Page 1


лњЛЂлхл╝ л┐ЛђлИл▓лхЛѓ!

лќлћлЋлю SHADOW OF THE TOMB RAIDER      !" "#$   " %&'(% "&"% )*'#+ , '",#

8 PATHFINDER: KINGMAKER  ./""0 /"" ", , ( " " 1"#2" (  345  , "46789:;<=>? % ' !@A@ " "#

44     !"  # $%& $ '(% )* +

,.&/ + 0 +12 ! 3 4)  # &%'( ,+

&&53 ) ! 114 * 1 +1 ) " 

 $%%( !4 6 7

4

 8" 41 9" 1 

!4* 0 8!71 *  +1 0 0 

 0 0!  0 1 1!1 * : 1

+1*   ! ! 1 7 17 ;#

9 " )1!* 6 ! 0 0 + *! !

+1! 9

+1!  <1   6+1 * 9

 4 9 49" 1 +1) +  1 

1 0 * ++41* 1 = + !1 1!1 

42 " !2 4 +

0 

 $/ 7 0

+  4 , 1 9 ! " 

 1 +9

!> +! 4 !14 !13 ?4! >4!" 4!

++1 @    # )" +1 

49 0 " 

! A' @ " # +1 ) 

 +1 0!" 49 9 + 4+ " +" 8)

 +"1 +1  1* 0 * +1 1

6 !"* 4) * # ! 

!4 14 6 0>0 +10 7 ! 1 + 

0 1  " 4  !4  )1! 1 0 +12"

+" 0 4!"  )  * ) 1 < !1" 0 1  1) * 4! " :

 1  9 4! ! 1 )  B

) 1  ! 1"  ) C ! 4 D! 4 E1  4

0 FG HIJKL MN D1 4 O404 0 PQRIQN STLILUTTL

? ! 1 +1 4 ++ 

+ 0 + FVWIXYTK $%((

 ! 1 1 4 # +1  4 ! ZYTL [ \QN ]]^

\TTIQIN @  +1 ) _? 11!` 

0 + 

<2 4 # 1 1 

 2 aYPYW>  

 

лўлЊлалљлЋлю WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH B ?"CD>E<D9C6>F>697 !' "  # , " " "  G/" #H" , I" " '#

50 THE BANNER SAGA 3 "( J8=K6;;=>L6M6, " &?,& "&,#N '"%1 & , ' " ','& #O" 1 !?'" " ( #

58


2Y" &  %    &  i

 * 3n"1 4 & [3*  ;     4% " 4 

& " Y1 ˄ˋˀʫʪʰ˃ʫʸː    ʧ̡̨̛̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬̌̽̔   

 ʧ̡̨̣̦̼̜̬̖̯̬̌̏̔̌  ˌ̴̖Ͳ̡̨̬̖̯̬̔̌  ʪ̡̛̛̜̦̖̬̭̯̌̏̌̚ 

   ʧ̴̸̡̛̛̛̬̖̭̜̭̯̣̌̽ ! ʶ̨̛̛̥̦̯̽̀Ͳ̥̖̦̖̙̖̬̔ "# $  ˈ̨̡̛̱̙̦̔%& ' ϯͲ̵̨̡̛̱̙̦̔ ( ˀʫʪʶʽʸʸʫʧʰ˔ 

  

ʤʪˀʫˁˀʫʪʤʶˉʰʰ ʶ̱̔̌͗+,-./.0) 0%1) 23 0,0 4%/0 $5.+ ʶ̨̥̱͗    ˃̴̨̖̣̖̦͗67589,:/;,7// ŵĂŝů͗<=>?@A><1BC ˁ̜̯̌͗DDD1A><1BC ʤʻ˃ʰʦʰˀ˄ˁʻʽʫʽʥʫˁʿʫˋʫʻʰʫ   %4 EF3 "4  DDD1G=HIJBHGK1BC ʿʫˋʤ˃ː )  1) 0+.8+:L0 %1 "0,:0

1+. ʿʽˀ˃ʤʸttt͘E/D͘Zh ˀ̡̨̛̖̣̣̖̔̐́ )*  2$M % ˀʤˁʿˀʽˁ˃ˀʤʻʫʻʰʫ #2NF2 O 

" # "0 167589577;5,-.  4 

"PQB>J?BII@K=ARJS1BC DDD1QB>J?BII1BC

sͲʽ˃ʪʫʸ )* 

) Y i 4;  '  ;

1 o% & 

 );  2 M Y4  4' 0  X"   * %Y1    

Y ;   $ Yp LL5-8/ +,[",..+ 1 E " %&" 4 &; Y" &4 %44 ZJH?= kd>?  '% 4Y "    1 %; & 4 &Y4 ; & [i *4 '*  Y&  ; " 3 * i; *4 *% &%   4 ;  1 q 3 "

МЫ РАБОТАЕМ НА ЛУЧШЕМ ОБОРУДОВАНИИ ОТ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

TUVW%X4 &  3  * 3* 3 '* Y14  " 4"   Y

  %" & 3 4%4 %; Y"3 

3  ' VZ;% P"  14 %;

4 %'[ 4 %[4 ; " %[4 % %[ Y[1* " &%X %[X  3 &" 0 [3    [4 3 " 3"%' \ ru.msi.com

2

www.nim.ru

 +/; 4 Y]>A]^Z0  $' 4 Y _`VaVb cJ]dBeJcZf+./. 34' 4 & ;  % "cZf5:. ; g 4

3`h;4 i"*1 4

3 +,. 0 4 & " i " a>BJeQf++j+,; '* "*1cZf+./. +,:. " klab0/O4 " caah84 4% 4 3 [:Oj % 3 ' +1L OOY6 & " " ,OOY91 www.nvidia.ru

 ' %X %[X ; "0 >m>Qm4 

 % 4 ; & "3 "4Y  ;   0 i 3 

" 4 %X 0 

Y;  i %

* '* ' % " 3  "&4 &  1>m>Qm   

i  03% & " ; X1 www.ivi.ru

   Q'RSTU


ʻʤʦʰʧʤ˃ʽˀʺʫʪʰʤʤʧʫʻ˃ˁ˃ʦʽ ʧ̡̨̛̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬̌̽̔   

 kp@nim.ru

ˁʽʦʺʫˁ˃ʻˏʫʿˀʽʫʶ˃ˏˁKWZ͘Zh 4  –4 ' i* ; 3 "*   * %; * *1

ˀ̡̨̨̡̨̨̛̛̱̯̖̣̬̖̣̥̦̦̪̬̣̖̦̏̔̽̌̐̌̌̏́   vo@nim.ru

Y4*4*– 3& %' i; & 4[  4 $ 1

ʺ̨̨̛̖̦̖̙̖̬̪̬̯̖̭̪̬̯̦̖̬̥̔̌̍̌̌ F&% il@nim.ru

))4 – "'  4 4%" ; * * 1 4 cdr?>A4 &%; [X" 3 &4 i 

[ s '%%' %1

΀ʦʰʪʫʽʻʤʿˀʤʦʸʫʻʰʫ΁ ˀ̡̨̨̨̛̛̛̱̯̖̣̖̦̪̬̣̖̦̏̔̽̏̔̌̌̏́ 

t ava@nim.ru ʽ̡̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̜̬̖̯̬̏̏̔̌ "i  op@nim.ru ˀ̨̛̖̙̭̭̖̬̼̥̦̯̙̌̌ " 4  %

ʶ̨̨̨̛̥̪̯̬̚

 ʽ̨̪̖̬̯̬̌ )*)  ʪ̡̨̛̯̬̼ M%  E* '% 

ОТ ВИНТА!  

  

  

 

 

     

  !" #  

 $  % &'(

 

НАВИГАТОР ЦИФРОВОГО МИРА $ 

 )  

  ))  )

* )

 # ) )

 )  + 

 (   '*)

 #    ) )

+   *) )

 )   

(  ' 

ˀʽˁˁʰʱˁʶʤ˔ˇʫʪʫˀʤˉʰ˔

zͨ˓̨̥̬˃ʦͩ..P..0.,P7.{ +,P..0.,P7.{ ++P7.0+LP..0.,P7.{ zz| +7P,.0,.P..0.,P7.{ +7P,.0,,P..0.,P7.{ 3+7P,.0.,P7. zͨʻ̹̖̌˃ʦͩxi zͨʺ̡̨̱̙̭̜ͩ;| .5P7.0+LP7.{ .5P7.0+,P,.0+LP7.0,.P+80.7P+8{ zz 3;.5P7.0+LP7. പʫʧˑ̨̨̬̯̖̣̦̼̜̍̌̏̌̽̚;| 0 3;.8P+80+-P+80,+P+8{ zz .8P+80.LP+8+-P+80+8P-80,+P+80,-P-8

ʶʫʺʫˀʽʦˁʶʤ˔ʽʥʸʤˁ˃ː

പͨʿ̨̬ʮ̛̦̽ͩ̚xi

˔ʶ˄˃ʰ˔

പͨ˔̡̡̱̯̭˃ʦͩ6 4 cJJGZ><J9; ,+P+80..P-. zz 3;..P78

[",.+7    * ' &0 & ; *    TJQ=eB>ue1ed<0  """ 

 i% 0' Y4 ;  g 4

1TJQ=eB>ueW %X    3 0  "1 " 3   3 3  TJQ=HedBJ0 <JQ=eB>ue1ed<4 3 4% Y[3 ; 3n 0 4 4 ;  '$ Y1 metacritic.com www.nim.ru

TlUVkvwfZ`W 04 "X %' %&1g$ W  0 ;

'4 '0 ' 0 %& %

1TlUVkvwf Z`

"  [

* O0 x 4 1 )xPg$ 4 % %[ ;

 %& 0 ; i * i 3 

   &' 04 g % &  ; 'TlUVkvwfZ`W+/y6,-P.. .LP.. 4  % W "+:y91 www.musicboxtv.ru

ʶˀˏʺ

പͨʫ̨̛̪̯̬̏̌́˃ʦͩ; 3+-P+8

  Q'RSTU

3


Đ&#x2DC;Đ&#x201C;Đ ĐŤ Đ&#x2019; Đ?Đ&#x17E;Đ&#x153;Đ&#x2022;Đ Đ&#x2022;

Aggressors: Ancient Rome 43 Catmaze 73 Crying Suns 40 Dead Cells 68 Devilâ&#x20AC;&#x2122;s Hunt 42 DOOM 90 Doom Eternal 12 Fallout: Cascadia 28   Generation Zero 16 Graveyard Keeper 70 Gyre: Nova State 27 Haimrik 73 Jagged Alliance: Rage! 24 Jurassic World Evolution 62 Kingdom Come: Deliverance â&#x20AC;&#x201C; 67 From the Ashes Little Witch Academia: 66 Chamber of Time Maneater 38 Mario Tennis Aces 64 Moonlighter 73 Padre 73  Remnant 22 Resident Evil 2 21 Satisfactory 31 Scarf 26 Shadow of the Tomb Raider 8 Solar Warden 36 The Banner Saga 3 58 The Crew 2 54 The Sinking City 30 The Waylanders 34 This Is the Police 2 60 Vigor 32 War Thunder 78 We Happy Few 74 "#$#%"&'($%#)*# + Xenonauts 2 18

4

64

ĐśŃ&#x192;Ń&#x20AC;наНŃ&#x2039; на Ń Đ°ĐšŃ&#x201A;Đľ journal-off.info


8 ,-  , / ;< = 

12

PREVIEW

21

24

REVIEW

. 

>#?#%@#QU [##\$ ^#_# j#qx] Ux\{$] U |)$$&U} >&% ^~#{> $$#qx& @> >x%&# €# @"$x >#$"  >qx [{$‚xƒq )xx#x)&U# 

Y .] .` .Y ]. ]] ] ]` ] ]Y + . ] ` Y + ] 

"#$#%"&' ($%#)*# @?]

+ + 5


44   The Banner Saga 3 58 This Is the Police 2 60 Jurassic World Evolution 62 Mario Tennis Aces 64 Little Witch Academia: 66 Chamber of Time ##[${&Â&#x201E; ` From the Ashes Dead Cells 68 ^{Â&#x2020; + Â Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192; "Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2020;? "@q Y

HARDWARE

Z-ZONE 6

Â&#x2C6; - Â&#x2030; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152; Â? Â&#x17D; , ;

; - Â&#x2030; [$$^.Â?=Â&#x2018;< Â&#x2019;/ Â&#x2019;Â?Â&#x201C;Â&#x152; Â&#x160; Â&#x201D;

=Â&#x17D; Â&#x2022;Â&#x2018;<Â&#x2013; -Â&#x2014;Â&#x2DC;= Â&#x2019;Â? 

50

74

Y] Y` Y YY

.+Â&#x2122;<Â&#x17D;Â? [Â&#x161;Â&#x161;Â Â&#x203A; Â?+ Â&#x17D; Â? Â&#x160; Â&#x160; Â&#x2018;-=

Â&#x2030; <Â?Â&#x2014; Â&#x153; /Â&#x152;=Â&#x2019;Â&#x17D;< Â?`

90


PREVIEW SHADOW OF THE TOMB RAIDER

8

  & 

12

DOOM ETERNAL

$'"! (  (&"

44

JAGGED ALLIANCE: RAGE!

 ! " " ( "  " 

www.nim.ru

RESIDENT EVIL 2

21

H&% (! " ? ( ", 

PATHFINDER: KINGMAKER

24

$'% 'WS?XS(  "&%1US

  Q'RSTU

7


PREVIEW

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛ Александр ВАСНЕВ

D1 = 

 

 

  

   !

 " # $ % &' ( )&* & +,-' - ). .,+-)/!

-( - %* 019' -":; ",&)  !

< -= >? ) &"' *-@ ( "><-

& &=" ,&"A

8

B - C Y * %& # ?&  '" % ,   , &   " ,#I    !"? " %#$'? (  % ?

www.nim.ru

6 1! 1 +10 +4  c 1

81< )1! 1 0 ! 

*4 0

1<    _d1` 

1   e  +1 

 14 ! +1! 1 " + + 1!

 0 " + 17 + " +1"

 !94* fgNh i Lg PW MUNI +

 "0 

&%%j 0 " 1  1> 1 1  4 1 

=  !14 +1 

!1 1 + !0 4 41 D1 = 

1 0 4 e 4

41 +1! >  1   (" % ! #*  " "? ( (# ?&  

   & #G "  &"! '! ('" (# , ( , "( " 

  (' " "  "'"  # " ("(  "* &% "# DE

F &* G ?

= .) ? * H,' -+> B "+ "<&

&-- & .&)

   Q'RSTU


PREVIEW

k0 + * )">  

 A D "- 

  ?

( (&- 9 & +.' -" J KLM NKOPL!

" Q ?

( .  -

 A B;C;Y ? "%'" " 'L  

 #I " ! , "  '",' %? "Z # ( "  " , ( [# \ "  H#H ( & ? " #2'"" (# DE

  

 ). .&' *- <-; R &' % ?+. )* *"

- &>, ", -

 (A B;C;Y H  %  " *% ? %#)(

www.nim.ru

*,,"?  (','% " &? '# DE

S ( =/ <&)/

&&.* - ?' -@ ? -?)Q*' -; T G -=-

,- &"Q*  

  A B;C;Y   ' '! 

 " #? &' ? "% ""# $' & ' "'"'( "'"( ? &%" "' ( " ,(" !# "  &'",  L   #?

" &  ""]1 ( !  #H* &? '! & ? " , ', "? #/   '" H " ," (? &% (& " '!#

  Q'RSTU

9


PREVIEW

@ 1 9  ! * 

+4  0 

!" ) 4 ! !

'" ,%Y? ,  "'   ' " ##

DE

S +( )-+ ( 

; &"*" (' - ! & G (&-' &)Q- <-* ?*=)

"@)A B;C;YN

#2 ? '" " ! ?  ?"'""  & . $ " " "  %, ?

10

 ?""  ? # H( '  ( " Y %% ' ,? H  % # ' *" ! % "% " " #

www.nim.ru

DE

W& ? ( ' =&* ? * Q .+/

 -! "" ? (' &  

 A R G"=- 

&&A B;C;Y ^ ' "" " (*"?  #[&" (' ", ? "% "" * " ,

DE

S L  

 - ? & ' &* ( ( -@(+ -;

S "Q&*  ' -<-- ( & -&

 -+,.- ? ' ?* " ( -' "; T G -=' - ,- &"Q* ( 

   A B;C;Y " ? ',  #I ' ,% ? " &# !" % & & &#H" ,." !0    ?!"'  , #   ? %!"'     ' ?

