Page 1

ใชตูคอนเทนเนอร สมตำถาด A Day Place Festival รีสอรท ทำที่พักอาศัย ถูก คืนทุนเร็ว “ฮอตฮิต” ตูคอนเทนเนอร ดีจริงหรือ? ติดลมบน สุด CHIC

ยางรถยนตเกา สัมภาษณผูบริหาร คุณภูษิต ไชยฉ่ำ ทำอะไรไดบาง?

กรรมการผูจัดการ

แกะกลองคอลัมน ใหม โครงการ KUNSIRI

108 Story

ทาวนโฮม สไตล LOFT Vol.10 JULY 2014


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”


บŒานเดี่ยว 3.59 ล.บ.*

5

*รับส‹วนลด เท‹า ของเง�นจอง + ผŒาม‹านทั้งหลัง โทร. 081-257-7174

เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น


1 ความชุมฉ่ำของวันฝนตก ตอนรับเทศกาลบอลโลกสุดมันสใหชาวเราไดมีอะไรใหลุนกันอยางสนุกสนาน แตอยาลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ เดีย๋ วจะไปกระทบกับการใชชวี ติ ประจำวันเขานีแ่ ยเลย พอพูดถึงหนาฝนแลวเนีย่ เราก็มคี อลัมนนอ งใหมแกะกลองมาใหอา นกันอีกดวย กับ 108 Story ทีจ่ ะมีสาระและเกร็ดความรูด ๆ ี ในเรือ่ ง บางเรือ่ งทีค่ ณ ุ อาจไมเคยรูม ากอน มาแชรใหคณ ุ ไดอา นกัน แตหวั ขอของเดือนนีข้ อใบวา ..มี "ฤดูฝน" เขามาเกีย่ วของ อินเทรนดสดุ ๆ ละคะ กอนหนานีก้ อ็ นิ เทรนดไมแพกนั กับคอลัมน Eating Out สวนจะอินเทรนดอยางไรเชิญติดตามคะ บอกไดคำเดียววา"แซบ !!" หาอานนิตยสาร Property Guide Rayong ไดแลววันนีแ้ ละติดตามเพิม่ เติมไดทาง Facebook : Property Guide Rayong นะคะ ดอยธิเบต บรรณาธิการ


1 18,20 ใชตูคอนเทนเนอรทำที่พักอาศัย ถูก คืนทุนเร็ว ดีจริงหรือ?

22 Kunsiri ทาวนโฮม สไตลลอฟท

24 The Area

108 Story

5 อาชีพสรางรายได ไมเปยกฝน โรคปวดหลัง-ปวดคอ แตงแตมมิติแหงธรรมชาติ...ที่บานคุณ ยางรถยนตเกาทำอะไรไดบาง? สมตำถาด Festival

Hotel &Travel A Day Place

32 34 36 48 50 52

You are what you think.

54 58-60


บานหลุดดาวน ในราคาพิเศษ


รับโปรโมชั่น

พิเศษสุดๆ


บŒาน…แบบโมเดิรนไลฟŠ ที่ใครๆ ตŒองอิจฉา

¨Í§Çѹ¹Õ้...á¶Á¿ÃÕ

áÍÏ 12000 BTU ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×Í่ § ÊÑÞÞÒ³¡Ñ¹¢âÁ +¡ÅŒÍ§ 1 µÑÇ »ÃеÙÃÇ้Ñ ÃÕâÁ·

บŒานเดี่ยว PRESTIGE

ตรงขŒามกับโครงการ

The Ozone Lifestyle Mall áËÅ‹§ Hang Out ãËÁ‹¢Í§àÁ×ͧÃÐÂͧ

www.ploenjaigroup.com

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 200 µÃ.Á. 4 ˌͧ¹Í¹ 4 ˌͧ¹้Ó 2 ·Õ่¨Í´Ã¶

à¾ÅԹ㨷ÒǹâÎÁ ʶҹբ¹Ê‹§ãËÁ‹ à¾ÅÔ¹ã¨5

à¾ÅԹ㨠3 à¾ÅԹ㨠4

à¾ÅÔ¹ã¨Ê»Íϵ¤ÅѺ

038-947889, 085-3970683

"บานราคาสุดคุม เหมาะแกการลงทุนเพ�อปลอยเชา" "การันตีรายได 1 ปเต็ม ขั้นต่ำ 72,000 บาท/ป"

www.ploenjaigroup.com

แถมแอร 12000 BTU จำนวน 1 เคร�อง

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

038-947889, 085-3970683


เดอะ เมทโทร เพลินใจ 5

เพ�ยง

3.xx

โฮมออฟฟศ 2.5 ชัน้

ลŒานบาท

ใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เลขที่ 132073-132075 และ 132082 เจาของโครงการ บจก.เพลินใจ คอนสตรัคชัน แอนด เมเนจเมนต

โฮมออฟฟ�ศแต‹งเต็ม ในราคาน‹าลงทุน ¨Í§Çѹ¹Õ้...¿ÃÕ

แอร 12000 BTU 3 เคร�อง ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโตและไวนิลยี่หอ Formica ทั้งหลัง เคานเตอรครัวและเตาฝงหนากระจกพรอมชุดดูดควัน ประตูกระจกอลูมิเนียมหนาบาน กันสาดที่จอดรถหนาบาน ฝกบัวอาบน้ำแบบ Rain shower ในหองนอนใหญ ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร ปมน้ำ

໚¹ÀÒ¾á¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡Òõ¡áµ‹§ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃà·‹Ò¹Ñ้¹

โปรโมชัน่ สุดคุม ของแถมเพียบ

พรอมรับสวนลดอีก 100,000 บาท

ตั้งแต‹วันนี้ – 15 สิงหาคมนี้เท‹านั้น www.ploenjaigroup.com

à¾ÅÔ ¹ 㨡ÃØ  »

038-034117-9


14

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

กนอ. ติดตาม Eco for Life โครงการอิฐบล็อก จากเถŒาลอย (BLCP) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา คณะทำงาน ดำเนินโครงการฯ นำโดยนางเยาวนุช จิตตินนั ทน ผูอ ำนวยการ ฝ า ยสื ่ อ สารองค ก รและชุ ม ชนสั ม พั น ธ ได เข า ติ ด ตามผล การดำเนินงานของทีมเถาพอเพียง จากจังหวัดระยองทีส่ ง โครงการ อิฐบล็อกจากเถาลอย (BLCP) เขาประกวดในโครงการสงเสริม ECO for Life โดยความร ว มมื อ ของ นิ ค มฯ – โรงงาน – ชุมชน ประจำป 2557 ภายใต Theme “ขยะสรางสรรค นำคุณคา สูชุมชน (From Waste to Social Benefit)” ประจำป 2557

เดินว��ง เอสซีจ� เคมิคอลส มาบตาพ�ด มินิมาราธอน ป‚ 5 กนอ. จั ด กิ จ กรรมค า ยเยาวชนไทยหั ว ใจ Eco ครั้งที่ 9 ประจำป 2557 ระหวางวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 ณ อุ ท ยานสิ ่ ง แวดล อ มนานาชาติ ส ิ ร ิ น ธร จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี โดยโครงการดังกลาวดำเนินการมาอยางตอเนื่องเพื่อเปน การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน และส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของพนั ก งาน/ลู ก จ า งในการ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมกลุ  ม เป า หมาย ได แ ก บุตรหลานพนักงาน กนอ. และชุมชนโดยรอบนิคมฯ อายุ ระหว า ง 11-16 ป ซึ ่ ง ในป น ี ้ มี เ ยาวชนและพนั ก งาน กนอ. ทีม่ จี ติ อาสาเขาเปนพีเ่ ลีย้ ง เขารวมกิจกรรมในโครงการฯ ทั้งสิ้น 74 คน

