Page 1

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ×ÀÑÒÍÛÕ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

È

ÐÅÊËÀÌÛ

TV

ÏÍåðøîòðàâåíñêèå îâîñòè 9 àïðåëÿ 20 10 ã. ¹ 15 (9 59 2010 10ã. ¹15 (959 59))

ÏÐÎÄÀÌ

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 1-îì ýòàæå ïî àäðåñó: óë. ×àéêîâñêîãî, ä.18. Êâàðòèðà òåïëàÿ, ñóõàÿ. Çàë ðàçìåðîì 4,2 õ4,5 ìåòðîâ, îäíà èç ñïàëåí – 4,5õ3,3, äâå ëîäæèè – ïîä áîëüøîé ëîäæèåé îáîðóäîâàí äîáðîòíûé ïîäâàë. Âàííàÿ è òóàëåò ñîâìåùåíû (êàôåëü). Êàíàëèçàöèÿ è âîäîïðîâîä – ïëàñòèê. Âîäîãðåéêà (ãîðÿ÷àÿ âîäà è â âàííîé, è íà êóõíå). Êâàðòèðà òðåáóåò ðåìîíòà. Öåíà 15 òûñ. ó.å. Òîðã óìåñòåí. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 066-206-14-90

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ, ÏÐÈÅÌ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ, ÂÛÊÓÏ ÈÇ ÊÐÅÄÈÒÀ Òåë. (095) 933 25 33 - ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà - æàëþçè - ïîäâåñíûå ïîòîëêè - îáøèâêà ñàéäèíãîì - ìîíòàæ êîíñòðóêöèé èç ãèïñîêàðòîíà è äðóãèå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò - áðîíèðîâàííûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðè Ãèá êàÿ ñèñ òåì à ñêèäîê! Òåë.: 095-30-95-470 050-60-87-795

ÑÒÐÎÉ ÁÐÈÃÀÄÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÐÀÁÎÒÛ: • çàìåíà êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäà, îòîïëåíèÿ; • ðàáîòà ñ ãèïñîêàðòîíîì Ïèøåì Òåë. 050-746-49-44

êàðòèíû

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ Ìÿãêîé êðîâëè åâðîðóáåðîèäîì Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ ÒÅË. 7-24-28, 050-362-97-27

ÊÓÏËÞ ÌÅÄ, ²ÑÊ 050-774-06-87 ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÕÀÐÜÊΠÍÀ ÍÎ×ÍÛÅ È ÄÍÅÂÍÎÉ ÐÛÍÊÈ ÒÅË. 5-12-09, 095-60-78-828

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÓÌÅÐÅÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ Ïåðøîòðàâåíñêîå ÃÆÊÏ ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã: - ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ - 38,40 ãðí. - ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîé ñåòè - 21,52 ãðí. - óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà õîëîäíîé âîäû (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ) - 65,26 ãðí. èçãîòîâëåíèå ñêàìååê (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ) - 285,24 ãðí. - ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèè - 167,37 ãðí. - ðàáîòà ýêñêàâàòîðà (îäèí ÷àñ) - 96,84 ãðí. - ðàáîòà àâòîâûøêè â ÷åðòå ãîðîäà (îäèí ÷àñ) 85,67 ãðí. - ðàáîòà àâòîêðàíà (îäèí ÷àñ) - 67,48 ãðí. - ïîëíûé êîìïëåêñ ðèòóàëüíûõ óñëóã – ïî ñàìûì íèçêèì â ãîðîäå öåíàì!

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 12 Òåëåôîí: 7-01-21 èëè 7-05-06


ñòð.2

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ 099-35-60-112

Ïðîäàì: ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-êîìí. êâ., 5 ºýòàæ, ð-í ìàãàçèíà «Øàõòåð», ñóõàÿ, êîñì. ðåìîíò, òåïëàÿ. Òåë. 066-32-000-30 ----------------------------1-êîìí. êâ. â Þæíîì ðàéîíå íà 2-îì ýòàæå. Òåë. 5-15-69, 066-45-32-960 -----------------------------2-õ êîìí. êâ., í/ï, 1 ýò. 5 ýò. äîìà, ð-í ñïîðòêîìïëåêñà, ïîëû óòåïëåííûå, ïëàñòèêîâàÿ êàíàëèçàöèÿ, âîäîãðåéêà, êàáèíêà, áàëêîí çàñòåêëåí. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 5-12-21, 099-53-59-252 ----------------------------2-õ êîìí. êâ. íà 2-ì ýòàæå, ñ/ï, ð-í àâòîñòàíöèè. Íåäîðîãî. Òåë. 099-04-18-06 -----------------------------Íåäîðîãî. 2-õ êîìí. êâ., ñ/ï, 5 ýò., ð-í «Ñåâåðíûé». Òåë. 097-77-35-889 ------------------------------2-õ êîìí. êâ. íà 2-ì ýòàæå, åâðîðåìîíò, ð-í «Þæíûé». Òåë. 050-91-03-103 ----------------------------3-õ êîìí. êâ, í/ï, 3-é ýòàæ â ñåðåäèíå äîìà, 2 êîíäèöèîíåðà. Ñäåëàí ðåìîíò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 050-609-26-66 --------------------------4-õ êîìí. êâ., ñ/ï, â ðàéîíå ÑØ ¹3. Íåäîðîãî. Òåë. 099-270-66-05

ÄÎÌÀ, ÄÀ×È, ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ Äîì â ñ.Íèêîëàåâêà (öåíòð) è 1-êîìí. êâ. â Ïåðøîòðàâåñêå. Òåë. 095-63-55-913, 095-888-63-73. Äà÷ó ñ.Ëåíèíñêîå Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà, èìååòñÿ îãîðîä 40 ñîò., ñêâàæèíà, õîç.ïîñòðîéêè. Òåë. 050-746-49-44 -----------------------------Ñðî÷íî! Äîì â ã.Ïåðøîòðàâåíñê. Öåíà 424 000 ãðí. Òåë. 099-123-50-46 -------------------------------Äà÷ó â Ïåðøîòðàâåíñêå, ð-í êëàäáèùà. Èìåþòñÿ õîç. ïîñòðîéêè, ñàä, îãîðîä, ñêâàæèíà. Òåë. 099-40-79-547, 099-46-57-592 -------------------------------Äà÷ó 2-õ-ýòàæíóþ, îá-âî «Ãîðíÿê» 2 ñêâàæèíû, ìîëîäîé ñàä, õîç. ïîñòðîéêè, 8 ñîòîê çåìëè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 5-12-21, 099-53-59-252 ------------------------------Õàòà, ñ.Äìèòðèåâêà, èìåþòñÿ õîç. ïîñòðîéêè, êîëîäåö, ñàä, îãîðîä 40 ñîò. Òåë. 066-24-68-203 ---------------------------2-õ ýò. äà÷ó ñ.Ëåíèíñêîå Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà, èìååòñÿ ñêâàæèíà, îãîðîä, õîç. ïîñòðîéêè, ìîæíî ïîä ðàçáîðêó. Òåë. 050-746-49-44 -----------------------------Ïîëäîìà â ã.Ãîðíÿê, Äîíåöêîé îáë. íåäàëåêî îò öåíòðà (3 êîìíàòû, êîðèäîð,

ì/ï îêíà, äâîð óõîæåí, èìååòñÿ íåáîëüøîé îãîðîä è ãàðàæ). Òåë. 066-206-14-90

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ Øêîäà «Îêòàâèÿ» 2003 ã.â. óíåâåðñàë. Öåíà 9 200 ó.å. Òåë. 066-18-44-784, 096-38-82-784

