Page 1

vol.

ขวดแกวเหลือใช เตรียมพรอม อัพเดตสภาวะ W A K U ADVENTURE กลายเปน อยางไรกับการ อสังหาฯ ระยอง W A K U ที่บานไมชายเลน โคมไฟสวยหรู ลงทุนอสังหาฯ กับ ธอส. ชาบูไตหวัน เยี่ยมชม พรธนา

Read Online

12 VOL.12 SEP 20141


2


3


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”

4


ก.ย. นี้พบบŒานราคาพ�เศษ !!

พรŒอมลุŒนรับ รถยนต Toyota Yaris* ฟร�ค‹าโอน และขŒอเสนอพ�เศษมากมายที่โครงการ

โทร. 081-257-7174

เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น

5


Editor’s Talk vol.12 พืน้ ทีเ่ ล็กๆ อาจจะเปนพืน้ ทีก่ วางใหญของคนคนหนึง่ แตอาจจะเปน พืน้ ทีแ่ คบของใครอีกหลายคน เหตุทพ่ี น้ื ทีเ่ หลานัน้ ดูมคี วามแตกตาง กันมาก นัน่ ก็เปนเพราะวาความสุขและความตองการของแตละคนมี ไมเทากัน ไมวาพื้นที่จะใหญหรือเล็กนั้นไมสำคัญอยูที่วาแตละคนจะ มีความสุขในพืน้ ทีข่ องตนไดมากแค ไหน เราชาว Property Guide Rayong ขอเปนพืน้ ทีเ่ ล็กๆเพ�อเปดโอกาสใหชาวระยองไดมโี อกาส เปนเจาของอสังหาริมทรัพย ทัง้ บานใหมปา ยแดง หรือจะเปนบานมือสอง ลองเขาไปเลือกหาตามกำลังทรัพยที่มีกันนะครับ ครบรอบขวบปแรกของนิตยสาร Property Guide Rayong เราขอเปนศูนยรวมอสังหาริมทรัพย ในพื้นที่จังหวัดระยอง อยูคู ชาวระยองตลอดไป ขอขอบคุณ คุณผูอ า นทุกทานทีต่ ดิ ตามนิตยสารเรามาตลอด

FACTORY SHOWROOM

COFFEE

COFFEE

OTHERS

OTHERS SHOPPING

HOTEL GOVERNMENT

HOSPITAL

CAR CARE

Visit our

PROPERTYGUIDERAYONG

เทียน บรรณาธิการ บรรณาธิการบริหาร : นายนรา รัตนนราทร บรรณาธิการ : เทียน กองบรรณาธิการ : นายจักรพล สิริยกุล ณ อยุธยา, นายชาคริต เจษฏาวิสุทธิ์ นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวธันยชนก ไสยวรรณ ฝายออกแบบ : นางสาวไพลิน ตันตินิยมกุล, นางสาวสุปะวีณ โสดา ชางภาพ : นายณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย เรียบเรียง/พิสูจนอักษร : นางสาววนิดา ช�นเปล�อง บัญชี/ การเงิน : นางสาวมณิชญา ศรีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย : ทนายมานิต เล็กโลง บริหารงานลูกคา : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวเบญจพร เลาหลี แปลภาษา : นายพิสิษฐ สะเภาคำ, นางสาวมีนา พลยุทธภูมิ Contact US : สำนักงาน HNM Media Co.,Ltd. 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 6


หรูหรา…สง‹างาม เพ�่อคนมีระดับ…เช‹นคุณ ถนนพยูน - บŒานฉาง

038-605-719 7


Content. vol.12

14-16 อัพเดตสภาวะอสังหาฯ ระยอง กับ ธอส. 18 Project Review 20 พรธนา Property Knowledge 30 เตรียมความพรอมอยางไร ? News & Events Property Inside

กับการลงทุนในอสังหาฯ

Property D.I.Y.

ทำโคมไฟจากขวดแกวไมใชแลว

·ÔÈ·Ò§¸ÃÃÁ

แสวงหาสุขที่ชอบธรรม

Interview Mosaic

Eating Out WAKU WAKU

Property Tips ผนังบานสรางสุข

Classified Classified

Hotel & Travel บานไมชายเลน

Health & Care

การตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ

34 38 42 46 48 59-63 68 70

ZONING ระยอง/Rayong บานคาย/Bankhai นิคม,ปลวกแดง,บอวิน/Nikhom โรงแรม DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

22-31 33 35-39 45-47 49-57

AE (Account Executive)

46 68 20 42 34

Beach Condominium

รัใครมีบไฟสมั ค รงาน ตองการทำงาน รักงานบริการ ขยัน คุยเกง

เพศชาย / หญิง อายุไมเกิน 35 ป (เพศชายตองไมมีภาระทางทหาร) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี คลองแคลว ไหวพริบดีแกไขปญหาเฉพาะหนาได ทำงานภายใตแรงกดดันไดเปนอยางดี มียานพาหนะสวนตัว พรอมใบขับขี่

8

MOSAIC

ADMIN

เพศชาย / หญิง อายุไมเกิน 25 ป (เพศชายตองไมมีภาระทางทหาร) จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี คลองแคลว ไหวพริบดีแกไขปญหาเฉพาะหนาได ทำงานภายใตแรงกดดันไดเปนอยางดี

สง Resume มาที่ : vol. marketing@propertyguidemag.com

HNM Media Co.,Ltd. 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000


9


รับโปรโมชั่น

พิเศษสุดๆ

10


11


บŒาน…แบบโมเดิรนไลฟŠ ที่ใครๆ ตŒองอิจฉา

¨Í§Çѹ¹Õ้...á¶Á¿ÃÕ

áÍÏ 12000 BTU ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×Í่ § ÊÑÞÞÒ³¡Ñ¹¢âÁ +¡ÅŒÍ§ 1 µÑÇ »ÃеÙÃÇ้Ñ ÃÕâÁ·

บŒานเดี่ยว PRESTIGE

ตรงขŒามกับโครงการ

The Ozone Lifestyle Mall áËÅ‹§ Hang Out ãËÁ‹¢Í§àÁ×ͧÃÐÂͧ

www.ploenjaigroup.com

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 200 µÃ.Á. 4 ˌͧ¹Í¹ 4 ˌͧ¹้Ó 2 ·Õ่¨Í´Ã¶

à¾ÅԹ㨷ÒǹâÎÁ ʶҹբ¹Ê‹§ãËÁ‹ à¾ÅÔ¹ã¨5

à¾ÅԹ㨠3 à¾ÅԹ㨠4

à¾ÅÔ¹ã¨Ê»Íϵ¤ÅѺ

038-947889, 085-3970683

"บานราคาสุดคุม เหมาะแกการลงทุนเพ�อปลอยเชา" "การันตีรายได 1 ปเต็ม ขั้นต่ำ 72,000 บาท/ป"

Promotion

ปดเฟส

แถมแอร 12000 BTU จำนวน 1 เคร�อง

12

www.ploenjaigroup.com

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

038-947889, 085-3970683


เดอะ เมทโทร เพลินใจ 5 บานเพ�่อการลงทุนอยางแทจร�ง อยูติดขนสงใหมจังหวัดระยอง

เพ�ยง

3.xx

โฮมออฟฟศ 2.5 ชัน้

ลŒานบาท

ใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เลขที่ 132073-132075 และ 132082 เจาของโครงการ บจก.เพลินใจ คอนสตรัคชัน แอนด เมเนจเมนต

โฮมออฟฟ�ศแต‹งเต็ม ในราคาน‹าลงทุน ¨Í§Çѹ¹Õ้...¿ÃÕ

แอร 12000 BTU 3 เคร�อง ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโตและไวนิลยี่หอ Formica ทั้งหลัง เคานเตอรครัวและเตาฝงหนากระจกพรอมชุดดูดควัน ประตูกระจกอลูมิเนียมหนาบาน กันสาดที่จอดรถหนาบาน ฝกบัวอาบน้ำแบบ Rain shower ในหองนอนใหญ ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร ปมน้ำ

໚¹ÀÒ¾á¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡Òõ¡áµ‹§ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃà·‹Ò¹Ñ้¹

โปรโมชัน่ สุดคุม ของแถมเพียบ

พรอมรับสวนลดอีก 100,000 บาท

ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 กันยายนนี้ ขนส‹งใหม‹ จังหวัดระยอง เปดใหŒบร�การแลŒวตั้งแต‹ 1 สิงหาคม 57 www.ploenjaigroup.com

à¾ÅÔ ¹ 㨡ÃØ  »

038-034117-9 13


14

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

กลุ‹ม ปตท. จัดสัมมนาชมรมประมงเร�อเล็กพ�้นบŒาน เขตอ.เมือง และ อ.บŒานฉางสามัคคี จังหวัดระยอง  ประจำป‚ 2557

เอสซีจ� เคมิคอลส จัดโครงการ “ธนาคารตŒนไมŒ ไมŒพะยูงเพ�่อลูกหลาน”

กลุม ปตท. จัดสัมมนาแกคณะกรรมการและสมาชิก ชมรมประมงเรือเล็กพืน้ บาน เขตอำเภอเมือง และอำเภอบานฉาง สามัคคี จังหวัดระยอง ประจำป 2557 ณ โรงแรม เอเต จ.ชุมพร เปนเวลา 3 วัน 2 คืน เมือ่ วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. ทีผ่ า นมา โดยผูเขารวมสัมมนากวา 60 คน ประกอบดวยตัวแทนจาก ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบานเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอ บานฉางสามัคคี จำนวน 10 กลุม ทั้งนี้เพื่อเปนชองทาง สำหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารการดำเนินงานของกลุม ปตท. ในจังหวัดระยอง พรอมสรางความสัมพันธอันดีและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูนำกลุมประมงและ เจาหนาทีข่ องกลุม ปตท. ตลอดจนสนับสนุนการวางแผนดำเนินงาน ในดานการพัฒนาและปรับปรุงกลุมอาชีพดานการประมง

วันที่ 8 สิงหาคม ที่ผานมา เอสซีจี เคมิคอลส จัดโครงการ “ธนาคารตนไม ไมพยูงเพื่อลูกหลาน” โดยมี คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผูบริหารเอสซีจี เคมิคอลส เปนผูแทนมอบตนพะยูง จำนวน 13,000 ตน นำไปปลูก ในชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาล ตำบลมาบข า รวมทั ้ ง สิ ้ น 46 ชุ ม ชน โดยมี ค ุ ณ ทรรศนะ วิชัยธนพัฒน รองผูวาราชการจังหวัดระยอง ใหเกียรติเปน ประธานเปดงานฯ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ พระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเปนการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวเพื่อลูกหลานใน อนาคตตอไป

พนักงานหัวใจอาสาไออารพ�ซี ร‹วมกับโรงเร�ยนวัด นาตาขวัญ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เดินหนŒา “โรงเร�ยนของหนูปลอดภัย ใส‹ใจสิ�งแวดลŒอม” ปรับปรุงพ�้นที่โรงเร�ยนบŒานเขาหŒวยมะหาด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) รวมกับ หนวยผลิตน้ำประปาบานคาย ดำเนินโครงการ สงมอบการปรับปรุงระบบประปาชุมชน ซึง่ เปนกิจกรรมหนึง่ ในการ ทำโครงการ CSR-DIW 2014 ณ บริเวณประปาชุมชนวัดเนินสวาง โดยมีนายเวฑิต จันทรขรินทร ผูจ ดั การสวนC13 กลาวความเปนมา ของโครงการและสงมอบโครงการพรอมคูม อื การผลิตน้ำประปา ใหกับนายนพปฎล เจริญรมย ผูใหญบานหมู 6 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง เปนผูแทนชุมชนรับมอบโครงการ 14

กลุมบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และพนักงาน ดาวอาสาจากแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ใหการสนับสนุนการปรับปรุงซอมแซมภูมิทัศนโดยรอบโรงเรี ย น บานเขาหวยมะหาด ภายใตโครงการ “โรงเรียนของหนูปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม” นายณัฐพงศ จิรวัฒนาวรกุล ผูจัดการฝาย สื่อสารองคกรฯ ประจำโรงงานมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ใหแก นายประเทือง สังขแกว ผอ.โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบานฉาง รวมเปนสักขีพยาน