ชมรมเดินว��งไออารพ�ซี ร‹วมศูนยการเร�ยนรูŒเคร�อข‹ายชุมชนฯ จัดกิจกรรม ไออารพ�ซี เดิน-ว��งสมาธิ ว�สาขบูชา วั น ที ่ 17 พฤษภาคม 2557 ชมรมเดิ น วิ ่ ง ไออาร พ ี ซ ี รวมกับ ศูนยการเรียนรูเครือขายชุมชนฯ ดำเนินกิจกรรม ไออารพีซี เดิน-วิ่ง สมาธิ วิ ส าขบู ช า โดยมี ค ุ ณ สมโชค ไกรณรา ประธานชมรมเดิ น วิ ่ ง ไออารพซี ี กลาวรายงานวัตถุประสงค ในการจัดงาน และมีคณ ุ บุญเดชภูริยากร ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญ เปนประธานเปดงานในพิธี และปลอยตัวผูแ ขงขัน

ดาว เคมิคอล ร‹วมงานกีฬาตŒานยาเสพติด ในเทศบาลเมืองบŒานฉาง นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท เจาหนาที่อาวุโสฝายสื่อสาร องคกรและชุมชนสัมพันธ นำทีมพนักงานกลุมบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทยเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ ระหว า งชุ ม ชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ า นฉางและเพื ่ อ รณรงค การต อ ต า นยาเสพติ ด ภายในชุ ม ชน ทั ้ ง นี ้ บ ริ ษ ั ท ฯได ส นั บ สนุ น รางวัลและอาหารกลางวันสำหรับตัวแทนคณะผูบ ริหารและ เจาหนาที่ เทศบาลเมืองบานฉางที่เขารวมงานทั้งสิ้นกวา 200 คน


ทาวนโฮมสไตลลอฟท เพ�ยงหนึ่งเดียว บนทำเลศักยภาพสูงสุด เหนือกว‹าดŒวย Living Room ขนาดกวŒางขวาง ตอบสนองทุกฟ�งกชั่น สูงโปร‹งแบบ Loft ถึง 5.6 เมตร เพ�ยง 1-5 นาทีสู‹สถานที่สำคัญและทุกเสŒนทางหลัก

โอกาสสุดทŒาย ! ราคาพ�เศษ

3.79 ลŒานบาท

ฟร�! ค‹าโอนฯ ค‹าจดจำนอง พรŒอมของแถมมากมาย*

เปšนไปตามเง�่อนไขที่บร�ษัทกำหนด

088 528 4141 www.kunchornproperty.com


16

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ผูŒบร�หารโครงการในเคร�อสมารทแลนด จัดกิจกรรมแจกของรางวัลแก‹ลูกคŒา

ชมรมอสังหาฯ ระยองร‹วมทัศนศึกษา และดูงานในโครงการ อสังหาฯ สัญจร

โครงการ THE TRUST จัดงาน Pre-Sale

เมื่อวันอาทิตยที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท เพิม่ ทวีพฒ ั นา จำกัด ผูบ ริหารโครงการในเครือ สมารทแลนด ปลวกแดง ไดจัดกิจกรรมแจก รางวัลแกลกู คาผูโ ชคดีจากโครงการ ซึง่ ของรางวัล ไดแก มอเตอรไซคฮอนดาเวฟ มินิ ไอแพด ทองหนึ ่ ง สลึ ง และรางวั ล อื ่ น ๆ อี ก มากมาย บรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความเปนกันเอง และสนุกสนาน พรอมทัง้ มี Mini Acoustic Concert สรางความเพลิดเพลินใหคนทีม่ าในงานกันอยาง อบอวล

ในวั น อาทิ ต ย ที ่ 1 มิ . ย.57 ชมรม อสังหาฯระยอง จัดใหมกี ารทัศนศึกษาดูงานในพืน้ ที่ อ.แกลง เทศบาล ต.ประแส และ แหลมแมพมิ พ เชน โครงการ a day place resort สถานทีพ่ กั ผอน แหงใหมใน อ.แกลง ตอจากนั้นไดเขาชมบริษทั ในเครือ image group และเยีย่ มชม บริษทั south east wood ซึง่ เปนโรงงานเฟอรนเิ จอรไมยางพารา ขนาดใหญ จากนัน้ ภาคบายไดแวะชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของทุงโปรงทองและปาชายเลนที่ สวยงามทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในภาคตะวันออก จากนัน้ ไดแวะชม โรงแรมแมริออท ระยอง และโครงการ the oriental beach resort แหล ง ที ่ พ ั ก ใหม พิเศษสุดระดับ 5 และ 6 ดาว สุดหรู

ในวั น เสาร ท ี ่ 14-15 มิ . ย.57 โครงการ THE TRUST by Q-house ที ่ แรกในบ อ วิ น ได จ ั ด งาน Pre-Sale ภายในงานมีบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชน ใหความสนใจและรวมงานอยางคับคั่ง โดยนิตยสาร Property Guide Rayong ไดไปรวมมอบดอกไมแสดงความยินดี ในโอกาสนี ้ ด  ว ย


5 หŒองพรŒอมอยู‹ ราคา 1.55 ลŒานบาท ฟร� ! ค‹าใชŒจ‹ายในวันโอน

รายละเอียดเพ��มเติม และชมหŒองตัวอย‹างที่ Sales Pavilion ทุกวัน

ที่จอดรถ 100 % ทำเลเหมาะแก‹การพักอาศัยที่สุด สวนสวย บรรยากาศร�สอรท ลิฟทแกŒว สามารถ เขŒา-ออก ไดŒหลายทาง


18

PROPERTY KNOWLEDGE “ คุ ณ น ร า รั ต น น ร า ท ร ”

ความไดŒเปร�ยบจากอาคารแบบตูŒคอนเทนเนอร ถูก คุŒมค‹า ประหยัดเวลาจร�งหร�อ? จะเห็นไดวา ทุกวันนีม้ กี ารนำตูค อนเทนเนอร มาดัดแปลง

