Page 1

¹µ Ô ÂÊÒÃà¾Í่× ¡ÒÃàÅÍס«Í้× ·Í่Õ ÂÍ‹ÙÒÈÂ Ñ ¤ÃºÇ§¨Ã ¨§ÑËÇ´ Ñ ÃÐÂͧ

無料

FREE COPY

แจกฟรี

Rebirth

at the Original ¾º¡º Ñ §Ò¹

PROPERTY FAIR 2015

áªÃÊ  ´ Ø ÂÍ´·Í èÕ ÂÍ ‹Ù ÒÈÂ Ñ ã¹ÃÐÂͧ...ãËŒ¤³ Ø 21-27 µÅ Ø Ò¤Á 2558

PROJECT REVIEW ÃÇ Õ Ç Ô â¤Ã§¡ÒÃÍʧ Ñ ËÒÏ ã¹à¤ÃÍ × àµÁ Ô ·Ã¾ Ñ Â

PROPERTY INSIDE

à»´  㨤³ Ø »ÃªÕÒ ÍÃÂ Ô Ò¹¹· ¡ÃÃÁ¡ÒüŒÙ¨´ Ñ ¡Òà ºÃÉ Ô · Ñ à´ÅàÔ«Â Õ ¨Ó¡´ Ñ

INTERVIEW

ÊÁ Ñ ÀÒɳ¾  àÔÈÉ Å¡ Ù ºŒÒ¹È¡ Ñ ´Ê ìÔ Ò¸ÒÃ

³ ÅÒ¹â»ÃâÁª¹ èÑ à«¹ ç ·ÃÅ Ñ ÃÐÂͧ

ISSN 2408-2074

issue 2 VOL.25 October 2015

µÔ ´ µÒÁÍ‹ Ò ¹¹Ô µ ÂÊÒÃÍ͹䬏 ä´Œ · Õ ่ WWW.ISSUU.COM/PROPERTYGUIDE ËÃ× Í SCAN QR CODE µÔ ´ µ‹ Í Å§â¦É³Ò 092-119-5889 092-223-9220 094-558-21391


ายพ�เศษ . ท ุด คา ลบ

ส  รา .59 110% ส า ก าวน ง 1 ูŒ ไดŒ

โอหลุดด

พ�ย าท ก เ . ม บ หŒอง .1 ตร. ,000 36 �ยง 10 เพ ง อ จ

หŒองเช‹าราคาพ�เศษ เร��มตŒน 7,500.-

บŒานเดี่ยว

ยูนิตพ�เศษ รับของแถม

ชุด Build-in, สัญญาณกันขโมย

และแอรหŒองนอนใหญ‹

www.vanahome.com

เพิ่ม เพ�ยง 6 หลัง สุดทŒาย

2


โปรแรงๆ !! อาคารพาณิชย พรŒอมที่จอดรถ

3.75

ลŒาน เฟสสุดทŒาย แถมรถ Toyota Yaris 1 คัน*

แถมจร�ง ไม‹ตŒองลุŒน !!

*เง�่อนไขเปšนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

“บานตนทุน” เดิมเฟสสุดทาย โปรฯ แรง กวา 300,000 บาท 3 3


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพรียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”

เปดโซนใหม‹ บŒานพักตากอากาศ เร��มเพ�ยง 4.99 ลบ.* พรŒอมของแถม 8 รายการ

โทร. 081-257-7174 เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น

44


“บานเดี่ยว 2 ชั้น 50 ตร.ว”

ฉลองปดเฟสแรก! เปด Private Zone

เร��มเพ�ยง 2.99 ลบ.* โทร. 092-409-3366 เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น

5

5


6 6

2

วัน

ราคาเดี ย ว!! บานพรอมเขาอยู

www.termsub.com


TERMSUB GROUP

ใกล เซ็นทียรงัล เพ

5 นาที

3-4 ตุลาคมนี้ เลือกแปลงที่ชอบ ในราคาที่ ใช

@บานเติมทรัพย ปารคฮิลล บนถนนบายพาส 36 088-223-0006, 038-026-108 7

7


»· ‚ èÕ 2 ©ºº Ñ ·èÕ 25 à´Í × ¹µÅ Ø Ò¤Á 2558

EDITOR’s TALK

Vol.25

WHERE TO FIND

ÊÇÑÊ´Õà´×͹µØÅÒ¤Á ã¡ÅŒà¢ŒÒÊً˹ŒÒ˹ÒǡѹÍÕ¡¤ÃÑé§ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò »¹ ‚ ¨ éÕ ÐÍÒ¡ÒÈàÁÍ × §ä·Â¨Ð๠ç á¤ä‹Ë¹ áµá‹ ¤¤ ‹ ´ Ô ÇÒ‹ ä´Å Œ Á × µÒµ¹ è× àªÒŒ ¢¹ éÖ ÁÒ ÁäÕ Í๠ç ÁһзÐ˹Ҍ Ê¡ Ñ àÅ¡ ç ¹Í Œ  ÍÍ¡ä»Ê´ Ù ÍÒ¡ÒÈ Ë¹ŒÒÃÐàºÕ§ºŒÒ¹ÊÑ¡¹Ô´ ¤§¨Ðª‹ÇÂãˌʴª×è¹ÁÕ¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹ ä»ä´Œ·Ñé§Çѹ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×ÍÍ‹ÒÅ×Á´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ ¡Òà ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡à»š¹ÊÔ觷Õè´Õ ᵋÍ‹ҷӧҹ˹ѡà¾×è͹Óà§Ô¹ÁÒ à»¹ š ¤Ò ‹ á Ñ ÉÒ¾ÂÒºÒŨд¡ Õ ÇÒ ‹