ÃÀÐÀÆÈ Ãàðàæ 5õ8 âîçëå ñïîðòêîìïëåêñà, èìååòñÿ ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 5-12-21, 099-53-59-252 ------------------------------Ãàðàæ 6õ4 â ðàéîíå «Âèçèòà». Òåë. 066-24-68-203 ------------------------------Ãàðàæ ïî óë.Ëåíèíà, çà ìàãàçèíîì «Äèàäà». Òåë. 099-40-79-547, 099-46-57-592

ÄÅÒÑÊÈÅ ÊÎËßÑÊÈ Êîëÿñêó «GEOBY», öâåò ñåðûé ñ ãîëóáûì. Òåë. 050-25-75-288 * Äåòñêàÿ êîëÿñêà çèìà-ëåòî, êðàñíîãî öâåòà ñî âñåìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 1300 ãðí. Òåë. 050-661-91-36, 529-25

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÏËÀÒÜß, ÎÄÅÆÄÀ * Èçûñêàííîå ñâàäåáíîå ïëàòüå, ðàñøèòîå ñòðàçàìè, öâåò áåëûé, ð. 46-48. Öåíà 1000 ãðí. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 050-661-91-36, 5-29-25 * Ìóæñêîé êîñòþì, öâåò ñâåòëî-áåæåâûé, ð. 44-46, ðîñò 182-188.  îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 300 ãðí. Òåë. 050-661-91-36, 5-29-25. * Æåíñêèé êîæàíûé ôðåí÷, öâåò ÷åðíûé, ð.44.  îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 400 ãðí. Òåë. 050-661-91-36, 5-29-25.

Ðàçíîå: Ïå÷êó ãàçîâóþ á/ó äëÿ äà÷è. 4 êîíôîðêè, äóõîâêà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Öåíà – 400 ãðí. Òåë. 0631803438

Ìåíÿþ: 1-êîìí. êâ. â Ïåðøîòðàâåíñêå íà æèëîé äîì â ïãò.Ïåòðîïàâëîâêà èëè ñ.Íèêîëàåâêà. Òåë. 066-45-41-612, 066-47-59-026 ---------------------------Äà÷ó ñ.Ëåíèíñêîå Ïåòðîïàâëîâñêîãî ð-íà (èìååòñÿ îãîðîä 40 ñîò., ñêâàæèíà, õîç.ïîñòðîéêè) íà 1-êîìí. êâ. â Ïåðøîòðàâåíñêå (ìîæíî ñ äîëãàìè)+äîïëàòà. Òåë. 050-746-49-44 ----------------------------Ïîëäîìà â ã.Ãîðíÿê, Äîíåöêîé îáë. íåäàëåêî îò öåíòðà (3 êîìíàòû, êîðèäîð, ì/ï îêíà, äâîð óõîæåí, ñàíóçåë â äîìå, èìååòñÿ íåáîëüøîé îãîðîä è ãàðàæ) íà êâàðòèðó â Ïåðøîòðàâåíñêå (íå âûøå 3 ýò.). Òåë. 066-206-14-90 ---------------------------Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ íà Äîíåöê 2-õ

êîìí. êâ., í/ï (ïðÿìàÿ) â ð-íå ñàìîëåòà, 1 ýò., âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ è îòîïëåíèå ïëàñòèê, âîäîíàãðåâàòåëü. Êóõíÿ è âàííàÿ - êàôåëü. Òåë. 5-13-88 --------------------------4-õ êîìí. êâ. íà 3 ýòàæå â ð-íå óíèâåðìàãà (â õîðîøåì ñîñòîÿíèè) íà 2-õ êîìí. êâ. è 1-êîìí. êâ. èëè ïðîäàì. Òåë. 050-57-28-503

* Íåïðåâçîéäåííîå êà÷åñòâî; * Öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ; * Îãðîìíûé âûáîð; * Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà îò ïðåäïðèÿòèÿ «Ïàìÿòíèêè».

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ: - ã.Òåðíîâêà, óë.Êóðñêàÿ (ð-í íèæíåãî ðûíêà). Òåë. 095778136. - ã.Ïàâëîãðàä, óë.Ãàãàðèíà (íàïðîòèâ ðûíêà «Íîâûé»). Òåë. 0500845632; óë.Äíåïðîâñêî-Äîáðîëþáîâà, 20 (ð-í àâòîñòàíöèè). Òåë. 0505144244

Ñäàì: 2-õ êîìí. êâ. â Ïåðøîòðàâåíñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïëàòåæåñïîñîáíûì ëþäÿì. Òåë. 095-69-533-62

Ñ íèìó: 1-2-êîìí. êâ. (æåëàòåëüíî ñ ìåáåëüþ), ìîæíî ñ âûêóïîì, ïîðÿäî÷íîñòü â îïëàòå ãàðàíòèðóåì. Òåë. 066-28-35-700

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÀÂÒÎÌÀÒ ÍÀ ÄÎÌÓ 050-575-01-74, ÆÅÍß

Ðàáîòà: 2500 ãðí./ ìåñ. (íà äîìó) Âëîæèòü êîíâåðò ñ î/à íà à/ÿ «Íîâàöèÿ» ã. Ìàðèóïîëü èíä. 87502 Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó ìîíòàæíèêè ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ èçäåëèé Òåë. 050-45-155-35 Äëÿ ðàáîòû íà ìîðå íà ëåòíèé ñåçîí òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè: ïîâàð, îôèöèàíòû, áàðìåíû, ìåäèêè, îõðàííèêè, ãîðíè÷íûå... ã.Ïàâëîãðàä, óë.Êàðëà Ìàðêñà,45 Òåë. 05632-6-01-49, 050-604-60-29

Ââàæàòè íåäiéñíèì: Çàãóáëåíèé äèïëîì «Åëåêòðîñëþñàð ïiäçåìíèé» Ñåð³ÿ  ¹684239, âèäàíèé ÏÒÓ ¹40 22.06.1992 ð. íà iì`ÿ Ѻë³íà ²ãîðà Âîëîäèìèðîâè÷à. -----------------------Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÷ëåíà ñ³ì`¿ çàãèáëîãî Ñåð³ÿ à ¹016635, äàòà âèäà÷³ - 22.03.2002 ð. íà ³ì`ÿ Âîëêîâî¿ Ëþäìèëè Âàñèë³âíè. -----------------------Óòåðÿííûå òåõ.ïàñïîðò è ïðàâà íà èìÿ Âàñèëüåâà Ìèõàèëà Õóäàéáåðãàíîâè÷à, íàøåäøåìó ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå (êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóþ).


ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ 099-35-60-112

ñòð.3

Íàøå çäîðîâüå

Ïèòü èëè íå ïèòü êèñëîðîäíûé êîêòåéëü? Äåøåâëå ñëåäèòü çà çäîðîâüåì, ÷åì òðàòèòü äåíüãè íà åãî âîññòàíîâëåíèå. Îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà íàãðóçêè ðàñòóò äåíü îòî äíÿ, è íå âñåãäà õâàòàåò ñèëû âîëè ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ñïîðòèâíûé çàë èëè, ñêàæåì, èãðàòü â ôóòáîë, âîëåéáîë íà ñâåæåì âîçäóõå. ×òî æå äåëàòü, ÷òîáû äåðæàòü ñåáÿ â òîíóñå â òå÷åíèå âñåãî ãîäà? Âûõîä åñòü. Òå, êòî ïîñòàðøå, íàâåðíÿêà ïîìíÿò, êàê â 60-70-õ ãîäàõ â ñòðàíå ïîÿâèëèñü êèñëîðîäíûå êîêòåéëè. Èõ ãîòîâèëè ïðÿìî íà ïðîèçâîäñòâå, â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ, ñàíàòîðèÿõ.  ðåçóëüòàòå ðîñëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, óìåíüøàëàñü óòîìëÿåìîñòü, ñíèæàëîñü âðåäíîå âîçäåéñòâèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîòîì ìîäà íà íèõ ïðîøëà, è êèñëîðîäíûå êîêòåéëè îñòàëèñü ëèøü â ìåíþ õîðîøèõ ñàíàòîðèåâ è ïðîôèëàêòîðèåâ. Ñåãîäíÿ ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû îòíþäü íå óëó÷øèëîñü (åñëè íå óõóäøèëîñü - ìàøèí, ïî êðàéíåé ìåðå, ñòàëî áîëüøå). Óñêîðèëñÿ ðèòì æèçíè, êàê ðåçóëüòàò - ïîâûñèëàñü óòîìëÿåìîñòü. À óæ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ñåãîäíÿ ïðîñòî îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü âûñîêîé, èíà÷å ìîæíî ïîòåðÿòü ðàáîòó. È òóò íàì íà ïîìîùü ïðèäóò òå ñàìûå êèñëîðîäíûå êîêòåéëè. Áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîìó ïîòðåáëåíèþ êèñëîðîäà â ñàìûõ êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ îêàçûâàåòñÿ ñåðäå÷íîñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà, íîðìàëèçóåòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Íå ãîâîðÿ óæå î æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå è îáìåíå âåùåñòâ - óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïðèåìà íîðìàëèçóåòñÿ ìèêðîôëîðà, óëó÷øàåòñÿ ïî÷å÷íûé êðîâîòîê, à çíà÷èò, ëó÷øå ðàñùåïëÿþòñÿ ïîëåçíûå äëÿ îðãàíèçìà âåùåñòâà, áûñòðåå âûâîäÿòñÿ òîêñèíû è êîíå÷íûå ïðîäóêòû îáìåíà âåùåñòâ. Êîæà íà ëèöå ñòàíîâèòñÿ ñâåæåå è ÷èùå. ×åì æå îáúÿñíÿåòñÿ òàêàÿ ýôôåêòèâíîñòü? Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî ÷åðåç æåëóäîê â òêàíè ïîñòóïàåò ïðèìåðíî â 10 ðàç áîëüøå êèñëîðîäà, ÷åì ÷åðåç ëåãêèå. Êîêòåéëü ëó÷øå âñåãî ïðèíèìàòü âçðîñëûì ïî îäíîé ïîðöèè óòðîì è ïî äâå âå÷åðîì, äåòÿì - ïî îäíîé óòðîì è âå÷åðîì. Êèñëîðîäíûå êîêòåéëè ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà äëÿ äâóõäíåâíîãî ãîëîäàíèÿ (â ñóááîòó - âîñêðåñåíüå âìåñòî åäû 4-5 êîêòåéëåé â äåíü). Çà ýòî âðåìÿ îáíîâëÿåòñÿ æåëóäî÷íàÿ ìèêðîôëîðà è ïðîèñõîäèò ïîëíîå î÷èùåíèå êèøå÷íèêà. Äâà äíÿ óïîòðåáëåíèÿ âêóñíîé è ïîëåçíîé êèñëîðîäíîé ïåíû ðàâíû íåäåëå îáû÷íîãî ãîëîäàíèÿ. Ïðè ïîìîùè êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ Âû ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ñèíäðîìîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè. Èçó÷åíèå ìåõàíèçìà âîçíèêíîâåíèÿ óòîìëåíèÿ (èëè ïåðåóòîìëåíèÿ) ïîêàçàëî, ÷òî îíî ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèìïòîìîêîìïëåêñîì êèñëîðîäíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé. Ïîä âëèÿíèåì îêñèãåíîòåðàïèè, ò.å. óïîòðåáëåíèå êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ, íîðìàëèçóåòñÿ ñîí: îí ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãëóáîêèì, óìåíüøàåòñÿ ïåðèîä çàñûïàíèÿ è äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Óñèëåíèå îõðàíèòåëüíîãî òîðìîæåíèÿ, óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Ñíîòâîðíîå äåéñòâèå êèñëîðî-

äà íåëüçÿ îòîæäåñòâëÿòü ñ äåéñòâèåì îáû÷íûõ ñíîòâîðíûõ ïðåïàðàòîâ.  îòëè÷èå îò ïîñëåäíèõ, êèñëîðîä ÿâëÿåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêè íåîáõîäèìûì âåùåñòâîì, áåç êîòîðîãî íåìûñëèìà æèçíåäåÿòåëüíîñòü îðãàíèçìà. Ñíîòâîðíîå äåéñòâèå êèñëîðîäà, ïðåæäå âñåãî, îáóñëîâëåíî óñòðàíåíèåì èëè óìåíüøåíèåì ãèïîêñèè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Äëÿ æåëàþùèõ ñíèçèòü ñâîé âåñ áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü è òîò ôàêò, ÷òî êèñëîðîäíûé êîêòåéëü ñíèæàåò ÷óâñòâî ãîëîäà è óëó÷øàåò îáìåí âåùåñòâ. ×åëîâåêó, ïðèâûêøåìó ê óïîòðåáëåíèþ îòíîñèòåëüíî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïèùè, ïðè ïåðåõîäå íà ìàëîêàëîðèéíûé ðåæèì ïèòàíèÿ áûâàåò òðóäíî ïîäàâèòü ÷óâñòâî ãîëîäà. Íåìàëîâàæåí è òîò ôàêò, ÷òî â îðãàíèçìå íàêàïëèâàþòñÿ ïðîäóêòû îáìåíà (ïðîäóêòû íå ïîëíîãî ñãîðàíèÿ æèðà), êîòîðûå òîðìîçÿò ìîáèëèçàöèþ æèðà èç æèðîâûõ äåïî, òåì ñàìûì, ñíèæàÿ òåìïû ïîõóäåíèÿ, è ÷åì áîëüøå âû îãðàíè÷èâàåòå ñåáÿ â ïèòàíèè, òåì áîëüøå òàêèõ ïðîäóêòîâ íàêàïëèâàåòñÿ. Îòñþäà âûâîä: ýôôåêòèâíîñòü ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óìåíüøåíèå ìàññû, áóäåò áîëåå èíòåíñèâíîå îêèñëåíèå æèðîâ ïðè óïîòðåáëåíèè êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ. Èç âûøåñêàçàííîãî ìû ðåêîìåíäóåì íà ôîíå ëþáîé äèåòû ñî ñíèæåííîé êàëîðèéíîñòüþ ïðèíèìàòü êèñëîðîäíûé êîêòåéëü. Ïîïàäàíèå â æåëóäîê êèñëîðîäíîé ïåíû ïîçâîëÿåò ðåçêî ñíèçèòü êàëîðèéíîñòü ïèùè ïðè îäíîâðåìåííîì ñîõðàíåíèè å¸ â îáú¸ìå. Êèñëîðîä óëó÷øàåò, òîíèçèðóåò îáùåå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðè ýòîì íå ñíèæàåòñÿ, à íàîáîðîò, ïîâûøàåòñÿ. ×åðåç ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó æåëóäêà, êèñëîðîä áîëåå èíòåíñèâíî ïîñòóïàåò â îðãàíèçì - ïðèìåðíî â 10 ðàç áîëüøå ÷åì ÷åðåç ëåãêèå. Âñàñûâàÿñü â æåëóäîê, êèñëîðîä ïîñòóïàåò ñ êðîâüþ â ïå÷åíü, à â ïå÷åíè êàê ðàç è îáðàçóþòñÿ òå ïðîäóêòû íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ æèðà, êîòîðûå òîðìîçÿò âûõîä æèðà èç æèðîâûõ äåïî. Ïðè ïîñòóïëåíèè êèñëîðîäà â ïå÷åíü íåäîîêèñëåííûå ïðîäóêòû îáìåíà ñãîðàþò, ñíèìàåòñÿ òîðìîçÿùåå âëèÿíèå èõ íà ìîáèëèçàöèþ æèðà, ñíèæåíèå ìàññû òåëà èäåò áîëåå èíòåíñèâíî. Êñòàòè ðåçóëüòàòû òàêîãî ñïîñîáà ïîõóäåíèÿ áîëåå ñòîéêèå, ÷åì îò ïðèìåíåíèÿ îäíîé ëèøü äèåòû. Êðîìå âñåãî ïåðå÷èñëåííîãî, êèñëîðîäíûé êîêòåéëü èìååò åùå ìíîãî äðóãèõ ïîêàçàíèé ê ïðèìåíåíèþ, íàïðèìåð, òàêèõ êàê ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé, öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåì, âûçâàííûå ýìîöèîíàëüíûìè è ôèçè÷åñêèìè ïåðåãðóçêàìè. Êðîìå òîãî, èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà, ãèïåðòîíèÿ, ãèïîòîíèÿ, òàêèå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè, êàê õðîíè÷åñêèé ãåïàòèò, õîëåöèñòèò, öèððîç ïå÷åíè â ñòàäèè êîìïåíñàöèè. Êèñëîðîäíûé êîêòåéëü êàê êèñëîðîäîòåðàïèþ ïðèìåíÿþò ïðè îñòðûõ òîêñèêî-õèìè÷åñêèõ ïîðàæåíèÿõ