ใชเปนอาคารทีพ่ กั หรือสำนักงานกันมากขึน้ ซึง่ หลายทาน อาจจะสงสัยวาการนำเจาสิง่ ทีว่ า มาใชแทนนัน้ มีราคาถูกกวา การกอสรางอาคารสำนักงานโดยทัว่ ไปหรือไม ณ จุดนี้ตอบไดเพียงวาปจจุบันการนำตูคอนเทนเนอร มาดัดแปลง นัน้ ถือวายังมีราคาทีส่ งู กวาอยูด ี แตทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ในบางกรณีกอ็ าจมี “ตนทุน ที่ถูกกวา”เรื่องของ “ราคา” ในการกอสราง เมื่อเทียบกับการนำตูคอนเทนเนอรมาใช พอเปรียบเทียบกับ “ตนทุน” แลวมีความแตกตางอยางไร ฉะนั้นเพื่อที่จะสรางความเขาใจกับประเด็นเหลานี้ เราควรศึกษาถึงขอดีบางอยางของการนำตูคอนเทนเนอร มาใชกันสักหนอย • ระยะเวลาในการกอสรางทำไดรวดเร็วกวา เพราะโดยปกติ จะเปนการนำมาประกอบติดตัง้ โดยมีการเตรียมงานบางสวน มาจากโรงงานแลว • ใชแรงงานนอยกวาถาเทียบการกอสราง อาคารโดยทั่วไป • ใชพน้ื ทีใ่ นการกอสรางนอย เพราะไมจำเปนตองใชพน้ื ที่ เตรี ย มวั ส ดุ ก  อ สร า งอย า ง อิ ฐ หิ น ปู น ทราย มากนั ก หรือบางครั้ง แทบไมจำเปนตองใชพื้นที่เตรียมวัสดุเลย • สามารถโยกยายหรือเคลื่อนที่ไดงาย ซึ่งการกอสราง โดยทัว่ ไปไมสามารถทำไดเพราะโครงสรางทีม่ กี ารยึดติดกับ ฐานรากจะเห็ น ได ว  า ข อ ดี ท ี ่ ส ำคั ญ อี ก ประการหนึ ่ ง ก็คือ เรือ่ งของ “เวลา” ซึง่ สิง่ นีเ้ องทีจ่ ะ สงผลตอ “ตนทุน” โดยตรงอีกทั้งยังเปนปจจัยที่ทำใหหลายคนหันมาจับตา มองเจาตูคอนเทนเนอรนี้ ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจสำหรับโครงการที่ตองแขงขันกับ เวลา การนำตูคอนเทนเนอรมาประยุกตใชจึงถือเปนอีก แนวทางหนึ่งที่คุมคา ยกตัวอยางเชน

> การเชาที่ดินของผูอื่นเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ สมมติวา เชาพืน้ ที่ 15 ป เพือ่ กอสรางเซอรวสิ อพารตเมนต แตเนือ่ งจาก การเชาที่ดินถือวามีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลา ดังนั้นหาก เราสามารถกอสรางอาคารใหแลวเสร็จโดยเร็ว ก็จะสามารถ สรางผลตอบแทนไดเร็วขึ้นอยางไมตองสงสัย

(อ‹านต‹อหนŒา 20)


20

PROPERTY KNOWLEDGE “ คุ ณ น ร า รั ต น น ร า ท ร ”

ความไดŒเปร�ยบจากอาคารแบบตูŒคอนเทนเนอร ถูก คุŒมค‹า ประหยัดเวลาจร�งหร�อ? (ต‹อ) > การพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีความตองการ ของผูบริโภคสูงอยางในพื้นที่ใกลนิคมอุตสาหกรรม หรือ สถาบันการศึกษาที่มีความตองการเชาหอง เพื่ออยูอาศัยหากเราสามารถลดระยะเวลาในการ กอสรางลงไดเราก็จะมีรายไดเขามาเร็วกวาโครงการอืน่ > การพัฒนาโครงการทีอ่ าศัยวงเงินสินเชือ่ จากสถาบัน การเงินซึง่ ตองมีการชำระดอกเบีย้ ใหกบั สถาบันดังกลาว ดังนั้นการนำตูคอนเทนเนอรมาประยุกตใชเพื่อลด ระยะเวลาการกอสรางก็จะทำใหเราสามารถลดตนทุน ดอกเบี้ยไปไดดวยเชนกัน > ลดตนทุนความเสี่ยง อยางในกรณีที่เชาพื้นที่เปด รานกาแฟแลวปรากฏวาภายหลังพืน้ ทีด่ งั กลาวไมสามารถ สรางยอดขายใหไดตามเปาเรายังสามารถเคลือ่ นยาย รานกาแฟไปอยูใ นทำเลอืน่ ได ซึง่ หากวาเราใชการกอสราง โดยทั่วไปตัวอาคารที่เรากอสรางก็ตองยกใหกับเจา ของทีด่ นิ จึงอาจทำใหตดิ ขัดและยากตอการตัดสินใจ ยายทำเลที่ตั้ง > อาคารสำนั ก งานขาย อาทิ สำนั ก งานขายของ โครงการบานหรือคอนโด รานกาแฟ ฯลฯ ซึ่งเหลานี้ ลวนมีความตองการใชอาคารสำนักงานโดยเร็ว เพื่อ ประโยชนตอ ยอดขายทางธุรกิจ การพัฒนาโครงการใน พืน้ ทีเ่ ชา ซึง่ หลังจากหมดสัญญาเชาเราสามารถเคลือ่ น ยายอาคารดังกลาวออกมา ถือวาเราไดรับมูลคา ทรัพยสินกลับมาจากการลงทุนพัฒนาโครงการดวย จากที่กลาวมานี้คงพอจะทำใหเห็นไดวาการนำ ตูคอนเทนเนอรมาประยุกตใชงานเปนอาคารหรือ สำนักงานมีขอไดเปรียบอยางไรบาง ในเรื่องของ ความคุมคาคุมราคายังขึ้นอยูที่ตัวผูพัฒนาโครงการ เองดวยวาจะนำจุดเดนในขอใด มาปรับใชเพราะในแง ของธุรกิจถาเรารูจ กั วางแผนและจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ไมวาจะลงทุนทำอะไรก็ยอมกอเกิดผลกำไรงดงาม เสมอ


22

PROPERTY INSIDE “ คุ ณ น ร า รั ต น น ร า ท ร ”


เชื่อมั่นในคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

กล้องวงจรปิด

ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน


24

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


WisDom


MUEANG


โปรโมชั่น 9 หองสุดทาย

เหลือ

1.89 ลบ. เท‹านั้น !

หองใหญ 51 ตร.ม. ที่จอดรถ 100% พรอมสิง่ อำนวยความสะดวก พรอมเฟอรฯ และของแถม รวมมูลคากวา 100,000 บาท มีใหเชารายเดือน

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข โปรโมชั่น โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.facebook.com/sripornchai

080 619 1666

085 395 8822


MUEANG


MUEANG

ชั่วคราว 250.คางคืน 690.-


32

108 STORY “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


34

HEALTH CARE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


36

PROPERTY TIPS “SCG”


MATERIALS & CONSTRUCTION


MATERIALS & CONSTRUCTION

บร�ษัท เอื้อศิร�โฮมแมททีเร�ยล จำกัด


MATERIALS & CONSTRUCTION


The leading of steel pipe manufactures in Thailand

ผูŒนำดŒานการผลิตและจำหน‹ายท‹อเหล็ก เหล็กรูปพรรณข�้นรูปเย็น • ท‹อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) ประเภท ทรงกลม ทรงเหลี่ยม และ ทรงแบน • ท‹อชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ประเภทปลายเกลียว และปลายเร�ยบ • ท‹อเหล็กตะเข็บเกลียว (Spiral Arc Welded Pipe) • ท‹อเหล็ก Pre-Zinc ปลายเร�ยบ • เหล็กตัวซี (C-Channel) • เหล็กแผ‹นดำ เหล็กแผ‹นขาว เหล็กแผ‹นชุบสังกะสี เหล็กเคลือบสี เหล็กชุบซิ�งค • บร�การชุบสังกะสี (ระยอง), ศูนยบร�การรับตัดและซอยเหล็กแผ‹น (กทม.)