¹ÃÒ Ãѵ¹¹ÃÒ·Ã ºÃóҸԡÒúÃÔËÒÃ

ใบสมคัรสมาชกินติยสาร PROPERTY GUIDE RAYONG

MEMBER

ช�อ-นามสกลุ................................................................................................. วนัเดอืนปเกดิ............../............../............. อาย.ุ ............ป อาชพี................................................... เบอรโทร.................................................. E-mail : .................................................................. สถานทจีดัสงหนงัสอื.................................................................................................................... ................................................................................................................................................ วนัททีำการสมคัร................../.................../.................. เรมิตนฉบบัท.ี ...................ถงึ.................... สมคัรสมาชกิ 1 ป 12 ฉบบั 400 บาท เหตผุลทคีณ ุ เลอืก PROPERTY GUIDE........................................................................................ ................................................................................................................................................ ขนัตอนการชำระเงนิ 1. โอนเงนิผานธนาคาร กสกิรไทย สาขา จนัทอดุม ช�อบญ ั ชี บจก. เอช เอน็ เอม็ มเีดยี จำกดั เลขทบีญ ั ชี 356-2-66192-0 2. สงใบสมคัรพรอมสลปิโอนเงนิมาที บรษิทั เอช เอน็ เอม็ มเีดยี จำกดั 18 ซอยแนนซี ตำบลเชงิเนนิ อำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000 โทร. 092-223-9220

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDEMAG

ºÃóҸԡÒúÃÔËÒà : ¹ÃÒ Ãѵ¹¹ÃÒ·Ã ºÃóҸԡÒà : ¹ÃÒ Ãѵ¹¹ÃÒ·Ã ¡Í§ºÃóҸԡÒà : ¹Ò§ÊÒÇÃÁÔ´Ò ÈÃÕ»ÃÒº, ¹Ò§ÊÒǸѹª¹¡ äÊÂÇÃó, ¹Ò§ÈÑÅÂÒ ª¹ÐÊ¡ØÅ, ¹Ò§ÊÒÇÍ·ÔµÂÒ ÇÔÃѪÁ§¤ÅªÑÂ, ¹Ò§ÊÒÇÁÕ¹Ò ¾ÅÂØ·¸ÀÙÁÔ, ¹Ò¾§É¸Ã ¤ÇѲ¹¡ØÅ, ¹Ò§ÊÒǷѡɾà Ãѵ¹¹ÃÒ·Ã ½†ÒÂÍ͡Ẻ : ¹Ò§ÊÒÇÍ·ÔµÂÒ ÇÔÃѪÁ§¤ÅªÑÂ, ¹ÒÂÍØ¡ÄÉ ¹Ôŷͧ, ¹ÒÂÊÔ¹Ò· ᡌǨѹ·Ã ª‹Ò§ÀÒ¾ : ¹ÒÂÈÑ¡´Ôªì Ñ à¹ÕÂÁà·È, ¹Ò¾§É¸Ã ¤ÇѲ¹¡ØÅ, ¹Ò¾ÕÃÐÂØ·¸ ÁÒÅÑ·ͧ àÃÕºàÃÕ§/¾ÔÊÙ¨¹ÍÑ¡Éà : ¹Ò§ÊÒÇÇ¹Ô´Ò ª×è¹à»Å×èͧ, ¹ÒÂ൪Ե ÃÍ´àªÕ§ ºÑÞªÕ/¡ÒÃà§Ô¹ : ¹Ò§ÊÒÇÁ³ÔªÞÒ ÈÃÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô,ì ¹Ò§ÊÒÇÇÒÃØ³Õ à¨ÃÔÞÈÃÕ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡®ËÁÒ : ·¹ÒÂÁÒ¹Ôµ àÅç¡âÅ‹§ ºÃÔËÒçҹÅÙ¡¤ŒÒ : ¹Ò§ÊÒÇÃÁÔ´Ò ÈÃÕ»ÃÒº, ¹Ò¤Óáʹ ÊÃàÊÃÔÞ, ¹Ò§ÊÒÇÈØ·¸Ô¹Õ ³ ¹¤Ã Êӹѡ§Ò¹ : ºÃÔÉÑ· àͪ àÍç¹ àÍçÁ ÁÕà´Õ ¨Ó¡Ñ´ 18 «ÍÂá¹¹«Õè ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· µÓºÅàªÔ§à¹Ô¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÃÐÂͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ 21000 ¾ÔÁ¾·Õè : âç¾ÔÁ¾µÐÇѹÍÍ¡ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÅ¢·Õè 51/29, 51/61 «ÍÂÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ 66 (ÊÂÒÁÊÒÁѤ¤Õ) á¢Ç§µÅÒ´ºÒ§à¢¹ ࢵËÅÑ¡ÊÕè ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã Êӹѡ¾ÔÁ¾ : ºÃÔÉÑ· àͪ àÍç¹ àÍçÁ ÁÕà´Õ ¨Ó¡Ñ´ 18 «ÍÂá¹¹«Õè ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· µÓºÅàªÔ§à¹Ô¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÃÐÂͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ 21000

