Page 1

Rayong

issue 2 VOL.18

MAR 2015

THE LIVING STYLE Life Style ของคนรักบาน เปดประเดิมดวย บานคุณเดียร รวมสมัย+บาหลี เปนยังไงไปดู

Property Knowledge ผังเมอื งกับราคาทีด่ นิ

Property Inside The Canal Condo เราเนนคุณภาพไมใช หวังแคลดตนทุน

Hotel & Travel Interview Myanmar Part 2 @ มะริด การเติบโตของอสังหามะริดเมืองทาแหงการคาขาย ริมทรัพย ศรีราชา

µÔ ´ µÒÁÍ‹ Ò ¹¹Ô µ ÂÊÒÃÍ͹䬏 ä´Œ · Õ è WWW.ISSUU.COM/PROPERTYGUIDE ËÃ× Í SCAN QR CODE

1


ายพ�เศษ . ท ุด คา ลบ

ส  รา .59 110% ส า ก าวน ง 1 ูŒ ไดŒ

โอหลุดด

พ�ย าท ก เ . ม บ หŒอง .1 ตร. ,000 36 �ยง 10 เพ ง อ จ

หŒองเช‹าราคาพ�เศษ เร��มตŒน 7,500.-

บŒานเดี่ยว

ยูนิตพ�เศษ รับของแถม

ชุด Build-in, สัญญาณกันขโมย

และแอรหŒองนอนใหญ‹

www.vanahome.com

เพิ่ม เพ�ยง 6 หลัง สุดทŒาย

2


โอกาสสุดทŒาย

ก‹อนปดโครงการ “ฟร� ของแถมมากกว‹า 10 รายการ มูลค‹า สูงสุด 150,000 บาท”

3


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”

4


พบแบบบŒานใหม‹ Modern loft Style เร�่มตน

5.59 ลบ.*

พรŒอมรับโปรสุดพ�เศษ !! โทร. 081-257-7174

เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น

5


TERMSUB GROUP

Wisdom Grandiose Condo

038-615-114 088-223-0004 ( ËÅѧâÎÁâ»Ã ÃÐÂͧ )

àµÔÁ·ÃѾ »ÒϤÎÔÅŏ 1

038-026-108 088-223-0006 ( ·ÑºÁÒ ÊÒ 36 )

www.termsub.com 6


àµÔÁ·ÃѾ »ÒϤÎÔÅŏ 2

038-026-108 088-223-0006 ( ·ÑºÁÒ ÊÒ 36 )

Town Square

038-027-898 088-223-0006

( ÊÕ่᡾ǧÁÒÅÑ »ÅÇ¡á´§ )

ตอบโจทย ท ุ ก ไลฟŠ ส ไตล 7


Editor’s Talk ปท่ี 2 ฉบับที่ 18 เดอื นมีนาคม 2558

Vol.18

บรรณาธิการ ณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย

WHERE TO FIND

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDERAYONG

add เลยลูก

A TEAM บรรณาธิการบริหาร : นายนรา รัตนนราทร บรรณาธิการ : นายณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย กองบรรณาธิการ : นายจักรพล สิริยกุล ณ อยุธยา, นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวธันยชนก ไสยวรรณ ฝายออกแบบ : นางสาวไพลิน ตันตินิยมกุล, นางสาวสุปะวีณ โสดา ชางภาพ : นายณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย เรียบเรียง/พิสูจนอักษร : นางสาววนิดา ชื่นเปลื่อง บัญชี/ การเงิน : นางสาวมณิชญา ศรีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย : ทนายมานิต เล็กโลง บริหารงานลูกคา : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวเบญจพร เลาหลี, นางสาวปยมาภรณ ศรีปราบ, นางสาวสุคชา อาภาพรรณากร แปลภาษา : นายพิสิษฐ สะเภาคำ, นางสาวมีนา พลยุทธภูมิ Contact US : สำนักงาน HNM Media Co.,Ltd. 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

8

082-142-3642 092-223-5331 085-388-6091 092-119-5889


บานเดี่ยวสองชั้น

เร�่มตน เพียง

2.xx ลานบาท

Lively Community แวดลอม…ดวยสังคมอบอุน *ภาพและบรรยากาศจำลอง

facebook.com/vanarin.property ติดตอสอบถาม

โทร. 089 936 0669 79


CONTENT Vol.18

ปท่ี 2 ฉบับที่ 18 เดอื น มีนาคม 2558

52

84

20

58 84

16,18 News & Events

ขาวโรงงาน และขาวทั่วไป

58 Hotel & Travel

Myanmar Part 2 @ มะริด มะริดเมืองทาแหงการคาขาย และแหลงอุดมดวยทรัพยากร

20 Property Inside

24 Project Review

36 Property Knowledge

The Canal Condo เราเนนคุณภาพ ไมใชหวังแค

ทรัพยแสนลาน Good life

ผังเมืองกับราคาที่ดิน

ลดตนทุนจากวัสดุกอสราง เพื่อใหไดกำไร แตเราตองการ โครงการที่มีคุณภาพเพื่อสง มอบใหกับลูกคาเกิน 100%

is happening soon !!

60 Property Tips

72-76 Classified

เลือกสไตล “บาน”

บาน ที่ดิน คอนโด มือสอง

ใหตรงกับสไตล “คุณ”

50 Interview

การเติบโตของ อสังหาริมทรัพย ศรีราชา

76 52 THE LIVING STYLE

Life Style ของคนรักบาน เปด ประเดมิ ดวย บานคุณเดยี ร

54 56

·ÔÈ·Ò§¸ÃÃÁ

ลายแทง..แหงการใหอภัย

รวมสมัย+บาหลี เปน ยังไงไปดู

84 Eating Out

Gyuda Yakiniku สรวงสรรคแหงการปงยาง สไตลญี่ปุนแทๆ

86 Health & Care กินอยางไรเพื่อลด คอเรสเตอรอล

ธรรมชาติ

ZONING 2-49 Rayong / ÃÐÂͧ

วานา เรียลตี้ คาซา ซีไซด The Area เพ็ชรรัตน เลควิลล เพลินใจ กรุป กุญชรสิริ The Landscape Condo The Nine Condo I-Style 10ไพรเวท พารค

ธราริน The Deco ธาราญา มารวยทรัพย วนาริน ศักดิ์สายธาร The Privacy Design The Canal Condo ทรัพยแสนลาน The Rich

YES condo บุญถาวร 7 บานกลางใจ อัลติเมท คอนโด The scene, อารยา Sippo Thai รมยนริน ร็อคฮิลล The Capital Town

51-57 Nikom, Pluak Daeng, BorWin / ¹Ô¤Á, »ÅÇ¡á´§, º‹ÍÇÔ¹ อีสเทิรน แอทนอรท The Trust Platinum Place condo SC Village

71 Hotel / âçáÃÁ

Rayong City Hotel

61-69 Design, Materials and Construction Home Mart ระยองเคหะภณ ั ฑ Conwood แสงทอง มั่งคั่ง กรุป เอื้อศิริโฮมแมททีเรียล ระยองตังเซง แปซิฟกไพพ

MAX เครื่องกรองน้ำ Cotco Group วุฒิชัยโลหะกิจ ระยอง Air Eastern


รายการแถมมีดงั ต‹อไปนี้

ทาวนโฮมหลุด!!! หŒองหัวมุม 1 หลังสุดทŒาย

ราคาพ�เศษสุด ๆ ร�บก‹อน มีสิทธิ์ก‹อน

ปูกระเบือ้ งหนŒาบŒาน(ลานจอดรถ)เต็ม ปูกระเบือ้ งหลังบŒาน(ซักลŒาง)เต็ม ราวบันไดเปšนสแตนเลส ทำหŒองใตŒบนั ไดใหŒเร�ยบรŒอย แอร 9,000 BTU ผŒาม‹านทัง้ หลัง เหล็กดัด+มุงŒ ลวด

รายการและราคาพ�เศษนี้สิ�นสุด

31 มีนาคม 58 เท‹านั้น

¨Í§Çѹ¹Õ้

ÃѺʋǹŶ

100,000 ºÒ·

àÃÔ่Á 2.XX ´Ô áÍàÃÕ : ºŒÒ¹à¾

ºŒÒ¹á½´ 2 ªÑ¹ ้ 4 ˌͧ¹Í¹ 2 ˌͧ¹้Ó www.theareahome.com

µÅÒ´ µÐ¾§

µÅÒ´à¾

www.facebook.com/theareahome

â·Ã. 081-171-9822 , 086-994-5098

11


12


PHETCHARAT CLUBHOUSE โทร. 081-467-1817 , 038-023-597 13


มี.ค. นี้ 14


15


16

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล และบร�ษัทในกลุ‹ม รับ 5 รางวัล อุตสาหกรรมดีเด‹น ป‚ 2557

16

เอสซีจ� เคมิคอลส สนับสนุนถังขยะเพ�่อรณรงคการแยกขยะ ก‹อนทิ�งในงานกาชาดจังหวัดระยอง

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ใหบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน) (PTTGC) สาขาที่ 11 (โรงโอเลฟนส 3) โดยมี ค ุ ณ สุ พ ั ฒ นพงษ พั น ธ ม ี เชาว ประธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห าร และกรรมการผู  จ ั ด การใหญ เป น ผู  ร ั บ รางวั ล ในพิ ธ ี ม อบรางวั ล อุตสาหกรรม ดีเดน ประจำป 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณพงษศักดิ์ อุดมคณารัตน ผูจัดการสวนปฎิบัติการ บริษทั ระยองไปปไลน จำกัด (RPL) ในเอสซีจี เคมิคอลส เปนผูแ ทน มอบถังขยะจำนวน 60 ใบ ใหกับเทศบาลตำบลเนินพระ โดยมี คุณบุญธรรม ใจกลา นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลเนินพระ เปนผูรับมอบเพื่อเปนการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจา ตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำป 2557

ไออารพ�ซี ร‹วมกับสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลŒอมระยอง ดำเนินโครงการเยาวชนรูŒรักษสิ�งแวดลŒอม เพ�่อพัฒนาทŒองถิ�น

ดาว ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาต‹อเนื่อง ขยายโอกาสการศึกษาแก‹นิสิต นักศึกษาไทย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง รวมกับบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “ เยาวชน รูรักษสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนที่ 7 และ รุนที่ 8 ” โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความตระหนักและรูคุณคาของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเยาวชน ณ โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร และโรงเรียนสามแยกบานน้ำเปน อำเภอเขาชะเมา มีกจิ กรรมฐานใหความรู แนวทางการรักษาและฟน ฟูสง่ิ แวดลอม โดยทีม นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี

นายจิรศักดิ์ สิงหมณีชยั กรรมการผูจ ดั การกลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย และนายสยมชัย สิงหรา ณ อยุธยา ผูอำนวยการ ธุรกิจ บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุน การศึกษาตอเนือ่ งรวมมูลคากวา 500,000 บาท แกนสิ ติ นักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 19 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารไวทกรุป สำนักงานใหญกลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย ในการนี้นิสิตนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ยังไดมโี อกาสฝกงานกับบริษทั ฯ เพือ่ เตรียมความพรอมกอนกาวสู เสนทางการทำงานในอนาคต


ยกระดับนิยามใหมของทาวนโฮม 4 ชั้น หนากวางถึง 6 เมตร เริ่มตน 3.xx ลานบาท

สิ่งอำนวยความสะดวก สระว่ายน้ำ Clubhouse Fitness สวนสาธารณะ

17


18

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

มูลนิธิตากสินระยองรวมเปดลานบุญภายในงาน วันสมเด็จพระเจาตากสินฯ และงานกาชาดระยอง มูลนิธติ ากสินระยอง ไดรว มเปดลานบุญ ลานกุศล ภายในงาน วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและระยองเคานดาวนเฟสติวลั 2015 ที่ผานมา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2557– 3 มกราคม 2558 เพือ่ ทีจ่ ะเชิดชูรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช นอกจากจากนีภ้ ายในลานบุญยังมีกจิ กรรมใหรว มทำบุญกันอีกมากมาย อาทิ ลอยดวงประทีปสักการะหลวงปูทิม ถวายสังฆทาน การไถชีวิต โค-กระบือ การแสดงนิทรรศการถายทอดเรื่องพระราชประวัติของ สมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น มหาราช อี ก ทั ้ ง เป น การเฉลิ ม ฉลองในช ว ง เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมที่นาภาคภูมิใจของชาวระยอง

โรงแรมไอเซน บัดเจท โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ เปดใหบร�การแลววันนี้ โรงแรมไอเซน บัดเจท โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ ไดเปดบริการหองพักราย วันอีก 1 แหง ภายใตชอ่ื ไอเซนฯ พลัส ซึ่งไดทำบุญเปดโรงแรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 57 ที่ผานมา 18

โครงการ ไอ สไตล รับสมัครงาน (ตำแหน‹ง)

1. ว�ศวกรโยธา 2. สถาปนิก 3. โฟรแมน 4. เจŒาหนŒาฝ†ายจัดซื้อ 5. พนักงานขาย 6. เจŒาหนŒาที่สโตร

2 1 3 1 2 2

Tel. 087-617-0338 038-029-373

The Landscape Condominium รับสมัคร พนักงานขายประจำคอนโด

เพศหญิง อายุ 25 ป‚ข�้นไป - มีเง�นเดือนประจำ + commission - มีประสบการณดŒานการขายจะ พ�จารณาเปšนพ�เศษ

Tel. 038-614-881


ฟร� ! เคร�่องใชไฟฟา 4 รายการ*

อำเภอเมือง

19


20

PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

เราเนŒนคุณภาพ ไม‹ใช‹หวังแค‹ลดตŒนทุน จากวัสดุก‹อสรŒางเพ�่อใหŒ ไดŒกำไร แต‹เราตŒองการ โครงการที่มีคุณภาพเพ�่อส‹งมอบใหŒกับลูกคŒาเกิน 100%"

คุณนร�นทรราช ไม‹โศก

กรรมการผูŒจัดการบร�ษัท เดอะ คาแนล (1999) ลีฟว��งแพลน จำกัด

จากทายาทเจŒาของกิจการรับเหมาก‹อสรŒางที่มองเห็นช‹องทางและแนวโนŒมการเจร�ญเติบโตดŒานอสังหาร�มทรัพย ในจังหวัดระยอง ทำใหŒเกิดเปšนจ�ดเร��มตŒนของโครงการดีๆ อย‹าง The Canal Condo 1. ความคิดแรกคือไม‹อยากทำโครงการใหญ‹ในเมืองที่ใหŒความรูŒสึกแออัด “ครับ เนื่องจากครอบครัวไดมีโอกาสซื้อที่ดินแปลงนี้ซึ่งเปนทำเลเหมาะกับการ กอสรางโครงการคอนโดมิเนียม เพราะการคมนาคมสะดวก สามารถเขาออกไดหลายทาง ประกอบกับเราตองการทำโครงการที่ไดบรรยากาศความเงียบสงบ เนนความเปนสวนตัว โดยเปนคอนโดทีไ่ มไดตดิ ถนนใหญทม่ี คี วามพลุกพลาน แตในขณะเดียวกันก็มกี ารคมนาคม ที่สะดวก อยางในอนาคตอันใกลนี้ การเดินทางไปยังหางสรรพสินคาอยางเซ็นทรัลระยอง ก็สามารถเดินทางไดสะดวกมาก”

2. แต‹จ�ดเด‹นของ The Canal Condo ก็ ไม‹ใช‹แค‹ความเปšนส‹วนตัว “วัตถุประสงคอีกอยางของเราคือตองการทำคอนโดที่แตงครบพรอมเขาอยู โดยตัง้ ใจออกแบบและเลือกแบบเฟอรนเิ จอรทกุ ชิน้ ดวยตัวเอง เราคัดสรรแตของทีม่ คี ณ ุ ภาพ ใหกับลูกคาและจากประสบการณดานงานกอสราง ทำใหเราเลือกวัสดุที่นำมาใชในการ ก อ สร า งเป น วั ส ดุ เ กรด A ทั ้ ง ขนาดเหล็ ก กระเบื ้ อ งปู พ ื ้ น ผนั ง ประตู กระทั ่ ง หน า ต า ง คือเราเนนคุณภาพโดยไมใชตองการหวังเพียงแคลดตนทุนจากวัสดุกอสรางเพื่อใหไดกำไร สูงสุด แตเราตองการโครงการที่มีคุณภาพเพื่อสงมอบใหกับลูกคาเกิน 100%” 20

3. เร�ยกไดŒว‹าคุŒมค‹าสุดๆ สำหรับลูกคŒา คนพ�เศษ “ครับ นอกจากนี้ The Canal Condo ยังแถมวอลเปเปอร เฟอรนิเจอรบิวทอิน คือให แม ก ระทั ่ ง เครื ่ อ งใช ไ ฟฟ า อย า งโทรทั ศ น เครื่องซักผา ซึ่งถือวาเปนคอนโดที่พรอมเขาอยู จริ ง ๆ นอกจากนี ้ ใ นโครงการจะมี ส ระว า ยน้ ำ และฟตเนสซึ่งเปนตึกที่แยกออกมาอยูบริเวณ ลานจอดรถซึ่งอยูบนชั้น 2 สวนดานลางก็ใชเปน พื้นที่จอดรถในรม และที่จอดรถก็ใหพื้นที่ 100% โดยหากคำนวณการจอดซ อ นคั น ก็ จ ะทำให ม ี พื้นที่จอดรถมากถึง 120% จากจำนวนหอง 78 ยูนิต”


4. แลŒวถŒาพ�ดถึงกลุ‹มลูกคŒา มองหร�อเนŒนกลุ‹มไหนเปšนกลุ‹มเป‡าหมาย ของโครงการ “เราจะเนนกลุมลูกคาที่เริ่มทำงานในระยองมาแลวระยะหนึ่ง ซึ่งกลุมนี้ มองวาสวนใหญเปนกลุมที่กำลังเริ่มสรางครอบครัว จึงอาจตองการโครงการที่สงบ และการคมนาคมสะดวก หรืออีกสวนก็อาจเปนกลุมคนที่มีวัยวุฒิหนอยที่เขามา ทำงานและตองการความสงบ สวนกลุมลูกคาที่เพิ่งเริ่มตนเขามาทำงานหรือกลุม วัยเริ่มทำงาน ซึ่งถือเปนประชากรแฝงนั้นโดยสวนตัวผมมองวากลุมนี้ยังคงตอง การคอนโดทีม่ คี วามพลุกพลาน และตัง้ อยูใ นพืน้ ทีใ่ จกลางหรือใกลเขตเมืองมากกวา”

5. นโยบายทีผ่ บŒู ร�หารเขŒามาดูแลโครงการดŒวยตัวเองทำใหŒเราแตกต‹าง จากหลายๆ โครงการ “อันนี้คือความพิเศษสุดอีกเชนกัน คือการที่ผูบริหารเขามาดูแลดวยตัวเอง แบบครบวงจร ตัง้ แตงานกอสราง การตลาด และก็งานขายทีต่ อ งรับฟงความตองการ ของลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการใหไดสูงสุด ดังนั้นลูกคาที่เขามาซื้อคอนโด ของโครงการสามารถติดตอเขาพูดคุยรายละเอียดในการปรับแตง เพิ่มลด การตกแตงตางๆ ได ซึง่ ตรงนีถ้ งึ แมจะมีความยุง ยาก แตเนือ่ งจากเราเปนผูบ ริหาร เปนผูดูแลและควบคุมการกอสรางดวยตัวเอง เราสามารถสื่อสารโดยตรง กับทีมกอสรางเราจึงสามารถทำออกมาใหตอบสนองความตองการของลูกคา ที่อาจมีความตองการที่แตกตางกันได”

The Canal Condo “Good quality is our main objective. We do not hope for profits from reducing the cost of capital of the building materials, instead we insist on good quality outcome that serves our customers more than 100%” That was the main objective of Khun Narinrat Maisok, an executive director of The Canal (1999) in launching a condominium project which aims at good quality by heart. Not only do the customers feel peaceful atmosphere and their privacy, but they are also provided a great deal of convenience in transportation due to the right location of the project. “For your happiness and peaceful relaxation to your family, the Canal Condo welcomes you at its best” 21


22


condo

Th

กวางกวา…ลงตัวกวา ใหครบในสิ่งที่คุณตองการ ในพื้นที่ 33 ตรม. เริ่ม 9xx,xxx.ถนนราชชุมพล (ค.2)

สัมผัสสุนทร�ยภาพของ Condo ในรูปลักษณแบบ Art-Gallery เง�ยบสงบกับธรรมชาติ แม‹น้ำ-ทะเล

ใจกลางเมืองระยอง

แยก P.M.Y.