ผลิตภัณฑมาตรฐาน BS 1387/1985, BS 1139 ASTM A 53 gr. A / gr.B, ASTM A 252, JIS G 3443, JIS G 3444, JIS G 3445, JIS G 3457,JIS A 5525, JIS G 3302, JIS G 3452 AWWA C.200, AWWA C.203, AWWA C 205, AWWA C 210, AWWA C 214 มอก. 107, มอก. 276, มอก. 277, มอก. 427, มอก. 1228/2549

สถานที่ติดต‹อ คุณกิตติมา : 092-223-5537 189 หมู‹ 6 ซอย 6 นิคมสรŒางตนเอง ต.มะขามคู‹ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel: 038-606-236-9, Fax:038-606-240

www.cotcometalworks.co.th , www.cotco-sv.co.th

MATERIALS & CONSTRUCTION

บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด


MATERIALS & CONSTRUCTION

ราคาถกู ไดมาตรฐาน สนิคามคีณ ุ ภาพ บรกิารเยยีม (Service)

รบัตดิตงัหลงัคาเหลก็ และฉนวนกนัความรอน โครงสรางเหลก็ทวัไป โครงสรางเหลก็ชบุกาวาไนซ บาน, รสีอรท, ออฟฟต สำเรจ็รปู รบัสรางโรงงาน, โกดงัทกุชนดิ


48

PROPERTY D.I.Y. “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

รวมสารพัดไอเดียเกๆ

เปลี่ยนยางรถยนต เ ก า ใหเปนของตกแตงบานนารัก

The idea of replacing used tires for house decorations ค ราวนีเราเปลี่ยนมาชมไอเดียสิ่งประดิษฐเกๆ

กันบาง โดยเปนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางในการ แปลงสภาพยางรถยนตที่ไมใชแลว อาจจะหมดอายุ การใชงาน หรือเสือ่ มสภาพอะไรก็แลวแต ใหกลายมาเปน ของใชและของตกแตงบานไดอยางดีทเี ดียวละ นอกจากจะเปนการประหยัดเงินแลว ยังถือวาไดชว ย โลกเราทางออมอีกดวย เพราะไมตองกลายเปนขยะ สรางมลพิษตอไปนัน่ เอง….ลองมาชมไอเดียเหลานีก้ นั เชือ่ วาคงมีหลายอันทีเ่ อาไปทำตามกันไดไมยากเลยคะ Alright in this article we will show you tips & tricks of “HOW TO” transform used tires into a chick and slick decorating ideas. Whether you have old tires or used tires, don’t throw them away and let’s just read on this article. Good thing about this is not just to help you save money but also to keep the world green. Isn’t that interesting? Let’s check out some cool ideas.


9,990

ยินดีรับบัตร


50

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


52

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


54

ทิ“ พศร ะทาง ธรรม อ า จ า ร ย์ ว . ว ชิ ร เ ม ธี ”

YOU ARE WHAT YOU

THINK. คัดย‹อจากบทธรรมะ

ของท‹านพระอาจารย ว. วชิรเมธี

อาตมาจะเลาเรื่องจริงใหฟง ปที่น้ำทวมอาตมาตั้งกลอง

รับบริจาคที่หอหมายเหตุพุทธทาส คนมาบริจาคเยอะมาก สัปดาหตอ มา อาตมาก็ใสเสือ้ ชูชพี ไปลงเรือสือ่ มากมายก็เอาไป ลงขาวว า พระใส เ สื ้ อ ชู ช ี พ ด ว ยหรื อ นึ ก ว า หลวงพ อ จะแน หลวงพอก็กลัวตายเหมือนกัน แลวพอเปนขาวไปวันตอมา พระในกรุงเทพก็แหเอาของไปบริจาคและสวมเสือ้ ชูชพี กันทัง้ นัน้ เลยถามวาทำไมกอนหนาไมมีคนทำ นั่นเพราะยังไมมีใครไป รดน้ำเมล็ดพันธุ คืออยากทำแตขอคนนำรองสักคนไดไหม พอมีคน นำรองเมล็ดพันธุที่อยากจะทำคือเมตตานั้นเลยงอก รุงขึ้นแห ไปชวยโยมกันเต็มที่ หลายคนตืน่ แตเชานัง่ แชบนเกาอี้ เปดโทรทัศนดเู รือ่ งเลา เชานี้ ดูขา วการเมือง พอดูเสร็จ โทรศัพทหาเพือ่ น เฮย! ดูขา ว ส.ส. บีบคอกันหรือเปลา เชานั้นคุยกับเพื่อน ฉันวาฉันจะยายไปอยู เมืองนอก เมืองไทยมันไมนา อยู เชาวันนัน้ เปนเชาทีห่ มนหมอง เพราะเขารดน้ำใหความรุนแรงจากขาวการเมือง ขณะเดียวกัน คลิกไปดูอีกรายการ เปนขาวธรรมประจำวันของพระรูปหนึ่ง ดูแลวสดชื่นกดไลคใหเลย โอโหชื่นใจ ดูทุกเชา ไปทำงานสดชื่น ตัวลอย นีค่ อื การรดน้ำใหเมล็ดพันธดๆ ี ทุกวันนีเ้ รากำลังทำหนาที่ รดน้ำใหเมล็ดพันธที่อยูในจิตใตสำนึกของเรา แลวเราเอาอะไร มารดน้ำใหตวั เอง คนไทยชอบทีส่ ดุ คือชอบขาวลือกับขาวปลอย แลวคนที่เสพติดสื่อออนไลนมากๆ โดยมาก ไดของไมคอยดี ฟอรเวิรดเมลที่สงกันนอยนักที่จะเปนของดี

สงตอกันมามีแตเรือ่ งไมดขี องคนนัน้ คนนี้ ถาเราปอนสิง่ ดีๆ เขาไป จิตเราจะดี อารมณดีขึ้นมาทันตาเห็น สุขภาพจิตจะดี ใครปลอยขาว แลวทำคลิปขึ้นยูทูปหรือเฟสบุค สงตอกดไลค บางอันไมนากดใหนะ เราก็สงๆ ปุบๆ พรึ่บเดียวเทานั้นเอง ทุกครัง้ ทีเ่ ราหัวเราะ กลามเนือ้ ทุกมัดบนใบหนา จะคลีค่ ลาย ขยายตัว จะสงผลตอสุขภาพจิตโดยรวมทัง้ หมด แตทกุ ครัง้ ทีเ่ ครียด รางกายทัง้ หมด แมแตจติ ก็เครงตึงและเครียด หดตัว ทุกวันเราปอน อาหารอยางนีบ้ า งหรือเปลา ชวงทีอ่ าตมาอยูก รุงเทพฯ หลายปกอ น นัน่ เปนเหตุผลหนึง่ ทีอ่ าตมาตัดสินใจมาอยูต า งจังหวัด อาตมารูส กึ วา เมืองนี้มันรอนไปหมดเลยอยูที่ไหนก็ไมไดมันไดยินแตเสียงดาทอ และความเกลียดชังแตพอออกมาตางจังหวัดก็รูสึกวาชาวบานก็ ใชชีวิตตามปกติ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นเราตองดูวาทุกวันเราปอนอะไรใหตัวเอง เราปอน ความเครียด ปอนความรุนแรง ปอนความเกลียดชัง ปอนอะไร เขาไปก็จะเปนอยางนั้น You are what you eat คุณเปนอยางที่ คุณถูกปอนนะ พระพุทธเจาก็ตรัสวา You are what you think คุณเปนอยางที่คุณคิดมันสอดคลองกับที่พระพุทธองคตรัสอยาง ชัดเจน ทุกเชาตื่นมาอยากแนะนำวาใหปอนสิ่งที่ดีงามใหกับจิต ใตสำนึกเขาไดกินบางถาเราไปกระตุนแตสิ่งไมดีมันจะกลายเปน คุณภาพชีวิตที่ไมดีของเรา เราปอนอะไรก็จะคลี่คลายเปนสิ่งนั้น ออกมา เพราะมันมีหัวเชื้ออยูแลวในจิตใตสำนึก