15


16

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

พรธนา Home Fair 2014 เมือ่ วันที่ 5-12 ส.ค. ทีผ่ า นมา โครงการพรธนา ไดจดั งาน พรธนา Home Fair 2014 ครบทุกแบบบานใหคุณเลือกสรร ทัง้ บานเดีย่ ว บานแฝด ทาวนโฮม โฮมออฟฟศ และคอนโดมิเนียม พบขอเสนอสุดเราใจ ทัง้ สวนลดสุดพิเศษ และของแถมมากมาย นอกจากนั้นภายในงานยังไดพบกับอาจารยหนิง หมอฮวงจุย ชื่อดังพูดถึงวิธีการจัดบานจัดหองนอนจัดอยางไร ใหถูกโฉลก ถูกฮวงจุย เสริมดวงชะตา บริเวณ ชั้น 1 โซน A ศูนยการคา แหลมทองระยอง

CK plaza ปลวกแดงจัดงานอภิมหกรรมบŒาน คอนโด เเละสินเชื่อเเห‹งป‚ วันที่ 1-12 สิงหาคม หาง CK plaza ปลวกแดง ได จ ั ด งานอภิ ม หกรรมบ า น-คอนโดเเละสิ น เชื ่ อ เเห ง ป บริเวณชั้น 3 ภายในงานมีโครงการบาน คอนโด รวมไปถึง ธนาคาร รวมออกบูทกันอยางหลากหลาย ใหชาวปลวกแดง ไดเลือกสรร

บร�ษัท เดอะคาแนล (1999) ลีฟว��งแพลน จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานขาย

16

หŒางแหลมทอง จัดงาน Laemtong Home & Money Expo 2014 วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม ที่ผานมา หางแหลมทองจัดงาน Laemtong Home & Money Expo 2014 มหกรรมการเงิน และทีอ่ ยูอ าศัย ภายในงานยังไดรบั ชม ทอลคโชว โดยอาจารย ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย กูรทู างดาน การเงิ น จากรายการ SME ตี แ ตก ซึ ่ ง มี ผ ู  ใ ห ค วามสนใจ กันเปนจำนวนมาก

ERA จัดงานสัมมนาในหัวขŒอ “เสŒนทางสู‹อาชีพนักขาย และการลงทุนดŒานเฟรนไชสอสังหาร�มทรัพย” เมื่อวันเสารที่ 19 กรกฎคมที่ผานมา บริษัท อีสเทิรน เรียล เอสเตท จำกัด (ERA) จัดสัมมนาในหัวขอ “เสนทางอาชีพสูนักขาย และการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย” เพือ่ นำเสนอขอมูลดานการลงทุน ทางธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยยางเปนระบบเพื่อเปนการสรางอาชีพ การขายและการลงทุน โดยจัดขึน้ ณ หองสรอยทอง โรงแรมโกลเดนท ซิตี้ ระยอง บริษัท เดอะคาแนล (1999) ลีฟวิ่งแพลน จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานขาย 1. เพศหญิง อายุระหวาง 20 – 28 ป สัญชาติไทย 2. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกภาพดี 3. สามารถทำงานวันเสาร-อาทิตยได 4. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ไดดี) ติดตอสมัครงานไดที่ สำนักงานขาย โครงการ เดอะคาแนล คอนโดมิเนี่ยม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร 038-080-638, 035-993-568, 084-8692222


5 ยูนิต สุดทŒาย

พรŒอมอยู‹แลŒววันนี้

ใชŒชีว�ตมีดีไซน กับคอนโดใจกลางเมือง

ราคาเดียว 1.55 ลŒาน ฟร� ! ค‹าใชŒจ‹าย ณ วันโอน

รายละเอียดเพ��มเติม และชมหŒองตัวอย‹างที่ Sales Pavilion ทุกวัน

ที่จอดรถ 100 % สิ�งอำนวยความสะดวก หŒองฟ�ตเนส และลิฟทแกŒว ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.พรŒอมกลŒอง CCTV เขŒา-ออกอาคารดŒวย Key Card Access Control System ทำเลเหมาะแก‹การพักอาศัย สามารถ เขŒา-ออก ไดŒหลายทาง 17


18

PROPERTY INSIDE “ คุ ณ น ร า รั ต น์ น ร า ท ร ”

อัพเดทสภาวะอสังหาฯ ระยอง กับ ธอส. เมื่อพูดถึงธนาคารอาคารสงเคราะห ในระยองนี้มีถึง 3 สาขาและกำลังจะเปดเพิ่มอีก 1 แหงที่อำเภอนิคมพัฒนา สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของอสังหาริมทรัพยในภาคตะวันออก ซึ่งจุดนี้เกี่ยวของไปถึงการปลอยสินเชื่อและนโยบายของ ธนาคารฯ ซึง่ ขอมูลทีน่ า สนใจและเปนประโยชนนเ้ี ราไดรบั เกียรติจาก คุณสุภาพ หนูเทพ ผูจ ดั การเขต 4 ระยอง ธนาคารอาคารสงเคราะห จะมาพูดถึงแนวโนมและนโยบายตางๆ ใหไดทราบกัน ขอเริ่มจากแนวโนมสภาวะอสังหาริมทรัพยในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด โดยรวมใน 3 จังหวัดหรือพืน้ ทีเ่ ขต 4 ของธนาคารอาคารสงเคราะห นั้นยังไมมีจังหวัดไหนที่ยอดในการขอสินเชื่อลดลง แตอาจมีบางจังหวัด ทีล่ กู คาเลือ่ นหรือชะลอการตัดสินใจ แตกย็ งั คงมีความตองการในเรือ่ งของ ทีอ่ ยูอ าศัย ซึง่ บางสวนอาจรอความชัดเจนของสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจ ทีป่ จ จุบนั ก็เริม่ ชัดเจนมากขึน้ ดังนัน้ การตัดสินใจขอสินเชือ่ ก็จะมีแนวโนม ที่ดีขึ้น โดยคาดวาปลายปนี้ ถึงปหนาจะมีการตัดสินใจซื้ออสังหาฯ รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัด ระยอง จะเห็นไดวามีแคการชะลอการตัดสินใจแตไมไดมีแนวโนมความ ตองการ ทีอ่ ยูอ าศัยทีล่ ดลงเลย ซึง่ ยอดสินเชือ่ ตางๆ ก็เปนไปตามแผน

จากเดิมที่ธนาคารมีถึง 3 สาขาและกำลังจะเปดเพิ่มอีก 1 สาขา สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของภาคอสังหาฯ อยางไรบาง อำเภอปลวกแดงถือวามีการเติบโตของภาคอสังหาฯ ทีโ่ ดดเดน มากกวาอำเภออื่นในจังหวัดระยอง เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ผูค นในภาคแรงงานเขามาในพืน้ ทีแ่ ละสงผลทำใหความตองการ ทีอ่ ยูอ าศัยเพิม่ สูงขึน้ จากการสำรวจพฤติกรรมของกลุม คนทีเ่ ขามาทำงาน ในปลวกแดง บางคนอาศัยอยูใ นพืน้ ทีม่ า 4-5 ปโดยการเชา ซึง่ เริม่ มองวา ราคาไมตา งจากการผอนชำระในการซือ้ บาน เลยทำใหปลวกแดงเปนที่ ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ถือวาเปนพื้นที่เดียวที่ไมมีการชะลอตัว ของภาคอสังหาฯ แตอาจจะมีการเติบโตที่ลดลงไปบางเล็กนอย

อัตราดอกเบี้ยสินเช�่อบานยังไมไดมีการเปลี่ยนแปลง และคาดวาจะคงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไปจนถึงสิ้นป อยางไรก็ตามเง�่อนไขและหลักเกณฑตางๆ ในการพิจารณา ปลอยสินเช�่อยังคงเหมือนเดิม อยากใหพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปลอยสินเชื่อใน สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน อัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ บานยังไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลง และคาดวา จะคงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไปจนถึงสิ้นป อยางไรก็ตามเงื่อนไขและ หลักเกณฑตา งๆ ในการพิจารณาปลอยสินเชือ่ ยังคงเหมือนเดิม ธนาคารฯ ยังไมมนี โยบายทีจ่ ะชะลอการปลอยสินเชือ่ นอกจากนีเ้ รายังมีแผนในการ ทำตลาดเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นอีกดวย โดยเฉพาะในจังหวัดระยองถือวามี ความเสีย่ งในการปลอยสินเชือ่ อสังหาฯ นอยกวาจังหวัดอืน่ ในชวงครึง่ ปหลัง จะพยายามทำตลาดเชิงรุกใน 5 อำเภอ ประกอบไปดวย อำเภอเมือง อำเภอบานฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอบานคาย และอำเภอนิคมพัฒนา

18

และถาพูดถึงกลุมลูกคาเปาหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห เราแบงลูกคาออกเปน 2 กลุมหลักๆ คือ กลุมพนักงาน ทีม่ รี ายไดประจำหรือเงินเดือน กับกลุม ทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ โดยกลุม แรก จะมีอยูบางสวนที่มีสวัสดิการกับธนาคารอยูแลว คือบริษัทไดมี ขอตกลงกับทางธนาคารไว กลุมนี้จะสามารถขอสินเชื่อไดโดยงาย ระยะเวลาในการขอสินเชื่อจะทำได ภายใน 1-5 วันทำการ สำหรับ อีกสวนทีไ่ มมสี วัสดิการกับทางธนาคาร ก็ยงั สามารถขอสินเชือ่ ไดภายใน ระยะเวลาใกลเคียงกัน เพียงเงื่อนไขบางสวนอาจไมไดมากเทากับ กลุมที่มีสวัสดิการกับทางธนาคาร ตอมาคือกลุมลูกคาที่ประกอบ อาชีพอิสระ กลุมนี้มีการยื่นกูกับธนาคารเยอะขึ้น ซึ่งธนาคารเองก็มี นโยบายปลอยสินเชื่อใหกับบุคคลกลุมนี้อยูมากพอสมควร แตปญหา สวนใหญทพ่ี บคือจะไมคอ ยเดินบัญชี ซึง่ ถาลูกคามีการเดินบัญชี รายรับรายจาย ก็สามารถนำเขามายืน่ กูไ ดเลย แตถา ขอมูลยังไมชดั เจนธนาคาร ก็จะแนะนำใหลูกคาเดินบัญชีเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งทาง ดานการคาและการใชจาย