ถนนสุข�มว�ท

สนามกีฬาฯ

รพ.กรุงเทพระยอง

Zoods ถนนราษฎรบำรุง (สายล‹าง) บŒานตะวัน Th

condo

หาดแสงจันทร

TEL : 085-211-3030 by modern park

23


24

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

โครงการ

ทรัพยแสนลŒาน

Good life

is happening soon!!

โครงการทรัพยแสนลาน “Subsandlan” โดย บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด ไดกอตั้งดวยความรวมมือ ของผูมีอุดมการณ และผูมีประสบการณทางดานอสังหาริมทรัพย โดยมีจดุ ประสงค เพือ่ สรางบานพักอาศัยระดับกลางอยางมีคณ ุ ภาพ และราคาไมแพง ซึง่ เนนความแข็งแรง ทนทานของวัสดุในเครือ HomeMart ความสวยงามในมุมมองของบานและทีพ่ กั อาศัย ทีม่ แี บบบาน ทันสมัย และเนนประโยชนใชสอยอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนของผู อยูอ าศัย บานเปนหนึง่ ในปจจัย 4 ของมนุษย ทีแ่ สดงถึงคุณภาพชีวติ และความเปนอยูของผูอยูอาศัยในสังคมนั้นๆ ซึ่งการตอบรับที่ดี มากของกลุม ลูกคาบานจัดสรรในบริเวณทีใ่ กลกบั แหลงอำนวยความ สะดวกครบครัน เชน หางสรรพสินคาทั้งหรูระดับ 5 ดาว “เซ็นทรัล” หรือแบบประหยัด “Big C, Macro” และ ใกลกับสถานที่พักผอน หยอนใจ “ตลาดน้ำเกาะกลอย” โดยไมใกลกับสถานที่ทำงาน และ การคมนาคมสะดวก และความปลอดภัย โดยเฉพาะคุณภาพชีวิต ของสังคม และบรรยากาศโดยรอบที่อยูอาศัยบริเวณนี้ดีมาก ซึ่งใน อนาคตตัวบานมีแตจะเพิ่มมูลคาขึ้นตามวันและเวลา ดังที่ไดกลาวไวแลว บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอรตี้ จำกัด ไดเล็งเห็นถึงประโยชนทศั นอนั กวางไกลของความเจริญเติบโตของ 24

พื้นที่ตำบลน้ำคอกควบคูไปกับลูกคาซึ่งตองการบานที่มีคุณภาพสู อนาคตของที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ จึงไดเกิดโครงการ ทรัพยแสนลาน “Subsandlan”เพือ่ ตอบสนองความตองการของกลุม ลูกคาบานจัดสรร ตัวโครงการฯ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 9 ไร มีจำนวนบาน 80 ยูนติ โดยบานทั้งโครงการยกสูงจากถนนปจจุบัน 1.00 เมตร เปนโครงการ ที่พัฒนาอาคารเพื่อที่อยูอาศัย แบบทาวนโฮม หนากวาง 5 เมตร จำนวน 62 ยูนติ ออกแบบสไตลแบบบานเนนความทันสมัยใหม โปรง และนาอยูอ าศัย เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงกลาง และอาคาร พาณิชยกวาง 5 เมตร จำนวน 18 ยูนิต เพื่อใหเปนที่รองรับธุรกิจ และ การเจริญเติบโตของประชากร ตำบลน้ำคอก และประชาชนผูท ท่ี ำงาน ในบริเวณใกลเคียง ซึง่ เปนแหลงของทีต่ ง้ั ของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย


Sup-San-Larn Project by BCL Property Co. Ltd. This project has been launched under the vision of good quality product in reasonable price. Besides the affordable price, this project may be of interest for those who live as middle class people. With the modern design together with meticulous details, residences can enjoy their living with a touch of joy and happiness. In addition to the design, the location of the project is suitable and convenient for transportation. The surrounding environment is also packed with public utility and recreational places. It sure is the one. Now, you can seize a life of comfort with high quality design lied within the project named Sup-San-Larn on the area of 9 acres. There’re 62 town homes with the front of 5 meters wide – suits for a small family and medium one. Plus, for those who seek to do business, 18 units of shop house could be of their business interest.

25


โครงการอินฟ�นิตี้ ทับมา

26


เร�่มตน

2.xx ลบ.

พรอมของแถม

มากมาย

7รายการ

ฟร�! ค‹าโอน เปดจองแลว!!

038.663.529

27


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

www.baanboonthaworn.com , Facebook : facebook.com/Baanboonthaworn

• บŒานเดีย่ ว 2 ชัน้ 4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พรŒอม หŒองครัว หŒองรับแขก จอดรถ ไดŒ 2 คัน และมีพ�้นที่สวนหนŒาบŒาน • พ�้นที่ใชŒสอย 165.50 ตารางเมตร • เนื้อที่เร��มตŒน 60 ตารางวา • ราคาเร��มตŒน 3,790,000 บาท

จองวันนี้ รับส‹วนลดสูงสุด

100,000 บาท

พรŒอมรับของแถมจัดเต็ม ราคาเร��มตŒนเพ�ยง 2.XX บาท * เง�อ่ นไขเปšนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด

• บŒานเดีย่ วพรŒอมเขŒาอยู‹ 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ , 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

ห‹างจากถนนสุข�มว�ทเพ�ยง 700 เมตร เขŒา – ออก ไดŒหลายเสŒนทาง ถ.สุข�มว�ท, เสŒนทางเขาไผ‹-ศูนยราชการ, เสŒนบายพาส 36 สำนักงานขาย เปดทุกวัน 9.00 – 18.30 น.

28


29


บŒานที่คุณเลือกไดŒ ในราคาที่ดีที่สุด

คุณเองก็เลือกไดŒ 1. เลือกทำเลสวย บรรยากาศดี 2. เลือกแบบบŒานที่ตŒองการ 3. เลือกลายกระเบื้องที่ถูกใจ 4. เลือก Promotion ที่คุณตŒองการ

ความสุขที่คุณสามารถเลือกเองไดŒ… 30


ฟร�! เฟอรนิเจอร เปิดจองแลŒว!!

หŒองนอน 2 ชุด

ทาวนโฮม เฟส 2 เยื้องโรงเร�ยนตากสิน ห‹างจากเซ็นทรัลเพ�ยง 5 นาที ติดต‹อสอบถามโทร 082-4640777, 038-621118 : SAK.SAITARN.Panorama.Rayong

31


ที่สุด…แห‹งการลงทุนที่คุŒมค‹า

มารวยทรัพย

บนทำเลดีที่สุด ใจกลางเมืองระยอง

เร��มตŒน

3.85 ลŒานบาท

ฟร�! เง�นดาวน

เปดจองแลŒววันนี้

ทำเลคุณภาพ…ใจกลางเมืองระยอง

PROMOTION ฟร�แอร ฟร�ป˜œมน้ำ

คุŒมค‹า…เกินราคา

ออกแบบดีไซนทันสมัย สไตลโมเดิรน พ�้นที่ทั้งหมด 466 ตร.ว. รวม 13 ยูนิต หŒองหนŒากวŒาง 4 เมตร ลึก 12 เมตร ขนาด 2-3 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พ�้นที่ใชŒสอย 160 ตร.ม. ที่จอดรถกวŒางขวาง รองรับไดŒถึง 25 คัน สะดวกสบาย พรŒอมรองรับลูกคŒาผูŒมาติดต‹อ

2832

ฟร�เคร�่องทำน้ำอุ‹น ฟร�แทŒงคน้ำ ไปกิ�งอำเภอนิคมพัฒนา 12 กม.

ไปกรุงเทพฯ

ถ.บายพาสสาย 36

แยกทับมา

แยกเกาะกลอย

มารวยทรัพย

ขนส‹งใหม‹ ศูนยราชการ ระยอง

แยกโรงไฟฟ‡าระยอง

ถ.แหลมมะขาม รŒานอาหารตŒนทางรัก ขนส‹งจังหวัด

ถ.สุข�มว�ท

Tel : 085-789-0228

รพ.ระยอง

สี่แยก พ� เอ็ม วาย สนามกีฬา รพ.กรุงเทพระยอง

ตลาดโตŒรุ‹งสาโรจน

สวนศร�เมือง


โครงการ

ทรัพยแสนลาน Good life is happening soon!! ทำเลดี อยู‹ใกลŒเซนทรัล, บิ�กซี ตลาดน้ำเกาะกลอย, แม็คโคร

Modern, Design, Lifestyle and Location.

Because Life is so good.

ราคาเร��มตŒน 1.69 ลŒาน TEL. 038-010470-1 , 098-852558-9

รร.วัดน้ำคอก วัด น้ำคอกเก‹า

วัดน้ำคอกใหม‹

เทศบาล ต.น้ำคอก

สี่แยกทับมา

สี่แยกเกาะกลอย ตลาดน้ำ เกาะกลอย

33


The Real Living zone of rayong.

¤Í¹â´áµ‹§¤Ãº ã¡ÅŒà«็¹·ÃÑÅ ÃÐÂͧ

à§Õºʧº¡Ç‹Ò à´Ô¹·Ò§Êдǡ¡Ç‹Ò ãËŒ¤Ø³ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò ´ŒÇ¢ͧá¶ÁẺ Full Option! àÃÔ่ÁµŒ¹·Õ่ 1.39 ŌҹºÒ· áÅзÓÊÑÞÞÒà¾Õ§ 20,000 ºÒ· Good offer For Your Life

á¡ÃÐÂͧ«ÔµÕ้

¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ·

¾º¡Ñº¤ÇÒÁà§Õºʧº¢Í§·ÓàÅ·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑ à˹×ͪÑ้¹¡Ç‹Òã¤Ã ·Ò§à¢ŒÒÍÍ¡ ËÅÒ·ҧËÒÂˋǧàÃ×่ͧöµÔ´ ËÅա˹շء¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒ à´Ô¹·Ò§Êдǡ´ŒÇ ·ÓàÅ·Õ่µÑ้§ã¡ÅŒËŒÒ§ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐʶҹ·Õ่ÊÓ¤ÑÞÍÕ¡ËÅÒÂáË‹§ ¤Ãº¤Ãѹ´ŒÇ ʋǹ¡ÅÒ§·Õ่ÁÕ·Ñ้§ÊÃÐÇ‹Ò¹้ÓáÅпµà¹Ê ¾ÃŒÍÁ·Õ่¨Í´Ã¶ 100% Tel. 087-148-8958, 086-398-8915, 038-029-077 Fax. 038-029-078

á¡ PMY

¶¹¹ÃÒªªØÁ¾Å ¤.2 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ âÁà´ÔϹ«ÔµÕ้

µÅÒ´¹้Ó à¡ÒСÅÍÂ

á¡à¡ÒСÅÍÂ

ᡵŒ¹·Ò§ÃÑ¡

¶¹¹ËÅѧáÁ็¤â¤Ã

¶¹¹ºÒ¾ÒÊ 36

ÊÕ่á¡ ·ÑºÁÒ

ºÃÔÉÑ· à´ÍÐ ¤Òá¹Å (1999) ÅÕ¿ÇÔ่§á¾Å¹ ¨Ó¡Ñ´ àÅ¢·Õ่ 111 ËÁÙ‹ 1 µ.à¹Ô¹¾ÃÐ Í.àÁ×ͧÃÐÂͧ ¨.ÃÐÂͧ 21000 34


เดอะ ดี ไซน ไพรเวซี่ ความสมบูรณแบบครั้งใหม‹กับบŒานเดี่ยว 2 ชั้น สไตล Luxury Modern Design เพ�่อการใชŒชีว�ตในแบบฉบับของคุณใหŒดำเนินไปอย‹างงดงามกับว�ถีชีว�ตเมือง ที่สุดของความเปšนส‹วนตัวเพ�ยง 25 ครอบครัว

ชีว�ตหรูเหนือระดับกับความสุขส‹วนตัวที่เหนือใคร …สัมผัสไดŒจร�งวันนี้

038 - 010 - 960

ภาพและบรรยากาศจำลอง

เชิญชมบŒานตัวอย‹าง พรŒอมรับโปรโมชั่น สำหรับคุณไดŒแลŒววันนี้ …

เร��ม 5 ลŒานบาท

สี่แยกทับมา

ถนนสาย 36

ถนนสายหนองมะหาด-ชายกระป†อม

33 35


36

36

PROPERTY KNOWLEDGE


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

ส‹วนลด พ�เศษมากมาย พบกันไดŒที่บูท

หŒางแหลมทองระยอง

ไม‹ตŒองดาวน เขŒาอยู‹ไดŒเลย

37


โปรโมชั�นสุดพ�เศษ เดือน มีนาคม

แจกฟร� แหวนเพชรคูร กั

สำหรับลูกคาที่จองบาน ในเดือน มีนาคม นี้

TYPE

A ºŒÒ¹à´Õ่ÂÇ 2 ªÑ้¹ 4 ˌͧ¹Í¹, 3 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ, 1 ˌͧ¤ÃÑÇ áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 60 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 184 µÃ.Á.

TYPE

B ºŒÒ¹à´Õ่ÂǪÑ้¹à´ÕÂÇ 3 ˌͧ¹Í¹, 2 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ, 1 ˌͧ¤ÃÑÇ áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 60 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 132 µÃ.Á.

38


TYPE

C

C

·ÒǹâÎÁ 2 ªÑ้¹

à´Ô¹Ãкº INTERNET FIBER OPTIC ¤ÇÒÁàÃ็ÇÊÙ§ (ÀÒÂ㹺ŒÒ¹) ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´Ê‹Ç¹µÑÇ Ãкº IP ´Ù¼‹Ò¹Á×Ͷ×Í ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´ ÀÒÂã¹â¤Ã§¡Òà ÃкºÊÒÂä¿¿‡Ò½˜§¼¹Ñ§ ¼¹Ñ§ºŒÒ¹¡‹Í´ŒÇÂÍÔ°ÁÍÞ à¾×่ͤÇÒÁá¢็§áç¢Í§ ¼¹Ñ§ºŒÒ¹ ½‡Ò©ÒºàÃÕº¾ÃŒÍÁἋ¹ÊзŒÍ¹¤ÇÒÁÌ͹ (ˌͧ¹Í¹) ©¹Ç¹ãµŒËÅѧ¤ÒºŒÒ¹ ½‡Òྴҹà¾Ô่Á¤ÇÒÁÊÙ§ â»Ã‹§ âÅ‹§ ʺÒ Ãкº¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ à´Ô¹·‹Í¾ÃŒÍÁÍÑ´¹้ÓÂÒ 1 »‚ à¾Ô่Á¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´ŒÇ Ãкº Key Card ࢌÒ-ÍÍ¡ â¤Ã§¡Òà ¶Ñ§¹้ÓÊÓÃͧ¾ÃŒÍÁ»˜œÁ¹้ÓÍѵâ¹ÁѵÔ

2 ˌͧ¹Í¹, 3 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ, 1 ¤ÃÑÇÂØâû áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 27.5 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 114 µÃ.Á.