ฉะนั้นทุกๆ วันที่เราดูแลกายก็อยากใหดูแลใจของเราดวย งายที่สุดก็คือ หาอาหารที่ดีที่งามมาปอน อยามัวแตทำมาหาเงิน กินขาวกินปลาแลวทิ้งจิตใจที่แหงเหี่ยวเฉา เนื้อนาดินของจิตใจควรเติมธรรมะ ใหชุมเย็นเสมอ และเมื่อเราเติมสิ่งดีๆ ใหก็จะกลายเปน คุณภาพชีวิตที่ดีของเราเอง


PROJECT DIRECTORY ประเภท ช�อโครงการ อำเภอเมืองระยอง บียอนด สายลมเย็น ดาหลา เออบานี่ วานา บียอน เดอะเนเจอร วานา คาซา คาซา ซีไซด ดิ แอเรีย เดอะ เพรสทีจ เพลินใจ 4 เดอะ เมทโทร เพลินใจ 5 บานเพลินใจ 4 แกรนดชัยพฤกษ Saruta Residence Saruta Home ศักดิ์สายธาร Panorama ดิ โอเรียลทัล บีช รอยัลพีค 2 วาย.อี.เอส คอนโด Me Condo ดิ อัลทิเมท ซีซั่น ปารค กุญชรสิริ แอท เฮาส ธารา Banyan 3 เติมทรัพย ปารคฮิลล Wisdom Grandiose เฮอริเทจ เดอะแซนด The Landscape วิลลาปารค ทับมา ศิวพร เลควิลล Socio condo Escape 365 บานบุญรักษา ปาลิดา กรีนวิลล บานเพ็ชรรัตนเลควิลล Vanarin เดอะพารคแลนด มนัสธารา วิลลา กรอกยายชา มนัสธารา โฮม 2 มาบตาพุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท The City Living The Hi RiverPark บานบุญถาวร 8 ศุภาลัย บานรามรุงเรือง The Canal บานแมกไมลีลาวดี

คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว ทาวนโฮม บานเดี่ยว โฮมออฟฟศ บานเดี่ยว บานเดี่ยว โฮมออฟฟศ บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม ทาวนโฮม ทาวนโฮม บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว คอนโด บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวนโฮม คอมเพล็กซ ทาวนโฮม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดีย่ ว,บานแฝด ทาวนโฮม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว

ราคา 1.59 ลบ. 1.65 ลบ. 3.9 ลบ. -

เบอร โทรศัพท

082 277 7800 089 919 2920 086 328 4945 086 304 0990 086 303 7565 1.25-3.85 ลบ. 038 023 802, 086 324 6575 3.59 ลบ. 081 257 7174 1.73 ลบ. 038 619 399, 081 171 9822 3.xx ลบ. 038 947 889 3.xx ลบ. 038 034 117-9 1.6xx ลบ. 038 947 889, 085 397 0683 2.99 ลบ. 089 611 6999, 080 636 4321 2.xx ลบ. 085 284 2626 2.xx ลบ. 085 284 2626 038 621 118, 082 464 0777 4.5 ลบ. 089 202 0120, 083 139 1897 1.39 ลบ. 089 939 5499, 086 319 0073 1.29 ลบ. 089 834 7673 1.59 ลบ. 038 617 767, 081 550 0777 085 319 7999, 087 744 2847 038 996 997 1.45 ลบ. 083 019 3361, 083 029 3361 081 735 5230, 081 752 5415 1.5 ลบ. 086 302 0163, 086 309 5703 4.9 ลบ. 088 223 0006 088 223 004-5 3.399 ลบ. 086 849 3663, 086 819 9944 090 390 6811, 090 390 8987 1.99 ลบ. 088 961 4641 038 022 975 1.45 ลบ. 090 993 3140, 082 716 8600 2.xx ลบ. 082 464 2555, 089 159 9494 3.2 ลบ. 082 464 2555, 089 159 9494 1.xx ลบ. 085 386 1157, 086 231 9164 2.xx ลบ. 092 015 0851 038 023 597, 081 467 1817 2.89 ลบ. 089 936 0669 092 946 2031-4 080 569 6996 080 569 6996 1.33 ลบ. 038 612 111 1.28 ลบ. 038 669 888 2.2 ลบ. 038 619 000, 081 872 7003 086 374 2669, 086 302 9724 4.11 ลบ. 038 612 111 3.2 ลบ. 082 217 1001, 087 485 2229 1.39 ลบ. 086 398 8915 2.5 ลบ. 081 855 4615

ช�อโครงการ ประเภท อำเภอบานฉาง, นิคมพัฒนา นาราวิลลา The Palm Phala Beach เซนสิริ ทาวน แยกขนำไร เซนสิริ โฮม แยกขนำไร ธนากรแลนด เดอะ พาลาซเซตโต แฮมเล็ท 3 วินเทจ 3 รามนุช 14 เพ็ชรรัตนโฮม ชัยพฤกษ วิลล บานศิริปภัทร บานพลารมย บานพลารมย บานเทพรัฐ ทัศนธิดาธานี The Springs บานอบอุน หาดพยูนกรีนวิลล The Private 1 บานชบา 1 บานชบา 2 บานฟาใหม พรภิรมณ

บานเดี่ยว บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานแฝด บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว

ราคา 1.9 ลบ.

2.xx ลบ. 1.49 ลบ.

2.49 ลบ. 1.95 ลบ.

1.89 ลบ. 1.39 ลบ.

1.25 ลบ.

4.2 ลบ. 2.16 ลบ. 1.93 ลบ.

1.xx ลบ.

เบอร โทรศัพท 038 605 719 087 146 1771 038 035 544, 086 344 8363 038 917 265, 089 833 5324 038 026 106, 089 246 8804 091 229 8899, 038 035 481 038 601 953-4 038 030 034 086 374 2669 038 637 589, 081 467 1815 081 910 8177, 081 782 1903 081 940 0009, 081 639 2924 094 818 8152, 092 529 0748 094 818 8152, 092 529 0748 086 613 3888 081 320 2182 085 095 5992 085 129 6125 038 630 662-3 084 435 1351 086 825 1485 091 548 5651 086 833 6606 092 586 6646

อำเภอปลวกแดง , บอวิน พิณสิริ ทาวน สแควร ทาวน สแควร เอสซี วิลเลจ เอสซี วิลเลจ 2 เอสซี โฮม เอสซี ฮิลล CKC วิลเลจ ลานนาวิลเลจ Lio NOV Platinum Place สมารทแลนด กรีนพารค หวยปราบเมืองทอง ประภัสสร ไลฟ ซิตี้ ปารค รนารมย

บานเดี่ยว อาคารพาณิชย

อำเภอบานคาย

1.45 ลบ. 1.xx ลบ. 2.2 ลบ.

080, 900 8654, 084 915 3904 038 027 898, 090 646 4690 038 027 898, 090 646 4690 089 687 5888 088 183 9688 081 411 2888 081 882 5288 091 251 7441, 091 251 7448 081 960 5335 038 026 897-9 038 891 103, 090 594 6426 086 314 0248 038 337 411 089 408 8692 038 117 067, 085 392 1133 038 026 245, 087 584 7888 089 499 5554, 091 739 2886 089 499 5554, 091 739 2886 084 362 2103 086 651 6264, 091 979 4245

2.xx ลบ.

087 426 6598, 081 867 6900

3.99 ลบ.

ทาวนโฮม 2 ชัน้ 2.7 ลบ.

