Layout สามารถทําไดโดยการคลิกปุม “

” โดยการลบนัน้ สามารถลบได 2 แบบ คือ

2.1 ลบทีละรายการ คลิกที่ “ ” เพื่อทําการลบ Layout ที่ไมตองการ 2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิกที่ checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” ดานบน


8 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต

เพิ่มเติม หากทํางานลบ Layout ออก หนาที่ลบ Layout ออกนั้น จะแสดงเปนคา Default ของ Template ที่เลือก 3. การใชงาน Layout การเลือกใช Layout ในหนาเว็ปไซต กดปุม “

” เพื่อเปดการใชงาน Layout หรือกด

ปุม “ ” เมื่อไมตองการใช Layout ซึ่งหากเลือกกดปุมไมใชงาน Layout ก็จะแสดงเปนคา Default ของ Template ที่เลือกไว 3.1 เลือกเปดหรือปดการใชงานทีละรายการ โดยคลิก “ ” เพื่อเปดการใชงาน หรือ “ ” ปดการใชงาน 3.2 เลือกเปดหรือปดการใชงานทีละหลายรายการ โดนคลิกที่กลอง checkbox หนารายการที่ตองการเลือกแลว คลิกปุม “

” หรือ “

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


9 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 4. การคนหา Layout 4.1 Layout เลือกรูปแบบ Layout ที่ตองการคนหา 4.2 การใชงาน Layout เลือกสถานการณใชงาน Layout คือ ใชงาน และ ไมใชงาน 4.3 หนาหลัก เลือกหนาที่ตองการคนหา

5. ตารางแสดงรายการ Layout 5.1 หนา แสดงชื่อหนาเว็บไซต 5.2 Layout แสดงรูปแบบ Layout ที่เลือก 5.3 ใชงาน แสดงการใชงาน ใชงาน หรือ ไมใชงาน 5.4 จัดการ 1.ดูขอมูล 2.แกไขขอมูล 3.ลบ Layout ทีละรายการ


10 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต ปรับแตงเว็บไซต หนาจอจัดการรูปแบบเว็บไซต เปนหนาจอสําหรับการปรับแตงหนาเว็บไซต โดยประกอบไปดวยการปรับแตงองคประกอบ, เนื้อหา, รูปแบบของเว็บไซต รวมทัง้ การเพิม่ CSS เพื่อใหเว็บไซตเปนไปตามความตองการได ในสวนของ “รูปแบบเว็บไซต” สามารถแบงออกเปน 13 หัวขอ ดังนี้ (สามารถดูไดจากภาพประกอบทางดานลาง) 1. ปุมบันทึก 8. ปุมแกไข โลโกและสโลแกน 2. ปุมยกเลิก 9. แกไขพื้นหลังสวนหัว 3. ปุมเคลียร 10. แกไขรูปแบบ Login Bar 4. ปุมแกไขพื้นหลัง 11. ปุมแกไขการจัดการเมนู 5. ปุมแกไข CSS 12. การเพิม่ Widget 6. ปุมแกไขการใชงาน 13. Body 7. การคนหา 14. Footer

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


11 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 1. 2. 3. 4.

ปุมบันทึก เมื่อทําการแกไขสวนตางๆเรียบรอยแลว ใหกดปุม บันทึก ปุมยกเลิก หากไมตองการบันทึกการแกไข ใหกดปุม ยกเลิก ปุมเคลียร ใชสําหรับการยกเลิกการปรับแตง และเซ็ตคาใหเปนคา Default ของ Template ปุมแกไขพื้น ใชสําหรับตั้งคาพืน้ หลังของเว็บไซต เมื่อคลิกแลวจะแสดง หนาจอ Pop-up การตั้งคาพื้นหลัง 4.1 กรณีใชรูปภาพตาม Template

4.2 กรณีใชรูปภาพเปนพืน้ หลัง

4.3 กรณีใชสีเปนพืน้ หลัง


12 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 5. ปุมแกไขCSS ใชสําหรับปรับแตง CSS เพิ่มเติม เมื่อคลิกแลวจะแสดง หนาจอ Pop-up การปรับแตง CSS

6. ปุมแกไขการใชงาน ใชเพื่อตั้งคาสถานะเปด/ปดเว็บไซต 6.1 กรณีที่ปดการใชงานเว็บไซต จะแสดง Pop-up เพื่อระบุเหตุผลในการปดการใชงาน

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


13 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 7. การคนหา ใชสําหรับคนหาหนาที่ตองการแกไข

8. ปุมแกไขโลโก และสโลแกน ใชสําหรับปรับแตงโลโก, ชื่อเว็บไซต, สโลแกน เมื่อคลิกแลวจะแสดง Pop-up การ แกไขโลโก


14 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 9. ปุมแกไขพื้นหลังสวนหัว ใชสําหรับปรับแตงพื้นหลังสวนหัว เมื่อคลิกแลวจะแสดง หนาจอ Pop-up การแกไขพื้น หลังสวนหัว 8.1 กรณีเลือกใชตามTemplate

8.2 กรณีเลือกใชรูปภาพ

8.3 กรณีเลือกใช Flash

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


15 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 10. ปุมแกไขแถบล็อคอิน ใชสําหรับกําหนดรูปแบบของแถบล็อคอิน 10.1 การเพิ่ม widget Login

10.2 การเลือกรูปแบบ Widget Login


16 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 11. ปุมแกไขการจัดการเมนู ใชสําหรับปรับแตงเมนู สามารถเพิม่ ลบ แกไขเมนู เมื่อคลิกแลวจะแสดง หนาจอในสวน ของการจัดการเมนู

12. ปุมเพิ่ม Widget ใชสําหรับเพิ่ม Widget ใหมลงไปในตําแหนงนัน้ ๆ เมื่อคลิกแลวจะแสดง หนาจอ Pop-up 12.1 Widget บทความ 12.2 Widget สินคา

12.3 Widget Album

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


17 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 12.4 Widget Banner

12.5 Widget Webboard


18 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 12.6 Widget สมาชิก

12.7 Widget อื่นๆ

13. Body ใชสําหรับแสดงเนื้อหาของเว็บไซต (ยกเวนหนาหลักเว็บไซต) 14. ปุมแกไข Footer ใชสําหรับปรับแตง Footer โดยคลิกที่ปุม “

”จะแสดง หนาจอ Pop-up การแกไข Footer

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


19 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต เปลี่ยน Template หนาจอเปลี่ยน Template เปนหนาจอสําหรับใหเจาของเว็บไซตเลือกใช Template ที่ทาง SoGoodWeb เตรียมไวให และมี การแสดง Template ที่กาํ ลังใชอยูในปจจุบัน ในสวนของ “เปลี่ยน Template” สามารถแบงออกเปน 6 หัวขอ ดังนี้ (สามารถดูไดจากภาพประกอบทางดานลาง) 1. Template ที่ใชอยู เปนสวนสําหรับแสดง Template และรายละเอียดของ Template ที่เจาของเว็บไซตกําลัง เลือกใชงานอยู 2. หมวดหมู Template เปนสวนสําหรับชวยกรองขอมูลโดยใช หมวดหมูเ ปนเงื่อนไข 3. แสดงรายละเอียด เบื้องตนของ Template 4. ปุมดูตัวอยาง เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงรูปภาพของเว็บไซตตัวอยางที่ใช Template นี้ 5. คําอธิบาย เมือ่ คลิกแลวระบบจะแสดงรายละเอียดของ Template 6. ใชเทมเพลต เปนการเลือกใช Template


20 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต ขอมูลเว็บไซต หนาจอขอมูลเว็บไซต เปนหนาจอที่เอาไวสําหรับแกไขขอมูลพื้นฐานของเว็บไซต Favicon เปด/ปดระบบปองกันการคลิกขวา ปองกันการลากคลุม และเปด/ปดเว็บไซต ในสวนของ “ขอมูลเว็บไซต” สามารถแบงออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ (สามารถดูไดจากภาพประกอบทางดานลาง) 1. ชื่อเว็บไซต จะเปนคา Default เมื่อเริ่มสมัครใชงานเว็บไซต 2. หมวดหมูเว็บไซต จะเปนคา Default เมื่อเริ่มสมัครใชงานเว็บไซต หรือเมื่อเลือก Template 3. Favicon จะเปนการใหเลือกรูปจากเครื่องของผูใช เพื่อ upload เปน Favicon 4. ระบบปองกันการคลิกขวา เปนสวนสําหรับกําหนดวาจะใหผเู ขาใชงานเว็บไซตสามารถคลิกขวาไดหรือไม 5. ระบบปองกันการลากคลุม เปนสวนสําหรับกําหนดวาจะใหผเู ขาใชงานเว็บไซตสามารถลากคลุมตัวหนังสือได หรือไม

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


21 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต หนาจอขอมูล SEO หนาจอขอมูล SEO เปนหนาจอที่เอาไวสาํ หรับแกไขขอมูล SEO ของเว็บไซต ในสวนของ “หนาจอขอมูล SEO” สามารถแบงออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ (สามารถดูไดจากภาพประกอบทางดานลาง) 1. ขอความหัวเว็บ /Page Title เปนสวนสําหรับระบุ Page Title ของเว็บไซต 2. Keyword เปนสวนสําหรับระบุ Keyword ของเว็บไซต 3. Description เปนสวนสําหรับระบุ Description ของเว็บไซต 4. Manual Meta Tag เปนสวนสําหรับระบุ Meta tag ของเว็บไซต สามารถเพิ่ม Meta tag ไดโดนการคลิกปุม 5. Google Analytics เปนสวนสําหรับระบุ Google Analytics ของเว็บไซต


22 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต หนา Intro หนาจอตั้งคาหนา Intro เปนหนาจอสําหรับเปด/ปด หนา Intro กอนเขาสูเว็บไซต โดยสามารถเลือกไดทั้งแบบที่ Template เตรียมไวให แบบรูปภาพ วีดีโอ ไฟลแฟลช หรือกําหนดเอง คา Default จะเปนใชรูปแบบตาม Template ในสวนของ “หนา Intro” สามารถแบงออกเปน 5 กรณี ดังนี้ (สามารถดูไดจากภาพประกอบทางดานลาง) 1. กรณีรปู แบบใชตาม Template 2. กรณีรปู แบบรูปภาพ สามารถเลือกอัพโหลดรูปภาพทีต่ องการ เพื่อเลือกเปนหนา Intro และกรอกขอความลิงค เพื่อลิงคไปยังหนาหลัก หรือหนาอื่นที่ตองการแสดง

3. กรณีรปู แบบวีดีโอ สามารถเลือกอัพโหลดวิดีโอที่ตองการ หรือใช URL วิดีโอ ใน web browser ตางๆ ในการแสดง หนา Intro และกรอกขอความลิงค เพื่อลิงคไปยังหนาหลัก หรือหนาอืน่ ที่ตองการแสดง

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


23 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 4. กรณีรปู แบบ Flash สามารถเลือกอัพโหลดไฟลแฟลตที่ตองการ เพือ่ เลือกเปนหนา Intro และกรอกขอความลิงค เพื่อลิงคไปยังหนาหลัก หรือหนาอื่นที่ตองการแสดง

5. กรณีรปู แบบใชกําหนดเอง สามารถเลือกปรับแตงหนา Intro ดวยตัวเอง โดยใชขอ ความ , ภาพ หรือ Css&html


24 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต เปลี่ยน Lanquage หนาจอจัดการภาษา เปนหนาจอสําหรับใหเจาของเว็บไซตเลือกใช ภาษาในเว็บไซตของตัวเองโดยเลือกจากภาษา Default ที่มีใหเลือกจากทาง SoGoodWeb ในสวนของ “เปลีย่ น Language” สามารถแบงออกเปน 7 หัวขอ ดังนี้ (สามารถดูได จากภาพประกอบทางดานลาง) 1.ปุมเพิม่ ภาษา 5. ภาษา Default 2. List No. 6. สถานะแสดง 3. ชื่อภาษา 7. เครื่องมือ 4. ภาษาทองถิ่น

1. ปุมเพิ่มภาษา เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาตางแสดงรายการภาษาที่ SoGoodWeb กําหนดไวในระบบ CMS Setting ใหเจาของเว็บไซตเลือก

1.1 ปุมบันทึก ระบบจะทําการบันทึกขอมูลทีเ่ ปลี่ยนแปลงในหนาจัดการภาษา 1.2 ปุมยกเลิก ระบบจะทําการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงขอมูลของหนาจัดการภาษา 2. List No. เปนสวนสําหรับแสดงลําดับของภาษา 3. ชื่อภาษา เปนสวนสําหรับแสดงชื่อภาษาตามสากล 4. ภาษาทองถิ่น เปนสวนสําหรับแสดงชื่อภาษาตามตัวอักษรของภาษานัน้ ๆ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


26 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 5. ภาษา Default เมื่อคลิกที่ภาษาใด ภาษานั้นจะเปนภาษา Default ของเว็บไซต 6. สถานะแสดง เมื่อคลิกแลวระบบจะแสดง “ ” หรือไมแสดง “ ”ตามที่เลือก 7. เครื่องมือ 7.1 ประวัติ เมื่อคลิกแลว จะแสดงประวัติการแกไขภาษา

7.2 ปุมแกไข เมื่อคลิกแลว ระบบจะแสดงหนาตางแสดงรายการภาษา เพื่อทําการแกไขภาษาที่ SoGoodWeb กําหนดไวในระบบ CMS Setting ใหเจาของเว็บไซตเลือก 7.3 ปุมลบ เมื่อคลิกแลว ระบบจะแสดง Alert เพื่อยืนยันการลบภาษา เมื่อยืนยันภาษานัน้ จะถูกลบออกจาก รายการภาษาของเว็บไซต

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


27 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต อุปกรณเคลื่อนที่ หนาจอจัดการอุปกรณเคลื่อนที่ เปนหนาจอสําหรับใหเจาของเว็บไซตตั้งคาสําหรับสวนที่จะใชในระบบอุปกรณเคลื่อนที่ 1. ปุมบันทึก กดปุมบันทึก เมื่อทําการตั้งคาเสร็จสิ้น 2. หนาจอตัวอยางการแสดงผลบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3. ตั้งคา

3.1ใชคาพื้นฐาน จะเปนคา Default 3.2 ตั้งคาเอง โดยใช html หรือ css เขามาชวย เพื่อใหรูปแบบการแสดงผลบนอุปกรณเคลื่อนที่ สวยงาม ยิ่งขึ้น


28 จัดแตงรูปแบบเว็บไซต 3.3 ใชหนาที่มอี ยู คือการเลือกหนาเว็บทีม่ อี ยู แลวทําการคัดลอก url มากรอก เพื่อใหแสดงผลหนาจอของ หนาเว็บที่ตองการ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


40 บทความ ระบบบทความ เปนระบบที่ใชบริหารจัดการบทความ รูปแบบการแสดงผลของหนาจอในสวนของ Frontend โดยจัดการ ผานระบบ Backend เปนหนาจอที่ใชสําหรับเรียกดูขอมูลบทความทัง้ หมดในระบบ สามารถทําการเพิ่มขอมูลบทความใหม และแกไขขอมูลบทความตามหมวดหมูตา งๆได โดยผูทมี่ ีสิทธิ์เขาใชจะตองมี Role (สิทธิการเขาถึง) เปน Admin เทานัน้

หัวขอยอย  จัดการบทความ  จัดการหมวดหมู  ตั้งคารายการบทความ

จัดการบทความ เปนหนาจอสําหรับแสดงรายการบทความ สวนของบทความเปนการจัดกลุมของเอกสารอยางหนึ่ง ที่ชว ยใหผูใชงาน สามารถเขาถึงเอกสารตางๆ ที่อยูในหมวดหมูเดียวกันไดสะดวก ซึ่งระบบจะดึงขอมูลบทความขึ้นมาแสดง ในรูปแบบของ รายการ เพื่อใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลตางๆ ของบทความไดสะดวกขึ้น 1. ปุมเพิ่มบทความ 2. ปุมลบบทความ 3. ปุมเลือกแสดงบทความ / ปุมเลือกไมแสดงบทความ 4. ปุมยายบทความ 5. ปุมคัดลอกบทความ 6. ปุมตั้งคาบทความ 7. ปุมถังขยะบทความ 8. ปุมคนหาบทความ 9. การแสดงรายการบทความ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


41 บทความ

1. ปุมเพิ่มบทความ ใชสําหรับเพิ่มบทความที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอเพิม่ บทความ ซึ่งประกอบดวย 1.1 หมวดหมูบทความ จะเปนการแสดงหมวดหมูทงั้ หมดทีม่ ใี หเลือก หามเปนคาวาง 1.2 ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.3 รูปประจําบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.4 รายละเอียดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.5 รายละเอียดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.6 การจัดอันดับสินคา 1.7 ตัวเลือกแสดง / ไมแสดงบทความ


42 บทความ

1.8 เปดการตั้งคาขั้นสูง เมื่อผูใชคลิก ระบบจะแสดงขอมูลสวนของการตั้งคาขั้นสูงดังนี้

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


43 บทความ -

การแสดงผลของบทความ สามารถเลือกไดวาจะใชการตั้งคาตามคาปกติที่ไดกําหนดในสวนกลาง หรือ ตองการกําหนดเองในสวนของบทความนี้ ในกรณีที่เลือกกําหนดเอง ระบบจะแสดงขอมูลเพื่อใหผใู ชทําการ กําหนด

2. ปุมลบบทความ สามารถทําการลบได 2 แบบ คือ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ


44 บทความ 3. ปุมเปลี่ยนสถานะแสดงบทความ / ไมแสดงบทความ สามารถเลือกเปลี่ยนได 2 แบบ คือ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ “ ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงบทความ หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงบทความ

4. การยายบทความ โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตอ งการยาย แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุมยาย บทความ ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการยายไปยังหมวดหมูใด แลวคลิกที่ปุม “

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


45 บทความ 5.