085.329.3111 , 085.329.3222 39


เดอะ เดคโค่

ทาวน์โฮม ใจกลางเมืองบนถนนกรอกยายชา สไตล์โมเดิร์น

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

** ราคาเพี ย ง 1 ล้ า น ต้ น ๆ

โทร 093-323-3279,085-320-5888 โครงการ The Deco ถนนกรอกยายชา โครงการคุณภาพทันสมัย ใจกลางเมืองระยอง ราคาถูกกว่าคอนโดฯ ราคาเพียง 1 ล้านต้นๆ จองด่วนวันนี้! รับสิทธิพิเศษ เฟอร์นิเจอร์ตกเเต่งบ้านครบชุด ‘‘กระเป๋าใบเดียว เข้าอยู่ได้ทันที’’

40


41


บริษัท ระยองตังเซง 1993 จำกัด

THE P-GAL

จำหนาย เหล็กเสŒน เหล็กตัวซี

เหล็กกล‹อง ตะแกรงเหล็ก เหล็กชุบสังกะสี และวัสดุก‹อสรŒางทุกชนิด

by TAMOSE

4242

PACIFIC PIPE

TAMOSE


จัดจำหนาย : บ.ระยองตังเซง 1993 จำกัด ติดถนนสาย 36 ใกลŒวัดทับมา

Tel. 038.875.334

084.615.9393 43


44


Econo Start 490 B./Night

TEL. 096-0199917, 086-383-5306 45


à´ÍЫչ

THE SCENE

081-563-5085, 089-245-2984 Thescenemodernlife

Thescenemodernlife

ºÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ ¤ÇÒÁÊØ¢ÊäµÅâÁà´ÔϹ

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 2 ªÑ้¹

¤ÇÒÁÊØ¢àµ็Áæ ¡ÑººŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹ÊÁÑÂãËÁ‹ 2 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍÂÀÒÂã¹ 178 µÃ.Á. ãËŒ¤Ø³ä´ŒÊÑÁ¼ÑʤÇÒÁÊØ¢ ¢Í§¤ÓÇ‹Ò ºŒÒ¹...Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 1 ªÑ้¹

àÃÔ่ÁµŒ¹¤ÇÒÁÊØ¢§‹ÒÂæ ´ŒÇºŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹 ÊÁÑÂãËÁ‹ 1 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 2 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 3x5 Á. 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×¹ ้ ·Õã่ ªŒÊÍÂÀÒÂã¹ 133 µÃ.Á. áŌǤس¨Ð ¾ºÇ‹Ò ªÕÇÔµÁÕÊäµÅ ʺÒ¡NjҷÕ่¤Ô´

ÇÑÊ´Ø - ÍØ»¡Ã³ÁҵðҹºŒÒ¹

ÍÔ°ÁÇÅàºÒ Ãкº¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ »ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§à»š¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁÊÕ¢ÒÇãÊà¢ÕÂÇ·Ñ้§ËÅѧ ½‡Ò©ÒºàÃÕº·Ñ้§ËÅѧ¾ÃŒÍÁ¿ÍÂŏ¡Ñ¹¤ÇÒÁÌ͹ ¶Ñ§ÊÓÃͧ¢¹Ò´ 1,000 ÅԵà ÊÒÂ俽˜§¼¹Ñ§·Ñ้§ËÁ´ ͋ҧŌҧ¨Ò¹ 2 ËÅØÁ¾ÃŒÍÁà¤Ò¹àµÍϻ١ÃÐàº×้ͧ 2.5 àÁµÃ

4046

�������� �������

������

����������

�.���36

������� ���� 3

����������������

The Scene

�.��������

�.������

������������

������� ���. ������� ���� 2

���������

������������

�.�����

����������

�������

���PMY

����������

â¤Ã§¡Òà à´ÍЫչ ¼ÙŒÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô์ã¹·Õ่´Ô¹ ºÃÔÉÑ· »˜³³ÒÃÔ¹ ¾Ã็;à¾ÍϵÕ้ ¨Ó¡Ñ´ 84 ËÁÙ‹·Õ่ 7 µÓºÅà¹Ô¹¾ÃÐ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÃÐÂͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ ãºÍ¹ØÞҵԨѴÊÃà ¡ÓÅѧÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒâÍ͹ØÞÒµ »ÅÍ´ÀÒÃм١¾Ñ¹¸


ແ´¨Í§áÅŒÇ

¾ÃŒÍÁÃѺ¢ŒÍàʹÍÊØ´¾ÔàÈÉ

ÊÑÁ¼ÑÊ ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃãËÁ‹ ã¹ÊäµÅâÁà´ÔϹ ¢Í§ºŒÒ¹à´Õ่ÂǪÑ้¹à´ÕÂÇ áÅÐ 2 ªÑ้¹

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

“Home” is not just living, it can be art

Tel : 089-689-8887 087-605-8338 087-606-8338 47


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

บ า นรมย น ลิ น ร็อคฮิลล ภาพบรรยากาศจำลอง

Project Concept : โครงการตั้งอยู‹บนยอดเนินเขาไผ‹-โขดหิน ซึ่งเปšน จ� ด สู ง สุ ด ทำใหŒ ไ ดŒ ร ั บ อากาศเย็ น ทั ้ ง ป‚ ไม‹ ม ี ป ˜ ญ หา เร�่องน้ำท‹วม โครงการตั้งอยู‹ใกลŒ ระบบสาธารณูปโภค สถานีส‹งน้ำสาขา วัด โรงเร�ยน ตลาด สถานีขนส‹งใหม‹ และศูนยราชการ

ภาพบรรยากาศจำลอง

Home Concept : Smart Home เปšนลักษณะ บŒานแฝด รูปแบบ บŒานเดี่ยว Modern Design สไตลบŒานอัจฉร�ยะ

โดย

48

“ เปดจองแลว ” 1.XX ลานบาท

E-mail : thepropertypremium@gmail.com

081-926-8820

เพ��ม เพดานสูง เพ�่อความโปร‹ง โล‹งสบาย เพ��ม ฟ�งคชั่นบŒาน ใหŒมีถึง 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ 1 ส‹วนรับแขก 1 ส‹วนรับประทานอาหาร 1 ครัว 1 ลานซักลŒาง เพ��มพ�้นที่สวนรอบบŒานและที่จอดรถ 2 คัน เพ��มการยกระดับบŒานถึง 3 ขั้น ÊÒ 36


1.99 ลŒานบาท

บŒานภัทราวดี

โปรโมชั่น เหล็กดัด มุงลวด สนามหญา แทงคน้ำ ปมน้ำ

บานเดี่ยว ชั้นเดียว 3 หองนอน 2 หองน้ำ

1.44 ลŒานบาท

บŒานเรวดี

บานแฝด 2 หองนอน 2 หองน้ำ

ติดต‹อสอบถาม Tel. 086-3766611, 080-9008654 52/64 ซอยสุขุมว�ท 13 (ซ.รานตอก) ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ทำสัญญาวันนี้

รับฟร� ! IPhone 6 ความสุข…สบาย ในพ�้นที่ใชŒสอย 206 ตร.ม. 2 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ เร��มตŒน 2.xx ลŒานบาท มบ.วนาลิน

ระยอง

ติดตามรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่

084-778-7719, 091-254-7422, 081-234-2656

สิปโปทัย 1

สุข�มว�ท 56

50 m.

วัดโขดหิน

ถ.สุข�มว�ท

มาบตาพ�ด

49


50

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

สำนักงานที่ดิน ชลบุรี สาขาศรีราชา

นายชโณทัย เผือกศรี เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

จากการเติบโตอยางตอเนื่องในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงาน อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะระยอง, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต,้ี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน ซีบอรด ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาไมกป่ี ท ผ่ี า นมานี้ จึงมี แรงงานย า ยถิ ่ น ฐานเพื ่ อ เขามาประกอบอาชี พ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม อยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลถึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมนั้น แมสวนใหญจะตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง แตก็เปน เขตอำเภอปลวกแดง ซึ่งถือวาเปนรอยตอระหวางพื้นที่จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา ดังนั้นโครงการที่อยูอาศัยจึงไมไดเติบโตเฉพาะในสวนของพื้นที่ จังหวัดระยองเทานัน้ โดย นายชโณทัย เผือกศรี เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เปดเผยวาแนวโนมการเจริญเติบโตของทีด่ นิ ในป 2558 มีแนวโนม ดีขน้ึ แนนอน เพราะศรีราชาเปนอำเภอทีต่ ดิ กับนิคมอุสาหกรรม เชน นิคมอมตะซิต้ี นิคมเหมราช อีสเทิรน ซีบอรด และผลพลอยไดจ าก อำเภอปลวกแดง อีกดวยเพราะคนทีม่ บี า นพักอาศัยทีอ่ ยูป ลวกแดง สวนใหญจะมาจับจายใชสอยทีศ่ รีราชา และอีกกลุม คือชาวตางชาติแตโดยสวนมากจะเปนชาวญีป่ นุ ทีม่ าขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและธรุกจิ ทางดานอสังหาริมทรัพย และในเขตพืน้ ที่ ศรีราชาเองก็มนี คิ มอุตสาหกรรมแหลมฉบังตลอดจนทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ทีเ่ ปนประตูสอู าเซียนอีกดวย ทำใหประชาชนทีเ่ ขามาใชบริการในสำนักงานทีด่ นิ จังหวัดชลบุรี สาขา ศรีราชา มีปริมาณเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตามเจาพนักงานทีด่ นิ ศรีราชา ทุกทาน มีความยินดี และเต็มใจเปนอยางยิง่ ทีพ่ รอมจะใหบริการประชาชน ทุกทานทีเ่ ขามาใชบริการอยางเต็มที่

50

โดย นายชโณทัย ไดกลาวทิ้งทายเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนใน สำนักงานทีด่ นิ ศรีราชาวา "เราตองเปนทีพ ่ ง่ึ ใหกบั เจาของทีด่ นิ ถาเขาพึง่ เราไมไดเขาจะพึง่ ใคร"


1.79

พรŒอมรับโปรโมชั่นพ�เศษ 51


52

THE LIVING STYLE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

เขียน : กองบรรณาธิการ ภาพ : Rodtu Studio 29

คุณชาคริต เอี่ยมสำอาง (เดียร) ว-สถ.558 เจาของบริษทั ARCHITECT 558 CO.,LTD. ผูป ระเดิมเปดคอลัมน The Living Style

มุมนั่งพักผอนดานหนาออฟฟศ ARCHITECT 558 ประดับดวยมานัง่ จากขอนไม และปูดว ยกระเบือ้ ง Random ลายพื้นหินทราย เพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ

บริเวณหนาสำนักงานถูกตกแตง ดวยสวนหยอมขนาดเล็กเพิ่ม ความรมรื่นและประดับดวยหินภูเขาไฟ เทียมแกะสลักแบบบาหลี จากโคราช เพื่อเพิ่มเอกลักษณ

หองครัวถูกประดับดวยแผนหินสีดำเพิ่มความดุดัน และคลาสสิค

ดวยความหลงใหลในศิลปะ สถาปตยกรรมตะวันออก ทำใหคณ ุ เดียรออกแบบบาน-สำนักงานทีม่ คี วามแตกตางกันแต อยูใ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันไดอยางลงตัวโดยตัวบานออกมาในแบบรวมสมัย และสีสันในแบบ EARTH TONE แตในสวนของสำนักงานนั้น ออกแบบมาอิงธรรมชาติในสไตลบาหลี 52

เมื่อเปดบานมาจะเจอกำแพงหินทราย ชั้นโชวของสะสม จำพวกงานหลอเหล็ก และปูนปน


ตัวบานและสำนักงาน ถูกเวนระยะดวยสนามหญาและทางเขา ทำใหการออกแบบที่แตกตางอยูดวยกันอยางลงตัว

1

2 ศาลพระพิฆเนตร หลอสำริด

บานและสำนักงานถึงจะถูกออกแบบมาใหแตกตางดวยรูปแบบประตู ทางเขาและทางเดินหากเขาดวยประตูดา นใดดานหนึง่ อารมณทไ่ี ดรบั รูแ ละ สัมผัส ก็จะแตกตางกันอยางสิน้ เชิงแตกถ็ กู เชือ่ มดวยสนามหญาอยางลงตัว ทำใหบา นดูโปรงโลงสบายดวยความเปนคนชอบทองเทีย่ วและเปนนักสะสม ทำใหบาน-สำนักงานคุณเดียรมีของตกแตงที่แปลกตาสะสมไว ทั้งโคมไฟ จากตุรกีงานหลอรูปสัตวตา งๆหนากากจากประเทศตางๆและของหายาก จากประเทศทางตะวันออกอีกมากมายทำใหทุกมุมของบาน-สำนักงาน คุณเดียร หลากหลายไปดวยบรรยากาศการพักผอน... 4 3 1,2. - ที่ล็อคและที่จับประตู งานทองเหลืองจาก เซี่ยงไฮ 3. - หมาสังขโลก สุโขทัย 4. - ที่จับประตูมา เนปาล 5. - อมาดิโล เซรามิก โคราช 6. - นรสิงห สังขโลก สุโขทัย

5

6 53 53


54

54

PROPERTY TIPS “SCG”


55


56

ทิ“ พศร ะทาง ธรรม อ า จ า ร ย์ ว . ว ชิ ร เ ม ธี ”

คัดย‹อจากบทธรรมะ

การใหอภัย เปนสิ่งจำเปนสำหรับการอยูรวมกันในสังคม เพราะ การอยูร ว มกันระหวางคนสองคนขึน้ ไปนัน้ ยอมทีจ่ ะเกิดความประมาท พลาดพลัง้ จนเปนทีม่ าของความผิดพองหมองใจ โกรธกัน เขาใจผิดกัน ผูกเวรกัน พยาบาทกัน หรือหากรุนแรงกวานั้น ก็อาจกลายเปนการ จองลางจองหาญผลาญชีวิตซึ่งกันและกัน เพือ่ ปองกันไมใหความขัดแยงลุกลามบานปลายกลายเปนหายนภัย พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเรารูจ กั การอภัยใหเปน การใหอภัย มีสอง ความหมาย หนึง่ ความหมายเชิงบวก หมายถึง การไมกอ ใหเกิดความกลัวแกใครๆ ดังนัน้ ใครก็ตามทีเ่ ปนคนดี ไมมพี ษิ มีภยั แกใคร ก็เทากับวาคนคนนัน้ กำลังใหอภัยอยูแลว (ตามตัวอักษร อภัย แปลวา “ไมมีภัย”) สอง ความหมายเชิงลบ หมายถึง การที่ใครก็ตามมีความวิวาท บาดหมาง ขัดแยงกัน โกรธกัน เกลียดกัน จองเวรกันจะดวยเหตุใดก็ตาม ตอมาเกิดสติปญ  ญา พิจารณาเห็นวาการอาฆาตพยาบาท ไมไดชว ยอะไร ใหดขี น้ ึ ไมใชหนทางทีถ่ กู ตองหากแตเปนหนทางแหงความวินาศของทุกฝาย มีแตเพิม่ ทุกขเมือ่ พิจารณาเห็นโทษของการจองเวรและการอาฆาตพยาบาท แลวจึงหันหนาเขาหากัน ขอโทษกัน ยกโทษใหกนั เลิกแลวตอกัน นีค่ อื การใหอภัยในความหมายที่สอง ทำไมคนรักกันถึงตองมาอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน? นั่นก็เปนเพราะวาเกิดปญหาขึ้นมาแลวเราไมยอมพูดคุยกันเรา ไมยอมสื่อสารกัน ไมยอมทิ้งพยศแลวหันหนาเขาหากัน คำถามจากอาตมาก็คอื ทำไม ณ เวลาทีค่ นเราขัดแยงกัน เขาจึง ไมยอมคุยกัน อะไรมันขวางอยู คำตอบก็คอื “ทิฐมิ านะ” นัน่ เอง 56

ของท‹านพระอาจารย ว. วชิรเมธี

ทิฐิ ก็คือ ตางก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในชุดความคิด ชุดความเชื่อ ของตัวเองวา “ถูกทีส่ ดุ ” จนไมตอ งฟงใครอีกแลวไมตอ งคุยกับใครอีกแลว มานะ ก็คอื การถือตัววา คนอยางเรา ไมจำเปนตองลงใหใคร ไมตอ ง ลดตัวไปคุยกับใคร ทุกครั้งที่เกิดปญหาขึ้นมา เกิดความขัดแยงขึ้นมา ปญหาก็นำเอาทางออกติดมาดวยเสมอแตแลวทำไมจึงไมมใี ครมองเห็น ทางออก คำตอบก็เพราะทุกคนตางก็ปด หูปด ตาตัวเอง ดวยการยึดติด ถือมั่นดวยอำนาจหรือดวยอิทธิพลของทิฐมิ านะเทานัน้ เอง เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ รารูจ กั ทิง้ พยศ ลดมานะ ละทิฐิ การใหอภัยก็เปนสิง่ ทีเ่ ปน ไปไดไมใชเรือ่ งยากเย็นอะไร การใหอภัยเปนการใหขน้ั สูง ในอภัยทานนัน้ คนที่ไดรับอานิสงสเปนคนแรกก็คือ ผูที่รูจักใหอภัย นั่นเอง การใหอภัย เปนดังหนึ่งการปลดโซตรวนที่ถูกพันธนาการเอา ไวระหวางคนสองคน ทันทีที่สายโซแหงการจองเวรถูกปลดออก วัฏจักรแหงการจองเวรก็สน้ิ สุดลงทันทีจติ ใจทีท่ กุ ขขมไหมมานาน เพราะผลแหงการจองเวรจองกรรมก็จะไดรบั การปลดปลอย ดังหนึง่ ดอกเห็ดชำแรกตัวเองออกมาจากผิวดินอยางมีชวี ติ ชีวาหลังการโปรย สายอยางฉ่ำเย็นของหยาดฝนในยามรัตติกาลที่ผานมา อภัยทาน ใครใหกอ น คนนัน้ สุขกอน และเบาสบายกอน ใครให อภัยไมเปนคนคนนั้นก็จะติดอยูในกับดักของความทุกขเหมือน ถูกขังอยูใ นคุกอยางยาวนานตลอดไป


การันตีค‹าเช‹า 8% ไม‹หักค‹านายหนŒา

57


58

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

Myanmar Part ||

@ÁÐÃÔ´

มะริด -Myeik-Mergui เมืองทาแหงการคาและแหลง

ทองเทีย่ วทางธรรมชาติทอ่ี ดุ มสมบูรณ จากเกาะสองสามารถเดินทาง มามะริดไดสองเสนทาง คือทางเรือและเครื่องบิน หากเดินทาง โดยเรื อ เฟอรี ่ จ ะใช เวลา 8 ชั ่ ว โมง หากเดิ น ทางโดยเครื ่ อ งบิ น จะใชเวลาเพียง 2 ชัว่ โมง แตเครือ่ งบินมีเพียงวันละสองเทีย่ วเทานัน้ มะริดเปนเมืองคอนขางใหญ เราจะใชเวลา 2 วัน 1 คืนในการทองเทีย่ ว จุดเดนของพมานัน้ ไมวา จะเปนเมืองไหนๆ ก็จะเต็มไปดวย เจดีย และประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา เพราะคนพมามี ความเชือ่ วา หากบานใดมีเงินมีฐานะก็จะนิยมสรางเจดีย เพือ่ เปนการ สรางบุญสรางกุศลใหญทส่ี ดุ ฉะนัน้ เราจึงสามารถพบเห็น เจดียต า งๆ ไดทว่ั ประเทศพมา แตจดุ ทีน่ า สนใจทีส่ ดุ ของมะริดเลย ก็คอื พระนอน ขนาดใหญ ทีใ่ หญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศพมา ภายในพระนอน จะเปนชองทางเดินและมีภาพประวัติของพระพุทธเจาเรียงราย ตามผนังทางเดิน องคพระนอนตัง้ ประดิษฐานอยูร มิ เกาะฝง ตรงขาม ทาเรือ ตัง้ เดนเปนสงาเห็นไดชดั เมือ่ ทานใดเยือนมะริด ก็จะสามารถ มองเห็นไดชัดเจน และวัด 500 พระพุทธรูป จุดเดนอยูที่ระหวาง ทางขึน้ วัดนัน้ จะสามารถพบเห็นพระพุทธรูปปน ยืนเขาแถวเรียงราย ถึง 500 องค เมื่อขึ้นไปบนวัดจะเปนจุดชมวิว ที่สามารถมองได รอบเมืองมะริด และรูปปน เกีย่ วกับเรือ่ งราวตางๆ ของพระพุทธศาสนา 58