ทาวนโฮม ทาวนโฮม ทาวนโฮม บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานเดี่ยว ทาวนโฮม คอนโดมิเนียม

บานเดี่ยว บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานเดี่ยว บานเดี่ยว บานแผนดินทอง ลิฟวิ่ง โฮม บานเด่ียว บานแผนดินทอง ลิฟวิ่ง โฮม ทาวนเฮาส ณัทนัน วิลเลจ บานแฝด morning side ville บานเด่ียว กาญจนสิริ

-

บานเดี่ยว

1.xx ลบ. 2.xx ลบ. 2.7 ลบ.

1.xx ลบ. 2.4 ลบ.

1.xx ลบ. 2.2 -2.49 ลบ.


Where to find Property Guide ( จุดแจกนิตยสาร Property Guide ) อำเภอเมือง รานกาแฟ Rabika UBE Rabika, สวนศรีเมือง Rabika, หนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ Rabika, ศูนยการคาสตาร Rabika, มาบตาพุด Rabika, ปม Caltex แยกไฟแดงคอมแพล็ค Rabika coffee, บานคาย Coffee today, home pro Coffee today, แหลมทอง ชั้น 2 Coffee today, ศูนยการคาสตาร Coffee today, ขางที่วาการอำเภอเมืองระยอง Coffee today, หนามาบตาพุดเซ็นเตอร Amazon, แหลมทอง Amazon, ปตท.หนาโรงแยกกาซ Amazon, ปตท. ตรงขามขนสง Amazon, ปลวกแดง Amazon, ตลาดน้ำเกาะกลอย Amazon, มาบขา ปตท. เสนบายพาส Amazon, ปตท.ตรงขามโรงแยกกาซ Amazon, ปตท.หวยโปง Coffee D'oro, มาบขา นิคมบายพาส Coffee D’oro, ปมเชลล สาย36 Au bon pain, รพ.กรุงเทพระยอง Au bon pain, แหลมทองระยอง ลูกหวากาแฟ, อบจ. ลูกหวากาแฟ, สาย36 คาเฟ แคนทารี่, หนา KAMEO ราน Ciao Bella, สวนศรีเมือง รานกาแฟ หอมปากหอมคอ ตรงขามแหลมทอง รานกาแฟ coffee cup, หลัง Big C รานกาแฟ TN coffee, ตรงขาม MK Big C รานกาแฟ ชาวชอง, ศูนยการเรียนรูชุมชน irpc รานกาแฟสดเดนชัย, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟสดเขาทะลุชุมพร, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟ สวัสดีกาแฟสด, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟ บานดาวกาแฟ, ถนนสายค.2 รานกาแฟ ริมทางกาแฟ, บานดอน รานกาแฟ, ตลาดน้ำเกาะกลอย รานกาแฟ La- moon by Aun รานกาแฟ ศรีเมืองกาแฟ, สวนศรีเมือง รานกาแฟ บลูเฮาลคอฟฟ รานกาแฟ ต.ตากาแฟ, บานคาย รานกาแฟ Bee Coffee รานกาแฟ Dolla House รานกาแฟปตตะลิ้ว รานกาแฟ Love Cup, ตรงขามกวงฮั๊ว รานCoffee in cup ระยองภาคินทร(สุขุมวิท) รานกาแฟ เดอวัน, ตรงขาม รร.อารียวัฒนา รานกาแฟ Cafe’ de MIND, cockpit แหลมทอง ราน LA-MOON By Aun รานหนมตุน รานกาแฟ unpah coffee, นิคม – ปลวกแดง รานกาแฟ wanna, ค.2 รานกาแฟ สวนผัก, ค.2 Win mart coffee รานกาแฟ sweet house รานกาแฟ Sweet shot สายลาง (ถนนราษฏรบำรุง) รานกาแฟ KiiM COFFEE, มาบตาพุด รานกาแฟ ดอยชาง, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Burger Bus, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Coffee road, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Coffee Break, มาบตาพุด รานกาแฟ Little duck, มาบตาพุด

สนามกอลฟ ศรีเมืองกอลฟ ระยองกอลฟไดรวิ่งเรนจ

โรงแรม มาดินา Crystaljade amarind เบดรูม77 Rayong City Hotel Phavina Kavana service Apartment Park Brasserie คาซาวีวรรณ ระยอง Izen

สถานที่ราชการ กรมที่ดิน จ.ระยอง ไปรษณีย, ระยอง ไปรษณีย, มาบตาพุด

สปา, ฟตเนส, สปอรตคลับ สตารฟตเนส ปารีสไทยสปา Shoot Football club, บขส ใหม / เพลินใจ 5 สนามยิงปน หนวยปฏิบัติการพิเศษ Hair Spa, ตรงขามระยองกอลฟไดรวิ่งเรนจ

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาศูนยการคาสตาร ธนาคารกรุงศรี, สาขาศูนยการคาสตาร ธนาคารกรุงเทพ, สาขาโฮมโปร ธนาคารไทยพาณิชย, สาขาแหลมทอง ธนาคารกสิกร, สาขาแหลมทอง ธนาคารกสิกร, สาขาเมืองใหมมาบตาพุด

รานลางรถ Big Boy ID wash & wax Raze Car Magic เพ�อน

โรงงาน IRPC ตึกรอยป กับ ศูนยการเรียนรู UBE การนิคมระยอง PTT phenol ตึก admin PTT GC โรงอาหาร PTT GC ปตท. โกเบิ้ลเคมีคอล แพลน 3,4

อ�นๆ รานหนังสือซีเอ็ด แหลมทองชั้น 1, 3 รพ.กรุงเทพระยอง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต Toyota สาย 36 Isuzu สาย 36 ศูนยAIS ระยอง รานเทอราคอตตา ครัว อบจ. ระยอง

อำเภอบานฉาง รานกาแฟ Rabika, หวยโปง รานกาแฟ บูรพาไมแพ 2, บานฉาง รานกาแฟ Coffee Something, บานฉาง รานกาแฟ เจตุม, บานฉาง รานกาแฟ Wifi, บานฉาง รานกาแฟ Black Canyon, โลตัสบานฉาง รานกาแฟ U-Coffee, บานฉาง รานแมกาแฟ, บานฉาง รานกาแฟ A-Ko, บานฉาง รานกาแฟ SIS Cafeé, บานฉาง รานกาแฟ A&T Coffee Point, บานฉาง รานกาแฟ Montrio, บานฉาง รานกาแฟ N coffee, บานฉาง

สนามกอลฟ กรีนวัลเลย

สถานที่ราชการ ไปรษณีย, บานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง ที่วาการอำเภอบานฉาง

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาบานฉาง ธนาคารอาคารสงเคราะห, สาขาบานฉาง

โรงงาน SCG ตึก CSR SCG DOW ตึก CPE,AIE Site SCG Site 3 , Site 7 SCG โรงอาหาร

อ�นๆ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง สถานีฟนดี บานฉาง รานเบเกอรี่ ESC บานฉาง

