Page 1

A-kasseinformation 

Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse

SelvstĂŚndig virksomhed og dagpenge


Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon:

3336 4141

Fax:

3391 9044

prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akassen@prosa.dk medlemsreg@prosa.dk København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: kl 9 - 15, mandag dog kl. 10 - 15 Århus Møllegade 9 - 13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl. 10 - 15 Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl. 10 - 15

3

Denne pjece er nr. i serien A-kasseinformation fra PROSAs A-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed og dagpenge Nr. 4. Dagpenge i udlandet Nr. 5. Efterløn

Redaktion: Vivian Andersen Teknisk produktion: PROSA Foto: iStockphoto.com Tryk: Paritas Digital Service ApS Maj 2009

Nr. 6. Feriedagpenge til dimittender Nr. 7. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på www.prosa.dk, under publikationer - pjecer fra a-kassen. Eller rekvirere dem ved at henvende dig til PROSAs A-kasse.


Indhold Selvstændig virksomhed og dagpenge............................................................ 4 Rådighed........................................................................................................ 4 Fradrag i dagpenge og oplysninger på dagpengekort...................................... 5 Begrænset dagpengeret................................................................................. 5 Udløb af den begrænsede dagpengeret.......................................................... 5 Ophør med drift af selvstændig virksomhed................................................... 6 Selvstændig virksomhed, der er undtaget fra den begrænsede dagpengeret.. 6 Giv besked om ændringer............................................................................... 6 Hvor kan jeg læse mere om reglerne?............................................................ 6

Denne pjece giver dig nogle af de informationer, som du har brug for, når du er ledig, og søger dagpenge og driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.


Selvstændig virksomhed og dagpenge Hvis du er ledig, har du mulighed for at få dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du vil typisk drive selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Virksomheden kan drives som enkeltmandsvirksomhed, i selskabsform eller som interessentskab. Det kan også være, at du betragter din virksomhed som hobby. Fx kan kunstnerisk virksomhed være selvstændig virksomhed, også selvom du ikke er momsregistreret. Du skal derfor også fortælle a-kassen, hvis du fx skriver en bog, maler et maleri eller er musiker. Du vil typisk også være selvstændig, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed – i den forbindelse kan der være tvivl om, hvorvidt du har ret til dagpenge. Virksomheden er din bibeskæftigelse, når virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse. Hvis du før har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun ændre din virksomhed til bibeskæftigelse, hvis du har lønarbejde af et bestemt antal timer. Det er a-kassen, der – udfra dine oplysninger – vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, og om virksomheden drives som din hoved- eller bibeskæftigelse.

Rådighed Hvis vi vurderer, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at det kan være med eller uden ret til dagpenge. Det kan derfor være en god idé at kontakte a-kassen, før du begynder. Du kan få dagpenge, hvis du kan sandsynliggøre, at du til hver en tid kan udføre alt arbejdet med din bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid. Det er nemlig en betingelse, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs pjecen om ”Rådighed” fra adir.dk og ”Værd at vide om ledighed” fra prosa.dk > A-kasse. For at vi kan vurdere, om du har ret til dagpenge, skal du oplyse: • Arten og omfanget af virksomheden, • Om du har ansat arbejdskraft, • Hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, herunder hvordan opgaverne er fordelt, hvor meget tid der bliver brugt på opgaverne, og • Virksomhedens omsætning og indtjening. Oplysningerne gives på en ”blanket ar259” og en ”tro og love erklæring”, som du kan hente på prosa.dk > A-kasse > Dagpenge > Selvstændig virksomhed. Din bibeskæftigelse må ikke være afhængig af, at en del af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er den tid, som du skal være til rådighed for inden for dit faglige område. Eksempel Du udfører opgaver for en kunde, hvor du selv bestemmer på hvilket tidspunkt af 

A-kasseinformation


døgnet du vil arbejde. Du har en aftale med kunden om, at I mødes én gang om måneden for at afvikle opgaver og aftale nye opgaver. Mødet skal holdes inden for kundens åbningstid, som er kl. 8-17. I denne situation har du ikke ret til dagpenge selv om du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, da en del af arbejdet ligger inden for normal arbejdstid.

Fradrag i dagpenge og oplysninger på dagpengekort Alt arbejde i din selvstændige virksomhed medfører fradrag i dagpenge. Det gælder også ufakturerede timer. Fx administrative opgaver, såsom indberetning af SKAT og moms eller transport. Hvis du har animalsk produktion, skal du skrive mindst 0,5 time pr. dag i alle ugens 7 dage. Alle faktiske arbejdstimer som du har udført i din selvstændige virksomhed, skal du oplyse på dit dagpengekort. Timerne skal oplyses uanset hvilket tidspunkt, du har udført dem – det vil sige, at hele døgnet tæller, også weekender og søn- og helligdage. Eksempel Du har brugt 0,50 time på administration, 1 time på transport og 3 timer på en konsulentopgave i uge 17. Det vil sige, at du på dit dagpengekort skal skrive 4,5 time i uge 17 i kolonnen ”selvstændige timer”. Du vil herefter få dagpenge for 32,50 timer (37 timer – 4,5 arbejdstime = 32,50 timer).