การคัดลอกบทความ โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการคัดลอก แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุม “คัดลอกบทความ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพือ่ ใหผูใชเลือกวาตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด

6. การตั้งคาบทความ 6.1 สิทธิใ์ นการเขาถึง : เปนการกําหนดวาจะใหผูใชประเภทใดสามารถเขาถึงบทความ 6.2 การแสดงความคิดเห็น : เปนตัวเลือกสําหรับเปด/ปดระบบแสดงความคิดเห็น และกําหนดสิทธิก์ ารใชงานวา สมาชิกเทานัน้ หรือ บุคคลทัว่ ไปก็สามารถเขาถึงได 6.3 การใหคะแนน : เปนตัวเลือกสําหรับเปด/ปดระบบใหคะแนนบทความ และกําหนดสิทธิ์การใชงานวาสมาชิก เทานัน้ หรือ บุคคลทั่วไปก็สามารถเขาถึงได 6.4 การแจงลบ : เปนตัวเลือกสําหรับเปด/ปดระบบแจงลบบทความ 6.5 วันทีส่ ราง : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงขอมูลวันที่สรางในหนารายละเอียดบทความ 6.6 วันที่แกไข : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงขอมูลวันที่แกไขในหนารายละเอียดบทความ 6.7 ผูสราง : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงขอมูลผูสรางในหนารายละเอียดบทความ 6.8 ผูแกไข : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงขอมูลผูแกไขในหนารายละเอียดบทความ 6.9 ผูเขาชม : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงจํานวนผูเขาชมในหนารายละเอียดบทความ 6.10 ปุมพิมพ : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงปุม พิมพในหนารายละเอียดบทความ 6.11 ปุม Share : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงปุม Share ในหนารายละเอียดบทความ 6.12 ปุม Export : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงปุม Export ในหนารายละเอียดบทความ 6.13 ปุม Favorite : เปนตัวเลือกแสดง/ไมแสดงปุม add to Favorite ในหนารายละเอียดบทความ


46 บทความ

7. ถังขยะบทความ คือสวนทีเ่ ก็บรายการบทความที่เคยถูกลบจากหนาจอจัดการบทความ และสามารถเลือกจํานวน รายการที่ตองการจะใหแสดงตอหนานั้นๆ ได ผูใชสามารถเรียกคืนรายการบทความใหกลับไปยังหนาจอจัดการ บทความได สามารถทําได 2 แบบ คือ เรียกคืนทีละรายการ และเรียกคืนทีละหลายรายการ 7.1 กดปุมเรียกคืน เพื่อกูคืนบทความที่เลือกกลับไปยังหนาจัดการอัลบั้ม 7.2 ลบบทความทีเ่ ลือกออกจากระบบ 7.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการบทความ 7.4 การคนหาบทความ (ในถังขยะ) สามารถคนหารายการบทความโดย กรอกขอมูลที่ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุม 1. ชื่อหรือรหัสบทความ คนหารายการจากชื่อหรือรหัสสินคาในถังขยะตามคําทีก่ ําหนด 2. หมวดหมูบทความ เลือกหมวดหมูท ี่ตองการคนหาบทความ 7.5 ตารางถังขยะบทความ 1. ชื่อบทความ แสดงชื่อบทความ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชือ่ บทความได 2. หมวดหมู แสดงชื่อหมวดหมู เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูได 3. วันที่ลบ แสดงวันที่บทความถูกลบ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันทีถ่ ูกลบได 4. ลบโดย แสดงชื่อผูลบบทความ 5. การจัดการ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


47 บทความ - แกไขบทความ เพื่อแกไขรายการหมวดหมูท ี่ตองการ - ลบบทความ ในตารางจัดการบทความ เพือ่ ลบบทความทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบบทความครั้งละหลายรายการ โดยจะยายบทความที่เลือกไปไวในถังขยะ

8. คนหาบทความ สามารถคนหาไดตามชือ่ บทความ, หมวดหมูบทความ และ สถานะการแสดง จากนั้นคลิกปุม คนหา ระบบจะทําการแสดงขอมูลตามการกรองที่ผูใชไดทําระบุ

9. การแสดงรายการบทความ 9.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในบทความตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 9.2 ชื่อบทความ แสดงชื่อบทความแตละรายการ 9.3 อาน/ตอบ สวนสําหรับแสดงจํานวนผูเขาชมและจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 9.4 หมวดหมูบทความ แสดงหมวดหมูของบทความในแตละรายการ 9.5 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขอัลบั้ม และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปมุ “ ” บนหัวตาราง 9.6 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 9.7 การจัดการการแสดงรายการบทความ 1. แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ


48 บทความ 2. ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบหมวดหมูครัง้ ละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


49 บทความ จัดการหมวดหมูบทความ เปนหนาจอสําหรับแสดงรายการหมวดหมูบ ทความ สวนของหมวดหมูบทความเปนการจัดกลุม ของบทความอยางหนึ่ง ที่ ชวยใหผูใชงานสามารถเขาถึงบทความตางๆ ที่อยูในหมวดหมูเ ดียวกันไดสะดวก ซึง่ ระบบจะดึงขอมูลหมวดหมูบ ทความ ขึ้นมาแสดง ในรูปแบบของรายการ เพื่อใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลตางๆ ของหมวดหมูบทความไดสะดวกขึ้น 1. เพิ่มหมวดหมูบ ทความ 2. ปุมลบหมวดหมูบทความ 3. ปุมเลือกแสดงหมวดหมูบทความ / ปุมเลือกไมแสดงหมวดหมูบทความ 4. ปุมยายหมวดหมูบทความ 5. ปุมคัดลอกหมวดหมูบทความ 6. ปุมถังขยะหมวดหมูบทความ 7. การคนหา 8. ตารางรายการหมวดหมูบทความ


50 บทความ 1. เพิ่มหมวดหมูบทความ ใชสําหรับเพิ่มหมวดหมูบทความที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอเพิม่ บทความ ซึ่ง ประกอบดวย 1.1 ประเภทหมวดหมูหลัก 1.2 ชื่อหมวดหมูบทความภาษาไทย 1.3 รูปประจําหมวดหมูบทความ 1.4 รายละเอียดภาษาไทย 1.5 การจัดอันดับสินคา 1.6 ตัวเลือกแสดง / ไมแสดงสินคา

1.7 เปดการตั้งคาขั้นสูง เมื่อผูใชคลิก ระบบจะแสดงขอมูลสวนของการตั้งคาขั้นสูงซึ่งแบงเปน 2 สวนหลักดังนี้ SEO โดยที่ผูใชสามารถกําหนด ขอมูลไดดังนี้ - Page Title : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - Meta Description : ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


51 บทความ

- การตั้งคาบทความภายในหมวดหมู : สามารถเลือกไดวาจะใชการตั้งคาตามคาปกติที่ไดกําหนดใน สวนกลาง หรือ ตองการกําหนดเองในสวนของบทความนี้ ในกรณีทเี่ ลือกกําหนดเอง ระบบจะแสดงขอมูล เพื่อใหผูใชทําการกําหนด

- รูปแบบการแสดง : สามารถเลือกไดวาตองการใหแสดงในรูปแบบไหน โดยจะมีตวั อยางใหดู เมือ่ ผูใชคลิก เลือกรูปแบบนั้นๆ


52 บทความ 2. ลบหมวดหมูห มวดหมูบทความ สามารถทําการลบได 2 แบบ คือ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ

3. ปุมเปลี่ยนสถานะแสดงหมวดหมูบทความ / ไมแสดงหมวดหมูบ ทความ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ ” ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงบทความ หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงบทความ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


53 บทความ 4. การยายหมวดหมูบทความ โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการยาย แลวคลิกปุม “ ” เมือ่ คลิกปุม ยายหมวดหมูบ ทความ ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการยายไปยังหมวดหมูใด บทความ แลวคลิกที่ปุม “ ”

5.

การคัดลอกหมวดหมูบทความ โดยคลิก checkbox หนารายการทีต่ องการคัดลอก แลวคลิกปุม “ ” เมื่อ คลิกปุม “คัดลอกหมวดหมูบทความ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการคัดลอกไปยัง หมวดหมูใด


54 บทความ 6. ถังขยะหมวดหมูบทความ คือสวนทีเ่ ก็บรายการหมวดหมูบทความทีเ่ คยถูกลบจากหนาจอจัดการหมวดหมู บทความ และสามารถเลือกจํานวนรายการที่ตองการจะใหแสดงตอหนานั้นๆ ได ผูใชสามารถเรียกคืนรายการ หมวดหมูบทความใหกลับไปยังหนาจอจัดการหมวดหมูบ ทความได สามารถทําได 2 แบบ คือ เรียกคืนทีละรายการ และเรียกคืนทีละหลายรายการ 6.1 กดปุมเรียกคืน เพื่อกูคืนหมวดหมูบทความที่เลือกกลับไปยังหนาจัดการอัลบั้ม 6.2 ลบหมวดหมูบทความที่เลือกออกจากระบบ 6.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการหมวดหมูบทความ 6.4 การคนหาหมวดหมูบทความ (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการหมวดหมูบทความโดย กรอก ขอมูลที่ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุม 1. ชื่อหรือรหัสหมวดหมูบทความ คนหารายการจากชื่อหรือรหัสหมวดหมูในถังขยะตามคําทีก่ ําหนด 2. หมวดหมูบทความ เลือกหมวดหมูท ี่ตองการคนหาบทความ 6.5 ตารางถังขยะบทความ 1. ชื่อหมวดหมูบทความ แสดงชื่อหมวดหมูบทความ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมู บทความได 2. วันที่ลบ แสดงวันที่บทความถูกลบ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันทีถ่ ูกลบได 3. ลบโดย แสดงชื่อผูลบบทความ 4. การจัดการ - แกไขหมวดหมูบทความ เพือ่ แกไขรายการหมวดหมูที่ตอ งการ - ลบหมวดหมูบทความ ในตารางจัดการหมวดหมูบทความ เพื่อลบหมวดหมูบทความทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพื่อลบหมวดหมูบทความครั้งละหลายรายการ โดยจะยาย หมวดหมูบทความที่เลือกไปไวในถังขยะ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


55 บทความ 7. คนหาหมวดหมูบทความ สามารถคนหาไดตามชื่อบทความ, หมวดหมูบทความ และ สถานะการแสดง จากนัน้ คลิกปุมคนหา ระบบจะทําการแสดงขอมูลตามการกรองที่ผูใชไดทําระบุ

8. ตารางรายการหมวดหมูบทความ 8.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในหมวดหมูบทความตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 8.2 ชื่อหมวดหมูบทความ แสดงชื่อบทความแตละรายการ 8.3 หมวดหมูบทความ แสดงหมวดหมูของบทความในแตละรายการ 8.4 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขหมวดหมูบทความ และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปมุ “ ” บนหัว ตาราง 8.5 แกไขโดย แสดงชื่อผูทําทีท่ าํ การแกไขหมวดหมูบทความ 8.6 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 8.7 การจัดการ 1. แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ 2. ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบหมวดหมูครัง้ ละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ


56 บทความ ตั้งคารายการบทความ เปนหนาจอสําหรับตั้งคาการแสดงผลหนารายการบทความ (frontend) โดยประกอบไปดวยการตั้งคา 3 สวน ดังนี้ 1. การตั้งคาการแสดงรายการหมวดหมูบ ทความ โดยผูใชสามารถกําหนดการตั้งคาได ดังนี้ 1.1 จํานวนรายการแสดงตอหนา : สามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงกี่รายการตอหนา 1.2 เรียงโดย : สามารถกําหนดไดวาจะแสดงรายการหมวดหมูบทความโดยเรียงตามอะไร 1.3 รูปแบบการแสดงผล : สามารถกําหนดไดวาจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอยางจริงตาม รูปแบบที่ผูใชเลือกกอนบันทึก

2. การตั้งคาการแสดงบทความ โดยผูใชสามารถกําหนดการตั้งคาได ดังนี้ 2.1 ตั้งคาระบบบทความ : ผูใชคลิกลิงค ระบบแสดงแบบฟอรมใหผูใชกําหนดการตั้งคา ซึ่งการตั้งคาใน สวนนี้จะเหมือนกับ (จัดการบทความ ; 6.การตั้งคาบทความ) 2.2 จํานวนรายการตอหนา : สามารถกําหนดไดวาจะใหแสดงกี่รายการตอหนา 2.3 เรียงโดย : สามารถกําหนดไดวาจะแสดงรายการหมวดหมูบทความโดยเรียงตามอะไร 2.4 รูปแบบการแสดงผล : สามารถกําหนดไดวาจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอยางจริงตาม รูปแบบที่ผูใชเลือกกอนบันทึก ในกรณีที่ผูใชเลือก ระบบจะใหกาํ หนดขนาดของรูปภาพ ดังนี้

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


57 บทความ

3. การตั้งคาระบบบทความที่เกี่ยวของ 3.1 สามารถเลือก เปด/ปด การใชงาน ระบบบทความที่เกี่ยวของ 3.2 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงของบทความที่เกีย่ วของได วาจะแสดงเปนรายการ หรือ รูปและชือ่ บทความ 3.3 สามารถเลือกไดวาจะใชการเชื่อมโยงโดย Tags หรือไม 3.4 สามารถเลือกการเรียงลําดับไดวาจะเรียงตามอะไร


57

มีเดีย ระบบการจัดการมีเดีย เปนระบบที่ใชบริหารจัดการมีเดีย รูปแบบการแสดงผลของหนาจอในสวนของ Frontend โดย จัดการผานระบบ Backend เปนหนาจอทีใ่ ชสําหรับเรียกดูขอมูลมีเดียทัง้ หมดในระบบ สามารถทําการเพิ่มและลบขอมูล มีเดียตางๆได เชน ไฟลรูปภาพ ไฟลวิดีโอ ตางๆ โดยสามาถสรางโฟเดอรเพื่อจัดเก็บไฟลมีเดียได โดยผูทมี่ ีสิทธิเ์ ขาใชจะตอง มี Role (สิทธิการเขาถึง) เปน Admin เทานั้น

หัวขอยอย  จัดการไฟล  ตัง้ คาเพลงประกอบเว็บไซต

จัดการไฟล การจัดการไฟล คือ สวนที่จดั การไฟลและโฟลเดอรที่มีในระบบ โดยผูท ี่มีสิทธิ์เปน Web Admin เทานั้นที่สามารถเขาถึงได ซึ่งแบงการจัดการออกเปนดังนี้ 1. สรางโฟลเดอรใหม 2. อัพโหลดไฟล 3. ยายรายการมีเดีย 4. ลบไฟลหรือโฟลเดอร 5. ถังขยะมีเดีย 6. คนหารายการมีเดีย 7. แสดงรายการโฟลเดอรมีเดีย 8. แสดงรายการมีเดีย (มุมมองรายละเอียด)


58

มีเดีย

1. การสรางโฟลเดอร โดยคลิกโฟลเดอรทตี่ องการสรางโฟลเดอรยอยจากนัน้ คลิกปุม “ ” ระบบจะทําการ สรางโฟลเดอรใหมใหแกผูใช โดยที่ผูใชทาํ การกรอกชื่อโฟลเดอรลงในชองวาง โดยระบบจะแสดงขอความบอกวาไม ควรใชสัญลักษณ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


59

มีเดีย 2. อัพโหลดไฟล ผูใชทาํ การคลิกเลือกโฟลเดอรกอน เพื่อที่จะไดอัพโหลดไฟลไวในโฟลเดอรนั้นๆ ในกรณีที่ผูใชไมได เลือกโฟลเดอรระบบจะอัพโหลดไฟลไวในโฟลเดอรเริ่มตน ซึง่ ก็คือ โฟลเดอร Media 2.1 ผูใชคลิกปุม “ ” จากนัน้ ระบบจะแสดงหนาจออัพโหลดไฟล 2.2 การเลือกอัพโหลดไฟล - คลิกปุม เพือ่ ใหผูใชทําการเลือกไฟลที่อยูในเครื่องขึ้นมาอัพโหลด - เลือกไฟลทมี่ ีอยูในเครื่อง ลากมาวางเพือ่ อัพโหลดรูปภาพ

2.3 เมื่อผูใชทาํ การเลือกไฟลจากเครื่องมาอัพโหลดแลว ระบบจะแสดงไฟลไวในรายการไฟลอัพโหลด หากอัพโหลดไฟลมาแลว แตไมตองการสามารถคลิก เช็คบล็อกหรือปุม ไดทันที จากนัน้ คลิกปุม กากบาทเพื่อปดหนาตางอัพโหลดไฟลลง ไฟลที่ไดทาํ การอัพโหลดแลวจะถูกเก็บไวในกลุมไฟล ซึง่ กลุมไฟลแต ละกลุมจะมีการรองรับประเภทไฟลที่แตกตางกัน และนามสกุลไฟลทแี่ ตกตางกันขึ้นอยูกับที่ผูใชกําหนด


60

มีเดีย 3. ยายรายการมีเดีย (ไฟลหรือโฟลเดอร) ผูใชคลิก ไฟลที่ตองการจะยาย ในตารางแสดงรายการ จากนั้นคลิกปุม “

” ระบบจะแสดงรายการโฟลเดอรทงั้ หมด เพื่อใหผูใชเลือกโฟลเดอรที่จะยายไป

4. ลบไฟลหรือโฟลเดอร สามารถทําไดโดยการคลิกปุม “ลบ” โดยการลบนั้นสามารถลบได 2 แบบ คือ 3.1 ลบทีละรายการ - หากผูใชตองการลบทีละรายการสามารถคลิกปุม “ ” ในรายการนัน้ ๆ ไดเลย 3.2 ลบทีละหลายรายการ - ถาตองการลบพรอมกันหลายๆรายการ สามารถเลือก หนารายการไฟลหรือโฟลเดอรได - ถาหากตองการลบทุกรายการสามารถเลือก ได ระบบจะทําการเลือกทุกรายการใหกับ ผูใชจึงคลิกปุม “ ” ดานบน 3.3 ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบไฟลหรือโฟลเดอร

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


61

มีเดีย 5. ถังขยะมีเดีย คือสวนที่เก็บรายการมีเดียที่เคยถูกลบจากหนาจอจัดการมีเดีย

5.1 เรียกคืน 5.1.1 เรียกคืนทีละรายการ - ในกรณีที่เรียกคืนทีละรายการจะทําการคลิกปุม ในตารางรายการมีเดียที่ตองการเรียกคืน 5.1.2 เรียกคืนทีละหลายรายการ - ในกรณีที่เรียกคืนทีละหลายรายการผูใชคลิกเลือก หนารายการมีเดีย - ถาตองการเรียกคืนทุกรายการสามารถเลือก ได ระบบจะทําการเลือกรายการมีเดียใหทกุ รายการ - จากนั้นคลิกปุม “

” ระบบจะทําการเรียกคืนรายการมีเดียตามที่ผูใชเลือก


62

มีเดีย 5.2 ลบไฟลหรือโฟลเดอรในหนาจอถังขยะมีเดีย สามารถทําไดโดยการคลิกปุม “ลบ” โดยการลบนัน้ สามารถลบได 2 แบบ คือ 5.2.1 ลบทีละรายการ - หากผูใชตองการลบทีละรายการสามารถคลิกปุม “ ” ในรายการนัน้ ๆ ไดเลย 5.2.2 ลบทีละหลายรายการ - ถาตองการลบพรอมกันหลายๆรายการ สามารถเลือก หนารายการไฟลหรือโฟลเดอรได - ถาหากตองการลบทุกรายการสามารถเลือก ได ระบบจะทําการเลือกทุกรายการใหกับ ” ดานบน ผูใชจึงคลิกปุม “ จากนั้นระบบจะทําการแสดงขอความยืนยันการลบ “คุณแนใจวาตองการลบโฟลเดอรนี้” เพื่อใหผูใชยืนยันการลบ อีกครั้งหนึ่ง เมือ่ ผูใชคลิกปุม “ตกลง” ระบบจะทําการลบรายการไฟลหรือรายการโฟลเดอรนั้นๆไปยังหนาจอถังขยะ มีเดีย

5.3 ยอนกลับ คลิกเพื่อยอนกลับไปยังหนาการจัดการมีเดีย 5.4 การคนหา ระบุคําเพื่อคนหาไฟลในถังขยะมีเดีย 5.5 ตารางแสดงรายการไฟลในถังขยะมีเดีย 5.5.1 มุมมองภาพ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


63

มีเดีย 5.5.2 มุมมองรายละเอียด

6. คนหารายการมีเดีย สามารถคนหาไดตามชื่อของโฟลเดอร หรือ ชื่อของไฟล และ ประเภทของไฟล จากนั้นระบบ จะทําการแสดงรายการตามการระบุการคนหาของผูใช

7. แสดงรายการโฟลเดอรมเี ดีย แสดงรายการ ชื่อโฟลเดอรที่ผูใชไดทําการสรางไว

8. แสดงรายการมีเดีย (มุมมองรายละเอียด) ผูใชสามารถเลือกมุมมองในการแสดงรายการมีเดียได โดยแบง ออกเปน 2 แบบ คือ มุมมองภาพ และ มุมมองรายละเอียด 8.1 มุมมองภาพ เมื่อผูใชคลิกแท็บมุมมองภาพระบบจะแสดงรายการ ดังภาพ ซึ่งประกอบไปดวย ตัวอยาง ชื่อ และ ลิ้งคของภาพหรือมีเดียไฟล


64

มีเดีย

8.2 มุมมองรายละเอียด เมื่อผูใชคลิกแท็บมุมมองภาพระบบจะแสดงรายการ ดังภาพ ซึง่ ประกอบไปดวย พรีววิ : สวนแสดงไอคอนของประเภทไฟลนั้นๆ ชื่อ : สวนแสดงชื่อไฟล ประเภท : สวนแสดงประเภทไฟล วันที่ : สวนแสดงวันทีท่ ี่ไดทําการแกไขลาสุด ขนาด : สวนแสดงขนาดไฟล หรือ ขนาดโฟลเดอร จัดการ : สวนสําหรับคลิกเพือ่ แกไข หรือ ลบ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


65

มีเดีย ตั้งคาเพลงประกอบเว็บไซต การตั้งคาเพลงประกอบเว็บไซต โดยผูที่มสี ิทธิ์เขาใชจะตองมี Role (สิทธิ์การเขาถึง) เปน Admin เทานัน้ 1. เลือกใหแสดงเพลง (เลน) 2. เลือกใหไมแสดงเพลง (ไมเลน) 3. การคนหาชื่อเพลง 4. ตารางแสดงรายการเพลง 5. ตัวเลือกรูปแบบหนาตางแสดงผล

1. 2. 3. 4.

เลือกใหแสดงเพลง (เลน) เลือกใหเพลงที่มีอยูในตารางแสดงรายการเพลงเลนตามลําดับ เลือกใหไมแสดงเพลง (ไมเลน) เลือกไมใหเพลงที่มีอยูในตารางเพลงเลน การคนหาชื่อเพลง ระบุชื่อเพลงที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม “คนหา” ตารางแสดงรายการเพลง แสดงรายการเพลงทัง้ หมด 4.1 ชื่อเพลง ชื่อเพลงที่อพั โหลดจากหนามีเดียไฟล 4.2 ลําดับ ลําดับการเลนเพลง โดยสามารถกําหนดตัวเลขลําดับการแสดงเพลงได และสามารถเลื่อน ลูกศร เพื่อเปลีย่ นอันดับกอนหลัง ในการเลนเพลง

4.3 การจัดการ สวนสําหรับคลิกเพื่อเลนหรือไมเลนเพลงทีละรายการ


66

มีเดีย 5. ตัวเลือกรูปแบบหนาตางแสดงผล ผูใชสามารถเลือกรูปแบบหนาตางการแสดงผลของรายการเพลงบนหนาเว็บ ได เชน แบบ Blue Monday และแบบ Pink Flag

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


66 อัลบั้ม ระบบ Gallery เปนระบบที่ออกแบบเพื่อการจัดการอัลบัม้ รูปภาพ หมวดหมูอัลบั้มรูปภาพ และรูปภาพ รวมไปถึงการตั้งคา การแสดงผลของอัลบั้ม และรูปภาพในอัลบั้ม ระบบ Gallery สําหรับสมาชิกสามารถใหคะแนน โพสขอความแตละอัลบั้ม และแตละรูปได เก็บอัลบั้มและรูปภาพไวในรายการโปรดได และshare Social network, แจงลบรูปภาพ, สงตอใหเพื่อน ผูใช ทั่วไปสามารถ share Social network สงตอใหเพื่อนได

หัวขอยอย  จัดการอัลบั้ม  จัดการหมวดหมู  ตั้งคาหมวดหมู

จัดการอัลบั้ม ใชสําหรับบริหารจัดการอัลบัม้ เพื่อนําไปแสดงยังสวนของ Frontend ซึ้งประกอบดวย 1. ปุมเพิ่มอัลบัม้ 5. ปุมคัดลอกอัลบั้ม 2. ปุมลบอัลบั้ม 6. ปุมถังขยะอัลบั้ม 3. ปุมเลือกแสดง / ไมแสดงอัลบั้ม 7. การคนหาอัลบั้ม 4. ปุมยายอัลบั้ม 8. ตารางรายการอัลบั้ม

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


67 อัลบั้ม 1. ปุมเพิ่มอัลบัม้ จะแสดงแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสินคาดังรูป 1.1 หมวดหมูสนิ คา ตองเลือกหมวดหมูใดหมวดหมูห นึง่ สําหรับเก็บสินคา 1.2 ชื่ออัลบั้ม สําหรับกรอก ชื่ออัลบั้ม ที่ตองการสรางใหม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ไมบังคับกรอก) 1.3 สถานะอัลบั้ม เลือก Checkbox เพื่อแสดงเปนอัลบัม้ แนะนํา 1.4 คําอธิบายอัลบั้ม สําหรับกรอกคําอธิบายของอัลบั้มที่ตอ งการเพิ่มใหม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.5 จัดการรูปภาพ รายการรูปภาพในอัลบั้ม สวนสําหรับแสดงรายการรูปภาพในอัลบัม้ รวมไปถึงเปนสวนสําหรับ จัดการรูปภาพในอัลบั้มดวย

1.6 เปดการตั้งคาขั้นสูง เมื่อคลิกที่ปุมนี้ระบบจะแสดงสวนการตั้งคาขึ้นสูงของอัลบั้ม 1. SEO - Page Title สวนสําหรับระบุชื่อของหนานัน้ อาจจะใชชอื่ เดียวกับชื่ออัลบั้มก็ได - Tags สวนสําหรับระบุคําทีเ่ กี่ยวของ - Meta Description คําอธิบายของหนาอัลบั้ม


68 อัลบั้ม

2. การแสดงผลของอัลบั้ม - การตั้งคา สวนสําหรับระบุวา จะใชคาปกติ หรือกําหนดเอง ถาใชคาปกติ ระบบจะใชขอมูลการตั้งคา การแสดงจากการตั้งคาปกติ ถากําหนดเองระบบจะแสดงสวนของการตั้งคาการแสดงอัลบั้ม - ลําดับ สวนสําหรับระบุลําดับการแสดงของอัลบั้ม - แสดงอัลบั้ม สวนสําหรับระบุสถานการณแสดงอัลบั้ม - สิทธิ์การเขาถึงอัลบั้มรูปภาพ สวนสําหรับระบุสิทธิ์การเขาถึงอัลบั้มรูปภาพ - การแสดงความคิดเห็น สวนสําหรับระบุสถานการณแสดงความคิดเห็น - สิทธิ์การแสดงความคิดเห็น สวนสําหรับระบุสิทธิ์การแสดงความคิดเห็น - การแจงลบ สวนสําหรับระบุสถานการณแจงลบ - การใหคะแนน สวนสําหรับระบุสถานการณใหคะแนน - สิทธิ์การใหคะแนน สวนสําหรับระบุสิทธิ์การใหคะแนน - วันที่สราง สวนสําหรับระบุวา จะแสดงวันทีส่ ราง หรือไม - วันที่แกไข สวนสําหรับระบุจะแสดงวันที่แกไข หรือไม - ผูเขาชม สวนสําหรับระบุจะแสดงจํานวนผูเขาชมสราง หรือไม - ปุมพิมพ สวนสําหรับระบุจะแสดงปุมพิมพ หรือไม - ปุมสงตอใหเพือ่ น สวนสําหรับระบุจะแสดงปุมสงตอใหเพือ่ น หรือไม - ปุม Share สวนสําหรับระบุจะแสดงปุม Share หรือไม - ปุม Favorite สวนสําหรับระบุจะแสดงปุม Favorite หรือไม - ปุม Like สวนสําหรับระบุจะแสดงปุม Like หรือไม

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


69 อัลบั้ม

2. ปุมลบอัลบัม้ ลบอัลบั้มที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการอัลบัม้ หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพือ่ ลบ อัลบั้มครั้งละหลายรายการ โดยจะยายอัลบั้มที่เลือกไปไวที่ถงั ขยะของอัลบั้ม 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ


70 อัลบั้ม 3. ปุมเลือกแสดงอัลบั้ม / ไมแสดงอัลบัม้ เปด/ปด การแสดงอัลบั้มที่เลือก ในหนารายการอัลบัม้ Frontend 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ ” ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงอัลบั้ม หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทําการแสดงอัลบั้ม

4. ปุมยายรายการอัลบั้ม โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการยาย แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุมยาย อัลบั้ม ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพือ่ ใหผูใชเลือกวาตองการยายไปยังหมวดหมูใด แลวคลิกที่ปุม “ ”

5. ปุมคัดลอกรายการอัลบั้ม โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการคัดลอก แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุม “คัดลอกบทความ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพือ่ ใหผูใชเลือกวาตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


71 อัลบั้ม

6. ถังขยะอัลบัม้ 6.1 กดปุมเรียกคืน เพื่อกูคืนอัลบั้มที่เลือกกลับไปยังหนาจัดการอัลบั้ม 6.2 ลบอัลบั้มที่เลือกออกจากระบบ 6.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการอัลบั้ม 6.4 การคนหาอัลบั้ม (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการอัลบัม้ โดย กรอกขอมูลที่ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุม 1. ชื่อหรือรหัสอัลบั้ม คนหารายการจากชื่อหรือรหัสอัลบั้มในถังขยะตามคําที่กาํ หนด 2. หมวดหมูอัลบัม้ เลือกหมวดหมูที่ตองการคนหาอัลบั้ม 6.5 ตารางถังขยะอัลบั้ม 1. ชื่ออัลบั้ม แสดงชื่ออัลบั้มเพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่ออัลบั้มได 2. หมวดหมู แสดงชื่อหมวดหมู เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูได 3. วันที่ลบ แสดงวันที่อัลบั้มถูกลบ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันที่ถกู ลบได 4. ลบโดย แสดงชื่อผูลบอัลบั้ม


72 อัลบั้ม 7. การคนหาอัลบั้ม Web Admin สามารถคนหารายการอัลบั้มโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุมคนหา 7.1 ชื่อหรือรหัสอัลบั้ม คนหารายการจากชื่อหรือรหัสอัลบั้มตามคําที่กาํ หนด 7.2 หมวดหมูอัลบัม้ เลือกหมวดหมูที่ตองการคนหาอัลบั้ม 7.3 สถานะอัลบั้ม สามารถเลือกไดดังนี้ คืออัลบั้มทั้งหมด อัลบั้มมาใหม สินคาแนะนํา อัลบั้มขายดี 7.4 วันที่แกไข โดย Default จะแสดงเปน “ทัง้ หมด” ซึ่งผูใชสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงวันที่ไหน

8. รายการแสดงอัลบั้ม 8.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในอัลบั้มตามเงือ่ นไขที่ใชคนหา 8.2 ชื่ออัลบั้ม แสดงชื่ออัลบั้มแตละรายการ 8.3 หมวดหมูอัลบัม้ แสดงหมวดหมูของอัลบั้มในแตละรายการ 8.4 อาน/ตอบ สวนสําหรับแสดงจํานวนผูเขาชมและจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 8.5 จํานวนรูป แสดงจํานวนรูปในอัลบั้ม 8.6 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขอัลบั้ม และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปมุ “ ” บนหัวตาราง 8.7 แกไขโดย สวนสําหรับแสดงชือ่ ผูที่ทาํ การแกไข 8.8 แนะนํา เลือก Checkbox เพือ่ แสดงเปนอัลบั้มแนะนํา 8.9 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 8.10 การจัดการ - แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ - ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบหมวดหมูครัง้ ละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


73 อัลบั้ม จัดการหมวดหมูอัลบั้ม Web Admin สามารถจัดการขอมูลหมวดหมูสินคา โดยสามารถจัดการขอมูลคุณสมบัติสินคา การแสดงผลสินคา และการ ตั้งคาคาจัดสงเฉพาะหมวดหมู แถบจัดการหมวดหมู สามารถอธิบายความหมายของปุมตางๆในแถบ ไดดังนี้ 1. ปุมเพิ่มหมวดหมูอัลบั้ม 2. ปุมลบหมวดหมูอัลบั้ม 3. ปุมเลือกแสดง / ไมแสดงหมวดหมูอัลบั้ม 4. ปุมคัดลอกหมวดหมูอัลบั้ม 5. ปุมถังขยะหมวดหมูอัลบั้ม 6. การคนหาหมวดหมูอัลบั้ม 7. ตารางรายการหมวดหมูอัลบัม้

1. ปุมเพิ่มหมวดหมูอัลบั้ม 1.1 ชื่อหมวดหมู *บังคับกรอก ระบุชื่อหมวดหมูใหมที่ตองการ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.2 รูปประจําหมวดหมู ไมบงั คับกรอก สามารถเลือกไดเพียง 1 รูปเพื่อใชเปนรูปประจําหมวดหมูท ี่ใชแสดงในหนา รายการหมวดหมู ขนาดภาพไมเกิน 100x100px และรูปแบบไฟลเปน .jpg .gif .png 1.3 คําอธิบายหมวดหมู สําหรับกรอกคําอธิบายยอของหมวดหมูที่ตองการเพิ่มใหม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.4 ลําดับ ลําดับที่แสดงหมวดหมูในหนาจัดการ 1.5 การแสดง กําหนดการแสดงผลในหนารายการหมวดหมู Frontend 1.6 การตั้งคาขัน้ สูง เมื่อกดเปดการใชงาน จะสามารถตัง้ คาเฉพาะหมวดหมูได ดังตอไปนี้ 1. SEO - Page Title สวนสําหรับระบุชื่อของหนานัน้ อาจจะใชชอื่ เดียวกับชื่อหมวดหมูก ็ได


74 อัลบั้ม - Meta Description คําอธิบายของหนาอัลบั้ม 2. การตั้งคาบทความภายในหมวดหมู การตั้งคา สวนสําหรับระบุวาจะใชคาปกติ หรือกําหนดเอง ถาใชคา ปกติ ระบบจะใชขอมูลการตั้งคาการแสดงจากการตั้งคาปกติ ถากําหนดเองระบบจะแสดงสวนของการตั้ง คาการแสดงหมวดหมูอัลบัม้

2. ปุมลบหมวดหมู ลบอัลบั้มที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการอัลบั้ม หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพื่อ ลบอัลบั้มครั้งละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูอัลบัม้ ที่เลือกไปไวที่ถงั ขยะของหมวดหมูอัลบัม้ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com

” เพื่อทําการลบรายการ


75 อัลบั้ม 3. ปุมเลือกแสดงหมวดหมูอ ัลบั้ม / ไมแสดงหมวดหมูอัลบั้ม เปด/ปด การแสดงหมวดหมูอัลบัม้ ที่เลือก ในหนา รายการหมวดหมูอัลบั้ม Frontend

4.