   Q'RSTU


PREVIEW

# 

 

 _ `l

 Action Square Enix  Eidos Montreal  4B 4LW jkDpv;= TW'RSTU 7Dyk>6:<=>#FDy

#H(% , (!""  ,? #% "1', ? # DE

S - (- +

.?*  + "( ' - , ! <? 

- ,- ? ? *

Q # + Q X-+A B;C;Y  "#  ( , ? 

* " ",%  (@_B# DE

< + =

 -+*  + (..-

+ -! .* / <& " ' "+>A . . - "

" & - *&)!

. &* -<-! -' .&" "& . Y &

www.nim.ru

G ( . " +! <

( - - &

( /.&) + * (

-&"*" Q;;; B;C;YH% &? " , %  

 ? " !H ? % !   ,   , "  , %"' 

& " ,& #$ %''"% ( , , " `2, " # DE

 = Q).!

"" - <

  

 ( ..+9 A B;C;Y ?& ?  "#

?& '" ? "" , % &, ? & #$ ` " #Q & , ? #Q " 1* %" %" "  &? %"& !&  ("#

  Q'RSTU

11


PREVIEW

:4n o4>C> ) l

ะขะ•ะšะกะข ะกะตั€ะณะตะน ะšะžะกะ˜ะ

DOOM ETERNAL

 "N , 

"%, 

, '' (%# b<<"

G 1 1   )  +1!9  

 4)" ! 9

4 )* +  " 9!  +12"^ +1!9 +) +!> 0  SLITQ 49 +1

1  + 0 ! 4 + k *

! 

*!

+

 0 + " +1 +12 " \LgN 4 1

7 

_ # 10`m ) 9! " !"2 !4 !

1! +1! ะะ” ะกะะžะ’ะ ะะ ะ—ะ•ะœะ›ะ•   ? ,? 

 "RSSU :< LD97z6>= " ? " , Doom  "% '"& \" { Doom II: Hell on Earth T||W }  " ,"  ? &% (Call of Duty#% "" ( " ,  ?&, "&"

  "  

 "&  " ,? ",% '" " "? ," " Doom RST~ # G % ,"" ?

12

 (& ( "  Doom Eternal :<,? #I % ,% (?  \"#  (Y' [ ย€' 

%,? "%#H" ' " !  ( " , "  ," ?&  #  RSTU "? ??

 "  ยF7:ย‚:ยƒ:D; "" Y ("(!"? , !" , '" " ( (  ( ( (#I" " * ' 


PREVIEW

=1  

19

1* !  14 91 #

 7 

 7l

@ + 1 41

4  +1 ) ^

 +4) 0 9" 7+"

0

4+ 

1* 41

02

 1 " + 

 ", ?    * "   "& &#  (  N '" , !'"? '  ! " (#

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО $'  ?  " "' '" ( N "(" '? ,& ? " (?Y & ,  "({ % ,?  %   "'% &  },  " ? ("&%* ? ',"{ % " }#  ?  ("? (" ,", "  " ?  %'?

www.nim.ru

СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ ( ( , ? # $ ' 1 " ( ,?, ," "" ? !& "(  1&, "  (' ' '# ?  ", ? (" '"  ," *&&   ' '" ?"%

H "  , '(  !   ,  , " ,"( # ?&  , " "( Y , , RST~ Doom % , , &" ( (*.N cdgi0#Q " ? , "%N c  % , "'' "  # (   , "  1  "  .I )! 0# I % %( " ( !? 

 ""! , # I 

 , '( , '" ( " Y "  % ,?  ("„7=>;6E`… " "%1†;9=>;6E#

  Q'RSTU

13


PREVIEW

p 1 ! +11 1 7

e1 1 + 4+"^

2 42 0!4*0 1 

!  !4 21  +1 

,! 0 !

+* 2 3

"%"Y , %K=78=ƒ<6 " "' ".N 01(  " '"  *' 

 , #

АКТУАЛИЗАЦИЯ

( j OM ( ' "! (  (&"#  ,  ? ( , (*," ? ( &,  "(  ,'? 

 & *" " '"((#G'?

14

[ 1,? " " ? (," ' N 1 * " , '(? 

 # Q%' ' "'"  ( " ,  "?

www.nim.ru

'" '  "###' , ""( ,   , "

" ! "  ,  &N

 % &'! ? "&  ? ," '" '# ( 

, "'  {'? %}? ' (%"  &# % , (N j OM

"(%@_B & % % " ? "( #H 

, ' 1 % ?  " "# N " 1'" #H '" 43?, '' , . ""*0 K=78=ƒ<6 ' '? " "( '  ,  ?"? "*"# ( ", &

   Q'RSTU


PREVIEW

 FPS K=78=ƒ<6LD97zD>‹ƒ  :<LD97z6>=  4B 4LW jkDpv;= Œ:;7=;<DLz:7F8 '"

 zzz#k=78=ƒ<6#;=7Ž>ˆŽM6y=Ž <DDy

. &0Y     (&% '"(& (' " ? ?'& # H   ( "? " *"  (1 (  %'? "(# $ %  " ? ( "" 1 (  ( " 1 ? " "? '" #I:<"   ? "' & &  (&, " #

www.nim.ru

 ",? 1 %  "% "? Doom#+  "" & *"? "[O  (? "" (" ! " ?

("  (? '" ( "' &? '‡=ƒ8ˆMM68"J8= K>Dz;:;M# H (N

j OM '" ( " " "? " 

( "  " (? ," ,, , "#  %  &"?'? "! (' ' "( "   ' ," "&( " #

  Q'RSTU

15


PREVIEW

ТЕКСТ Сергей ПЛЕТНЕВ

GENERATION ZERO

1G&O " ,  %"` 1}% 0~&*) Q ?+.+9:

6 1! !

4! qrQTg 

+  ! 81 + 9!  )1 ) sYL FY +! 2! 0 "

 " 4)  UN fiLhI 0! Mt $  0! 0 !4 2

1 01 "  " +4" 4 14 DDD>   , GeneraO q #' ! " US?  "&  &? ' #

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ / "' ? ( " ? " % s vO q NO#  ". 0, ?  ‚6E6;F8=L7ˆ<:Dƒ   # [ "   %"" ./ " 0  („p6;ƒ:‚= CD>E<ƒ  '   "& , theHunter.

16

Q*

 ? % 

,  " '  ' , % # " "  swO

JMM  xM

'" "( *, '" .0 1 ' #& ?  ' &( ,   , '? (, " "! %& & !  # zO O q *? "!"    !'? ' & 

www.nim.ru

 , ( . " 0& " %? ("" ? # Q %? zO O q %  #  ( "  "  ,'  "   " "? (',  ,?  #H, ? ' ! , (% 

 ' "  '

 " ' % ((   "'  ,

" ?? " & &,?

(  ?  '? &   %&# + "*  ‚6E6;F8={, ? % =p} %" (? (#Q " % ',?,  {wL JwL 

   |MMw. H'" ( '  " ?  ' Y %'  " &% * 1 , %& , ,? &  "

   Q'RSTU


PREVIEW

@ 9 !149  _+ `

<1 \LT GVTU 0

4 <l

TILUT uI 4! 1 ) !) +1*9!

 

+1 ! )1* ) # +! ) *4 +1 

4

"(" " # Â&#x2026; ( ? % '  "'Y  '( ? ' %? #G%% % , ( %,%&

 # ' , '  ? ( Y  ("(  '" (    ? "(Â?!#

ĐĄĐ&#x203A;Đ?Đ&#x2019;Đ? Đ Đ&#x17E;Đ&#x2018;Đ&#x17E;ТĐ?Đ&#x153; )'' ? "  & ,&Y ( &  & '" & "&#+?  ' & %, "   ' Y" ? "%'% " ( , % , %",#Q% '% ( &   

www.nim.ru

  ( ,# ' (' "(%% ? . 0( ?  , %Y & " %%' ? ',  %? , (   #  ,"(  ? " ?

(!"" %"   ,% # I '(?   ( #Q (  "&, % " &(? " 1( US?   ( {  "( }?

(''# *'(  %" "? & ( O,"" &.[I 0]1 , " #

 FPS Avalanche Studios  Avalanche Studios  4B 4LW jkDpv;= RST| generationzero.com

  Q'RSTU

17


PREVIEW

 +10  1 1" + 9

  6 4 6  1 1

 +1

ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

XENONAUTS 2

1 '" (&" ( %'' " # " '  ""%' # Q"'",#

0…Q.- +*

b.+>9 ("-:

? 42 +) 4 4  1 04 v ? 42 +) 4 4  "2 42v

e) 42 " +1) +! < 14)  1 +  

 0"

7 + "7 > !

 +14+ 41  < !11 !1

*!4 @! 1 4 !19 4+ "7!4

% (, ? "  "  ( Q"&G&G? %N #  ""`O' ,` 1 #

ВЕСТИ С ЗАТОПЛЕННЫХ ПОЛЕЙ …& , +•RSTU " ' % ? !( .' "0 '" # G'  "%  " "!," ? "D;E:;=?Fallout  ( " ? " C&C?  

, ( ,? &  '" # % % %

18

"  " ` , # –:F‹ƒ76>7=># 'H , "'&? "!,5DE<86z‹†;7=>6F7:‚=# [ ,*, ,  % —;:7˜ ( "%? Xenonauts % " "" X-COM# G 

? , ??"! #

МАЛЕНЬКОСЕРЕНЬКИЕ ORSTX? ]1 (? "  " \" ? ' "? " (,# "  (  " , ? &"' &# ,& &? !"&QQQ) , "&&] 1 "  

1) + +1) w] 6+1) +1+

    ,

 '! # ', "!  ,#H"?  " ? ("(

 "# ''   ,%  #   ?  "" "  ?


PREVIEW

8 +9 1 < ) *

0 ! !1

# 4 +4

 "!  

(' "I ',   '#

лалљлАлЪлалљлњлўлЏ лЪлЏлЋлДлў N"% ( " "? "'" ? , ┬Ў:>6p:┬Ѓ# G ( ,"  ` ,"1 ? %" %? "  ? ' , # 1? ",   1  ' ,

(EnK ┬єO┬ЄOO? # H, ┬ЂJ_┬ЂL ? "%"  & ,  " #G  , ( !  , !& %, 1  "" ", ?   ? { % % '"}  "  #Q * ?

www.nim.ru

! &  " " #G"( ┬џ 1  ' " ? ! "&!( &,? , " '  (  ┬Џ O" " , ' &%"" Y  ('┬Ї & " '& "?

  *"(?  " '" , '' #\ ?  &  "'"  " !   ( "& ? (" #┬Ј ' "?  ?

', ', ? #G' ,  &%.┬ђ 0 1, ",  (" '"? ,%"  "(,? & !&#) , '? ( ' ( , '    , "#H #

  Q'RSTU

19


PREVIEW

qPxqf < yUIzU 

4 

Q&% ""(" %Y&" "' , ? "'   ' ""(  # " " &#

Đ&#x2014;Đ?Đ?Đ?Đ&#x2019;Đ&#x2022;ĐĄ

k1 + 1 !7 0  +10 7

Đ&#x153;Đ&#x2022;ШĐ?ТЏ, Đ?Đ&#x2022; Đ&#x2019;Đ&#x2014;Đ&#x2018;Đ?Đ&#x203A;ТЍĐ&#x2019;Đ?ĐŻ ,  ? ! %(   ,  ' #\ ? " &!% " '&" 1'    " '( #) ,? (& " ,( ", 

20

%  ? ? { "}# ", ? " (  ' ' ( ? (? # \ ",! , ",  "%  (  "( % # ?

www.nim.ru

!"%   , "?  ( {(" %G}#/? "   ( 

 ,  "' #' "1 ?' '%" ( " ,!" 

 %  "( ( %?  ', ' " #

 Â&#x2C6;OOwL c " ? , "("  

? #)?  ( ' ,Â?1 ? &"'? & , & '" , ? &  &'  , , ."(0%?  #  "! # Â&#x153;" ( #

 Strategy Goldhawk Interactive  Goldhawk Interactive  PC !RSTU www.xenonauts.com

   Q'RSTU


PREVIEW ТЕКСТ Екатерина АДАМОВА

RESIDENT EVIL 2 A FX 1 0

1 MUNTL SrUQ 

+!*! 4 !42 6+ " * 

+1 1 !

+1 ) " > 1 B

 142 4 MUNTL SrUQ $ +7

9 0" " 9 ! " 

_1 `  0 1 4 1 01 ) 

+! " 14 !" !  )4"  4 H  ? ! "  ,? '( "#I Y ", " "% "! ) ? ,% , "*! ,'? " # ,""(  " "  "*)" ?  " % ' #  " %  , % , #

ЗОМБИ МАЛО НЕ БЫВАЕТ "  %  ? " LO

j‰M Š  " ( "(#H " & ? %Y" "&'"? ' &% "   " #N !  ("  ,(# +" , % !

%(? " 

6 +7 4)  0 1  1  "

4  1  " 9 +  ! 

"  & "*& # H*" &B6FDy '"  

 &

 ? '  "'& LO j‰M i. €  ,  "  ?   "  ( & " ,  { ,? '(  "  &% 

8< 

1 !! ! +9 

www.nim.ru

1H#I  " # 1 '"  ?,' '" , ` G'(# b 0 ' … ?:

 "!

 , " *, }#  &" LO j‰M‹Œ   &(% ,? ' "#( ?  ",    "', ? %",'" #  " ?     " # N" "( ?%", !"' # ,% "'"" (  " ( ?  ? & #&% ' ", ,# LO j‰M‹c "% # "  B6FDy ," &'( &% (! ? " ( ",  #

Lˆ>‚:‚6E¢D>>D> B6FDy  B6FDy  4B 4LW jkDpv;= RX RST| zzz#F6FDy#FDy

  Q'RSTU

21


PREVIEW ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

 # D;S; b-

REMNANT @! +1 1   0" +4 2+4 1  

)  *! k +1 1  + ! + 0 )* 1 0 1) 1 9 900! 

1 ! k 1!) C 

! )

 A ) ! ) O % 5>D££E=3  ' , Q[ "" ? ( ( ( ? (, (  Remnant# " ? ' "  \" ,!? ",  1" ( '&" && ### #\ "1  "! "#  ? # N"',"""  ,? ?"&, '"#…?

 [ "" !  "& / # %1"( '  ? "(" '? ',"& & #N"  % (#/ %  ' % '? !#Q! "(  1',  " "? "#? ? 

' "    * ` " % , %&, ? (&( &"( `

"% %  ' ", ? !` "  ('   ?' " % &( "?" '&"  %% # Q" ,#"###  '  (?? " "!# " ! " , " "  #? ( & ( ? & '? %"" # (  '# "'# ? ," '  ,  ?

d4 ) " 4 !9 0 4" +1 "

7 7 ! {hIQN

" ,# ) "," % & ? # ,% '"& " " '!"!{  ",%} " , , (? " #I ? ,  %'  '"#\ ' & "  ("( " ,? ?  "# % ," % ( "" "  *'" (*" #? "(" (? ? ('"',? (& "(" %? ,# %"  * " š /% ( #  % 5>D££E=3 , " ",? "    ""( , % ,` ( ? "( #+   #

Wp3JL 5>D££E=3  5>D££E=3  PC RSTU zzz#E6˜>=y;6;7#FDy

22

www.nim.ru

   Q'RSTU


2x

F)
PREVIEW

6  2*  >1 

 14 +  ) 1

лблЋлџлАлб лљлйЛѓлЙлй лЉлълЮлћлљлалЋлЮлџлъ

JAGGED ALLIANCE: RAGE! | sttN qQQUT $  "  4" 1! +  ) * 1 0> !  0* 1 +1 }10 "  4! fUI>Pg 0 1 " ) "

+1 1 +4" ! +  0!  1 01 ) 

," ,  " !" ? & "'%? &"Y┬ЈP┬Є O ┬љPO, Flashback, J LL #N % {┬љ ┬ћOMO 1' ,? "" 1"" # ( &  ]1{┬Ћ┬Ћ ┬љMMOP

┬Ћ , "  '( '  ,"! ( " #% , "   (  , (,"#

лњ лълћлЮлълю лДлЋлалЮлълю-лДлЋлалЮлълю люлўлалЋ ( ' , 1 # " ? (&{┬Ћ┬Ћ ┬љMMOP 

24

(   ",  ? 

 ' ' & ? " "" ? ,%Y ( 1'% & (  1   #  !"%'" 1? ',!& " ' #I"? &? " ?   ? ' ,  "'& #  ┬Ћ  N"( " "(   " &( " " ','" '&# ".I0 Q " ,

www.nim.ru

, "('",? #)" %

 " , &" # # " ( , '   , ? % ( " "("( #H( , ? '(( *? Y"    " ' ,

 %? '""%" ? % , ",  ? &1  " #,"  (% '# , '? , %   " , '? ("  "? *"Y &" 

 '"? , '& ,! #

лџлалБлЊлълю лњлалљлЊлў Q, &', ? ""? "( " "' " " ? ""#2  '" ,' ? 