สวนจุดอืน่ ๆ ทีน่ า สนใจในเมืองนีก้ จ็ ะมีตลาดพืน้ เมือง Sake Nyein Zei Market , Myeik Shopping Center และเกาะ Pataw Padet island ทีจ่ ะมีอตู อ เรือขนาดใหญ และฟารมปูนม่ิ ทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ ในประเทศพมา สวนรานเบเกอรีน่ ำ้ ชา ทีแ่ นะนำคือ No.1 Restaurant และ YYA Bekery

เร�่องโดย : กองบรรณาธิการ ภาพโดย : Rodtu Studio 29 แปลโดย : พสิษฐ สะเภาคำ


ความแตกตางของรานเบเกอรีท่ ง้ั สองนัน้ คือ YYA จะคลาย รานเบเกอรี่บานเรา คือมีเบเกอรี่ตางๆ น้ำชากาแฟ และที่แตกตาง มากที่สุดคือฟรี Wifi ซึ่งเมืองตางๆ ของพมานั้น Wifi เปนอะไรที่ หายากมากนะครับ สวนราน No.1 จะคลายๆ กับสภากาแฟบานเรา จะเปดตลอด 24 ชม. เพราะรานนี้จะใกลทาเรือซึ่งจะมีคนมาทาน ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน เมืองมะริดและเกาะสองนั้น มีลักษณะ เปนเมืองทาเชนเดียวกัน แตความแตกตางของทั้งสองเมืองนั้นคือ ในดานของความเจริญที่เริ่มเขาสูเมืองตางๆ ที่เมืองมะริดนั้นจะมี ความเปนเมืองมากกวาเกาะสอง และเมื่อพมาเปดประเทศแลว ทำใหเมืองตางๆ ของพมาเปนจุดสนใจของนักลงทุนทัง้ ใน และนอก ประเทศ ดวยความอุดมสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และ พื้นที่ ที่รอการพัฒนาอีกมากมาย

Myeik – Mergui is the city of commerce, and there are a lot of natural attractions. From Song Island, tourists can take their journey to Myeik in two different ways, by speed boat and by plane. For those who prefer their journey on speed boat, it will take 8 hours to reach the city, but it takes just 2 hours by plane. The famous attractions of travelling in Myanmar, no matter which city, seem to be a lot of pagodas full with the history of Buddhism. However, the main attraction of Myeik is a reclining Buddha, believed to be the third largest reclining Buddha of Myanmar. What’s more, a temple where the sides of ladders are filled with over 500 Buddha images is also a nice place for travellers to walk up and enjoy the viewpoint of the whole city of Myeik on the top of the temple. In addition, there are other interesting places for tourists to enjoy their trip at Myeik, for example, the local market named Sake Nyein Zei, Myeik Shopping Centre, and Pataw Padet Island. This Island is said to have a large shipyard and also the largest farm of soft shell crab of Myanmar.

59


60

PROPERTY TIPS “SCG”

เลือกสไตล “บŒาน” ตรงกับสไตล “คุณ” “บŒาน” นอกจากจะเปšนสถานทีใ่ นการเอนกายพักผ‹อนหย‹อนใจแลŒว บŒานยังสามารถสะทŒอนบุคลิกของเจŒาของบŒานไดŒอกี ดŒวย หากคุณ เปšนคนทันสมัย ชอบความเร�ยบง‹าย รักอิสระ บŒาน Modern style ทีเ่ นŒนการโชวผวิ ของวัสดุแบบดิบๆ ไม‹เนŒนของประดับ ก็สามารถ สะทŒอนบุคลิกทีม่ เี อกลักษณของคุณไดŒ แต‹หากคุณเปšนคนชืน่ ชอบ ธรรมชาติ เนŒนบŒานทีโ่ ชววสั ดุจากธรรมชาติ เช‹น ไมŒ หิน บŒาน Natural style ก็สามารถตอบสนองความตŒองการของคุณไดŒอย‹าง ลงตัว นอกจากนีส้ ำหรับคนทีร่ กั ความเปšนไทย บŒาน Thai oriental ทีส่ ะทŒอนศิลปะแบบไทยอันอ‹อนชŒอยและงดงาม ประกอบดŒวยหลังคา ทรงจัว่ ใตŒถนุ สูงทีท่ ำใหŒบาŒ นสามารถรับลมเย็นๆ ไดŒตลอดทัง้ วันก็ เหมาะกับคนรักความเปšนไทยเช‹นกัน ไม‹วา‹ คุณจะชืน่ ชอบบŒานสไตล ไหน “ตราชŒาง รูฟฟ�ง� เซ็นเตอร” สามารถใหŒคำแนะนำสินคŒาทีเ‹่ี หมาะกับสไตลบาŒ นทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบไดŒ เปšนอย‹างดี ดŒวยสินคŒาวัสดุกอ‹ สรŒางทีค่ รบวงจร ไม‹วา‹ จะเปšน หลังคา ฝ‡าผนัง และภูมทิ ศั นภายนอก ทีค่ ดั สรรมาเปšนอย‹างดีเพ�อ่ บŒานแต‹ละ สไตล ทีจ่ ะทำใหŒบาŒ นของคุณไม‹เปšนเพ�ยงทีอ่ ยูอ‹ าศัยธรรมดาอีกต‹อไป แต‹จะเปšนสถานทีท่ ส่ี ะทŒอนสไตลของคุณใหŒผอŒู น่ื ไดŒรบั รูอŒ กี ดŒวย

60


61


62


63


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

64


65

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

มั่งคั่งดวยชาง

เรามีช็อปเซอรว�ซ งานโครงสราง ซอมแซม/ตอเติม ทุกอำเภอ ทั่วระยอง

ราคาถกู ไดมาตรฐาน สนิคามคีณ ุ ภาพ บรกิารเยียม

(Service)

รบัตดิตังหลงัคาเหลก็ และฉนวนกนัความรอน โครงสรางเหลก็ทวัไป โครงสรางเหลก็ชบุกลั วาไนซ บาน, รสีอรท, ออฟฟต สำเรจ็รปู รบัสรางโรงงาน, โกดงัทกุชนดิ

หลังคาเหล็ก งานเร‹งด‹วน รอรับไดŒเลย!

66

E-mail : mkc.coil@gmail.com


บร�ษัท เอื้อศิร�โฮมแมททีเร�ยล จำกัด

ขายทุกราคา กลาตอเรากลาขาย เราเปนผูผลิตและ ตัวแทนจำหนายวัสดุกอสราง จัดหาไดทกุ สเปคทีล่ กู คาตองการ รับบัตรเครดิต ไมชารจ จัดสงภายใน 24 ชม. ไมเฌอรา ครบและถูกที่สุดในระยอง

สี TOA

บล็อคหญา

ปูนก‹อฉาบ ราคา 103 บาท/ถุง กระเบื้องลอนคู‹ 27 บาท/แผ‹น อิฐมวลเบา 16.50 บาท/กŒอน

สี PAMMASTIC

ปูนตราลูกโลก

บล็อคปูพื้น

อิฐชองลม

ไมสังเคราะห

บอพัก

ขอบคันหิน

แผนพื้นสำเร็จตัน

อิฐมวลเบา

ปูนตราอินทร�

อิฐบล็อค

ปูน TPI

กระเบื้องลอนคู

เสาเข็ม

แผนพื้นสำเร็จกลวง

เหล็กเสน

เปดบร�การ จันทร - เสาร เวลา 7.30-17.00 น. www.u-homerayong.com Tel. 038-664-888 , 092-172-9999 E-mail : U-homerayong@hotmail.com ID Line : 038664888 67


ผูŒจัดจำหน‹ายเคร�่องกรองน้ำดื่ม น้ำใชŒในครัวเร�อน และ อุตสาหกรรม เคร�่องทำน้ำด‹าง

Alkaline JA-503

ใหŒคำแนะนำเพ�่อปรับปรุงคุณภาพ เพ�่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณและครอบครัว ดŒวยเคร�่องทำน้ำดื่ม น้ำอัลคาไลน PurePro JA-503 ดŒวยคุณสมบัติที่สามารถปรับค‹า pH ไดŒพรŒอมทัง้ มีแร‹ธาตุสารอาหารทีร่ า‹ งกายตŒองการ ไม‹ว‹าจะเปšน แคลเซียมโซเดียม แมกนีเซียมและ โปรแตสเซียมผสมอยู‹ในน้ำ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

pH 10 น้ำซุป น้ำอัลคาไลนมโี มเลกุลขนาดเล็กลงทำใหŒ สามารถ ละลายแร‹ธาตุทม่ี ปี ระโยชนออกจากอาหาร ไดŒดขี น้� และยังช‹วยขจัด รสขม รสฝาดลิน� จ�งเหมาะ สำหรับการทำน้ำซุปต‹างๆ pH 9.5 หลังออกกำลังกาย โมเลกุลของน้ำอัลคาไลนทม่ี ขี นาดเล็กลง จะสามารถซึมเขŒาสูเ‹ ซลลของร‹างกายไดŒอย‹างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย pH 9 หุงขŒาว แช‹ขาŒ วดิบในน้ำอัลคาไลนเปšนเวลา 30-60 น. เม็ดขŒาวสวยจะสุกเร็วข�น้ และสามารถใชŒนำ้ นŒอยลง กว‹าปกติ ทำใหŒมรี สชาติอร‹อยข�น้ ไม‹แฉะ

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO +Alkaline Filter 7+แร‹ธาตุ ขั้นตอน “Pure-Pro” Type : G-Series

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO 5 ขั้นตอน “Pure-Pro” Type : EC105P

ไสŒกรองน้ำแบบต‹างๆ

จัดจำหน‹าย

ไสŒกรองต‹าง ๆ และสารกรองน้ำ ทุกชนิด

pH 7.5 เหมาะสำหรับชงนมเด็ก น้ำอัลคาไลนผสมกับนมผงจะช‹วยเสร�มสรŒางกระดูกในตัวเด็กและเหมาะสำหรับผูŒเร��มดื่ม น้ำอัลคาไลนในครั้งแรก pH 7 น้ำกรองปกติ pH 5.5 สำหรับลŒางผิวภายนอก ลŒางหนŒา : น้ำอะซิติกจะช‹วยกระชับผิว กำจัด คราบมัน และเชื้อโรคโดยปราศจากสารเคมี เก็บ น้ำอะซิตกิ ในขวดสเปรยใชŒพน‹ ใบหนŒาระหว‹างวันจะ ช‹วยใหŒผวิ หนŒาชุม‹ ชืน่ กระชับ และยังกำจัดสิง� สกปรก บนผิวหนŒาไดŒอีกดŒวย ลŒางผม : ลŒางผมดŒวยน้ำอะซิตกิ จะช‹วยใหŒผมเงางาม ลดรังแคบนหนังศีรษะ และช‹วยในเร�่องผมร‹วงไดŒ อีกดŒวย

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม และโรงงานอุตสาหกรรม

Tel. 083-544-0088

www.maxwatershop.com แยกทับมา

68 62

pH 8.5 สำหรับดื่ม ขจัดความอ‹อนเพลีย เมือ่ ยลŒา ดŒวยแร‹ธาตุ ที่มีประโยชนมากมายเช‹น แคลเซียม แมกนีเซียม และโปรแตสเซียม จะซึมเขŒาสูเ‹ ซลลของร‹างกายไดŒ รวดเร็ว นอกจากนั้นน้ำอัลคาไลนยังมีค‹า ORP ลบสูง (Oxidation reduction potential) ช‹วย สรŒางสมดุลในร‹างกาย

แยกเกาะกลอย แยกบŒานดอน

ถ.บายพาส36


บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด The leading of steel pipe manufactures in Thailand

ผลิตภัณฑมาตรฐาน BS 1387/1985, BS 1139 ASTM A 53 gr. A / gr.B, ASTM A 252, JIS G 3443, JIS G 3444, JIS G 3445, JIS G 3457,JIS A 5525, JIS G 3302, JIS G 3452 AWWA C.200, AWWA C.203, AWWA C 205, AWWA C 210, AWWA C 214 มอก. 107, มอก. 276, มอก. 277, มอก. 427, มอก. 1228/2549

สถานที่ติดต‹อ คุณกิตติมา : 092-223-5537 189 หมู‹ 6 ซอย 6 นิคมสรŒางตนเอง ต.มะขามคู‹ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel: 038-606-236-9, Fax:038-606-240

www.cotcometalworks.co.th , www.cotco-sv.co.th

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

• ท‹อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) ประเภททรงกลม ทรงเหลี่ยม และทรงแบน • ท‹อชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ประเภทปลายเกลียว และปลายเร�ยบ • ท‹อเหล็กตะเข็บเกลียว (Spiral Arc Welded Pipe) • ท‹อเหล็ก Pre-Zinc ปลายเร�ยบ • เหล็กตัวซี (C-Channel) • เหล็กแผ‹นดำ เหล็กแผ‹นขาว เหล็กแผ‹นชุบสังกะสี เหล็กเคลือบสี เหล็กชุบซิ�งค • บร�การชุบสังกะสี (ระยอง), ศูนยบร�การรับตัดและซอยเหล็กแผ‹น (กทม.)

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

ผูŒนำดŒานการผลิตและจำหน‹ายท‹อเหล็ก เหล็กรูปพรรณข�้นรูปเย็น


70

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

- มุมมองวิสัยทัศนของซีพีเอ็นที่มีตอเมืองระยอง ดวยวิสยั ทัศนของซีพเี อ็น ทีม่ งุ เนนเดินหนาลงทุนขยายธุรกิจ เชิงรุกเพือ่ สรางความเติบโตอยางตอเนือ่ ง โดยเราจะเขาไปลงทุน ในจังหวัดทีม่ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการเติบโตของเมือง และมี ศักยภาพการเติบโตสูง สำหรับภาคตะวันออก เราเล็งเห็นศักยภาพ ของจังหวัดระยอง ในฐานะทีเ่ ปนศูนยกลางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของประเทศ มีแหลง อุตสาหกรรมขนาดใหญที่สำคัญหลายแหง และยังเปนศูนยกลาง การเกษตรทีส่ ำคัญของประเทศ ไมเพียงเทานี้ ทีน่ ย่ี งั จะเปน Gateway แหงภาคตะวันออก สูก มั พูชา-เวียดนาม ซึง่ ในอนาคตจะไดรบั ประโยชน จากโครงการ Megaproject ของภาครัฐ ทั้งรถไฟความเร็วสูง มอเตอรเวย อาเซียนไฮเวย สาย R10 เสนทางเลียบชายฝง ดานใต (Southern Coastal Corridor) ไทย-กัมพูชา–เวียดนาม ซึง่ เราเชือ่ มัน่ วาการเปด AEC จะเปนตัวเรงปจจัยบวกในการสรางโอกาสการลงทุน จากตางชาติและภาคเอกชนทีจ่ ะทำใหเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้ ยิง่ เติบโต อยางกาวกระโดด นอกจากนีย้ งั มีแหลงทองเทีย่ วชายทะเลทีส่ วยงาม ดึงดูดนักทองเทีย่ วทัง้ ในประเทศ และตางประเทศอีกดวย และดวย ศักยภาพที่ไดกลาวมานี้ เราจึงมั่นใจที่จะตอยอดเศรษฐกิจ เสริม ความเจริญ และเติมเต็มไลฟสไตลอันทันสมัย เปดมิติใหมใหกับ จังหวัดระยอง โดยทีน่ จ่ี ะเปนศูนยการคาทีย่ ง่ิ ใหญและทันสมัยทีส่ ดุ ของจังหวัด พรอมรองรับกำลังซือ้ มหาศาลของกลุม เปาหมายกำลังซือ้ สูงในจังหวัดระยอง และ จังหวัดใกลเคียงอีกดวย - กลยุทธทางการตลาดของเซ็นทรัลทีจ่ ะขับเคลือ่ นธุรกิจใน ระยอง ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มุง รองรับกลุม เปาหมาย กำลังซือ้ สูงในจังหวัดระยองและ จังหวัดใกลเคียงภายในรัศมี 120 กม. 4 จังหวัด (ขับรถประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ ) โดยกลุม เปาหมายหลักเปน กลุม B+ ขึน้ ไป ผูบ ริหารและพนักงานทีท่ ำงานอยูใ นนิคมอุตสาหกรรม และชาวตางชาติทท่ี ำงานในระยอง หรือกลุม ชาวตางชาติ ทีพ่ ำนักอยู ระยะยาว นอกจากนีเ้ รายังเนนเรือ่ ง Strategic Partner หรือการรวมมือ กับพันธมิตร ในการทำการตลาดรวมกัน ทัง้ การสรางสรรคแคมเปญ ที่แปลกใหม โปรโมชั่นพิเศษ และอีเวนทที่นาสนใจตางๆ โดยมี เปาหมายเพือ่ มอบประสบการณทแ่ี ปลกใหม ไมซำ้ ใครใหกบั ผูบ ริโภค และทีเ่ ซ็นทรัลพลาซา ระยอง ยังมี Anchors หลัก ซึง่ เปนแบรนดท่ี ไมเคยมีในระยองมากอน นับวาเปนการเติมเต็มไลฟสไตลทส่ี มบูรณ ครบครันใหกบั ชาวระยอง

ดร.ณั ฐ กิ ต ติ ์ ตั ้ ง พู ล สิ น ธนา ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ สายงานการตลาด บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- เซ็นทรัลระยอง จะมีสง่ิ อำนวยความสะดวกใดบางเพือ่ ตอบสนองความ ตองการของชาวระยอง(มีพน้ ื ทีเ่ ทาไหร มีกโ่ ี ซน และรายละเอียดอืน่ ๆ เปนตน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มีพน้ื ทีโ่ ครงการเฟสแรก ขนาด 130,000 ตร.ม. บนพื้นที่ใหญ 60 ไร ดวยมูลคาการลงทุนกวา 3,200 ลานบาท เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จะประกอบดวยศูนยการคาไลฟสไตลคอมเพล็กซ เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ ซึง่ Anchor หลักในโครงการ ไดแก หางสรรพสินคาโรบินสัน, PowerBuy, SuperSports, Tops Market, B2S, OfficeMate และ Fashion Brand ระดับโลก ทีน่ จ่ี ะเปนศูนยรวมรานคาแบรนดชน้ั นำทัง้ ไทย และอินเตอร , เปน Dining Destinationแหงใหมทร่ี วมรานอาหารคอนเซ็ปตใหม ตอบสนองทุกไลฟสไตล รวมถึงสุดยอด Entertainment Complex ที่ดีที่สุด ดวยโรงภาพยนตร Major Cineplex ทีท่ นั สมัยรวม 8 โรง และมี Fun Planet