ëåãêèõ, ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèÿõ êðîâè, èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèÿõ, àñêàðèäîçå. Íà íàø âçãëÿä ñàìûì ãëàâíûì äîñòîÿíèåì è êàïèòàëîì äëÿ êàæäîãî èç íàñ ÿâëÿþòñÿ íàøè äåòè.  ñëîæèâøåéñÿ ñåé÷àñ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå áîëüøå âñåãî ñòðàäàþò èìåííî îíè. Èç îïûòà îáùåíèÿ ñî ìíîãèìè ðîäèòåëÿìè íàì èçâåñòíî, ÷òî â íåêîòîðûõ äåòñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ äåòåé «êîðìÿò» êèñëîðîäíûì êîêòåéëåì. Íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà ïðèíèìàòü êèñëîðîäíûé êîêòåéëü íóæíî ðåãóëÿðíî. Ðåãóëÿðíîñòü ïðèåìà êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ îáóñëîâëåíà åùå è òåì, ÷òî âõîäÿùèå â âèòàìèíèçèðîâàííóþ ñìåñü íàòóðàëüíûå ýêñòðàêòû øèïîâíèêà è êîðíÿ ñîëîäêè îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà èììóííóþ è áðîíõîëåãî÷íóþ ñèñòåìó. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî îäíèì èç ñàìûõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ èììóíèòåòà è àêòèâèçàöèè ðàáîòû èììóííîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ. Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå êèñëîðîäíîãî êîêòåéëÿ íà èììóíèòåò îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîâìåñòíîãî äåéñòâèÿ êèñëîðîäà è ôèòîêîìïîíåíòîâ, êîòîðûå óñèëèâàþò ýíåðãåòè÷åñêèé ìåòàáîëèçì êëåòîê èììóííîé ñèñòåìû, â ðåçóëüòàòå, ÷åãî ýòè êëåòêè (ìàêðîôàãè, ôàãîöèòû, ëèìôîöèòû) áîëåå àêòèâíî óíè÷òîæàþò «÷óæåðîäíûå» ÷àñòèöû. Îáìåííûå ïðîöåññû â îðãàíàõ èììóííîé ñèñòåìû: (ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, êðàñíûé êîñòíûé ìîçã, âèëî÷êîâàÿ æåëåçà, ëèìôîèäíàÿ òêàíü òîëñòîé êèøêè è àïïåíäèêñà, íåáíûå ìèíäàëèíû, ñåëåçåíêà) òàêæå óñèëèâàþòñÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðàñòåò ñêîðîñòü îáðàçîâàíèÿ è êîëè÷åñòâî «íîâûõ» èììóííûõ êëåòîê.