&"   #/┬Ћ

1*"( " "(   %# "' ? "' " %  "( (? #I',  ' " " ,%#  

   Q'RSTU


PREVIEW

:

 12 4 " "2 

) " +) 7 Mt

k1

0 1  ^ +! 1 2" 1 4 0 !

 9 +1 )" ! !9

  &(? ]1&% , "%? #G"  ? ( &{••

MMOP • , "? #  %% 1%, ,  , ? " '!'# * ,  ? # $  (  '" ?  ? ' ,{•• M' MOP ”OMO#N" %

"  ? ""   ' & & # ! Rage " " ( "  " # " '(%  ( # Q & (&" &"? " ( % #

www.nim.ru

ЧЕМ ПРОЩЕ – ТЕМ ПРОЩЕ "1 ? &#) , '((? " (" ( & &  ? &STSS]1* " "%#H* • &   #, &"' " , (  ( "& Y ?  ."0%'"  .," 0 ," , 

( #N ? % ˆJ”— ™:>6p:ƒY %  N"( ""? " ( &? ("&"" # + % Y %N"(  )1? ""  ? ' Q'? "# ) , %  "   '(",# H% " "

*',' ," (( & 

 ˆJ”— '"   '? #* ? ( (' , " ? {•• MMOP.

J6F7:Fƒ ¢6;<˜56y=ƒ  BE:¥86;M=> 4>D<ˆF7:D;ƒ  4B 4LW jkDpv;= GRSTU ¦6MM=<6EE:6;F=#FDy

  Q'RSTU

25


PREVIEW ТЕКСТ Екатерина АДАМОВА

1/ " , 1 " ` 1 ( # B-".

SCARF c 0 )"

0 ) 4+2" 4" 1 0 B !

+1!

1  ! " +4* +  4! wXIUUTt 4! 

1"  +

1 +1 ")

 1 2 1<

  ? ,(?  , "#H  , '  , ?  #H( % %  "!" ",#  "   "'&, &#"   !    % " # H " " % "  ? "#  

 '" "" "? "( '  # H " '' % (? ' '" {  !?

", " , '? ( !"Scarf (' *, ("} 

 ' " , 

 "&#   # +"'% , " ", "& "  !  " RiME %  " '? #( ?

 , '( &""  Journey#H(  " (? ! %!  "#" '"  %  ,  Scarf ,  #

e  9 1 " +1 

+

  4)2" +1 "

<‚=;7ˆ>= J¢§ŒD><:F  —>:ƒ:;M  4B RST| ˆ>:ƒ:;M?ƒ7ˆ<:Dƒ#FDy

 +l

26


PREVIEW ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

H" ", #H",& &# # ) "# " ' # E}% 0F- * (-:

GYRE: NOVA STATE @9 +1+ 90

!1!  1) * 7 } 1 9! 4 1+ 4v

= ) 1+ ) 21  ) 1 +171v D"v ~ 4"   > ) v @ 

1 v 6 > !149 

+1+ 4 I  " & & & , " # TUWU "? !' ,  ( &"'(" +/, ? & "   # $"( ? ,%  ? '" ''( #H" %",  ! .M˜>=ƒ01

 , 

 , " "?

F7:D;Ž345 „‚D<6;7†;7=>6F7:‚=  „‚D<6;7†;7=>6F7:‚=  4B 4LW jkDpv;= RST| zzz#M˜>=;D‚6ƒ767=#FDy

' "# * & (& " & ( ›‰ . „‚D<6;7†;7=>6F7:‚= (  ? (" ( ' #.[,  ( ? O " š01, "( "! ! ",( '  TXS¨#.,1 , —MY 

 x

' , ' Œ4B? ( "%&  '!"? š01# ( '( !&

  ?

 , ( .B>©F8=0{ǟǚǩǗǠǝǑǛǔǒǓǩǛǕǒ} %*" "(" H" Q'N#  '" % ( [ GN H [#N   "    # 

   &1( !", !  ! %#H"?  " ! & # N" " "? , ' ?

 ! ? ""% ' #  ,"& ' #  ,"%'? ,  ',% " "  ",, ? & "'# šI "&" ššQ ""?š I ? ? š Q  "? !& '% %#&( , (" ? `H% " ( '# H #I? %"(# % "%"' (" % #I!  `H '(''% %""? ""!# , &"' "?  ? ! & " '!`? '" # "#

e 4! 1"

 +1 2

7!1 2 + 9

 +14) 1"

www.nim.ru

  Q'RSTU

27


PREVIEW

@ 4"41 8 !   +1! 

лблЋлџлАлб лал░Лёл░лИл╗ лцлљлблџлБлЏлўлЮ

FALLOUT: CASCADIA 8!

yQQYL +" +1! ?  1 + ! 

1 + ! 

0 ! !1

4+1 4 !  4+1  ++1 "

1 +  +! !  4 0! ) +  *1 

2 1

+  6*!7>0>~9 7 " +1! +109

)  0 +1^ ) ! " ! "2v "'%" '┬Ї& "%?  ( # % % ?  ( ### ('  1(  " ? #H* ? (? #N #N #"# H?  !?% ! "? , '( !? , ," ,  (' !? "#H "|MMw

┬Џ JM O |MMw

┬Ќ'  % , " 

 (' '",|MM' w

JLP.

28

) , ? , "  " ? ,    '┬Ї"

('  ("?  " ? " #[ " ( '? \ '% Q┬Ј/    (? ?    1Q*" {* " !  }  '"'?

  # +" |MMw

 "RT~T (, UW  " (  ' "  (  "'RRU┬ф? JLP R┬ЋR|

www.nim.ru

#  * %, ( ' '"!? ", & #H? '" "   ' %?   , " !", !# Q' " '%# $ , " * ,"  #

80 лџлњлљлћлалљлблЮлФлЦ лџлўлЏлълюлЋлблалълњ лЦлљлЏл»лњлФ G '" ? , ?%& (" #' , .  0# /""& 

 JLP ' ? , #H(, ? " & Q*" ? '" "!  1  ? "### ]1 '   #I%&  # H ("(  %" " ? &%"  %  %"&# '" '" " ? " , (   " .'! , '0#H* , "%? "3=<_=69┬Ѓ {. "0} 

   Q'RSTU


PREVIEW

c4)2 _1 0140 4` !

1   9 !"

"2 ) !1  1"1

 ? ! !# I% !'  '  "? '"

( " !?? "*# )! " ? *   #G   , ( ?%'?% (% " " \ ?  '% "%# "  % ? # "" ? |MMw

JLP '?

 ( ,  ( " |MMw Π& "?  " #,? '" !  " # ', ""?

345 B6ƒF6<:6@=‚=EDy=;7 J=6y  B6ƒF6<:6 @=‚=EDy=;7J=6y  4B '"

 96EEDˆ7F6ƒF6<:6#FDy

L#4#„#B#†##_# ' ' ( ! " ? """ ,# Q '" ( |MMw Œ %? JLP 1 %US TS" # , " '?  ( ? "" {*"( ? " } (  % ?

#/ ('" ,  ! " , "& & ? JLP %? ( "%#  !  %?  # ) '  "? , ! ? " ( #G % "? K=78=ƒ<6 "

 %  , B>=67:D; BEˆk#H*|MMw

JLP' '  "("'" # % " ? ,   ? #) , '( ( ? %''%   &  #I (  %  "#

  Q'RSTU

29


PREVIEW ТЕКСТ Екатерина АДАМОВА

G ' #G' " (" , ,    , #+ G' 

'"# E+*& 0H,- ":

THE SINKING CITY @4! yIthI + "2 ) 0

1 +1 p1

| ! 0 1*

 0!  ! 

1) E 1!

c 1 < 6 !4 !4 84*4 

*) 1 " 4! 49 !" 1 ?0 * ! I* , '( ,, " RST• #I ( " JMM JwMw ,? ",™DFˆƒ¢Dy=(? " " B˜6;:<=#€ ? !%  " , (&"(? "'&%Y" ? ,  " , ",& " '",# RS? "   G " ? "'  ? # "(  (, ," "&?

&"#)"  ,' (*, (?   "  "( ? $ ",)# , "'" (  ' %, . '0#  , ? % '{& " &}%# "  ,( , ? "   &%? " ,& ' " ,"? #H"' " 1 " !( '#,"'%

'Y ? &%   , ? " " & " ,Q "? "" # %1 &" ,"? '"  ', "& & &  ?  (" ? &  # H ,   % ? %'' "( %  ? #N" , "   

   +! #

< !1 9

"Y""  % " ' " # N

 , # O‡O• JK 1 ?  ' " "# O " (  %" , "  Y ? ,O#  .I 0#? 'Y ? ' " ?  " ""  ( '#+ , " ",   ?' ? , ,  " #+"* ? %&" ? , #"` N", ('" "  "#

<‚=;7ˆ>=ŽLˆ>‚:‚6E¢D>>D> K:Mk=;†;7=>6F7:‚=  ™>DMz6>=ƒ  4B 4LW jkDpv;= RT RST| 9>DMz6>=ƒ#FDy

30

www.nim.ru

   Q'RSTU


PREVIEW ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

SATISFACTORY

1^' " ,  %%# \  *" 1 "  " # % ?%# œ; "; 0B?&>-) Q9:

6!* * 14!" 0 + * 1 41  e> > )4" 1) 

0 

 1 0€!  !  0 +) !

 !42  ! 1  

901 ! 4 

7 "0 14) +  41 B  l D

 " +1

41 " 00! 

$," ? &#\ " , "# (   " 1,? "    ? " (, ,&#H? ? ? "#H # ) Satisfactory   "1.™4LD=;? zD>E<96F7D>˜kˆ:E<:;Mƒ:y0 '? " ,BD99== L76:;L7ˆ<:Dƒ"  ' ! (  & " (%&# ! ! " ( '" ("'? !#G ,

" , "% #$ '" ` Q% ,   #[ ?? !™†BL†J &? 4>D¦=F7ƒƒ=ykE˜###H (%(`( ( #G ? "  , "# ' " ? ( , "   "( ? " & &# H ,% % "? ,&%&  "  !{ "" ' }  ?

 & ! "( 1  š1"(%# ' #" ?  "  '  &   & " ? #\ (% , ' ? " " " #Q' &(! "# G%, 1,?  (" "! ]1 ',(? #,(    '  " * #

  '?  ' %",  (? ? ( "(#  ! ? '&'  (," " '#(  "( ? , ," '

 , ? , ]1 ?  ,' 1',(? "( " & ,  !"#Q"% " , " ' ? &"#I (   '  &%% (# /  ? (%#H  #

?01 0 ) +)

60 9 0 + 2 >*44!

 4>1 1* 0 0! " +1 9 

9 +1 2l

www.nim.ru

™4LŽL7>67=M˜ BD¥==L76:;4ˆkE:ƒ8:;M  BD¥==L76:;L7ˆ<:Dƒ  4B RST| zzz#ƒ67:ƒ96F7D>˜M6y=#FDy

  Q'RSTU

31


PREVIEW

6 ) * 

&‚ ) 1

! 9

! 49 9 ! " 1"0

+1 4 k1 + 14 

1 01 ) > 4) "

ТЕКСТ Сергей ПЛЕТНЕВ

VIGOR

1I ### ( * ` b 0#/ :

: 9 1 1 +11  1 !41 1 ) 1

 !  !4 @ "  4> ! " *12 +1!  * # 4 9 +>  +!* " +1 " +" )> +*9 H" ? "." '0Y&(  "( %F7:‚:ƒ:D;# KD8=y:6†;7=>6F7:‚= ? ("''"? 

,   Arma " ' ( ' ? & "# " (%(, """( ? DayZ# ? ]1!# I"', #!#

НОРГИ – ОНИ КАК КОРГИ H1% " ?  ( Vigor. T|U| " %, ""? "? Y« "+

32

'" # Q  1  1*" " " "  "("  "'%! , ( %& T||T ," " " ,', ? % "  (% # *? "  (? "( #

ПОТАСОВКА

¡• & ,  " ." '0 *% "( "(  " ( ? "% # ( ( , &, .'0  ,  # ¡• , "  

www.nim.ru

 (   'YU T~ #I (*" ?   jLP¢  ‡‰ %" PUBG#Q&%.I 0 , "  ? "#) , '(& ("

 ' ? " "'#I ( , &  ',  " ? ''  """  "# [% ' ,  "("? " !  "(   " ,",(  %#' & 1"(*" " " " " ( #

' (%" %'' ? "& " (& " ! " " # "( *  ( & '& "1  " .I 0#

БАРАХОЛЬЩИКИ " ,  ? (  ? """ #I ( '  "%   &# H*, ( '!? "' , " ? & (  " ((? % # [% ( % "'

   Q'RSTU


PREVIEW

D1  1  21 

 9^

 61 1 ! 1 07 ++41* 7 5%>*

~!" \gU 0 "

 ! 2 !9

 12

+"0 " ยƒUtI 21 

0 1 wTIQ

 TPS/FPS KD8=y:6ย†;7=>6F7:ย‚=  KD8=y:6ย†;7=>6F7:ย‚=  jkDpv;= ย€ "RST| ย‚:MD>M6y=#FDy

'% Y'" ,' ? ?%& #G  " %  ,' & & "# ? (""ยกย•

, "'" ( & &% ,  ( &(%"? " ,' & , ? ( , "& & #  & (''"% " " ( (#

ะœะ•ะ–ะ”ะฃะกะžะ‘ะžะ™ะงะ˜ะš /#  & #  {"  " & }Yยกย• ,,' &  *

www.nim.ru

 9>==?R?ยE6ย˜#I?  %' , '" (% ""  # " jkDpv;= " ,    *", 1*'"  ""# ( " (ยกย• ? , " {% ( "%? C:;TS} '" ' ?"? '1'" ?'" #

6 :1 ! 9 + + + +

!

 ! 1 +4 0 !

"  2 + 

  Q'RSTU

33


PREVIEW ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

1…( 1"% "H  "( "  ('"( " , 1"(,  ( 1"'H # ~; §G& 0E=- S -:

THE WAYLANDERS

6!

1 !" + 24 )9 1 4 11 E4 +17

+1*! +!" 812 04 <0 1!  9 !4 "

0 1)*

11 + "7 + ! 0 6 49 + 41  149

14++ 4 1 )44 * :

 !"v 8 !

# 

+! N •O •  ” •OL ?  !    G"

  " Inquisition. H" '&  " & , " &'",&  "  ? " #O % [  " %    * ", K:DC6>= " ( #H"%" ' %567D L6E‚6¦=L7ˆ<:D ' "? xKMO L. )" H Q2? (Q%& " ""("

"!'% '

? '%# "% ? #'  , '( , '  1"!? {' , '} , " , ( !" %,? ', "? ?'#I  "? ,"%"? {' ,  % } {& " ' % !'}# ? ' ' 

' '"  % *& % !  ( ((# " " %, , " "!#H ? ''"  ( ,?  " "# H( ' . ?? "? ?" ? 0 , % 1!?!  , ', ?  ?? "#G" 

" {', ? %

, (? ,} % ! " , ? '  Ž"  ,' ,# % ," ?' '{("? ( ' ? % , }' , & ,%, ! &" ?  "  "'  , " # ,% , ' *# xKMO L ' , ( (? .?? " 0? , RSRS? #H? " % %#  (  #

~ 1

 4 1 

 + 

=!1 @ ! 7

:

+7<< Pg RVQTNI 1  * # ) 01" + 

34

www.nim.ru

345 567DL6E‚6¦=L7ˆ<:D  567DL6E‚6¦=L7ˆ<:D  PC RSRS M67Dƒ6E‚6¦=ƒ7ˆ<:D#FDyŽ7z

   Q'RSTU


2xF)


PREVIEW

A )4">)4" „9 D 1 

1 " +0!1

ТЕКСТ Илья ПОЛЯКОВ

SOLAR WARDEN

1œ" "( # #H"  ,  %  # $}% 0…Q.- .&-:

 

B  4 1 1" 9 +1 9 1! * 04 +1 "4 7> 1 4 e1 1  1

4 B  1)4  0

d44 1  ! @*>D  

 }   +> 0 ! 4 ++47  * 1 

B l : +1

 ! " ! )v RSªS ' ? "1 #)   '  '" ?  ", '"&%  &#,?, ,& ?  " "  '"# ( M x O.