สำหรับเด็กๆ และครอบครัวอีกดวยซีพเี อ็นตัง้ ใจพัฒนาศูนยการคา แหงนี้ใหเปน Landmark ประจำจังหวัดระยอง โดยนำเอกลักษณ และวัฒนธรรมทองถิน่ มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบผสานศิลปะ ทองถิน่ เขากับสถาปตยกรรมสมัยใหม ทัง้ ภายในและภายนอกอยางลงตัว ภายใตแนวคิดหลัก 3 แนวทาง คือ 1. Miracle Island หรือเกาะแกวพิสดารแหงอนาคต: โดยดีไซน ตัวอาคารใหเปนเสมือนเกาะทีน่ า คนหา ในรูปแบบสมัยใหมการตกแตง ภายใน เนนใหมคี วามแวววาวของคริสตัลในรูปแบบโมเดิรน 2. ผลไม รูปแบบ Façade ประยุกตเสนสายการสาน “ตะกราผลไม” ใหเปนงานสถาปตยกรรมรวมสมัย สื่อถึงเอกลักษณของระยองซึ่ง เปนจังหวัดทีข่ น้ึ ชือ่ ดานผลไม ตลอดจนประติมากรรมรูปผลไม เพือ่ ให เปนจุดพักผอน และจุดถายรูป 3. บทกวี มีการสอดแทรกบทกวี และลายกราฟฟกตัวละคร จากเรื่องพระอภัยมณี นางเงือก นางยักษ สินสมุทร สุดสาคร มานิลมังกร ตามบริเวณตางๆ ทัว่ ศูนยการคา โดยเราหวังเปนอยางยิง่ วา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จะเปนเพชรเม็ดงามแหงภาคตะวันออก ที่ สรางปรากฎการณใหมใหกบั วงการรีเทลของภูมภิ าค และเปนอีกหนึง่ แรงผลักดันสำคัญในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในอนาคต - เซ็นทรัลมีแผนในการเปดศูนยการคาเพิม่ เติม ในป 2558อยางไรบาง และในพืน้ ทีใ่ ดบาง ในป 2558 นอกเหนือจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา ระยองทีจ่ ะเปด ใหบริการในเดือนพฤษภาคม 58 นี้ ยังมีอกี 2 โครงการใหญทเ่ี รียกไดวา เปน Mega Project ของซีพเี อ็น ทีจ่ ะมาพลิกหนาประวัตศิ าสตรใหม ของวงการรีเทลไทย ไดแก • เซ็นทรัลพลาซา เวสทเกต - เปดใหบริการ กรกฎาคม 58 สำหรับโครงการนี้ เรียกไดวา เปนการพลิกทุกประวัตศิ าสตรทเ่ี คยมีมา ของวงการรีเทล ยิง่ ใหญอลังการดวยมูลคาการลงทุนกวา 10,000 ลานบาท พื้นที่โครงการเต็มเฟสขนาด 500,000 ตร.ม.บนพื้นที่ใหญ 100 ไร โครงการนีจ้ ะเปน “ซูเปอรรจี นิ ลั มอลลทด่ ี ที ส่ ี ดุ ในเอเชีย” และเปน“ศูนยรวม

สุดยอดไลฟสไตลแหงอนาคตที่ครบครันที่สุดในประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยคำวา “WestGate” หมายถึง “แยกบางใหญ” ทีต่ ง้ั ของโครงการซึง่ เปนสุดยอดทำเลศักยภาพสูงแหงอนาคต และกำลังจะ กลายเปน New CBD และเปน Gateway ทีใ่ หญทส่ี ดุ ของกรุงเทพฯ ตะวันตก ดวยเมกะโปรเจคของภาครัฐทีจ่ ะทำใหทน่ี เ่ี ปน Transportation Hub แหงใหม ในอนาคต เชือ่ มตอการเดินทางทุกเสนทางเขาดวยกันครอบคลุมครบทุก ประเภท รองรับการเปดตัว AEC ทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ นอกจากนี้ บางใหญยงั เปน ทำเลศักยภาพสูงในดานของจำนวนโครงการทีอ่ ยูอ าศัย และจำนวนประชากร ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในทุกปอกี ดวย • เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสทวลิ ล (ริมถนนประดิษฐมนูธรรม) ปดให บริการ ตุลาคม 58 • อีกหนึง่ โครงการทีจ่ ะสรางปรากฎการณแปลกใหมใหกบั วงการ รีเทลไทย โดยโครงการนีถ้ อื เปนการ Refresh แบรนดเซ็นทรัลเฟสติวลั สราง identity ใหม โดยซีพีเอ็น ทุมงบกวา 6,000 ลานบาท สราง “นิวเซ็นทรัล เฟสติวลั ” ครัง้ แรกของศูนยการคาในรูปแบบ “The First Full-Scale Lifestyle Outdoor Shopping Center in Thailand” บนถนน ประดิษฐมนูธรรม หรือ เลียบทางดวนฯ เอกมัยรามอินทรา จุดเดนของโครงการนีค้ อื เปน Lifestyle Shopping Center ในรูปแบบ outdoor แหงแรกของประเทศไทย โดยโครงการ นีจ้ ะตอบสนองไลฟสไตลคนเมืองไดมากขึน้ เนนจุดมุง หมายเพือ่ ใหทกุ คนได “Relax” เมือ่ มาทีน่ ่ี ใหทกุ คนมาผอนคลาย สนุกเพลิดเพลินทัง้ ชอปปง สังสรรค ชิลเอาท กิน ดื่ม ชมงานศิลปะ หรือแมแตออกกำลังกาย เชน สามารถมาทานอาหารเชา ดืม่ กาแฟไดตง้ั แต 7โมงเชา ชวงเย็นก็สามารถ สังสรรค ดินเนอร และดืม่ ไวนไดจนถึงเทีย่ งคืน อีกทัง้ ยังมีพน้ื ทีส่ ำหรับ ออกกำลังกาย วิง่ Jogging ขีจ่ กั รยาน หรือพาสัตวเลีย้ งมาเดินเลน ทีน่ ไ่ี ด โครงการนี้ จะตอบสนองการขยายตัวของกรุงเทพฝงตะวันออก ซึ่งตอออกมาจาก ยานเอกมัย และสุขมุ วิททีแ่ ออัดและไมมพี น้ื ทีข่ ยายไดและรองรับผูอ ยูอ าศัย ในยานวัชรพลและใกลเคียง เนื่องจากในยานนี้มีศักยภาพการเติบโตสูง ทัง้ การเติบโตของโครงการหมูบ า นใหมๆ และมีสถานศึกษาชัน้ นำ เปนยาน ทีอ่ ยูอ าศัยทีม่ คี วามหนาแนนสูงในปจจุบนั และเปนกลุม คนทีม่ รี ายไดระดับ กลางถึงสูง

71


Eastern Real Estate Co.,Ltd รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า-อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

Tel. 082-259-4114 , 038-026-748-9 www.era-eastern.com

รหัสทรัพย์ 60448

รหัสทรัพย์ 60410

รหัสทรัพย์ 60420

รหัสทรัพย์ 60421

รหัสทรัพย์ 60423

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ต.ชากพง อ.เเกลง จ.ระยอง

ที่ดินเปล่า ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

บ้านเเฝด ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ที่ดินเปล่า ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

เนื้อที่ 45 ตร.ว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ตกแต่งสวยงาม พร้อมเข้าอยู่ได้เลย

เนื้อที่ 76 ตร.ว เหมาะสำหรับซื้อเพื่อปลูก บ้าน อาคารพาณิชย์ หรือซื้อเพื่อการลงทุน

มบ.บ้านฉัน เนื้อที่ 35.1 ตร.ว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เเอร์ 2 เครื่อง

เนื้อที่ 1 งาน ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค เหมาะกับการซื้อเพื่อลงทุน

มบ.สมาพันธ์ไพรเวทปาร์ค เนื้อที่ 1 งาน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ เเอร์ 5 เครื่อง

ราคา 4,200,000 บาท

ราคา 1,400,000 บาท

ราคา 1,250,000 บาท

ราคา 1,700,000 บาท

ราคา 7,500,000 บาท

รหัสทรัพย์ 58968

รหัสทรัพย์ 560125

รหัสทรัพย์ 560126

รหัสทรัพย์ 560342

รหัสทรัพย์ 560358

บ้านเดี่ยว 1.2 ชั้น ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

อาคารพาณิชย์ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

มบ.เติมทรัพย์ เนื้อที่ 61.3 ตร.ว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เเอร์ 2 เครื่อง

มบ.คาซ่า ซีไซด์เนื้อที่ 61.8 ตร.ว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เเอร์ 4 เครื่อง

มบ. เพลินใจ 2 เนื้อที่ 35.20 ตร.ว ขายพร้อมเสาสัญญาณ DTAC

เนื้อที่ 16 ตร.ว เหมาะสำหรับอยู่อาศัย หรือซื้อเพื่อการลงทุน

เนื้อที่ 101.8 ตร.ว.3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ บรรยากาศดี น่าอยู่อาศัย

ราคา 2,500,000 บาท

ราคา 5,500,000 บาท

ราคา 5,500,000 บาท

ราคา 2,990,000 บาท

ราคา 4,150,000 บาท

รหัสทรัพย์ 58078

รหัสทรัพย์ 60471

รหัสทรัพย์ 60488

รหัสทรัพย์ 60381

รหัสทรัพย์ 60477

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

ที่ดินเปล่า ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

คอนโดมีเนี่ยม ต.มาบยางพร อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มบ.บุญรักษา 3 เนื้อที่ 85 ตร.ว 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ เเอร์ 2 เครื่อง

เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ทำเลดี เหมาะสำหรับ ซื้อเพื่อการลงทุน หรือซื้อเพื่อเก็งกำไร

มบ.แพลทินั่มเพลส เนื้อที่ 38.80 ตร.ม ตั้งอยู่ในทำเลดี ใกล้นิคมอุตสาหกรรม

มบ.จิตต์โกมล เนื้อที่ 59.8 ตร.ว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เเอร์ 1 เครื่อง

มบ.ธาดา บิซทาวน์ เนื้อที่ 17.3 ตร.ว 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เเอร์ 4 เครื่อง

ราคา 7,000,000 บาท

ราคา 2,500,000 บาท

ราคาขาย 1,100,000 บาท/เช่า 8,000 บาท ต่อเดือน

ราคา 2,300,000 บาท

ราคา 4,200,000 บาท

รหัสทรัพย์ 60405

รหัสทรัพย์ 60475

รหัสทรัพย์ 60473

รหัสทรัพย์ 60449

รหัสทรัพย์ 60387

บ้านเดี่ยว มบ.เพ็ชรรัตน์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว มบ.Silk Road Place อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทาวน์เฮ้าส์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

บ้านเดี่ยว ต.นาตาขวัญอ.เมือง จ.ระยอง

มบ.แดนใหม่วิลล่า เนื้อที่ 26.7 ตร.ว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เเอร์ 3 เครื่อง

เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 75.3 ตร.ว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เเอร์ 2 เครื่อง

เนื้อที่ 66.8 ตร.ว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เเอร์ 3 เครื่อง บรรยากาศดี น่าอยู่อาศัย

เนื้่อที่ 17.5 ตร.ว มบ.กัลปพฤกษ์ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้ Big C ระยอง

เนื้อที่ 132 ตร.ว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เเอร์ 4 เครื่อง

ราคา 990,000 บาท

ราคา 3,850,000 บาท

ราคา 2,500,000 บาท

ราคา 1,300,000 บาท

ราคา 12,500,000 บาท

สนใจสมัครเปนนักขายอสังหาร�มทรัพย ไปกับ อี อาร เอ ตะวันออก ติดตอ 082-259-4114 , 038-026-748-9 บริษัท อีสเทิร์น เรียล เอสเตท จำกัด หมู่บ้านเดอะดีไซน์ หมู่1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000


73

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

by property guide rayong

Mueang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส MA17120 MA11018

Mueang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส MA18128 MA11018

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นบุญรักษา 3 ทับมา 0-0-78 Area : (Rai-Ngan-Wa) บา นตกแตงสวยมีเฟอรนเิ จอรครบ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-189.9 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวกรอกยายชา ซอยเนินพระ 2 มีบา น 2 หลังบนเนือ้ ทีก่ วาง รมร�น บรรยากาศดี

ราคา(Price) TEL.085-083-4477 ราคา(Price)2,590,000 100,000 // TEL.088-839-6836 Mueang เมื อง รหัส MA17124

Mueang

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) TEL.086-300-2340 ราคา(Price)2,800,000 100,000 // TEL.088-839-6836 เมือง Mueang MA13075 รหัส MA14086 Mueang

รหัส MA16116

เมืาอนฉาง ง Mueang บ

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ตรงขามไทวัสดุ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 900,000 / TEL.089-094-7506 Mueang เมื อง รหั PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหัสส MA18131 MA11018

เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent

เชาคอนโด Condo for rent Banyan Terrace ติดถนนสุขุมวิท ใกลหางเซนทรัลระยอง มีเฟอรนิเจอรครบ พรอมเขาอยู ไดเลย

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.เพชรัตน 1 ทับมา

าส TownforHouse for sale Condo เชขายทาวน าคอนโดเฮCondo sale Carpedium

0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

0-0-20 Area บ า นชนากาญจน 0-0-0-45 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู(Phase 3) ชั้น 73 งนอน11หหอองน้งน้ำ ำ12bedroom bedroom11toilet toilet 12หหอองนอน

ขายทาวน forหมูsale ขายบานเดีเฮย่ าสว Town HouseHouse for sale บ า นบุบญานในเมื รักษาอ3ง

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Townhouse for sale

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-241-3279 Mueang รหัส MA18129

ราคา(Price) 670,000 / TEL.081-983-6946 Pluakdaeng Mueang Pluakdang รหัส PP13006 MA13077

0-0-78 Area : (Rai-Ngan-Wa) เซ็นทรั ระยอง ขายบานเดีใกล ย่ ว House for ล sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 3 หองนอน 23 หองน้ ำ 3 bedroom 2 toilet 3ราคา(Price) หองนอน 3 ห อ งน้ ำ 3 bedroom toilet 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

RENT

ราคา(Price) / TEL.081-591-5912, 096-336-8649 ราคา(Price)20,000/เดื 100,000 อ/นTEL.088-839-6836 Mueang Mueang Pluakdaeng เมื อ ง Mueng MA14087 MA11011 Mueng Pluakdang รหัส MA12045 รหัสส PP13006 MA12060 รหั เมือง MA13077

0-0-31 AreaArea : (Rai-Ngan-Wa) เชา 45,000บ. เดือานน 0-0-0-33.5 : (Rai-Ngan-Wa) ชั้น4 ระเบีย/ง2ด 1 หองงนอน 2 ห อมีงน้ ำ 1นิเbedroom ตกแต พรอมอยู เฟอร จอรครบ 2 toilet

RECOMMENDED

TEL.087-498-3500 ราคา(Price) 9,000/เดือน / TEL.089-901-5577 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.092-223-9220, 086-380-2725 ราคา(Price) ราคา(Price)8,500/เดื 800,000อน/ /TEL.089-938-2308 Mueang Pluakdaeng Mueang Pluakdaeng MA14087 Mueng Pluakdang รหั ส MA17125 Mueng Pluakdang รหัสส PP13006 MA14092 รหั เมือง MA13077

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ 2 คูหา ตกแตงภายในเรียบรอยแลว พรอมเขาอยู ใกลวงเวียนสุนทรภู ระยอง

ขาย/เชาคอนโด Condo Royal ขายคอนโด Condo forfor salesale/rent Ultimate II Peak

รหัสสMA12058 CA10001 MA1 รหั MA17127

รหัส MA13065 CA10001

RENT

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Townhouse for sale

เมื Mueang Mueng เมือองง Mueang

ขายทาวน for ซ.หนองตารส sale บานในเมือง ขายบานเดีเฮย่ าสว Town HouseHouse for sale 0-0-22 0-0-70 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ใกล ใกลสหวนศรี าดแมรเมืำพึองงระยอง 33 หหอองนอน งนอน 22 หหอองน้ งน้ำำ 33 bedroom bedroom 22 toilet toilet

1,500,000 / TEL.085-116-3341 TEL.081-258-9043 ราคา(Price) ราคา(Price) 1,580,000 6,000,000 // TEL.081-572-7998 TEL.091-996-4155 ราคา(Price) 2,300,000 Pluakdaeng Mueang Mueang Pluakdang รหัส MA15107 รหัส PP13006 MA13077

ขายทาวนเฮาส Town House for sale บานในเมือง ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Townhouse for sale 0-0-22 Areaปโภค : (Rai-Ngan-Wa) ใกลสวนศรีเมืองระยอง 0-0-28 Area : (Rai-Ngan-Wa) เดินทางสะดวกสบาย ใกลแหล งสาธารณู 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-22 สวนศรีเมื2อคังระยอง 0-0-80 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ใกล จอดรถได น 32 หหอองนอน งนอน 22 หหอองน้ งน้ำำ 32 bedroom bedroom 22 toilet toilet

0-0-15 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูก ารเคหะระยอง 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ขายทาวนเฮาส Town House for sale บานในเมือง ขายอาคารพาณิชิ ย 2 ชัน้ ครึง่ Shop house for sale

0-0-22 Areaบานแกรนด : (Rai-Ngan-Wa) 0-0-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกล โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เยื้องหมู ชัยพฤกษ ใกลสวนศรีเมืองระยอง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,800,000 / TEL.084-479-6062 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.081-258-9043 Mueang

รหัส MA18130

Pluakdaeng Mueang Pluakdang รหัส PP13006 MA13077

ขายทาวนเฮาส Town House for sale บานในเมือง ขายบานเดีย่ ว house for sale 0-0-33 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานเพชรรัตน ทับมา ใกล0-0-22 เซ็นทรัลArea : (Rai-Ngan-Wa) ใกลสวนศรีเมืองระยอง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,800,000 / TEL.089-685-1441 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.081-258-9043 ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.097-245-0669 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.081-258-9043

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


74

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

Mueang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส MA16118 MA11018

Pluakdaeng Mueang Bankhai KA14009 Pluakdang ปลวกแดง รหั CA10001 Bankhai KA14009 รหัสส PA13005 MA17123 Bankhai KA13007 MA13075

Mueang เมื อง

รหัส MA14095

RENT

ขายโกดัง Warehouse for sale

ขายที นิ นิ เLands sale ขายทาวน ฮาส 3 for ชัน้ Townhouse ขายบ ย่ ว House for sale for sale ขายทีด่ าด่ นเดี Lands

4-1-86 Area : (Rai-Ngan-Wa) ประกอบดวย โรงงาน 4 โรง Office 1 หลัง ชุดกิโลชัง่ รถ 150 ตัน พรอมมีใบ รง.4 ใบอนุญาต 105 อยู ในเขตนิคมมาบตาพุด