ปุมคัดลอกรายการหมวดหมูอัลบั้ม เมือ่ คลิกปุม “คัดลอกหมวดหมู” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใช เลือกวาตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด

5. ถังขยะหมวดหมูอัลบั้ม 5.1 กดปุ่ มเรี ยกคืน เพื่อกู้คนื หมวดหมูอ่ ลั บัมที ้ ่เลือกกลับไปยังหน้ าจัดการหมวดหมูอ่ ลั บัม้ 5.2 ลบหมวดหมูอ่ ลั บัมที ้ ่เลือกออกจากระบบ 5.3 ย้ อนกลับไปหน้ าก่อนหน้ า คือหน้ าจัดการหมวดหมูอ่ ลั บัม้ ้ กรอกข้ อมูลที่ใช้ 5.4 การค้ นหาหมวดหมูอ่ ลั บัม้ (ในถังขยะ) Web Admin สามารถค้ นหารายการหมวดหมูอ่ ลั บัมโดย การค้ นหาต่อไปนี ้ จากนันกดปุ่ ้ ม "ค้ นหา" 1. ชื่อหรื อรหัสหมวดหมูอ่ ลั บัม้ ค้ นหารายการจากชื่อหรื อรหัสหมวดหมูอ่ ลั บัมในถั ้ งขยะตามคําที่กําหนด 2. หมวดหมูอ่ ลั บัม้ เลือกหมวดหมูท่ ี่ต้องการค้ นหาหมวดหมูอ่ ลั บัม้


76 อัลบั้ม 5.5 ตารางถังขยะอัลบัม้ 1. ชื่อหมวดหมูอ่ ลั บัม้ แสดงชื่อหมวดหมูอ่ ลั บัม้ เพื่อเรี ยงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูอ่ ลั บัมได้ ้ 2. หมวดหมู่ แสดงชื่อหมวดหมู่ เพื่อเรี ยงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูไ่ ด้ ้ กลบ เพื่อเรี ยงลําดับการแสดงรายการตามวันที่ถกู ลบได้ 3. วันที่ลบ แสดงวันที่หมวดหมูอ่ ลั บัมถู 4. ลบโดย แสดงชื่อผู้ลบหมวดหมูอ่ ลั บัม้

6. การคนหา Web Admin สามารถคนหารายการหมวดหมูอัลบั้มโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนัน้ กดปุมคนหา 6.1 ชื่อหมวดหมู คนหารายการจากชื่อหมวดหมูอัลบั้มตามคําที่กาํ หนด 6.2 หมวดหมูอัลบัม้ เลือกหมวดหมูที่ตองการคนหาหมวดหมูอัลบั้ม 6.3 วันที่แกไข โดย Default จะแสดงเปน “ทัง้ หมด” ซึ่งผูใชสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงวันที่ไหน

7. รายการแสดงหมวดหมูอลั บั้ม 7.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในหมวดหมูอัลบั้มตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 7.2 ชื่อหมวดหมูอลั บั้ม แสดงชื่อหมวดหมูอัลบัม้ แตละรายการ 7.3 จํานวนอัลบัม้ แสดงจํานวนอัลบั้มในหมวดหมูนนั้ ๆ 7.4 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขอัลบั้ม และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปมุ “ ” บนหัวตาราง 7.5 แกไขโดย สวนสําหรับแสดงชือ่ ผูที่ทาํ การแกไข 7.6 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


77 อัลบั้ม 7.7 การจัดการ 1. แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ 2. ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบหมวดหมูครัง้ ละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ


78 อัลบั้ม ตั้งคาอัลบั้ม ใชสําหรับตั้งคาระบบอัลบั้มรูปภาพและตั้งคา Global (คาปกติ) ของอัลบั้มรูปภาพ ประกอบดวย 3 สวนหลักตอไปนี้ 1. การแสดงรายการหมวดหมู เปนสวนที่ใชระบุจํานวนอัลบั้มที่แสดง

2. รายการอัลบัม้ ที่แสดง เปนสวนที่ใชสาํ หรับตั้งคารูปแบบการแสดง จะมี 7 แบบใหเลือก และสามารถระบุจํานวน รูปที่ตองการแสดงในแตละหนาได

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


79 อัลบั้ม 3. อัลบั้มที่เกีย่ วของ - เปดปดระบบอัลบั้มเชื่อมโยง สวนสําหรับระบุสถานการณเปดปดระบบอัลบั้มเชื่อมโยงหรืออัลบั้มที่เกีย่ วของ - เชื่อมโยงโดยใช Tag สวนสําหรับระบุการเชื่อมโยงวาจะใชการเชื่อโยงโดน Tag หรือกําหนดเองถา กําหนดเอง จะใชขอมูลอัลบั้มที่เกีย่ วของในหนาการเพิม่ หรือแกไขอัลบั้ม - การเรียงลําดับการแสดงอัลบั้มเกี่ยวของ สวนสําหรับระบุรูปแบบการเรียงลําดับการแสดงอัลบั้มที่เกี่ยวของวา จะเรียงตามอะไร เชา เรียงตามจํานวนผูเขาชม เรียงตามวันที่อัพเดต เปนตน


79 สินคา Web Admin สามารถจัดการขอมูลสินคา โดยการเพิ่ม ลบ หรือแกไขสินคาในระบบ สามารถกําหนดหมวดหมูใหแตละสินคา ได ซึ่งจะไดอธิบายตอไปในขัน้ ตอนการเพิม่ สินคา แถบจัดการสินคา สามารถอธิบายความหมายของปุมตางๆในแถบไดดังนี้ หัวขอยอย  จัดการสินคา  หมวดหมูสนิ คา  รายการสัง่ ซื้อสินคา  รายการจัดสงสินคา  ตั้งคาสินคา  ตั้งคาการชําระเงิน  รูปแบบการจัดสงสินคา

จัดการสินคา Web Admin สามารถจัดการขอมูลสินคา โดยการเพิ่ม ลบ หรือแกไขสินคาในระบบ สามารถกําหนดหมวดหมูใหแตละสินคา ได ซึ่งจะไดอธิบายตอไปในขัน้ ตอนการเพิม่ สินคา แถบจัดการสินคา สามารถอธิบายความหมายของปุมตางๆในแถบ ได ดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ปุมเพิ่มสินคา ปุมลบสินคา ปุมเลือกแสดงสินคา / ปุมเลือกไมแสดงสินคา ปุมยายสินคา ปุมคัดลอกสินคา ปุมตั้งคาสินคา

7. ปุมถังขยะ 8. การคนหาสินคา 9. ตารางแสดงรายการจัดการสินคา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


80 สินคา

1. ปุมเพิ่มสินคา จะแสดงแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสินคาดังรูป โดยในการเพิ่มสินคาจะแบงเปน 3 ขัน้ ตอน คือ 1.1 ขอมูลสินคา 1. รหัสสินคา : สําหรับใชอางอิงสินคาที่กาํ ลังสรางใหม 2. หมวดหมูสนิ คา : ตองเลือกหมวดหมูใดหมวดหมูห นึ่งสําหรับเก็บสินคา 3. ชื่อสินคา : สําหรับกรอก ชือ่ สินคา ที่ตองการสรางใหม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ไมบังคับกรอก)


81 สินคา 1.2 ราคาสินคา 1. ราคาสินคา : สําหรับหรอก ราคาสินคา ใชเปนตัวเลข 2. ขอความแสดงแทนราคาสินคา : ใชสําหรับกรอกขอความแทนราคาสินคา กรณีที่ไมตองการแสดงราคา เชน Free , กรุณาติดตอสอบถามที่ตัวแทนจําหนาย เปนตน 3. ประเภทสวนลด : ใชระบุประเภทสวนลด หรือไมมีสวนลด - ไมมีสวนลด จะแสดงราคาสินคา - ลดแบบเปอรเซ็นต กรอกเปอรเซ็นตที่ตองการลด แลวระบบจะคํานวณและแสดงในราคาใช งานจริง - ลดแบบจํานวนเงิน กรอกจํานวนเงินที่ตองการลด แลวระบบจะคํานวณและแสดงในราคาใช งานจริง 4. ราคาใชงานจริง : ใชแสดงราคาที่ใชคาํ นวนสินคาในตะกรา

1.3 คลังสินคา หนาจอแสดงจํานวนสินคาในระบบ หรือคลังสินคา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


82 สินคา 1.4 รูปประจําสินคา : ไมบังคับกรอก สามารถเลือกไดเพียง 1 รูปเพื่อใชเปนรูปประจําสินคาที่ใชแสดงในหนา รายการสินคา ขนาดภาพไมเกิน 100x100px และรูปแบบไฟลเปน .jpg .gif .png สามารถเลือก เพื่อใชแสดงสีของสินคาที่มอี ยู

1.5 คําอธิบายสินคา : ไมบังคับกรอก สําหรับกรอกคําอธิบายยอของสินคาที่ตองการเพิม่ ใหม ทัง้ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 1.6 รายละเอียดภาษาไทย : ไมบังคับกรอก รายละเอียดสวนนี้จะแสดงในสวนรายละเอียดสินคาเมือ่ ผูใชคลิกเขา ไปชมสินคา สามารถกรอกไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


83 สินคา 1.7 คุณสมบัติสินคา 1. สถานะสินคา : ระบุสถานะสินคา ขายดี แนะนํา และสินคาใหม โดยเช็คเครื่องหมาย ถูก ที่กลอง checkbox 2. การแสดง - ลําดับ : ลําดับการแสดงสินคาหนาเว็บไซต - การแสดง : เลือกแสดง หรือ ไมแสดงสินคา หนาเว็บไซต

1.8 ปายสินคา : ปายแท็คสินคา

1.9 สินคาที่เกี่ยวของ : สามารถเพิ่มสินคาในรายการสินคาทีเ่ กี่ยวของกับสินคานี้ โดยการกดปุมเพิ่ม

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


84 สินคา - จะมีการแสดง popup หนาจอการเพิม่ รายการสินคาทีเ่ กี่ยวของ ใหเลือก checkbox แลวกด ปุม ตกลง

1.10 ขั้นสูง : ใชสําหรับการตั้งคา Title Keyword เพื่อทํา SEO


85 สินคา 2. ปุมลบสินคา สามารถทําไดโดยการคลิกปุม “ 2.1 ลบทีละรายการ 2.2 ลบทีละหลายรายการ

” โดยการลบนั้นสามารถลบได 2 แบบ คือ

3. ปุมเลือกแสดงสินคา / ไมแสดงสินคา เปด/ปด การแสดงสินคาที่เลือก ในหนารายการสินคา Frontend เปด แสดง “ ” ปด ไมแสดง “ 3.1 เลือกทีละรายการ 3.2 เลือกทีละหลายรายการ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


86 สินคา 4. ปุมยายรายการสินคา เมื่อคลิกปุม “ ยายบทความ ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการ ยายไปยังหมวดหมูใด

5. ปุมคัดลอกรายการสินคา เมื่อคลิกปุม “ คัดลอกสินคา ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวา ตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด


87 สินคา 6. ถังขยะสินคา หนาถังขยะสินคา ซึง่ แสดงสินคาที่ Web Admin เคยลบในหนาจัดการสินคา แถบจัดการถังขยะ สินคา สามารถอธิบายความหมายของปุม ตาง ๆ ในแถบ ไดดังนี้ 6.1 กดปุมเรียกคืน เพื่อกูคืนสินคาที่เลือกกลับไปยังหนาจัดการสินคา 6.2 ลบสินคาที่เลือกออกจากระบบ 6.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการสินคา 6.4 การคนหาสินคา (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการสินคาโดย กรอกขอมูลที่ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุม 1. ชื่อหรือรหัสสินคา : คนหารายการจากชื่อหรือรหัสสินคาในถังขยะตามคําที่กาํ หนด 2. หมวดหมูส ินคา : เลือกหมวดหมูท ี่ตองการคนหาสินคา 6.5 ตารางถังขยะสินคา 1. ชื่อสินคา : แสดงชื่อสินคา เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อสินคาได 2. หมวดหมู : แสดงชื่อหมวดหมู เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูไ ด 3. วันทีล่ บ : แสดงวันที่สนิ คาถูกลบ เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันที่ถกู ลบได 4. ลบโดย : แสดงชื่อผูลบสินคา

7. การคนหาสินคา Web Admin สามารถคนหารายการสินคาโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุมคนหา 7.1 ชื่อหรือรหัสสินคา : คนหารายการจากชื่อหรือรหัสสินคาตามคําที่กําหนด 7.2 หมวดหมูส ินคา : เลือกหมวดหมูท ี่ตองการคนหาสินคา 7.3 การแสดง : สามารถเลือกไดดังนี้ คือ สินคาทั้งหมด สินคาที่แสดงอยู Frontend และ สินคาที่ไมไดแสดง 7.4 สถานะสินคา : สามารถเลือกไดดังนี้ คือสินคาทั้งหมด สินคามาใหม สินคาแนะนํา สินคาขายดี

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


88 สินคา 8. ตารางรายการสินคา 9.1 ลําดับสินคา แสดงลําดับที่อางอิงในสินคาตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 9.2 ชื่อรหัสสินคา แสดงรหัสสินคาแตละรายการ 9.3 ชื่อสินคา แสดงชื่อสินคาแตละรายการ 9.4 หมวดหมูส ินคา แสดงหมวดหมูของสินคาในแตละรายการ 9.5 แนะนําสินคา 1. ขายดี กด checkbox เพื่อกําหนดสถานะสินคาเปนสถานะสินคาขายดี 2. แนะนํา กด checkbox เพื่อกําหนดสถานะสินคาเปนสถานะสินคาแนะนํา 3. มาใหม กด checkbox เพื่อกําหนดสถานะสินคาเปนสถานะสินคามาใหม 9.6 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 9.7 การจัดการ 1. แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ 2. ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบหมวดหมูครัง้ ละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ


89 สินคา หมวดหมูสินคา สามารถจัดการหมวดหมูสินคาได โดยสามารถเพิ่ม ลบ หมวดหมูสินคา สามารถเลือกแสดงหรือไม แสดงหมวดหมู สามารถทําการยายหรือคัดลอกได สามารถคนหาสินคา อธิบายความหมายของปุมตางๆในแถบ ไดดังนี้ 1. ปุมเพิ่มหมวดหมูสินคา 2. ปุมลบหมวดหมูสินคา 3. ปุมเลือกแสดงหมวดหมูสนิ คา / ปุมเลือกไมแสดงหมวดหมูสินคา 4. ปุมยายหมวดหมูสินคา 5. ปุมคัดลอกหมวดหมูสนิ คา 6. ปุมถังขยะหมวดหมูสนิ คา 7. การคนหาหมวดหมูสนิ คา 8. ตารางหมวดหมูสินคา

1. ปุมเพิ่มหมวดหมูสินคา 1.1 ประเภทหมวดหมู : เลือกประเภทหมวดหมู มี 2 ประเภท หมวดหมูห ลัก หรือ หมวดหมูย อย โดยที่ถา เลือก เปนหมวดหมูย อย จะตองระบุหมวดหมูพ อ ที่ตองการใชอางอิงดวย 1.2 ชื่อหมวดหมู : *บังคับกรอก ระบุชื่อหมวดหมูใหมที่ตองการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.3 รูปประจําหมวดหมู : ไมบังคับกรอก สามารถเลือกไดเพียง 1 รูปเพื่อใชเปนรูปประจําหมวดหมูทใี่ ชแสดงใน หนารายการหมวดหมู ขนาดภาพไมเกิน 100x100px และรูปแบบไฟลเปน .jpg .gif .png 1.4 คําอธิบายหมวดหมู : สําหรับกรอกคําอธิบายยอของหมวดหมูท ี่ตองการเพิ่มใหม ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


90 สินคา 1.5 ลําดับ : ลําดับที่แสดงหมวดหมูในหนาจัดการ 1.6 การแสดง : กําหนดการแสดงผลในหนารายการหมวดหมู Frontend


91 สินคา 1.7 การตั้งคาขั้นสูง : เมื่อกดเปดการใชงาน จะสมารถตั้งคาเฉพาะหมวดหมูได ดังตอไปนี้ 1. คุณสมบัติสินคา : สามารถนําไปแสดงในขั้นตอนการเปรียบเทียบสินคาได โดยการสรางใหกดที่ปมุ จะ แสดงชองสําหรับกรอกชื่อคุณสมบัติ และหนวย จากนัน้ กดปุมตกลง

2. การแสดงรายการสินคา : ในหมวดหมู กรณีเลือกใชคาปกติ สินคาทัง้ หมดในหมวดหมูจะแสดงผลตามการ ตั้งคาสินคารวม กรณีที่เลือกกําหนดเอง จะสามารถตั้งคาการแสดงผลสินคาที่ใชเฉพาะหมวดหมูได

3. การคิดคาจัดสงสินคา : ในหมวดหมู กรณีเลือกคิดตามระบบสินคา ระบบจะคิดราคาคาจัดสงสินคาตาม เกณฑที่ตั้งคาในหนาตัง้ คาสินคารวม กรณีที่เลือกคิดตามหมวดหมูสนิ คา ระบบจะสามารถคิดคาจัดสง สินคาโดยแยกคิดเฉพาะหมวดหมูได

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


92 สินคา

2. ลบหมวดหมู สามารถทําไดโดยการคลิกปุม “ 2.1 ลบทีละรายการ 2.2 ลบทีละหลายรายการ

” โดยการลบนัน้ สามารถลบได 2 แบบ คือ

3. ปุมเลือกแสดงหมวดหมูส ินคา / ไมแสดงหมวดหมูสินคา เปด/ปด การแสดงสินคาที่เลือก ในหนารายการ สินคา Frontend


93 สินคา 4. ปุมยายหมวดหมูสินคา เมื่อคลิกปุม “ ยายหมวดหมูส ินคา ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวา ตองการยายไปยังหมวดหมูใ ด

5. ปุมคัดลอกรายการสินคา เมื่อคลิกปุม “ คัดลอกสินคา ” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวา ตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