БУДКА ГАЛАКТИЧЕСКОГО СТОРОЖА /  ? ( XCOM#$ " , ' ," '#' "? "" ' ? 4DE6>£=;:78, , "   !,  " 

36

 "( " #…%(? "'  €  ( ' ? &   ( ? `H  ( "(#

ТЫЧОК ПЕРВЫЙ N" ( " " % ',, # ' "  1 %" % % (?  &" (,# % "'"? & ( 1"%? ? &1 # I% '"  

www.nim.ru

" &'   & '" " "# % "? ' ,? 1(  * ( ,  "' # ? ,%" O ?  " , " "%? " "   ,! %"&? "&" & '? #[ ( %, ' ' "&? &( ? %  7=E=>=ƒ=;F= ,  " ? ! "#? #  "

" (,"  #

ТЫЧОК ВТОРОЙ H %(! " E6;=76>˜<=9=;ƒ=:;7=>96F=  (  ? ( "(" , ( ? #H"'  *? (  ??"!

 " (* , % ' ,#  % " ( '? " ",  ' ! "  !?

"& &]1

   Q'RSTU


PREVIEW

81 

_E+1` 144 !140

< 

+ " 60 9 ! 9 )4

 !,&1" &#/  #G' ""? * , ? &I" ?  "'

, " ' ,  ' ""###I'? "ƒF:?9: '"% ' "#…" %  ,"&( ? " ' %  ' "'? .0#$" " " ( % (

   H"/ # "( !  "" Q % "? % '"(" #H" " ? ',  #

ОНО ПРИБЫЛО ИЗ КОСМОСА [ ,? #I ('"

www.nim.ru

" ? "%" ? " ? &  # G'( "% ' ,,'"%? !,%"," , %? " '" ""(  # " 1

'"1, #?, " (#N

," &"' " 

 

, ?  "("(? " #"  " # $%,'? ( ? %("1" "'" , 

'" , ' " '" !"#Q", * % ," ? ""  , ! { `} ?

e <1

 fQI RINT " *12

  + +94 <4 7

0  1  ) 1 ! 7

 " %  #$," " ?

  , ? 1"  ' FD?D , '( " #? 1""" 1"'"(  # ? %",  %  ,` Q"', ?

"% " % `Q " M x O (? "` \ ' #/  "", ? ' #

F7:D;Ž3JL 4DE6>£=;:78  4DE6>£=;:78  PC RST| zzz#ƒDE6>z6><=;M6y=#FDy

  Q'RSTU

37


PREVIEW ТĐ&#x2022;Đ&#x161;ХТ Đ&#x201D;Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x152;Ń? Đ Đ&#x17E;Đ&#x153;Đ?ШĐ&#x161;Đ&#x2DC;Đ?Đ?

MANEATER

1H  &(' " ?'# " ,"#G '! # G "&'&# 1G "### $}% 0T>&:

" 1+ * 1 " 91 # " 0 9" 0" 2 414 > 1 p12 4 14 2 414 = 4"  *  1  1 *

+11 * + * 19* !

 19* 91 H ( "Â&#x2014;O

"% '" "? N¢

&% , '(  % '"  ? " ,  !  & # (   & " &1"? "?'!#Q' & '% [   

" ?' ,

   "  ' ? & &&? !" & '  ("? &#N %, "  " ,# ?  " " ," ' ? ' #H", # Q( ,  " # , ( ,"? "    ",  '" &  ' , '"&? "##" # " #( , '"&(# /"* % ( "  ( # '  ' ' #H (%%  & & , "! "? "1" 

"?

38

% # 1 ? # Q %'   % #  ?  " ? 1& % &'#  1," ("&Â?? ' % *#H?  (Y "( { "##} ""(& ('(##.*? "!0 % ' ""*? # %&{ ? /G+? }#" ,'{, ,'}#H( ( , "? *"!  & .0? ' ( " #+ *"!]1 ,"  #H' ,# Q  " '(?' %? "'#$" ( * ( "" (#

4" 1!74 9 

9 9 9 "

)10 94!

_@*! 

1 4` # 1 _?4! ` # 1 

fgIK hUT o 

 Action RPG/Adventure Tripwire Interactive  Blindside Interactive  PC 'Â?"

 www.maneatergame.com

www.nim.ru

   Q'RSTU


PREVIEW

B0! 1

 *! 1!* 2*

  1 0 yPx } +1)  17 

лблЋлџлАлб лўл╗ЛїЛЈ лЪлълЏл»лџлълњ

CRYING SUNS

 "%Y ' '"  ' (" * % ' , "' # b 0┬ЁQ.- (+*

S)., :

k0 1

! 17 9 )  < !1 ,

 "  +423

+! ) 1 

  "  ! 6 * 0 + * 

!

!  14 0 1 !4

 01  4 41 8 + 

! 

00! !  1  D! 1 #  H""? '" "  * " ' "? ', %" " #H &(  " & &, ? , ", " & ! ""#  " '#) ,? v┬Є┬ї┬є "%? "("(

 (( & "' %."#0#  &"& "  &? !,'" " '"# ) ,%,  ,? , (?

40

""!"!? ""# H &"  ' " " ,# & &" ? ' " O     ┬ёEE┬ў┬Ѓ┬є<68D#Q? "! G[1 ( "( "' 12"" ### $ " ,`" " ""' (`Q ( , / & I& "`  `$&? `┬Ё ┬џ

www.nim.ru

люлўлалЮлъ лЪлљлелБлЕлўлЎ лЮлЋлблалљлџлблъла   ?  " "' ",  ? , ' & ? "(,'"? '  & (  "( ? "  " "" |L O ┬е┬Ћ#  " 1 / ┬Ј 1 " , "  " %? '? " '", '?   H[┬ю#

\ '"" , '""%H ? ? ?# N ''" ,%  , '"', "(# [" "#  ('" (& ' .'0? % ,┬ЂE7L8:97 " ,   ( O"' # , ( &? " ( , ' ' ,  !"? , !? '  &  ' " 

 , &   !'% 

   Q'RSTU


PREVIEW

? 1!  "   )4 +1 1 

@1 *

04  2 1! 1

@

 +1 # 1 9

8 

9+142 

! 1 

 !

1 *

+1! 1 +*!

1 1 + 414 #

0 >)1 

1 )>   ," "*#   (  ? '" "    "& ( " (' (  &  " # J KO• wOL ' , & '"' %? ( ( '? , (

,# ! *, " &? ,", ' 

 ,'"  ?# % , ?  ? ,  "  ', &",? #\ ' " " "  '{ ? '"? * %

," ,% """ 1 " "  ( 

www.nim.ru

%"& '  "( ? } ,  & *"   (?" " " ,  ' ### 

 " #

АБОРДАЖ H &%? " , ? ' ( ,# "% ? " " ? "  &]1 ! ", % % '"#[% "% ,"?   "    * ( "(Y '" 

 %#) , " "'"  ( ,%  ! ? 

 "' { %, "",   "  "  &" ?

 "" & }'"9DFˆƒ D:;7ƒ#,  .! !0 , (? ( "   #" " " (',? &"O? #[" , '"` N%   '% RSTUŽRST| E7L8:97 '"  '&" ? Y'"&"? ?"( &'? (&"±

! '" ? ' ',%? &%### ', " ? "    " #H "#  #H "  &"(#

L7>67=M˜ E7L8:97  E7L8:97  PC RSTU zzz#F>˜:;Mƒˆ;ƒ#FDy

  Q'RSTU

41


PREVIEW ТĐ&#x2022;Đ&#x161;ХТ Đ&#x2022;каŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ина Đ?Đ&#x201D;Đ?Đ&#x153;Đ&#x17E;Đ&#x2019;Đ?

DEVILâ&#x20AC;&#x2122;S HUNT

1%, ,

 # G , " . 0# 1 , " ` b 0b /ÂŞ&&--:

C _Â&#x2026; 14 ` +" +  

c

!   0 

 !" D!9 @ +  k    0 : + 1 

 0> 1

++41" 9 E1 "

+ *!

1 FG HIJKL MSG c

12 + + 9 !19 # " ! " 14 +  k ! 9

 4! ) !19 " +17 1 01  +! 1 )(NÂ&#x2030;MŠL swO " " #  ' ' "  , ?

%&  " "( ? % #Â&#x2026;'( (" %

# 1 ++ 1

4 4 ! 1

 "

*, & ( '?  " "(' ,% # I " & N   " % ' (Q # O  '  ? %"# H ', "?   , ? (" '%"  ,' ? "#H " ( '" ("( "  %'?

  (# H"N"? 

 ' ' ", (' ? " 1 ("("? (#Q  ' ,'  (? "( , "' & , '#H* , '(  "" '"* , ?"'" %#(% ' (? " * N " # _6Â&#x2DC;DÂ?:56y=Â&#x192; ? " % ? "#? "  " '( & ' &% NÂ&#x2030;M Â&#x2014;K J K ' , "*" ," '!,#

 Action Adventure TB  Layopi Games  4B 4LW jkDpv;= Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; "RST| layopigames.com

42

www.nim.ru

   Q'RSTU


PREVIEW ТĐ&#x2022;Đ&#x161;ХТ Đ&#x2DC;ĐťŃ&#x152;Ń? Đ&#x;Đ&#x17E;Đ&#x203A;ĐŻĐ&#x161;Đ&#x17E;Đ&#x2019;

1  "'" # D; D*% W; ; 0Â&#x2026; -":

AGGRESSORS: ANCIENT ROME FILgt 0 NQTN L C 0142 " +1+  0 ! 0 1!7

 6

!1 !4 C 6 C   ! 1 C 70 7 +1! C !

0

 !+1! 0 *141) ! d !" +1 + 12 1 1v

#/ %, ,#N ( ` G'%  ( % ? '"?  "  Â?Â&#x2022;Â&#x2022; LL L !? ' #N &" ? % && " ? 1Centurion Colonization Civilization ­Ov zO M... " ?  ( ' % # Â&#x2013;Â&#x2C6;k67LD97z6>=%" ? ('" (W&#Q '  "? , #/ ?

% (? ,  "(# ' , ! "%& ( * , ' {  , , ", )" )

 % , ? ?' "} Â&#x17D;%Â&#x17D; !? !? ("  , , #Q % ', " '& " (,? " (,# '#   & ? ,  

, &# " (1 

  ,%& " ,*? ( , ? !# Â&#x2026;" , ? ! , ? %, '*###  ### & 

 #H"' '"'&  &# , '? &"  " , "? "'  , "(  "!  %  #H"( ? "  ( ", 

8 1< !9 " 1 0142l

Dv Â&#x2026; 8 1< v 

 1 07

!#N %'?  !, ` Â&#x2026;' '  % " # G1"? 1,!, ?  ,"#O" % ! %"  ?  ( " ? ',"'&& '(&#) '(&'? &1 ", "? , ' " % " ( , ,# "( & ? "" ( '" " #/  "?  ( # H  ,  ,# H" '  ( " ? ,"(#./ ? 0, ' ?? '% "( '  L7=6y# ###B6>786MD <=E=;<6=Â&#x192;7 ( , #

W&L7>67=MÂ&#x2DC; LE:78=>:;=_7<#  Kubat Software  4B RSTU zzz#6MM>=Â&#x192;Â&#x192;D>Â&#x192;?M6y=#FDy

www.nim.ru

  Q'RSTU

43


PREVIEW

PATHFINDER: KINGMAKER

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛ Антон БОНДАРЕНКО

@ 1 

+1  *! HLgiUTNI^ †UTtKI^ ) 

+ 1 1  >>+ 40 1 1 6!  )

 1  ! ) 1! ) " +1> ! " 9! 4 +1 4 = !

1 01 4 !

1 4!

0

 >!0 ) D !1 e24;#

  1 !41 1 1   ! 1" 

_D! ` , 9 _1 B `3 fUQTL fLI {I i

ZUtgL TN ZtU ƒ @  +1 1!4 1

D !1 e24

 

 

® -<- &

( & .) /! " ' ?9 - "+ &

< "

­O

¯O•‡ A B"&-. E=+-: ,( 345 ?    " 46789:;<=># ? *   "345

44

"@A@#Q'? •#X? ! " &? 46:·D , 46789:;<=> '? ' " #[ '  "' '?  1  " &?& # DE

W& <" -

< G "-! - Q?' &) &  ¯O•‡ A B;E;Y ,% "? '"", 

www.nim.ru

* ? ? # " &(? "

   , ! ? %  ? "#G," (& ( Q '  /? 1? # ?  ( ? &#   ? "%" 

O "1 ( !,"!#I "  & 

 ,? ™:;6EKE6<=1 "  "

" ' , ' ' %"? (#G( ( "! ? (,™:;6EKE6<= & "!  #[ O "¯O•‡ ? "  ( % 

   Q'RSTU


PREVIEW

,&  ( # DE

T , &' &"Q* ( &-&*! .

( &/.) &?)A B;E;Y … ,? "]1'" % )( "? 1 *  ! " ,  ,' 1 % " #2 ,"  " "",   &(" # + 1. ' " '"0 " * , "Y'","% ' ' " "(! " ,&" ? "*,"# , &  , " " # DE

$" Q  ?+' . ( )A

www.nim.ru

B;E;Y(" " ? "? #  , " ! (? " %''  , &. 0 " ' #[? ' ( (  "&   "'#H* " &% ' ", ' ? "%  &(  (? & 1" ,? %#G " "  ( Y " ,%? '&'  (," , " % (#   ' 1 % ? & & & 46:·D , " 

&' "# G, &1 / ( ? ±¯O•‡ 1 , ! '" #

 % ? ' #H" * ," ' ? " , " " "  1(  #

DE

b@-  (=' - +&&" & Q+ -

-&" A

B;E;YG  ? '"   ?  

  ?  /"" #$ ? % 1  ? '" ? ?

 "( " ##1    !' ?   ? #

DE

 -+= j° 

&+&=- ?ª)!

< B- ? -.

NKO• ¨• c; R - =

¯O•‡ ©+A B;E;Y1"  " '    #

DE

&"*" ?*' = ". -& B-

 +A B;E;Y[ ? ' " ( "&* &   ' "! ?

DE

§<) =+' ( )-+ &- "- (

­O Y -&"*" Q' <-- ?+. )

&& A B;E;Y[ "  (' ", ! *'" ? ",   % ""#(  ( "  " BD>=3ˆE=kDD‹1 " 

  Q'RSTU

45


PREVIEW

 "     #I % &? " (' % '", ".'"01& ,1&" ? *' " ' &, & ,& (#  ­O

¯OÂ&#x2022;Â&#x2021; ? "  ""? &" &? "%

 1 "& ,#/'"  % Â&#x2013;:FÂ&#x2039;Â&#x192;76>7=> '" ' "   1

, " . 0# )" 46789:;<=> ( "' Y ,"? " ", ? %

'"   %' '#[  ("( , ? % , ( *' " ,  & % '

46

 ( , " '"  ! ?  ' ( " # DE

$" -Q-

?"A B;E;YQ % " ?     ,Y%"  (' "( " & "( %  ("  '",&# ? " ( * ? "  46789:;<=> '"   "Y ? ' '? & (#[  (   *  , ? " 46:·D (' & & "# DE

C.- Q "Q' ¯OÂ&#x2022;Â&#x2021; Q)-

Q ,-&* +* &?'

www.nim.ru

&-- &+. & ;

C- ?+. .&+(- & &' -<A B;E;Y '   ,( , "  '  "? %& ( #Â&#x2026; " ' (? % ? ' " (% "' " ? ' ? ! # %,! & 1(  ( Â&#x152;4B (  ]1 %' " *" & #  "  "', 

" %&1*  *# N  G ?  ! "#

DE

F &* & /<' &)! <? "-" - ' ( & ? =- "! -

-< Y ( .&) &*

. A B "" , &+"-+*

"+" ( &+ &"Q*

& &" ? -&" &' A B;E;Y 1 %  %'"? Y  " ' ' ""  ,"(' & " * " "(? !

 ' # Â&#x2026;  ? Y " ""? *

 " ("#  &"   "&1"! ? &#$  &"? ( &1?   # DE

E,- ?+.

Q?* - +( -

   Q'RSTU


PREVIEW

& - ( & ( ">' <*&)A B;E;Y+" ? '"  ( (,  '1"" ? "  '" "#N  1'" '  "" '? & '  ' #2 ,?   &  &Y. 0  ( ?  "?  , # +"( "&? 1* "? 1Â?" (  #   &% "  ? ( "#I  '' " % '"  " '  (? # DE

$" &?>.

?-& ,.+ ( "><' -)  +( - A 

www.nim.ru

(+<&) "! < (' - ( "><-@ ( .&

( + %"! ( . &

<" .- &", 0 ' & - &:A B;E;Y[ "? %'  '" , (' ,"

 !"' ?  '(# H'1(?