ราคา(Price) TEL.086-947-0303 ราคา(Price)57,000,000 100,000 / /TEL.088-839-6836 Mueang Mueang Pluakdaeng Pluakdaeng เมือง เมือง รหั รหั Mueng Mueng Pluakdang Pluakdang รหัสส MA14099 MA13079 รหัสส MA14094 MA13079

2-2-62 Area 0-0-210 Area :(Rai-Ngan-Wa) บา นการเดนสฮลิ ล 4-0-0 Area : :(Rai-Ngan-Wa) 25-2-86 Area : (Rai-Ngan-Sq.m)หมู (Rai-Ngan-Wa)ต.หนองตะพาน ที35สี่ด่แหินยกขนำไร อมต ยางปลูกได 543 ปtoilet อสวยทำเลดี งนอน 43 หพร องน้ ำ 35นbedroom

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-82.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นโชคนิมติ 10 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,500/ตร.วา //TEL.095-692-6499 TEL.087-747-9719 TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.089-091-5630 ราคา(Price)1,800,000/ไร 200,000 / /TEL.085-093-6528 ราคา(Price) 2,465,000 Pluakdaeng Mueang Pluakdang ปลวกแดง เมื อง Mueang รหั รหัส MA14088 Bankhai รหัสส PA13005 KA13007 MA15102

RENT

ขายทาวนเฮาส 3 ชัน้ Townhouse for sale

เชาอาคารพาณิ ย Shop House ขายทาวน เฮาส ชTownhouse forfor salerent

เชาาบอาคารพาณิ for rent เช านเดีย่ ว 2ชชัยน้ Shop HouseHouse for rent

ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 2,900,000อน/ /TEL.090-927-4269 Mueang Pluakdaeng เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA14089 MA13079

ราคา(Price) 12,000/เดื 45,000/เดืออนน/ /TEL.085-684-5916 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 4,900,000 / TEL.095-734-4888 ราคา(Price) 1,800,000/ไร 1,250,000 / /TEL.081-862-6250 ราคา(Price) เมื Mueang Mueng Mueang เมือองง เมื อง Mueng รหัสสMA12058 CA10001 MA1 รหัส MA14092 รหั MA15104 MA11011 Mueang รหัส MA14091 Mueang

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) โครงการโมเดิ 2 คูหา ใจกลางเมื อง 0-0-44 รน ไลท 20 หองนอน 20ำ ห3องน้ ำ 20 bedroom 36 หชัน้ องนอน 3 หองน้ bedroom 3 toilet20 toilet

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse rent 4 ขายบ านเดีย่ ว House sale หมูforบ า นราชพฤกษ 0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 2ติดคูบายพาสทั หา ใจกลางเมื 0-0-50 บมาอง 20 หองนอน 20ำ ห2องน้ ำ 20 bedroom 26 หชัน้ องนอน 1 หองน้ bedroom 1 toilet20 toilet

0-0-42 : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง อยู  ใกล รArea านอาหารต นทางรัก 20 หองนอน 20ำ ห1องน้ ำ 20 bedroom 16 หชัน้ องนอน 2 หองน้ bedroom 2 toilet20 toilet

ขาย/เชาคอนโด Condo for sale/rent ขายทาวน เฮาส Townhouse for sale Royal Peak 0-0-31 Area า 45,000บ. 0-0-38.5 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เชซอยวั ดโขดหิน/ เดือน งนอน 12 หหอองน้ งน้ำำ 21 bedroom bedroom 12 toilet toilet 21 หหอองนอน

ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) ราคา(Price) 1,400,000 6,000,000 // TEL.086-839-1934 TEL.091-996-4155 ราคา(Price) 1,600,000อน/ /TEL.084-488-7024 Mueang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส MA16118 MA11018

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นเพชรรัตนเลควิล ติดถนนสาย 36 อยู ใกลเซ็นทรัลระยอง แมคโคร บิก๊ ซีระยอง บานตกแตงดวยวัสดุอปุ กรณอยางดี สไตลโมเดิรน มีทจ่ี อดรถ 2 คัน มีพน้ื ทีบ่ ริเวณบานกวางขวาง

ราคา(Price) TEL.081-863-4981 ราคา(Price)4,500,000 100,000 // TEL.088-839-6836 Pluakdang MA16114 ปลวกแดง Bankhai KA14009 Mueang Pluakdaeng บเมื าอนฉาง รหั PA13007 MA14094 CA10001 ง Bankhai รหั KA14009 Mueang รหัสสสPA13007 MA15105 Klaeng CA10001 MA11016 GA16007 MA12038

ตองการซือ้ !

ทีด่ นิ เปลา เนือ้ ที่ 200 ตารางวา สำหรับสรางบาน ใกลแยกทับมา เมือาสำหรั งระยอง ทีด่ นิ เปล บสรางบาน RENT

สนใจขายติดตอ Tel.092-223-5331

แงแถว บHouse มาชัfor อsale งfor เนืfor อ้ ทีหมูrent ่ sale ตร.วา เซเชงใกล นกาแฟ Business sale ขายบ นเดี ย่ ววสองชั วHouse for sale บ200 านพฤกพิ มาน ขายที นิ ยกทั sale าบรอาดา่ นเดี วสองชั น้ House House for ขายบ ย่ Lands for ขายห for sale 2House น้ อ.เมื sale

ดตออุปTel.092-223-5331 อยู ตึกสนใจขายติ สตาร ไอที:::(Rai-Ngan-Wa) กรณคใกล รบ ูกคตนานประจำ 0-0-53 2-2-62 (Rai-Ngan-Wa) ต.หนองตะพาน 0-0-82 Area (Rai-Ngan-Wa) ใกล ริคตลามอมตะ นต กน 0-0-56 บทางรั าลระยอง 0-0-0-77 Area :ระยอง (Rai-Ngan-Wa) ใกลนมีรร.อนุ ลาดสามย 0-1-30 Area 0-0-95 ม.เพชรรั ทับามา ามาบริ เำลย bedroom สวยทำเลดี ออำมต ยางปลู กได 15232toilet ปtoilet 3ห่ดหอินหออองแถว อมเข งนอน องน้ ำ233นำbedroom bedroom toilet งนอน องารได มี2ที3พร 4 132ห2อหหหพร หงน้ งน้ ในตั ว บรรยากาศดี bedroom toilet

Mueang Mueang Pluakdaeng รหั Mueng Pluakdang บMueang านฉาง รหัสส MA14087 MA14094 Klaeng CA10001 GA13001 MA12038

ขายทาวน ฮาส 2 ชัfor น้ Townhouse for sale ขายทีด่ นิ เLands sale

0-0-19 25-2-86Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ใกล รพ.กรุงเทพระยอง 3สี่แหยกขนำไร องนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-80 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานบุญรักษา 3 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-241-3279 Mueang รหัส MA17121 เมือง Mueng CA10001

0-0-21 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนาโรงเรียนกวงฮัว้ 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ขายทาวน Town for House ขายบ านเดีย่เฮวาสHouse saleforใกลsale วัดกรอกยายชา 0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ไมหมูมบะคา นชนากาญจน 1-0-30 าทั้งหลัง 3 งนอน41หหอองน้งน้ำ ำ32bedroom bedroom41toilet toilet 32หหอองนอน

ราคา(Price) ราคา(Price) 7,000,000 800,000 / /TEL.089-938-2308 TEL.099-081-1908 บานฉาง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

1-1-59 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลภูเขา 1 กม. หางทะเล 5 กม. ใกลฝายกั้นน้ำหลวงพอโสธร บานเดี่ยว พรอมสวนผลไม รมร�นอากาศดีมาก

ราคา(Price) 2,900,000 / TEL.081-157-8193 Mueang เมื อองง Mueang Mueang Pluakdaeng รหั MA14087 เมื PA13005 PA11002 Mueng Pluakdang Pluakdaeng GA17008 Pluakdang รหั รหั MA14099 Klaeng รหัสสสสMA14092 MA11018 Klaeng MA12038

Mueang Bankhai Bankhai

รหั CA10001 KA14009 รหัสส KA14009 MA17123

RENT

เชาบาอนพั น้ for House for rent กย่ วสองชั ขายบ นเดี วHouse Sale ขายห งแถว House forsalesale

0-0-82Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ใกล ใกล รงพั านตกนนมากกว กา 10 17-3-18 มีหแอ ยกศู 0-0-32 ยทางรั ราชการ 0-1-30 องนอน ำ33พร bedroom toilet มีงนอน อาคารหอประชุ อมสวนผลไม 3มีห3หอหองหองแถว 32toilet 43ห2หอหององน้หงน้อำมงน้ ำbedroom ในตั ว บรรยากาศดี

RENT

ขายบ sale หมูบ า นบุญรักษา 3 ขายบาานเดี นเดีย่ ย่ วว House House for for sale

ขายที นิ Lands for sale ขายบด่ านเดี ย่ ว House for sale

0-0-80 (Rai-Ngan-Wa) ต.หนองตะพาน 4-0-0 0-3-50Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) บานเดีย่ วบนเนือ้ ที่ 3 งานกวา2-2-62 กอนถึArea งArea กะเฉด: :(Rai-Ngan-Wa) อ.แกลง 21หหอองนอน ที5่ดหินอสวยทำเลดี อมต กได 53 ปtoilet งนอน 3 หพร องน้ ำ 5นยางปลู bedroom งนอน21หหอองน้งน้ำ ำ2 1bedroom bedroom2 1toilet toilet

ราคา(Price)12,000/เดื 400,000 / TEL.087-747-9719 ราคา(Price) 3,500/ตร.วา TEL.087-747-9719 ราคา(Price) ราคา(Price) 5,500,000 TEL.081-467-3029 2,560,000 TEL.089-689-8888 ราคา(Price)3,500/ตร.วา 200,000 / TEL.085-093-6528 ราคา(Price) 1,400,000 อน // /TEL.089-685-1441 TEL.085-684-5916 TEL.083-092-3566 ราคา(Price) 12,000/เดื 33,000,000 อน // TEL.085-684-5916 TEL.093-134-3445 ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.081-155-5921 ราคา(Price) 3,400,000 TEL.081-663-5448 Mueang Mueang Pluakdaeng Mueang รหั MA14087 Klaeng Mueang เมื อง Mueang PA13005 PA11002 Mueng Pluakdang Pluakdaeng Pluakdaeng Klaeng Klaeng Mueang Pluakdang Pluakdaeng MA16115 รหั MA14087 ปลวกแดง รหั เมือองง Klaeng เมื อง เมื PA13005 Mueng PA11002 Pluakdang Pluakdaeng Bankhai KA14009 ปลวกแดง รหัสสส MA14099 MA11018 Bankhai KA14009 รหั MA14087 Mueng PA11002 Pluakdang Pluakdaeng GA16004 MA16113 รหั CA10001 Bankhai KA14009 CA10001 Bankhai KA14009 Pluakdang GA16005 ปลวกแดง MA14099 Pluakdang Klaeng GA16006 รหัสสส PR11001 PA10012 Bankhai รหั KA14009 MA11018 MA12038 MA17126 MA14099 MA11018 รหั MA14087 GA16003 PA13008 CA10001 KA14009 PA13005 PA11002 MA12038 Bankhai รหัสสส PA13005 KA13007 MA12038 MA13068 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038

NT RENT RE

ขายบ ย่อ้ วสองชั น้ House Sale ขายที นิ Lands for sale forfor เซงราด่ นเดี นเสื ผา Business lease

0-2-34 ทับตลาดวั มาฝงเขาวั 12-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดโบสถ 16/21 บทีกิา่ดจนเดี ่ยวาาตินเสื 2ดทะเล ชั้อ้นผบรรยากาศดี น้ำไมทขวุมมวิท 100 ม. ินการร เปล า 50 พรม. อมอุหาปงแยกสุ กรณ

ขายที sale House ขายอาคารพาณิ ยforShop for sale เซงรด่ านิ นเสืLands อ้ ผา ชBusiness for lease

2-2-62 Area ต.หนองตะพาน 0-0-21 โครงการวรั 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ตลาดวัดญ ลุมญาเพลส 16/21 4-2-0 Area : :(Rai-Ngan-Wa) 25-2-86 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ทีหน ินาการร สวยทำเลดี อขพมต กไดางโรงแรม 5 ป รีสอรจ IRPCาาตินเสื ด้อถนนสุ ุมอิมวินพมอุ ทยางปลู ผพร า พร ปกรณ เปล ดติแหลมแม เหมาะสร สีกิ่ดแจยกขนำไร

ขายดาวน คย่ ฮาส Condo for บีsale ยอนด ขายอาคารพาณิ ชยfor House for saleชั้น7 ขายทาวน เLands Town House forrent ขายที นิงแถว sale วสองชั น้ Shop House ขายบ วผาHouse for Sale เซเชงาบราอด่ านเดี นเสื อ้ อนโด Business forforsale lease ขายห sale

0-0-0-32 Area :(Rai-Ngan-Wa) สนรร.กวงฮั แยกพวงมาลั ย :: :(Rai-Ngan-Wa) 0-0-44 ตรงข 2-2-62 ต.หนองตะพาน 0-0-82Area Area ใกลตลาดวั ราามูเนต ก ว้ 0-0-32 ใกล แอยุ ยกศู ยทางรั 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดนค2 ลุรมาชการ 16/21 14-0-0 Area 0-1-30 toilet งนอน งน้ ำองน้ bedroom สวยทำเลดี ยางปลู ไดานบึ 53132ปงtoilet หองอาองน้ งน้อำมต ำ331มอุ toilet 3มีที1กิ3ห่ดหจหอินหการร อองแถว านเสื พร ปดกรณ มีองนอน สงนอน วนยางพร ดน3ำbedroom ติbedroom ถนนบ -แกลง 4331้อห2หอผหพร หอมกรี ในตั ว กบรรยากาศดี

NT RENT RE

ขายดาวน คLands อนโด for Condo ขายที ขายทีด่ ด่ นิ นิ Lands for sale salefor sale ชัน้ 4

0-0-0-33 Area:: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ต.หนองตะพาน Beyone Condo 2-2-62 0-0-42 Area Area (Rai-Ngan-Wa) อเปล งนอน หพร องน้ ำ 1นยางปลู bedroom 1ปtoiletาน ที1ที่ด่ดินหินสวยทำเลดี อมต กไดต5ลาดสามย า อยู1เขตเทศบาลแกลง ใกล

ราคา(Price) 4,300,000 TEL.081-619-3338 1,800,000/ไร TEL.086-408-7211 ราคา(Price) ราคา(Price) 3,500/ตร.วา TEL.087-747-9719 / TEL.087-747-9719 /TEL.088-839-6836 TEL.087-747-9719 ราคา(Price) 220,000 15,000/ตร.วา/ TEL.083-092-3566 ราคา(Price) 100,000 ////TEL.088-839-6836 ราคา(Price) TEL.082-514-7546 ราคา(Price) 3,290,000 ราคา(Price) 4,400,000 TEL.086-888-5156 ราคา(Price) ราคา(Price)3,500/ตร.วา 200,000 / TEL.061-423-5956 1,000,000/ไร /TEL.080-558-8444 TEL.081-158-4067 ราคา(Price) 2,900,000 TEL.090-927-4269 ราคา(Price)3,500/ตร.วา 100,000 ///TEL.087-133-3364 ราคา(Price) 20,000,000/ไร TEL.082-514-7546 ราคา(Price)216,000,000 100,000 // TEL.088-839-6836

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


75 Mueang Banchang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส CA18129 MA11018

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

Mueang Banchang เมื อง PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdang รหั รหัสส CA17128 MA11018

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-249 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.สำนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 1 หองพระ รถจอดได 3 คัน ศาลานัง่ เลน 1 หลัง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) TEL.094-557-4165 ราคา(Price)3,000,000 100,000 // TEL.088-839-6836 Mueang PA13009 Banchang บเมื าอนฉาง รหั MA11005 ง รหั CA15024 Mueang รหัสสสMA11005 MA13068

รหั PR11001 เมื อ ปลวกแดง MA12058 Banchang Pluakdaeng Pluakdang MA11013 รหั Mueang CA10001 รหัสสส PR11001 CP14023 MA14084 เมื องง PA13005 PA13009 Pluakdang

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-0-85 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูติดกับดับเพลิงเกา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) TEL.081-715-4244 ราคา(Price)3,000,000 100,000 // TEL.088-839-6836 Banchang Mueang รหัสส PA13005 CA13015 CA10001 MA14085 เมื อง รหั PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

Banchang บานฉาง

รหัส CA13016

NTD REDE RECOMMEN

สHouse Town House forSale sale ขายบ านเดีย่ เฮวย่ าวสองชั น้ for House เชขายทาวน าบานเดี rentfor

NT หมู านสิงนเขาวั ทวีRE กดารโบสถ เดน 0-2-34 ทับบมาฝ ติ0-0-16 ดถนนสุArea ขArea ุมวิท :ห: (Rai-Ngan-Wa) า(Rai-Ngan-Wa) งสวนสน 5 กิโลเมตร ่ยว 2 2ชั้นหอบรรยากาศดี น้ำไมทว2ม toilet 32บาหนเดี องนอน งน้ำ 32 bedroom

ขายอาคารพาณิ for ตsale ขายบ านเดีย่ ว House for House sale ม.เพชรรั น ทับมา ขายอาคารพาณิ sale เชาอาคารพาณิ ชชยย Shop Shop rent

0-0-25 Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) เพลิ เนินนกระปรอกซอย 0-0-51 0-0-50 แยกเนิ 0-0-20Area ใจนสำลี 5 2 5 3 หอ้นงนอน 2 ำห34องน้ bedroom 2 toilet 342อาคารสามชั หชัอ้นงนอน 23ครึหอ่ง งน้ bedroom toilet ทำเลดี 3 ำห3องน้ ำ 3 23toilet

ขายดาวน Condo ขายบ านเดีคย่ อนโด ว House for for salesale ม.เชิงทะเล

0-0-0-30Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ใกลดีหคาดพลา อนโดนคร 0-3-29 ต.บานฉาง C ชั้น22หฝองน้ งสระว ยน้ำ 1 หองนอน 1 bedroom 3อาคาร หองนอน ำ 3 าbedroom 2 toilet