แลวนโยบายสนับสนุนผูประกอบการเพื่อชวยในการขอ สินเชื่อสำหรับลูกคาที่มาซื้อบานในโครงการเปนอยางไร ตรงนี้เราไดทำการสำรวจตลาดและเชิญผูประกอบการ โครงการอสังหาฯในทุกพืน้ ทีม่ ารวมรับประทานอาหารและพูดคุย กันซึ่งก็ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี ซึ่งขอดีสำหรับสวนนี้คือ เราสามารถชวยเหลือไดตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือในสวนตนน้ำ ก็เมือ่ ลูกคาจองบานกับทางโครงการ เมือ่ ไดขอ มูลมา เราก็สามารถใหพนักงานสินเชื่อโทรไปสอบถามและประเมิน ศักยภาพผูซ อ้ ื ไดตดิ ขัดปญหาประการใดทางธนาคาร ก็จะใหคำแนะนำ ตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อเตรียมเอกสารใหชัดเจนระหวางรอกอสราง จนถึงวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ เพือ่ จะไดไมทำใหทกุ ฝายตองเสียเวลา สวนที่บอกวากลางน้ำนั้นก็ในกรณีที่โครงการมีความคืบหนา สัก 50-60 % ธนาคารสามารถเตรียมขอเอกสารจากลูกคา เพือ่ อนุมัติวงเงินสินเชื่อรอไวไดเลย ซึ่งหากการกอสรางแลวเสร็จ ตามแผน ก็ ด ำเนิ น การโอนกรรมสิ ท ธิ ์ ไ ด ท ั น ที โ ดยไม ต  อ งรอ แตปญหาที่พบในปจจุบันคือการที่ธนาคารอนุมัติรอแตการ กอสรางบานมีความลาชาไมเปนไปตามกำหนด เพราะธนาคาร มีระยะเวลาการอนุมตั สิ นิ เชือ่ และโอนกรรมสิทธิใ์ หแลวเสร็จภายใน 3 เดือน สวนปลายน้ำก็ในกรณีทม่ี กี ารกอสรางบานเสร็จเรียบรอย พรอมโอน บางครัง้ เราอนุมตั ริ อไวเกิน 3 เดือน เราก็แคทำเอกสาร เพิ่มเติมจากลูกคาเล็กนอยเพื่อขอขยายเวลาอนุมัติเทานั้นเอง สำหรับผูประกอบการที่สนใจเขารวมสวัสดิการกับธนาคาร ตองทำอยางไร ปจจุบนั เราก็ดำเนินการประชาสัมพันธใหขอ มูลดานนีก้ บั บริษทั ตางๆ อยางคอยเปนคอยไป เพราะบางครัง้ ไมสามารถทำไป พรอมกันไดในหลายบริษทั ทำใหบางครัง้ เราทำสวัสดิการใหบริษทั ในแตละปไดไมมากนักเนื่องจากบริษัทยังไมทราบขอมูลและ ประโยชนทจ่ี ะไดรบั จึงอยากฝากประชาสัมพันธดา นผลประโยชน 3 ประการกับพนักงานในบริษทั ไมวา จะเปน - การไดรบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ ในวงเงินกูท ส่ี งู กวาลูกคาทัว่ ไป - สัดสวนของวงเงินกูตอหลักประกันหรือ LTV ก็มากกวา - อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกกวาตลอดอายุสัญญา ซึ่งจะทำให ทั้งพนักงานและผูประกอบการไดรับความสะดวกสูงกวาเดิม สุดทายอยากฝากอะไรถึงผูอานที่อาจจะเขามาเปนลูกคา ของธนาคารในอนาคต บุคคลทัว่ ไปมักเขาใจวาธนาคารอาคารสงเคราะหมเี ฉพาะ บริการปลอยสินเชือ่ บาน แตในความเปนจริงเรามีบริการเงินฝาก ทุกประเภท เชนเดียวกับธนาคารพาณิชยอน่ื ๆ ทัง้ ยังใหอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากทีค่ อ นขางสูงเพราะเราเปนรัฐบาลจึงไมไดคำนึงถึงแตเรือ่ ง ของผลกำไรนอกจากนี้ยังมั่นใจไดวาเงินฝากของทานจะไดรับ การประกันทุกบาททุกสตางค

19


20

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

www.phornthana.com

พรธนากรุป

กลุมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดระยอง และไดรบั การยอมรับจากลูกคามาอยางยาวนาน เดินหนาผุดโครงการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม ดวยการเปด 3 โครงการใหญ ประกอบดวย... • โครงการ 365 โครงการใหญบนทำเลศักยภาพ ริมถนนสาย 36 ภายในโครงการมีบานเดี่ยวใหลูกคาเลือกตามความตองการ ถึง 4 รูปแบบ นอกจากนั้นยังมี Home Office ระดับพรีเมี่ยม ดีไซนสไตล Loft ทีเ่ ปนทัง้ ทีพ่ กั อาศัย และทีป่ ระกอบธุรกิจไดอยางดี • โครงการ ESCAPE ตอบโจทยลูกคาที่ตองการ Town Home รูปแบบทันสมัย คุณภาพและความสวยงามคุม คาเกินราคา ภายใน โครงการยังมีบา นแฝดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ชสอยไมนอ ยไปกวาบานเดีย่ วทัว่ ไป • โครงการ Socio ตัง้ อยูบ นถนนบายพาส-ทับมา เปนคอนโดมิเนียม พรอมอยู หนึง่ เดียวในเมืองระยองทีต่ ง้ั อยูใ นทำเลทีส่ งบ เดินทาง สะดวก ไมอึดอัด และสามารถตอบสนองไลฟสไตลของคนเมือง ไดอยางลงตัว

แปล : พสิษฐ สะเภาคำ

Phornthana Group, Phornthana group is a company that manage a real estate business in Rayong. It has been trusted and accepted by customers in Rayong for years, and it has been trying to proceed its project to meet all the needs of every individual customer by generating 3 big projects as follows. • Project 365 – it is a big project that aims at the potential location of route 36 in order to build single detached houses for customers according to 4 categories. Moreover, there will be a premium hone office; loft designed which is built for doing business within the residence. • Project Escape – it is a project that aims to build a town home or a modern house to meet customers’ needs. The beauty and worthiness are beyond the price. Within this project, there will also be the building of a spacious semi-detached house where there is enough space for doing other activities no less than the general single detached house. • Project Socio – it is a located on the bypass “Tub-ma”, an only available condominium in Rayong situated among peaceful environment. The transportation is convenient. The area is not so crowded, and it certainly meets a city life style person perfectly. 20


WisDom

21


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

µÅÒ´¹้Ó

22


23

MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

โปรโมชน่ั 3 หอ  งสดุทาย

เหลอื

1.69 ลบ. เทา‹นันŒ ! หŒองใหญ‹

* ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการเปลยีนแปลงราคา เงื่อนไข โปรโมชั่น โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ที่จอดรถ 100% พรอŒมส‹ิงอำนวยความสะดวก พรŒอมเฟอรฯ และของแถม รวมมู ลค‹ ากวา‹ 100,000 บาท มีใหŒเช‹ารายเดือน

www.facebook.com/sripornchai

080 619 1666 24

ตร.ม.

085 395 8822


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

www.baanboonthaworn.com , Facebook : facebook.com/Baanboonthaworn

ฉลองเปดจองโครงการใหม‹ รับโปรโมชัน่ พ�เศษสุดคุŒมมากมาย พรŒอมส‹วนลด ทันที 100,000 บาท

• บŒานเดีย่ ว 2 ชัน้ 4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พรŒอม หŒองครัว หŒองรับแขก จอดรถ ไดŒ 2 คัน และมีพ�้นที่สวนหนŒาบŒาน • พ�้นที่ใชŒสอย 165.50 ตารางเมตร • เนื้อที่เร��มตŒน 60 ตารางวา • ราคาเร��มตŒน 3,790,000 บาท

จองเพ�ยง 5,000 เขŒาอยู‹ ไดŒทันที พรŒอมรับของแถมฟร� มากกว‹า 7 รายการ

• บŒานเดีย่ วพรŒอมเขŒาอยู‹ 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ , 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

ห‹างจากถนนสุข�มว�ทเพ�ยง 700 เมตร เขŒา – ออก ไดŒหลายเสŒนทาง ถ.สุข�มว�ท, เสŒนทางเขาไผ‹-ศูนยราชการ, เสŒนบายพาส 36 สำนักงานขาย เปดทุกวัน 9.00 – 18.30 น.

25


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

26


i

27

MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง


MUEANG RAYONG / เมืองระยอง

ทรัพยธานี TOWN HOME

ช�ว�ตที่ทันสมัยกลางใจเมือง

จัดสรรทุกสัดสวนของพื้นที่ใชสอยไดอยางลงตัว ใชประโยชนไดเต็มพื้นที่ ไมตางจากบานเดี่ยว

บานสรางเสร็จพรอมอยู เปดจองแลววันนี้!!

28

ความสุขรูปแบบใหม ของช�ว�ตทันสมัยที่คุณ ใฝฝน ทีส่ ดุ ของความสะดวกสบาย บนทำเล ศักยภาพแวดลอมดวยสถานทีอ่ ำนวยความสะดวกอีกมากมาย ใกลหางสรรพสินคา , โรงพยาบาล , โรงเร�ยนตากสิน


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง , หาร, รŒานกาแฟ บร�การสวนอา แอร น้ำอุ‹น ifi ตกปลา, ฟร� w .

ัก 24 ชม

800 เมตร

บร�การบŒานพ

29


30

PROPERTY KNOWLEDGE

เตร�ยมความพรŒอมอย‹างไร? กับการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย ปจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้นถือวาเปนการลงทุนที่นาสนใจสำหรับนักลงทุนหลายๆคน และมักจะมีคำถามยอดฮิต สำหรับผูที่ไมเคยลงทุนและสนใจที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย

"เริ่มอยางไรดี" เราจึงมาดูปจจัยเบื้องตนสำหรับการเริ่มลงทุนในอสังหาฯ 1. เงินออม

เนือ่ งจากการลงทุนในอสังหาฯนัน้ โดยสวนใหญตอ งอาศัยวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน ทำใหเปนการลงทุนในลักษณะ Leverage อยางไรก็ตามเราอาจจำเปนตองมีเงินทุนบางสวนในการลงทุนโดยการวางเงินดาวน (นอกเสียจากวาไดรบั วงเงินสินเชือ่ มากกวา 100%) ดังนัน้ เราควรเก็บสะสมเงินออมไวเพือ่ ใชในการลงทุนอยางนอย 10-15% ของมูลคาอสังหาฯ

2. สรางเครดิตใหกับตัวเองและมีวินัยทางการเงิน

ประวัตทิ างการเงินนับวามีปจ จัยสำคัญอยางยิง่ ในการไดรบั การอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน สถานะในการชำระวงเงินบัตร เครดิต คางวดรถยนต รถจักรยานต ซึง่ เปนขอมูลทีส่ ามารถตรวจสอบไดจากเครดิตบูโรหรือบริษทั เครดิตขอมูลแหงชาติ โดยบางครัง้ ผูท ไ่ี มมี บัตรเครดิต ภาระหนีส้ นิ ใดๆเลยและประวัตขิ อ มูลทางการเงินในเครดิตบูโรก็อาจจะไดรบั การอนุมตั สิ นิ เชือ่ ไดยากกวาบุคคลทีม่ ปี ระวัติ ทางการเงิน อยางไรก็ตามแมวา เราจะมีประวัตทิ างการเงิน จากการใชบตั รเครดิต หรือ สินเชือ่ รถแลวนัน้ เราก็จำเปนตองรักษาสภาพ การชำระเงินคืนสินเชือ่ ดังกลาว อยางมีวนิ ยั เพือ่ ไมใหมปี ระวัตใิ นการชำระเงินลาชา ซึง่ ขอมูลทัง้ หมดจะถูกบันทึกในเครดิตบูโร ซึง่ ไม เปนผลดีตอ การอนุมตั สิ ินเชื่ออยางแนนอน

3. เริ่มลงทุนในอสังหาฯที่มีมูลคาไมสูงมาก

การลงทุนทุกประเภทจำเปนตองอาศัยการศึกษา คนควา เพือ่ เก็บเกีย่ วประสบการณ ในการพัฒนาแนวทางการลงทุน ดังนัน้ การ ลงทุนในมูลคาที่ไมสูงมากนัก จะทำใหเราสามารถเริ่มตนลงทุนไดงายจากเงินลงทุนที่ไมมาก และหากการลงทุนไมเปนไปตามแผน ทีว่ างไวกจ็ ะทำใหเกิดความเสียหายไมมาก และสามารถนำประสบการณทไ่ี ด กลับมาเพือ่ พัฒนาในการลงทุนอสังหาฯครัง้ ตอไปใหดขี น้ึ

4. คนควาและศึกษาหาขอมูล

การศึกษาขอมูลและการสำรวจตลาดเพือ่ เก็บขอมูลใหมากทีส่ ดุ จะสามารถชวยลดความเสีย่ งในการลงทุนไดเปนอยางดี โดยหาก มีขอ มูลเชิงสถิตแิ นวโนมราคาซือ้ ขาย ราคาปลอยเชา วามีแนวโนมการปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอยางไรในทำเลบริเวณอสังหาฯ เปาหมาย เพือ่ นำมาประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนวานาสนใจสำหรับลงทุนหรือไม นอกจากแนวโนมและทิศทางราคาแลวนัน้ เราควรศึกษา ขอมูลปจจัยทีส่ ง ผลตอการปรับตัวของราคาดวย อาทิเชน การปรับตัวกอนและหลังการสรางรถไฟฟา การปรับตัวกอนและหลังการเปด ใชบริการรถไฟฟา การปรับตัวกอนและหลังการตัดถนนใหม การเปดหนวยงานราชการ การปดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

5. ประเมินความเสี่ยงของตัวนักลงทุน

สุดทายนักลงทุนตองประเมินความเสีย่ ง โดยการวางแนวทางไวหลายๆรูปแบบ เชน รูปแบบทีด่ ท่ี ส่ี ดุ ทีค่ าดวาจะไดรบั จากการลงทุน รูปแบบที่คาดวาจะไมไดเปนไปตามแผนการลงทุนบางสวนแตยังคงสามารถรับผลตอบแทนที่ลดต่ำลงมาไดบางและรูปแบบสุดทาย ที่หากการลงทุนไมไดเปนไปตามแผนที่วางไวแลวจำเปนตองยกเลิกการลงทุนดังกลาว เราจะกำหนดมูลคาความเสียหายไวเพียงใด เพือ่ หยุดความเสียหาย อาทิเชน หากปลอยเชาไมไดภายในกีเ่ ดือน ตองปรับตัวอยางไร ลดราคา? หากไมสามารถขายไดตามทีว่ างแผน ตองลดราคาอยางไร หรือ ยอมขายขาดทุนไหม? เปนตน 30


31

MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

บŒานสวย สะดวกสบาย ไม‹ไกลตัวเมือง…ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ‹

บŒานเดี่ยว 2 ชั้น 2 Unit สุดทŒาย ร�บจองด‹วน !!