 " ?  !  # H*"'? " ' &Y & &% "! ? " & % ? (#+"  ? & (  " Y

& %' ? %", "(&#"  """ " ,"!

? %" 1? ( ? # DE

F. - (+<&)

? - &+@ Y <

G"- <&") 9* "'

  Q'RSTU

47


PREVIEW

,&) ,- ( "><' -A B;E;Y )"   (' '( (" * % % '  % &? "1 ,  "% (& ,&  ' ,  1 ? , (,"#)"? %" &%? %'1 #H*  "(  '"? %#   %"  ? & 

    (1"!# +" '  '!  ±" " ' , %" ? 1!% ± ","1!?

48

'"!1"?  # DE

< + -- &"' A E,! ( & Q

,Q-+> +"+ Q"-;

B;E;Y "? " " ,?  & ,"& *" ? %# I % " ., ? " ,"0 ? % ", &"" " . "  "  %0#"" 1* ?  " /1"   % '#I (% &%'  &'"1'? "!&&"" # DE

C.- Q 0@

- &: ¯P‡L ' " (- ? ( .-+' ) && ./; E,' ( - &&"Q*A

www.nim.ru

B;E;Y '(&345&]1 * % "3&"  ¯O•‡  "!" Y , ? ( & ', ? ('  "( &' ? ' , ('"' ,1 %  & &#H 

 % %"1 "("(? ! % % (? "( * "? "' # I % "? %'% " '  "?  

" & & & ,? % ""&&1*  ,% '"? , %# DE

b"*"  -

Q .- ( /,.' -A

345 Deep Silver  vzEF6756y=ƒ  4B RX' DzEF67M6y=ƒ#FDy

B;E;Y$'? %1% "  '"1 ! ' WS?XS(  "? &%1US# DE

b"*" ( /,.' - -+,-! <? +.*

?*=+> <&* "--A B;E;YN %"? % # …  ?&!? #G,& ,? 1 # 1 ( ,? .?* 0Y% " " , ,? ' '"% "(# DE

D " ), 

&-+  <&A B;E;Y2 , "š{ǛǖǏ ǏǜǛǩ)

   Q'RSTU


REVIEW 50

WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH

+". 0 '" (  

58

THE BANNER SAGA 3

( `/Y .Q0"("

74

WE HAPPY FEW

 "'C=¢6˜™=z & "' '"

www.nim.ru

MARIO TENNIS ACES

64

 , "' , (%`

WAR THUNDER

78

$'"  !  `1 " ""

  Q'RSTU

49


REVIEW

┬Є01 ! * +0 9 0 !4 ! 9 GUWQ ]]]

лблЋлџлАлб лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лЪлБлЌлг

WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH : 1 0 " 

) \QU┬ѕ┬ѕIN 0 2 

111 !+ +1)*

01 # + 12 9!4 =1! D" + ! 7 0 +> 1  1 +1 14 D02 14  4*1 0* !140 @

 _c `    )   2 + 4 ) 1 # 

 ) ! 

 2 0 9 , !73 ! лЪлўлалљлблФ лЪлалълблўлњ лћлўлЮлълЌлљлњлалълњ H 

  " &  " " ? !"!  ,"&,#N" &"?I 

 !'&"" \ " ""& ( "( ? %' "(!  " "! &* " & '? % "  " " " "!&"# {', }? '%& "%"' % !&"# ', '? " 

50

% "" ? " ,? * "?I  , ? \ " 

( ,  " 1& " ? ' " ?. 0  % (   &'(# , % &" ! &? "

 "( ( " ,?  (, (" ? N% H " ") & #G"   % & ,  ?  " , (% %&(% ?

www.nim.ru

!#&  , 1 ( ? !&(&?? (& (   ( "# (  ! , ?(, ?  (U#R# ) ,"  .% 0 "%  ' !"]1 ""'""? "" "'"   ' "& & &%, "# ? '  .(" "0 %, " 

 ( { "? |S┬║ 4┬ѓ4}#  , "{TS┬║

," " . '"0 ", '}& ,  ' #I ( 1"*!# Q( ". 0?  " x M 

x P ┬І1"( ? #

люлЋлДлълю лў лџлўлалџлълЎ  ? ( [ ? ,'  & " '(

,

  "" /, "% '&# , "? "  ( ,  ? " ( (  "{" '(?

   Q'RSTU


REVIEW

C _: 0 1>B4! 0 1` +1  0! 1 !

C! 1< ! ! 1! 0 

 "? }"  ! % !#N'( !  " "*? ""(" &&*!  % " ! " & { &" (   %" ? "}#Q ? & %' {'(,' ? ""&,' % ? & " &  . 04Â&#x201A;4? %} ( %"  ' ? ' , (#  "  "  *"? ,%" . '"0 , '# 1 %, (  ""& ! ", ! , ? ' "  '",(" 

www.nim.ru

1"

 +4 " 411 1 *1 

" & ' (? ', " "%# "' "(  "("  '" '1  . 0 ( 

  ,  ?  ." ? 0 ', "  ' ""# ( ' " " '" 1(   Q'RSTU

51


REVIEW

c  ) ) +) 

8!

4 1  0 ! 9 +1! " ! 1 7

=+" 4 ! 0 1

%"   ?"? ("" "  ('""% (#

лАлњлўлАлблљлблг лњлАлЋлЦ! ,& 1* (  ! ? # " ' ! ? ( '  #\ " ""

52

www.nim.ru

"?" ! ",'"% ? & (#\ &%  ' ! ? I? %", (? %&?[ ┬╗& #/  ) "& / {(% *"   *"',, }"(" ,#+"  ". 0 ? % !  ( #/" 1 %" " R?┬Ћ"  , "  ( ? , ? "" #

лЮлљ лџлълалю лалФлЉлљлю ) "   " , (  ("'? .," 0 (  % ,'    ! "  ? " ("?

   Q'RSTU


REVIEW

: ! 

1  2 <1 ,+! 0

# 7 * D" 3

 MMORPG KE:┬и┬и6><┬ё;7=>76:;y=;7  KE:┬и┬и6><┬ё;7=>76:;y=;7  4B zD>E<D9z6>F>697#FDy

84>d1 # +1 1 

D"

<7 " +10 2 4" 84*4

лалЋлЎлблўлЮлЊ ADD-ON лўлЊлалФ )  " 9.7

#", , (*  (""  " & " (  (" ?  , '" ? (#G  *" ,

 ( "? " , ' 1, (  ""' '" ,? & ` ( % "  

." &0("* % '" 1  ' #H 

 ? , ( ?',& ?"&? "'" ",# G, " &,?  " "& { ' , ' !?

www.nim.ru

 TRS}1 ", " ?  ' ? ,  " ' , (,  (," '" "(# ?  ? O ! , " ( " & & ?     '"  ( "?

#H,%, "? , ",(1. .0 '? ( 0# * ", ' " ("*"&  "  ? , '( , ' (  '" , # N !"  ?

 ( 1"'" # (%% "1  "!., /,0 !?"(""? LD┬ѕ78L=6┬Ѓ  "& , ( ""% '"' B676FE┬ў┬Ѓy#Q  ," ? "( "# "("  "%'" '#

  Q'RSTU

53


REVIEW

ТЕКСТ Сергей КОСИН

THE CREW 2

(  , "( ( # E/ ²-@"

:2 ! #  1 1! + )4 )* 1 ~9 2 ‰TIYg 

+1 

1 ZLIfLI 6 0 + +10!

!

RIKiL !+

140* 1 0 1 Pg FIh $ :

" 0 ) 10 yIˆ {IUˆT  +11 

1 ! k   )  ) 1! IrQ % "   "% #Onrush  , " "& , '  ( 

Wrekfest1" ?  ' " ? ""( (',  "# J c...

CREWВОВАТО Q  " , ' "  '" '" ('"? &†‚D>˜JDz=> #  , ( "( '" `\  ? , & ? ( ?

54

 " 1 ',   "( #I' ,? '( , , ? " * '"" 1 "  !" ' " 

 "  " ,& !" ,& '? "" # [ '"?  " ',? % 1 ""?  ""? 1 ' " & (#Q? ' ( ( "? 

 ( "("  " #

www.nim.ru

 !  %Y  && , %   (?   ,"! #\ ?  % &{* "',? %&   , ("'" "} " & # % ,?,  ( ,(" 

 (  ""? ",  & Y'" & ? &, " ?  " ? 

  "  # Q "%' &? % " " (Y 

, (, ?  " " &#  " '"  " Y '" ( &? %" ? %"  #2'"' " J c 1?  

 ? " ' " " #Q ( % " #

СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА †‚D>˜JDz=> , "  , I "  ( '', '  " 1."0# / ," " "( /, ?

   Q'RSTU


REVIEW

=!0 ) +*12

1 0 ) * * +" 9 #

+19! 0 1 < ) )0 " " 7 1 +

" "  ( "#N %  '  &( " Y ( ? ", !"? &( #  " ' %±" ( ( "& ? " " " , 

 ? * "" % 1 % # Q 1"?  , ? %" (  "  ?  #)  '"   % " " " "

(? % '"" ? & , (  #I'& (""%' "  ,'  & ,& " & 1 ("( ("#

www.nim.ru

%,&,%? &  ,? '(' "  !Y(  & , ' ""? ! "&& (&'" '"  , ,#I " ?  & '" 1*  ( "?  J c.

 " , *" Y 4‚4, ," ? ' * %"  &  % " 1( , '(#,*? Y , ( ' ', " "(Q "   (`

ВТОРОЙ БЛИН ХУЖЕ ПЕРВОГО H& & ? ,  J c "& ",Y %? " "  "&!" &?' ' 1 *%"  &? , &#N " ( " * &* % 1% Y( ( 

  Q'RSTU

55


REVIEW

o*

 0 " 

4! 1 24  Racing Ubisoft  Ivory Tower  4B 4LW jkDpv;= zzz#78=F>=z?M6y=#┬ѕk:┬ЃD97#FDy┬ј 78=?F>=z?R

лалЋлЎлблўлЮлЊ лўлЊлалФ

7.0

 7 O 7 \, 7 ┬Ё "7 ┬Ф"% 7

@9

 PF$  " ┬ІHF #  1 0* )*

 +1 1! <<>1 !

 11 1

0  4 2 14 + <4 1!4

 " ? ( " &" " 1 "

 ,# , ? '( , "' " "  " ,/  !"" ? ?

" 1  % ", . "( ,0 '"'"'"? (#G ," * (' &!? "' %  "'"'? #'" J c '" "  [T]` *('" ? #

[1] 4+ 1 ! Hf  0  14 2" )10 !

+ <7 " 10

0>0

+1  !  9!4 1> 1 fTV wWUiL = ! + 4+ _B 0! `;#

  !4+ 0

1 ! ! 10 1 !  1 

   + 7 ! 9 <7 "* 0 +4)

56

www.nim.ru

   Q'RSTU


REVIEW ТЕКСТ Сергей КОСИН

œ"?'" "H , # % "'% " & " %"1(&?(&?(&?(& (&?(&?(&?(& ?š $}% 0E -:

FAR CRY 5: HOURS OF DARKNESS 6

 6" # ) 01! +9  4" 0  l |> )2" # !  ) 4 ! +1 1! ! 4 1  *)2" # 414 !1 4

 49 *   +44 

14 1! + *  1!1

 1 + ) qtTL ‰ITt D 9  41" 7 !42 *111 +1

 41<) 4 4 C 0!" ! 1) ) 1)  —k:ƒD97 '"  ? % ""|

J K µ  ""?     ? (M N •O ,Primal# &  Y # " ( "% ( "# sw L N ‡OLL "% '"  , '" ,Œ4B " 1 .'0)*"

  " , ( # N&"? ? ("* %"

? (,'### * , % #?

(" ( % *, (    .% "0# \ '" 

  , "  " ,  " "" " ",? & #  ,'"( .% ? "0]1* ( ? 

, %   " ±

, ? "    " | J K µ # ! sw L N ‡' OLL%'? % , "(  (* !, (  *  " &( "."0   ' " —k:ƒD97Y ,'? ", % "   

} 9 " 4)2 >1 v

d1 >1

1 04l

" "  , (# "? ,  ' ! '? '  ',% ,  1? "%#  '" —k:ƒD97#

™4L —k:ƒD97  —k:ƒD97L86;M86:  4B 4LW jkDpv;= zzz#96>?F>˜#ˆk:ƒD97#FDyŽM6y=Ž >ˆ?>ˆŽ8Dy=

РЕЙТИНГ ADD-ON ИГРЫ )  " 8.0

=! +0 9 

 !+

www.nim.ru

  Q'RSTU

57


REVIEW

d1" ) " +1!9

1 !7 19*

 +1 

   

+ 

лблЋлџлАлб лАлхЛђл│лхл╣ лЪлЏлЋлблЮлЋлњ

THE BANNER SAGA 3

N!  " "#  % "

'┬џ E}% 0C& &" 9:

B +4" Pg \TTI ft ' # 1 ) 1"  <0 1 4) 1 7 !> 9 74 @1 04  2" 

1) 4 1! _n 

  C !! 4  

! +1 p +2 4 

4+ 4! 1" 4  4" 91 9  4 14!" @0 1` I ,  ( &#

лўлю лњлЋлалелџлў, лЮлљлю лџлълалЋлелџлў N

" "? Y( ┬ЈOO

┬Ћ 1"% %  ?   , ? (" #! ].┬Ћ0 , ? ", ?  ( , # "( * %   %   " % {" } ( #H*" ( , .Q 0 "&

┬ЈOO ┬Ћ ┬░ * ,"? ( ( 

58

 #" "", "( 

) {"/"}&' ?   "! '," " ,#

лњлъ лњлАлЋ лбл»лќлџлўлЋ  &( &  

┬ЈOO ┬Ћ ┬░  ,  """"& & #G ? &/' {? " "  !"  ? ) }  ," ? "" ?  '" ! #N  . (0

www.nim.ru

," (''  ? #  1%1'(  !? ,& "   " ?   &&' "#  "  " % '#I (, %? & ,( ? 1 %& 

 '&#Q "? % " ," ?  ,%

 ( % "( ''! &&( ., ( 0& '&  % ? & ( &!#

лЪлалЋлњлълЌлюлълДлг лў лАлълЦлалљлЮлўлблглАл» ! ? '#.Q 0  "'"    ? (, ( & &" ,  "" #I%   &? %& {*  %, &"   & ( } '  " ,''"#  %  " ,  , ? "', ", (?   ""  '!' ? " , 

   Q'RSTU


REVIEW

8 1" ) +17 c! 

0 49  0   1!

 TBS/RPG Versus Evil  Stoic  4B 4LW jkDpv;= Switch k6;;=>┬Ѓ6M6#FDy

лалЋлЎлблўлЮлЊ лўлЊлалФ

D111 # +! + ))

 1 )

 1)

8.0

 8 O 8 \, 8 Q' " 8 ┬Ф"% 8

 " "  ( " ""('& (& ? && ?? ' " "#   !  ," ?   "'%"? , % " %& #

лАлБлалълњлФлЎ лЪлалљлЌлћлЮлўлџ ( , .Q 0  (," 

www.nim.ru

' " ? % !"    '  " # ?  ' " ,  !" % ? " %

 !"{? "" , , ( }# ,  ( ? %% 

 , "' 

!

1*' " "'" , "("( ? %*(,( # N

 ,( #[,?    ' "     * ,,( " % ' ( " #Q& "( # (  ? "(% ? ,#

( `/ Y.Q0"? ("#N "   " ,??  %  , " ( # I( , " ? % "  "(  ' ( & # ? " " % %? % (#

  Q'RSTU

59


REVIEW

:+42 +7 +4)  1 ` 1H"!# 1H %` 1Q( "'(,  "# $}% 0b *- +, c:

лблЋлџлАлб лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лџлалФлџлълњ

THIS IS THE POLICE 2 @0!  !

!

 0 ! +  4!

1 * 0  PgU U Lg HQU

 

+1 1+10 @" 1 "  ! 1 04 " 9 1

1

! 

+! 9! " !4 +1 RXXV fLYNU :  )> +1 > " 1 01 ) !  

  1 1  ) " + 1 H ( " , " (L

L ┬ГMP c ' ")1"  , &" ┬Ј ? #┬Ё( ( " ? '" ? '&% "  %,' ? "N% ? "( " ,"# ""? " " (%? ""! "%#2( ( "%!"(? "!L L 

┬ГMP "&? "% " '"&#Q!  " !  " "   " ? ?