8

ตดิตอลงโฆษณา

092-119-5889 092-223-9220 094-558-2139


99 9 9


CONTENT

»· ‚ èÕ 2 ©ºº Ñ ·èÕ 25 à´Í × ¹µÅ Ø Ò¤Á 2558

Vol.25

16,18 NEWS & EVENTS

ZONING

52

THE LIVING STYLE

20 PROPERTY INSIDE

Colonial Style

¤³ Ø »ÃªÕÒ ÍÃÂ Ô Ò¹¹· ¡ÃÃÁ¡ÒüŒÙ¨´ Ñ ¡Òà ºÃÉ Ô · Ñ à´ÅàÔ«Â Õ ¨Ó¡´ Ñ

54

EATING OUT

22

Coffee Farm

PROJECT REVIEW â¤Ã§¡ÒÃÍʧ Ñ ËÒÏ ã¹à¤ÃÍ × àµÁ Ô ·Ã¾ Ñ Â

HOTEL & TRAVEL GOKOYAMA

INTERVIEW

ÊÁ Ñ ÀÒɳ¾  àÔÈÉÅ¡ Ù ºŒÒ¹ È¡ Ñ ´Ê ìÔ Ò¸ÒÃ

26

PROPERTY KNOWLEDGE

58

HOME & DESIGN Brick Wall

¡º Ñ ´¡ Ñ ¡ÒÃŧ·¹ Ø

48

ทศิทางธรรม ÍÊ Ô ÃÐ

50

PROPERTY TIPS Á· Õ ÓäÁ...ËÇ Ñ Ê¡Ã?Ù

10

วานา เรยีลตี คาซา ซไีซด คาซา วลิล เตมิทรพัย วนารนิทร พาเซน็โต เพช็รรตัน เลควลิล Nicha Ville เพลนิใจกรปุ กญ ุ ชรสริิ

The Landscape Condo นลนิตา ธรารนิ ธาราญา The Cottage ศกัดสิายธาร บานกลางใจ I-Style The Ultimate The Deco

52-61 Design, Materials and Construktion Cotco Group Home Mart (ระยองเคหะภณ ั ฑ) Conwood

56 24

2-45

Rayong / ระยอง

62-69

CLASSIFIED

ºŒÒ¹ ·´ èÕ ¹ Ô ¤Í¹â´ ÁÍ × Êͧ ½Ò¡«Í é× ½Ò¡¢Ò ¿Ã!Õ!

ทรพัยแสนลาน บานบญ ุ ถาวร The Rich The Scene บานวโรรส บานรมยนลนิ รอ็คฮลิล พรเีมยีรแอร บานสขุนเิวศน 10 ไพรเวทพารค Beyond


1111


12 12


3

. 13 13


ที่สูง บานสวย โอบลอมดวยทะเลสาบ

เปดแลว Pre-sale 20 หลังแรก

พรอมรับขอเสนอ “ที่คุณตองการ”

ราคาเร�่มตน 2.XX ลบ. Line : ni_cha_land

โทร. 086-5223783, 094-2492924

14 14

<< ชลบุรี

ถ.สาย 36

แยกทับมา

จันทบุรี >>

ตลาดนัด หนองโพลง หมูบาน ฟาใหม Lake

Lake

<< บานฉาง

รานอาหาร ตนทางรัก

เพลินใจ 5 สนง.ขนสง จ.ระยอง แยกขนสง ถ.สุขุมวิท

แหลมทอง แยก PMV

ระยอง >>

ใกลทะเลสาบ หลังขนสงใหม


1515


16 NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

วันอนุรักษชายฝงสากล ประจำป 2558 เนือ่ งดวยวันเสารสปั ดาหท่ี 3 ของเดือนกันยายนของทุกป เปนวันอนุรกั ษชายฝง สากล นานาประเทศไดรว มกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝง ทะเล และบันทึก กิจกรรมทีท่ ำลงในเว็บไซตประชาสัมพันธเพือ่ ใหทว่ั โลกไดเกิดความตระหนักการดูแล รักษาสภาพสิง่ แวดลอมและอนุรกั ษบริเวณชายฝง ทะเล และเพือ่ ใหภาคอุตสาหกรรม ไดมสี ว นรวมในกิจกรรมดังกลาว กลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย จึงไดรว มกับการนิคม อุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ มาบตาพุตและบานฉางจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝง ทะเลจังหวัดระยอง ตัง้ แตป 2546 เปนตนมารวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพือ่ เปนการรวมกันพัฒนาและอนุรกั ษ ชายฝงทะเลจังหวัดระยองอยางตอเนื่องในป 2558 กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย และผูป ระกอบการในนิมคมอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมในวันที่ 19 กันยายน 2558 ตัง้ แตเวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หาดน้ำริน - พยูน ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง และหาดแมรำพึง (ลานหินขาว - กนอาว) ตำบลบานเพ อำเภอเมืองระยอง จึง เรียนเชิญทุกทานรวมงานอนุรักษชายฝงสากลตามวันดังกลาว

เอสซีจี เคมิคอลส มอบอุปกรณชว ยพนยาเพือ่ รักษาโรคหืด เอสซีจี เคมิคอลส รวมกับ ชมรมผูปวยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง จัดกิจกรรม "นวัตกรรมทำเองได ตอลมหายใจ ใหผูปวยโรคหืด : DIY Spacer" เพื่อเผยแพรองคความรูในการ ประกอบอุปกรณชวยพนยาเพื่อรักษาโรคหืด ที่สามารถทำดวยตัวเองไดจาก วัสดุใกลตวั พรอมสงตอใหกบั ผูป ว ยโรคหืดผานทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอใน จ.ระยอง จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมีคุณชุมพล สุวรรณ นายแพทยสาธารณสุข จ.ระยอง เป น ผู  แ ทนรั บ มอบ ภายในงาน SCG Chemicals Career Day ณ ลานกิจกรรมศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ในวันที่ 30 สิงหาคมทีผ่ า นมา

