Page 1


“ฟรี ของแถมมากกว‹า 10 รายการ มูลค‹า สูงสุด 150,000 บาท”

บŒานเดี่ยว 2 ชั้น 3 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ

บŒานเดี่ยว 1 ชั้น 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

ทาวนโฮม 1 ชั้น 2 หŒองนอน 1 หŒองน้ำ

อาคารพาณิชย 3 ชั้น 2 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พรŒอมที่จอดรถ


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพรียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”


บานเดีย่ วตากอากาศ ร�มหาด เร�ม่ 3.59 ล.บ.* มิ.ย. นี้รับสวนลด 5 เทาของเงินจอง + ผามานทั้งหลัง" ** พิเศษ พนักงาน IRPC, UBE, SCG และ ปตท. รับสวนลดเพิม่ 50,000 บาท **

โทร. 081-257-7174

เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น


รับโปรโมชั่น

พิเศษสุดๆ


บานหลุดดาวน ในราคาพิเศษ


บŒาน…แบบโมเดิรนไลฟŠ ที่ใครๆ ตŒองอิจฉา

¨Í§Çѹ¹Õ้...á¶Á¿ÃÕ

áÍÏ 12000 BTU ¨Ó¹Ç¹ 2 à¤Ã×Í่ § ÊÑÞÞÒ³¡Ñ¹¢âÁ +¡ÅŒÍ§ 1 µÑÇ »ÃеÙÃÇ้Ñ ÃÕâÁ·

บŒานเดี่ยว PRESTIGE

ตรงขŒามกับโครงการ

The Ozone Lifestyle Mall áËÅ‹§ Hang Out ãËÁ‹¢Í§àÁ×ͧÃÐÂͧ

www.ploenjaigroup.com

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 200 µÃ.Á. 4 ˌͧ¹Í¹ 4 ˌͧ¹้Ó 2 ·Õ่¨Í´Ã¶

à¾ÅԹ㨷ÒǹâÎÁ ʶҹբ¹Ê‹§ãËÁ‹ à¾ÅÔ¹ã¨5

à¾ÅԹ㨠3 à¾ÅԹ㨠4

à¾ÅÔ¹ã¨Ê»Íϵ¤ÅѺ

038-947889, 085-3970683

"บานราคาสุดคุม เหมาะแกการ ลงทุนเพ�อปลอยเชา"

www.ploenjaigroup.com

แถมแอร 9000 BTU จำนวน 1 เคร�อง

à¾ÅԹ㨡Ã؍»

038-947889, 085-3970683


เดอะ เมทโทร เพลินใจ 5

เพ�ยง

3.xx

โฮมออฟฟศ 2.5 ชัน้

ลŒานบาท

ใบอนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เลขที่ 132073-132075 และ 132082 เจาของโครงการ บจก.เพลินใจ คอนสตรัคชัน แอนด เมเนจเมนต

โฮมออฟฟ�ศแต‹งเต็ม ในราคาน‹าลงทุน ¨Í§Çѹ¹Õ้...¿ÃÕ

แอร 12000 BTU 3 เคร�อง ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโตและไวนิลยี่หอ Formica ทั้งหลัง เคานเตอรครัวและเตาฝงหนากระจกพรอมชุดดูดควัน ประตูกระจกอลูมิเนียมหนาบาน กันสาดที่จอดรถหนาบาน ฝกบัวอาบน้ำแบบ Rain shower ในหองนอนใหญ ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร ปมน้ำ

໚¹ÀÒ¾á¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡Òõ¡áµ‹§ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃà·‹Ò¹Ñ้¹

โปรโมชัน่ สุดคุม ของแถมเพียบ

พรอมรับสวนลดอีก 100,000 บาท

ตั้งแต‹วันนี้ – 15 สิงหาคมนี้เท‹านั้น www.ploenjaigroup.com

à¾ÅÔ ¹ 㨡ÃØ  »

038-034117-9


14 NEWs & EVENTs “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ไออารพ�ซีเขŒาร‹วมจัดกิจกรรม “ชวนเพ�่อนๆ จ�ตอาสา ร‹วมเก็บขยะชายหาด PMY หลังเทศกาลสงกรานต” วั น ที ่ 19 เมษายน 2557 มู ล นิ ธ ิ ร  ว มด ว ยช ว ยระยอง ร ว มกั บ โครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ (สปท.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและพนักงานหัวใจอาสาไออารพซี ี แผนกPWP2 จัดกิจกรรม “ชวนเพือ่ นๆ จิตอาสา รวมเก็บขยะ ชายหาด PMY หลังเทศกาลสงกรานต” ณ บริเวณศูนย อปพร. เทศบาลตำบลเนินพระ เวลา 15.00-17.00 น. เพือ่ ชวยปรับปรุง ภูมิทัศนบริเวณชายหาดใหสะอาด สวยงาม นาทองเที่ยว เพราะในชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมานั้น มีนักทองเที่ยว และชาวระยองไดมาทองเทีย่ วในบริเวณดังกลาวเปนจำนวนมาก และคาดวาจะมีขยะหลงเหลืออยูจำนวนมาก จึงไดรวมกลุม สมาชิกรวมทำกิจกรรมดังกลาวเพื่อชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม และชายหาดใหสวยงามนาอยู

เอสซีจ� เคมิคอลส จัดงานแถลงข‹าวเปดตัว โครงการเพ�่อสุขภาพประจำป‚ 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เอสซีจี เคมิคอลส จัดงานแถลงขาว เปดตัวโครงการเพือ่ สุขภาพประจำป 2557 มุง สรางคุณภาพชีวติ ทีด่ โี ดยการ สงเสริมใหเกิดความสมดุลของรางกาย จิตใจ และสังคม ไปพรอมกับการ ยกระดับความมีสุขภาพดีของชุมชน โดยมี คุณทรรศนะ วิชัยธนพัฒน รองผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนประธานเปดงาน และรวมพิธีมอบเงิน สนับสนุนโครงการดานสุขภาพตางๆ กวา 1,000,000 บาท อาทิ โครงการ ลีกเยาวชนชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/โครงการเดิน-วิง่ เอสซีจี เคมิคอลส มาบตาพุด มินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 5 และเปดตัวโครงการใหม ชือ่ วา “SCG วัยใสไรพงุ ” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ กระตุน ทุกคนใหหนั มาดูแล สุขภาพตนเอง และสงเสริมความเขมแข็งใหแกชมุ ชนในการทำกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ ซึง่ รวมมือกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานสาธารณสุขและ สิง่ แวดลอม และกลุม สงเสริมสุขภาพ โดยจะดำเนินโครงการนำรองใน 13 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพือ่ สงเสริมสุขภาพและพลานามัย ที่แข็งแรงของเยาวชนใหหางไกลโรค“อวน” เอสซีจี เคมิคอลส อยากเปน สวนหนึง่ ในการกระตุน ใหชมุ ชนตระหนักในเรือ่ งสุขภาพ และเริม่ ตนทำกิจกรรม ตางๆ ทีช่ ว ยสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงและปองกันโรคดวยตนเอง

ดาว เคมิคอล สนับสนุนกิจกรรม ผูŒสูงอายุในวันสงกรานต นางวชิราพร โพธิพงษ ผูจัดการดานกิจการสัมพันธ ประจำโรงงาน กลุมบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย นำทีม เจาหนาทีฝ่ า ยสือ่ สารองคกรและกิจการสัมพันธ และพนักงาน จิตอาสากวา 20 คน ใหการสนับสนุนกิจกรรมผูส งู อายุแหงชาติ “ผูส งู วัย ใสใจอนาคต” เนือ่ งในโอกาส เทศกาลสงกรานตประจำป พ.ศ.2557 ซึง่ จัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด นำโดย นายถวิลโพธิบวั ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ บริเวณ หนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ในการนี้ บริษัทฯ ไดมอบเสือ้ มอฮอมใหกบั ผูส งู อายุจำนวน 100 ตัว รวมกิจกรรม รดน้ำดำหัว และเปนพี่เลี้ยงในการแขงขันกีฬาสีผูสูงอายุ ทั้งนี้ มีผูสูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเขารวม งานกวา 300 คน

กนอ. จัดฝƒกอบรมยกระดับคณะทำงานตรวจเยี่ยม โรงงานมาบตาพ�ดคอมเพล็กซ เมือ่ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 กนอ. นายวิฑรู ย อยูท มิ ผูช ว ยผูว า การ กนอ. เปนประธานในกิจกรรมฝกอบรมเพือ่ ยกระดับคณะทำงาน ตรวจเยีย่ ม โรงงานในกลุม นิคมฯ พืน้ ทีม่ าบตาพุดคอมเพล็กซ ซึง่ กำหนดจัดทัง้ สิน้ 3 รุน โดยวันดังกลาวเปนการฝกอบรมรุน ที่ 1 ในระดับพนักงาน กนอ. มีผเู ขารวม 60 คน โดยกำหนดจัดฝกอบรมรุน ที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และรุน ที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557


ทาวนโฮมสไตลลอฟท เพ�ยงหนึ่งเดียว บนทำเลศักยภาพสูงสุด เหนือกว‹าดŒวย Living Room ขนาดกวŒางขวาง ตอบสนองทุกฟ�งกชั่น สูงโปร‹งแบบ Loft ถึง 5.6 เมตร เพ�ยง 1-5 นาทีสู‹สถานที่สำคัญและทุกเสŒนทางหลัก

โอกาสสุดทŒาย ! ราคาพ�เศษ

3.79 ลŒานบาท

ฟร�! ค‹าโอนฯ ค‹าจดจำนอง พรŒอมของแถมมากมาย*

เปšนไปตามเง�่อนไขที่บร�ษัทกำหนด

088 528 4141 www.kunchornproperty.com


16 NEWs & EVENTs “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ชิมอาหาร ชอปสินคานานาชนิด ชัน 1 โซน Inter Food และ Dining Avenue ศูนยการคาแหลมทอง ระยอง

Grand Opening “MEGA HOME” สาขาบ‹อว�น

เปด Pre-sale โครงการบŒานมาลิน ว�ลเลจ

โครงการเฮอรร�เทจ เดอะเเซนด ออกบูท ณ หŒางเเหลมทอง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผานมา MEGA HOME ไดจดั งาน Grand Opening MEGA HOME สาขาบอวิน (ตรงขามอมตะซิตี้) โดยไดเชิญ สือ่ มวลชนเขารวมงาน และพาชมโดยรอบ พบกับ โซนศูนยรวมของใช และวัสดุ กอสราง ฉลองเปด ยิง่ ใหญ 25 เมษายน พบกับนักรองสาว ลูลู ลาลา และ 26 เมษา พบกับบลูเบอรรี่ พบกันไดแลว วันนี้ที่ MEGA HOME สาขาบอวิน

เมื ่ อ วั น ที ่ 10 พฤษภาคม ที ่ ผ  า นมา โครงการบานมาลิน วิลเลจ ไดทำการเปดขาย Pre sale อยางเปนทางการ สำหรับคนทีม่ องหา บานสวย สิง่ เเวดลอมดี สามารถเขาชมโครงการ ไดเเลววันนี้

โครงการเฮอร ร ิ เ ทจ...เดอะเเซนด บ า นเดี ่ ย วสไตล โ มเดิ ร  น กั บ สุ ด ยอด ทำเลทองบนถนนหลังแม็คโคร จัดบูท ที่เเหลมทอง ในวันที่ 10 พ.ค. ที่ผานมา ไดรบั การตอบรับเปนอยางดี สนใจเขาชม บานตัวอยางไดเเลววันนี้ ติดตอ 086-849-3663


â»ÃâÁªÑ่¹¾ÔàÈÉ੾ÒÐàºÍÏ 086-8180666 à·‹Ò¹Ñ้¹

Profile


20 PROPERTY KNOWLEDGE “ คุ ณ น ร า รั ต น น ร า ท ร ”

“กูŒเง�นมาลงทุน

(ปล‹อยเช‹า)

อย‹างไรจ�งคุŒมค‹า” หากพิจารณาจากการลงทุนทุกประเภทที่ตองอาศัย

วงเงินกูจากสถาบันการเงินมาลงทุนนั้นสามารถพิจารณา ถึงความคุม คา ในการกูเ งินมาลงทุนไดจาก "ดอกเบีย้ เงินกู" ตองมีอัตรา"ต่ำกวาผลตอบแทนจากการลงทุน"ซึ่งยิ่งมี สัดสวนความแตกตางมากเทาใด ก็จะทำใหนักลงทุนไดผล ตอบแทนทีส่ งู มากขึน้ ซึง่ ถือวาเปนหลักพืน้ ฐานในการประกอบ การตัดสินใจ ยกตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยมลู คา 1,000,000 บาท สามารถปลอยเชาไดเดือนละ 6,000 บาท จะคิดเปนผล ตอบแทนตอปได 6,000 x 12 เดือน / 1,000,000 บาท เทากับ 7.2% ตอป หากเราสามารถขอวงเงินสินเชือ่ ไดตำ่ กวาผลตอบแทน ดังกลาว ก็ถือวาเปนการลงทุนที่นาสนใจ อยางไรก็ตาม ในการผอนชำระคืนวงเงินกูจ ากธนาคารนัน้ ผูก ไู มไดผอ นชำระเพียงแคดอกเบีย้ เทานัน้ ยังตองผอนชำระ ในสวนของเงินตนดวย

ตามที่เคยเข�ยนบทความในนิตยสารเล‹มที่ผ‹านมา เร�่องแนวโนŒม การลงทุนดŒานอสังหาร�มทรัพย ที่เร��มไดŒรับความนิยมมากข�้นเร�่อยๆ อย‹างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาร�มทรัพยถอื ว‹าเปšนการลงทุนทีต่ อŒ ง ใชŒเง�นลงทุนทำใหŒการลงทุนดŒานอสังหาฯ ส‹วนใหญ‹มักตŒองขอวงเง�น สินเชื่อจากสถาบันการเง�นซึ่งทำใหŒการลงทุนดังกล‹าวตŒองคิดป˜จจัย ที่เปšนตŒนทุนเพ��มข�้นก็คือ "ดอกเบี้ย"