อำเภอปลวกแดง, สะพานสี่, บอวิน รานกาแฟ Coffee today, สี่แยกนิคมพัฒนา Amazon Coffee, ปตท.บอวิน Amezon, ปตท.เสาสูง, บอวิน รานกาแฟ, หางCk plaza ปลวกแดง รานกาแฟ Sweety coffee กาแฟดอยชาง, ปลวกแดง รานกาแฟ ดอยตุง, โลตัสปลวกแดง รานกาแฟ แพลทตินั่ม คอฟฟ, ปลวกแดง Inthanin Coffee, ปมบางจากปลวกแดง คอฟฟลิมิเต็ด, ปลวกแดง แพลททินั่ม คาเฟ, ปลวกแดง รานกาแฟ โลตัส, ปลวกแดง กาแฟ Up to you, ปลวกแดง Coffee Today, โลตัส บอวิน กาแฟสดรักษฟน, บอวิน รานกาแฟ คอฟฟ ปามะพราว, อมตะซิตี้ รานกาแฟ บานไมงาม, บานหวยปราบบอวิน รานกาแฟ terrace, บอวิน รานกาแฟ เขากะพงคอฟฟ, สะพาน 4 รานกาแฟ ไมงามกาแฟสด, สะพานสี่ รานกาแฟ นิว กาแฟสด , สยามอิสเทิรนอินดัสเทียลพารค

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาปลวกแดง ธนาคารกสิกร, อมตะซิตี้ ธนาคารกรุงไทย, สะพานสี่ ธนาคารกรุงศรี, อีซี่พลาซา ธนาคารกสิกร, อีซี่พลาซา ธนาคารกรุงเทพ, อีซี่พลาซา ธนาคารกรุงไทย, ขาง CK Plaza ธนาคารอาคารสงเคราะห, ขาง CK Plaza ธนาคารออมสิน, แยกลุงอุย ธนาคารไทยพาณิชย, โลตัสบอวิน ธนาคารกรุงศรี, โลตัสบอวิน ธนาคารธนชาต, โลตัสบอวิน

สถานที่ราชการ กรมที่ดิน ปลวกแดง โรงพยาบาลปลวกแดง

อ�นๆ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง, สาขาบอวิน CP fresh mart บอวิน ศูนยอาหาร ปตท.เสาสูง, บอวิน


58

CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

ศูนยฝาก ซื้อ ขาย ปล‹อยเช‹า ขายบานเดีย่ ว (House for Sale)

ขายบานเดีย่ ว (House for Sale)

รายละเอียด : บานเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด (Size) : 53 ตร.วา (Sq.wa.) จำนวน : 3 หองนอน 2 หองน้ำ เครื่องปรับอากาศ, เหล็กดัด ตอเติม โรงจอดรถ ลานซักลาง หองเก็บของ สถานที่ตั้ง : หมูบานสายลมเย็น-3 ถ.เนินกระปรอก-หาดน้ำริน อ. บานฉาง ราคา (Price) : 1,700,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 086-153-5383 คุณเปด

รายละเอียด : บานเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด (Size) : 53 ตร.วา (Sq.wa.) จำนวน : 3 หองนอน 2 หองน้ำ สถานที่ตั้ง : หมูบานสายลมเย็น-3 ถ.เนินกระปรอก-หาดน้ำริน อ. บานฉาง ใกลถนนบายพาส ไปนิคมมาบตาพุด ราคา (Price) : 2,500,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 092-223-5331

หมูบานสายลมเย็น-3 (Sailomyen-3)

หมูบานสายลมเย็นดาหลา (Sailomyendalah)

ใหเชาบานเดีย่ ว (House for Rent)

ใหเชาทาวนเฮาส

รายละเอียด : บานเดีย่ วชัน้ เดียว จำนวน : 3 หองนอน 2 หองน้ำ 1 ครัว 1 โถง 1 หองรับประทานอาหาร 1 หองเสือ้ ผา 1 หองรับแขก 1 เครือ่ งปรับอากาศ 2 ทีจ่ อดรถ สถานทีต่ ง้ั : ติด ถ.สุขมุ วิท หางจากหาดสวนสนเพียง 5 กม. ราคา (Price) : 8,000 บาท (BHT.) / เดือน (month) ติดตอ (Tel.) :092-223-5331

หมูบานธารทิพย 3 (Tantip 3)

(Town house for rent)

รายละเอียด : ทาวนเฮาสชั้นเดียว จำนวน : 2 หองนอน 1 หองน้ำ 1 หองครัว มีแอร 1 ตัว แทงคน้ำ 1 ตัว บานเพิ่งตอเติมทำใหมทั้งหมด สถานที่ตั้ง : บานเลขที่ 185/79 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ราคา (Price) : 5,000 บาท (BHT.) / เดือน (month) ติดตอ (Tel.) : : 088-839-6836 คุณเป

ขายบานเดีย่ ว (House for Sale)

ขายบาน (House for Sale)

รายละเอียด : บานเดี่ยว 2 ชั้น + บานเดี่ยวรับรอง 1 ชั้น ขนาด (Size) : ทีด่ นิ 1 ไร 2 งาน 63 ตร.วา (Sq.wa.) จำนวน : 6 หองนอน 5 หองน้ำ 7 เครื่องปรับอากาศ 4 ที่จอดรถ 1 สระวายน้ำ ประตูรั้วรีโมท สัญญาณกันขโมย พรอมเฟอรนิเจอร สถานที่ตั้ง : ใกลวัดโขดหิน ราคา (Price) : 15,000,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 092-119-5889

รายละเอียด : ขายบานหมูบาน การเคหะระยอง จำนวน : 2 หองนอน 2 หองน้ำ บานหัวมุม สถานที่ตั้ง : ติดกับเพลินใจ 2 ราคา (Price) : 1,900,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 092-223-5331

ขายบานเดีย่ ว (House for Sale)

ขายทาวนเฮาส

รายละเอียด : บานเดี่ยว 2 ชั้น 4 หองนอน 4 หองน้ำ ขนาด (Size) : 100 ตารางวา (Sq.wa.) สถานที่ตั้ง : เสนหลังจวนผูวา สนามเปาซอย 12 ใกลสวนศรีเมือง ราคา (Price) : 4,500,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 081-924-2554

หมูบานชนากาญน 3 (Chanakan 3)

บานปรมินทร (Poramin)

หมูบานการเคหะระยอง (Kan-k-ha Rayong)

(Town house for sale)

รายละเอียด : ทาวนเฮาสแฝด 2 ชั้น ขนาด (Size) : ที่ดิน 20 ตร.วา (Sq.wa.) กวาง 5 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ใชสอย : 135 ตร.ม. (Sq.m.) จำนวน : 3 หองนอน 2 หองน้ำ1 ทีจ่ อดรถ สถานที่ตั้ง : ติดถนนใหญสาย กรอกยายชา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ราคา (Price) : 1,800,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 081-377-6515


เพ�ยงแค‹ส‹งรูป และรายละเอียดมาทาง E-mail : sale@propertyguidemag.com Tel : 092-223-5331 ID Line : 0920636646

ฟร�!!