พีทที ี โกลบอล เคมิคอล รวมกับ กลุม ปตท. เปดตัวประติมากรรม “รักแท” พรอมปรับภูมทิ ศั น หาดทรายแกว เกาะเสม็ด ชูเปนแลนดมารค แหงใหม สงเสริมและกระตุน เศรษฐกิจการทองเทีย่ ว To Be Number One ไออารพีซี วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ชมรม To Be Number One ไออารพซี ี รวมกับโรงเรียน สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตั นาราม) ดำเนินโครงการ เด็กไทย วัยใส หางไกล ยาเสพติดใหกบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5่ี ทัง้ หมด 135 คนโดยมี นายวิชติ นิตยานนท ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญบริษทั ไออารพซี ี จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมฯ เปนประธานในครัง้ นี้ มีกจิ กรรมฐานความรูเ กีย่ วกับโทษของยาเสพติดทัง้ หมด 4 ฐาน คือ 1. ฐาน 16 สวนชวนรู 2. ฐาน จับคูร พู ษิ ภัย 3. ฐาน จำไวอยาทดลอง 4. ฐาน ปกปองกันและกัน ดำเนินกิจกรรมฐานความรูตางๆโดยทีมพนักงานหัวใจอาสาทั้งหมด 60 คน หลังจากกิจกรรมเขาฐานแลว มีการสรุปกิจกรรมและใหนักเรียนทำ ปณิธานใจ วาจะไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เสร็จกิจกรรมบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายใหพนักงานในบริษทั ฯ นำองคความรูข องแตละหนวยงานไปปรับปรุงและ พัฒนา รวมกับชุมชนเพื่อการอยูรวมกันอยางยั่งยืน

16

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รวมกับ กลุม ปตท. และ จังหวัดระยอง โดยอุทยาน แหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด องคการบริหารสวนตำบลเพ หนวย ราชการสวนทองถิ่นและชุมชนบนเกาะเสม็ด ดำเนินการจัดตั้งและเปดตัว ประติมากรรม “รักแท” เพือ่ เปนสือ่ สัญลักษณแหงใหมคกู บั เกาะเสม็ด สะทอน ถึงความรักระหวางแมและลูก โดยมี คุณสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูวาราชการ จังหวัดระยอง ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการ ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณกัญจน ปทุมราช ประธาน เจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมีขั้นตน และรักษาการรองกรรมการ ผูจ ดั การใหญ สายงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เขารวมพิธเี ปดประติมากรรม โดยหวังให ประติมากรรม “รักแท” เปนแหลงเช็คอินแหงใหมสำหรับนักทองเที่ยว และชวยกระตุนเศรษฐกิจใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง นอกจากนีย้ งั ไดรว มกันดำเนินการปรับภูมทิ ศั นบริเวณหาด ทรายแกว เกาะเสม็ด บริเวณดานลานเอนกประสงค เนินและบันไดทางขึ้น รวมถึงบริเวณจุดจอดรถ ปาย ศาลเจาแมทบั ทิมและศาลตายาย เพือ่ ใหบริเวณ ดานหนาเกาะมีความสวยงาม


พบโปรโมชั่นพิเศษ ในงาน Property Fair 21-27 ต.ค. นี้ ที่เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ใหคุณสนุกกับการใชชีวิต ธุรกิจ และกิจกรรมโปรด บนพื้นที่สวนตัว 4 ชั้น มากกวา 230 ตารางเมตร ที่กุญชรสิริ ทาวนโฮมโมเดิรนลอฟท พรอมอยู ความสุขจึงเกิดขึ้นที่นี่ มากกวา

17 17


18 NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

108 HOME&CONDO Festival 2015 เมื่อวันที่ 9 -15 กันยายน 2558 ที่ผานมา ORGANIZE108 จัดงาน 108 HOME&CONDO Festival 2015 ภายในงานมีโครงการบาน มารวมจัดบูทแจกโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พิเศษ Workshop DIY ของตกแตงบานโดย แพท ณปภา ชาวระยองทีส่ นใจซือ้ บานและ นักลงทุนในอสังหาฯเขารวมงานกันอยางคับคัง่

18


...ฉีกทุกขอจำกัด...

ใชชีวิตกลางเมืองเสมือนบานเดี่ยว

กับ...

The Landscape

Executive Condominium

คอนโดแตงครบ เฟอรนิเจอร Modernform ใกลแยก PMY สวนกลางครบครัน สระวายน้ำ ฟตเนส หองสมุด และครัวกลาง ที่จอดรถ 100%

19 19


20 PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คณ ุ ปรชีา อรยิานนท กรรมการผจูดัการ บรษิทั เดลเิซยี จำกดั

Preecha Ariyanon, Managing Director of Delicia Co., Ltd., a real estate developer under the leading brand named “Termsup Group”. The current projects include Parkhill, Wisdom Grandiose Condo, and Town Square. Customers require differently from each project, but Termsup provides the same which is to build a full range of housing to meet the needs of every target group in variety of price. The most important factors are location and innovative design. Design of one-story house offers the effective utilizing area and two-story house is designed as energy efficient house. Even with today stagnant economy, Termsup still keep developing new project since we believe “to be a leader, we need to keep walking to the furthest we can”. We build creative and innovative houses to offer the maximum benefit to our customers. 20