ñòð.18

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ 099-35-60-112

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 9 ÏÎ 15 ÀÏÐÅËß ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04) Åñëè âàì ýòî óäàñòñÿ, òî âàø àâòîðèòåò çíà÷èòåëüíî âîçðàñòåò, à ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Æåëàòåëüíî ïðèíèìàòü âñå ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, íå ïðèñëóøèâàÿñü ê ìíèìûì äîáðîæåëàòåëÿì è ëþáèòåëÿì äàâàòü «ìóäðûå» ñîâåòû. Ïîíåäåëüíèê ìîæåò âàñ îãîð÷èòü íå ñëèøêîì ïðèÿòíûìè íîâîñòÿìè.  ñðåäó âñå, ÷òî çàäóìàåòå, ìîæåò îñóùåñòâèòüñÿ, òîëüêî íàäî ýòîãî î÷åíü ïîæåëàòü. Åäèíñòâåííî, ÷òî ìîæåò âàñ îãîð÷èòü â áëèæàéøåå âðåìÿ, - ýòî îñëîæíåíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10) Âîçìîæíà ïåðåìåíà ìåñò: ïåðåãîâîðû î ïåðååçäå â íîâîå ïîìåùåíèå, îòêðûòèå ôèëèàëà â äðóãîì ãîðîäå èëè äàæå ñòðàíå. Åñëè âû õîòèòå ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå, ñòàðàéòåñü èçëàãàòü ñâîè ìûñëè ïðåäåëüíî êðàòêî, íî ïðè ýòîì ÿñíî è òî÷íî. Çíàêîìûå ìîãóò ïîñâÿòèòü âàñ â òàéíû ñâîåé ëè÷íîé æèçíè, íî ëó÷øå íèêîìó áîëüøå ïðî ýòî íå ãîâîðèòü, ïîòîìó ÷òî ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ñïëåòíè ìîãóò ïîâðåäèòü âàì.  ïîíåäåëüíèê ñòîèò ðàñïðàâèòüñÿ ñ íàêîïèâøåéñÿ áóìàæíîé äîêóìåíòàöèåé. Ñðåäà - ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ ïðèìèðåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ îòíîøåíèé.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05) Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íà÷àëà íîâûõ äåë. Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà è ÷åòâåðã õîðîøè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ äîãîâîðîâ, ñäåëîê, äîñòèæåíèÿ êîìïðîìèññîâ ïî äåíåæíûì âîïðîñàì. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæíû âàæíûå äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ; ýòè äíè ìîãóò ñòàòü ïåðåëîìíûìè â ñìûñëå ôèíàíñîâîé ïåðñïåêòèâû.  ïÿòíèöó ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò âàñ. Æåëàòåëüíî â ýòîò äåíü ïîñâÿòèòü ÷àñòü âðåìåíè ïëàíèðîâàíèþ áëèæàéøåãî áóäóùåãî.  âûõîäíûå ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü ðîäñòâåííèêîâ, îäíàêî íå äåëèòåñü ñ íèìè ëè÷íûìè âïå÷àòëåíèÿìè è âîîáùå ïîìåíüøå áîëòàéòå.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11) Íå ñàìàÿ ñïîêîéíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ. Êîëëåãè, êîòîðûå åùå íåäàâíî íàñòîðîæåííî îòíîñèëèñü ê âàøåé èíèöèàòèâå, òåïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì ìîãóò ñáðîñèòü ÷àñòü ñâîåé ðàáîòû íà âàñ. Ïîìîùü äðóçåé ïîíàäîáèòüñÿ òîëüêî â êðàéíåì ñëó÷àå - è ëèøü â ïîíåäåëüíèê. Âî âòîðíèê ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà ñâîè ñèëû, ïðîïóñêàéòå ìèìî óøåé «äåëüíûå ñîâåòû».  ÷åòâåðã ìîæåò ïîñòóïèòü çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå, íî ïðåæäå ÷åì äàòü ñîãëàñèå, âñå ïðîäóìàéòå: ïî ñèëàì ëè âàì ýòî?  ýòîò äåíü âîçìîæíû íåäîðàçóìåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)  ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî çàâåðøàòü, à íå íà÷èíàòü íîâûå äåëà. Ñî âòîðíèêà ïîñòàðàéòåñü íàñòðîèòüñÿ íà ðåàëèçàöèþ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ òîãäà óñïåøíàÿ íåäåëÿ âàì îáåñïå÷åíà. Áëàãîïðèÿòíî áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ ïàðòíåðñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ, òàêæå ïëîäîòâîðíûìè îêàæóòñÿ äåëîâûå âñòðå÷è è ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ. Âû íàéäåòå òåõ, êòî áóäåò ïîääåðæèâàòü âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå íà÷èíàíèÿ.  ïÿòíèöó ëó÷øå íå ñïîðèòü ñ íà÷àëüñòâîì âî èçáåæàíèå êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Íå ñèäèòå äîìà â âûõîäíûå äíè - îáîãàòèòå ñåáÿ íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè. ÐÀÊ (22.06 - 23.07)  ñðåäó ïîñòàðàéòåñü íå èãíîðèðîâàòü çàìå÷àíèÿ íà÷àëüñòâà, äàæå åñëè âû íå ñî âñåì ñîãëàñíû.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü íàäåæäó íà ïðèáàâêó ê çàðïëàòå. Ïîñòàðàéòåñü ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü âçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà - òàê âàì áóäåò ëåã÷å èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé. Ñîñðåäîòî÷åííîñòü ïîçâîëèò âàì îâëàäåòü ñèòóàöèåé - è òîãäà ïî÷òè âñå äåëà âû ñìîæåòå çàâåðøèòü â íàìå÷åííûå âàìè ñðîêè. Ñðåäè äåë è áîëüøèõ ïëàíîâ íå çàáûâàéòå îá îòäûõå è ðàçâëå÷åíèÿõ. ËÅ (24.07 - 23.08)  ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå çàáûòü î ñâîèõ îáÿçàííîñòÿõ, òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Äîâåðüòåñü ñâîèì äðóçüÿì: îíè ïîìîãóò õîðîøåé èäååé è íàéäóò ïîëåçíîå äëÿ âàñ çàíÿòèå.  êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè âîçìîæíû êîíôëèêòû - êàê ñ íà÷àëüñòâîì, òàê è ñ îêðóæàþùèìè. Íî âû ñìîæåòå èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, åñëè áóäåòå ñíà÷àëà äóìàòü, à ïîòîì ãîâîðèòü èëè äåëàòü.  âûõîäíûå äíè âåðîÿòåí ñðûâ ïëàíîâ. ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09) Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îòúåçäà íà ìîðå - ñ öåëüþ îòäûõà, ðàçóìååòñÿ.  ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ñòîèò êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ÷òîáû íå ïîïàñòü â âåñüìà ùåêîòëèâîå ïîëîæåíèå. Âòîðíèê ìîæåò îêàçàòüñÿ äíåì íåîæèäàííûõ âñòðå÷ è âàæíûõ, åñëè íå ñêàçàòü - ñóäüáîíîñíûõ, çíàêîìñòâ. Ïîåçäêó è âàæíûå äåëà, íàçíà÷åííûå íà ïÿòíèöó, ëó÷øå îòëîæèòü èëè ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ.  âûõîäíûå äíè âàøè òâîð÷åñêèå ïðîåêòû îäîáðÿò è ïîääåðæàò, íî åñëè âàì äîðîã óñïåõ - ïîñòàðàéòåñü íå îòâëåêàòüñÿ.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12) Íà ýòîé íåäåëå ìîæåò çàâåðøèòüñÿ âàæíûé ýòàï â âàøåé êàðüåðå, òàê ÷òî íå ñòîèò ñïåøèòü ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé. Òùàòåëüíî âçâåñüòå âñå øàíñû. Êðàéíå íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðåçêî ðåàãèðîâàòü íà âûñêàçûâàíèÿ, ïóñòü äàæå ñîâåðøåííî íåóìåñòíûå. Ïîìîùè è ïîääåðæêè íè îò äðóçåé, íè îò ðîäñòâåííèêîâ íà ýòîé íåäåëå æäàòü íå ñòîèò - ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà ñåáÿ. Âî âòîðíèê âîçìîæíû ðåçêèå ñìåíû íàñòðîåíèÿ.  ñóááîòó ìîãóò âîçíèêíóòü îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû ñ ðåàëèçàöèåé ïëàíîâ è èäåé. ÊÎÇÅÐÎà (22.12 - 20.01) Çàäóìàéòåñü î òîì, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñëûòü ïðåêðàñíûì ñîáåñåäíèêîì, ñîâñåì íå íóæíî ìíîãî ãîâîðèòü - ãîðàçäî âàæíåå óìåòü ñëóøàòü. Íå ïðèñòàâàéòå ê íà÷àëüñòâó ñ íîâûìè èäåÿìè: íà ýòîé íåäåëå îíî ïåðåãðóæåíî ñîâåðøåííî äðóãèìè çàáîòàìè è ïðîáëåìàìè. Ëó÷øå áóäüòå âíèìàòåëüíåå, âûïîëíÿéòå ðàñïîðÿæåíèÿ òî÷íî è â ñðîê. Îäíà îøèáêà ìîæåò èñïîðòèòü âàì ðåïóòàöèþ, à èñïðàâèòü åå áóäåò íàìíîãî òðóäíåå, ÷åì ïðåäîòâðàòèòü. ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02) Ñðåäà - óäà÷íûé äåíü äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïîêîéíî îáäóìàòü ïîëîæåíèå, â êîòîðîì âû îêàçàëèñü, è íàéòè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ìîæåò áûòü, âàì ñòîèò ïîáûòü êàêîå-òî âðåìÿ â îäèíî÷åñòâå, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå.  êîíöå íåäåëè âàì ïðèäåòñÿ âñå æå ïðåäïðèíÿòü êàêèå-òî äåéñòâèÿ, èíà÷å âû ìîæåòå íå óñïåòü âîïëîòèòü çàäóìàííîå â æèçíü. Ïîñòàðàéòåñü êàæäûé âå÷åð ñîñòàâëÿòü ïëàí íà ñëåäóþùèé äåíü - ýòî ïîçâîëèò âàì ìíîãîå óñïåòü. Æåëàòåëüíî íå ââÿçûâàòüñÿ â èíòðèãè ïðîòèâ íà÷àëüñòâà, èíà÷å ïðèäåòñÿ èñêàòü íîâîå ìåñòî ðàáîòû. ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03) Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëûå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âàøè ïëàíû íå áûëè íàðóøåíû. Èìååò ñìûñë çàíÿòüñÿ óêðåïëåíèåì äðóæåñêèõ ñâÿçåé ñ êîëëåãàìè, ÷òîáû óñïåøíåå ïðîòèâîñòîÿòü íåäîáðîæåëàòåëÿì.  ïîíåäåëüíèê àêòèâèçèðóéòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü - íà÷àëüñòâî ýòî çàìåòèò è îöåíèò, òîãäà æå âåðîÿòíû è äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå ñðûâàòü ñâîå ðàçäðàæåíèå íà áëèçêèõ ëþäÿõ, áóäüòå òåðïèìåå. Âñå ïîíåìíîãó óòðÿñåòñÿ.  ñóááîòó ïîîáùàéòåñü ñî ñòàðøèìè ðîäñòâåííèêàìè: îíè äàäóò öåííûå ñîâåòû, êîòîðûå ïîìîãóò âàì èçáåæàòü îøèáîê.


ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ ñòð.19 ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ 099-35-60-112 ÏÎÃÎÄÀ  ÐÅÃÈÎÍÅ ñ 9 ïî 15 ÀÏÐÅËß Ïÿòíèöà 09.04 Ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü

Ñóááîòà 10.04 Ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü

Âîñêðåñåíüå 11.04 Ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü

Âòîðíèê 13.04

Ïîíåäåëüíèê 12.04 Äîæäü

Äîæäü

Ñðåäà 14.04

Äîæäü

×åòâåðã 15.04 Äîæäü

ÄÍÅÌ

+4...+6

+5...+7

+4...+7

+6...+9

+9..+13

+11..+15

+10...+14

ÍÎ×ÜÞ

+3...+5

+2...+4

+3...+5

+4...+6

+5...+8

+7...+11

+8...+11

ÍÅ ÃÓÁ²ÒÜ ÏÅÐÂÎÖÂ²Ò Ç ïî÷àòêó ëþòîãî ïî òðàâåíü â Óêðà¿í³ òðèâຠìàñîâà íåñàíêö³îíîâàíà òîðã³âëÿ ð³äê³ñíèìè âèäàìè ðàííüîêâ³òó÷èõ, åíäåì³÷íèõ, ðåë³êòîâèõ òà çàíåñåíèõ äî ÷åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ðîñëèí. Îñîáëèâîãî ðîçìàõó âîíà íàáóâຠó ñâÿòêîâ³ äí³.

Òà íå âñ³ òîðã³âö³, ÿê³ çà äåíü ïðîäàþòü êîøèêè çàçíà÷åíèõ êâ³ò³â, çíàþòü, ùî ¿õ çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèùåííÿ, çîêðåìà, ïðîë³ñêè òà äèê³ òþëüïàíè. Ãðîìàäÿíè ïîâèíí³ äîáðå óñâ³äîìèòè, ùî òîðã³âëÿ ð³äê³ñíèìè òà çíèêàþ÷èìè âèäàìè ðîñëèí º ïîðóøåííÿì çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ðîñëèííèé ñâ³ò», «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà», «Ïðî ×åðâîíó Êíèãó Óêðà¿íè», òà çã³äíî ç³ ñò.88, 88-1, ñòàòòåþ 90 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà êàðàºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íèìè øòðàôàìè. Íèí³ â Óêðà¿í³ òðèâຠïðîô³ëàêòè÷íà îïåðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò-2010», ñïðÿìîâàíà íà áîðîòüáó ç íåçàêîííèì çáèðàííÿì òà òîðã³âëåþ ðàííüîêâ³òó÷èìè âåñíÿíèìè ðîñëèíàìè. Ìàñîâå çíèùåííÿ ðàííüîâåñíÿíèõ ðîñëèí ç ìåòîþ ïðîäàæó ïðèâîäèòü äî çìåíøåííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³ â ïðèðîä³ òà ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîâíîãî çíèêíåííÿ öèõ âèä³â. Îáñÿãè òîðã³âë³ öèìè ðîñëèíàìè, îñîáëèâî â ñâÿòêîâ³ äí³, íàáèðàþòü çëî÷èííîãî õàðàêòåðó. Ùîâåñíè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³ ñóì³æíèõ êðà¿í íàäçâè÷àéíî âåëèêèõ îáñÿã³â íàáóâຠòîðã³âëÿ ðàííüîêâ³òó÷èìè âåñíÿíèìè ðîñëèíàìè - òàê çâàíèìè ïåðâîöâ³òàìè. Çàóâàæèìî, ùî âñ³ ï³äñí³æíèêè, ñîí–òðàâà, ïðîë³ñêè, öèêëàìåíè òà êðîêóñè Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ îõîðîíÿþòüñÿ, òîæ íå âàæëèâî, çâ³äêè ¿õ ïðèâåçëè. Ìàñîâèé çá³ð íà ïðîäàæ êâ³òêîíîñ³â ð³äê³ñíèõ ðîñëèí ïðèçâîäèòü äî ïîñëàáëåííÿ, à ó íåâåëè÷êèõ ì³ñöåçðîñòàííÿõ äî ïîâíîãî ïðèãí³÷åííÿ íàñ³ííºâîãî ïîíîâëåííÿ. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, âåäå äî ãåíåòè÷íîãî âèðîäæåííÿ. Äóæå ÷àñòî ïåðâîöâ³òè çíèùóþòüñÿ ç ï³äçåìíèìè ÷àñòèíàìè, ùî ïðèçâîäèòü äî ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ ïîïóëÿö³é.

гäê³ñí³ ðîñëèíè ó çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ âèâîçÿòüñÿ äëÿ ïðîäàæó ó âåëèê³ ì³ñòà Óêðà¿íè, Ñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè òà Ðîñ³¿. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çíèùåííÿ ð³äê³ñíèõ ðîñëèí òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäàííÿ øòðàôó íà ãðîìàäÿí â ðîçì³ð³ â³ä 340 äî 510 ãðèâåíü, ëþäè ïðîäîâæóþòü öèì çàéìàòèñÿ. Ïðîòÿãîì ðîêó íà êâ³òêîâèõ ðèíêàõ òà íà áàçàðàõ òîðãóþòü ïó÷êàìè êîâèëè, ëàòàòòÿì òà ãëå÷èêàìè.  ê³íö³ ë³òà ñåëÿíè ïðîáóþòü òîðãóâàòè òèðëè÷åì çâè÷àéíèì òà äçâîíèêàìè. Ãîëîâíèì îá’ºêòîì ïðîäàæó ñòຠêîíâàë³ÿ, à ï³ñëÿ íå¿ íà ïî÷àòêó ë³òà äåêîðàòèâíî êâ³òó÷³ ï³âíèêè. Øàíîâí³ ìåøêàíö³! Ïåðåêîíëèâî çàêëèêàºìî âàñ: íå íåõòóéòå ïðèðîäíèìè äàðàìè çàðàäè òèì÷àñîâî¿ âò³õè, íå êóïóéòå ð³äê³ñí³ ðîñëèíè, àäæå öèì âè ï³äòðèìóºòå ïðîäàâö³â, ÿê³ ñâ³äîìî ïîðóøóþòü çàêîí, áåðåæ³òü òå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó æèâåòå, ³ âîíî â³ääÿ÷èòü âàì ñòîêðàò. Î.Òðóáñüêà, ³íñïåêòîð ðîáîòè ç íàñåëåííÿì òà ãðîìàäñüêèìè ôîðìóâàííÿìè Ïåðøîòðàâåíñüêîãî Ì ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñò.ëåéòåíàíò ì³ë³ö³¿