ถนนหนŒาบŒานสะดวกสบาย เขŒา-ออกไดŒหลายเสŒนทาง คุŒมค‹าดŒวยพ�้นที่ใชŒสอย บนทำเลดีๆ ที่คุณมองหา…

พบความสุขของคุณ…ไดŒที่นี่

เตร�ยมพบกับทาวนโฮม 2 ชั้น เร็วๆนี้ เชิญแวะชมไดŒทุกวัน สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 082-2171001

E-mail : BB_NIPON@HOTMAIL.COM

: บŒานรามรุ‹งเร�องเพลส

32


BAN-KHAI / บŒานค‹าย ปราศจากมลพิษ พื้นที่หางไกลจากโรงงาน

3

33


34

34

PROPERTY D.I.Y. “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


ยินดีรับบัตร

35

ปลวกแดง , นิคม , บ‹อว�น

PLUAK-DAENG , NI-KOM , BO-WIM


36


ÍÕÊà·ÔϹ «ÕºÍÏ´

仺ŒÒ¹¤‹ÒÂ

37

ปลวกแดง , นิคม , บ‹อว�น

PLUAK-DAENG , NI-KOM , BO-WIM


38

ทิศ ทาง ธรรม

คัดย‹อจากบทธรรมะ

ของท‹านพระอาจารย ว. วชิรเมธี เราอยากมีความสุขแตถาแสวงหาโดยวิธีการที่ไมถูกตองก็ทุกข ทุกขแทบลมประดาตายอยากจะมีความสุข อยาคำนึงแตความสุข ใหคำนึงคุณภาพของความสุขดวย บางคนอยากมีความสุข อยาก ดืม่ เหลาก็ดม่ื อยากสูบบุหรีก่ ส็ บู อยากเสพยาเสพติดก็เสพ อยากเทีย่ ว ก็เทีย่ ว อยากสิง่ ใดก็เอาสิง่ นัน้ มาสนองความอยาก โดยไมถามวามัน มีคณ ุ หรือโทษ แลววันหนึง่ สิง่ ทีเ่ รานำมาสนองความอยากกลับกลาย เปนสิง่ ทีเ่ ราเชิญมาทำลายตัวเอง ดืม่ เหลามากๆ ดืม่ ไปสักพักสุขภาพ ก็แย สูบบุหรี่มากๆ สูบไปสักพักสุขภาพก็เสื่อมโทรม เสพยาเสพติด ตอนแรกมีความสุขเหมือนขึน้ สวรรค เสพไปสักพักชีวติ เริม่ เขาสูค วาม วอดวาย ฉะนัน้ อยากมีความสุขอยาคำนึงแตตวั ความสุข ใหคำนึงถึง คุณภาพของความสุขดวย ผูห ญิงคนหนึง่ ทำงานอยูก บั พีส่ าว พีส่ าวแตงงานกับมหาเศรษฐี พี่สาวมีเงินเดือนสี่แสนจึงรับนองสาวเขาไปทำงานเปนเสมียนดวย ใหเงินเดือนหนึง่ แสนบาท ถารูจ กั พอเพียงนีค่ อื เศรษฐีแลว แตนอ งสาว รูส กึ วาไมพอ เห็นพีส่ าวไดสแ่ี สนแสดงวาพีน่ า จะมีความสุขมาก ถาเรา ไดเดือนละสี่แสนเทาพี่ เราก็ตองมีความสุขมาก หารูไหมวา พี่สาวก็ คุยกับสามีวา ตอนนี้นองไดแคสี่แสน ถานองไดเจ็ดแสนตอเดือนจะ มีความสุขมาก แสดงวาพี่ก็ยังไมมีความสุข ตราบใดที่ไมพอก็จะไมรู จักความสุข แมจะมีเงินกองเหมือนภูเขาเลากา แตถาไมรูจักสะกด คำวาพอ สิ่งที่มีจะยังไมสามารถทำใหเรามีความสุขได แตถาเรา รูสึกวาพอ สิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่มีก็จะทำใหเรามีความสุขได นองสาวยิ่งมีเทาไรก็ไมพอ อยากจะมีความสุขมากกวานั้น จึง รวมกันกับคนรักคายาเสพติด แตดว ยความเปนมือสมัครเลน เอาผงขาว 38

มาบรรจุซองในบาน เพียงครัง้ แรกทีค่ า ยาเสพติด เคราะหหามยามราย ก็ถามหา วันนั้นเธอบรรจุผงขาวกันในหองชั้นลาง เปนวันเดียวกับที่ แมและนองสาวจากตางจังหวัดมาเยีย่ ม คืนนัน้ แมกบั นองสาวดูโทรทัศน อยูขางบน เกือบจะเที่ยงคืน จูๆ ตำรวจก็เขามาจับเธอกับลูกนองได โดยละมอม เธอถูกจับพรอมกับลูกนองและทีน่ า เศรากวานัน้ คือ ตำรวจ กรูกนั ขึน้ ไปชัน้ ๒ จับแมและนองสาวของเธอซึง่ ไมรไู มเห็นแคมาเยีย่ ม ลูกสาวครัง้ แรก ทัง้ หมดถูกจับยกชุด ผลก็คอื ถูกตัดสินจำคุกเปนเวลา ๒๐ ป วันหนึ่งเมื่ออาตมภาพไปแสดงธรรมในคุกหญิง เธอมากราบ และรองไหทง้ั น้ำตา พระอาจารยดฉิ นั รับไดถา ตัวเองตองติดคุกตลอด ชีวติ แตทด่ี ฉิ นั รับไมไดแมแตเพียงวันเดียวก็คอื แมกบั นองสาวตองมา ติดคุกเพราะดิฉันดวย สองคนนั้นไมไดทำอะไรผิดแตไมมีใครฟง เพราะเขาอยูใ นบานในขณะทีด่ ฉิ นั กำลังบรรจุซองยาเสพติด ทุกวันนี้ ดิฉันอยูในคุกเดียวกับแมและนองสาว แตแมและนองสาวไมเคยพูด กับดิฉันมาเกือบ๑๐ปแลว พระอาจารยคะยิ่งใกลยิ่งเจ็บ เห็นกันอยู แตไมทักกัน รูอยูวานี่แมนี่นองสาวแตเขาไมพูดกับเธอ เพราะแมกับ นองสาวบอกวาเขาไมไดทำอะไรผิดทำไมตองมาติดคุกรวมดวย เธอ บอกวาเจ็บที่สุด ถาตายไปเลยยังดีกวา ดีกวายังมีชีวิตอยูแลวพาแม มาแบกทุกข นี่คือชีวิตจริงของคนที่แสวงหาความสุขโดยวิธีการอัน ไมชอบธรรม ดังนัน้ พวกเราทุกคนทีอ่ ยากมีความสุข อยาลืมคำนึง ถึงวิธีการในการแสวงหาความสุขดวย ขอใหแสวงหาความสุขที่ ชอบธรรมถาแสวงหาโดยวิธีการที่ไมชอบธรรม ขณะที่แสวงหา ความสุขจะไดความทุกขเปนกำไร


39

ปลวกแดง , นิคม , บ‹อว�น

PLUAK-DAENG , NI-KOM , BO-WIM


ทาวนโฮม ฟ�งกชั่นใหม‹ ปลวกแดง , นิคม , บ‹อว�น

PLUAK-DAENG , NI-KOM , BO-WIM

เนŒนพ�้นที่ใชŒสอย

พรŒอมขŒอเสนอพ�เศษจากโครงการ

1.89ลบ.

เร��ม

โทร. 0 9 8 - 0 1 0 - 4 4 0 2 - 3 40


41

KLAENG / แกลง


42

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

MOSAIC Beach Condominium

บริษทั Silver Sea House Co,. Ltd เราเริม่ ทำธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ในประเทศไทยมากวา15ปโดยการรวมตัวกันของกลุม ชาวสแกนดิเนเวียน ที่บางแสนจังหวัดชลบุรี จากนั้นจึงขยายธุรกิจมาที่แหลมแมพิมพ จ.ระยอง เนือ่ งจากผูบ ริหารมองวาประเทศไทยเปนประเทศยอดนิยม สำหรับชาวยุโรปโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียและเปนประเทศเดียว ทีพ่ วกเขาจะปกหลัก เพราะประเทศไทย มีทะเลทีส่ วยงามมาก โดยเฉพาะ แหลมแมพมิ พเปนสถานที่ ทีง่ า ยตอการเดินทางไปในทุกๆที่ ไมวา จะ เปนกรุงเทพ พัทยา เกาะเสม็ดหรือ เกาะชาง และเปนพืน้ ทีท่ ก่ี ำลังจะ เติบโตในอีกไมชา กำลังคนเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมาะแกการ ลงทุนเปนอยางมาก คุณ Pasi Marjamaki ตำแหนง Director of Sales and Marketing ใหขอ มูลวา กลุม ลูกคาสวนใหญจะเปนชาวไทยเกินครึง่ สวนทีเ่ หลือจะ เปนชาวยุโรป สแกนดิเนเวีย อเมริกา ออสเตเรีย ซึ่งชาวตางชาที่มา ที่นี่จะเนนความสงบและบรรยากาศที่ดี ซึ่งโครงการเราเหมาะมาก กลยุทธทางการตลาดของเราคือ เนนการออกบูท เพือ่ โปรโมทโปรเจ็ค ทัง้ ในเมืองไทยและตางประเทศ นอกจากนีเ้ รายังทำการตลาดทีเ่ กีย่ ว กับพืน้ ทีแ่ ละสิง่ แวดลอม โดยรอบโดยดึงดูดความสนใจไปทีว่ ถิ คี วามเปนไทยอยางแทจริง สวนโปรเจ็คใหมทก่ี ำลังจะสรางจะมีทง้ั คอนโด และโรงแรมตั้งอยูในบริเวณเดียวกันรวมถึงสระวายน้ำขนาดใหญ ฟตเนท สปา รานอาหาร หองซาวหนา นอกจากนีย้ งั มีระบบ Hotel Rental สำหรับลูกคาที่ปลอยหองใหเชาสามารถติดตอกับโรงแรมไดโดยตรง สุดทายผมขอฝากโปรเจ็คใหมซึ่งจะเริ่มตนในเดือนกันยายนนี้ ดวยครับ On behalf of Silver Sea House Co., Ltd., we started this property business in Thailand over 15 years ago by the incorporation of Scandinavians at Bang Saen, Chonburi province. The business has then been extended to the area of Laem Mae Phim beach, Rayong, the East Coast of Thailand. Due to the agility of the manager, he has an insight that Thailand is a popular country especially for Scandinavians because Thailand possesses many beautiful beaches, for example, Hua-hin, Phuket, Samed, Krabi, etc. By the way, Laem Mae Phim beach is especially an ideal place for a future investment because it stands very close to the main hubs of Thailand such as Bangkok, Pattaya, and Rayong, to name a few of amazing attractions, Samed island, and Chang island. It is believed that a number of tourists will surely be increased gradually every year, so that Laem Mae Phim area would attract a lot of income in the future. 42

Mr. Pasi Marjamaki, director of sales and marketing, informs an interesting statistic that the majority of customers are Thais, and the rest are European, Scandinavians, Americans, and Australians accordingly. Foreigners who have come to Thailand tend to seek a location that has both peacefulness and nice atmosphere. “Our project certainly fits them,” he said. He asserted that his marketing strategy is by setting up a booth to promote the project for both domestic and international marketing. Moreover, promoting the surrounding areas and environment is also his potential strategy in order to draw the attention to true ways of life of the local Thais. “Besides the ongoing construction and sales of Mosaic Condominium, company will release new multi-purpose project, Grand Blue, for sale now which will compromise a Condominium and Hotel/Resort. Grand Blue Condominium owners can make use of all hotel facilities such as large pool area, fitness center, Spa, restaurant, sauna and even get to order room service directly to their condo. In addition to these facilities, Condominium owners have an option to join Hotel based rental system to maximize their condo return of investment. Construction is planned to start in few months’ time and Pre Sales Promotion is available, please visit or call sales office for more details.”