คุณปรีชา อริยานนท กรรมการผูจัดการบริษัท เดลิเซีย จำกัด ผูพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพยชั้นนำภายใตแบรนด ‘เติมทรัพย กรุป’ ดวยประสบการณดาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในแนวราบกวา 20 ป นำไปสูการขยายการลงทุนในธุรกิจ อสงัหารมิทรพ ั ยแนวตงัจนประสบความสำเรจ็อยางงดงาม ปจจบุนันี ‘เตมิทรพ ั ย’ ยงัมงุมนัทจีะพฒ ั นาธรุกจิอสงัหาฯ ใหครบวงจรเพอืรองรบัการเตบิโตดานเศรษฐกจิ ในเขตภาคตะวนัออก โครงการของเตมิทรพ ั ยมทีกุรปูแบบ ทเีปดขายอยกูจ็ะเปนปารคฮลิล 1 ซงึเปน บาน 2 ชนั ในสไตลโมเดรินทรอปคอล และปารฮลิล 2 จะเปนสไตลโมเดรินและบาน เดยีวชนัเดยีวสวนคอนโดตอนนคีอืโครงการ วสิดอม แกรนดดิออส คอนโด ซึ่งเปน คอนโดสไตลรีสอรท และโครงการทาวนสแควร เปนโฮมออฟฟศและทาวนโฮม ตั้งอยูตรงสี่แยกพวงมาลัยซึ่งถือวาเปนทำเลศกัยภาพในอนาคต กลมุลกูคาของเตมิทรพัยในแตละโครงจะมกีารวางตำแหนง และกลมุเปาหมายอยางชดัเจน อยางกลมุคอนโดจะเปนกลมุ คนรนุใหมทใีชชวีติในเมอืงผสมการพกัผอนในสไตลรสีอรท และกลุมที่จะซื้อคอนโดแทนการเชา และก็เปนกลุมของ นักลงทุนอสังหาฯ สวนของกลุมที่เปนผูบริหารตางชาติ เราไดวางตำแหนงไวเปนคอนโดเทลซงึจะทำเปนลกัษณะ กงึโรงแรม ถาเปนทาวนสแควรทเีปนโฮมออฟฟศกจ็ะเนน กลุมธุรกิจที่ตองการขยายกิจการ ในสวนที่เปนทาวนโฮม จะเนนกลมุลกูคาททีำงานในนคิมอตุสาหกรรมแถวปลวกแดง แตถาเปนโครงการปารคฮิลล นี้จะเปนกลุมของลูกคาที่ ตองการขยบัขยายในเรอืงของทอียอูาศยั เชนอาจจะอยาก ไดบานหลงัใหญขนึ มคีรอบครวัใหญขนึ หรอืตองการพฒ ั นา ในเรอืงของคณ ุ ภาพของชวีติ เปาหมายของเตมิทรพัยกรปุคอืความครบวงจรเพอืตอบ สนองความตองการของลกูคาทกุกลมุเปาหมายและทกุกลมุ ราคา เราสรางเพื่อตอบสนองความตองการของทุกกลุม ใหกวางทสีดุ คอืถาลกูคาเขามาหาเราแลวบอกวาตองการ ุ ตองการได ทอียอูาศยั เตมิทรพัยสามารถตอบในสงิทคีณ อยางแนนอน คณ ุ ปรชีากลาว ในการพฒ ั นาโครงการ สงิทใีหความสำคญ ั คอืเรอืงของ ทำเล เพราะเรามองถงึการเตบิโตของเมอืง ดงัจะเหน็ไดวา

ทกุโครงการของเตมิทรพัยจะอยใูนทำเลทดีแีละมศีกัยภาพ ในการเจรญ ิ เตบิโตในอนาคต เรยีกวาเราเลอืกเฉพาะทำเล ศักยภาพจริงๆ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาเรื่องของนวัตกรรม การออกแบบ อยางบานเดยีวชนัเดยีวเรากอ็อกแบบใหได พนืทใีชสอยทคี มุคาเปนสดัสวนและลงตวั หรอืบานสองชนัที ทำเปนรปูแบบของบานประหยดัพลงังาน นคีอืสงิททีำใหเรา แตกตางจากที่อื่นและเปนเอกลักษณที่เราอยากนำเสนอ แมสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันนี้คอนขางที่จะนิ่ง แตวันนี้ เติมทรัพยก็ยังเดินหนาตอ เพราะที่อยูอาศัยเปนปจจัยสี่ แมอาจจะมกีารชะลอไปบางตามภาวะเศรษฐกจิ ซงึอนันี เปนสิ่งที่ปฏิเสธไมได แตก็เชื่อวาระยองยังคงมีศักยภาพ และในอนาคตสภาพตลาดกจ็ะกลบัมาเปนปกติ ซงึแนนอน วาเตมิทรพัยไมไดหยดุ เรายงัคงพฒ ั นาตอไปไมวาจะเรอืง ของโปรเจ็กตใหม รูปแบบบานหรือธุรกิจ เพราะทุกวันนี้ การทำงานของเราคอืการแขงขนักบัตวัเอง คณ ุ ปรชีาไดกลาวทงิทายวา การจะเปนผนูำเราตองกาว ไปขางหนาและไปใหไกลทสีดุ เชนเดยีวกบัเตมิทรพัยทยีงัคง พฒ ั นาอยางตอเนอืงในเรอืงของทอียอูาศัย เราทำงานอยู บนแนวคดิทสีรางประโยชนและคณ ุ คาใหกบัลกูคา เราสราง ความแตกตางบนพนืฐานแนวคดิเชงิสรางสรรคหรอืนวตักรรม ดงัจะเหน็ไดวาทกุวนันี ‘เตมิทรพัย’ ไมเคยทจีะหยดุนงิ