Ö³êàâî çíàòè

Íàéáàãàòø³ ëþäè ñâ³òó 2010 Ãëîáàëüíà ô³íàíñîâà êðèçà çàê³í÷èëàñÿ - ïðèíàéì³ äëÿ ì³ëüÿðäåð³â. Çà äàíèìè æóðíàëó Forbes, ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çíîâó ïåðåâèùèëà òèñÿ÷ó îñ³á, à ñóêóïíèé êàï³òàë ïåðåâèùóº 3,5 òðëí. äîëàð³â ÑØÀ.

ÒÎÏ-5 ̲ËÜßÐÄÅв 1. 2. 3. 4. 5.

Êàðëîñ Ñë³ì (Ìåêñèêà) - 53,5 $ ìëðä Á³ëë Ãåéòñ (ÑØÀ) - 53 $ ìëðä Âîððåí Áàôôåò (ÑØÀ) - 47 $ ìëðä Ìóêåø Àìáàí³ (²íä³ÿ) - 29 $ ìëðä Ëàêøì³ Ì³òòàë (²íä³ÿ) - 28,7 $ ìëðä

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ̲ËÜßÐÄÅÐÈ 148. 307. 488. 582.

Ðèíàò Àõìåòîâ - 5,2 $ ìëðä ³êòîð ϳí÷óê - 3,1 $ ìëðä ²ãîð Êîëîìîéñüêèé - 2,0 $ ìëðä Ãåííàä³é Áîãîëþáîâ - 1,7 $ ìëðä

828. Êîñòÿíòèí Æåâàãî - 1,2 $ ìëðä

̲ËÜßÐÄÅÐÈ Ó Ñ²Ҳ 1. ÑØÀ - 403 2. Êèòàé - 89 3. Ðîñ³ÿ - 62 4. ͳìå÷÷èíà - 53 5. ²íä³ÿ - 49 6. Âåëèêîáðèòàí³ÿ - 28 7. Òóðå÷÷èíà - 28 8. Êàíàäà - 24 9. ßïîí³ÿ - 22 10. Áðàçèë³ÿ - 18

10. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 18. 18. 18. 21. 21. 23. 24. 25.

Òàéâàíü - 18 ²ñïàí³ÿ - 13 ²òàë³ÿ - 13 Ôðàíö³ÿ - 12 Àâñòðàë³ÿ - 11 ϳâäåííà Êîðåÿ - 11 Øâåéöàð³ÿ - 11 ²çðà¿ëü - 10 Ñàóä³âñüêà Àâàð³ÿ - 10 Øâåö³ÿ - 10 Ìàëàéç³ÿ - 9 Ìåêñèêà - 9 ²íäîíåç³ÿ - 7 ²ðëàíä³ÿ - 6 Óêðà¿íà - 5


ñòð.20

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ 099-35-60-112

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ! ÎÀÎ «Ïàâëîãðàäóãîëü» (ÄÒÝÊ) è Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Íàöèîíàëüíîãî Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Óêðàèíû (ÍÑÆÓ) îáúÿâëÿåò òâîð÷åñêèé êîíêóðñ ñðåäè æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü ñ 6 àïðåëÿ ïî 2 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ æóðíàëèñòû ïå÷àòíûõ è èíòåðíåò-èçäàíèé, ÒÂ-êàíàëîâ è ðàäèîñòàíöèé è ñîáñòâåííûå êîððåñïîíäåíòû íàöèîíàëüíûõ ÑÌÈ, ðàáîòàþùèå â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. Êðîìå òîãî, â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå þíûå æóðíàëèñòû – ó÷àùèåñÿ øêîë îáëàñòè. Ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå òåìû äëÿ ïóáëèêàöèé: «Æèçíü â ìîåì ãîðîäå (ñåëå, ðàéîíå) ñòàíåò ëó÷øå è êîìôîðòíåå, åñëè…»; «Ïðåñòèæíàÿ ïðîôåññèÿ – ýòî…»; «Íàøå çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü – â íàøèõ ñîáñòâåííûõ ðóêàõ».  õîäå ïðîåêòà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âîéäóò òîï-ìåíåäæåðû ÎÀÎ «Ïàâëîãðàäóãîëü» (ÄÒÝÊ) è ïðåäñòàâèòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÍÑÆÓ, îïðåäåëèò ïîáåäèòåëåé â òðåõ íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ñòàòüÿ», «Ëó÷øèé ñþæåò» (îöåíèâàþòñÿ òåëå- è ðàäèî-ñþæåòû) è «Ïðîáà ïåðà» (îöåíèâàþòñÿ ðàáîòû ó÷àùèõñÿ øêîë). Èõ àâòîðû ñòàíóò îáëàäàòåëÿìè öåííûõ ïðèçîâ îò ÎÀÎ «Ïàâëîãðàäóãîëü» (ÄÒÝÊ). Ïðè îïðåäåëåíèè ëó÷øèõ ìàòåðèàëîâ áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäëîæåííûì òåìàì, ãëóáèíà àíàëèçà ïðîáëåìàòèêè, äîñòîâåðíîñòü èçëîæåííûõ ôàêòîâ, îðèãèíàëüíîñòü ïîäà÷è ìàòåðèàëà, èñïîëüçîâàíèå êîììåíòàðèåâ ýêñïåðòîâ, èëëþñòðàòèâíîå îôîðìëåíèå.  êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìàòåðèàëû (ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì àâòîðà), îïóáëèêîâàííûå è âûøåäøèå â ýôèð â ïåðèîä ñî 2 àïðåëÿ äî 2 èþíÿ 2010 ãîäà. Îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû ñëåäóåò ïðèñûëàòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: konkurs_pu_smi@mail.ru, à âèäåî- è ðàäèî-ñþæåòû íàïðàâëÿòü ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì â îòäåë êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «Ïàâëîãðàäóãîëü» (ÄÒÝÊ) ïî àäðåñó: 51400, ã. Ïàâëîãðàä, óë. Ëåíèíà, 76, êîì. 43. Èìåíà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà áóäóò îïóáëèêîâàíû â ÑÌÈ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè â èþíå 2010 ãîäà. Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8(0563)26-76-05 èëè 8(0563)26-81-87, 0502249357 (Òàòüÿíà Ðåïíàÿ). ÓÑÏÅÕÀ ÂÀÌ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ, È ÏÎÁÅÄÛ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ!