60

 ( "!#

лблЋлалалўлблълалўл» лљлЉлАлБлалћлљ лў лАлблЋлалЋлълблўлЪлълњ O ' , ,? , " '%? &( ? "!┬Ј '& %" &Y " " #&  ',? , ! "'? " 1'( ""&# * !(#N&  ("( ? % , &  , "  (" "& & &"" #$ " *( ?

www.nim.ru

 " #H( % "(, " , ? " "' # ,"  ' %"  " "%* , # H"!,L L 

┬ГMP ( "' " " (? "" , % "  % , " ! '" ," # "', ]1 (  , , L L ┬ГMP c.

лџлњлЋлАлб, лалълЏлЋлњлљл» лўлЊлалљ лў лАлблалљлблЋлЊлўл» "L L ┬ГMP

 %% ?

""!&,?   % "% ,  ? % ? & #G! , "" " , " %'  % ! " ? %     "', ? ' , # H 

%"(  (*  ? " %  

,  '"(# % ( 1 ' "% # $"( "1 '" " *#

   Q'RSTU


REVIEW

6!  : 1< )1)41 1 0

+ '? % Y " (  " &? & %" %"   ' ? # "'(& , '( , ","? "!"% N%  %' #+" ? " "  %  " # G" , ? "% " "Y" & " ,   '" ? # % " & " ,1 " '" " # Â&#x2026;    " '" " % "! ` * Y &*? , &L L ­MP c , " ( , # 2 , '( "? Â&#x161;

www.nim.ru

Đ ĐŁĐ&#x161;Đ&#x2DC; Đ&#x2019;Đ&#x2019;Đ&#x2022;Đ ĐĽ, ĐŻ Đ&#x17E;ТĐ&#x161;Đ ĐŤĐ&#x2019;Đ?ĐŽ Đ&#x17E;Đ&#x201C;Đ&#x17E;Đ?ĐŹ! Â&#x2026; "" ? Â? "%Y ! ,

 ? ', " " "%& "#H"!& % ,( ? &   '",(? , &&? " ' # % " ,    ("? '  "  ,   % #2! " ? 

 

  %"( ( 1# ( ' ? 1' L L ­MP c#) ," ? "  "% &"  ,?  % ", #H % %?

"' "  , %" ? % ,%# ( "  ? ('#Â&#x2026;"!& %' ! ? &,  ", " (,&#2? (1 "  Y  , '"  #2! ' ? %"  , "% ''#\ (,%? " "  1 (? '"(* ( " "% # Â? "( ?  ? % , &# Q  L L 

­MP c ? % ( " ? ]1  

&, ? , #N% , ( '" ( , ( , " %? " #  "'? 1 "? #Q ! ? ( '  Y, ("%  " "%" "  1 % ? 1% " * '(`

 Strategy/Visual Novel Nordic Games  Weappy Studio  4B 4LW jkDpv;= Switch z=6Â?Â?Â&#x2DC;?Â&#x192;7Â&#x2C6;<:D#FDy

Đ Đ&#x2022;Đ&#x2122;ТĐ&#x2DC;Đ?Đ&#x201C; Đ&#x2DC;Đ&#x201C;Đ ĐŤ

6.5

 6 O 6 \, 8 Q%7 ÂŤ"% 7

  Q'RSTU

61


REVIEW

61 > 1 ! +!

ТЕКСТ Игорь БОЙКО

JURASSIC WORLD EVOLUTION

1/

& &1* ( # /1' # $}% 0 " H &" ( .:

sYIU RIQN SrQYLUT <" _e1 „1 +1!

$` 2 +1 ) !1 

 !  04) 14 1 1 +1 * 9

1 !49 ) !

<" 1 !9 Œ&(% <" 1 + 4 14 2 %% k  1 

!" 1 1 

]ZG\ ,‚‚Ž&%3 7 4 1 

ZLIULU ,/&Ž&%%3 8 9

! " ! 0 * + 0 v : 1! *) !0 1  0

 + "

H*"? (L7=6y,   ( !"&# " &( , #H' !  ((? "///?" ± '# ,#

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ " "%"&   % !, , " !#[, ""?   *(? #) " % " , '","# I(  (   " 

62

!  , #N "   ? #N"* % "*? ! 1'  % ? ( ? !#H&"  (( ! "' , #H(? "%!  ", %? # H (% ? & ,   '  ( " ?   ?

!#H"%  !" ?

www.nim.ru

 ,' ' HN*" ? #H", ? "& #H" "!"? & , ' # ' '   "# G"%? ' &, ? " "? ''"#[% ( "`H(  

 " "(, '" ? " % ? ! ,  %( ' ,( " ` "" ?

 # " ? "(#?# ) ", ? ,  ? #$  `H ? " " "? #N % "? *"! # I' ? ( & "# …  ? *  " ( "  "  ' &# … " ` ? ( ( " " ' ? #H" , " * (  ( &#

   Q'RSTU


REVIEW

e1"  !4+ !

"2 ) "

1

49 0 1 k +1 9 "v

0 1 4+ +2 " Q  Frontier Developments  Frontier Developments  4B 4LW jkDpv;= jurassicworldevolution.com

Đ Đ&#x2022;Đ&#x2122;ТĐ&#x2DC;Đ?Đ&#x201C; Đ&#x2DC;Đ&#x201C;Đ ĐŤ

6.5

 6 O 8 \, 8 G "6 ÂŤ"% 5

Đ&#x17E;Đ&#x2018;Đ&#x2DC;ТĐ?Đ&#x2022;Đ&#x153;ĐŤĐ&#x2122; Đ&#x17E;ХТРĐ&#x17E;Đ&#x2019; 2  & %   % ( ? "" #I (, "(  "?  ", 1"(# & ! ? 

(" ( "  % %{ } ('''  "# ( # N " ( ? ,' "? % #HN  "' ! ?

www.nim.ru

##N"" & "? "(& &(& , ? & ',  ,"(#H 

  "( ,  ,%"? !#  " , 

  & & #  ('& % , #

$    ( #   ' '" , ? (  '" %? &]1 ( &#) ", " , &1 "# ,"  ( " " 

 " ' # H %&&? #O  " 

" ." 0#"? ", { "1"  "" }#   " (  #H'%  '" &# '" " ('' "?  ,  %  

& %" ,"#

  Q'RSTU

63


REVIEW

…  e 1 p 1 +4 1 "l

ТЕКСТ Александр КРЫКОВ

MARIO TENNIS ACES

  .0

' # … "( "

'" 'š D; D@";

0F--&-) G-@"(.):

d 41 ) # 1 24) !<7 ? ! >   +! 1 +1 *!" +17+

+ 4 + 

9 1

+1*!" 1 0 1 04 01 " 2!2 4 "  0 ! PX fXUT d> +1" + "

"1 ^ 14" 4" ) ! " 2 ZIU PTTU q !

 1 "* +1  *12 +11  + H"( '? , ,? 1*" (  *","Lz:7F8# 

64

% ' ",     !  '# …" " 1 ?

" %  "" "? " "#'%  ' # H%" % & ""ÂD˜?BD; " Y( * , " "%(, '%]1  ,# N ! & — OOL PL ? ,"( & ? Y " '[   "  ,

www.nim.ru

 "" #Q % (  '& 1*& " * &% " (? " #H& ( ( *?  ,  ,"&'Y" , " ? !"& ("%? #2  " %   ), "? 

&'"*? #  *  Y% & (?( , " " ? %,  

% '1 

(', ? ( "#" ?  '  — OOL PL

 "'%Y % !   " !* #  (  `I "( &1', "" %%#

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРИБНОГО КОРОЛЕВСТВА , "' , (? %`  % , (? ""( %"',  %"! 

   Q'RSTU


REVIEW

1& & [ #  ?  ? % ' % %% , ' & &#H % "'&(  " " % 1  — OOL PL ' ( * " ? "% ,& Œ:;7=;<D#

N %" ( ( & '(&

 &  ',? "

?'"?  (

(  ,# H %? % Y    "  [ "% ,? (#' "','Y ' %,& ,& , ( "  '? #$,*? [ "%  & & " ", Y ? % ,' & & & &  %&(" # %% (

 ' % Y ,! %   % !  !  "(, #   "?

"  [ %' #G "? ( ( " ' '%  1 !  " "  #N ', ? 1 %  %  ,%# ( % '  * ("? '"((" " # Q%( — O' OL PL %, ? ? ! (   " , [ #2 ( %  ? (," '"( , ("'" # & ? 

 — ¯ ? "  * "'  #

J=;;:ƒŽ>F6<= Œ:;7=;<D  B6y=ED7LD97z6>= 4E6;;:;M  Lz:7F8 y6>:D7=;;:ƒ#;:;7=;<D#FDy

РЕЙТИНГ ИГРЫ

7.7

 8 O 7 \, 7 … "8 «"% 8

  Q'RSTU

65


REVIEW ТЕКСТ Александр КРЫКОВ

%`1 " " '!  '"# 1%"`š(  # B; ²&"! D; E*"; 0  ~ " -- %&%:

LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER OF TIME | +1 ) E 11 1

49 0 )" 1 ) 2  

 1!  1 4 |" > )" 4 + !4 +

 >1 

xULLQ RULg qNV 1 ! !1  ! 1 <1 : " !

+1> 

# !  + sMH +4) "  2 O"  Cham  1"  "%  ' ( /  ('?  ""# Q(& & "!1%" &? Y( ?* , ,  ,' ," ("? 

, '"  !  "#H , '*& % & '"   (%& "& &

 & % 

 & # '" , &? *   1 ?(#

ХОРОШО ЗНАКОМАЯ НАЧИНКА \ ("( ? ' * % ""? (?'(# H %? ( ? " &% , (?? ",' #

G"  ( ' 

   " ? "( # "` ( ,  , š , ,"/"  ,( , " ? %', *# N  &  , ' #"( ? " , ,& , Y &&  %? !'%' "# D !>8 ! 1 l

Q %J 

 "( % ? %"'" Â345 * ?  (#\ ( ?"? ', , "  &   "#+"% "? 

,'  '"  "" "( (#  "(? " 

 ?  ¨M xP P' "("" '( %? #+" %  " "&( "( '*Â345? #

F7:D;ŽÂ345 Bandai Namco  Ã56y=ƒ  4B 4LW k6;<6:;6yFD=;7#FDy

РЕЙТИНГ ИГРЫ

6.8

 7 O 6 \, 6 Q' " 8 «"% 6

66

www.nim.ru

   Q'RSTU


REVIEW ТЕКСТ Александр ВАСНЕВ

KINGDOM COME: DELIVERANCE – FROM ASHES

B 1 e 14 ! 4 +1 " 2 !9 

8  

*12

†UTtN F^ GQUrIT 4+ 17 " ) +1 4 1 > 6 9  +11* 2"  + " ) + ) *  1 

0 2+ " : +1 1   2 E1 +! +1 " 407 49 1!

1  0 +1 " )2  1* B 1  4 1 4 " + N (* " #N %, ?  *" ? %% ,  "( % &%", *"? ",& "&? #Q'  . % ' '"`0' "  ?.," 0# , ( 1?  H?

'" !  '""! (& ,' ,%&#+" & ? "(," 

 "% "' ", ( # H(, ("( *  , ' ? " ,,   ? 1 , " #

  H'" ! "' " ? ,"[ ? ( , "&, # &  %Y,? !

 

(

" "' " ?  # ' " "?   " %   * C <! 

&"%( , ? (1 ' [ , #… ,  

 , %'? '!(Y % " % " !

  (? ,(, '"% (#  * ? " "`H'"? ( " *? (]1"' "( ? "# , %  ( " "    ("? H'? " !  " "(&1" TXSS," %#

 RPG C6>8D>ƒ=L7ˆ<:Dƒ 

  Warhorse Studios  4B 4LW jkDpv;= www.kingdomcomerpg.com

РЕЙТИНГ ADD-ON ИГРЫ )  " 8.7

www.nim.ru

  Q'RSTU

67


REVIEW

61 +4 4 !  ! 

"

+!"  4> 

лблЋлџлАлб лАлхЛђл│лхл╣ лџлълАлўлЮ

DEAD CELLS

1 "1"┬џ 1% "( # $}% 0┬Х -) ┬ю+":;

@1 ! 

1* *^ +)  0! *111 

! +1 7 1 0 + <1 1 ) 1 01 0

1  

 4) 90 8 +!  2 0 +1 # ) 4

4  +  " ItY>QUL MH 1!  

1 0 ) 

  04) +1! # _14 ` лЪлълЉлЋлЊ лўлЌ люлълЮлАлблал»лблЮлўлџлљ Q"%  & ?N

JMML Y? &"!, ? ! &" "%'' % 1 ( " ,   " 

 ?  "% #G %% ? ( " '(%?  ," ' "? !  (" ┬ї4B ? "'? !# ! ,'  ,?, ( ?' ' 1' #/ "* %& { "( " } (, *,?

68

 ' Y 

 ", ! ,  ""  ## % " !1*  "   " ?    ?'? '#N %? &, ( , 

 ( , " !# ,  ? &%"% "'{%?  , , ?  ? } "" " '" "  "( ,?  % %  # " " ? "  ", Y %'"% ' % " ' '," 

www.nim.ru

 "

 %  '& , '  "   " " #

лџлЏлЋлблџлў лБлюлўлалљл«лб лДлљлАлблъ &( " " Y " '&"% ' , "& ,"'&' ('? " (&

( % " ? ( ' ( " # + (%? & 1'& ."0{ B=EE┬Ѓ}   {1}  %% { " ( ( " ? "%(%} " & .'0 (  ? &#H" '?

8  * +!* 1 *

+1 +1*9! # " 1 0 
REVIEW

8 7 1 !1

+ !

+4  ! +  2 

:

 ! !" +

 'G 49 + _0 + `

 "( ,& * & ,%, ? ", * & ( "&  '   (&"  "#I '? ,  ( "? ' " , " " "('" # ',* '&? ( ( " '( , ( ' " !Y   (, ,? " "  &&&' (#H* "(' ( (" ! ,? "" ' #N %  ]1 ,(" '? , & 1( & Y (  "  ? (" (" ?  !#

www.nim.ru

,  (%? N JMML  (? '" '" ' " #  ( " '" ',, " " Y' " (' ?? '& "* ',  (% ? #I "  , *%?

" " "&% . "01(#+?   ' ? (? " # ( * N JMML  ( "(  && , ( # [ ''"   (? " '"( ! "(#

 Action Motion Twin  Motion Twin  4B 4LW jkDpv;= ┬ї:;7=;<DLz:7F8 zzz#<=6<?F=EE┬Ѓ#FDy

лалЋлЎлблўлЮлЊ лўлЊлалФ

7.9

 8 O 8 \, 7 N, 8 ┬Ф"% 8

  Q'RSTU

69


REVIEW

= 19 71 

 +1*122 + " 

1 0   0 1 6+1  D +  0 ! 

лблЋлџлАлб лўл╗ЛїЛЈ лЪлълЏл»лџлълњ

( 

 '"  " ` [ " #+  # S; ┬Ю"&( ! 0~ ! ( -@ .&":

GRAVEYARD KEEPER  # 0 

1< + ! 4!4  1 81" 7!" 91

0┬ђ" 2 4" 94 " D l ? " 9 

+1+ ! 0 01l :+1> " 1 )" 4 +1! " 4+1 ) ) 0 

4 ! 2" 411! v @ ) v @ 1 9 l

┬Џ  " (  N%"'"%? # ┬џ\ "# I% " ? # , &"( " % "#/, &"?  *┬Џ, &"# N , N?    { , ┬Џ  .N&" 0 &? , "} ? ( # '" & ? "& '&,? &' " &"'( 

70

", # " O"'H? ," [ ["! ┬Џ# #N"& & ! "&*"? O" O#G " " " ,, #N%   " & 1%? "   "  ? Q"" ' {, ? " '(  " ', }#

www.nim.ru

/ %,  "''(`I'? "%┬џ

лЪлалўлАлЏлБлќлўлњлљлблглАл» лблълелЮлъ O (`┬ђ ," *  ' ,? 