21


22 PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

àµÁ Ô ·Ã¾ Ñ Â»  Òä  ÎÅ Ô Å นิยามของคำวา ‘บานสไตลรีสอรท’...ทำเล ไลฟสไตล คุณภาพชีวิต …เกดิขนึแลวทนีี โครงการที่ใหคุณยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาอีกขั้น พบกับบานสวย บนเนินสูง ที่ตอบโจทยทุกไลฟสไตล พิถีพิถันใสใจในทุกรายละเอียด ตงัแตการออกแบบจนถงึการกอสรางทคีดัสรรแตวสัดคุณ ุ ภาพ ตวับาน ออกแบบและจัดวางใหอยูในตำแหนงที่สามารถรับลมไดตลอดทั้งป เพยีบพรอมดวยคลบัเฮาส ฟตเนส สระวายนำ สวนสวนกลางและสงิ อำนวยความสะดวกที่สมบูรณแบบ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได มาตรฐานระดบัสากล ดวยทำเลทงีายและสะดวกตอการเดนิทาง บนถนนบายพาส 36 ใกล ตวัเมอืง ใกลแหลงชอปปงและใกลเซน็ทรลัเพยีงแค 5 นาที

* บานพรอมอยู ไมตองผอนดาวน พเิศษวนันี ซอืบาน ฟร!ี บวิทอนิทงัหลงั...

·ÒǹÊá¤ÇÏ อาคารพาณิชย 3 ชั้น พรอมที่จอดรถสวนตัวดานหลัง ที่สุด แหงศักยภาพทำเลเพื่อธุรกิจในอนาคต ศูนยรวมธุรกิจใน แหลงทำเลทองยานธรุกจิเมอืงใหม ตรงสแียกพวงมาลยั ใจกลาง ปลวกแดง ทาวนโฮมหรูพรอมอยู สไตลโมเดิรน 2 ชั้น ใหพื้นที่ใชสอย กวางกวาบานเดยีว หนากวาง 6 เมตร 3 หองนอน 3 หองนำ ที่จอดรถ 2 คัน ดวยการออกแบบภายในที่ปลอดโปรงโลง สบาย เพอืความสขุของทกุคนในครอบครวั

22


ÇÔÊ´ÍÁ á¡Ã¹´´ÔÍÍÊ ¤Í¹â´ เนรมติทกุการพกัผอนของคณ ุ …ใหหรหูรา ลงตวั คอนโดหรูสไตลรีสอรทที่ตอบโจทยทุกไลฟสไตล บนเนื้อที่กวา 7 ไร กลางเมอืง หางจากหาดแสงจนัทรเพยีง 1 กโิลเมตร ใกลหางสรรพสนิคาเพยีงแค 200 เมตร สะดวกสบายทกุการเดนิทาง ผอนคลายสบาย สำหรบัทกุการพกัผอน แบบ A หองสตูดิโอ ดีไซนกวาง สะดวกสบายตอการใชสอย สัมผัส รปูแบบและการตกแตงทดีอูบอนุดวยเฉดสสีบายๆ แบบ B: 1 หองนอน ที่สุดแหงความหรูหราในสไตลคลาสสิกที่ลงตัว อกีขนัทใีหคณ ุ ไดเลอืกสรรในแบบทเีปนคณ ุ แบบ C: 1 หองนอน อกีระดบัของความหรหูราในแบบคลาสสกิ สมัผสั ุ ความโดดเดนดวยเฉดสแีละดไีซน เปดรบัอกีหนงึสไตลทใีหความเปนคณ ภายในมสีระวายนำระบบนำวนแบบ Jacuzzi อาคารคลบัเฮาส 2 ชนั ทมีทีงัรานอาหาร หองออกกำลงักาย ฟตเนสและซาวนา ปลอดภยัดวย ระบบกลองวงจรปด CCTV พรอมพนกังานรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง และปลอดภัยอีกขั้นดวยระบบควบคุมการเขา-ออกดวย คยีการด

Termsup Parkhill...the hillside project for every lifestyle to lift up the quality of life and well equipped with full clubhouse, fitness, swimming pool, facilities, and international standard security system. The project is on Bypass 36 Road, near the heart of the city, shopping center, and only 5 minutes from Central Department Store. Special offer with your purchase today, free the whole house built-in fixture. คณ ุ ปรชีา อรยิานนท กรรมการผจูดัการ บรษิทั เดลเิซยี จำกดั

Wisdom Grandiose Condo luxury condominium on 7 rai plot. Only 1 km from Saeng Chan Beach, 200 m from shopping center. Facilities include swimming pool with Jacuzzi, fitness, sauna, 24-hour-keycard access, CCTV, and security guard. Town Square 3-story commercial building with private parking space, in the heart of new business center, situated at Puang Malai Intersection, in the middle of Pluak Daeng District and 2-story luxury modern style Townhome which is ready to move in with 6 m width, 3 bedrooms, 3 bathrooms, and 2 parking spaces.