ราคา(Price) 5,000,000 85,000 / TEL.087-800-2153 ราคา(Price)15,000/เดื 1,900,000อน/ /TEL.081-358-2919 TEL.082-142-3642 / TEL.089-678-6261 ราคา(Price) 7,000/เดื 1,500,000 2,600,000 9,200,000 TEL.080-779-9955 ราคา(Price) อน // TEL.083-838-2403 TEL.092-223-5331 ราคา(Price) ราคา(Price) TEL.095-641-5669 ราคา(Price) Mueang Mueang Mueang Pluakdaeng Mueang Pluakdaeng Banchang เมื อง รหั PA11002 Mueng Pluakdang Pluakdaeng Banchang รหั MA14087 Pluakdang เมื อง PA13005 PA11002 Mueng Pluakdang Pluakdaeng Klaeng Pluakdang CA17025 รหัสส PA13005 MA11018 Mueang รหั Klaeng Klaeng Banchang รหัสสส MA14099 MA11018 รหัสส PA13005 CA17026 CA10001 CA17027 MA12038 MA14085 MA12038 รหั PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

Condo for sale เชขายดาวน าบานเดีย่ ควอนโด House for rent

ขายบานเดีย่ วสองชัน้ House for sale

0-0-70 Area : (Rai-Ngan-Wa) ริมหาดพลา 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.081-457-4179

RENT

0-0-0-30Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ใกลดีโคลตั อนโดนคร 0-0-38 สบานฉาง C ชั้น22หฝองน้ งสระว ยน้ำ 1 หองนอน 1 bedroom 2อาคาร หองนอน ำ 2 าbedroom 2 toilet

ราคา(Price)10,000/เดื 85,000อ/น TEL.087-800-2153 ราคา(Price) / TEL.098-273-6175 Banchang Mueang รหัส CA14021 MA14085 เมื อง PA13005 PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.081-155-5921 เมื ง Mueng บาอนฉาง Mueang MA14090 MA12032 Banchang รหัส CA14020

ราคา(Price) 2,350,000 / TEL.081-949-6940 CA13017 Banchang Mueang บMueng เมืานฉาง อง รหัส CA13014 CA11007

0-3-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) กอนถึงกะเฉด อ.แกลง 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 450,000 / TEL.081-362-8123

0-0-59 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นโมเดิรน ซิต้ี มีเฟอรนเิ จอรพรอมแอรปรับอากาศ เคร�องทำน้ำอุน ถังเก็บน้ำ+ปม น้ำ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

Banchang บานฉาง

รหัส CA13014 CA11007

RECOMMENDED

ขายคอนโด Condo for sale แสนไพศาลคอนโด ขายดาวนคอนโด Condo for sale 0-0-0-41 วิวสวย 0-0-0-30Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ชัดี้นค5อนโดนคร 1อาคาร หองน้Cำ 1ชั้นtoilet ิเจอร 2 ฝงเฟอร สระวานยน้ ำ 1ครบ หองนอน 1 bedroom

ราคา(Price) TEL.081-362-8123 ราคา(Price)450,000 85,000 // TEL.087-800-2153 Banchang รหัส CA14019

ขายทีด่ นิ Lands for sale

26-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาแบงขาย ทำเลดี ติดถนน ใกลหาดพลา

ราคา (Price) 1,800,000/ไร / TEL.085-096-9384

Nikompattana

รหัส NA13015 CA10001

ขายบ น้ House for sale ขาย/เช าบาย่ นแฝด House sale/rent ขายบาานเดี นเดี ่ยวสองชั ว House forforsale หมู บานทวีเบลล สุขา2 0-0-87 าหนศิ วพร 0-0-40 เชใกล าบ 8,500 บาท / เดือลนล 0-0-60 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู าดพยู น เลควิ 32 หชั้นองนอน 32 หองน้ bedroom 32 toilet 2 หองนอน 2 ำหอ3 งน้ ำ 2 bedroom 2 toilet bedroom toilet

ราคา(Price) 2,390,000 / TEL.085-096-9384 Banchang รหัส CA13013

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-202 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดพลา 4 หองนอน 3 หองน้ำ 4 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.086-826-2426 Mueang เมือง MA16118 Nikompattana รหัส NA11011

ขายโกดั ง Warehouse forsale sale ขายบ านเดี ย่ ว House for

ขายทีด่ นิ Lands for sale

16-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดพยูน ติดเทศบาลบานฉาง

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ด 0-0-72 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุ มบ.ศักดิ์สายธารเพลส 4 อาคาร หลัง ชุดกิโ2ลชัtoilet ง่ รถ 150 ตัน 3โรงงาน หองนอน 2 หอOffice งน้ำ 3 1bedroom

ขายทีด่ นิ Lands for sale

30-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลชายหาด ต.บานฉาง อ.บานฉาง

ราคา(Price) 1,800,000/ไร / TEL.080-048-7175 Mueang เมือง MA16118 Nikompattana รหัส NA14016

ขายที ด่ นิ งLands for sale ขายโกดั Warehouse for sale

24-0-83 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุด 4-1-86 Area ต.มะขามคู นิคมพัฒOffice นา ซอย1 หลั 7 ง ชุดกิโลชัง่ รถ 150 ตัน โรงงาน 4 อาคาร

ราคา(Price) 22,400,000 / TEL.082-485-7272 Mueang เมื อง รหั PA13005 PA11002 Pluakdaeng รหั Nikompattana Pluakdang MA14099 รหัสสสNA16018 MA11018

ราคา(Price) TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 57,000,000 24,000,000 / TEL.086-974-0303 TEL.089-811-8049 ราคา(Price) 57,000,000 3,200,000 // TEL.081-495-3443 Mueang Mueang เมือง บานฉาง รหัสส NA16017 MA14094 Nikompattana รหั MA16118 CA10001 Nikompattana รหัส NA13014 MA12038

ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.ศักดิส์ ายธารเพลส 0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) บาน2ชั้น บรรยากาศดี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

นเดี น้ House forหมูrent ขายห งแถว House for rent sale เชเชาาบบาาอนเดี ย่ ย่ ววสองชั House for บ า นรมเย็น

RENT

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

0-0-23 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติด ถ.ตากวน 4 ชั้นครึ่ง 4 หองนอน 4 หองน้ำ 4 bedroom 4 toilet

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.085-660-9013

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.081-373-1454

0-0-82Area Area นทางรัก 0-1-30 0-0-0-22 Area: :(Rai-Ngan-Wa) :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ใกล ใกลรแานต ยกหนองบอน องนอน งนอน4 1ห2อหหงอองน้ ำ23ำbedroom bedroom toilet มี23หหอหองแถว หงน้อำงน้ ในตั ว บรรยากาศดี 12toilet

ขายโกดัง เWarehouse for salefor sale ขายทาวน ฮาส Town House

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ด  ไดเลย 0-0-22 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุ พรอมเขาอยู 4 อาคาร หลัง ชุดกิโ1ลชัtoilet ง่ รถ 150 ตัน 2โรงงาน หองนอน 1 หอOffice งน้ำ 2 1bedroom

ราคา(Price) TEL.085-684-5916 TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 4,800/เดื TEL.088-088-1733 ราคา(Price) ราคา(Price) 57,000,000 1,200,000 // TEL.091-053-5546 ราคา(Price)12,000/เดื 700,000อน/ //TEL.089-752-2817

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


76

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

Mueang เมื PA13005 PA11002 Pluakdaeng Klaeng CA18129 KA12006 Pluakdaeng Banchang รหัสสสPA13005 MA11018 ปลวกแดง MA14087 Mueng Pluakdang บ าออนฉาง Bankhai MA13079 Bankhai รหั KA16014 Mueang Mueang รหั CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA14085 เมื งง PA11003

เช าอาคารพาณิ ชHouse Shop forงfor rentsale ขายทาวน 2ยfor ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คฮาส for ขายที นินเดี sale ขายบ าด่ ด่านเดี ย่ ย่ อนโด วว House for Sale sale ม.เชิ ทะเล ขายที นิ เLands ขายบ forHouse salesale

0-0-42 Area 2ใกล า ใจกลางเมื ง 0-0-19 ใกล 0-0-0-30 Area::: :(Rai-Ngan-Wa) :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area ต.ชากบก 0-0-32 ใกล นคยบงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ายอนฉาง 25-2-86 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 1-1-20 Area Area เหยกศู ทคนิ าต.บ นค 6สี3่ด่แหชัหินยกขนำไร นอ้ อพร 20อCมสวนผลไม หชัอ้น32งนอน 20 ห33อาbedroom งน้ toiletมาก 232งtoilet งงน้ สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom ผำำสม มีบำำา20 น1 2หbedroom บรรยากาศดี 3ทีอาคาร งนอน งนอน 22หหอฝองน้ bedroom toilet

บานฉาง Bankhai

บานฉาง Bankhai

รหัส KA14010

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-63 Area : (Rai-Ngan-Wa) มบ.ระยองริเวอรพารค 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บานฉาง Bankhai

รหัส KA14009

ขายทีด่ นิ Lands for sale

2-2-62 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.หนองตะพาน มีตนยางปลูกได 5 ป บาน 1 หลัง เงียบสงบบรรยากาศดี

NA10009 KA15013 MA11011 MA14089 รหัส KA14008

ขายทีด่ นิ Lands for sale

9-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดหนองคอกหมู ที่ดินสวย บรรยากาศดีรมร�น พรอมบาน 1 หลัง

ราคา(Price)1,800,000/ไร 85,000 /อนTEL.087-800-2153 3,999,000 TEL.086 155 5021 ราคา(Price) 2,170,000 / TEL.084-974-6077 ราคา(Price) 3,500/ตร.ว. / TEL.087-747-9719 ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.089-929-8893 890,000/ไร TEL.097-943-4854 ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 // /TEL.081-862-6250 Mueang เมื PA13005 PA11002 Pluakdaeng Pluakdaeng Klaeng Mueang CA18129 Nikompattana NA10008 Nikompattana NA10009 Banchang Mueang Pluakdaeng Nikompattana NA10008 Nikompattana NA10009 Banchang รหัสสสPA13005 MA11018 เมืาออ ปลวกแดง บาอนฉาง MA14087 เมื ง บาอนฉาง CA13016 เมื ง MA14087 Banchang Mueng Mueng Pluakdang บ าออนฉาง CA13016 Bankhai KA15013 Banchang Bankhai KA15013 Mueng Mueng Pluakdang บปลวกแดง นฉาง Bankhai KA15013 Bankhai MA11011 Bankhai รหั KA16014 MA13079 MA11011 Mueang Bankhai รหัสส PA13005 KA16014 Mueang รหั Mueang รหัส MA14089 Mueang รหั รหัส MA14089 MA14088 CA13015 CA10001 MA14088 CA13015 CA10001 KA13007 KA13007 MA15102 MA15102 MA14085 MA14085 เมื งง PA11003 Pluakdaeng เมื งง PA11003

ขายบ forหมูบsale ขาย/เชาด่านเดี านิ คอนโด sale/rent Royal ขายทาวน นเดี เLands ย่ ววสองชั 3Condo ชัfor น้ น้ Townhouse House for salePeak ขายที sale ขายบ ย่ ฮาส House forforsale  sale าfor นราชพฤกษ 4 0-0-64 บโรงเรี าตนพรธนา 0-0-64Area Area : :(Rai-Ngan-Wa) ใกล วยกศู ัดอนโดนคร หนองผั กอ.บ หนาม 0-0-31 เช 45,000บ. เดืบว้ มา อDน 0-0-70 ริหมู หาดพลา 0-0-21 Area ยนกวงฮั 2-0-0 : :(Rai-Ngan-Wa) ต.หนองคอกหมู านคาย 0-0-50 เป นที่สี่เArea หลี ่ยมผื: ::น(Rai-Ngan-Wa) ผ(Rai-Ngan-Wa) า พื้นเรียบเสมอกัต.หนองคอกหมู นดมาาถนนบายพาสทั ไม อMM งถม 0-0-19 Area ใกล 2-0-0 Area (Rai-Ngan-Wa) ติหน 0-0-0-30 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีแหครพ.กรุ 11-3-51 Area ต.ชากบก 0-0-32 ใกล นยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ต.บ านฉาง 25-2-86 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) EN/ DE CO RE งนอนทางเข toiletก 200 ม. งนอน bedroom toilet หออพร างนอน งจากถนนราดยางสายหลั 2001 bedroom เมตร ทางเข งน้ำมำ าก bedroom 233งtoilet หางถนนสายหลั 2ที31่ดหหินออสวย งนอน 132 หหาออ-ออกสะดวก งน้ 231 bedroom 132 toilet อาคาร ชั้น3232หหอฝองน้ งงน้ สระว ยน้ งนอน อCมสวนผลไม ผำำสม มีบำากน1ประมาณ 2หอหลั บรรยากาศดี มาก า-ออกสะดวกบรรยากาศดี 3ทีอยู 33าbedroom สี3่ด่แหหินยกขนำไร ขายบาด่ ด่านเดี House ขายทาวน 2 for ชัCondo น้ น้ Townhouse ขายดาวน คฮาส sale ขายที นินเดี sale ขายบ ย่ ย่ อนโด ววสองชั House for for Sale salefor ม.เชิsale งfor ทะเลsale ขายที นิ เLands

ขายบ นเดี ย่ ววสองชั House forหมูบsale ขาย/เชาด่ านเดี านิ คอนโด sale/rent Royal ขายทาวน เLands 3Condo ชัfor น้ น้ Townhouse for salePeak ขายที sale ขายบ ย่ ฮาส House forforsale  sale าfor นราชพฤกษ 4 0-0-64 หมู CO บโรงเรี านพรธนา 0-0-64 Area วหยกศู ัดอนโดนคร กหนาม 0-0-42 Area 2ใกล า หนองผั ใจกลางเมื 0-0-31Area เช า 45,000บ. เดื อDน 0-0-70 (Rai-Ngan-Wa)ต.หนองคอกหมู ริ ม หาดพลา 0-0-21 Area: ::(Rai-Ngan-Wa) หน า ยนกวงฮั 0-0-19 ใกล 2-0-0 Area (Rai-Ngan-Wa) ติ ด ถนนบายพาสทั บว้ มา 0-0-0-30 Area:: :(Rai-Ngan-Wa) :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหครพ.กรุ 11-3-51 Area ต.ชากบก 0-0-32 ใกล นยงบรเทพระยอง 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ต.บ าาอนฉาง 25-2-86 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) าาชการ นค ยงระยอง0-0-50 EN/ DE RE MM งนอน toilet งนอน 3สม bedroom toilet 6สี3่ดส่แหชัหินยกขนำไร นอ้ อพร 20อCมสวนผลไม หชัอผ้น32งนอน 20 ห3น3อาbedroom งน้ อ-ออกสะดวก งน้ำำ 231 bedroom bedroom 233งtoilet สวย หาองถนนสายหลั งนอน งน้ 2หหอฝอ(ทุงน้ งงน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom มีงบำคุำา20 2หbedroom บรรยากาศดี 3ทีมีอาคาร งนอน วนผลไม เสระว รีผำำยสม มัยน้ ดน1 ลองกอง มะม วงtoilet เงาะมากเปนตน)2ที31มี่ดหหผินออลผลิ ตทางเข ทุก132ปหหาอสวนยางพาราพร มกรี132ดtoilet และบกาน200 2 หลัม.ง ขายบ House เช าอาคารพาณิ ช2ยfor Shop forsale rentsale ขายทาวน ฮาส ชัCondo น้ น้ Townhouse ขายดาวน คLands for sale ขายที นินเดี sale ขายบ าด่ ด่านเดี ย่ ย่ อนโด ววสองชั House forHouse Sale salefor ม.เชิ งfor ทะเล ขายที นิ เLands

ราคา(Price) 1,600,000/ไร TEL.082-476-8303 ราคา(Price) ราคา(Price) 1,600,000 2,500,000 TEL.094-452-7138 ราคา(Price)1,800,000/ไร 85,000 /อนTEL.087-800-2153 6,000,000 // /TEL.081-457-4179 TEL.091-996-4155 ราคา(Price) 1,600,000/ไร TEL.082-476-8303 ราคา(Price) 2,980,000 TEL.081-575-5966 ราคา(Price) 1,600,000 2,500,000 TEL.094-452-7138 ราคา(Price) 890,000/ไร / TEL.097-943-4854 ราคา(Price) 3,200,000 4,900,000 TEL.095-734-4888 ราคา(Price) 890,000/ไร TEL.097-943-4854 ราคา(Price) 45,000/เดื /TEL.081-590-9903 TEL.089-410-7401 6,000,000 // /TEL.081-457-4179 TEL.091-996-4155 ราคา(Price)1,800,000/ไร 85,000 / TEL.087-800-2153 ราคา(Price) TEL.084-488-7024 ราคา(Price) 3,200,000 4,900,000 TEL.095-734-4888 ราคา(Price) 2,980,000 TEL.081-575-5966 ราคา(Price) 1,600,000/ไร / TEL.082-476-8303 TEL.086-408-7211 6,500,000 ราคา(Price) TEL.084-488-7024 890,000/ไร TEL.097-943-4854 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 /// TEL.081-862-6250 ราคา(Price) TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 ////TEL.081-862-6250 Mueang เมื อง บานฉาง รหัส MA16116 Bankhai รหัส KA16016 Bankhai KA15012 บานฉาง Nikompattana Bankhai รหัส KA12005 รหัสส NA13015 PA17015 Pluakdang รหั เมือง PA13005 PA13005 CA10001 Pluakdaeng

RENT

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

เชาทาวนเฮาส 2ชชัยน้ Shop TownHouse Housefor forsale rent ขายอาคารพาณิ Shop House for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 450,000/ไร / TEL.086-817-8819 Banchang Pluakdang Pluakdaeng Mueang รหั รหัสส PA18016 CA14021 PA13009 MA14085 เมื อง PA13005 PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.085-660-9013 TEL.087-941-3789 ราคา(Price)3,500,000 8,000 / /TEL.089-403-9963 อน//TEL.089-685-1441 TEL.089-901-5577 ราคา(Price) ราคา(Price) 3,700,000 / TEL.091-697-5349 ราคา(Price) ราคา(Price) 9,000/เดื 7,700,000 รหัส PR11001 Mueng Mueang Pluakdaeng บาอนฉาง Mueang Pluakdaeng MA14090 Banchang รหัส PA16012 MR11004 MA12032 CA14020 รหัส PA13005 PA16013 เมื ง เมือง Pluakdang

13-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อ.บานคาย ที่ดินสวยติดถนนคอนกรีต พรอมสวนยาง

ราคา(Price) 450,000 / TEL.081-362-8123

3-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.บางบุตร บานคาย 4 หองนอน 2 หองน้ำ 4 bedroom 2 toilet