Mr. Pasi Marjamaki, Director of Sales and Marketing,


43

KLAENG / แกลง


44


45

HOTEL / โรงแรม


46

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

WAKU WAKU shabu shabu

waku waku ภาษาญี่ปุน = เดือดปุดๆ /ความสนุก ตื่นเตนจาก concept ที่อยาก ใหทุกคนสุขภาพดีรูสึกแปลกใหมและหัน มาทานผักกันเยอะๆ จนเกิดมาเปน wakuwaku รานชาบูสไตลไตหวัน ทีแ่ ฝงดวยความ นารักและแปลกใหมใสใจถึงสุขภาพของ ผูบ ริโภค คัดสรรคแตเนือ้ คุณภาพดี ผักสดๆ ในราคาเบาๆ  waku waku รานนี้มีดีที่น้ำจิ้ม จากการรวบรวมข อ มู ล และพั ฒ นาสู ต ร กวา 2 ป ทีม่ สี ว นผสมถึง 12 ชนิด นำมาบด แล ว ผั ด ด ว ยไฟอ อ นๆ นานกว า 6 ชม. จนลงตัวไดมาเปนพริกผัด สูตรไตหวัน แลวนำ มาใสตนหอมซอย กระเทียม น้ำสมใสผิว มะนาว จนถูกปากคนไทย สวนใครทีม่ าแลว ไมควรพลาด ก็คือเหลาบวย ที่สั่งผลิต มาเฉพาะทางราน WAKU WAKU โดยเฉพาะ กับกลิน่ หอม หวานเย็นๆ ของบวยจะชวย เพิ่มรสชาติและเจริญอาหาร ไดดีทีเดียว    WAKU WAKU รานชาบูเพื่อคน รักสุขภาพโดยแทจริง รานเปดทุกวัน เวลา 11.00 - 21.30 น. รานอยูถ นนสายลาง ระยอง ใกลกับ The Bizarre island มาทานกัน เยอะๆ นะครับ แลวคุณจะสุขภาพดีขน้ึ เยอะ

WAKU WAKU SHABU SHABU สำรองโตะ 098 562 5652 เปด 11.00 - 21.30 น.

Waku Waku Shabu Shabu In Japanese, waku waku literally means the heated bubbles of boiling water whereas in a figurative sense it means the feelings of joy and excitement. Due to the concept that all people should eat healthy food and fresh vegetables, Waku Waku, a cute Shabu restaurant, Taiwanese-styled, has been concerned about healthiness of customers by providing good quality of meats and fresh vegetables in a soft price. Waku Waku has an outstanding signature of sauce in which it has been developed its taste for over two years. The sauce is mixed by approximately 12 ingredients which have been crushed and fried on low-temperature over 6 hours. After the frying, it comes out as a delicious chilli sauce. To make it Taiwanese style as its own signature, the cook will put on chopped onion and garlic. Then add a littlevinegar and lime to meet the required flavour of Thai people. For whoever has come to the restaurant, you cannot miss Plum Wine which has particularly been imported to Waku Waku. With the nice smell and sweet flavour of Plum Wine, customers will better enjoy having their meal with the good taste of wine and also the food along with each other. Waku Waku, the Shabu restaurant for those who love healthy cuisine, opens every day from 11:00 – 21.30. It is located on Ratcha Bumroong Street near ‘The Bizarre Island’.

46


47

HOTEL / โรงแรม


48

48

PROPERTY TIPS “SCG”


49

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

50


51

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

52

บร�ษัท เอื้อศิร�โฮมแมททีเร�ยล จำกัด


53

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

ท‹อเหล็กและเหล็กข�้นรูปสังกะสี (Pre-Zinc structural steel pipe & forming steel) ปจจุบนั เหล็กชุบสังกะสีไดถกู นำมาใชอยางแพรหลายในงานโครงสรางทัว่ ไป ใชเปนสวนประกอบภายใน อาคารและงานโยธาประเภทตางๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการ ทั้งความสะดวกในการใชงาน (More convenience) สามารถนำไปใชในงานโครงสรางหรือแปรรูปชิ้นงานไดทันที ประหยัดเวลาและคาใชจาย ในการขัดสนิมหรือทาสี การประหยัดเงิน (More economy) เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑเหล็กทั่วไป พิจารณา จากขัน้ ตอนการผลิตติดตัง้ ใชงาน อายุการใชงาน รวมถึงคาใชจา ยในการบำรุงรักษา ความสวยงาม (More attractive) ดวยคุณสมบัติของสังกะสีที่เคลือบบนเนื้อเหล็กทำใหผลิตภัณฑมีพื้นผิวที่เรียบ มีความมันวาวสวย นอกจากนี้ ความหนาของการเคลือบทีส่ ม่ำเสมอ ยังสรางความโดดเดนใหแกงานโครงสรางและรูปลักษณทน่ี ำเสนอ การรักษา สิ่งแวดลอม (Environmentalconcern) ผลิตภัณฑเหล็กชุบสังสะสีเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (environmental friendly)ทัง้ ในดานขบวนการผลิต และการนำไปประยุกตใชในงานตางๆ และคุณสมบัตอิ กี ประการ ที่สำคัญคือการทนทานตอการกัดกรอน (More durable) สังกะสีซึ่งมีประจุไฟฟาลบอยูในตัว เมื่อรวมกับเหล็ก ที่มีสวนผสมของคารบอนและมีประจุไฟฟาเปนบวก ทำใหเกิด Zinc carbonat ซึ่งมีแรงยึดเหนียวทางโมเลกุลสูง และเปนปจจัยหลักที่ทำใหเหล็กสังกะสีมีความสามารถตานทานการกัดกรอนในตัวของมันเอง และเมื่อนำเหล็ก (ผลิตภัณฑ) สังกะสีมาใชงานในที่โลงแจง ไมเพียงแตธาตุสังกะสีที่ทำปฏิกริยากับออกซิเจนเทานั้น แตZinc carbonate ยังสามารถรวมตัวกับ Carbonateอืน่ เพิม่ แรงยึดเหนียวระหวางโมเลกุลใหสงู ขึน้ ไปอีก จึงทำใหทอ เหล็ก และเหล็กรูปพรรณชุบสังกะสีมอี ายุการใชงานทีย่ าวนานกวาการใชเหล็กธรรมดา 5-10 เทา ในสภาพแวดลอมทัว่ ไป คุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ท นการกั ด กร อ นของเหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี ขึ้นอยูกับความหนาของชั้นสังกะสีที่เคลือบอยูบนแผนเหล็ก และสภาวะแวดลอมในการใชงานโดยเฉพาะบรรยากาศที่มี ปริมาณ Sulfur dioxide มากจะมีการกัดกรอนสูง จึงมีการนำเหล็ก แผนและเหล็กขึน้ รูปสังกะสีไปใชในพืน้ ทีใ่ กลทะเล หรือในโรงงาน อุตสาหกรรมที่ใชสารเคมีในขบวนการผลิต และในพื้นที่เปดโลง ตัวอยางการใชงานเชน การนำทอเหล็กและเหล็กตัวซีสังกะสี ไปทำเปนโครงสรางแผงพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย(solarfarm) โครงสรางเรือนเพาะชำ(green house) โครงสรางผนังและหลังคา โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โครงเหล็กสำหรับงานรั้วและ สะพาน ฯลฯ ดวยเหตุนี้ COTCO METAL WORKS (CCM) ซึ่งเปน ผูผ ลิตทอเหล็ก เหล็กขึน้ รูปและศูนยบริการรับตัดเหล็กชัน้ นำของ ประเทศ ไดเรงเห็นถึงผลประโยชนที่ผูใชจะไดรับ โดยคำนึงถึง สภาพแวดลอมโดยรวม และดวยประสบการณในอุตสาหกรรม ทีย่ าวนานกวา 30 ป เราเชือ่ มัน่ วาผลิตภัณฑทอ เหล็กชุบสังกะสี และเหล็กโครงสรางชุบสังกะสีของ Brand COTCO จะเปนทางเลือก ที่คุมคาแกการลงทุน

54


วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

The leading of steel pipe manufactures in Thailand

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด

ผูŒนำดŒานการ

ผลิตและจำหน‹าย

ท‹อเหล็ก

เหล็กรูปพรรณข�้นรูปเย็น

บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด สำนักงานขาย : 216/37 แอล.พ�.เอ็น. ทาวเวอร ชั้น 11 ถนนนางลิ�นจ�่ แขวงช‹องนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท : 662 285-2700, แฟšกซ : 662 2852711

E-mail : sales.ccm@cotcogroup.com www.cotcometalworks.co.th

55


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

56


57

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


PROJECT DIRECTORY ประเภท ช�อโครงการ อำเภอเมืองระยอง บียอนด สายลมเย็น ดาหลา เออบานี่ วานา บียอน เดอะเนเจอร วานา คาซา คาซา ซีไซด ดิ แอเรีย เดอะ เพรสทีจ เพลินใจ 4 เดอะ เมทโทร เพลินใจ 5 บานเพลินใจ 4 แกรนดชัยพฤกษ Saruta Residence Saruta Home ศักดิ์สายธาร Panorama ดิ โอเรียลทัล บีช รอยัลพีค 2 วาย.อี.เอส คอนโด Me Condo ดิ อัลทิเมท ซีซั่น ปารค กุญชรสิริ แอท เฮาส ธารา Banyan 3 เติมทรัพย ปารคฮิลล Wisdom Grandiose เฮอริเทจ เดอะแซนด The Landscape วิลลาปารค ทับมา ศิวพร เลควิลล Socio condo Escape 365 บานบุญรักษา ปาลิดา กรีนวิลล บานเพ็ชรรัตนเลควิลล Vanarin เดอะพารคแลนด มนัสธารา วิลลา กรอกยายชา มนัสธารา โฮม 2 มาบตาพุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท The City Living The Hi RiverPark บานบุญถาวร 8 ศุภาลัย บานรามรุงเรือง The Canal บานแมกไมลีลาวดี

คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว ทาวนโฮม บานเดี่ยว โฮมออฟฟศ บานเดี่ยว บานเดี่ยว โฮมออฟฟศ บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม ทาวนโฮม ทาวนโฮม บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว คอนโด บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวนโฮม คอมเพล็กซ ทาวนโฮม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดีย่ ว,บานแฝด ทาวนโฮม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว

ราคา

เบอร โทรศัพท

1.59 ลบ. 1.65 ลบ. 3.9 ลบ. -

082 277 7800 089 919 2920 086 328 4945 086 304 0990 086 303 7565 1.25-3.85 ลบ. 038 023 802, 086 324 6575 3.59 ลบ. 081 257 7174 1.73 ลบ. 038 619 399, 081 171 9822 3.xx ลบ. 038 947 889 3.xx ลบ. 038 034 117-9 1.6xx ลบ. 038 947 889, 085 397 0683 2.99 ลบ. 089 611 6999, 080 636 4321 2.xx ลบ. 085 284 2626 2.xx ลบ. 085 284 2626 038 621 118, 082 464 0777 4.5 ลบ. 089 202 0120, 083 139 1897 1.39 ลบ. 089 939 5499, 086 319 0073 1.29 ลบ. 089 834 7673 1.59 ลบ. 038 617 767, 081 550 0777 085 319 7999, 087 744 2847 038 996 997 1.45 ลบ. 083 019 3361, 083 029 3361 081 735 5230, 081 752 5415 1.5 ลบ. 086 302 0163, 086 309 5703 4.9 ลบ. 088 223 0006 088 223 004-5 3.399 ลบ. 086 849 3663, 086 819 9944 090 390 6811, 090 390 8987 1.99 ลบ. 088 961 4641 038 022 975 1.45 ลบ. 090 993 3140, 082 716 8600 2.xx ลบ. 082 464 2555, 089 159 9494 3.2 ลบ. 082 464 2555, 089 159 9494 1.xx ลบ. 085 386 1157, 086 231 9164 2.xx ลบ. 092 015 0851 038 023 597, 081 467 1817 2.89 ลบ. 089 936 0669 092 946 2031-4 080 569 6996 080 569 6996 1.33 ลบ. 038 612 111 1.28 ลบ. 038 669 888 2.2 ลบ. 038 619 000, 081 872 7003 086 374 2669, 086 302 9724 4.11 ลบ. 038 612 111 3.2 ลบ. 082 217 1001, 087 485 2229 1.39 ลบ. 086 398 8915 2.5 ลบ. 081 855 4615

อำเภอบานฉาง, นิคมพัฒนา นาราวิลลา The Palm Phala Beach เซนสิริ ทาวน แยกขนำไร เซนสิริ โฮม แยกขนำไร ธนากรแลนด เดอะ พาลาซเซตโต

58

บานเดี่ยว บานเดีย่ ว ทาวนเฮาส บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว

-

1.9 ลบ.

2.xx ลบ.

1.49 ลบ.

038 605 719 087 146 1771 038 035 544, 086 344 8363 038 917 265, 089 833 5324 038 026 106, 089 246 8804 091 229 8899, 038 035 481

ช�อโครงการ

ประเภท

แฮมเล็ท 3 วินเทจ 3 รามนุช 14 เพ็ชรรัตนโฮม ชัยพฤกษ วิลล บานศิรปิ ภัทร บานพลารมย บานพลารมย บานเทพรัฐ ทัศนธดิ าธานี The Springs บานอบอุน หาดพยูนกรีนวิลล The Private 1 บานชบา 1 บานชบา 2 บานฟาใหม พรภิรมณ โครงการมายดเพลส

บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานแฝด บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว

ราคา -

2.49 ลบ. 1.95 ลบ.

-

1.89 ลบ. 1.39 ลบ.

-

1.25 ลบ. 4.2 ลบ.

-

2.16 ลบ. 1.93 ลบ.

-

1.xx ลบ. 1.6 ลบ.

เบอร โทรศัพท 038 601 953-4 038 030 034 086 374 2669 038 637 589, 081 467 1815 081 910 8177, 081 782 1903 081 940 0009, 081 639 2924 094 818 8152, 092 529 0748 094 818 8152, 092 529 0748 086 613 3888 081 320 2182 085 095 5992 085 129 6125 038 630 662-3 084 435 1351 086 825 1485 091 548 5651 086 833 6606 092 586 6646 083 118 5408

อำเภอปลวกแดง , บอวิน พิณสิริ ทาวน สแควร ทาวน สแควร เอสซี วิลเลจ เอสซี วิลเลจ 2 เอสซี โฮม เอสซี ฮิลล CKC วิลเลจ ลานนาวิลเลจ Lio NOV Platinum Place สมารทแลนด กรีนพารค หวยปราบเมืองทอง ประภัสสร ไลฟ ซิต้ี ปารค รนารมย

บานเดีย่ ว

-

1.45 ลบ. 1.xx ลบ. 2.2 ลบ. 1.5 ลบ. 2.7 ลบ. 1.xx ลบ. 1.59 ลบ. 1.1x ลบ. -

080, 900 8654, 084 915 3904 038 027 898, 090 646 4690 038 027 898, 090 646 4690 089 687 5888 088 183 9688 081 411 2888 081 882 5288 091 251 7441, 091 251 7448 081 960 5335 038 026 897-9 038 891 103, 090 594 6426 086 314 0248 038 337 411 089 408 8692 038 117 067, 085 392 1133 038 026 245, 087 584 7888 089 499 5554, 091 739 2886 089 499 5554, 091 739 2886 084 362 2103 086 651 6264, 091 979 4245 085 330 8842 , 093 616 5547 086 890 5907 083 427 2000, 083 437 2000 081 589 4455 , 083 101 7805 098 370 2237 081 682 6115 , 089 835 2305 038 659 961 089 045 144 , 092 401 0666 089 811 6075 , 097 071 6900

2.xx ลบ. 1.xx ลบ.

087 426 6598, 081 867 6900 081 225 4996, 089 750 8937

อาคารพาณิชย 3.99 ลบ. ทาวนโฮม 2 ชัน้ 2.7 ลบ.

ทาวนโฮม ทาวนโฮม ทาวนโฮม บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว ทาวนโฮม

คอนโดมิเนียม

บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว ทาวนเฮาส บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว บานแผนดินทอง ลิฟวิง่ โฮม บานเด่ยี ว บานแผนดินทอง ลิฟวิง่ โฮม ทาวนเฮาส ณัทนัน วิลเลจ บานแฝด morning side ville บานเด่ยี ว THE WIN คอนโด THE BEST HAMPTON คอนโด A-PLUS ทาวนโฮม จินดาแลนด บานเดีย่ ว อาคารพาณิชย แอท นอรท อีสเทิรน พารควิลล บานแฝด 9999 วิลเลจ บานเดีย่ ว INTERPARK CONDO คอนโด บานใหม บานเดีย่ ว

1.xx ลบ. 2.xx ลบ. 2.7 ลบ.

1.xx ลบ. -

2.4 ลบ.

1.xx ลบ. 2.2 -2.49 ลบ.

อำเภอบานคาย กาญจนสริ ิ J PARK VILLAGE

บานเดีย่ ว บานเดีย่ ว


59

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

propertyguiderayong

propertyguiderayong ID : propertyguide ID : 0920636646

ID : 0920636646

รหัส

บานฉาง

CA10001

รหัส

ขายบานเดีย่ ว หมูบ า นไกรวงษ 4 House for sale 0-0-50 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 1 หองน้ำ 1หอง รับแขก ที่จอดรถ 2 คัน 3 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,590,000 ติดตอ 090-667-4436

รหัส

บานฉาง

CA11007

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

0-1-44 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานสวน สุขศิร Good location between City of Rayong and Map Tha Putิ

ราคา(Price) 5,900,000 ติดตอ 089-224-3964

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10002

ขายบานเดี่ยว House for sale

บานฉาง

CA10002

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

หมูบานสินทวีการเดน 0-0-60 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนสุขุมวิท 3หองนอน 3หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 2,950,000 ติดตอ 084-071-1834

รหัส

บานฉาง

CA11008

ขายบานเดี่ยววริศรา1 บานฉาง House for sale 0-1-9 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เสนทางผานหมูบานออกสู นิคมมาบตาพุด

รหัส

บานฉาง

CA10003

ขายบานเดี่ยว House for sale

นิคมพัฒนา

NA10003

ขายบานเดี่ยว House for sale

บานฉาง

CA10004

ขายที่ดินเปลา Land for sale

รหัส

บานฉาง

CA11005

ขายบานเดี่ยวชั้นเดียว House for sale

หมูบานสายลมเย็น 3 0-0-53 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

10-3-7 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาด พลา-พยูน เหมาะแกการขึ้นโครงการบานจัดสรร ทำลีดี ที่สวย สูงไมตองถม

หมูบานเพ�อนกันวิลลา 0-1-57 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 2หองนอน 2หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 1,700,000 ติดตอ 086-153-5383

ราคา(Price) 1,500,000 ติดตอ 087-740-4654

ราคา(Price) 5,500,000 ติดตอ 083-111-8122

รหัส

บานฉาง

CA11009

ขายบานเดี่ยว House for sale หมูบานสายลมเย็นดาหลา

0-0-53 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3หองนอน 2หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,699,999 ราคา(Price) 2,500,000 ติดตอ 091-747-0880 ติดตอ 092-223-5331

รหัส

รหัส

ID : propertyguide

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10004

ขายที่ดินเปลา Land&House for sale

รหัส

บานฉาง

CA12010

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

0-1-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) โครงการ Hamlet 1 ในสนามกอลฟ อีสเทอรนสตาร อ.บานฉาง จ.ระยอง 3 หองนอน 4 หองน้ำ 3 bedroom 4 toilet

ราคา(Price) 6,500,000 ติดตอ 093-979-0463

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10005

ขายทาวนเฮาส Town House for sale

รหัส

บานฉาง

CA12011

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-0-53 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสายลมเย็น 3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet ถ.เนินกระปรอก-หาดน้ำริน

ราคา(Price) 1,950,000 ติดตอ 086-153-5383

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10006

ขายหอพัก

Dormitory&House for sale

รหัส

บานฉาง

CA11006

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

0-1-57 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสินทวีการเดน ติดถนนสุขุมวิท สี่แยกเนินกระปอก บานฉาง 3หองนอน 3หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 1,650,000 ติดตอ 086-344-5950

รหัส

บานฉาง

CA12012

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

0-0-50 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 1 หองครัว พรอมเหล็กดัด มุงลวด 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,400,000 ติดตอ 086-374-6641

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10007

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-1-16 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) อากาศดีมาก แวดลอมดวยธรรมชาติ อยูถนน สาย 11 ซอย 6 ครึ่ง มีน้ำ มีไฟฟาพรอม 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-2-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) นิคมพัฒนา ซอย1 ฝงเทศบาลมาบขา บานเดี่ยว 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

0-0-58 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ติดถนน 3191 (มาบตาพุด-นิคมพัฒนา) หางจากสี่แยกมาบขา 300 ม.

0-1-16 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ขายหอพัก 14 หอง พรอมบาน 1 หลัง อยูที่ซอย 13 หมู 2 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

0-2-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ใกลนิคม ราคาพิเศษ!!! 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,100,000 ติดตอ 081-949-0193

ราคา(Price) 3,500,000 ราคา(Price) 2,000,000/ไร ราคา(Price) 850,000 ติดตอ 088-3775755 ติดตอ 081-949-0193 ติดตอ 088-218-0882

ราคา(Price) 9,000,000 ติดตอ 086-157-0807

ราคา(Price) 2,590,000 ติดตอ 084-730-8229

1-3-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ดวน!! ที่ดินติดถนน ซอย 8 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1 ไร 3 งาน

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

59


60

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

propertyguiderayong

propertyguiderayong ID : propertyguide ID : 0920636646

ID : 0920636646

รหัส

นิคมพัฒนา

NA11011

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

นิคมพัฒนา

NA10008

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10009

ขายบานเดี่ยว2ชั้น House for sale

0-0-72 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานศักดิ์สายธารเพลส 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-1-44 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa)ตอเติมหองครัวและ หองเก็บของใตพื้นบาน สามารถเขาอยู ไดเลย

0-0-64 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3หองนอน2หองน้ำ หมูบานพรธนา ซอยวัดหนองผักหนาม

ราคา 2,850,000 ติดตอ 081-495-3443

ราคา 2,980,000 ติดตอ 081-575-5966

ราคา 2,500,000 ติดตอ 094-452-7138

รหัส

บานคาย

KT10003

ขายที่ดินปลูกยาง Land for sale

รหัส

บานคาย

KT11004

ขาย/เชา บานเดี่ยว House for sale&rent

รหัส

บานคาย

KA12005

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

นิคมพัฒนา

NA10012

ขายทาวนเฮาส Shop House for sale

0-0-21 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานเอื้ออาทรระยอง (มะขามคู) ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บานเดียว 2 ชั้น 2 นอน 1 น้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา 550,000 ติดตอ 084-428-8179

รหัส

บานคาย

KA12006

ราคา 3,700,000 ติดตอ 091-697-5349

ราคา 3,999,999 ติดตอ 086-155-5021

ที่ดินสวนยาง 29 ไร Land for sale

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11001

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

รหัส

ปลวกแดง

PR11001

0-2-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) อ.บานคาย จ.ระยอง 6 นอน 3 น้ำ 6 bedroom 3 toilet

ราคา 4,500,000 ติดตอ 092-223-5331

รหัส

ปลวกแดง

PA11002

ราคา 20,000,000 ติดตอ 080-779-9955

ราคา 3,920,000 ติดตอ 092-223-5331

ปลวกแดง

ราคา 1,300,000 ติดตอ 098-903-6189

ขายบานเดี่ยวสองชั้น House for sale

ราคา 3,290,000 ติดตอ 080-558-8444

ราคา 750,000 / ไร ติดตอ 092-223-5331

PA11004

0-0-55 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet บรรยากาศดีมาก เงียงสงบ น้ำไมทวม จากแยกบางบุตร 5-6 กม.