94 สินคา 6. ตารางถังขยะหมวดหมูส นิ คา แสดงรายการหมวดหมูที่ Web Admin เคยลบในหนาจัดการหมวดหมู 6.1 เรียกคืนหมวดหมู เพื่อกูคนื รายการหมวดหมูที่ตองการ 1. การกูคืนหมวดหมูทถี่ ูกลบ หมวดหมูท ี่ถูกกูคืนกลับมาจะอางอิงหมวดหมูเดิมกอนถูกลบ 2. การกูคืนหมวดหมูพอหรือหมวดหมูลกู หมวดหมูท งั้ สองจะถูกกูคืนกลับมาพรอมกัน 6.2 ลบหมวดหมูท เี่ ลือกออกจากระบบ 6.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการหมวดหมู 6.4 การคนหาหมวดหมู (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการหมวดหมูโดย กรอกขอมูลที่ใชการคนหา ตอไปนี้ 1. ชื่อหมวดหมู คนหารายการจากชื่อหมวดหมูในถังขยะตามคําที่กาํ หนด 2. หมวดหมูสนิ คา เลือกหมวดหมูที่ตองการแสดงผลคนหา 6.5 ตารางถังขยะหมวดหมู 1. ชื่อหมวดหมู แสดงชื่อหมวดหมู สามารถกดปุมลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชือ่ ของ หมวดหมูได 2. วันที่ลบ แสดงวันที่หมวดหมูถ ูกลบ สามารถกดปุมลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันที่ ถูกลบได 3. การจัดการ ใชสําหรับตรวจสอบและลบหมวดหมูออกจากถังขยะหมวดหมู โดยไมสามารถเรียกคืนไดอีก

7. การคนหาหมวดหมู Web Admin สามารถคนหาหมวดหมูโ ดย กรอกขอมูลที่ใชในการคนหาตอไปนี้ จากนัน้ กด ปุม 7.1 ชื่อหมวดหมู คนหารายการจากชื่อหมวดหมูตามคําทีก่ าํ หนด 7.2 หมวดหมูสนิ คา เลือกหมวดหมูที่ตองการระบุการคนหา


95 สินคา 8. ตารางหมวดหมู 8.1 ลําดับหมวดหมู สามารถกดปุมลูกศรขึ้น-ลง เพื่อแกไขลําดับที่แสดงหมวดหมูในหนาจัดการได 8.2 ชื่อหมวดหมู แสดงชื่อหมวดหมู สามารถกดปุมลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชือ่ หมวดหมู 8.3 วันที่แกไข แสดงวันที่มกี ารแกไขขอมูลหมวดหมู สามารถกดปุมลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการ ตามวันที่แกไขหมวดหมูได 8.4 กําหนดการแสดง สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 8.5 การจัดการรายการเพื่อลบหมวดหมูครั้งละหลายรายการ โดยจะยายหมวดหมูท ี่เลือกไปไวในถังขยะ 1. แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ 2. ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ หรือ เลือก Checkbox หนา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


96 สินคา รายการสั่งซื้อสินคา Web Admin สามารถจัดการรายการสั่งซือ้ ภายในราน โดยจะแสดงรายการสั่งซื้อเรียงตามวันที่มี การสั่งซื้อ สามารถกดเขาไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการและสถานะ รวมทัง้ สงการตอบรับระหวางผูซื้อสินคาได ซึ่งประกอบดวย 1. ปุมลบรายการสั่งซื้อสินคา 3. การคนหารายการสั่งซื้อ 2. ถังขยะรายการสั่งซื้อสินคา 4. ตารางรายการสั่งซื้อสินคา

1. ปุมลบรายการสั่งซื้อสินคา ลบรายการสั่งซื้อที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการสั่งซื้อ หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพือ่ ลบรายการสัง่ ซื้อครั้งละหลายรายการ โดยจะยายรายการสั่งซื้อทีเ่ ลือกไปไวที่ถงั ขยะ ของรายการสั่งซื้อ 1.1 ลบทีละรายการ 1.2 ลบทีละหลายรายการ

2. ถังขยะรายการสั่งซื้อสินคา ดานบน จะไปยังหนาถังขยะรายการสั่งซื้อ ซึ่งแสดงรายการสั่งซื้อที่ Web Admin เคย ลบในหนาจัดการรายการสัง่ ซื้อ


97 สินคา 2.1 ปุมเรียกคืน กดปุมนี้เพื่อกูคนื รายการสั่งซือ้ ที่เลือกกลับไปยังหนาจัดการรายการสั่งซื้อ 2.2 ปุมลบ ลบรายการสั่งซื้อที่เลือกออกจากระบบ 2.3 ปุมยอนกลับ ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการรายการสั่งซื้อ 2.4 การคนหารายการสั่งซื้อ (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการสั่งซื้อโดย กรอกขอมูลที่ใชการคนหา ตอไปนี้ 1. เลขที่สั่งซื้อหรือชื่อผูสั่งซื้อ : คนหารายการจากเลขที่สงั่ ซือ้ หรือชื่อผูสั่งซือ้ สินคา 2. สถานการณสงั่ ซื้อ : ระบุสถานะสั่งซื้อทีต่ องการคนหา ซึ่งมีทั้งหมด 6 สถานะ คือ ยังไมไดชําระเงิน, รอการตรวจสอบ, ชําระเรียบรอย, ยกเลิกโดยสมาชิก, ยกเลิกโดยระบบ และไมอนุมัติ 3. วันที่สั่งซื้อ : สามารถระบุชวงวันทีท่ ี่สั่งซื้อสินคาได โดยอาจเลือกชวงเวลาอัตโนมัติจาก Dropdown List หรือกดที่ปฏิทนิ เพื่อเลือกวันทีท่ ี่ตองการคนหา 2.5 ตารางถังขยะรายการสัง่ ซื้อ 1. เลขทีก่ ารสั่งซื้อ : แสดงเลขที่อางอิงการสั่งซื้อสินคาแตละรายการ 2. ชื่อผูสั่งซื้อ : แสดงชื่อผูสั่งซือ้ แตละรายการ สามารถกดปุม เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อผู สั่งซื้อได 3. วันทีส่ ั่งซื้อ : แสดงวันที่มกี ารสั่งซื้อสินคาเขามาในระบบ สามารถกดปุม เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการ ตามวันที่สงั่ ซือ้ สินคาได 4. ยอดรวม : ยอดเงินที่ตองชําระของแตละรายการสั่งซือ้ 5. สถานการณสั่งซื้อ : แสดงสถานะปจจุบันของรายการสั่งซื้อแตละรายการ

3. การคนหารายการสั่งซื้อ Web Admin สามารถคนหารายการสั่งซือ้ โดย กรอกขอมูลที่ใชในการคนหาตอไปนี้ 3.1 เลขที่สั่งซื้อหรือชื่อผูสั่งซื้อ คนหารายการจากเลขที่สงั่ ซื้อหรือชื่อผูสั่งซื้อสินคา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


98 สินคา 3.2 สถานการณสงั่ ซื้อ ระบุสถานะสั่งซื้อที่ตองการคนหา ซึ่งมีทั้งหมด 6 สถานะ; ยังไมไดชําระเงิน รอการตรวจสอบ ชําระเรียบรอย ยกเลิกโดยสมาชิก ยกเลิกโดยระบบ และไมอนุมัติ 3.3 รูปแบบการจัดสง ระบบรูปแบบการจัดสงสินคาที่ตองการคนหาในรายการสั่งซื้อ 3.4 วันที่สั่งซื้อ สามารถระบุชว งวันที่ที่สงั่ ซื้อสินคาได โดยอาจเลือกชวงเวลาอัตโนมัติจาก Dropdown List หรือกดที่ ปฏิทิน เพื่อเลือกวันทีท่ ี่ตองการคนหา

4. ตารางรายการสั่งซื้อ 4.1 เลขที่การสัง่ ซือ้ แสดงเลขทีอ่ างอิงการสัง่ ซื้อสินคาแตละรายการ สามารถกดเขาไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อได

4.2 ชื่อผูสั่งซื้อ แสดงชื่อผูสั่งซื้อแตละรายการ สามารถกดปุม เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อผูสั่งซื้อได 4.3 ยอดรวม ยอดเงินที่ตองชําระของแตละรายการสั่งซื้อ 4.4 สถานะการสั่งซื้อ แสดงสถานะปจจุบนั ของรายการสั่งซือ้ แตละรายการ 4.5 จัดสงสินคา แสดงรูปแบบการจัดสงสินคาของแตละการสั่งซื้อ 4.6 วันที่สั่งซื้อ แสดงวันที่มกี ารสัง่ ซื้อสินคาเขามาในระบบ สามารถกดปุมลูกศรขึ้น – ลง เพื่อเรียงลําดับการแสดง รายการตามวันที่สงั่ ซื้อสินคาได 4.7 เครื่องมือ ใชสาํ หรับตรวจสอบและลบรายการการสัง่ ซื้อสินคาในตารางสั่งซื้อสินคา


99 สินคา รายการจัดสงซื้อสินคา Web Admin สามารถจัดการรายการจัดสงของภายในราน โดยจะแสดงรายการจัดสง สามารถกดเขาไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการจัดสงสินคา ซึ่งประกอบดวย 1. ปุมลบรายการจัดสงสินคา 3. ตารางรายการจัดสงสินคา 2. การคนหารายการจัดสงสินคา

1. ปุมลบรายการจัดสงสินคา Web Admin สามารถทําการลบรายการสินคาที่ถูกจัดสงแลวได โดย เลือก checkbox หนารายการจัดสงสินคา แลวกดปุม “ ” 2. การคนหารายการจัดสงสินคา สามารถคนหาโดย 2.1 ระบุคําคน ระบุชื่อสินคาที่ตองการคนหา 2.2 สถานะการจัดสง สามารถเลือกสถานะได คือ การจัดสงทั้งหมด , จัดสงแลว , ยังไมไดจัดสง , กําลังจัดสง 3. ตารางรายการจัดสงสินคา ประกอบไปดวย 3.1 เลขที่การสั่งซื้อ 3.2 ชื่อผูซื้อสินคา 3.3 จัดสงสินคา 3.4 รหัสพัสดุ 3.5 สถานะจัดสง 3.6 หมายเหตุ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


100 สินคา ตั้งคารานคา การตั้งคารานคา เปนการตั้งคาซึ่งเกี่ยวกับคาที่ใชงานและแสดงผลในระบบ เชนการแสดงกลุม สินคา รูปแบบการจัดวางรายการสินคา สัญลักษณสกุลเงิน รูปแบบการจัดสงที่ตองการแสดงใหผูใชเลือกตอนสั่งซื้อ ประกอบดวย ขอมูลสําหรับตั้งคา ดังนี้ 1. รูปแบบการแสดงรายการสินคา 4. สัญลักษณสกุลเงิน 2. จํานวนรายการสินคาที่แสดง 5. รูปแบบการจัดสงสินคา 3. สกุลเงินที่ใช 6. เปดปดการใชงาน

1. รูปแบบการแสดงรายการสินคา สามารถเลือกการวางของรายการสินคาได 7 แบบ 2. จํานวนรายการสินคาที่แสดง กําหนดจํานวนรายการสินคาที่แสดง ซึง่ ใชกับหนารายการสินคา โดยกําหนดวา ตองการใหแสดงหนาละกี่รายการได 3. สกุลเงินทีใ่ ช สามารถเลือกได 3 รูปแบบ คือ US Dollar, Thai ,Australian 4. สัญลักษณสกุลเงิน สามารถเลือกสัญลักษณสกุลเงินที่ตองการใชแสดงในระบบสินคาได 5. รูปแบบการจัดสงสินคา สามารถเลือกตัง้ คาได 3 ชองทาง คือ แบบธรรมดา ลงทะเบียน และ EMS 6. เปดปดการใชงาน สามารถกําหนดชองทางจัดสงที่ตอ งการแสดงใหผูใชเลือกตอนสั่งซื้อสินคาได


101 สินคา 6.1 ระบบยกเลิกการสั่งซื้ออัตโนมัติ Web Admin ตองเลือก Checkbox หนาหัวขอเปดปดการใชงาน:ระบบยกเลิก การสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยจะแสดงชองใหกรอกจํานวนวันที่ตองการใหยกเลิกการสั่งซือ้ อัตโนมัติ ซึงนับเริ่มจาก วันที่ผูซื้อสั่งซือ้ สินคาเขามาในระบบ 6.2 ระบบตะกราสินคา Web Admin ตองเลือก Checkbox หนาหัวขอเปดปดการใชงาน:ระบบเปรียบเทียบสินคา ซึ่งถา Web Admin ไมไดเปดการใชงาน ในหนารายการสินคาจะไมแสดงปุมตะกราสินคา และจะไมแสดงเมนู ตะกราสินคาดานบนรายการสินคาให 6.3 ระบบเปรียบเทียบสินคา Web Admin ตองเลือก Checkbox หนาหัวขอเปดปดการใชงาน:ระบบเปรียบเทียบ สินคา ซึง่ ถา Web Admin ไมไดเปดการใชงาน ในหนารายการสินคาจะไมแสดงปุมเปรียบเทียบสินคา และจะ ไมแสดงเมนูเปรียบเทียบสินคาดานบนรายการสินคาให 6.4 การตั้งคาการแสดงขอความหนาแรกสินคา Web Admin ตองเลือก Checkbox หนาหัวขอเปดปดการใชงาน: แสดงขอความบนหนาแรกสินคา โดยสามารถจัดการขอความที่ตองการแสดงใน Text Editor ดานลางได ซึง่ ขอความสวนนี้จะนําไปแสดงดานบนรายการสินคาในหนาแรก

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


102 สินคา ตั้งคาการชําระเงิน การตั้งคาการชําระเงิน จะเปนการกําหนดขอมูลเกี่ยวกับชองทางการชําระเงิน ซึง่ จะใชแสดงในหนา แจงชําระเงิน รวมทัง้ วิธกี ารชําระเงินอื่นๆที่ทางรานคาตองการแจงกับผูซื้อสินคา 1. การออกใบเสร็จรับเงิน Web Admin สามารถเปดปดการใชงานการออกใบเสร็จใหลูกคาได โดยในสวนของ ใบเสร็จจะสรางใหอัตโนมัติ เมื่อเจาของรานไดตรวจสอบรายละเอียดการชําระเงินและกดอนุมัติการชําระเงินแลว ซึ่ง ถาจะเปดใชงานจะตองกรอกขอมูลที่จะใชแสดงในใบเสร็จ ดังนี้ คือ เลขประจําตัวผูเ สียภาษี และ ที่อยูในการออก ใบเสร็จ

2. จัดการชองทางการชําระเงิน Web Admin สามารถสรางชองทางชําระเงินขึ้นในระบบ ซึง่ จะถูกนําไปใชแสดงใน ขั้นตอนแจงการชําระเงิน เพือ่ ปองกันความผิดพลาด และอํานวยความสะดวกใหผซู ื้อสินคาไมตอ งกรอกขอมูล ธนาคารเอง 2.1 ในการเพิ่มชองทางการชําระเงิน Web Admin จะตองกรอกขอมูล ชือ่ ธนาคาร ชื่อสาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บญ ั ชี ใหครบถวน จากนัน้ กดปุม

รายการที่เพิม่ จะถูกแสดงในตาราง

2.2 กดที่ปุม

ในตาราง เพื่อแกไขขอมูลชองทางชําระเงินที่กรอกไว

2.3 กดที่ปุม

ในตารางเพื่อลบชองทางชําระเงินที่เลือก


103 สินคา

3. รายละเอียดการชําระเงิน Web Admin สามารถกรอกรายละเอียดวิธีการชําระเงินกับทางรานคา ซึ่งขอมูลสวนนี้ จะถูกนําไปแสดงในหนา “วิธกี ารชําระเงิน”

เมื่อกรอกขอมูลแตละสวนเสร็จแลว กดปุม เพื่อยกเลิกการตั้งคา

เพื่อทําการบันทึกการตั้งคาการชําระเงิน หรือ กดปุม

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


104 สินคา รูปแบบการจัดสงสินคา เปนการตัง้ คาที่ใชเปนคาเริ่มตนของการคิดคาจัดสงสินคาในหมวดหมูที่เลือกตัง้ คาตาม ระบบสินคา โดยรูปแบบที่ใช คือจะใชเปนเกณฑในการคํานวนคาจัดสงอัตโนมัติเมือ่ ผูใชมีการสั่งซื้อสินคาเขาเงือ่ นไขขอใด ขอหนึ่งตามทีก่ ําหนด 1. ปุมเพิ่มรูปแบบการจัดสงสินคา 2. ปุมลบรูปแบบการจัดสงสินคา 3. ตารางรายการรูปแบบการจัดสงสินคา

1. ปุมเพิ่มรูปแบบการจัดสงสินคา 1.1 จํานวนสินคาตั้งแต : ระบุจํานวนสินคาต่ําสุดในการคิดคาจัดสงเกณฑนี้ 1.2 ถึง : ระบุจํานวนสินคาที่ใชเปนจํานวนสูงสุดของเกณฑการคิดราคาจัดสงนี้ (ควรมีคา มากกวาชองแรกเสมอ) 1.3 คาจัดสงธรรมดา : ระบุราคาคาจัดสงแบบธรรมดา 1.4 คาจัดสงลงทะเบียน : ระบุราคาคาจัดสงแบบลงทะเบียน 1.5 คาจัดสง EMS : ระบุราคาคาจัดสงแบบEMS


105 สินคา 2. ปุมลบรูปแบบการจัดสงสินคา ลบรูปแบบการจัดสงสินคาที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการรูปแบบการจัดสง สินคา หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพื่อลบรูปแบบการจัดสงสินคาครั้งละหลายรายการ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “ 3. ตารางรายการรูปแบบการจัดสงสินคา สวนแสดงขอมูลรูปแบบการจัดสงสินคา 3.1 ลําดับ 3.2 จํานวนสินคา 3.3 รูปแบบการจัดสง 3.4 จัดการ - แกไข - ลบทีละรายการ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com

” เพื่อทําการลบรายการ


104 เมนู ระบบจัดการเมนู เปนระบบสําหรับ Web Admin ที่ใชสําหรับจัดการเมนู และกลุมเมนูของเว็บไซตตนเอง เพื่อให Web Admin เลือกใชงานได