ดังนัน้ หากตองการใหคา เชารายเดือนสามารถเพียงพอ กับการชำระคืนวงเงินกูรายเดือนนั้นก็จำเปนตองขอวงเงิน กูท ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ต่ำกวาผลตอบแทนพอสมควร เชน หากได รับอัตราดอกเบีย้ วงเงินกู 7% ซึง่ ถือวาต่ำกวาอัตราผลตอบแทน 7.2% ก็อาจจะเพียงพอชำระในสวนของดอกเบีย้ แตไมเพียงพอ ที่จะชำระคางวดคืนทั้งหมดที่รวมในสวนของเงินตนดวย อยางไรก็ตาม นักลงทุนตองวางแผนและคำนึงถึงปจจัย อื่นๆอีกดวยเพราะนอกจากตนทุนดอกเบีย้ แลวยังมีตนทุน ในการบำรุงรักษา อาทิเชน ซอมแซมหลอดไฟ หองน้ำ ใหอยูใ นสภาพ ทีใ่ ชงานได นอกจากนี้ ในการหาผูเ ชาบางครัง้ ใน 1 ป อาจมีบางชวงที่ไมสามารถหาผูเชาได อาทิเชน จากตัวอยางขางตน หากหาผูเชาได 10 เดือน และไมมี ผูเชา 2 เดือน จะทำใหผลตอบแทนใน 1 ป เปลี่ยนแปลง เปน 6% โดยทันที (6,000 x 10 / 1,000,000)

อนึ่งการลงทุนตองพิจารณาปจจัยหลายๆ ไดเพื่อใชประกอบในการลงทุน ทั้งปจจัยดานการเงิน การตลาด และตองเปน การลงทุนทีเ่ หมาะสมพฤติกรรมของนักลงทุนในแตละคนดวย


24 PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


เชื่อมั่นในคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

กล้องวงจรปิด

ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน


26 PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

MEGA HOME โฮมเซ็นเตอรแหงแรกของประเทศไทย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จำกัด ศูนยจำหนาย สินคาบาน และวัสดุกอ สรางครบวงจร ทีต่ อบสนองความ ตองการลูกคา ทั้งในรูปแบบของคาสงและคาปลีก ทั้ง จากแหลงผลิตในประเทศและ นำเขา โดยแบงเปนกลุม สินคาดังนี้ 1. กลุมสินคาวัสดุกอสราง 2. กลุม สินคางานระบบ อุปกรณตกแตงและซอมแซม 3. กลุมสินคาตกแตงและเครื่องใชไฟฟา 4. กลุม สินคาเครือ่ งใชในครัวเรือนและชีวติ ประจำวัน ประกอบกิจการโดยมีผถู อื หุน ใหญคอื “บริษทั โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)” จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ 14 ธันวาคม 2555 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท เนนกลุมเปาหมายคือ กลุมชางผูรับเหมาขนาดกลาง และขนาดเล็ก เจาของโครงการหรือธุรกิจ รานคายอย เจาของบานและลูกคาทั่วไป

กลยุทธการตลาดที่โดดเดน - มีสนิ คาหลากหลาย ครบตามความตองการ ของลูกคา คนทำบานตัวจริง - เนนสินคาที่ไดมาตรฐาน ราคาถูก ซึ่งมี มากถึงแสนรายการ - สะดวก ครบในที่เดียว ประหยัดเวลา - มีบริการพิเศษ หลายบริการ เพือ่ อำนวย ความสะดวกใหลกู คา เชน บริการออกแบบหองน้ำ หองครัว และจัดสงฟรี เมกาโฮม เรงเครือ่ งเดินหนาไมหยุด ผุดสาขา ที่ 4 บอวิน จังหวัดชลบุรี ทุม งบกวา 500 ลานบาท เมกาโฮม เดินหนาตอกย้ำเจาตลาด “โฮม เซ็นเตอร” ทุม 500 ลานบาท เปดสาขาที่ 4 บอวิน จังหวัดชลบุรี ชูจดุ เดน “สินคาครบราคาถูกใจคน ทำบานตัวจริง” แบบครบเครื่อง ครบวงจร ดวย สินคาคุณภาพดีไดมาตรฐานกวาแสนรายการ โดนใจกลุมลูกคาชาง ผูรับเหมา และรานคาชวง ชีม้ น่ั ใจกำลังซือ้ ของผูบ ริโภคและอัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจแถบภาคตะวันออก ตั้งเปารายได ไมต่ำกวา 500 ลานบาท

www.megahome.co.th


ทำไมถึงตองเลือก ผูบริหารเปนคนระยอง 100% กอตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจมาแลวกวา 20 ป เปนหนึง่ ในดานบริการหลังการขาย After Service สินคาของเราไดรับมาตรฐานสินคาระดับโลก

เราไดรบั แตงตัง� สิทธิจดั จำหนายจากผูน ำเขาอยางถูกตอง

WisDom

*SERVICE ภานใน 24 ชม. หางหุน สวนจำกัด เบญทัย อี.แอล.ซี.ซี. เลขที่ 137/53-54 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

T. 038-619-589 (08.00-17.00 น.) 081-823-6679 (24 ชม.) benthai_89@hotmail.com Benthaisecurity@hotmail.co.th ID LINE : benthaisecurity FACEBOOK : เบญทัยกรุป


28 EATING OUT

**เพียงแคบอกวามาจาก นิตยสาร PROPERTY GUIDE ลดทันที 5%

“ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

Dak Galbi ( ·Ñ¤ ¤ÒźÕé )


Floor 2ndRayong City Hotel Tel.038-624333


30

“ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คุณวรพจน เพ�ยรอภิธรรม กรรมการผูŒจัดการและประธานกลุ‹มบร�ษัทคอทโกŒฯ กวา 30 ปแลวที่กลุมบริษัท COTCO หรือ COTCO Groups เปนผูน ำในดานการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหลักของ ประเทศ โดยคุณชำนาญ เพียรอภิธรรม ผูเริ่มกอตั้งกลุมในยุคแรก มาจนถึงผูส านตอกิจการรุน ลูกอยาง คุณวรพจน เพียรอภิธรรม ในฐานะ กรรมการผูจัดการและประธานกลุมบริษัทคอทโกฯ คนปจจุบัน กอนอืน่ เรามาฟงคุณวรพจนเลาถึงธุรกิจเกีย่ วกับเหล็กนีก้ นั กอน เดิมนัน้ ธุรกิจทีท่ ำก็เริม่ ตน จากซือ้ มาขายไปปกติ กระทัง่ ปจจุบนั สามารถ ทำการผลิตไดเอง แตจากขอจำกัดของตลาด และปญหาตางๆ ในชวงแรก ทำใหธรุ กิจตองประสบปญหาและรักษาตัวอยูห ลายป แตทส่ี ดุ ก็กา วออกมา จากวิกฤตและเริ่มผลิตอยางจริงจังอีกครั้งเมื่อปที่ผานมา “ที่จริงเราก็ผลิตมาตลอด 10 ป แตไมเต็มความสามารถเทาไหร เราผลิตแค 50% ของกำลังการผลิตทีเ่ รามี แตตอนนีเ้ ราเริม่ ปรับบทบาท และการทำงานของเราไดดขี น้ ึ เรากาวเขามาประมาณ 80-90% และแนวโนม การขยายตัวของธุรกิจเหล็กในแถบตะวันออกก็คอนขางจะขยายตัว มากพอสมควร”

