Page 1

PROSA/Offentlig - afdelingen for offentligt ansatte Erik Swiatek

Urafstemning om Det generelle overenskomstforlig (CFU- forliget) og PROSA/OFFENTL I Gs organisationsaftale

Afstemningen slutter fredag den 8. april 2011, kl. 24.00. Der foreligger nu et forslag til aftaler både på det centrale niveau og for vores eget område. Bestyrelsen vil derfor bede dig tage stilling til de to aftaleudkast, dels CFU-forliget, dels udkastet til vores egen organisationsaftale.

Om resultaterne: CFU- forliget: Resultatet er ubestrideligt det ringeste, vi har set i mange år. Dette skyldes primært den økonomiske krise, men det offentlige Danmarks voldsomme besparelser inden for det offentlige område, besparelser, der ikke alle kan forklares af krisen, har også sat sit præg på forhandlingerne. Vi må desværre konstatere, at vores arbejdsgiver, finansministeren, mødte op med et voldsomt behov for at få indført individuelle lønforhandlinger. Et krav som både CO10og PROSA/Offentlig bekæmper med næb og kløer. PROSA/Offentligs aftale: Resultatet er stort set status quo. Og det er et resultat af, at parterne stod mildt sagt meget langt fra hinanden. Såresultat var det muliges kunst, og set i lyset af den økonomiske situation er det i grunden slet ikke så galt. Det eneste nye i aftalen er, at PROSA/Offentlig og Personalestyrelsen enedesom en ny tekst til §4 og §6 (løngrupper, anciennitet og lønindplacering), der skal gøre det mere overskueligt at indplacere folk. (Den samme ændring finder også sted i HK-stat/SamDatasitoverenskomst). Dette er gjort for at gøre det nemmere at indplacere folk, der hører ind under it-området. Det mest gennemgribende er: at trin 0 (95%af LG1trin1) i den gamle løngruppe 1 nu udgør den nye løngruppe 1 at trin 1 til 5 i den gamle løngruppe 1 bliver til den nye løngruppe 2 at den gamle løngruppe 2 bliver til den nye løngruppe 3 at den gamle løngruppe 3 bliver til den nye løngruppe 4 Det skal i denne sammenhæng pointeres, at it-medarbejdere, der på nuværende tidspunkt er ansat i LG1,fremover vil være ansat i den nye i LG1og i den nye LG2med samme rettigheder, som de har i den nuværende løngruppe 1.


Herudover stod parterne PROSA/Offentlig og Personalestyrelsen (Finansministeriet) så langt fra hinanden, at det eneste, vi kunne blive enige om, var, at OK2008 bliver forlænget de næste 2 år. PROSA/Offentlig vil ikke gøre køb på tillidsmandens forhandlingsret. Der skal dog ikke herske tvivl om, at CFU-resultatet er det muliges kunst. Der vil reelt blive tale om en reallønsnedgang over de næste 2 år. CO10srepræsentantskab anbefalede den 18. marts 2011 med et stort flertal et ja til CFUresultatet herunder de lokale organisationsaftaler. PROSA/Offentligs repræsentanter i CO10stemte ja til anbefalingen med den baggrund, at 1) det var det muliges kunst, og 2) PROSAslokale organisationsaftale er stort set identisk med OK08.

Debat: Ud over, at papirerne ligger til download, har vi også oprettet et webforum, hvor man kan diskutere resultaterne både i almindelighed samt komme med kommentarer og spørgsmål til de enkelte punkter. Vi håber, at mange vil benytte sig af muligheden.

Venlig hilsen Bestyrelsen for PROSA/OFFENTLIG

/OK2011_webben  

http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Lokalafdelinger/Offentlig/OK2011_webben.doc