(" *, " "& "  '"%"" "?  "`   " #H ' 1" ? ' H" 

   , H! H "  G %    " Q" " ' # ( "(   ,(?  ", # ┬Ё ` # z ┬ЅK ┬»┬б'  "'#H ?  (( N% &" +? &,   ,!,"┬Џ 

   Q'RSTU


REVIEW 847 ) " +9   

8 1 4 ) " 1 9 ! " )

#… '' " ( ? '"Y ,' '" , '   "? '%  &,  #\ " ("? "' ? ," # & ,%&     ! › ,#N  (" ( "#

В КОЛЕСЕ

%,  (, (   "%? 1 #… " ' «  "  !" ? # œ " , "   % '( "# Q 1'" ,%1 , (" # %  '% ? " &? %' % '"( ?  " ? ( # ( (',? & (" "  " % (   &'"%  (#G , '

 "  ",  kˆ>:6EF=>7:9:F67= !? "% ' , " "! ' # ( ? !?

www.nim.ru

! ," '" ',(? #… ""&{ &1',  " }*" ? ' ", 1 (   ' #N " &  ("(

 ",  ? ' 

"' #  ? ( ",  " " "%  ' "  Q'? H?(? # %" % ' ( 

 "" "", 1 # ," &#

ПО РОГАМ ИЗОБИЛИЯ O" , ,' 1 (  "( '%   #N

  ›,'" " 

 ( , , " ? " ( " %  "  ? %",( "# "  " ? ( (& # ," &%!? " "

, , ( " ,# ",

"&(!& ? ' ( ›&  "  

 % ! # 2 1  '?  "# I  %'(" "  (   " ,  (,  , "( " '", "' # " ? ' &  , '! ? ' %# "%'%? ., " 0 ', 1 ? " ?

H( "'?  "  

 ( " '   , , #H( "'  &&(? ,'? "&#\ & ' &&( & ?

 &,   (,   "? "! "# '  ( "M>:;< z ‰K ¯¢ ? ! # H,  , ,%

"  ,?  ! ,% "#\ '  "&'' ' '   ? & & ("% ( " '" ,&"? (!(#\ "!?  ,! !" ,, , 1 ", &   ( %! ? ! ? ? ? ! # " "?

  Q'RSTU

71


REVIEW

 " "'{ (  ? & ƒ6‚=?M6y= } "' !?,"# ' ( "   , Ž , "&  %    # )'   ? 1" ' (   "% ""? % #G  , " ' #? "( ? ? , (   { '% ,"} "," '' ? # ( ' " "' ?   ,%? ," " #

1! 1 12 }10 ! +1 

4 +" 01! 0 +1) 1 

G  ' ? % "  % ' # '  "  ("  ? (( (? ,"  ! & ? " #" "  % " "% ' " ?

", !  #Q & ?  196ƒ7 7>6‚=E H"' % '"    (  " ! ! " '  %" # ( & &"  , "  '?

: ! )  *! 71 " 4"

 +1)  6  + 2" !4 0

 "

% % › Œ4B" "" "% % % % ? & % ›G   %" , " ( '# %šN ( " " , '  "% ? ' "  'GraveK ¯¢ "(#"( # '', N% #  ' #,( `  " '" N% "  ( % ›

345Ž<‚=;7ˆ>= 7:;˜Kˆ:E<  _6·˜K=6>56y=ƒ  4B jkDpv;= zzz#M>6‚=˜6><‹===>#FDy

РЕЙТИНГ ИГРЫ

7.2

 8 O 7 \, 7 Q' " 6 «"% 7

72

www.nim.ru

   Q'RSTU


REVIEW ТЕКСТ Петр МАТАФОНОВ

HAIMRIK 6   90 +1+)

 !> 1 +

# +

1 ! 1 > * +1)  " 1 0 ) +10 + 7

 +  14 | 1

++ ! 2 

 1" ) +1 " 1 k  

 " l Q " '  ? "(  " 1 ," (?,( # (, ( Y ! &* %? "

'.(0". '"0# H , ",  " '  , &? ".%0 (' "? "Y "'" , " " (' , ?'#I'?  ' " ? { ƒ6z, (."0 , (." 0}1  ' %", "Y( ,  .%"0# Q%&%'", ' .%0!! ,"? %#

O & """   "%  "& '% ? .'0  "? " #H (* ' ,( &" !

  "(&? ' * % ? 1*"#( '" "( , ' ]1 ( " #

F7:D;4ˆ··E= TBBDy6;˜  K=EDz78=56y=  4B 86:y>:‹M6y=#FDy

PADRE

²- <‚=;7ˆ>= '(&""? MO O N ‡Y! ""   # ! ","  %? ,(""  #

CATMAZE

k +) 4 !  <1 1

49 1"v k +) 4 vl

www.nim.ru

MOONLIGHTER

²- @ˆ;M=D;B>6zE=> , (Â345" ? % , (" ,"% '( %#‡DD;E:M87=> ' ( &Y " , " ,

 ( ( "'"% ? %,  #

  Q'RSTU

²- ‡=7>D:<‚6;:6    % . 1, 0 ? " ". " 0 '" (? (# " /" "  

"%(?  

1 " ( #

73


REVIEW

ТЕКСТ Сергей ПЛЕТНЕВ

WE HAPPY FEW

+"  "&# +" .) /! " + Q Šd

8!

4  " ) # *12 8!

 4 ! 1 

"  40  1 <

# *12 ! D !

   +! 1+

+* 9 +1 1 _*12` ! 9 +11  _0 ) "` I"   ' "  , . ? "0# ("( x s¢¢K | , ( "  " (?&? (#

БЕЗУМНЫЕ 60-Е N" ( " '& "# ,, ( "#H? (' "x

s¢¢K | "? " ""# 2  " ~S? " 

   "  (', !? " ( " ( " ? .) 0 ? { ' ?  }# "  " ('

74

 (? ~S?& ' "" ? ('  & ?&

  ' " ' "  ,  ( & &(? # '  %""?  ? &, ' & ? % (  ""› ," "(   "Y?  ,  % ' " 1? "  "      ?&""#I   ?? 

" ? #

www.nim.ru

ГЕРОИ ПОНЕВОЛЕ G"&( ,  & "* ? &,#G ( % ,/ O   .[?  0   "% .) 0," "  '" ? %,! # H % "("  "  & ? , (1, ( ' ,  ' %"? # (? / ,(    '# 2, /? Q "" ,  " ! G"""

"&"' %    ? 1("&  1# /& "'" *  '" "' ›

СВОБОДА – ЗЛО (1, ( " , '(#H? (, "  ('  "(   " ? " " (( # "" ' ,Y  ? , & %' #H %*?    "  ?

   Q'RSTU


REVIEW

A +1" _C !` 47 1!

4 9 1 7)  7

?"2 47 + ! *

*1 +1 * + +4

#H* ,    &"(&'? ""? ( ' ," % ( , # )," 1"? ,#G' , "! ' ,   (' , ? '" ? &  # H "  "'" % ? & ' #["(   '"#$  "' %Y   "! , ! !( 

%? , '? " ( "& , ? &"  "? % # / "   , ('"

www.nim.ru

*  ? '" ? " , ( % #+"' BDyˆEƒ:D;56y=ƒ"%? " ",   " 

 ,  %  , "(? & x s¢¢K

| * '"?  " #

62 R {XXV yh ) 4"2

 !

4!  + "

1  1 ) ! 

  Q'RSTU

75


REVIEW

C 01 ) ) 4! " 

1 ! 1  1+ 

1*! 9 0

! 0 * +1 9

   !14 1  ! ┬ІHF

 ", ( "(#Q %' { ,%&' & '? & " & &} '" ' & (? '"  #

лџлЏлЋлЪлџлў лў лАлџлалЋлЪлџлў

лБлЌлЮлўлџлў лАлўлАлблЋлюлФ G"(  ! "? "     #G ?  % '"  % "&   %, ?  # ?  ,  ,," " , , &"

76

{   ,}#\ ",  ",  ┬ї4B%'(#N % ,' % ' ?  ? ( , ( ,  % ( , '   ?

 "" "  (? ? #

www.nim.ru

 %   "# '  &%  ,' (? Dishon 1 % , ? (""

,%? " , 

 && &# (" * "%" ? "( Y " 

/ ,  ( #Q (?  '"? ? Y "(? "" ,  ,'"  ( %? (? ",? #Q"" , "1 & '(& {"  "( " %" '" ? .?0 ( %( "}# ###G % , " ? 

   #Q  %' (

   Q'RSTU


REVIEW

61 9 440" ) >4!" 4 ! + 1 

9 1" 4 !4 4 " 14 " ! +1 0 

6 1 " ! 9  _9 ` *! "

" +" : " 

 )4  

 %  '  & (' && "  ,&' , &?& &# G'" ,' ,"? "   ?Skyrim# 1(%( ? "  " ? ' ",#H* ?  ' &"

 '" ( % ? " (  ' ,{'"  "( !Y "% & " %" '? ' ,", " "' "'}# / ' !   (% &  % ", " ( "& %# ' ,"( 

www.nim.ru

 ! " ? "&  # x s┬б┬бK | 1( "  " "&%#  "*  ( , &? ", '  , .!  !0# "# "  ?

L7=6y ?% & "'"( & ""( , &" !#N "&' "? % & " ,  ,' "#I (' &", .  . 0 % " "0 "( # "'x s┬б┬бK |  & "' ? '"#

┬Ў4L┬ј345 5=6>kDp4┬ѕkE:┬Ѓ8:;M  BDy┬љ┬ѕE┬Ѓ:D;56y=┬Ѓ  4B 4LW jkDpv;= zzz#z=86┬љ┬љ┬ў9=zM6y=#FDy

лалЋлЎлблўлЮлЊ лўлЊлалФ

7.2

 7 O 8 \, 8 N, 7 ┬Ф"% 6

  Q'RSTU

77


REVIEW

WAR THUNDER

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛ Игорь БОЙКО

e  + UJUT  " 

  1 04 "  14+> 

 6 ) €

 + RI PgYTNI * 1 e

12 +"0 " 4)  4!" 0 D

„!7

>4!" !  

 

W& &+.* ( & ' - &&"! x

wO G ?*= -' ")  @-' -)A E-  "! "'  -". - -)>

=+ & - -' " < -? A B-- H.-@Y ?  '"  ? #O?" , '"'" , & ' ( 1 &# $ (  !USº   #+ ( .(0" ".(0 # .(0`[(  "("( , &" ,'1, ( "("" ? '#

78

DE

$. -<-&*

& - %! ' &*! < " +(-

--, - ?+.; b<&

 .  G& -@

 ., " & ; T G Y

+&+(" " ! (

/.+ & -9+(

""+>' -+> /-"+

 &"/ & ,-A B;H;YN

"  (&"? "  *? ( " ( %& '"'# * " (  ? "# '" " &'# &" ? !" "( ' '"# DE

S .- Q - ' *>  ! < 

x wO -". -

www.nim.ru

?+. & -.)9&)

 +,); C&&) G

(  &A T ?+.' .* & @! "' . +( &* G(/+ "

0Q.+/'Q.+/:A B;H;YI( ' ,!  & %  "(  , % , '#… " *  % '" '" '"  ? ( ? (% #H? *" ?% '" '"` Q  ? % , &  ( ? (%!" " ",1*'  #"

% ? "(  ,'& ?  &  ("x wO

"#$' "  !  `1" " "# DE

R! "&! &.+' >9 ( &; ®- 

(- ! "" ?9

( = &* .*

 A B;H;Y ?&  %'"#[" "  "(" " ¢P

 L' LwM  , " #2 RSTS # ?&  " ( " ,* x wO # " T ""

   Q'RSTU


REVIEW

 ? ""#  ( '" ( " '" "%"  "? ("*&"  , '# "]1* ""% 

 "  "  "" '" ' '""%, ( "#2 ? '" (& ,% ' " '? " % '# ,* ( &( , '  ""   "% "" (? ' * " " # DE

x wO Y .-

Q - -/ ! . + ' - ( .)&) -( ' -! ?+"*- ",.

www.nim.ru

.-*; R "-<- Y &' /. /(; B <

( %A B;H;YI ,, ? (, "? ! " "  

,   " ? , #G " "

( ? % , 

 # (# H x wO 1 *'"  #G( '" #%  " (&#H ? ( (? %  ? 1*' ,"(& % &%"? &# Q 

  #$ ` DE

-)-! < x

wO Y G = % -;

B "" &?) <+&+> ( ' "  -! ""

Q -/ (. -?*' = -.,.A ~

 .) -& <' -A B;H;YJ LLw 1* %"'" ?

  Q'RSTU

79


REVIEW

& , "?  "# G '"  x wO (? '(&  ' ? "?  , # I % jOML#2'  "  " #/  , ' "? , JwLO

KM#O"(?

80

 `( ? #   &? #(  ",&  #N %" ,    ,% " *(   ( ' *& , '  #&   ?

www.nim.ru

( (% ? '# DE

B < G Q -)

&& &9-) .)

jOML! " &*' " =+ A B;H;Y[ , ' "? &" "' "?  ! "#Q( '" "? ,  '",'

 "·w‡#Q&&? " ! " " & " "(  ' ? " ? {OLJKW SUREHV Ȃ Ǚǚǒǖ ǚǏǎ}    ! ,& ( %? &' &# "  *  '%1 ? (#N"  (  ?  % ]1& & (""&# $''"  '" JMM NwK .0T R ? ' 

*', ? (  # +"  ? jOML " ! ( , '"   ( (? " # [ ", "( "( 

   Q'RSTU


REVIEW

 ( ! (  ? ' " #[ ( %   &" Â&#x152;Ă&#x201E;Â&#x2020;@Â&#x2020;Â ? "( % ' ',&# ","   (*? ? "! &" # DE

Âś+. @-' Q * & 

<- (*Q-A B;H;Y "!, ' (* ',#I , "%  ! ? ""  #Â&#x2026; % '" RSSÂŞ  " ('" ', "!? , %# &  ' %'  ( ((' , !? " "( " % 

www.nim.ru

,( #H* %  % %1 # DE

z¸O Y .- Q

& =/ / " ' (- - (&&&"

( & -&; Q-' &* <&-! & " ,

- &) Q ?*

 A W& ? ,- ?

-<* &-<! ? 

? &? G+ , " * +A

B;H;Y( ? , '   ('*, ? "Â&#x161;^' ( , '  %,  "  # (. ( ? ( " 0# ,  ( ,&  '"' " #H*"' '"  ,% '  ' "#?

 ("'"  , "' #N , ' ?  '% " ? #[  ", " , '" &   * '"? "  , #

 MMO/Simulator Gaijin Entertainment  Gaijin Entertainment  4B 4LW jkDpv;= www.warthunder.ru

  Q'RSTU

81


HARDWARE ТЕКСТ Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК ЦВЕТА ДЛЯ ГЕЙМЕРА G " & !"? ŒÄ†@† 5=™D>F=3Jj#RS? ' % '"," "3JjRSUS3JjRSUSJ: '1" '"5=™D>F=3JjRSªS# G&",% '( " "({36˜ 7>6F:;M} (, (" ?  &#N" ", !*!'"' ? "(""&1ŒÄ†@†3J#G' ," %" Y "("'" "((""& B—@ ( " " "{R•SW R|WWW•XR3JjRSªS RSUSRSUSJ:T|RS RX~S •XUW5JjTSªS TSUSTSUSJ:}#I %"? (" 5@@3~ (("(" ' # G ? % ! Y?  ")5=™D>F=3JjRSªSŽRSUSŽRSUS J: "Wª||SŽ~•||SŽ|X||S'", ™Dˆ;<=>ƒ„<:7:D;{"( ' ,( (  '%KDDƒ7}# ? (( 5=™D>F=5JjTSUSJ:% !XS#'"  &',",  "({& '"'" ? } '" (5=™D>F=3JjRSUS#

ОДИН НА ДВОИХ ' * '"? ",ŒÄ†@†L_†‡@B>Dƒƒ™:>= ,"" """ '"  , (""* ? '% #% 486;7=‹ƒ    '"  , & * '" " '"# " 486;7=‹ƒ3=‚DE7j ?