RECOMMENDED RENT ขายบ น้ House for sale ขาย/เช าบาย่ นแฝด House sale/rent เบลล ขายดาวน อนโด Condo for sale ขายบาานเดี นเดี ่ยวสองชั ว House forforsale หมู บานทวี สุขา2 เช าคอนโดคCondo forforrent ขายคอนโด Condo sale แสนไพศาลคอนโด าหนศิ วพร 0-0-40 เชใกล าบ 8,500 บาท / เดือลนล 0-0-0-30 Area (Rai-Ngan-Wa) 0-0-60 Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู าดพยู น เลควิ แพททิ นั่มอีซArea ี่ คอนโด อยูหนานิคมอีสเทิชัรดี้นนคซี5อนโดนคร บอร ด ตรงขามตลาดลุ0-0-87 งอวน Area 0-0-0-41 : :(Rai-Ngan-Wa) วิวสวย 323 หชัห้นอฟองนอน 32 หหอองน้ หองนอน 2 าำหำยน้ อ33งน้ สระว านยน้ ำไมโครเวฟ 1ครบ หองนอน bedroom งนอน งน้ bedroom toilet มี1อาคาร เฟอร ที2วฝี ตูงเเฟอร ย็น แอร พรอ1 มอยู  ไดเลย ฟรี wifi ต2เนส และสระว ำbedroom มีำ 22 bedroom หอง 3ชั2้นtoilet 2 2และtoilet ชั้น 8 หองน้นCิเำจอร 1ชั้นtoilet ิเจอร

ติดถนนสุ ขุมวิท: (Rai-Ngan-Wa) ใกลหางเซนทรัลระยอง 2-3-6 Area บานเดี่ยวพรอมที่ดินสวย นิเจอรค3รบ พรอมเขาอยู ไดเลย 3มีเฟอร หองนอน bedroom

0-0-16 คอนโด 0-0-27.4Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ติใกล บพลททิ าน SCนัมHome 0-0-23 ดหมูแถ.ตากวน งนอนชั งนอน องน้ำ 34้นบน bedroom 2 toilet 4 toilet 423 ชัห้นอครึ ่ง 42 2หอหงนอน หองน้ำ 4 bedroom

RENT

ขายบ านเดีย่ วสองชั House saleนม่ั คอนโด เชาคอนโด Condoน้ for rentforแพลตติ 0-1-16 AreaArea : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 0-0-0-26 : (Rai-Ngan-Wa) 2มีหเฟอร องนอน 2 หคอรบ งน้ำพร 2 อbedroom นิเจอร มเขาอยู 2 toilet

ขายทาวนเฮาส Town House for sale

0-0-19 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลนิคมอมตะซิตี้ 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price)450,000 85,000 /อ/ นTEL.087-800-2153 ราคา(Price) TEL.081-362-8123 5,500/เดื / TEL.083-585-2669ราคา(Price) 2,390,000 / TEL.085-096-9384 ราคา(Price) 6,000/เดื อน // TEL.082-142-3642 TEL.089-508-4994 ราคา(Price) 2,850,000 / TEL.082-514-7546 1,700,000 รหั Nikompattana Pluakdang รหั Nikompattana Pluakdaeng PA13009 รหัสส PR11001 NA11011 Banchang รหัสส NA13015 PA17015 PA17015 Pluakdang รหั Pluakdaeng เมือง รหัสสPA14010 CA14019 Pluakdang PA11004 CA10001 เมือง PA13005 PA13005 CA10001 เมือง รหัส PA13005 Pluakdang Pluakdaeng

ขายห า House ขายทีดอ่ นิ งเชLands for for salesale

RECOMMENDED ขายบานเดีย่ ว House for sale

RENT

เชาทาวนเฮาส 2ชชัยน้ Shop rent Town House House for for sale rent ขายอาคารพาณิ

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-72 Area : (Rai-Ngan-Wa) มบ.ศักดิส์ ายธารเพลส 7-1-15 26-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หลังวัดหวยปราบ อ.ปลวกแดง หองน้สำูงถึ3งbedroom 2 toilet บาท/เดือน มีทีห่ดอินเปล งเชาและบ านเชทำเลดี า 148 ติหลั ง บานสองชั ้น 4 หลัง บานเรือนไทย3 8หอหลังนอน งแฝด2รายได 800,000-1,000,000 แบงขาย ดถนน ใกลหาดพลา

0-0-27.4Area Area: (Rai-Ngan-Wa) SC Home Home : (Rai-Ngan-Wa)ติดหมูถ.ตากวน บาน SC 0-0-23 งนอน องน้ำ 34 bedroom 2 toilet 4 toilet 43 ชัห้นอครึ ่ง 4 2หอหงนอน หองน้ำ 4 bedroom

Pluakdaeng PA13007 เมือง รหัส PA13005 Pluakdang

Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA15011 Pluakdaeng Pluakdang

Pluakdaeng รหัส PA13005 PA16014 เมือง Pluakdang

PA13009 Pluakdang เมือง เมื รหัส PA13005 Pluakdaeng

ขายบานเดีย่ ว House for sale มบ.พฤกพิมาน 0-0-52.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลนิคมอมตะบอวิน 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-0-45.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) แพลททินัมคอนโด ตึก 3 หองหัวมุม

ราคา(Price) 169,000,000/ TEL.085-096-9384 / TEL.092-223-9220ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.081-495-3443 ราคา(Price) ราคา (Price) 1,800,000/ไร 8,000/เดื /TEL.085-660-9013 TEL.089-403-9963 ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-863-4940 ราคา(Price)3,500,000 8,000 อ/น/TEL.089-403-9963

RENT 0-1-16 0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 2ที่ดหินอเปล งนอน 2 bedroom 2 toilet า ใกล2แหหลองน้ งอุำตสาหกรรมนิ คมเหมราช

44-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาเหมาะทำโครงการตางๆ หางหาดนางยักษ 20 กม.

5-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) แมน้ำคูซอย3 หางจากถนน 4 เลนประมาณ 1 กม. หนากวาง 36 ม.

ราคา(Price) 2,560,000 / TEL.089-689-8888 ราคา(Price) ราคา(Price) 1,700,000 750,000 / /TEL.081-382-2641 TEL.082-142-3642 ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL.082-514-7546 ราคา(Price) 1,650,000 / TEL.087-613-3625

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกูสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย นาน 30 ป

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บ‹อว�น) 038-173-048-54, (นิคมอุตสาหกรรม) 037-218-8836 www.ghbank.co.th


ความสุขเย็นใจ รับง‹ายๆ กับ สินเชื่อบŒานบัวหลวง ฟร�!! ของขวัญเย็นใจ สิทธิพ�เศษสำหรับ ลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวงที่ทำประกันชีว�ต คุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

เติมเต็มความสุขไดŒง‹ายๆ ดŒวยทางเลือกอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการผ‹อนชำระที่หลากหลาย ใหŒคุณไดŒบŒานในฝ˜น พรŒอมรับของขวัญเย็นใจ เมื่อใชŒบร�การสินเชื่อบŒานบัวหลวง (รวมหลักประกันที่ดินเปล‹าและสิทธิการเช‹า) หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล พรŒอมบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

วงเง�นสินเชื่อ และทุนประกันภัย 5 ลŒานบาทข�้นไป 2 - 4.99 ลŒานบาท

ของขวัญเย็นใจ เย็นใจสุดขั้ว กับตูŒเย็นมินิบาร โตชิบา ขนาด 3.1 คิว มูลค‹า 5,290 บาท เย็นใจสุดคูล กับพัดลมพาวเวอร อิมารเฟล็กซ รุน‹ IF-568 มูลค‹า 1,890 บาท

* สิทธิพ�เศษนี้ เฉพาะลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวง หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล ที่จดจำนองและสมัครบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต ตลอดป‚ 2558

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท‹านสะดวก หร�อบัวหลวงโฟน โทร.1333


!

50EE022400089 .1294,1528,1623 . . 23-2-87 ( - - . .) 3 ! 97,666,000.-

.

!"#$%&'(')%*+*%,--.*$,/01,/2345.67.4+

Properties For Sale In Locations ' 89!!:;<9::<:8'='89!!:;<>::<:9 ' .?:?::"?:?:@' =<;8< ''?:9"?:9A?"> . ' ' . !"#$%&%'()&!*% % ( (+!

! โรงงาน

โรงงาน รหัสทรัพยสิน : 50EE022400089 ประเภท : โรงงาน เอกสารสิทธิ์ : ฉ.1294,1528,1623 เนื้อที่ : 23-2-87 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 97,666,000.- บาท รายละเอียด : จำนวนแปลง 3 แปลง

รหัสทรัพยสิน : 54EE032400205 ,

'B' 54EE032600204 ' '''''''''''''''''' '??@=>@:=:::." ประเภท : โรงงานพรŒอมเคร�่องจักร !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เอกสารสิทธิ์ :!!!!!!!!!!!!!!!!!! ฉ.10100-10107 ,2352 !$) ,--$ ,&&&(% เนื!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ้อที่ :132-0-5.70 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! และ เคร�่องจักร ".' ,''$,&&&(%

!

ทีต่ ง้ั : 104-104/1-6ต.น้ำเปšนกิง� อำเภอ เขาชะเมา จ.ระยอง

ติดต‹อธนาคาร

!

!

49EE010100075 .32288,32289 . . . 0-1-40.7 ( - - . .) 2 2,043,000.00

ที่ดินเปล‹า

รหัสทรัพยสิน : 49EE010100075 ประเภท : ที่ดินเปล‹า เอกสารสิทธิ์ : ฉ.32288,32289 เนื้อที่ : 0-1-40.7 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 2,043,000.00 บาท 7รายละเอียด : จำนวนแปลง 2 แปลง

0

53EE010300277 .598890 . . . 0-2-8.10 ( - - . .) 1 1,706,000.00

7

www.ktb.c o.th/npa

Properties For Sale In Best Locations

'B' ' '??@=>@:=:::." ที่ดินเปล‹า !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !$) ,--$ ,&&&(% รหัสทรัพยสิน : 55EE030100321 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ประเภท : ที่ดินเปล‹า ".' ,''$,&&&(% เอกสารสิทธิ์ : ฉ.59151-59152 เนื้อที่ : 0-2-60 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 2,431,000.- บาท 51EE01030 รายละเอียด : จำนวนแปลง 2 แปลง .82605

! .

!

.

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 53EE010300277 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : ฉ.59889 เนื้อที่ : 0-2-8.10 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.บŒานนา อ.แกลง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 1,706,000.00 บาท รายละเอียด : จำนวนแปลง 1 แปลง

รหัสทรัพยสิน : 51EE010300153 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : ฉ.82605 เนื้อที่ : 0-2-1.50 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.สํานักทŒอน อ.เมือง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 1,925,000.- บาท รายละเอียด : จำนวนแปลง 1 แปลง

0

โรงงาน

7

ทาวนเฮŒาส

56EE010500356 113059 79/321 . . 0-0-20.20 ( - - . .) 1 1,100,000.00

. รหัสทรัพยสิน : 56EE010500356 ประเภท : ทาวนเฮŒาส เอกสารสิทธิ์ : 113059 เนื้อที่ : 0-0-20.20 (ไร‹-งาน-ตร.ว.)

รหัสทรัพยสิน : 53EE012400102 ประเภท : โรงงาน เอกสารสิทธิ์ : ฉ.102067,42370 เนื้อที่ : 3-0-35.80 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ราคาเสนอขาย : 18,884,000.- บาท รายละเอียด : จำนวนแปลง 2 แปลง

ทีต่ ง้ั : 79/321 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ราคาเสนอขาย : 1,100,000.00 บาท รายละเอียด : จำนวนแปลง 1 แปลง 0

7

7

KTB NPA Call Center 02-208-8333 0

7

.

0-2-1.50 ( - - . .) 1 1,925,000.-

บŒานเดี่ยว

53EE012400102 .102067,42370 . . . 3-0-35.80 ( - - . .) 2 18,884,000.-

' 89!!:;< ' .?:? ''?:9"?: ' . !"#$%&%'()


เปดโอกาส ใหŒคนรุ‹นใหม‹มาร‹วมงานกับเรา คอมพ�วเตอรกราฟฟ�ก พนักงานขาย

1

อัตรา หลายอัตรา

Spot 30 ว� เร��มตŒนเพ�ยง

5,xxx.-


84

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

Gyuda Yakiniku สรวงสรรคแหงการปงยางสไตลญี่ปุนแทๆ

หากพูดถึงรสชาติของอาหารที่ดี

วันเวลาและเวลาเปดทำการ : วันจันทร-วันอาทิตย 11:00 – 14:00 น. 17:00 – 22:00 น. ที่ตั้ง : 33/1 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Facebook : www.facebook.com/Gyuda & Waku Waku โทร : 098-562-5652

จะตองเริ่มตนดวย วัตถุดบิ คุณภาพและหากพูดถึงรานทีเ่ ต็มเปย มไปดวยวัตถุดบิ คุณภาพนัน้ ก็ตอ งพูดถึง Gyuda Yakiniku รานปง ยางเปดใหม บนถนนสายลาง (ถ.ราษฎรบำรุง) ทางรานคัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำเสนอรสชาติที่ดีที่สุด นั่นคือ คุณภาพและความหลากหลายของเมนู เนื้อวัว ชัน้ เยีย่ มทีม่ ใี หเลือกถึง 8 สวน จากวัว 3 สายพันธุ หากทานใด ไมทานเนื้อก็สามารถเลือกทานชุดรวม ซึ่งประกอบดวย หมู ห มั ก ,ไก , กุ  ง ,ปลาหมึ ก และหอยแมลงภู  น ิ ว ซี แ ลนด ดวยวิธีการรับประทานที่แตกตางก็สามารถใหรสชาติที่ แตกตางเชนกันนอกจากวัตถุดบิ ทีด่ สี ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ในเรือ่ ง ของน้ำจิ้ม น้ำจิ้มที่กลมกลอมในแบบของกิวดะ เคี่ยวจาก สาเกรสเยี่ยมโชยุหอมเขมขน สาหรายคอมบุ และมิโซะ จากญี่ปุน กิวดะเลือกใชวัตถุดิบคุณภาพสูง ความสดใส จากธรรมชาติ ผักสดกรอบจากสวน ทุกขัน้ ตอนเปรียบเสมือน การเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ใหกบั คนในครอบครัว กิวดะ รานปง ยาง ที ่ ม ี บ รรยากาศแห ง ความอบอุ  น ตกแต ง ร า นด ว ยวั ส ดุ ธรรมชาติ นัง่ ลอมวงปง ๆ ยางๆ หนาเตาถาน เปนทีร่ วมตัว ของทุกคนในบาน ความอิ่มหนำสำราญและเสียงหัวเราะ คือ ความสุขของบานกิวดะ “รานปงยางที่เริ่มตนจากใจ จบดวยความประทับใจไมรูลืม


Gyuda Yakiniku, a Paradise of Japanese Barbecue

เร�่องโดย : กองบรรณาธิการ แปลโดย : พสิษฐ สะเภาคำ

We carefully selected raw and fresh materials to offer the best flavor. That is the quality and variety of the menu. We have got fine quality of beefs from 3 cattle breeds which are ready to serve customers in 8 different cuts, pleasing the customers’ choice. Together with the mellow sauce in Gyuda style stewing in breadfruits giving a pleasant smell, Kombu seaweed, and Japanese Miso, customers can never enjoy their meats on the barbecue more. Besides selecting fresh and raw materials right from the farm, we also take it serious in every process in order to serve customers the best they have ever had like people in the family. Gyuda Yakiniku welcomes all to gather around the grill as a family. Everyone will enjoy a good laugh among a barbecue time inside a warming interior decoration from natural materials. Happiness of the grill is yours to seek.


86

HEALTH CARE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

BANGKOK HOSPITAL RAYONG โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง


ความสุขที่ สมดุล กับสิ�งแวดลŒอมที่ สมบูรณ

Private Park บŒานสวย บนทำเลที่ดีที่สุด Baan Samaphan

แห‹งหนึ่งของจังหวัดระยอง ถนนราษฎรบำรุง ใกลŒ รพ.กรุงเทพระยอง


< ไปพัทยา กรุงเทพฯ

ถนนบายพาสสาย 36

แยกทับมา

< ไปมาบตาพ�ด

ถนนสุข�มว�ท

แยก PMY

ไปเมืองระยอง >

< ไปชายทะเล

หŒางแหลมทอง/ Big C

ไปเมืองระยอง >

รร.อัสสัมชัญ รร.เซนตโยเซฟ

สนามกีฬากลาง จ.ระยอง เธอรา คอทตŒŒา

ถนนราษฏรบำรุง Private Park1

สำนักงานขาย

สนามไดรฟกอลฟ

โทร. 082-083-1999, 038-023-023


A touch of Natural & Modern Living @ SC Hill

SC HILL

เอสซี ฮิลล (ปลวกแดง - วังตาผิน)

โฮมออฟฟศ 3 ชั้น รูปแบบทันสมัย พื้นที่ 16 ตร.วา หนากวาง 4 เมตร สูง 3 ชั้น เร�่ม 3.xx บาท บานเดี่ยวชั้นเดียว 3 หองนอน 2 หองน้ำ หองรับแขก หองครัว ลานซักลาง พื้นที่สีเข�ยวในบร�เวณบาน พื้นที่จอดรถ เร�่ม 2.xx บาท

บŒานเดี่ยว แปลงสุดทŒาย รับขŒอเสนอพ�เศษก‹อนปดโครงการ

และโฮมออฟฟ�ศราคาพ�เศษ ด‹วน! เพ�ยง

2 ยูนิตสุดทŒายเท‹านั้น สอบถามรายละเอียดโครงการ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 SC VILLAGE 1

แยกวังตาผิน

ถนนสายโรงน้ำตาล-ปลวกแดง

SC VILLAGE 2

SC HOME

ไป อ.บานบึง แยกลุงอุย ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปมาบยางพร แยกมาบเตย

SC VILLAGE 3

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปอางเก็บน้ำ

แยกพวงมาลัย

SC HILL

100 ม.

ไปบานปากแพรก

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไประยอง

LOCATION

ไปนิคมอีสเทิรนซ�บอรด

081-882-5288, 038-026555

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท


เชิญเยี่ยมชมโครงการและบŒานตัวอย‹างไดŒแลŒวทุกวัน 9.00-18.00 น.

SC VILLAGE 3

เอสซี ว�ลเลจ (ปลวกแดง - วังตาผิน) 3

โฮมออฟฟศ 3 ชั้น ดีไซนใหม บนทำเลศักยภาพ ทาวนโฮม 1 ชั้น และ ทาวนโฮม 2 ชั้น ดีไซนใหม ฟงกชั่นลงตัว เชิญเยี่ยมชมโครงการและบŒานตัวอย‹างไดŒแลŒวทุกวัน 9.00-18.00 น.

เปดจองเฟส 2 แลววันนี้ ! สอบถามรายละเอียดโครงการ

0 8 8 - 1 8 3 - 9 6 8 8

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท


Profile for Baan-D

Rayong Issue 02 Vol.18 Mar 2015  

Rayong Issue 02 Vol.18 Mar 2015  

Advertisement