ตอนนีบ้ ริษทั ฯ กำลังปรับในเรือ่ งของการบริหาร อนาคตป 2558 จะมีการขยายเพื่อรองรับตลาด ทีข่ ยายตัวโดยเฉพาะ AEC ทัง้ ยัง ขยายในเรือ่ งของ กำลังการผลิตและความสามารถในการผลิตให แขงขันกับประเทศเพื่อนบาน ฉะนั้นคุณวรพจน จึ ง เห็ น ว า การนำบริ ษ ั ท เข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย เปนอีกหนึ่งหนทางที่จะระดมทุนเพื่อขยายงาน เพือ่ รองรับตลาดทีใ่ หญและกวางขึน้ อีกทัง้ เรือ่ ง ของการแขงขันที่มากขึ้นดวย “ในระยองเรายังมีพื้นที่ในการบริหารจัดการอีก มากมายสามารถขยายกำลังการผลิตไดอกี เยอะ โดยเฉพาะภาคการกอสรางที่อยูอาศัย ในภาค ตะวันออก 2-3 ปที่ผานมาการขยายตัวมีมาก ยิ่งชวงหลังจากน้ำทวมกรุงเทพฯ ป 2554 การ ขยายตัวของระยองที่รองรับโรงงาน รองรับคน ทีย่ า ยมาจากน้ำทวมมีมากมาย

เราจะเห็นวาระยองเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะ ชวงเชาจะเห็นแถวบอวินเริ่มรถติด และวันศุกร ตอนเย็นขากลับกรุงเทพฯ รถเยอะมาก แสดงวา คนยังเดินทาง ไปกลับอยู อนาคตผมเชือ่ วาคนที่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถาเผือ่ ไดทำงานทีม่ น่ั คงก็ คงจะคิดคำนวณ ในแงของการมีทอ่ ี ยูอ าศัยในระยอง แลวพื้นที่ภาคตะวันออกการขยายตัวยังรองรับ ผูคนไดอีกเยอะ”

“คอทโกสมัยผูบ ริหารเดิมเนนเรือ่ งคุณภาพ และการบริ ก ารและเราคงจะเน น ส ว นนี ้ ไปตลอด เพราะมันคือโปรไฟลของคอทโก คือคุณภาพ และการบริการ เพือ่ ใหผบู ริโภค กลับมาใชบริการเราอีก” และนี่เปนสิ่งที่ คุณวรพจน ฝากทิ้งทาย...

คุณวรพจนมองวาถาเมืองไทยมีการลงทุนในเรือ่ ง การคมนาคมตางๆ ชัดเจนขึน้ การเดินทางทีค่ ลองตัว จะทำใหมีโอกาสสูงที่คนจะกลับเขามาอยูแถบ ภาคตะวันออก และแนนอนวาเมือ่ มีการกอสราง ก็ตองมีความตองการโครงสรางเหล็กเพิ่มขึ้นอีก มากมาย ดังนัน้ คุณวรพจนจงึ วางแผนทีจ่ ะเขาตลาด หลักทรัพยในป 2558-2559

“การทำงานอย‹างมีความสุข เพ�่อสรŒางผลิตภัณฑที่มีความสุข และขายใหŒผูŒบร�โภคมีความสุข” คุณวรพจน เพ�ยรอภิธรรม


บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด The leading of steel pipe manufactures in Thailand

ผูŒผลิตและจำหน‹ายท‹อเหล็ก เหล็กรูปพรรณข�้นรูปเย็น • ท‹อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) ประเภท ทรงกลม ทรงเหลี่ยม และ ทรงแบน • ท‹อชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ประเภทปลายเกลียว และปลายเร�ยบ • ท‹อเหล็กตะเข็บเกลียว (Spiral Arc Welded Pipe) • ท‹อเหล็ก Pre-Zinc ปลายเร�ยบ • เหล็กตัวซี (C-Channel) • เหล็กแผ‹นดำ เหล็กแผ‹นขาว เหล็กแผ‹นชุบสังกะสี เหล็กเคลือบสี เหล็กชุบซิ�งค • บร�การชุบสังกะสี (ระยอง), ศูนยบร�การรับตัดและซอยเหล็กแผ‹น (กทม.)

ผลิตภัณฑมาตรฐาน BS 1387/1985, BS 1139 ASTM A 53 gr. A / gr.B, ASTM A 252, JIS G 3443, JIS G 3444, JIS G 3445, JIS G 3457,JIS A 5525, JIS G 3302, JIS G 3452 AWWA C.200, AWWA C.203, AWWA C 205, AWWA C 210, AWWA C 214 มอก. 107, มอก. 276, มอก. 277, มอก. 427, มอก. 1228/2549

สถานที่ติดต‹อ คุณกิตติมา : 092-223-5537 189 หมู‹ 6 ซอย 6 นิคมสรŒางตนเอง ต.มะขามคู‹ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel: 038-606-236-9, Fax:038-606-240

www.cotcometalworks.co.th , www.cotco-sv.co.th


32

“ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”


34 PROPERTY TIPs “SCG”


โปรโมชั่น 9 หองสุดทาย

เหลือ

1.89 ลบ. เท‹านั้น !

หองใหญ 51 ตร.ม. ที่จอดรถ 100% พรอมสิง่ อำนวยความสะดวก พรอมเฟอรฯ และของแถม รวมมูลคากวา 100,000 บาท มีใหเชารายเดือน

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข โปรโมชั่น โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.facebook.com/sripornchai

080 619 1666

085 395 8822


38 PROPERTY D.I.Y. “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

วันนีม้ ไี อเดียการตกแตงอพารตเมนตแนว Rétro Chic ในสไตลสบายๆ แตแอบแฝงดวยรายละเอียดปลีกยอยนารักๆ มาฝากกันคะ… อยางกระถางตนไม งานเพนทบนกำแพง และของตกแตงอืน่ ๆ ทีม่ าเพิม่ เติม สีสนั โดยนักตกแตงภายในทีช่ อ่� Alvhem Mäkleri & Interiör มาดูกนั เลยดีกวา

1 เริม่ จากตรงบริเวณระเบียง ไดจดั ตกแตงมุมนัง่ จิบน้ำชาดวยโตะตัวเล็ก

ไอเดียการตกแตงอพารตเมนตสไตล

Rétro Chic 1

และเกาอีน้ ง่ั ซิลล แตงเติมสีสนั ดวยพรมหลากสีพรอมกับการจัดสวนเล็กๆ นารืน่ รมยไมนอ ย