 & TSSSTRSS '" " " '" '?  '"RW? , Jj WÃW? , „4LTRÄ# *& '" "%"  , 'L=6ƒD;:F * *US4_—L4E67:;ˆy   "( " TR"# ( " %'" 486;7=‹ƒ3=‚DE7j%? %'#[" TSSS ! ÅR•S{',( " %} , '"  ! ÅRS'" #

82

   Q'RSTU


HARDWARE

МОБИЛЬНЫЙ ГЕЙМИНГ: НОВЫЕ ЭКРАНЫ

БОЛЬШИЕ, ИГРОВЫЕ И ЧУДОВИЩНО ДОРОГИЕ ŒÄ†@†,(" '   ! K:M™D>y6756y:;M@:ƒE6˜ƒ{. * '"  0}#N " &"%  ~X , 1W( '? "TRSO! % ¢@3{(  " TSSS , 1"( & &" & ".¢@30}5?LnjB !& TSSº@B†?4• "ŒÄ†@†L8:=E<# N"" ,%"'? "( @4T#W" ¢@‡†R#T1("% %? %   5=™D>F=3Jj# ('  .%",0 ' TRS9ƒ , WY (& & * %5=™D>F=3JjRSUSJ:#ŒÄ†@†" ,

*" &* % % "RST| #« ? "%" W?X##

В ПОГОНЕ ЗА УШЕДШИМ ПОЕЗДОМ    "? ( % "   " ?  ( %&   #I  ? L3DF‹'" & ? " j•ªS4>DKJBà ?  ,  &# (  " ."&, 0(& ?    & ( "{%

www.nim.ru

 †;;DEˆp'" &œ? !  , (&"", &"& '#* " "T~ TÆ " '' ,  ((TX ~Æ"'" &? ', (!& !#H  " &  " •( '"TWWO!#'  & "' " & !  # I %†;;DEˆp "  &? TWÆ "#* §@?_„@ (  &" &(_„@? ' |Sº & !  KJRSRS{3=F#RSRS}#Q , & !"% ( " # !  " &".? 0* "#H '%.' ? 0 "'"( œ?* "(.( 0% " ',  " ( %, "(, "(", "',%(?"' ,'  * #

" (‡@  "}#H* "( . 0!? Y "  " " "   ,LJ‡#R"? "( " ",  " , , " 4B†?„pT~ "( ,? "(&'" #I ( , * "  ? " ' & % 1  "  " "!, #   Q'RSTU

83


HARDWARE

САМЫЙ ИГРОВОЙ СРЕДИ ТОНКИХ, САМЫЙ ТОНКИЙ СРЕДИ ИГРОВЫХ

ПРОСТО AGON! vB " %& "5vŒ#G',? * ,TUSS  "RªÆ , RX~S&TWWS(  % &  .', (0, ! "  # ["5Rª•§Bj  ! Lā WSSŽR •SSSYT!& |Sº @B†?4•# " "W  ( '"* % TWWO!#H? % &"  (  &, !‡@™>==L˜;FR¢@3#  5Rª•§B5 ' , !JŒWSS ŽR TSSSYT ( '"T~X O!%ŒÄ†@†5?LnjB " , " T# H" % ( ' {5Rª•§B5} '{5Rª•§Bj}#Q '? "

  , ('( vB"% "

 " (  #

SSD СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ +" '"' LL@? " %  Y! ! " ('"%   "* ?  ? ( 

  (" , ?  , (# I ,''? ,"  (]1,# I %" ?  '"& *'" &,?

84

zzz#;:y#>ˆ

 L—L  " & ' 3v5£=8˜>ˆƒL#+"" % , ,(" & ?   # *& '"% !†;7=EBD>=:ª? UªXS¢ , '5=™D>F=5Jj TSªS‡6p?§{UO}5=™D>F=5JjTS~S{~O}#G  1T~"RWO@@3W?R~~~# " " 'LL@RX~OTI# G"&& ", "% *  "TX ~Æ "&" ¢Ä{†4L?}#G'(? " • ( '"TWWO!& TSSº ƒ35K{ †4L? " '& " "~Sºƒ35K}# I % "("& ' ? &{—LK•#T5=;RJ˜=?B —LK•#S5=;TJ˜=?B —LK•#T 5=;RJ˜=? —LKR#SJ˜=?¢@‡†R#S} '& {C:?™:USR#TT6FRpRKEˆ=7DD78X#S}#"  '"   35K?  ,   ( %"( %!? '" " #H ' &•~S&RUS&TX ªX "R T # « '" ±( '? '", &% ( "'" %"."0 ' 3v5 £=8˜>ˆƒ‡  ( ,! TRS#'"# H % 3v5 £=8˜>ˆƒL"%? ( % '#

 1?  &(•@§_B ŒŒ@ ( & " , ,W' ( # H , "?  " ? " WUS?XTRO%' ', ŪS LL@ TI1, ÅTRS  RI1, ÅRSS#"* ,  ? " " !?  

" !%? #


2xF)


HARDWARE ТЕКСТ Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

СВЕЖЕЕ ЖЕЛЕЗО КАРТА ПАМЯТИ ADATA PREMIER ONE SDXC UHS-II

ƻNJǓǜǙǚǘǒǑnjǘǎǒǜǏǕǩDGDWDFRP  1  ,    ",# " "@J4>=y:=>vŒ„L@jB—¢L?†† &1  &# *  ?  L=Fˆ>=@:M:76EjB&" ~W TRURX~O# H% —¢L?††"? , ("* ? ‡_B

ГАРНИТУРА HYPERX CLOUD STINGER CORE

'( "(( , {R|SR~S[Ž? }#I ,"',  "?  3C"?  , "( U Ä31(% ! %  , Ä|S#H*% ? ! (! '„BB# €,(" % , %Y  '  ?RXÃUXÈB '?

ƻNJǓǜǙǚǘǒǑnjǘǎǒǜǏǕǩK\SHU[JDPLQJFRP " ¢˜=>jBEDˆ<(? " (' ! &  & , ""# ["¢˜=>jBEDˆ<L7:;M=>BD>=  , %  """¢˜=>jBEDˆ< L7:;M=> "( . (0# N" ,  " "1 RTX #+", '  & ' '( && "! "(  % !" * # "WS? &  &(  ,RS?RSSSSO! "T~G#[(? ", ( XSTUSSSO! {  ," } ,  ' %#N" '" • X? , "  ? "T •# '" ,? " " ? ," " "( #

° µdd ȵ 86

% , ("'&? ,(&, , "( ,(!"  "#

µ Œdd ȵНОУТБУК MSI GF63 8RD

ƻNJǓǜǙǚǘǒǑnjǘǎǒǜǏǕǩPVLFRP G,"( &.'%&0 &'# ""% !†;7=EBD>=U? "{BD>=:X "BD>=:ª} ŒÄ†@†5=™D>F=5JjTSXSJ:#[%  ""&%  '"! ‡L†, ("% ", "# "%,  , ?  TWÆ" (TX ~Æ ' ( ,  ',   ? (#,&(&,% "&†4L?* , ™ˆEE¢@& ! ("( " ',

& *&" %  % ""? ( &" # H'&'("U?TS #'"%' ? " 5™~•U3Q#œ * "  '"? (,? ! !U3@?SWWj U3B?SW~  { '"" 5=™D>F=5JjTSXS} LL@ TRUO#

ŠŒ ddd ȵ
HARDWARE ТЕКСТ Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

DELL G3 15 3579:

ИГРА С ДОСТУПНЫМ ЦЕННИКОМ k1 44  !

 " )4 !4+* + 7 12 GQQ

' &/ '/( 1 0 4 1+4^ 7

 ) " <41 7 44

>  /% 14 G , ( " " " !  " , ""(? #G ," ? "%" " ( " (? '1("%? @=EE5•TX•Xª|# /  ? "    ,%& ? ",  &" "( ,( C6‚=ƒ ‡6ppˆ<:D4>D# "  (? "'? ! '"  ,  "  '% ? ! # N %  (& ?" & ! '  

www.nim.ru

 (Y(& !†;7=EBD>=:X?U•SS¢ UO  ŒÄ†@†5=™D>F= 5JjTSXSWO  '# N  "( ¢@@ TILL@ TRUO# 2  "TX ~Æ , ™ˆEE¢@ {T|RSpTSUS(}"? &" †4L#Q(? " '"   ,? "  (&  & ( ' ( % ? ' , !# H 

    ? ! !& * Y " " ' *( " ? '" 

""( ' ,#\ & '" " ',

  '"? "( " ', # " ? ! ?  5=™D>F=5JjTSXSJ: "5=™D>F=5JjTS~S‡6p?§ 

 % ' ? !†;7=E BD>=:ª?UªXS¢ "('.? 0LL@? "# ,'&?  @=EE, ( C:?™:" USR#TT6FKEˆ=7DD78 X#S# ' , ? "( '? —LK•#T " ,J˜=?B% J8ˆ;<=>kDE7• L@Ž ‡‡B • X?

 ," &¢@‡† R#S3Â?WX# '  " R X•  ' "? •US&RXU&RR ª1 ? ((" &TX ~Æ"# /"X~ É('( W?X( '? " ' &"%& ? ",1 ( "&," "? '

, (  " # !"@=EE5•TX•Xª| "

'" , " " &  "  ! " "? ",, #  !

 " ' ? " { ,%? }#

  Q'RSTU

87


HARDWARE лблЋлџлАлб лћл╝лИЛѓЛђлИл╣ лњлљлАлўлЏлглЋлњ

лўлЊлалљ лњ лЉлълЏлглелўлЮлАлблњлЋ : 1 1  0 ! + xtULg +! " +  + +4 4 1 +> 0 19 " +1! 2 d+1" 41 # xtULg H┬ЅRSMHxqa;#

!1 " ! )* +1 

$ % " ? ' ' ,! 4vC┬ё34_┬Ђ├Є`2& , {┬ЋWS & RUS } " ? %35K?  ,  ,%? , & &" ? . ,0{ & ( "Y 5┬фS┬Ћ 5|S┬Ћ5]43vC┬є>=? E=┬Ѓ┬Ѓ ?   1' "4Dz=>┬љE6┬ў '? "}# Q!, , ?  "'" " ,  "" "? #"( 4B┬ЌLK ? ("(? ' 'Y% " ,? "4vC┬ё34_┬Ђ├Є# '5 35K? ? " _DM:7=F856y:;MLD97z6>= % &,? (& _DM:7=F8Y" ?  " # N", {? % "   "_:M87┬Ѓ┬љ==<1* ? "

?

88

%  '? , }' "  " '"4Dz=>BD>=   ? (  1', , '# H"* %  ', , ? "    & Y '" ! ,  &

 '   ,? % "# H* , '( "  %( ' Y, ? ,". "0" & US|X┬║ 

 ( "? % " ( "( "',  "#) , ? '" " , ? % 'Y , % " ,% '  # H" , ? % "  "%"? ,  ? & " , ",  {*%?   ' ,!  !, ?

www.nim.ru

  ? & }# " " '(&Y" ?   ' ,&, " ( # ┬ю"? ┬Ћ 1R  " &?  , *", ?  " R# " % ┬Ї? ,!? "" _DM:7=F854vC┬ё34_┬Ђ├Є# %  

% ! Y?, ?   TX?RS #'"{? 1"|#  5┬фS┬Ћ' ~ X# , 5|S┬Ћ "|# 543v1" TT#'"}# (  ,  

!? _DM:7=F8 , &'","  ,  (#  %  "'"& !&? " #

   Q'RSTU


Z-ZONE

ТЕКСТ Александр ВАСНЕВ

10 ФАКТОВ О DOOM, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

       ! " # $   %  %&&' ("  ! ) *

* * &  %! !! +"'

1

, ( ":<LD97z6>= " " "  ".$%&0#N" " % RS? € "!,#H( , ":<LD97z6>=N% ?  " ( " (  ? " .\" ! 0Q* )#,?, (  ,'" ? '  """* ',"'#,  , '( " , "  "( " (? '  " % ( &('# "? (" "!  #

90

www.nim.ru

9 8 1

B 17 $

 !  


Z-ZONE

2

(& "Doom " " @Â&#x2C6;;M=D;Â&#x192;A@>6MD;Â&#x192;  '" (" :<LD97z6>=# ? " ", " &" " , " ? (#' "',,  &, #I% ? , "'&" 

 " # H' Doom ' %  , ", ' &#   /

"' ,  ! "% '," ! #,?,  ? ( %

"' , " "', ?  # (" " '", , ? , ! ' '" # +" Q"* ? '" %, ( & "#

www.nim.ru

?*!1

D1 " !1!4

8 ! 

 !  

91


Z-ZONE

4

3

 , Doom ( ,(% " ( ( ' % ? ' , #%,  , ' #N%  , " (   , '( """.« 0 T|U~ 

 " """I, H" # ,! %, " , "" '"(&" "% "#  " ( &(&"

 "Y.@DDy0#$, (.0# ??""  .' 0#["  (  & ' '# :<LD97z6>= (&"" Doom *'"%#

 , ? '( ? Doom , ? I"" "' !" "  ' "# ( ",  '    , "@DDyK:kE=# I  , "?  %%?  ( ( ,*& '

 " "  " ( '? % "#/ ? "N%( " " #N "  ( "   " , ".? 0#I""&   " , (  ",Â&#x20AC;"I* # ""%" " ,  N #

d |

5

 ? " % ", ? "  " '" "& "#  , " ( "   "  ? % , ' " :<LD97z6>=# /(& N%" !, Wolfenstein#2 !? " ( " ' 

92

9 C 1 , 3

 d |

:<LD97z6>=I"" N%)#" "? '# '" Wolfenstein RPG "  &""  ,"&% '? # &'(" ? " "  "(  " ' (, "#( ' ,Doom% " ]1 & " ,#

www.nim.ru

81! 

 !  


Z-ZONE

6

H" ,?   Doom :<LD97z6>='"  ? (  & ? &"  &# , ""  %' " ( " " ,? JDÂ&#x2DC;Â&#x192;Ã&#x160;3»Â&#x2014;Â&#x192;#Q&%' , , '? ( ", # I"%" ", ? " #O" ! ' "O H ( ! , "? ,""# &("  .  "!,R0.)'? "!0# ,( O , ""! ""(& ( %? "& "'",? % , "# H"O :<LD97z6>= N H ( ! " '"% @DDy# N " (? % (Q . 0B@4>D¦=Â&#x2039;73=<#H '" &%"%" "'! % "'?  #' "  ( (?  "Doom%#

7

Q ( Doom1 "' ,? #N" (? ,!&&( & " "" "" # H(&*'" " , ( &?"( & '" '& &, ?  & #I '" ,   LE6Â&#x2DC;=> KE6FÂ&#x2039;L6kk678#,. ?  &0 ' " " , '" Doom#Q  '? "" "'? % ,  #

www.nim.ru

 !  

93


Z-ZONE

8

H *, Doom  "'" ? (,"" ? ,' "# Â&#x153;" '"? &" ", , ( "* & , "#G( (   '" (( 

 "'"  ( "  % , " " #

94

www.nim.ru

Doom " "  (' "(" % (, "C:;<DzÂ&#x192; |X# & ""O % ":<LD97z6>= * " " #\ " &! " , ? ( ,C:;<DzÂ&#x192;|X ( "%'" !  " #H("?

 *' " ""O   , " O'*""# [% , , '  ? ( "|S?&  "    "! #H*"& Doom   ", ." .N 0#H " "  Duke Nukem 3D#

 *!4 +1*9! GYK Â&#x2039;YK 'G

9  14+ !4 

 !  


Z-ZONE

9

Doom " ?  " % (

]1 "?  "% Maze War  "  ÂŞS?&# :<LD97z6>= ,' ? <=678y67F8# H"Doom " , '"" ('? &, #Q '""" (*, ", , '  |S?&'" ( ( # O , C6Â&#x192;8:;M7D;4DÂ&#x192;7 "

(? ~1 8 1>e

( ( "", Doom ("?  ?["" #H"( (' , ? "' ,  #Q"" " ( '" # N' (Doom ", "? "JB4Â&#x2014;@4 ~~~# Maze War

10

Doom "   '" ? ",   ( % " QÂ?/#  (Â&#x2021;6>:;=@DDy ,? " ," &#N ,'" ,(&(" &"  " "(#\ ( , "( " " 1 " ( ' , ?  ? '& & !&#, &? " !" "? "Doom# Marine Doom

95


ПОДПИСКА

ОТСКАНИРУЙ QR-КОД И ПОДПИШИСЬ НА «НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА»

ʞ˓ˋˑ˒ˎ˃˕ˈˇˑͳͷ˚ˋ˔ˎ˃˒ˑˇ˒ˋ˔ˍ˃ː˃˚ˋː˃ˈ˕˔ˢ˔˕ˈˍ˖˜ˈˆˑːˑˏˈ˓˃Ǥ ʞ˓ˋˑ˒ˎ˃˕ˈ˒ˑ˔ˎˈͳͷ˚ˋ˔ˎ˃Ȃ˔ˑ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˈˆˑːˑˏˈ˓˃Ǥ ʠˎ˖ˉ˄˃˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˋ˒ˑˇ˒ˋ˔˚ˋˍˑ˅ǣ ʑˑ˒˓ˑ˔˞˒ˑˇˑ˔˕˃˅ˍˈˉ˖˓ː˃ˎˑ˅ǣsub@nim.ru ʑˑ˒˓ˑ˔˞˒ˑˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˌˍˑˏˏˈ˓˙ˋˋǣsms@sms-online.ru

3 6

НОМЕРА

900 

űŴűŷŻŸŹũūƅNIM 74 ŶũŶŷŵŮŹ3443

НОМЕРОВ

1600 űŴűŷŻŸŹũūƅNIM 75 ŶũŶŷŵŮŹ3443

12 96

www.nim.ru

НОМЕРОВ

3000 űŴűŷŻŸŹũūƅNIM 76 ŶũŶŷŵŮŹ3443

   Q'RSTU

NIM_09_2018  
NIM_09_2018  
Advertisement