23 23


24

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ǹ Ñ ¹้Õ Property Guide Rayong ÁâÕÍ¡ÒÊä´¾ Œ ´ Ù ¤ÂØà»´  㨠¡ÑºÅÙ¡ºŒÒ¹ã¹â¤Ã§¡Ò÷ÒǹâÎÁ¢Í§ÈÑ¡´Ô์ÊÒ¸Òà ·Õ่¨ÐÁÒ ¾´ Ù ¶§Ö ¤ÇÒÁÃʌ١ Ö áÅÐà˵¼ Ø Å·à่Õ ÅÍס«Í้× ·Òǹ⏠ÎÁ¢Í§·¹ ่Õ ่Õ äÁÇ‹Ò‹ ¨Ð໹ š ã¹àÃÍ่× §¢Í§·ÓàÅ·µ ่Õ §้Ñ áÅкÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃͺ ¡ÒÃÍÍ¡ Ẻ¢Í§µÇѺҌ¹áÅÐà˵¼ Ø Å·µ ่Õ ´ Ñ Ê¹ Ô ã¨àÅÍס«Í้×

ทำเลดีมากคะ เดินทางสะดวกใกลสถานที่สำคัญ ตางๆ หลายแหง ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ตลาด สิ่งแวดลอมและบรรยากาศดี ปลอดโปรงไมแออดั เปนหมบูานในเมอืงแตบรรยากาศ ชานเมือง แบบบานสวย ทันสบาย วัสดุคุณภาพดี เลอืกแลวไมผดิหวงั มคีวามสขุ เจาหนาทโีครงการ เปนมติรทกุคน คณ ุ หนู

24


โครงการนมีทีงัอาคารพาณชิย อาคารทาวนโฮม เหมาะเปนทอียอู าศยัและคาขาย ดานในเปนบานเดยีวมรีวัรอบขอบชดิเหมาะเปนทอียอูาศยั โครงการมดีี 4 ดี (4 good) 1. ทำเลดี Good Location ถนนทตีงัอยบูนถนนหลกั 4 เลน ออกจากหมบู านใชเวลา เพียง 1-2 นาทีถึงถนนสาย 36 จากแยกนี้ สามารถแยกไปพัทยา-ชลบุรี-กรุงเทพฯ เสนทางหลัก หรือแยกไป จันทบุรี-ตราด ไดสะดวก หรือจะวกกลับมาที่ห มุบานโดย ไมตองใชเสนทางเดิม เพราะหมูบานมีเสนทางอื่นที่จะเขาตัวเมืองระยองไดหลาย เสนทาง ใชระยะเวลาไมกนีาที

2. ราคาเหมาะสมดี Good reasonable price ราคาขายไมแพงเมอืเทยีบกบัทำเลทตีงั และความสะดวกในการเดนิทาง ตดิตวัเมอืงระยองเมอืเทยีบราคานาจะถกูดวย 3. การกอสรางดีไดมาตรฐาน Good building construction โดยใชวัสดุกอสรางได มาตรฐาน มอก. โดยโครงสรางแขง็แรง ชางกอสรางฝมอืดี แบบบานทนัสมยั Modern ควบคมุงานกอสรางโดยวศิวกรระดบั สามญ ั วศิวกร

คณ ุ วชิยั

4. บรรยากาศดี Good environment โครงการตงัอยใูนสภาพสงิแวดลอมทดีี ไมมมีลภาวะ ทางอากาศเปนพษิ ไมมนีำเสยี กลนิเหมน็ รบกวนจากบรรยากาศรอบๆ โครงการ

ทตีดัสนิใจซอืทนีเีพราะเปนทำเลที เดนิทางสะดวกสบาย ใกลโรงเรยีน ลู ก ชายค ะ และตั ว อาคารก็ โ ปร ง พื้นที่ใชสอยเยอะ อากาศโดยรอบ และภายในกถ็ายเทดี คณ ุ มล

ตดิตอ‹สอบถามโทร 082-4640777, 038-621118 : SAK.SAITARN.Panorama.Rayong

2525


26

PROPERTY KNOWLEDGE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

¡º Ñ ´¡ Ñ ¡ÒÃŧ·¹ Ø นักลงทุนสวนใหญที่ตองการลงทุนในทรัพยสิน ตางๆไมวาจะเปน อสงัหารมิทรพ ั ย เงนิฝาก หนุ ทองคำ การทำธุรกิจ ยอมมีความคาดหวังที่จะ ไดรบัผลตอบแทนสงูสดุ ซงึถอืวาเปนแนวคดิทวัไป แต น ั ก ลงทุ น ส ว นใหญ ท ี ่ ส ามารถทำกำไรได สวนใหญ มกัมกีระบวนการคดิเพมิเตมิคอื "การ วางแผนการลงทนุ" และ "วนิยัในการปฏบิตัติาม แผนทวีางไว" การลงทนุในอสงัหาฯกเ็ชนเดยีวกนั โดยเรื่อง การวางแผนและวินัยนั้นเปนเรื่องที่มี นกัลงทนุหลายทานพดูถงึ แตในทางปฏบิตันินัจะ ทำได ค  อ นข า งลำบาก เพราะมั ก "ติ ด กั บ ดั ก ความคิดและความรูสึก" จากการตองการผล ตอบแทนสงูสดุในการลงทนุ