2 ถัดเขามาในสวนหองรับแขก ที่ผนังไดมีการเพนทเปนลายเสาไฟฟา

และสายไฟเพื่อใหดูเชื่อมโยงกับเรื่องราวของบรรยากาศดานนอก บนกำแพงขาวๆ ดูแลวไมรกตามาก

2

3 หองนอนที่กำแพงตกแตงดวยวอลเปเปอรกราฟฟกลายเสนสาย

ของตนไมลาย ดูแลวสบายๆ โดยรวมแลวเปนสีขาวพืน้ ไม ถัดมาทีโ่ ตะ ทำงาน ไดตกแตงมุมโตะทำงานดวยกระถางตนไมเล็กๆ พรอมแขวน รูปตางๆ ไวเพื่อใหดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

4 ของตกแตงชิน้ ใหญ ชิน้ กลาง ชิน้ เล็กๆ อยางแจกันดอกไม วิทยุโบราณ

โคมไฟ กระดานดำไวเขียนบอกกลาวสิง่ ตางๆ และรูปภาพติดบนฝาพนังบาน ลองหยิบลองนำไปเปนไอเดียไดคะ

3

5 หองครัวที่กำแพงไดทาผนังเปนสีฟาในบางสวน สีฟาจะชวยเปนการ

เรียกน้ำยอยไดดียิ่งขึ้นสำหรับการรับประทานอาหาร ตกแตงดวย กระถางตนไมเล็กนอย ดูแลวไมอึดอัด สบายๆ

6 บริเวณทางเขาประตู ทำเปนทีวางรองเทา และมีตะขอติดไวบนกำแพง

4

เพื่อไวแขวนเสื้อ หมวก เมื่อเดินทางกลับมาถึงบาน หรือกำลังจะ ออกจากบาน และจะสังเกตุเห็นวาตรงขัน้ บันไดตกแตงโมเสก ชิน้ เล็กๆ ใหดไู มนา เบือ่

6 5

ขอบคุณขŒอมูลจาก : http://www.iurban.in.th/


40

Êͧ¨Ôµ

“ พ ร ะ อ า จ า ร ย ว . ว ชิ ร เ ม ธี ”

คัดย‹อจากบทธรรมะ

ของท‹านพระอาจารย ว. วชิรเมธี

·Õè¤ÇþԨÒóÒ

จิต ในพุทธศาสนาก็เหมือนปรัชญาตะวันตก มีสองจิต จิตตามปกติคือวิถีจิต หรือที่เราเรียกวา จิตสำนึก กับ อีกจิตหนึ่งที่เราเก็บทุกสิ่ง

ทุกอยางไวในนัน้ ก็คอื จิตใตสำนึก ภาษาพระเรียกวา ภวังคจิต การเขาสังคมไดอยางไมประดักประเดิด อันนีค้ อื การทำงานของจิตสำนึกหรือวิถจี ติ เปนจิตที่รูอะไรควรไมควร อีกจิตหนึ่งเปนจิตที่เก็บทุกสิ่งทุกอยาง มหายานเรียกวา อารยวิญญาณ เปนคลังแหงความรู คลังแหงประสบการณ และคลังแหงกิเลส ตัวนีเ้ องทีเ่ ปนปญหา มันจะมีหลายสิง่ หลายอยาง หลากหลายประสบการณซง่ึ ในยามปกติเราไมแสดงออก เชนเราอยากดาคน แตเราเก็บไวเราไมดา จิตใตสำนึกกับจิตสำนึกแสดงออกไมเหมือนกัน ถาจะเปรียบใหเห็นงายๆ จิตสำนึกคือหองรับแขก เปนหองทีส่ วย เวลาแขกไปใครมาอยากเชิญเขาหองรับแขก เปนหองทีเ่ ราคิดวาสวยทีส่ ดุ สวนอะไรตางๆ ทีเ่ ราซอนเอาไวในจิตใตสำนึก อาตมาขอเปรียบวา เปนโกดังหรือหองเก็บของ ปกติหอ งเก็บของจะรกมาก หองเก็บของ นัน้ แหละ เปนหองทีเ่ ก็บทัง้ กิเลสและคุณธรรม เราเก็บทุกสิง่ ทุกอยาง ไวในนัน้ รูไ หม ทำไมเราตองมาฝกเจริญสติ เพราะเราตองการชำระ หองเก็บของ หองเก็บของจะสงกิเลสชนิดตางๆ ขึ้นมาเสมอเวลาที่ เราขาดสติ...คำถามก็คอื เราอยากใหหอ งใตดนิ สงของดี หรือไมดี ขึน้ มา? ทุกวันเราไปกระตุนใหอะไรหลุดมาจากหองใตดิน ในหองใตดินนั้น กวางก็มี เกงก็มี กระตายก็มี เปรต อสูรกาย เทพบุตร พระอรหันต อยูก นั ครบ แตเราจะเชือ้ เชิญอะไรใหสำแดงตัวออกมา การเจริญสติ จะเปนการเชือ้ เชิญเมล็ดพันธดๆ ี ทีอ่ ยูห อ งใตดนิ ซึง่ ก็คอื จิตใตสำนึก ออกมา แตการขาดสติจะไปเชื้อเชิญเอาของไมดีทั้งหมดออกมา บางคนหาวันสิบวันไมเคยหัวเราะเลย บางคนติดเปนบุคลิกไมยม้ิ เลย เจอทีไ่ หนอารมณเสียตลอด เดินเขาสำนักงาน เพือ่ นเงียบกริบ ถาเปน อาจารย ลูกศิษยไดยินเสียงรองเทาแลวขนลุกขนพอง

ทุกๆ คนมีศักยภาพที่จะเบิกบาน ศักยภาพที่จะ ยิ�มแยŒมแจ‹มใสเพราะฉะนั้น อย‹าใหŒหายไปหร�อหากหายไป ชั่วคราว ก็ขอใหŒร�บนำกลับคืนมา…

ทุกๆ วันเราตองดูวาเราไดเติมอะไรใหจิตสำนึก คือเมล็ดพันธดี หรือชั่วอยูที่จิตสำนึก เราจะตองเชิญเอาของดีทั้งหมดขึ้นมาอยู ในจิตสำนึก ถาเราเจริญสติอยูเสมอ ตัวสตินี้จะทำหนาที่เหมือน ผงขัดหองน้ำถาเรารดน้ำใหเมล็ดพันธในหองใตดินดวยการเจริญ สติ ตัวนีจ้ ะไปฟอกหองใตดนิ และของไมดกี จ็ ะถูกลดทอนๆ ออกไป เราจึงตองมาเจริญสติ เพือ่ ชำระสะสางจิตใตสำนึก จิตใตสำนึกทีไ่ ดรบั การชำระสะสางก็จะสะอาดขึ้น แลวสุขภาพจิตจะดีวันดีคืน สุขภาพจิตดี หนาตาก็จะใสขึ้นๆ ไมตองเอาโคลนเกาๆ มาปะหนา แลวจายครั้งละหมื่น ตองสวยจากขางใน ตองมีเสนหจากขางใน ดวยการสางจิตใตสำนึกของเรา ดวยการปอนอาหารใจที่ดีเขาไป ตื่นเชามาถาเราสวดมนตเทากับวาเรากำลังรดน้ำแหงเมล็ดพันธ ที่ดีลงไป ตื่นเชามาฟงเสียงนกรอง ปอนธรรมชาติเขาไป แตถา ตื ่ น เช า ขึ ้ น มา ได ฟ  ง เสี ย งคนข า งบ า นทะเลาะกั น แบบนี ้ ถ ื อ ว า มีเมล็ดพันธไมดีอยูขางบาน