หัวขอยอย  จัดการกลุมเมนู

จัดการกลุม เมนู หนาจอการจัดการกลุมเมนู เปนหนาจอสําหรับให Web Admin เขามาจัดการกลุมเมนู โดยจะสามารถจัดการเมนูไดในแต ละกลุมเมนู เพื่อนําไปแสดงยังสวนของ Frontend ซึ่งประกอบดวย 1. ปุมเพิ่มกลุมเมนู 2. ปุมลบกลุมเมนู 3. ปุมสถานะกลุม เมนู 4. การคนหากลุม เมนู 5. ตารางแสดงรายการกลุมเมนู

1. ปุมเพิ่มกลุมเมนู 1.1 ชื่อกลุมเมนู จะมีใหกรอกทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะตองกรอกชื่อกลุมเมนูภาษาไทย (Require Filed) 1.2 ลําดับ ระบุหมายเลขลําดับการแสดงผล แตถาไมกรอกระบบจะบันทึกขอมูลเปนลําดับแรก 1.3 การแสดง โดยเลือกการแสดงขอมูลหนา Frontend วาจะใหแสดงหรือไมแสดง โดยระบบจะ Default คาเปน “แสดง” ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


105 เมนู

2. ปุมลบกลุมเมนู ลบกลุมเมนูที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการกลุมเมนู หรือ เลือก Checkbox หนารายการ เพื่อลบกลุมเมนูครั้งละหลายรายการ ซึ่งหากกดยืนยันการลบกลุมเมนูแลวจะไมสามารถกูคืนได 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ

3. ปุมแสดงสถานะ สามารถเลือก เปด/ปด การแสดงกลุมเมนูในหนารายการกลุม เมนู หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อเลือกสถานะกลุม เมนูครั้งละหลายรายการ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ “ ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงอัลบั้ม หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทําการแสดงอัลบั้ม


106 เมนู 4. การคนหากลุม เมนู Web Admin สามารถคนหารายการกลุมเมนูโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนัน้ กดปุมคนหา 4.1 ชื่อกลุมเมนู คนหารายการจากชื่อกลุม เมนูตามคําทีก่ ําหนด 4.2 สถานะกลุมเมนู เลือกสถานะกลุมเมนูที่ตองการคนหา ซึ่งจะประกอบดวยสถานะทัง้ หมด, สถานะแสดง , สถานะที่ไมแสดง

5. ตารางแสดงรายการกลุมเมนู 5.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในกลุมเมนูตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 5.2 ชื่อกลุมเมนู(ภาษาไทย) แสดงชื่อกลุมเมนูภาษาไทยแตละรายการ 5.3 จํานวนเมนู สวนสําหรับแสดงจํานวนเมนูทั้งหมดของกลุมเมนูแตละรายการ 5.4 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขขอมูลลาสุด และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกปุม “ ” ตรงหัวตาราง 5.5 แกไขโดย สวนสําหรับแสดงชือ่ ผูแกไขขอมูลกลุมเมนู (ชื่อ+นามสกุล) 5.6 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปด/ปดการแสดงกลุมเมนูในหนารายการกลุม เมนู ไปยังหนา Frontend

5.7 การจัดการ 1. ตรวจสอบขอมูลการใชงานของ 2. แกไขกลุมเมนู a : ปุมเพิ่มชื่อเมนู b : ปุมลบชื่อเมนู c: ปุมสถานะการใชงานเมนู d : ปุมยายชื่อเมนู e : ปุมคัดลอกชื่อเมนู f : ปุมแกไขชื่อเมนู ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


107 เมนู

a : เพิ่มชื่อเมนู - a.1 ประเภทเมนู - a.2 ชื่อเมนู กรอกชื่อเมนูที่ตอ งการ - a.3 รูปแบบเมนู เลือกรูปแบบเมนูที่ตองการ สามารถเลือกได คือ ตามเทมเพลต ,ใชตวั อักษร ใชรูปภาพ , ใชอักษรและรูปภาพ และใชFlash - a.4 ลําดับ ระบุลําดับที่ตองการแสดง - a.5 การแสดง เลือกสถานการณแสดงของชื่อเมนู - a.6 รูปแบบของการลิงค สามารถเลือกได 2 แบบคือ ใชหนาตางเดิม หรือ เปดหนาตางใหม - a.7 ลิงคไปยัง เมื่อทําการคลิกชื่อเมนู สามารถเลือกลิง้ คไปยังหนาเว็บอื่นได โดยสามารถเลือก ไมมีลิงค , ลิงคภายใน หรือ ลิงคภายนอก


108 เมนู b : ปุมลบชื่อเมนู ลบชื่อเมนูที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการชื่อเมนู หรือ เลือก Checkbox หนา รายการเพื่อลบชื่อเมนูครั้งละหลายรายการ โดยจะทําการลบชื่อเมนูออกจากระบบ - ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

- ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการลบ แลวกดปุม “ ” เพื่อทํา การลบรายการ c : ปุมสถานะการใชงาน เมนู เปด/ปด การแสดงชื่อเมนูทเี่ ลือก ในหนารายการชือ่ เมนู Frontend - เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ ” ไมแสดงรายการ - เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตอ งการเปลีย่ นสถานะ แลว คลิกปุม “

” เพือ่ ทําการเปดแสดงชื่อเมนู หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงชื่อเมนู

d : ปุมยายชือ่ เมนู โดยคลิก checkbox หนารายการทีต่ องการยาย แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุม ยายชื่อเมนู ระบบจะแสดงรายการเมนูหลัก เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการยายไปยังกลุมเมนูใด แลวคลิกที่ปุม “ ”

e : ปุมคัดลอกชื่อเมนู โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการคัดลอก แลวคลิกปุม “ ” เมื่อ คลิกปุม “คัดลอกชื่อเมนู” ระบบจะแสดงรายการเมนูหลัก เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการคัดลอกไปยังกลุม เมนูใด

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


109 เมนู f : ปุมแกไขชือ่ เมนู สามารถแกไขชื่อเมนูตามที่ตองการได

3. ปุมลบชื่อเมนู จะทําการลบชื่อเมนูออกจากระบบ โดยลบทีละรายการ กดปุม “

”รายการที่ตองการลบ


110 ติดตอเรา การจัดการระบบติดตอเราโดย Web Admin สามารถแบงออกเปน 6 หัวขอ ดังนี้

หัวขอยอย      

ขอความติดตอ ประเภทขอความการติดตอ ฟอรมขอความติดตอ ขอมูลการติดตอ แผนที่ติดตอ ตั้งคาการติดตอ

ขอความติดตอ เปนสวนสําหรับแสดงขอความที่ถกู สงเขามาโดยผานทางหนา ”ติดตอเรา” ในหนาจัดการขอความผูใ ชสามารถอานขอความ และตอบกลับไปยังผูสงขอความทางอีเมลที่ไดกรอกไว แบงการทํางานของสวนจัดการขอความติดตอเรา ไดดังนี้ 1. ลบขอความ 3. ตารางแสดงรายการขอความ 2. คนหาขอความ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


111 ติดตอเรา 1. ลบขอความติดตอ ในหนาจัดการขอความ สามารถลบขอความได ดังนี้ - ลบขอความครั้งละ 1 รายการ โดยกดที่ปมุ “ ” ในตาราง - ลบขอความครั้งละหลายรายการ โดยเลือกที่ Checkbox หนารายการ จากนัน้ กดปุม “ ” ที่แถบจัดการ 2. คนหาขอความติดตอเรา กรอกขอมูลทีต่ องการคนหาตอไปนี้ จากนัน้ กดปุม - กรอกคําคนหา : สามารถคนหาชื่อเรื่องหรือชื่อผูติดตอตามคําทีก่ รอกได - ประเภทการติดตอ : ระบุประเภทการติดตอที่ตองการคนหา - สถานะการติดตอ : สามารถเลือกคนหาจากสถานะการติดตอ คือ สถานะทัง้ หมด ยังไมไดอาน อานแลว และ ตอบกลับแลว - วันที่ติดตอ : ระบุชวงวันทีท่ ี่ตองการแสดงขอความติดตอ โดยกดที่ เพื่อระบุวนั ที่ตอ งการคนหา

3. ตารางแสดงรายการขอความ สวนแสดงรายการขอความผูติดตอ

3.1 สถานะขอความติดตอ ประกอบไปดวย - ยังไมไดอานขอความ จะแสดงไอคอน “ - อานขอความแลว จะแสดงไอคอน “

” ”

- ตอบกลับขอความแลว จะแสดงไอคอน “

3.2 เรื่อง สวนแสดงเรื่องที่ตองการติดตอทางเรา สามารถคลิกที่ชื่อเรื่อง เพือ่ อานรายละเอียดในแตละขอความ จะแสดงรายละเอียดการติดตอดังรูปดานลาง


112 ติดตอเรา

การตอบกลับขอความ คลิกที่ปุม เพื่อตอบกลับขอความไปยังอีเมลของผูสงขอความ จะแสดงชอง Text Editor สําหรับกรอกขอความติดตอกลับ

- เมื่อกดปุม ขอความจะถูกสงไปยังผูรับตามอีเมลที่กรอกไว - เมื่อกดปุม จะซอนชองกรอกขอความตอบกลับ 3.3 ประเภทการติดตอ สวนแสดงประเภทที่ตองการติดตอ 3.4 ผูติดตอ สวนแสดงชื่อผูทที่ ําการติดตอ อาจจะเปนสมาชิกหรือผูใชงานทั่วไป 3.5 วันที่ติดตอ สวนแสดงวันและเวลาทีท่ ําการติดตอ 3.6 เครื่องมือ - ดูรายละเอียด - ลบขอความทีละรายการ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


113 ติดตอเรา ประเภทขอความติดตอ Web Admin สามารถแบงประเภทการติดตอที่ใชงานในระบบติดตอเรา เพื่อความสะดวกในการแกไขปญหาในเรื่องตางๆ ของผูใชในระบบได 1. เพิ่มประเภทการติดตอ 2. ลบประเภทการติดตอ 3. สถานะการติดตอ 4. คนหาประเภทการติดตอ 5. ตารางแสดงรายการประเภทการติดตอ

1. เพิ่มประเภทการติดตอ โดยการกรอกชือ่ ประเภท ระบุลําดับที่ และการแสดง แลวกดปุมบันทึก

2. ลบประเภทการติดตอ โดยการเลือกลบรายการได 2 แบบ คือ - ลบขอความครั้งละ 1 รายการ โดยกดที่ปมุ “ ” ในตาราง - ลบขอความครั้งละหลายรายการ โดยเลือกที่ Checkbox หนารายการ จากนัน้ กดปุม “

” ที่แถบจัดการ


114 ติดตอเรา 3. สถานะการติดตอ เปด/ปด การแสดงประเภทการติดตอที่เลือก ในหนารายการสินคา Frontend เปด แสดง “ ” ปด ไมแสดง “ 3.1 เลือกทีละรายการ 3.2 เลือกทีละหลายรายการ

4. คนหาประเภทการติดตอ สามารถระบุคาํ หรือ สถานะการแสดงที่ตองการคนหา

5. ตารางแสดงรายการประเภทการติดตอ ประกอบไปดวย 5.1 สามารถแกไขลําดับของประเภทการติดตอโดยการกดปุม หรือแกไขเลขลําดับในชอง แลวกด ปุม เพื่อบันทึกลําดับใหม 5.2 ประเภทการติดตอ สวนแสดงชื่อประเภทการติดตอ 5.3 วันที่แกไข สวนแสดงวันเวลาทีท่ ําการแกไขประเภทการติดตอ 5.4 แกไขโดย สวนแสดงชื่อผูที่ทาํ การแกไข 5.5 สถานะการติดตอ สามารถกําหนดการแสดง/ไมแสดงประเภทการติดตอ โดยกดที่ ในชอง “แสดง” ของตาราง 5.6 การจัดการ - การแกไข เมื่อกดปุม “ ” จะสามารถแกไขชื่อประเภทการติดตอ ลําดับและการแสดงได - ลบประเภทการติดตอที่ไมตองการใชงานทีละรายการ โดยกดปุม “ ”

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


115 ติดตอเรา


116 ติดตอเรา ฟอรมขอความติดตอ เปนสวนที่ใชแสดงฟอรมการติดตอเพื่อใหผูใชสงขอความเขามาในระบบได โดยถาตัง้ คาปด จะไมแสดงฟอรมในหนาติดตอ เรา และแสดงรายละเอียดเฉพาะขอมูลการติดตอในหนา “ติดตอเรา” ในกรณีที่เปดการใชงานจะสามารถจัดการฟอรม ติดตอไดดังนี้ 1. ตั้งคาการใชงานฟอรมขอความติดตอ 2. เพิ่มหัวขอแบบฟอรมขอความติดตอ 3. ตารางแสดงรายการแบบฟอรมขอความการติดตอ

1. ตั้งคาการใชงานฟอรมขอความติดตอ สามารถเลือกเปด/ปด การตัง้ คาตามที่ตองการ 2. เพิ่มหัวขอฟอรมขอความติดตอ คลิกทีป่ ุม ที่อยูดานบนตารางจัดการฟอรมการติดตอ จะแสดง Popup หัวขอแบบฟอรมเพิม่ เติมดังรูป กรอกขอความ เมื่อกรอกขอความเสร็จแลวใหกดปุม “บันทึก” ถาไมตองการ ใหกดปุม “ยกเลิก”

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


117 ติดตอเรา

3. ตารางแสดงรายการแบบฟอรมขอความการติดตอ 3.1 ลําดับ สามารถแกไขลําดับการแสดงหัวขอในแบบฟอรมโดยการกดปุม

หรือแกไขเลขลําดับในชอง

แลวกดปุม เพื่อบันทึกลําดับใหม 3.2 หัวขอภาษาไทย แสดงชื่อฟอรมขอความภาษาไทย 3.3 หัวขอภาษาอังกฤษ แสดงชือ่ ฟอรมขอความภาอังกฤษ 3.4 สามารถกําหนดการแสดง/ไมแสดงหัวขอในแบบฟอรมติดตอเรา โดยเลือกที่ Checkbox ในชอง ”แสดง” ของ ตาราง 3.5 สามารถกําหนดการบังคับกรอก/ไมบังคับกรอกหัวขอในแบบฟอรมติดตอเรา โดยเลือกที่ Checkbox ในชอง “ตองกรอก” ของตาราง 3.6 รูปแบบ สามารถเลือกรูปแบบแสดงผล รูปแบบการแสดงผลชองกรอกแบบฟอรมได - สําหรับ TextBox, TextArea จะตองระบุจาํ นวนตัวอักษรต่ําสุด และสูงสุด ที่อนุญาตใหผูใชกรอก - สําหรับ Checkbox, Radio Box และ Dropdown list จะตองเพิม่ ตัวเลือก สําหรับเลือก สามารถเพิ่มได สูงสุด 5 รายการ 3.7 จัดการ ใชสําหรับแกไขและลบหัวขอฟอรมที่ไมตองการ - แกไข กดปุม “ ” เพื่อทําการแกไขฟอรม - ลบหัวขอที่ไมตองการใชงาน โดยกดที่ปมุ “ ”


118 ติดตอเรา

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


119 ติดตอเรา ขอมูลการติดตอ สวนขอมูลการติดตอจะแสดงใตแบบฟอรมในหนา “ติดตอเรา” Web Admin สามารถกรอกขอมูลที่ตองการแสดงไดตาม ตองการ ในชอง Text Editor 1. กดปุม

เพื่อบันทึกการแกไขขอมูลการติดตอ

2. กดปุม

เพื่อยกเลิกการแกไขขอมูลการติดตอ


120 ติดตอเรา แผนที่ติดตอ เปนสวนแสดงแผนที่ในหนา “ติดตอเรา” ซึ่ง Web Admin สามารถอัพโหลดรูปภาพแผนที่ หรือใชการกําหนดทีต่ ั้งใน Google Map ได 1. รูปภาพแผนที่ 2. การกําหนดทีต่ ั้งใน Google Map

1. รูปภาพแผนที่ 1.1 สามารถอัพโหลดรูปแผนที่ไดสูงสุด 5 รูป 1.2 เมื่อกดปุม จะแสดง Popup ใหกรอกขอมูลแผนที่ ดังตอไปนี้ - รูปแผนที่ สามารถกดปุม เพื่ออัพโหลดรูปภาพ หรือลากไฟลภาพมาวางในชอง (กรอบสีเขียว) - คําอธิบาย ระบุคําอธิบายที่ใชแสดงขางรูปแผนที่ สามารถกรอกเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ - ลําดับ ระบุลําดับการแสดงรูปแผนที่ - การแสดง กําหนดการเปด/ปดการแสดงรูปแผนที่ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


121 ติดตอเรา

1.3 การจัดการรูปแผนที่ - สามารถแกไขลําดับของรูปแผนที่โดยการกดปุม หรือแกไขเลขลําดับในชอง แลวกด ปุม เพื่อบันทึกลําดับใหม - สามารถกําหนดการแสดง/ไมแสดงประเภทการติดตอ โดยกดที่ ในชอง “แสดง” ของตาราง - เมื่อกดปุม “ ” ในชอง “จัดการ”ของตาราง จะสามารถแกไขรูปและคําอธิบายในแผนที่ได - ลบรูปแผนที่ทไี่ มตองการใชงาน โดยกดทีป่ ุม “ ” ในชอง “จัดการ” ของตาราง


122 ติดตอเรา 2. การกําหนดที่ตั้งใน Google Map

2.1 เลือก “เปด” ที่ตั้งคาการใชงานใน Google Map 2.2 .เลือกตําแหนงที่ตองการกําหนดพิกัดใน Google Map คลิกขวาทีแ่ ผนที่ จะแสดง Popup รายการ ดังรูป 2.3 เลือก “เพิม่ เครื่องหมายตําแหนง” ตามลูกศรชี้ จะแสดง ขึ้นมาในแผนที่ (สามารถกําหนดทีต่ ั้งแผนที่ใน Google Map ไดสูงสุด 5 จุด) 2.4 กรอกชื่อสถานที่และคําอธิบาย แลวกด “ตกลง”