บานคาย

KT10002

3-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) Lagune รีสอรท รานอาหาร อางเก็บน้ำดอกกราย

1-1-20 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet บรรยากาศสดช�น

รหัส

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

แยกพวงมาลัย

3-2-00 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) มีพื้นที่โลงกวาง มี 4 หองนอน 2 หองน้ำ 4 bedroom 2 toilet ตำบลบางบุตร

ปลวกแดง

บานคาย

KP10001

ขายอาคารพาณิชย 3 ชั้น Shop House for sale

หมูบานบรูคไซค วัลเลย 0-1-5 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เชาคืนละ 4,500 / คืน หรือรายเดือน รายป

PA11003

รหัส

ขายบานเดี่ยว House for sale

5-2-00 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานคาย-ชากมะหาด

รหัส

60

รหัส

ID : propertyguide

เมืองระยอง

MA11002

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MR11004

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

ขายรีสอรท/รานอาหาร Business for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11005

ใหเชาบานเดี่ยว House for rent

29-0-0 (ไร-งาน-ตร.วา) บานปราบ ใกลอางหนองปลาไหล

0-0-0-46 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) แพลททินัมคอนโด ตึก 3 หอง 302 หัวมุม สระวายน้ำ free wifi

0-0-50 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) โครงการกนกภัทร/กุลวดี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet บานหัวมุม แถวมาบตาพุด

1-2-63 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานเดี่ยวรับรอง 1 ชั้นโครงการปรมินทร 6 หองนอน 5 หองน้ำ 6 bedroom 5 toilet

0-1-16 (ไร-งาน-ตร.วา) การเคหะระยอง ติดกับเพลินใจ 2 2 หองนอน 2 หองน้ำ หัวมุม 2 bedroom 2 toilet

0-1-5 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ติดสุขุมวิท หางสวนสน 5 km. 3 หองนอน 2 หองน้ำ 1 แอร 3 bedroom 2 toilet

ราคา 2,000,000 ติดตอ 092-272-7424

ราคา 1,300,000 ติดตอ 081-863-4940

ราคา 1,690,000 ติดตอ 089-606-3176

ราคา 15,000,000 ติดตอ 092-119-5889

ราคา 1,900,000 ติดตอ 092-223-5331

ราคา 8,000 เดือน ติดตอ 092-223-5331

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


61

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

propertyguiderayong

propertyguiderayong ID : propertyguide ID : 0920636646

ID : 0920636646

รหัส

เมืองระยอง

MA12044

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

0-0-65 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานพงษเพชรพารค 208/145 ซอย 4 ม.7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 3 นอน 2 น้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,000,000 ติดตอ 086-921-889

รหัส

เมืองระยอง

MR11012

ขายอาคารพาณิิชย Shop house for sale ถนนราษฎณบำรุง สายลาง 3 ชั้นครึ่ง

รหัส

เมืองระยอง

MA11007

ขายทาวนเฮาส Shop house for sale

เมืองระยอง

MA12058

ขายบานเดี่ยว House for sale

เมืองระยอง

MA12045

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11009

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12059

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11011

ใหเชาบานเดี่ยว House for rent

0-0-0-135 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานชนากาญน 3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-0-34 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) The Ultimate Condo II ระยอง ชั้น 4 ตั้งอยูบน ถ.ราชชุมพล ค.2

0-1-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เสนหลังจวนผูวา สนามเปาซอย 12 ใกลสวนศรีเมือง

0-0-72 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน Vanacasa 3 นอน 2 น้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-0-122 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) รอยัลพีค1 1 หองนอน 2 หองน้ำ เฟอรครบ 3 แอร 1 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 1,800,000 ติดตอ 081-377-6515

ราคา(Price) 1,790,000 ราคา(Price) 4,500,000 ติดตอ 081-572-7998 ติดตอ 081-924-2554

ราคา(Price) 3,900,000 ติดตอ 081-358-2919

ราคา(Price) 2,750,000 ติดตอ 091-996-4155

รหัส

เมืองระยอง

MA11013

ขายอาคารพาณิชย Shop house for sale

0-0-50 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) แยกเนินสำลี 4 หองนอน 3 หองน้ำ 4 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 3,300,000 ราคา(Price) 9,200,000 ติดตอ 089-938-3599 ติดตอ 080-779-9955

รหัส

รหัส

ID : propertyguide

รหัส

เมืองระยอง

MA12054

ขายบานแฝด House for sale

0-0-51 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานเพรชรัตนทับมา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-38 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานแดนใหมวิลลา 2 หองนอน 1 หองน้ำ เฟอรครบ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,600,000 ติดตอ 081-358-2919

ราคา(Price) 1,750,000 ติดตอ 088-839-6836

รหัส

เมืองระยอง

MR11014

ขายอาคารพาณิชย Shop house for sale

0-0-20 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เพลินใจ 5 3 ชั้นครึ่งมีชั้นลอย แอร 2 ตัว

รหัส

เมืองระยอง

MA11015

ขายอาคารพาณิชย Shop house for sale

0-0-20 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เพลินใจ 5 3 ชั้นครึ่ง

ราคา(Price) 2,500,000 ราคา(Price) 2,400,000 ติดตอ 084-519-3645 ติดตอ 084-519-3645

รหัส

เมืองระยอง

MA12057

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale ทางไปโรงเรียนตากสิน บานเลขที่ 89/ 6-7 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

รหัส

เมืองระยอง

MA11021

ขายบานเดี่ยว House for sale

2-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet ขายบานสไตลรีสอรทพรอมที่ดิน

ราคา(Price) 4,800,000 ราคา(Price) 6,500,000 ติดตอ 089-935-2782 ติดตอ 092-223-5331

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

รหัส

เมืองระยอง

MA11016

รหัส

เมืองระยอง

MA11017

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

เซงคารแคร Business to lease

ราคา(Price) 3,400,000 ติดตอ 081-663-5448

ราคา(Price) 850,000 ติดตอ 092-119-5889

0-0-56 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกล โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนระยองวิทย 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

รหัส

เมืองระยอง

MA11022

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-1-10 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสวนสุขสิริ บานเดี่ยว Style Loft (Box house) 2 นอน 2 น้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,600,000 ติดตอ 089-044-4816

อุปกรณครบรวมคนงาน การันตี 400 คัน/เดือน

รหัส

เมืองระยอง

MA11023

ขายบานเดี่ยว House for sale

5-2-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานแลง ระยอง พื้นปูหินออนทั้งหลัง มีเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง บอน้ำ 3 บอ

ราคา(Price) 10,000,000 ติดตอ 081-761-7105 61


62

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

propertyguiderayong

propertyguiderayong ID : propertyguide ID : 0920636646

ID : 0920636646

รหัส

เมืองระยอง

MA11024

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11025

รหัส

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

เมืองระยอง

MA11026

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

ID : propertyguide

เมืองระยอง

MA11027

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11028

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11029

ขายบานแฝด House for sale

0-1-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานเดี่ยวพรอมที่ดิน 1 งาน ถนนบางจาก 3 หองนอน 4 หองน้ำ 3 bedroom 4 toilet

0-0-65 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบานพงษเพชรพารค 208/145 ซอย 4 ม. 7 ต. เนินพระ 3 นอน 2 น้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-1-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) มาบตาพุด 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

0-0-41 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) เจนจิรา 2 ซ.บานแลง 17 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-0-73 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บานแฝดสองชั้น ไสตลโมเดิ้ล กำลังกอสราง เพียงสองหลังเทานั้น บนที่เนินสูงหลังการเคหะระยอง 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา 5,500,000 ติดตอ 094-498-5636

ราคา 3,000,000 ติดตอ 086-921-889

ราคา 2,200,000 ติดตอ 081-801-3244

ราคา 1,070,000 ติดตอ 084-071-1834

ราคา 3,500,000 ติดตอ 098-207-9767

ราคา 1,890,000 ติดตอ 086-301-7091

รหัส

เมืองระยอง

MA11030

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-3-27 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน , 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet ใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยว เชิงเกษตรเขายายดา

ราคา 4,690,000 ติดตอ 081-435-9616

รหัส

เมืองระยอง

MA11003

เชาทาวนเฮาส House for rent

รหัส

เมืองระยอง

MA11031

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

0-0-80 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ม.โมเดิรนซิตี้ ระยอง ใกลสโมสร มี Sport Club 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา 3,850,000 ติดตอ 089-748-2494

รหัส

เมืองระยอง

MA12038

ขายหองแถว House for sale

เมืองระยอง

รหัส

MA12032

ขายบานเดี่ยว 2 ชั้น House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12060

ขายบานเดี่ยว House for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12039

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-0-87 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน ศิวพร เลควิลล 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

0-0-70 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หลังตลาดตะพง ใกลทะเลหาดแมรำพึง 3 นอน 2 น้ำ 3 bedroom 2 toilet

3-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ขายดวนมากบานสวนสไตลรีสอรท พรอมสวนยางเปดตัด หางจากถนนใหญประมาณ 300 เมตร

ราคา 4,800,000 ติดตอ 087-485-2229

ราคา(Price) 3,200,000 ติดตอ 085-116-3341

ราคา 3,800,000 ติดตอ 089-932-9899

รหัส

เมืองระยอง

MR12034

ขายโรงแรม Hotel for sale

หมูบานธารทิพย 3 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet บานเลขที่ 185/79 หมู 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง

0-1-33 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) บานเปนลักษณะหองแถว 4 หอง

0-0-76 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ต.เพ หาดแมรำพึง ติดอุทยานเขาแหลมหญา(กนอาว) 16 หอง คาหองคืนละ 700 -1,000 บาท

ราคา(Price) 5000 เดือน ติดตอ 088-839-6836

ราคา 700,000 ติดตอ 089-752-2817

ราคา 12,000,000 ติดตอ 089-405-4875

ศูนยฝาก ซื้อ ขาย ปลอยเชา ฟรี 62

รหัส

เมืองระยอง

MR12035

ขายกิจการ Business for lease

5-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa)โรงงานปลาหมึก ต.เพ ตรงขามวัดเขาสำเภอทอง พรอมอุปกรณและคนงาน

รหัส

เมืองระยอง

MT11019

ขายที่ดินเปลา Land for sale

18-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หาดสวนสน ซอยตัวหนอน

รหัส

เมืองระยอง

MA12040

ขายบานเดี่ยว House for sale

0-1-12 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ตกแตงครบพรอมอยู หมูบานระยองริเวอรพารค 3 หองนอน 2 หองน้ำ 1 หองครัว 3 bedroom 2 toilet

ราคา 3,100,000 ติดตอ 082-686-7742

รหัส

เมืองระยอง

MT11020

ขายที่ดินเปลา Land for sale

5-2-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) หาดสวนสน หลังยูงทองวิลลา ที่ถมแลว