สะอาด ใกลชิดธรรมชาติ ชั่วคราว 250.คางคืน 690.-


ราคาถกู ไดมาตรฐาน สนิคามคีณ ุ ภาพ บรกิารเยยีม (Service)

รบัตดิตงัหลงัคาเหลก็ และฉนวนกนัความรอน โครงสรางเหลก็ทวัไป โครงสรางเหลก็ชบุกาวาไนซ บาน, รสีอรท, ออฟฟต สำเรจ็รปู รบัสรางโรงงาน, โกดงัทกุชนดิ


48 CLASSIFIED

“CLASSIFIED”

ศูนยฝาก ซื้อ-ขาย ปล‹อยเช‹า เพ�ยงแค‹ส‹งรูป และรายละเอียดมาทาง

ฟร�!!

E-mail : sale@propertyguidemag.com Tel : 092-223-5331 ID Line : 0920636646

ราคา 2,750,000 บาท

บานปรมินทร

Platinum place condo

รายละเอียด : บานเดี่ยว2ชั้น+ บานเดี่ยวรับรอง1ชั้น ขนาด : ที่ดิน 1ไร 2งาน 63ตร.วา จำนวน : 6หองนอน 5หองน้ำ 7เครื่องปรับอากาศ 4ที่จอดรถ 1สระวายน้ำ ประตูรว้ั รีโมท สัญญาณกันขโมย พรอมเฟอรนิเจอร สถานที่ตั้ง : ใกลวัดโขดหิน ราคา : 15,000,000บาท เบอรโทร 092-119-5889

รายละเอียด : คอนโดแพลทตินัม เพลซ ตึก 3 หอง 302 ขนาด : ขนาด 45.5 ตรม. (หองมุม) หองนอนเฟอรนิเจอรครบชุด, หองครัว build-in พรอมHootดูดควัน, หองนั่งเลน Bed sofa, ชั้นวางทีวี, 2 เครือ่ งปรับอากาศ, 1 เครื่องทำน้ำอุน, สระวายน้ำ, Free wifi, Fitness สถานที่ตั้ง : อำเภอปลวกแดง ราคา : 1,300,000 บาท เบอรโทร : คุณนฤมล 081-863-4940

บานเดี่ยว 2 ชั้น รายละเอียด : บานเดี่ยว 2ชั้น 4 หองนอน 4 หองน้ำ ขนาด : 100 ตารางวา สถานที่ตั้ง : เสนหลังจวนผูวา สนามเปาซอย 12 ใกลสวนศรีเมือง ราคา 4,500,000 บาท ติดตอ : 081-924-2554


บานสวย สะดวกสบาย ไม ไกลตัวเมือง...ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ

ถนนหนาบานสะดวกสบาย เขา-ออกไดหลายเสนทาง คุมคาดวยพื้นที่ ใชสอย บนทำเลดีๆ ที่คุณมองหา...

พบความสุขของคุณ...ไดที่นี่ เตรียมพบบานแฝด 2 ชั้น เร็วๆนี้

เชิญแวะชมไดทุกวัน สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 082-2171001 E-mail : BB_NIPON@HOTMAIL.COM

: บานรามรุงเรืองเพลส


Where to find Property Guide ( จุดแจกนิตยสาร Property Guide ) อำเภอเมือง รานกาแฟ Rabika UBE Rabika, สวนศรีเมือง Rabika, หนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ Rabika, ศูนยการคาสตาร Rabika, มาบตาพุด Rabika, ปม Caltex แยกไฟแดงคอมแพล็ค Rabika coffee, บานคาย Coffee today, home pro Coffee today, แหลมทอง ชั้น 2 Coffee today, ศูนยการคาสตาร Coffee today, ขางที่วาการอำเภอเมืองระยอง Coffee today, หนามาบตาพุดเซ็นเตอร Amazon, แหลมทอง Amazon, ปตท.หนาโรงแยกกาซ Amazon, ปตท. ตรงขามขนสง Amazon, ปลวกแดง Amazon, ตลาดน้ำเกาะกลอย Amazon, มาบขา ปตท. เสนบายพาส Amazon, ปตท.ตรงขามโรงแยกกาซ Amazon, ปตท.หวยโปง Coffee D'oro, มาบขา นิคมบายพาส Coffee D’oro, ปมเชลล สาย36 Au bon pain, รพ.กรุงเทพระยอง Au bon pain, แหลมทองระยอง ลูกหวากาแฟ, อบจ. ลูกหวากาแฟ, สาย36 คาเฟ แคนทารี่, หนา KAMEO ราน Ciao Bella, สวนศรีเมือง รานกาแฟ หอมปากหอมคอ ตรงขามแหลมทอง รานกาแฟ coffee cup, หลัง Big C รานกาแฟ TN coffee, ตรงขาม MK Big C รานกาแฟ ชาวชอง, ศูนยการเรียนรูชุมชน irpc รานกาแฟสดเดนชัย, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟสดเขาทะลุชุมพร, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟ สวัสดีกาแฟสด, ศูนยการคาสตาร รานกาแฟ บานดาวกาแฟ, ถนนสายค.2 รานกาแฟ ริมทางกาแฟ, บานดอน รานกาแฟ, ตลาดน้ำเกาะกลอย รานกาแฟ La- moon by Aun รานกาแฟ ศรีเมืองกาแฟ, สวนศรีเมือง รานกาแฟ บลูเฮาลคอฟฟ รานกาแฟ ต.ตากาแฟ, บานคาย รานกาแฟ Bee Coffee รานกาแฟ Dolla House รานกาแฟปตตะลิ้ว รานกาแฟ Love Cup, ตรงขามกวงฮั๊ว รานCoffee in cup ระยองภาคินทร(สุขุมวิท) รานกาแฟ เดอวัน, ตรงขาม รร.อารียวัฒนา รานกาแฟ Cafe’ de MIND, cockpit แหลมทอง ราน LA-MOON By Aun รานหนมตุน รานกาแฟ unpah coffee, นิคม – ปลวกแดง รานกาแฟ wanna, ค.2 รานกาแฟ สวนผัก, ค.2 Win mart coffee รานกาแฟ sweet house รานกาแฟ Sweet shot สายลาง (ถนนราษฏรบำรุง) รานกาแฟ KiiM COFFEE, มาบตาพุด รานกาแฟ ดอยชาง, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Burger Bus, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Coffee road, มาบตาพุดเมืองใหม รานกาแฟ Coffee Break, มาบตาพุด รานกาแฟ Little duck, มาบตาพุด