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


123 ติดตอเรา ตั้งคาการติดตอ ในสวนการตั้งคาระบบติดตอเรา Web Admin สามารถเลือกรูปแบบการจัดวางขอมูลในหนา “ติดตอเรา” กําหนดผูใชงาน และอีเมลที่ใชในระบบติดตอเรา รายละเอียดการจัดการ มีดังนี้ 1. รูปแบบหนาติดตอเรา เลือกรูปแบบการจัดวางเนื้อหาในหนาติดตอเรา สามารถเลือกใชงานได 1 แบบจากทัง้ หมด 4 แบบ

2. กําหนดสิทธิ์ผตู ิดตอ ถาเลือก Checkbox ผูใชระบบติดตอเราจะใชไดเฉพาะสมาชิกเทานัน้

3. การตั้งคาการสงอีเมล กําหนดอีเมลที่ตองการรับขอความติดตอเรา สามารถกําหนดไดสูงสุด 5 อีเมล กดปุม

เพื่อเพิม่ อีเมลที่ใชติดตอ และกดปุม

ทีท่ า ยชื่ออีเมลที่ไมตองการใหรับขอความ


124 เว็บบอรด ระบบเว็บบอรด สมาชิกสามารถดูขอมูลในแตละกระทู, ทําการตั้งกระทูใหม, แสดงขอคิดเห็นกระทู, จัดการกระทูแ ละ ขอคิดเห็นของตนเองได, แจงลบกระทูและขอคิดเห็นได, และสามารถจัดการขอมูลสมาชิกเว็บบอรดได สวนผูทเี่ ปนผูดูแล ระบบเว็บไซตสามารถที่จะจัดการฟอรั่ม, จัดการหมวดหมูกระทู, จัดการกระทู, จัดการขอคิดเห็นของแตละกระทู, ตั้งคาเว็บ บอรด, จัดการเหตุผลการแจงลบ และจัดการการแจงลบกระทูและขอคิดเห็นได และผูที่เปนผูดูแลระบบของ SoGood (SoGood Admin) สามารถที่จะจัดการชุดอีโมติคอน, รูปหมวดหมูกระทู, ไอคอนฟอรั่ม, ชุดไอคอนธีมไดระบบบทความ เปนระบบที่ใชบริหารจัดการบทความ รูปแบบการแสดงผลของหนาจอในสวนของ Frontend โดยจัดการผานระบบ Backend เปนหนาจอที่ใชสําหรับเรียกดูขอมูลบทความทั้งหมดในระบบ สามารถทําการเพิ่มขอมูลบทความใหม และแกไข ขอมูลบทความตามหมวดหมูตาง ๆ ได โดยผูที่มีสทิ ธิ์เขาใชจะตองมี Role (สิทธิการเขาถึง) เปน Admin เทานัน้

หัวขอยอย      

หนาหลัก ฟอรั่ม หมวดหมูกระทู กระทู ไอคอน ตั้งคาเว็บบอรด

หนาหลัก หนาจอหลัก เปนหนาหลัก Backend ของระบบเว็บบอรดสําหรับ Web Admin เว็บบอรดเปนทีท่ คี่ ุณสามารถตัง้ กระทูถาม ขอสงสัยหรือปญหาตางๆ โดยการตั้งคําถามแบบนี้จะเปนการถามแบบเปดเผย คือนอกจากเจาหนาที่แลว ยังมีผูใชอื่นๆ ที่ จะสามารถชวยตอบคําถามของคุณได นอกจากนัน้ ยังเปนประโยชนใหกับอีกหลายทานที่มีคําถามเดียวกันดวย ซึง่ จะแสดง 2 สวนหลักดังนี้ 1. กระทูลาสุด 2. สถิติ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


125 เว็บบอรด

1. กระทูลา สุด รายการ กระทูล าสุด สวนสําหรับแสดงรายการกระทูลาสุด โดยจะเรียงขอมูลตามวันที่โพสลาสุดขึ้น กอน โดยจะแสดง 10 รายการ 1.1 กระทู สวนแสดงชื่อกระทู 1.2 หมวดหมู สวนแสดงหมวดหมูของกระทู 1.3 สรางโดย สวนแสดงชื่อแสดง (Display Name) ของผูโพสกระทู 1.4 วันที่สราง สวนแสดงวันที่และเวลาโพส 2. สถิติ สวนสําหรับแสดงสถิติที่เกี่ยวของกับเว็บบอรด 2.1 กระทูท ั้งหมด แสดงจํานวนกระทูท ั้งหมดสมาชิกลาสุด - แสดงชื่อสมาชิกลาสุด (Display Name) 2.2 กระทูว ันนี้ แสดงจํานวนกระทูวนั นี้ สามารถคลิกไปดูรายการกระทู โดยจะไปยังหนารายการกระทู 2.3 ตอบทั้งหมด แสดงจํานวนการตอบทั้งหมด 2.4 แสดงจํานวนขอคิดเห็นวันนี้ สามารถคลิกไปดูรายการขอคิดเห็น โดยจะไปยังหนารายการขอคิดเห็น 2.5 หมวดหมูท ั้งหมด แสดงจํานวนหมวดหมูท งั้ หมด


126 เว็บบอรด ฟอรั่ม หนาจอการจัดการฟอรั่ม เปนหนาจอสําหรับใหผูดูแลระบบเขามาจัดการฟอรั่ม ซึ่งประกอบดวย 1. ปุมเพิ่มฟอรั่ม 2. ปุมลบฟอรั่ม 3. ปุมแสดงสถานะฟอรั่ม 4. การคนหาฟอรั่ม 5. ตารางแสดงรายการฟอรั่ม

1. ปุมเพิ่มฟอรัม่ 1.1 ชื่อฟอรั่ม โดยจะตองระบุภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษไมระบุได 1.2 รูปฟอรั่ม โดยทําการเลือกรูป คลิกที่ปมุ “เลือก” จะแสดง Pop up เพือ่ ใหเลือกรูปทีเ่ ตรียมไวให และสามารถอัพ โหลดรูปที่ตองการเพิม่ เติมได โดยคลิกที่ปมุ “เลือก” ใน Pop up 1.3 รายละเอียดฟอรั่ม โดยจะมีรายละเอียดทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.4 ลําดับ ระบุหมายเลขลําดับการแสดงผล แตถาไมกรอกระบบจะบันทึกขอมูลเปนลําดับแรก 1.5 สถานะการแสดง โดยเลือกการแสดงขอมูลหนา Frontend วาจะใหแสดงหรือไมแสดง โดยระบบจะ Default คาเปน “แสดง”

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


127 เว็บบอรด

2. ปุมลบฟอรั่ม ลบฟอรั่มที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการฟอรั่ม สามารถทําการลบได 2 แบบ คือ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ


128 เว็บบอรด 3. สถานะฟอรัม่ สามารถเลือกเปลี่ยนได 2 แบบ คือ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “

“ ไมแสดงรายการ

3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงบทความ หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงบทความ

3. การคนหาฟอรั่ม Web Admin สามารถคนหารายการฟอรั่มโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้นกดปุมคนหา 3.1 ชื่อฟอรั่ม คนหารายการจากชื่อฟอรั่มตามคําที่กาํ หนด 3.2 สถานะฟอรั่ม เลือกสถานะทีต่ องการคนหาฟอรั่ม

4. ตารางแสดงรายการฟอรัม่ 4.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในฟอรั่มตามเงือ่ นไขที่ใชคนหา 4.2 ชื่อฟอรั่ม แสดงชื่อฟอรั่มแตละรายการ 4.3 หมวดหมู แสดงจํานวนหมวดหมูในฟอรัม่ 4.4 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขฟอรั่ม และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปมุ “ ” บนหัวตาราง 4.5 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงฟอรั่มในหนารายการฟอรั่ม Frontend 4.6 การจัดการ 1. แกไขฟอรั่ม เพื่อแกไขรายการฟอรั่มที่ตองการ 2. ลบฟอรั่ม ในตารางจัดการฟอรั่ม เพื่อลบฟอรั่มทีละ 1 รายการ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


129 เว็บบอรด


130 เว็บบอรด หมวดหมูกระทู หนาจอการจัดการหมวดหมูก ระทู เปนหนาจอสําหรับใหผูดูแลระบบเขามาจัดการหมวดหมูของกระทู ประกอบดวย 5. ปุมคัดลอกหมวดหมูก ระทู 1. ปุมเพิ่มหมวดหมูกระทู 2. ปุมลบหมวดหมูกระทู 6. การคนหาหมวดหมูก ระทู 3. ปุมแสดงสถานะหมวดหมูกระทู 7. ตารางแสดงรายการหมวดหมูกระทู 4. ปุมยายหมวดหมูกระทู

1. ปุมเพิ่มหมวดหมูกระทู 1.1 ฟอรั่ม เลือกรายการฟอรั่มทีจ่ ะสรางหมวดหมู ซึง่ ถาเขามาจากหนารายการฟอรั่ม จะ Default ชื่อฟอรั่มนัน้ 1.2 ประเภทหมวดหมู โดยระบบจะ Default เปน “หมวดหมูห ลัก” - กรณีเลือก “หมวดหมูห ลัก” จะไมสามารถเลือกหมวดหมูอางอิงได - กรณีเลือก “หมวดหมูย อย” จะตองเลือกหมวดหมูอา งอิงดวย 1.3 ชื่อหมวดหมู โดยจะตองระบุภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษไมระบุได ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


131 เว็บบอรด 1.4 รูปหมวดหมู โดยทําการเลือกรูป คลิกที่ปมุ “เลือก” จะแสดง Pop up เพื่อใหเลือกรูปที่เตรียมไวให และสามารถ อัพโหลดรูปทีต่ องการเพิ่มเติมได โดยคลิกที่ปุม “เลือก” ใน Pop up 1.5 รายละเอียดหมวดหมู โดยจะมีรายละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1.6 ลําดับ ระบุหมายเลขลําดับการแสดงผล แตถาไมกรอกระบบจะบันทึกขอมูลเปนลําดับแรก 1.7 การแสดงสถานะ โดยเลือกการแสดงขอมูลหนา Frontend วาจะใหแสดงหรือไมแสดง โดยระบบจะ Default คา เปน “แสดง” 1.8 สถานะ โดยเลือกวาสถานะของหมวดหมูจ ะเปน Hot หรือโดยถา Checked จะเปน Hot


132 เว็บบอรด 2. ปุมลบหมวดหมูกระทู สามารถทําการลบได 2 แบบ คือ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

” เพื่อทําการลบรายการ

3. ปุมแสดงสถานะ เลือกเปด / ปด หมวดหมูกระทูที่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการหมวดหมูกระทู หรือ เลือก Checkbox หนารายการเพื่อเลือกหมวดหมูกระทูครั้งละหลายรายการ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ “ ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “ เพื่อทําการเปดแสดงบทความ หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงบทความ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


133 เว็บบอรด 4. ปุมยายรายการหมวดหมูก ระทู เมื่อคลิกปุม “ยายหมวดหมูก ระทู” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใช เลือกวาตองการยายไปยังหมวดหมูใด

5.

ปุมคัดลอกรายการหมวดหมูกระทู เมือ่ คลิกปุม “คัดลอกหมวดหมูกระทู” ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการคัดลอกไปยังหมวดหมูใด

6. การคนหาหมวดหมูกระทู Web Admin สามารถคนหารายการหมวดหมูก ระทูโดย ใชการคนหาตอไปนี้ จากนั้น กดปุมคนหา 6.1 ชื่อหมวดหมูกระทู คนหารายการจากชื่อหมวดหมูก ระทูต ามคําทีก่ ําหนด 6.2 หมวดหมูกระทู เลือกหมวดหมูที่ตองการคนหาหมวดหมูกระทู 6.3 ฟอรั่ม คนหารายการจากฟอรั่มทั้งหมด หรือตามคําทีก่ ําหนด 6.4 สถานะหมวดหมูกระทู สามารถเลือกไดดังนี้ คือหมวดหมูกระทูท ั้งหมด หมวดหมูก ระทู มาใหม หมวดหมูก ระทู แนะนํา หมวดหมูกระทู ขายดี


134 เว็บบอรด 7. ตารางแสดงรายการหมวดหมูกระทู 7.1 ลําดับ แสดงลําดับที่อางอิงในหมวดหมูกระทูตามเงื่อนไขที่ใชคนหา 7.2 ชื่อหมวดหมูกระทู แสดงชื่อหมวดหมูกระทูแตละรายการ 7.3 กระทู แสดงจํานวนกระทูของหมวดหมู 7.4 ฟอรั่ม แสดงชือ่ ฟอรั่มของกระทู 7.5 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไขหมวดหมูก ระทู และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกที่ปุม 7.6 แกไขโดย สวนสําหรับแสดงชือ่ ผูท่ที าํ การแกไข 7.7 Hot เลือก Checkbox เพื่อแสดงเปนหมวดหมูกระทูยอดนิยม 7.8 กําหนดการแสดงสถานะ สามารถกดเปดปดการแสดงหมวดหมูในหนารายการหมวดหมู Frontend 7.9 การจัดการ - แกไขหมวดหมู เพื่อแกไขรายการหมวดหมูที่ตองการ - ลบหมวดหมู ในตารางจัดการหมวดหมู เพื่อลบหมวดหมูทีละ 1 รายการ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


135 เว็บบอรด กระทู หนาจอการจัดการกระทู เปนหนาจอสําหรับใหผูใชทาํ การดูรายการกระทูของตนเอง ซึ่งสามารถทําการคนหาตามหมวดหมู ได และจะแสดงเหมือนกับหนารายการกระทู แตจะแสดงกระทูเ ฉพาะของตนเองเทานัน้ โดยจะแสดงตามวันที่โพสลาสุดขึ้น กอน ซึ่งประกอบดวย 1. ปุมเพิ่มกระทู 2. ปุมลบกระทู 3. ปุมสถานะการแสดงกระทู 4. ปุมยายกระทู 5. ปุมถังขยะกระทู 6. คนหากระทู 7. ตารางแสดงรายการกระทู

1. ปุมเพิ่มกระทู 1.1 ฟอรั่ม เลือกฟอรั่มที่ตองการ 1.2 หมวดหมูกระทู โดยเลือกไดเฉพาะหมวดหมูที่ลําดับลางสุดเทานั้น 1.3 ไอคอนกระทู โดยระบบจะแสดงไอคอนทีม่ ี โดยจะแสดงชื่อไอคอนตามดวยรูป ซึง่ จะสามารถเลือกได เพียง 1 รายการ 1.4 ชื่อกระทู กรอก ชื่อกระทู ทีต่ องการ 1.5 รายละเอียด กรอก รายละเอียดของกระทู โดยจะมีรายการอีโมติคอนอยูด านบนของ Text editor ซึ่ง Text editor สามารถทํางานหลัก ๆ ไดดังนี้ - ดูการกรอกขอมูลแบบ Source Code ได - กําหนด front ขนาด สี ของตัวอักษรได


136 เว็บบอรด - แนบไฟลได - แทรกรูป flash ตารางได - แทรก BB code ได - แทรก Youtube ได 1.6 สถานะ เลือกสถานะของกระทูท ี่สราง วาจะให ปกหมุด หรือ Hot หรือล็อค 1.7 เลือก การแสดง โดยเลือกสถานะแสดงขอมูลหนา Frontend วาจะใหแสดงหรือไมแสดง โดยระบบจะ Default คาเปน “แสดง”

2. ปุมลบกระทู สามารถทําการลบได 2 แบบ คือ 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการลบ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “ รายการ

” เพื่อทําการลบ

3. ปุมสถานะกระทู เลือกเปด / ปด กระทูท ี่ไมตองการแสดงในหนาจัดการรายการกระทู หรือเลือก Checkbox หนารายการเพื่อเลือกกระทูค รั้งละหลายรายการ 3.1 เปลี่ยนสถานะทีละรายการ กดปุม “ ” เพื่อแสดงรายการ หรือปุม “ “ ไมแสดงรายการ 3.2 เปลี่ยนสถานะทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการทีต่ องการเปลี่ยนสถานะ แลวคลิกปุม “

” เพื่อทําการเปดแสดงกระทู หรือคลิกปุม “

” เพื่อไมทาํ การแสดงกระทู

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


137 เว็บบอรด 4. ปุมยายกระทู โดยคลิก checkbox หนารายการที่ตองการยาย แลวคลิกปุม “ ” เมื่อคลิกปุมยายหมวดหมู ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู เพื่อใหผูใชเลือกวาตองการยายไปยังหมวดหมูใด แลวคลิกที่ปมุ “ ”

5. ถังขยะกระทู 5.1 กดปุมเรียกคืน เพื่อกูคืนกระทูท ี่เลือกกลับไปยังหนาจัดการกระทู 5.2 ลบกระทูท ี่เลือกออกจากระบบ 5.3 ยอนกลับไปหนากอนหนา คือหนาจัดการกระทู 5.4 การคนหากระทู (ในถังขยะ) Web Admin สามารถคนหารายการฟอรัม่ โดยกรอกชือ่ ฟอรั่มที่ใชการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา 5.5 ตารางถังขยะอัลบั้ม - ชื่อฟอรั่ม แสดงชื่อฟอรั่ม คลิกปุม “ ”เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อฟอรั่ม ได - หมวดหมู แสดงชื่อหมวดหมู คลิกปุม “ ” เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามชื่อหมวดหมูได - วันที่ลบ แสดงวันทีฟ่ อรั่มถูกลบ คลิกปุม “ ” เพื่อเรียงลําดับการแสดงรายการตามวันที่ถูกลบได - ลบโดย แสดงชื่อผูลบฟอรั่ม - การจัดการ สวนทําหรับเลือกแกไขหรือลบฟอรั่มทีละรายการ