Çàõîäè àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó, ÿê³ áóëè çàñòîñîâàí³ ôàõ³âöÿìè Ïåðøîòðàâåíñüêî¿ ì³ñüêÑÅÑ äî ïîðóøíèê³â ä³þ÷îãî ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà ó ² êâàðòàë³ 2010 ðîêó Ïåðøîòðàâåíñüêà ì³ñüêÑÅÑ ³íôîðìóº, ùî ó ² êâàðòàë³ ïîòî÷íîãî ðîêó çà ïîðóøåííÿ âèìîã ä³þ÷îãî ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà íà â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á áóëî íàêëàäåíî 66 øòðàô³â íà çàãàëüíó ñóìó 4352 ãðèâí³. Ç íèõ: - íà îá’ºêòàõ òîðã³âë³ - 21 øòðàô; - íà îá’ºêòàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ - 2 øòðàôè; - ó äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ - 11, ç íèõ ÄÖÇ-5, ÑÇØ-3, ã³ðíè÷èé ë³öåé - 2, øêîëà - ³íòåðíàò -1; - íà âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâàõ - 19; - íà îá’ºêòàõ êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ËÏÇ, àïòåêè, ïåðóêàðí³) - 5; - çà íåçàäîâ³ëüíó ñàí³òàðíó î÷èñòêó òåðèòî𳿠- 2. Êð³ì òîãî, çíÿòî ç ðåàë³çàö³¿ 44êã 410ã íåäîáðîÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿, íàêëàäåíî 6 ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é íà ñóìó 1005 ãð.53ê.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ òðåçâîñòè è çäîðîâüÿ

«ÂIÄÐÎÄÆÅÍÍß» ÏÐÎÂÎÄÈÒ ËÅ×ÅÍÈÅ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè, òàáàêîêóðåíèÿ, îæèðåíèÿ, çàâèñèìîñòè îò àçàðòíûõ èãð, ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ Êèåâñêîãî öåíòðà. Ïðèåìíûå äíè: 9, 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà Ëèö. ÌÎÇ Óêðàèíû ¹24771 ÞIÐ îò 30.10.1998 ã.

Îáðàùàòüñÿ: ã.Ïàâëîãðàä, òåë.: (05632) 3-08-87, ïîñëå 14.00

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

8 àïðåëÿ ñâîé î÷åðåäíîé Äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà, çàìå÷àòåëüíûé ñïåöèàëèñò ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò Ïåðøîòðàâåíñêîé ÖÃÁ Îëüãà Áàæåíîâà. Áëàãîäàðíûå ïàöèåíòû øëþò åé èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ. «Ìíîãîóâàæàåìàÿ Îëüãà Äìèòðèåâíà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ. Âû ïðåêðàñíûé äîêòîð, ÿ áû ñêàçàëà, «Âðà÷» ñ áîëüøîé áóêâû. Ñî ñâîèìè áîëåçíÿìè, à çà÷àòóþ, è ïðîáëåìàìè ìû âñå èäåì êóäà?  áîëüíèöó! È êîãäà Âû âñòðå÷àåòå íàñ ëàñêîâûìè ñëîâàìè è óëûáêîé, îòñòóïàåò ëþáàÿ áîëåçíü. Äîðîãàÿ Îëüãà Äìèòðèåâíà, Âû íå òîëüêî îòäàåòå âñþ òåïëîòó ñâîåé äóøè, íî è äàðèò ðàäîñòü êàæäîìó ñâîåìó áîëüíîìó. Âûõîäÿ ñ Âàøåãî êàáèíåòà èñïûòûâàåøü íåîáû÷àéíóþ ëåãêîñòü è ðàäîñòü íà äóøå. Îëüãà Äìèòðèåâíà, îò èìåíè âñåõ Âàøèõ ïàöèåíòîâ è îò ñåáÿ ëè÷íî æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Âñåãäà îñòàâàéòåñü òàêîé æå êðàñèâîé è äîáðîé! Ñ óâàæåíèåì, Ëèäèÿ Êîçà÷åíêî» ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÍ»: Áàæåíîâà Îëüãà Äìèòðèåâíà â 1979 ãîäó îêîí÷èëà Âîðîíåæñêèé ìåäèíñòèòóò. Ðàáîòàëà çàâåäóþùåé òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëåíèåì â îäíîì èç ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Âìåñòå ñ ìóæåì, âðà÷îìòðàâìàòîëîãîì, ïðèåõàëà â Ïåðøîòðàâåíñê â 1984 ãîäó. Áûëà ïðèíÿòà íà ðàáîòó â Ïåðøîòðàâåíñêóþ ÖÃÁ, â êà÷åñòâå âðà÷à-òåðàïåâòà. Ñ 1989 ãîäà ðàáîòàëà ó÷àñòêîâûì âðà÷îì-òåðàïåâòîì.  2005 ãîäó áûëà íàçíà÷åíà çàâåäóþùåé ãîðîäñêèì îòäåëîì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îëüãà Äìèòðèåâíà âðà÷-òåðàïåâò âûñøåé êàòåãîðèè. Èìååò ñòàæ âðà÷åáíîé ðàáîòû áîëåå 30 ëåò.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü ó÷àñòêîâûì òåðàïåâòîì. Ó ñâîèõ ïàöèåíòîâ ïîëüçóåòñÿ îñîáûì äîâåðèåì è óâàæåíèåì. Ñ.Àêñ¸íîâà

ÄΠ²ÄÎÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß Êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèé â³ää³ë ïîâ³äîìëÿº, ùî â ðîáî÷³ äí³ ç 16-00 ãîä äî 18-00 ãîä 䳺 «Òåëåôîí äîâ³ðè»: 7-2807, äëÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ôàêòè ô³íàíñîâèõ ïîðóøåíü. Ç 16-00 ãîä äî 18-00 ãîä â³äêðèòî «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ» çà òåëåôîíîì 7-28-07 äëÿ ïîâ³äîìëåíü òà êîíñóëüòàö³é ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó ñôåð³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Íîìåð «Òåëåôîíó äîâ³ðè» ÃîëîâÊÐÓ Óêðà¿íè: (044) 425-38-18 Íîìåð «Òåëåôîíó äîâ³ðè» ÊÐÓ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³: (0562)32-21-59 Ïåðøîòðàâåíñüêà ì³ñüêÑÅÑ ³íôîðìóº íàñåëåííÿ, ùî ð³âåíü ãàììà-ôîíó íà òåðèòî𳿠ì³ñòà Ïåðøîòðàâåíñüêà çà ïåð³îä ç 01.03.2010ð. ïî 31.03.2010ð. ñêëàâ 16,0 - 18,0 ìêð/ãîäèíó ïðè íîðìàòèâíîìó ð³âí³ 30 ìêð/ãîäèíó, ùî â³äïîâ³äຠñåðåäíüîð³÷íèì ð³âíÿì.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñòîèìîñòü îäíîãî îáúÿâëåíèÿ (äî 10 ñëîâ) ñîñòàâëÿåò 5 ãðí. â îäíîì íîìåðå; Ðàñøèðåííîå îáúÿâëåíèå â ðåêëàìíîì áëîêå – 2 ãðí.\ñì.êâ. Ïðîèçâåñòè îïëàòó çà ðàçìåùåíèå îáúÿâëåíèÿ Âû ìîæåòå ïî àäðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ, 13 - ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïåðøîòðàâåíêèå íîâîñòè», èëè íà ð/ñ 26003405350100 â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë. äèð. ÀÏÏÁ «Àâàëü», êîä ÅÄÐÏÎÓ 20250302, ÌÔÎ 305653, äîïîëíèòåëüíî ïðîäèêòîâàâ ñîîáùèâ ôàìèëèþ è òåêñò îáúÿâëåíèÿ ïî îäíîìó èç òåëåôîíîâ: 066-561-38-39, (05633) 5-22-39. Ñïðàâêè ïî òåë. (05633) 7-24-11.

pershotravensk  

pershotravenskie novosti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you