สนามกอลฟ ศรีเมืองกอลฟ ระยองกอลฟไดรวิ่งเรนจ

โรงแรม มาดินา Crystaljade amarind เบดรูม77 Rayong City Hotel Phavina Kavana service Apartment Park Brasserie คาซาวีวรรณ ระยอง Izen

สถานที่ราชการ กรมที่ดิน จ.ระยอง ไปรษณีย, ระยอง ไปรษณีย, มาบตาพุด

สปา, ฟตเนส, สปอรตคลับ สตารฟตเนส ปารีสไทยสปา Shoot Football club, บขส ใหม / เพลินใจ 5 สนามยิงปน หนวยปฏิบัติการพิเศษ Hair Spa, ตรงขามระยองกอลฟไดรวิ่งเรนจ

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาศูนยการคาสตาร ธนาคารกรุงศรี, สาขาศูนยการคาสตาร ธนาคารกรุงเทพ, สาขาโฮมโปร ธนาคารไทยพาณิชย, สาขาแหลมทอง ธนาคารกสิกร, สาขาแหลมทอง ธนาคารกสิกร, สาขาเมืองใหมมาบตาพุด

รานลางรถ Big Boy ID wash & wax Raze Car Magic เพ�อน

โรงงาน IRPC ตึกรอยป กับ ศูนยการเรียนรู UBE การนิคมระยอง PTT phenol ตึก admin PTT GC โรงอาหาร PTT GC ปตท. โกเบิ้ลเคมีคอล แพลน 3,4

อ�นๆ รานหนังสือซีเอ็ด แหลมทองชั้น 1, 3 รพ.กรุงเทพระยอง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต Toyota สาย 36 Isuzu สาย 36 ศูนยAIS ระยอง รานเทอราคอตตา ครัว อบจ. ระยอง

อำเภอบานฉาง รานกาแฟ Rabika, หวยโปง รานกาแฟ บูรพาไมแพ 2, บานฉาง รานกาแฟ Coffee Something, บานฉาง รานกาแฟ เจตุม, บานฉาง รานกาแฟ Wifi, บานฉาง รานกาแฟ Black Canyon, โลตัสบานฉาง รานกาแฟ U-Coffee, บานฉาง รานแมกาแฟ, บานฉาง รานกาแฟ A-Ko, บานฉาง รานกาแฟ SIS Cafeé, บานฉาง รานกาแฟ A&T Coffee Point, บานฉาง รานกาแฟ Montrio, บานฉาง รานกาแฟ N coffee, บานฉาง

สนามกอลฟ กรีนวัลเลย

สถานที่ราชการ ไปรษณีย, บานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง ที่วาการอำเภอบานฉาง

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาบานฉาง ธนาคารอาคารสงเคราะห, สาขาบานฉาง

โรงงาน SCG ตึก CSR SCG DOW ตึก CPE,AIE Site SCG Site 3 , Site 7 SCG โรงอาหาร

อ�นๆ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สาขาบานฉาง สถานีฟนดี บานฉาง รานเบเกอรี่ ESC บานฉาง

อำเภอปลวกแดง, สะพานสี่, บอวิน รานกาแฟ Coffee today, สี่แยกนิคมพัฒนา Amazon Coffee, ปตท.บอวิน Amezon, ปตท.เสาสูง, บอวิน รานกาแฟ, หางCk plaza ปลวกแดง รานกาแฟ Sweety coffee กาแฟดอยชาง, ปลวกแดง รานกาแฟ ดอยตุง, โลตัสปลวกแดง รานกาแฟ แพลทตินั่ม คอฟฟ, ปลวกแดง Inthanin Coffee, ปมบางจากปลวกแดง คอฟฟลิมิเต็ด, ปลวกแดง แพลททินั่ม คาเฟ, ปลวกแดง รานกาแฟ โลตัส, ปลวกแดง กาแฟ Up to you, ปลวกแดง Coffee Today, โลตัส บอวิน กาแฟสดรักษฟน, บอวิน รานกาแฟ คอฟฟ ปามะพราว, อมตะซิตี้ รานกาแฟ บานไมงาม, บานหวยปราบบอวิน รานกาแฟ terrace, บอวิน รานกาแฟ เขากะพงคอฟฟ, สะพาน 4 รานกาแฟ ไมงามกาแฟสด, สะพานสี่ รานกาแฟ นิว กาแฟสด , สยามอิสเทิรนอินดัสเทียลพารค

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย, สาขาปลวกแดง ธนาคารกสิกร, อมตะซิตี้ ธนาคารกรุงไทย, สะพานสี่ ธนาคารกรุงศรี, อีซี่พลาซา ธนาคารกสิกร, อีซี่พลาซา ธนาคารกรุงเทพ, อีซี่พลาซา ธนาคารกรุงไทย, ขาง CK Plaza ธนาคารอาคารสงเคราะห, ขาง CK Plaza ธนาคารออมสิน, แยกลุงอุย ธนาคารไทยพาณิชย, โลตัสบอวิน ธนาคารกรุงศรี, โลตัสบอวิน ธนาคารธนชาต, โลตัสบอวิน

สถานที่ราชการ กรมที่ดิน ปลวกแดง โรงพยาบาลปลวกแดง

อ�นๆ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง, สาขาบอวิน CP fresh mart บอวิน ศูนยอาหาร ปตท.เสาสูง, บอวิน


Eastern Real Estate Co.,Ltd. รับฝาก-ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท Tel. 082-259-4114 , 038-026748-9 WWW.ERA-EASTERN.COM 57278

คอนโดมิเน��ยม ระยอง รอยัลพีค 2 ระยอง รอยัลพีค 2 เน�้อที่ 32.95 ตร.ม. อยู ใกลสี่แยก P.M.Y ใกลหางแหลมทอง ตั้งอยูในทำเลดี เดินทางสะดวก ราคา 1,500,000 บาท Tel.094-460-6454 57289

สินธาน�แกรนดวิลล จ.ปทุมธาน� บานเดี่ยว 2 ชั้น เน�้อที่ 229.8 ตร.ว. อยูใกลคลอง 5 และอยูติด ม.อีสเทิรนเอเชีย ขายพรอมเฟอรนิเจอรและสวนผลไม ราคา 12,000,000 บาท Tel.094-460-6454 58033

บานเดี่ยว ม.ศรีสุข 3 บานเดี่ยวชั้นเดียว เน�้อที่ 66.8 ตร.ว. ตั้งอยู ใกลหาดพลา และสนามบินอูตะเภา ตกแตงเรียบรอย เหมาะสำหรับอยูอาศัย ราคา 2,600,000 บาท Tel.096-762-4135 57300

บานเดี่ยว ม.พรธนา บานเดี่ยว 2 ชั้น เน�้อที่ 73.3 ตร.ว อยูซอยทางเขาวัดหนองผักหนาม บรรยากาศดี สงบ สะดวกสบาย ราคา 3,400,000 บาท Tel.083-111-3001

