Page 1

Fagforening for it-studerende stud.prosa.dk Overgade 54 • 5000 Odense C • Tlf.: 6617 9211 • Fax: 6617 7911

VEDTÆGTER FOR PROSA/STUD §1

NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Foreningens navn er Lokalafdelingen for studerende i PROSA, forkortet PROSA/STUD. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense

§2

FORMÅL Stk. 1.

Stk. 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser som studerende på et partipolitisk uafhængigt grundlag. Foreningens formål er desuden at lette overgangen mellem studiesituationen og arbejdsmarkedet gennem styrkelse af kontakten mellem studiestederne og PROSA's andre lokalafdelinger.

§3

TILHØRSFORHOLD Stk. 1. Foreningen er tilsluttet PROSA – forbundet af it-professionelle. Stk. 2. Foreningen er underlagt PROSA's vedtægter.

§4

MEDLEMSKAB Stk. 1. Aktivt medlemskab af foreningen kan opnås af personer, der er optaget på en SU-berettiget ungdoms- eller videregående uddannelse eller anden offentligt støttet uddannelse indenfor PROSAs optageområde. Stk. 2. Personer, der sideløbende med it-uddannelsen har it-fagligt arbejde og på den baggrund betaler det af PROSA fastsatte kontingent, kan kun optages med begrænsede medlemsrettigheder jvf. § 13. Stk. 3.

Optagelse sker ved indmeldelse via hjemmesiden, henvendelse til PROSA's sekretariater eller gennem en tilknyttet lokalorganisation, der har aftale om at kunne optage medlemmer til PROSA/STUD.. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

§5

KONTINGENT Stk. 1. Der opkræves ikke kontingent til lokalafdelingen.

§6

STRUKTUR Stk. 1. Lokalafdelingens arbejde udføres gennem følgende organer: - Generalforsamlingen. - bestyrelsen.

PROSA/STUD vedtægter – opdateret 3. oktober 2004


§7

½

GENERALFORSAMLING Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efteråret. Tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres ved annoncering i Prosa-bladet, PROSIT, e-mail eller i en anden publikation, der udsendes til alle medlemmer, således at dette er medlemmerne i hænde senest 3 uger forinden. Dagsorden, vedlagt bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsplan samt evt. indkomne forslag og vedtægtsændringer udsendes senest en uge før generalforsamlingen, til de medlemmer af foreningen, som på forhånd har tilmeldt sig. Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: a) Valg af dirigent og referent. b) Godkendelse af beslutningsdygtighed. c) Bestyrelsens beretning. d) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. e) Bestyrelsens fremlæggelse af arbejdsplan. f) Behandling af og afstemning om indkomne forslag. g) Bestyrelsens forslag til budget. h) Valg af bestyrelse. i) Valg af bestyrelsessuppleanter. j) Valg af 1 revisor k) Valg af 2 revisorsuppleanter. 1 revisorsuppleant l) Valg af supplerende delegerede til PROSA's delegeretforsamling. m) Eventuelt. Stk. 5. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Dog gælder særlige afstemningsregler ved: a) Vedtægtsændringer, jvf. § 13. b) Foreningens opløsning, jvf. § 14. stk7. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når: a) Bestyrelsens flertal b) En generalforsamlings flertal finder det nødvendigt. c) Mindst en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel og senest i løbet af 2 måneder.

PROSA/STUD vedtægter – opdateret 4. oktober 2009


§8

BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-12 personer. Valget foretages på den ordinære generalforsamling, og alle aktive medlemmer er valgbare. Stk. 2. Bestyrelsen varetager det koordinerende arbejde og er ansvarlig for løsning af de opgaver, som generalforsamlingen fastlægger. Stk. 3. På første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig. Herunder vælges repræsentant og suppleant til PROSAs hovedbestyrelse. Bestyrelsen kan foretage nyudpegning af såvel repræsentant som suppleant, hvis det findes nødvendigt for at opretholde kontakten til PROSAs hovedbestyrelse. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og f.eks. redaktion for medlemsblad. Stk. 5 Ifald den af generalforsamlingen valgte bestyrelse ser behov for at supplere sig selv for at bevare kontinuitet og indflydelse, ved enten at udskifte eller invitere nye bestyrelsesmedlemmer, vil disse indgå på lige vilkår med de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, indtil næstkommende generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan lade sig supplere af andre, uden bestyrelsens godkendelse. Tilføjelse og invitation af nye medlemmer som ikke supplere tidligere bestyrelsesmedlemmer, skal godkendes af simpelt stemmeflertal i bestyrelsen.

§9

REPRÆSENTATION I DELEGERETFORSAMLINGEN Stk. 1. Foreningen repræsenteres i Landsforeningen PROSA's delegeretforsamling efter bestemmelserne i PROSA's vedtægter. Stk. 2. Hvert studiested har ret til at vælge det antal delegerede som antallet af medlemmer på studiestedet er berettiget til svarende til delegeretkvoten fastlagt i PROSAs vedtægter.

§ 10

MØDE- OG TALERET Stk. 1. Til alle møder i foreningens organer har ethvert medlem møde- og taleret.

§ 11

INDGÅELSE AF GENERELLE AFTALER Stk. 1. Lokalafdelingen kan ikke indgå kollektive aftaler vedr. løn- og arbejds-forhold. Sådanne aftaler kan udelukkende indgås af de pågældende medlemmers arbejdsplads lokalafdeling. Stk. 2. Andre generelle aftaler kan indgås af bestyrelsen. Stk. 3. Spørgsmål kan afklares ved urafstemning, hvis: a) Bestyrelsens flertal b) Generalforsamlingens flertal finder det nødvendigt. c) Mindst en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

PROSA/STUD vedtægter – opdateret 4. oktober 2009


§ 12

UDMELDELSE/EKSKLUSION Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til PROSAs administration med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 2. Ved åbenbar modarbejdelse af foreningens beslutninger og bestræbelser kan et medlem ekskluderes af foreningen. Beslutning herom træffes af bestyrelsen. Stk. 3. Eksklusion kan af den ekskluderede forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling, til hvilken vedkommende har møde- og taleret. Behandling skal finde sted umiddelbart efter godkendelse af beslutningsdygtighed.

§ 13

INTERESSEMEDLEMSKAB Stk. 1. Personer, der jvf. § 4 stk. 2. er optaget med begrænsede medlemsrettigheder, kan ikke deltage i valget af delegerede eller lade sig vælge til delegeret til Landsforeningen PROSA's delegeretforsamling. Disse medlemmer indgår ligeledes ikke i opgørelsen af antallet af aktive medlemmer på studiestederne ved tildeling af delegeretkvote for studiestederne. Stk. 2. De i stk. 1. omfattede medlemmer kan ikke repræsentere PROSA/STUD i noget forum i landsforeningen PROSA, f.eks. lokalafdelingssammensatte udvalg, Hovedbestyrelse mv. såfremt de der repræsentere en anden afdeling.

§ 14

VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Ved afstemningen skal der enten stemmes for eller imod.

§ 15

FORENINGENS OPLØSNING Stk. 1. Foreningens opløsning er betinget af, at vedtagelse herom sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer for. Stk. 2. Ved opløsning af lokalafdelingen overgår foreningens midler til Landsforeningen PROSA.

Vedtægterne er senest ændret på Generalforsamlingen 4. oktober 2009

PROSA/STUD vedtægter – opdateret 4. oktober 2009

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/stud/STUD_vedtaegter2009  
http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/stud/STUD_vedtaegter2009  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/stud/STUD_vedtaegter2009.pdf

Advertisement