Begrænset dagpengeret Du kan få dagpenge i 78 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Alle uger med ydelser fra a-kassen tæller, også selvom du kun har fået ydelser for 7,4 timer. Retten til de 78 uger kan ikke række ud over det tidspunkt, hvor du er berettiget til dagpenge.

Udløb af den begrænsede dagpengeret Du kan optjene ret til en ny periode med 78 uger, hvis du har haft 962 timers arbejde inden for de seneste 18 måneder. Er du deltidsforsikret kan du nøjes med 629 timers arbejde. Arbejdet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og uden offentlig støtte. Hvis du ikke har optjent ret til en ny periode, skal du vælge, om du vil ophøre med virksomheden eller fortsætte med at drive selvstændig virksomhed uden dagpenge.

Ophør med drift af selvstændig virksomhed Hvis du vælger at ophøre med at drive virksomheden, skal du skriftlig erklære på tro og love, hvornår virksomheden er lukket, afhændet eller borrforpagtet til andre en A-kasseinformation
ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Er du momsregistreret, skal vi have din momsafmelding. Hvis du allerede er momsafmeldt, kan vi se din momsafmelding på CVR-registreret, hvis du giver os dit CVR-nr. Hvis det bliver nødvendigt, kan vi bede om mere dokumentation for ophøret. Hvis du fx udtræder af en virksomhed der videreføres af andre og/eller din ægtefælle, eller du bortforpagter virksomheden, skal vi ofte have yderligere dokumentation.

Selvstændig virksomhed, der er undtaget fra den begrænsede dagpengeret Enkelte former for selvstændig virksomhed, der drives som bibeskæftigelse, er undtaget fra den begrænsede dagpengeret. Det gælder: • Fx nogle former for deltidslandbrug. • Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde, der er forbundet med fiskeriet er af ringe omfang. • Biavl med højst 15 bistader. • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Du må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner. • Underordnet deltagelse af ringe omfang i ægtefællens virksomhed. Deltagelsen må ikke have indflydelse på virksomhedens drift. Som eksempler kan nævnes: • Overtagelse af arbejde i tilfælde af akut og kortvarig sygdom. Dog ikke, hvis du fungerer som fast vikar. • Tilfældig ekspedition af kunder, eller tilfældig telefonpasning i ægtefællens virksomhed. • Arbejde i forbindelse med mindre kassekladde. • Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på din faste bopæl eller fritidsbopæl. • Egen vindmølle, når dit arbejde herved er helt ubetydeligt.

Giv besked om ændringer Du har pligt til at give a-kassen besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang. En ændring kan fx være, hvis du har oplyst til a-kassen, at du fremover vil være beskæftiget i virksomheden i 3 timer ugentligt, og det viser sig, at du i stedet er beskæftiget i 15 timer ugentligt eller omvendt.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne? Du kan læse mere om selvstændig virksomhed på adir.dk Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte a-kassen.A-kasseinformation


Kontakt din A-kasse Åbent dagligt mellem kl. 9 – 15 mandag dog kl. 10 - 15

Mail til a-kassen A-kassen får mange henvendelser hver dag. Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os. Men du kan altid komme igennem på vores mail. Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål. Husk også at skrive dit tlf.nr. – så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet kræver telefonisk kontakt. Du skal skrive til: akassen@prosa.dk Hvis du er it-studerende skal du skrive til: stud-mail@prosa.dk

A-kassens hjemmeside På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent, dagpengesatser og dagpengeperioder. Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering. Kig på vores hjemmeside, før du ringer – måske kan du her få svar på dine spørgsmål, hurtigt og nemt!

Se også www.adir.dk og www.jobnet.dk

Klager A-kassens afgørelser og sagsbehandling kan altid bringes op i PROSAs a-kasseudvalg. Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Arbejdsdirektoratet.

Kritik og gode idéer Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget velkommen til at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter.

Vær aktiv PROSA opfordrer vores medlemmer, ledige som i arbejde til at deltage i de arrangementer som vi udbyder. Læs mere om vores aktiviteter og kig i kalenderen på www.prosa.dk/kursus A-kasseinformation
Ahlefeldtsgade 16 • 1359 • København K

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/pjecer/selvstaendig-bibeskaeftigelse.pd  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/A-kasse/pjecer/selvstaendig-bibeskaeftigelse.pdf.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you