57276

คอนโดมิเน��ยม บานชายทะเล รีสอรท บานชายทะเล รีสอรท เน�้อที่ 63.75 ตร.ม. ตั้งอยูริมทะเล ติดกับคอนโดอัลติเมท ตัวหองตกแตงสวยงาม ขายพรอมเขาอยู ราคา 3,200,000 บาท Tel.094-460-6454 57286

อาคารพาณิชย เพลินใจ 2 อาคารพาณิชย 3.5 ชั้น เน�้อที่ 39 ตร.ว. อยูใกลหมูบานเพลินใจ2 และ ใกลสนามกีฬา เหมาะสำหรับซื้อเพื่อการลงทุน ราคา 5,500,000 บาท Tel.094-460-6454 58004

ทาวนโฮม ม.โมเดิลไลฟ ทาวน โฮม 3 ชั้น เน�้อที่ 22.5 ตร.ว. ตัวอาคารสภาพดีมาก ตั้งอยูใกลโรงเรียน และหางสรรพสินคา ขายราคากันเอง ราคา 2,900,000 บาท Tel.089-401-5931 58036

ทาวนเฮาสชั้นเดียว ต.หวงโปง จ.ระยอง ทาวนเฮาสชั้นเดียว เน�้อที่ 23.2 ตร.ว. ตั้งอยู ใกลสวนสมุนไพร นิคม RIL และแยกมาบขา เหมาะสำหรับอยูอาศัย ราคา 600,000 บาท Tel.094-460-6454

57280

ที่ดินเปลา อ.บานคาย จ.ระยอง ขายที่ดินเปลา เน�้อที่ 3 ไร 183 ตร.ว. หางจากเซ็นทรัลระยอง และบิ๊กซี เพียง 6 km. เหมาะสำหรับสรางที่อยูอาศัย ราคา 5,200,000 บาท Tel.094-460-6454 57288

อาคารพาณิชย 2 คูหา จ.ระยอง อาคารพาณิชย 2 คูหา เน�้อที่ 31.6 ตร.ว. ใกลโรงแรมคามิโอ หางจากถนนสุขุมวิทเพียง 20 ม. เหมาะสำหรับซื้อเพื่อการลงทุน ราคา 7,500,000 บาท Tel.094-460-6454 58011

บานเดี่ยว 2 ชั้น ระยองซิตี้ปารค บานเดี่ยว 2 ชั้น เน�้อที่ 81 ตร.ว. ตั้งอยู ใกล บิ๊กซี เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับอยูอาศัย ราคา 3,300,000 บาท Tel.094-460-6454 58037

ที่ดินเปลา ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่ดินเปลาแบงขาย ขนาด 3 ไร 111 ตร.ว. ตั้งอยูใกลสนามบิน โรงพยาบาล และหาดพลา เหมาะสำหรับซื้อเพื่อสรางบาน อาคารพาณิชย ราคา 9,177,000 บาท Tel.094-460-6454

57281

ทาวนเฮาส 3 ชั้น ม.มิตรภาพ เน�้อที่ 19.9 ตร.ว. ตั้งอยูในทำเลดี ติดหาดแมรำพึง ใกลลานหินขาว เหมาะสำหรับซื้อเพื่อลงทุนใหชาวตางชาติเชา ราคา 1,900,000 บาท Tel.094-460-6454 57312

57287

คอนโดมิเน��ยม เดอะนอรทปารค บี คอนโดเน�้อที่ 37.47 ตร.ม. อยูใกล ม.บูรพา และหางแหลมทองบางแสน ขายราคากันเอง ราคา 1,500,000 บาท Tel.094-460-6454 57305

บานเดี่ยว ม.คาซา ซีไซด-ระยอง บานเดี่ยวทรงโมเดิรน เน�้อที่ 61.8 ตร.ว. ใกลหาดแหลมแมพิมพ เขาแหลมหญา ตกแตงสวยหรู ขายพรอมเฟอรนิเจอร ราคา 5,500,000 บาท Tel.093-323-3279

บานวรารัตน รีสอรท บานวรารัตน รีสอรท เน�้อที่ 276.5 ตร.ว. สภาพดี ใจกลางเมือง ใกลหางแหลมทอง เหมาะสำหรับซื้อเพื่อการลงุทน ราคา 15,000,000 บาท Tel.081-344-5601

57318

58030

ที่ดินเปลา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ดินขนาด 22 ไร 1 งาน 84 ตร.ว. ทำเลดี ตั้งอยูใกล ม.พรภิรมย และม.เซ็นทรัลพารค เหมาะแกการลงทุน ราคา 2,900,000 บาท/ไร Tel.081-762-1234 58028

บานเดี่ยว 2 ชั้น ต.ทับมา จ.ระยอง บานเดี่ยว 2 ชั้น เน�้อที่ 88 ตร.ว. ตัวบานสภาพดี มีความเปนสวนตัว บรรยากาศบานรมรื่น นาอยูอาศัย ราคา 2,700,000 บาท Tel.086-834-8939

อาคารพาณิชย อ.บานคาย จ.ระยอง อาคารพาณิชย 3.5 ชั้น เน�้อที่ 43.2 ตร.ว. อยูเยื้องกับโรงพยาบาลบานคาย เหมาะสำหรัับซื้อเพื่อการลงทุน หรือเปดธุรกิจ ราคา 4,300,000 บาท Tel.089-407-1431 57304

บานเดี่ยว ต.บอวิน จ.ชลบุรี บานเดี่ยว เน�้อที่ 34 ตร.ว. ดานหนาตอเติม เปนออฟฟศ อยูใกลหางฯ โลตัส บอวิน สามารถเปดกิจการคาขายหรือปลอยใหเชาได ราคา 1,860,000 บาท Tel.084-651-0550

สนใจสมัครเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ไปกับ อี อาร์ เอ ตะวันออก ติดต่อ 082-259-4114 , 038-026748-9 บริษัท อีสเทิร์น เรียล เอสเตท จำกัด หมู่บ้านเดอะดีไซน์ หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000


52 TRAVEL

“ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ภาพ : Rodtu Studio เรื่อง : รถตู


“Connect All Life Togetther...” เช�อมตอทุกชีวิต...ที่นี่

365 The Villa

ใหทุกวันเปนวันพักผอนกับบาน 2 ชั้น ในสไตลModern Contemporary ดวยพื้นที่ ใชสอยทีก่ วางขวางทีจ่ ะตอบสนองกับการใชชวี ติ ในแบบที่คุณตองการ

Phorntana Property

Tel : 082-4642555, 089-1599494


INSPIRED BUSINESS

365HomeTheOfficeBiZ Home รูปแบบใหม ขนาด 3 ชัน้ และ 4 ชัน้ ใหคุณเริ่มตนธุรกิจดวยทำเลที่เปนตอ เดินทางสะดวก เช�อมตอทุกความสำเร็จ เพ�อรองรับการเจริญเติบโต ทางธุรกิจในทุกๆวันของคุณ

www.Phorntana.com


Profile for Baan-D

Rayong Issue 01 Vol.09 Jun 2014  

Rayong Issue 01 Vol.09 Jun 2014  

Advertisement