ราคา 20,000,000 ราคา(Price) 3,500,000/ไร ราคา(Price) 6,000,000/ไร ติดตอ 089-405-4875 ติดตอ 092-223-5331 ติดตอ 092-223-5331

PROPERTY GUIDE FREE MAGAZINE ที่เปนศูนยรวมอสังหาริมทรัพย แจกฟรี ทั่วระยองเขาถึงกลุมเปาหมาย LAND&HOUSE


63

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

propertyguiderayong

propertyguiderayong ID : propertyguide ID : 0920636646

ID : 0920636646

เมืองระยอง

รหัส

MA11018

เซงราน Cher shop

รหัส

เมืองระยอง

MA12033

ขายที่ดินเปลา Land for sale

รหัส

เมืองระยอง

MR12036

ขายที่ดินเปลา Land for sale

0-0-0-40 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ตลาดวัดลุม 16/21 4 x 10 เมตร ขายเสื้อผา พรอมอุปกรณ

12-0-0 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ตำบลบานแลง สวนยางอายุตนยาง 5 ป ความสูง 3.5 เมตร มีสระน้ำ

4-0-0- Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดแมรำพึง หางจากหาดเพียง 200 เมตร

ราคา(Price) 100,000 ติดตอ 088-839-6836

ราคา 750,000 / ไร ติดตอ 082-215-2332

ราคา 4,000,000 ติดตอ 089-405-4875

เมืองระยอง

รหัส

MA12049

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12050

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

รหัส

เมืองระยอง

MA12051

ขายคอนโด Condo for sale

ID : propertyguide

เมืองระยอง

MA12046

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12047

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12048

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-0-32 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) Ultimate Service Condo ชั้น 5 วิวสวนศรีเมือง

0-0-0-30 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) รอยัลพีค คอนโดมิเนียม ชั้น 8

ราคา(Price) 1,350,000 ราคา(Price) 1,400,000 ติดตอ 081-176-8369 ติดตอ 086-881-4222

ราคา(Price) 870,000 ติดตอ 095-628-8485

0-0-0-31 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) c.k.c.condo ใจกลางเมืองระยอง พรอมเขาอยูคะ เคร�องปรับอากาศ 2 เคร�อง

รหัส

เมืองระยอง

MA12052

รหัส

ขายคอนโด Condo for sale

เมืองระยอง

MA12053

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11006

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-0-30 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ขายดวนคอนโดพรอมอยู ชั้น6 ตกแตงแลวพรอมเขาอยู

0-0-0-33 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) Lacite Condo พรอมอยูสภาพสวย

0-0-0-45 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) คารพิเดี้ยม คอนโด เฟอรนิเจอร built-in, ตั้งอยู ใจกลางเมืองระยอง

0-0-0-86 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) PMY BEACH CONDO ชั้น 15 มี 2นอน 1หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-0-0-63 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) คอนโด PMY ชั้น 3 ตกแตงพรอมอยู

0-0-0-30 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) คอนโดอัลทิเมท2 ถนน.ค2

ราคา(Price) 1,439,000 ติดตอ 087-999-5310

ราคา(Price) 1,370,000 ติดตอ 091-569-6465

ราคา(Price) 2,180,000 ติดตอ 083-090-2931

ราคา(Price) 5,900,000 ติดตอ 080-432-3883

ราคา(Price) 1,650,000 ติดตอ 085-166-9999

ราคา(Price) 1,800,000 ติดตอ 092-119-5889

รหัส

เมืองระยอง

MA12041

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MR12056

ขายดาวนคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12043

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA11008

ใหเชาคอนโด Condo for rent

รหัส

เมืองระยอง

MA11010

ขายคอนโด Condo for sale

รหัส

เมืองระยอง

MA12042

ขายคอนโด Condo for sale

ศรีเมืองคอนโด กลางเมืองระยอง ใกล โลตัส

0-0-0-46 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) คอนโด ศุภาลัยซิตี้ รีสอรท ขายดาวน 1 หองนอน ชั้น 11 วิวทะเล

0-0-0-31 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) ระยองริเวอร ไซส หองชั้นสองวิวสระวายน้ำ เขาอยู ไดทันที!!!

0-0-30 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) Urbanie คอนโดหลังโลตัส เฟอรนิเจอร แอร พรอมเขาอยู

Urbanie คอนโดหลังโลตัส หอง Uplex 2 ชั้น แอร เฟอร พรอมเขาอยู เดินทางสะดวก

0-0-0-31 Area : (ไร-งาน-ตร.วา) (Rai-Ngan-Wa) คอนโดระยองริเวอร ไซส (ตึกB) พรอมเฟอรนิเจอรมาตรฐาน

ราคา 580,000 ติดตอ 087-606-4973

ราคา(Price) 150,000 ติดตอ 085-388-6091

ราคา(Price) 650,000 ติดตอ 089-757-5659

ราคา(Price) 11,000 ติดตอ 091-119-5889

ราคา(Price) 2,750,000 ติดตอ 091-119-5889

ราคา 670,000 ติดตอ 089-832-5659

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

63


CLASSIFIED / ศูนยรวมอสังหาฯ

64


65

CLASSIFIED / ศูนยรวมอสังหาฯ


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ ใครๆ ตองยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ

สินเช�่อบาน ธอส. ใหวงเง�นกูสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย…นานถึง 30 ป สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8 (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8 www.ghbank.co.th 66


67

CLASSIFIED / ศูนยรวมอสังหาฯ


68

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

หากคุณอยากสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง และใชเวลา

เดินทางเพียงไมกช่ี ว่ั โมง "บานไมชายเลน" นาจะเปนคำตอบทีด่ ที ส่ี ดุ เพราะทีน่ พ่ี รัง่ พรอมไปดวยกิจกรรมสรางสรรคเชิงอนุรกั ษหลากหลาย ทีค่ ณ ุ จะไมมเี บือ่ ดวยการนัง่ เรือวิง่ บนเลนชมวิถชี วี ติ ชาวประมงพืน้ บาน พรอมกับใหอาหารลิงแสมนับรอยตัวทีอ่ าศัยในปาชายเลน ปลูกปา ชายเลน และเปลีย่ นบรรยากาศการรับประทานอาหารบนกระเตงเปน บานยกสูงกลางทะเล กับอาหารพื้นบานแสนอรอย เมื่อรับประทาน อาหารเรียบรอย กิจกรรมตอไปคือ ถีบกระดานเลน เก็บหอยแครง พายเรือคายัค นอกจากกิจกรรมเชิงอนุรักษ บานไมชายเลนยังมีกิจกรรม Advanture ทีจ่ ะสรางรอยยิม้ ทีบ่ า นไมสายธารรีสอรท ซึง่ สำหรับทีบ่ า นไม ชายเลนนั้น มีหองสัมมนารองรับ และที่พักที่สามารถรองรับไดถึง 200 ทาน ตอวัน สวนใครสนใจที่จะมาเพื่อทำกิจกรรมอยางเดียว ทางรีสอรทก็จัดเปน package สุดคุมไวรองรับนะครับ สามารถติดตอสอบถามราคาและขอมูลเพิ่มเติมไดที่เบอร

“บานไม

082-499-0997, 080-021-1166 หรือ http://www.baanmaichailane.com/

ชายเลน”

การเดินทางมางายๆเพียงแคออกจากกรุงเทพมุง ตรงสูถ นนพระราม 2 ถึง กม.ที่72 จะเจอปม ปตท. สาขาคลองโคน มีปายทางลัดไป อ.ชะอำ ชิดซายเขาทางเบีย่ ง เลีย้ วซายเขาไปทาง อบต.คลองโคน ตามทางจะมี ปายบอกทางเปนระยะครับ สำหรับผูอาน Property Guide rayong จะไดรับสวนลดพิเศษ 10% ในวันธรรมดา เพียงคุณถือนิตยสาร Property Guide rayong ไปดวยนะครับ

มาจาก property guide rayong วันธรรมดา ลด 10%

If you really want to feel a touch of nature, it takes just a few hours to drive to one of the best resorts among mangrove in Rayong province, “Baanmai Chailane”. There is a variety of eco-activities waiting for you to wipe your boredom away, such as sightseeing on boat, watching ways of life of local fishermen, feeding a hundred of macaques (Long-tailed monkeys) inhabiting mangroves, etc. Moreover, you will have a chance to plant mangrove, having lunch on a lifted house above the sea, and also enjoying delicious local foods. After lunch, you can go for a variety of eco-activities, such as playing a pedal board on the sea mud, collecting scallops at oyster farm, and kayaking. In addition to those ecotourism activities, there are adventurous activities that will make you, tourists, smile broadly at “Baanmai Saitarn” resort. For Baanmai Chailane, there are rooms for holding a seminar, and also accommodations available up to 200 people a day. For those who fond of enjoying activities only (Do not plan to stay), worthy activity packages are provided for you to choose at the resort as well. More details on price and packages are available at 082-499-0097 and 080-021-1166. How to get here from Bangkok : 1. Leave BKK first and enter to Phra-ram 2 road. Until you reach KM. 72, you will find the PTT gas station (Klong-Kone brach) together with a shortcut sign to Cha-am district. 2. Keep driving on the left side until you notice a road diversion. 3. Turn left to SAO. Klong-Kone (Sub-district Administration Organization) 4. Follow the sign posts until you reach the destination. For readers of Property Guide Rayong, you’ll get a discount 10% if you carry the magazine with you to the resort. (Discount only applies on Mon-Fri.)

เร�่องโดย : รถตู 68

ภาพโดย : Rodtu Studio 29

แปลโดย : พสิษฐ สะเภาคำ


69


70

HEALTH CARE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


71


72


73


A touch of Natural & Modern Living @ SC Hill

SC HILL

เอสซี ฮิลล (ปลวกแดง - วังตาผิน)

โฮมออฟฟศ 3 ชั้น รูปแบบทันสมัย พื้นที่ 16 ตร.วา หนากวาง 4 เมตร สูง 3 ชั้น เร�่ม 3.xx บาท บานเดี่ยวชั้นเดียว 3 หองนอน 2 หองน้ำ หองรับแขก หองครัว ลานซักลาง สอบถามรายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเข�ยวในบร�เวณบาน พื้นที่จอดรถ เร�่ม 2.xx บาท

081-882-5288, 038-026555

“Better Life & Better Living” ·Òǹ â ÎÁªÑ ้ ¹ à´Õ Â Ç 2 ËŒ Í §¹Í¹ 1 ËŒ Í §¹้ Ó

·Òǹ â ÎÁ 2 ªÑ ้ ¹ 2 ËŒ Í §¹Í¹ 2 ËŒ Í §¹้ Ó

SC VILLAGE

เอสซี ว�ลเลจ (ปลวกแดง - วังตาผิน 2) สอบถามรายละเอียดโครงการ

0 8 9 - 6 8 7 5 8 8 8

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท 74


SC VILLAGE 3

เอสซี ว�ลเลจ (ปลวกแดง - วังตาผิน) 3

โฮมออฟฟต 3 ชั้น ดีไซนใหม บนทำเลศักยภาพ ทาวนโฮม 1 ชั้น และ ทาวนโฮม 2 ชั้น ดีไซนใหม ฟงกชั่นลงตัว

สอบถามรายละเอียดโครงการ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 SC VILLAGE 1

แยกวังตาผิน

ถนนสายโรงน้ำตาล-ปลวกแดง

SC VILLAGE 2

SC HOME

ไป อ.บานบึง แยกลุงอุย ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปมาบยางพร แยกมาบเตย

SC VILLAGE 3

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปอางเก็บน้ำ

แยกพวงมาลัย

SC HILL

100 ม.

ไปบานปากแพรก

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไประยอง

LOCATION

ไปนิคมอีสเทิรนซ�บอรด

0 8 8 - 1 8 3 - 9 6 8 8

เชิญเยี่ยมชมโครงการและบŒานตัวอย‹างไดŒแลŒวทุกวัน 9.00-18.00 น.

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท


Profile for Baan-D

Rayong Issue 01 Vol.12 Sep 2014  

Rayong Issue 01 Vol.12 Sep 2014  

Advertisement