ขายหองคอนโด (Condo for Sale)

ขายหองคอนโด (Condo for Sale)

รายละเอียด : ขายหองคอนโดอัลทิเมท 2 ขนาด (Size) : พืน้ ทีห่ อ ง 30 ตร.ม. (Sq.m.) เฟอรนิเจอรบิวทอินทั้งหมด (ชั้นวางทีวี, ตูเสื้อผา, โตะเครื่องแปง, เตียง, ชุดครัว, ผามาน 2 รางพรอมกันหอง) 2 แอร 1 ทีวี 30” 1 ไมโครเวฟ 1 ตูเย็น สถานที่ตั้ง : ถนน ค.2 ราคา (Price) : 1,800,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 092-119-5889

รายละเอียด : ขายหองชุดรอยัลพีคคอนโด ขนาด (Size) : 122 ตร.ม. (Sq.m.) จำนวน : 1 หองนอน 2 หองน้ำ เฟอรนิเจอรครบชุด 3 แอร สถานที่ตั้ง : ตรงขามตลาดหมอดิษฐ ถ.นครระยอง 3 ราคา (Price) : 2,750,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 091-996-4155, 080-619-1666

ใหเชาหองคอนโด

ขายหองคอนโด (Condo for Sale)

รายละเอียด : ใหเชาหองคอนโดเออรบานี่ สถานทีต่ ง้ั : ใกลโลตัสระยอง เดินทางสะดวก ใกลรา นวรรณสาขา 2 เฟอรนเิ จอร แอร พรอมเขาอยู ราคาเริม่ ตนที่ (Price) : 11,000 บาท (BHT.) /เดือน (month) ติดตอ (Tel.) : 091-119-5889

รายละเอียด : ขายหองคอนโด เออรบานี่ หองDuplex (2 ชั้น) สถานที่ตั้ง : ใกลโลตัสระยอง เดินทางสะดวก ใกลรา นวรรณสาขา 2 เฟอรนิเจอร แอร พรอมเขาอยู ราคา (Price) : 2,750,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 091-119-5889

ขายหองคอนโด (Condo for Sale)

ขายอาคารพาณิชย

รายละเอียด : คอนโดแพลทตินัม เพลซ ตึก 3 หอง 302 ขนาด (Size) : ขนาด 45.5 ตรม. (Sq.m.) (หองมุม) หองนอนเฟอรนิเจอรครบชุด, หองครัว build-in พรอมHootดูดควัน, ห อ งนั ่ ง เล น Bed sofa, ชั ้ น วางที ว ี , 2 เครื่องปรับอากาศ, 1 เครื่องทำน้ำอุน, สระวายน้ำ, Free wifi, Fitness สถานที่ตั้ง : อำเภอปลวกแดง ราคา (Price) : 1,300,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 081-863-4940 คุณนฤมล

รายละเอียด : ขายอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง สถานที่ตั้ง : ถนนราษฎรบำรุง สายลางระยอง ใกล zoods ราคา (Price) : 3,300,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 089-938-3599 คุณอูด

ขายอาคารพาณิชย

ขายอาคารพาณิชย

รายละเอียด : ขายอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง พื้นที่ใชสอย (Size) : 20 ตร.ว. (Sq.wa.) /หอง (1 room) ปูพื้นชั้น 2 และชั้น 3 ใหมเปนแกรนิตโต ทั้งหมด สถานที่ตั้ง : เพลินใจ 5 ราคา (Price) : 2,400,000 บาท (BHT.) / หอง (1 room) ติดตอ (Tel.) : 084-519-3645

รายละเอียด : ขายอาคารพาณิชย 2 ชั้นครึ่ง มีชั้นลอย แอร 2 ตัว ปูกระเบื้อง มีเเทงคน้ำ สถานที่ตั้ง : เพลินใจ 5 ราคา (Price) : 2,500,000 บาท (BHT.) ติดตอ (Tel.) : 084-519-3645

อัลทิเมท2 (Ultimate 2)

(Condo for rent) Urbanie Condominium

Platinum place condo

(Shop hous for Sale) เพลินใจ 5 (Ploenjai 5)

Rayong Royal Peak1

Urbanie Condominium

(Shop hous for Sale)

(Shop hous for Sale) เพลินใจ 5 (Ploenjai 5)


i


“Connect “Connect All LifeAllTogetther...” Life Togetther...” เช�อมตอทุเช�กอชีวมติต...ที อทุก่นชีี่ วิต...ที่นี่

365 The365 Villa The Villa

ใหทุกวันเปนวันพัใหกทผุกอวันกั นเปบนบวัาน พัก2ผอชันกั้น บบาน 2 ชั้น ในสไตลModernในสไตล Contemporary Modern Contemporary ดวยพื้นที่ ดวยพื้นที่ ใชสอยทีก่ วางขวางที ใชสอยที จ่ ะตอบสนองกั ก่ วางขวางทีบจ่ การใช ะตอบสนองกั ชวี ติ บการใชชวี ติ ในแบบที่คุณตองการ ในแบบที่คุณตองการ

Phorntana Property Phorntana Property

Tel : 082-4642555, Tel : 082-4642555, 089-1599494 089-1599494


INSPIRED INSPIRED BUSINESS BUSINESS

365HomeTheoffice 365 BiZ The Home BiZ Home Home รูปแบบใหม office ขนาดรูป3แบบใหม ชัน้ และ ขนาด 4 ชัน้ 3 ชัน้ และ 4 ชัน้ ใหคุณเริ่มตนธุรใหกิคจุณ ดวเริยทำเลที ่มตนธุ่เรปกินจตดอวยทำเลที เดินทางสะดวก ่เปนตอ เดินทางสะดวก เช�อมตอทุกความสำเร็ เช�อมตจอทุเพ�กอความสำเร็ รองรับการเจริ จ เพ�อญ รองรั เติบบโตการเจริญเติบโต ทางธุรกิจในทุกๆวั ทางธุ นของคุ รกิจในทุ ณ กๆวันของคุณ

www.Phorntana.com www.Phorntana.com


A touch of Natural & Modern Living @ SC Hill

SC HILL

เอสซี ฮิลล (ปลวกแดง - วังตาผิน)

โฮมออฟฟศ 3 ชั้น รูปแบบทันสมัย พื้นที่ 16 ตร.วา หนากวาง 4 เมตร สูง 3 ชั้น เร�่ม 3.xx บาท บานเดี่ยวชั้นเดียว 3 หองนอน 2 หองน้ำ หองรับแขก หองครัว ลานซักลาง สอบถามรายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเข�ยวในบร�เวณบาน พื้นที่จอดรถ เร�่ม 2.xx บาท

081-882-5288, 038-026555

“Better Life & Better Living” ·Òǹ â ÎÁªÑ ้ ¹ à´Õ Â Ç 2 ËŒ Í §¹Í¹ 1 ËŒ Í §¹้ Ó

·Òǹ â ÎÁ 2 ªÑ ้ ¹ 2 ËŒ Í §¹Í¹ 2 ËŒ Í §¹้ Ó

SC VILLAGE

เอสซี ว�ลเลจ (ปลวกแดง - วังตาผิน 2) สอบถามรายละเอียดโครงการ

0 8 9 - 6 8 7 5 8 8 8

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท


coming soon

SC VILLAGE 3

เอสซี ว�ลเลจ (ปลวกแดง - วังตาผิน) 3

โฮมออฟฟต 3 ชั้น ดีไซนใหม บนทำเลศักยภาพ ทาวนโฮม 1 ชั้น และ ทาวนโฮม 2 ชั้น ดีไซนใหม ฟงกชั่นลงตัว

สอบถามรายละเอียดโครงการ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 SC VILLAGE 1

แยกวังตาผิน

ถนนสายโรงน้ำตาล-ปลวกแดง

SC VILLAGE 2

SC HOME

ไป อ.บานบึง แยกลุงอุย ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปมาบยางพร แยกมาบเตย

SC VILLAGE 3

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไปอางเก็บน้ำ

แยกพวงมาลัย

SC HILL

100 ม.

ไปบานปากแพรก

ไปที่วาการอำเภอปลวกแดง

ไประยอง

LOCATION

ไปนิคมอีสเทิรนซ�บอรด

0 8 8 - 1 8 3 - 9 6 8 8

www.screalestate.co.th เอสซี เร� ย ลเอสเตท ดี เ วลลอปเมŒ น ท


Profile for Baan-D

Rayong Issue 01 Vol.10 Jul 2014  

Rayong Issue 01 Vol.10 Jul 2014  

Advertisement