138 เว็บบอรด

6. การคนหากระทู 6.1 คนหา ระบุขอความที่ตองการคนหา 6.2 การแสดงสถานะ เลือกการคนหาจากสถานะที่แสดง ,ไมแสดง หรือทัง้ หมด 6.3 ชื่อฟอรั่ม เลือกฟอรั่มที่ตองการคนหา 6.4 หมวดหมู เลือกคนหาตามหมวดหมูท ี่ตองการ 6.5 วันที่แกไข คนหาตามวันที่แกไข สามารถเลือกคนหาตามวันทัง้ หมด และระบุวัน

7. ตารางแสดงรายการกระทู 7.1 ลําดับ สวนแสดงลําดับ ซึง่ จะสามารถเลื่อนลําดับกระทูท ี่เปนปกหมุดได ซึ่งกระทูที่เปนปกหมุดจะแสดง ลําดับแรก และวันที่แกไขลาสุดขึ้นกอน 7.2 ชื่อกระทู แสดงชื่อกระทู โดยสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกปุม “ ” ตรงหัวตาราง และคลิกที่ชื่อกระทูเพื่อ แสดงรายละเอียดของกระทูใ นหนา Frontend ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


139 เว็บบอรด 7.3 อาน/ตอบ แสดงจํานวนที่อา น และตอบกระทู ซึง่ สามารถคลิกที่จาํ นวนตอบเพื่อเขาดูรายการขอคิดเห็น ของแตละกระทู โดยจะไปยังหนาจัดการขอคิดเห็น 7.4 หมวดหมูกระทู แสดงชื่อหมวดหมูก ระทู 7.5 สรางโดย แสดงชื่อที่ใชแสดง (Display Name) ของเจาของกระทู 7.6 วันที่สราง สวนสําหรับแสดงวันที่โพสกระทู 7.7 สถานะ เปด/ปด การแสดงหนา Frontend 7.8 ปกหมุด , Hot , ล็อค - เลือก ปกหมุด/ไมปกหมุด โดย “Checked” หมายถึง ปกหมุด “Not checked” หมายถึง ไมปกหมุด - เลือก Hot/ไมHot โดย“Checked” หมายถึง Hot “Not checked” หมายถึง ไม Hot - เลือก ล็อค/ไมล็อค โดย“Checked” หมายถึง ล็อคไมใหผูใชตอบกระทูได “Not checked” หมายถึง ไมล็อค ผูใชทาํ การตอบกระทูได 7.9 จัดการ สามารถเลือกจัดการแกไขและลบรายการกระทูท ีละรายการ


140 เว็บบอรด ไอคอน หนาจอการจัดการไอคอนฟอรั่ม เปนหนาจอสําหรับเขามาจัดการไอคอนฟอรั่ม แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 1. ชุดไอคอนธีมที่ใชอยูตอนนี้ คือชุดไอคอนธีมที่เลือกใชอยูในปจจุบัน ซึง่ จะแสดง รายละเอียดดังนี้ 1.1 ชื่อชุดไอคอนธีม และตัวอยางไอคอนธีมที่เลือก 1.2 ขอมูลไอคอนธีม เปนสวนแสดงวันที่สรางและจํานวนผูใชไอคอนธีมในปจจุบัน 2. รายการไอคอนธีม จะแสดงรายการไอคอนธีมที่สรางไว โดยสามารถเลือกจัดเรียงจากการใช ลาสุด หรือ นิยม สูงสุด ในการคนหาและเลือกไอคอนธีมสําหรับใชในเว็บบอรด โดยจะมีรายละเอียดของไอคอนธีมดังนี้ 2.1 ชื่อชุดไอคอนธีม 2.2 รูปภาพและหัวขอไอคอนธีม 2.3 ขอมูลไอคอนธีม เปนสวนแสดงวันที่สรางและจํานวนผูใชไอคอนธีมในปจจุบัน

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


141 เว็บบอรด การตั้งคาเว็บบอรด 1. สวนการตั้งคารายการแสดงผล (หนาการตั้งคาเว็บบอรด) 1.1 จํานวนรายการกระทู โดยสามารถเลือกได 25/50/100 รายการ โดยระบบจะ Default คาให 25 รายการ 1.2 จํานวนรายการขอคิดเห็น โดยสามารถเลือก 10/20/30/40/50 รายการ โดยระบบจะ Default คาให 10 รายการ

2. สวนการตั้งคาหมวดหมูยอดนิยม, กระทูยอดนิยม และตั้งคากระทูใหม 2.1 จํานวนกระทู ที่จะแสดงหมวดหมูย อดนิยมเมื่อถึงจํานวนทีก่ ําหนด ซึ่งระบบจะ Default คาเปน 50 2.2 จํานวนขอคิดเห็น ที่จะแสดงกระทูยอดนิยมเมื่อถึงจํานวนทีก่ ําหนด ซึ่งระบบจะ Default คาเปน 100 2.3 จํานวนวัน ทีจ่ ะแสดงไอคอน new เมื่อผูใชโพสกระทูใหม ซึ่งระบบจะ Default คาเปน 7

3. สวนแสดงการกําหนดขอมูลสมาชิกทีแ่ สดงในระบบเว็บบอรด (หนาการตั้งคาเว็บบอรด) 3.1 ขอมูลสวนตัว โดยทําการเลือกวาจะใหแสดงขอมูลของสมาชิกใหกับเพือ่ นสมาชิกอะไรไดบาง ซึ่งผูดแู ลระบบ สมารถดูขอมูลของสมาชิกไดทั้งหมด 3.2 ขอมูลการติดตอ โดยทําการเลือกวาจะใหแสดงขอมูลการติดตอใหกบั เพื่อนสมาชิกอะไรไดบาง ซึ่งผูดูแลระบบ สมารถดูขอมูลของสมาชิกไดทั้งหมด 3.3 ลายเซ็น โดยทําการเลือกวาจะใหแสดงลายเซ็นใหกับเพือ่ นสมาชิกอะไรไดบาง ซึ่งผูดแู ลระบบสมารถดูขอมูล ของสมาชิกไดทั้งหมด


142 เว็บบอรด

4. สวนแสดงการตั้งคาความปลอดภัย (หนาการตั้งคาเว็บบอรด) อนุญาตใหผูใชที่ไมใชสมาชิกเขาดูขอมูลในเว็บ บอรดได โดยระบบจะ Default คาเปนเลือกอนุญาต

5. สวนแสดงการกําหนดการแจงเตือนโดยอีเมล (หนาการตั้งคาเว็บบอรด) สงอีเมลแจงเตือนทุกครั้งเมื่อมีผตู ั้ง กระทูใหม โดยระบบจะ Default คาเปนแจงเตือน

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


142 แจงลบ เปนหนาจอสําหรับใหผูใชเขามาจัดการการแจงลบ โดยสามารถดูรายละเอียดการแจงลบความคิดเห็นนั้นได และสามารถ ลบความคิดเห็นที่ถกู แจงลบได

หัวขอยอย    

จัดการแจงลบบทความ จัดการแจงลบแกลเลอรี่ จัดการเหตุผลแจงลบกระทูและขอคิดเห็น จัดการเหตุผลแจงลบ

จัดการแจงลบบทความ ใชสําหรับบริหารจัดการการแจงลบบทความ ประกอบไปดวย 3 สวนหลักดังนี้ 1. ปุมลบการแจงลบบทความ 2. การคนหารายการแจงลบบทความ 3. ตารางแสดงรายการการแจงลบบทความ

1. ปุมลบการแจงลบบทความ สามารถลบได 2 แบบ คือ 1.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการ

1.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com

” เพื่อทําการลบรายการ


143 แจงลบ 2. การคนหารายการแจงลบบทความ สามารถคนหาไดดังตอไปนี้ 2.1 ชื่อผูแจงหรือหมายเลข ระบบจะทําการแสดงขอมูลตามการกรอกทีผ่ ูใชไดทําระบุ 2.2 ประเภทแจงลบ คือ หมายเลขผู ,แจงชื่อผูแจง ,ทั้งหมด ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามที่ผใู ชไดทําระบุ 2.3 สถานะแจงลบ คือ อานแลว ,ยังไมไดอาน ,ไมเห็นดวย ,ทั้งหมด ซึง่ ระบบจะทําการแสดงขอมูลตามที่ผูใชไดทาํ ระบุ 2.4 เหตุผลการลบ ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามทีผ่ ูใชไดทําระบุ

3. ตารางแสดงรายการการแจงลบบทความ 3.1 สถานะ สวนสําหรับแสดงสถานะของการแจงลบ ซึง่ จะแบงออกเปน 3 สถานะคือ 1. “ ” หมายถึง ยังไมไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 2. “ ” หมายถึง ไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 3. “ ” หมายถึง ไมเห็นดวยกับการแจงลบ 3.2 ผูแจงลบ สวนสําหรับแสดงหมายเลขแจงลบ 3.3 เหตุผลที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงเหตุผลในการแจงลบ 3.4 ผูแจงลบ สวนสําหรับแสดงชื่อผูแจงลบ 3.5 วันที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงวันที่แจง 3.6 จัดการ สวนสําหรับลบรายการแจงลบนั้นๆ


144 แจงลบ จัดการแจงลบแกลเลอรี่ หนาจอการแจงลบความคิดเห็นแกลเลอรี่และรูปภาพ เปนหนาจอสําหรับแสดงแจงลบความคิดเห็นของแบบแกลเลอรี่และ รูปภาพ ประกอบดวย 3 สวนหลักดังตอไปนี้ 1. ปุมลบการแจงลบแกลเลอรี่ 2. การคนหาการแจงลบแกลเลอรี่ 3. ตารางแสดงรายการการแจงลบ

1. ปุมลบการแจงลบแกลเลอรี่ สามารถลบได 2 แบบ คือ 1.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการ

1.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “ ” เพื่อทําการลบรายการ 2. การคนหาการแจงลบแกลเลอรี่ สามารถคนหาไดดังตอไปนี้ 2.1 ระบุคําที่คน หา ระบบจะทําการคนหาและแสดงขอมูลตามขอความที่ผูใชไดทําระบุ 2.2 เลือกคนหาตาม สามารถเลือก หมายเลขผู ,แจงชื่อผูแจง ,ทั้งหมด ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามที่ผูใชได เลือก 2.3 เหตุผลการลบ ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามการกรองที่ผูใชไดเลือก 2.4 ระยะเวลาแจงลบ โดยสามารถระบุวนั ที่ ที่ตองการคนหาการแจงลบ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


145 แจงลบ 3. ตารางแสดงรายการการแจงลบแกลเลอรี่ 3.1 สถานะ สวนสําหรับแสดงสถานะของการแจงลบ ประกอบดวย 1. “ ” หมายถึง ยังไมไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 2. “ ” หมายถึง ไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 3. “ ” หมายถึง ไมเห็นดวยกับการแจงลบ 3.2 หมายเลขการแจงลบ สวนสําหรับแสดงหมายเลขของการแจงลบ การกําหนดหมายเลขการแจงลบ ประกอบดวย Prefix + ปเดือนวัน + หมายเลข running เชน RD5412280001, RD5412280002 3.3 ประเภทการแจงลบ สวนสําหรับแสดงประเภทการแจงลบ 3.4 เหตุผลที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงเหตุผลที่แจงลบ 3.5 ผูแจงลบ แสดงชื่อของผูที่ทาํ การแจงลบ 3.6 วันที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงวันที่แจงลบ และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกปุม “ ” ตรงหัวตาราง 3.7 จัดการ สวนสําหรับลบรายการแจงลบนั้นๆ


146 แจงลบ จัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น หนาจอการจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น เปนหนาจอสําหรับใหผดู ูแลระบบเขามาจัดการการแจงลบ โดยสามารถดู รายละเอียดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็นนัน้ ได และสามารถลบกระทูและขอคิดเห็นทีถ่ ูกแจงลบได ประกอบดวย 3 สวน หลักดังตอไปนี้ 1. ปุมลบจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น 2. การคนหาจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น 3. ตารางแสดงรายการจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น

1. ปุมลบจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น สามารถลบได 2 แบบ คือ 1.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการ

1.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตองการลบ แลวกดปุม “ ” เพื่อทําการลบรายการ 2. การคนหาจัดการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น สามารถคนหาไดดังตอไปนี้ 2.1 ระบุคําที่คน หา ระบบจะทําการคนหาและแสดงขอมูลตามขอความที่ผูใชไดทําระบุ 2.2 เลือกคนหาตาม สามารถเลือก หมายเลขผู ,แจงชื่อผูแจง ,ทั้งหมด ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามที่ ผูใชไดเลือก 2.3 เหตุผลการลบ ซึ่งระบบจะทําการแสดงขอมูลตามการกรองที่ผูใชไดเลือก 2.4 ระยะเวลาแจงลบ โดยสามารถระบุวนั ที่ ที่ตองการคนหาการแจงลบ

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


147 แจงลบ 3. ตารางแสดงรายการการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น 3.1 สถานะ สวนสําหรับแสดงสถานะของการแจงลบ ประกอบดวย 1. “ ” หมายถึง ยังไมไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 2. “ ” หมายถึง ไดเปดอานดูรายละเอียดของการแจงลบ 3. “ ” หมายถึง ไมเห็นดวยกับการแจงลบ 3.2 หมายเลขการแจงลบ สวนสําหรับแสดงหมายเลขของการแจงลบ การกําหนดหมายเลขการแจงลบ ประกอบดวย Prefix + ปเดือนวัน + หมายเลข running เชน RD5412280001, RD5412280002 3.3 ประเภทการแจงลบ สวนสําหรับแสดงประเภทการแจงลบ 3.4 เหตุผลที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงเหตุผลที่แจงลบ 3.5 ผูแจงลบ แสดงชื่อของผูที่ทาํ การแจงลบ 3.6 วันที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงวันที่แจงลบ และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกปุม “ ” ตรงหัวตาราง 3.7 จัดการ สวนสําหรับลบรายการแจงลบนั้นๆ


148 แจงลบ จัดการเหตุผลแจงลบ หนาจอการจัดการเหตุผลแจงลบ เปนหนาจอสําหรับใหผดู ูแลระบบเขามาจัดการเหตุผลการแจงลบ โดยประกอบดวย 5 สวนหลักดังตอไปนี้ 1. ปุมเพิ่มการเหตุผลแจงลบ 2. ปุมเพิ่มการเหตุผลแจงลบ 3. ปุมสถานะเหตุผลแจงลบ 4. การคนหาเหตุผลแจงลบ 5. ตารางแสดงรายการการเหตุผลแจงลบ

1. ปุมเพิ่มการเหตุผลแจงลบ 1.1 ชื่อเหตุผลการแจงลบ โดยจะตองกรอกทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.2 รายละเอียด โดยสามารถกรอกไดทั้งภาษาไทย หรืออังกฤษ 1.3 ลําดับ ระบุหมายเลขลําดับการแสดงผล แตถาไมกรอกระบบจะบันทึกขอมูลเปนลําดับแรก 1.4 การแสดง โดยเลือกการใชงานขอมูลหนา Frontend วาจะใหแสดง หรือไมใชแสดง โดยระบบจะ Default คา เปน “แสดง”

ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


149 แจงลบ

2. ปุมลบการเหตุผลแจงลบ สวนของการคนหาเหตุผลการแจงลบ ผูใชระบุคําที่ตองการคนหา และเลือกสถานะในการใช งานได ประกอบดวย 2.1 ลบทีละรายการ กดปุม “

” รายการที่ตองการ

2.2 ลบทีละหลายรายการ คลิก checkbox หนารายการที่ตอ งการลบ แลวกดปุม “

” เพือ่ ทําการลบรายการ

3. ปุมสถานะเหตุผลแจงลบ สวนของการแสดงสถานะเหตุผลการแจงลบ เปด/ปด การแสดงเหตุผลการแจงลบที่เลือก ใน หนารายการสินคา Frontend เปด แสดง “ 3.1 เลือกทีละรายการ 3.2 เลือกทีละหลายรายการ

” ปด ไมแสดง “


150 แจงลบ

4. การคนหาการเหตุผลแจงลบ สวนของการคนหาการแจงลบกระทูและขอคิดเห็น ผูใชระบุคําที่ตองการคนหา 2.1 คําคนหา ระบุคําที่ตองการคนหา 2.2 เลือกคนหาตาม สามารถเลือกคนหาตามหมายเลขแจงลบและชื่อผูแจง 2.3 เลือกเหตุผลที่แจงลบ สามารถเลือกคนหาจากเหตุผลที่แจงลบ 2.4 ระยะเวลาแจงลบ สามารถเลือกระยะเวลาทั้งหมด หรือระบุระยะเวลาที่ตองการคนหา

5. ตารางแสดงรายการการเหตุผลแจงลบ 5.1 ลําดับ สวนแสดงลําดับการแสดงผลในหนา Frontend 5.2 เหตุผลที่แจงลบ สวนสําหรับแสดงเหตุผลที่แจงลบ 5.3 วันที่แกไข สวนสําหรับแสดงวันที่แกไข และสามารถเรียงขอมูลได โดยคลิกปุม “ ” ตรงหัวตาราง 5.4 แกไขโดย สวนสําหรับแสดงชื่อผูแกไข 5.5 ตั้งคาเริ่มตน สวนสําหรับเลือกเหตุผลแจงลบนัน้ เปนคาเริ่มตน หากเลือกเหตุผลจะแสดงไอคอน “ ” และไม สามารถทําการลบเหตุผลที่เลือกเปนคาเริ่มตนได 5.6 สถานะ สวนสําหรับเลือกแสดงหรือไมแสดงรายการเหตุผลแจงลบนั้นๆ ProsoftWeb Co.,Ltd. 284 Moo.5 Sansai Noi, Sansai, Chiangmai 50210 Tel: 0-2402-6136 , 088-258-3232 , 088-258-3434 Fax: 08-1808-4257 Email: contact@sogoodweb.com


151 แจงลบ 5.7 จัดการ สวนสําหรับแกไขหรือลบเหตุผลแจงลบทีละรายการ


SogoodWeb ebook(usermanual)  

SoGoodWeb Ebook(usermanual) คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี กับ SoGoodWeb SoGoodWeb.com ผู้ให้บริการด้า...