26

จากประสบการณการลงทนุสวนตวัในพนืทศีรรีาชาเมอื 4-5 ปกอน ขนัตอนแรกในการวางแผน นั้นคือ การสำรวจตลาด พบวาในพื้นที่ศรีราชามีชาวญี่ปุนพักอาศัยอยูจำนวนมาก ทำใหมีผล ตอบแทนในการเชาทคีอนขางเปนทนีาสนใจ ซงึคอนโดมเินยีมใหมบางโครงการเปดตวัโครงการ อยูที่ 42,000 บาทตอตารางเมตร คนในพื้นที่บางสวนมองวาราคาขายคอนขางสูง เพราะกอน หนานไีมเคยมคีอนโดทขีายราคาสงูขนาดนมีากอน แตกตางจากนกัลงทนุใน กรงุเทพฯ หลายทาน ทลีงทนุซอืเพราะวางแผนแลวคดิวานาจะไดผลตอบแทนสงูกวา โครงการคอนโดมเินยีมใน กทม. ทปีลอยใหชาวญปีนุเชาโดยนกัลงทนุจาก กทม สวนใหญจะทำเปนอาชพี ซงึมแีผนการลงทนุที ชดัเจน จงึสามารถตดัสนิใจซอืคอนโดมเินยีมไดงายกวา เพราะเปนราคาซอืขายทอียใูนแผนการ ลงทุน ตางจากคนในพื้นที่บางสวนที่ ตัดสินใจไมซื้อลงทุน จาก "ความรูสึกที่คิดวา" ราคาขาย แพงกวาทคีวรจะเปน และใชขอมลูการตดัสนิใจเทยีบเคยีงกบัราคาขาย "ในอดตี" สงิทนีกัลงทนุ หลายทานพลาดโอกาสในการลงทุนคือ "ไมอยากซื้อแพง (กวาในอดีต)" หรือ "ตองการซื้อถูก" เพอืตองการใหไดผลตอบแทนทสีงูทสีดุตางจากนกัลงทนุทมีแีผนการลงทนุ จะตดัสนิใจจากราคา ซื้อขาย "ตามแผน" การลงทุนโดย "ไมติดกับดักความรูสึกตัวเอง" โดยปจจุบันราคาซื้อขาย คอนโดมิเนียมในศรีราชาพุงสูงไปถึง 70,000 - 100,0000 บาทตอตารางเมตร และทำใหผู ประกอบการหลายรายจากใน กทม. มาพฒ ั นาโครงการคอนโดมเินยีม เพมิขนึเปนจำนวนมาก เพอื รองรบัการเขามาทำงานของชาวญปีนุ


2.XX ลานบาท ชุมชนบานบน

ราคาเร�่มตน

บจ.นันทรดี

ถ.สุข�มว�ท

ตลาดนัดลานปูน

ถ.มาบยา

สนามฟ�ตซอล

แยกตลาดลานปูน

<< ระยอง

แยกมาบตาพ�ด ศาลเจาแมจันเท

บานเดี่ยว ชั้นเดียว 3 หองนอน 2 หองน้ำ พ�้นที่ 58 ตร.ว.

038-682847 038-020011 089-2446145 099-3301172

เปดจองแลว วันนี้! พรอมของแถมมากมาย 27 27


โครงการอินฟ�นิตี้ ทับมา

xx 28 28


รับสวนลด

200,000 บ.

หร�ือ ฟร�! เฟอรนิเจอรทั้งหลัง

ฟรีค่าโอน เปดจองแลว!!

เร�่มตนที่

2.xx ลบ.

เปดแลว สำนกังานขาย ชั�น 3 ตดิรานอาหาร SANTAFE เซนทรลั พลาซา ระยอง

038.663.529

29 29


2.46 MB.

30 30


 

3131


บาŒนทีค่ ณ ุ เลอืกไดŒ ในราคาที่ดีที่สดุ

คณ ุ เองกเ็ลอืกไดŒ 1. เลอืกทำเลสวย บรรยากาศดี 2. เลอืกแบบบาŒนที่ตอŒงการ 3. เลอืกลายกระเบื้องที่ถกูใจ 4. เลอืก Promotion ที่คณ ุ ตอŒงการ

ความสขุที่คณ ุ สามารถเลอืกเองได… Œ 3232


เปดิจองแลวŒ!!

ทาวนโฮม เฟส 2

โปรโมชั่น

สำหรับผูทŒ เ่ี ขŒามาลงชือ่ เยีย่ มชมโครงการ รับ gift voucher Lotus 100 บาท

และสำหรับลูกคŒาที่จอง

gift voucher เคร�่องใชŒไฟฟ‡า มูลค‹า 50,000 บาท สำหรับคนจองทาวนโอม 3 ชั้น gift voucher เคร�่องใชŒไฟฟ‡า มูลค‹า 30,000 บาท สำหรับคนจองทาวนโอม 2 ชั้น

เยื้องโรงเร�ยนตากสนิ หา‹งจากเซน็ทรลัเพ�ยง 5 นาที ตดิตอ‹สอบถามโทร 082-4640777, 038-621118 : SAK.SAITARN.Panorama.Rayong

3333


โปรโมชั�นสุดพ�เศษ เดือน ตุลาคม

จองวันนี้

รับสวนลด เง�นทำสัญญา 25,000 บาท TYPE

C

·ÒǹâÎÁ 2 ªÑ้¹

2 ˌͧ¹Í¹, 3 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ,

หนากวางที่สุด 5.5 m.

34 34

1 ¤ÃÑÇÂØâû áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 27.5 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 114 µÃ.Á.


TYPE

A ºŒÒ¹à´Õ่ÂÇ 2 ªÑ้¹ 4 ˌͧ¹Í¹, 3 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ, 1 ˌͧ¤ÃÑÇ áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 60 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 184 µÃ.Á.

TYPE

B

ºŒÒ¹à´Õ่ÂǪÑ้¹à´ÕÂÇ 3 ˌͧ¹Í¹, 2 ˌͧ¹้Ó, 1 ˌͧÃѺᢡ, 1 ˌͧ¤ÃÑÇ áÅзÕ่¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹, ¾×้¹·Õ่ 60 µÃ.Ç. ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍ 132 µÃ.Á.

à´Ô¹Ãкº INTERNET FIBER OPTIC ¤ÇÒÁàÃ็ÇÊÙ§ (ÀÒÂ㹺ŒÒ¹) ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´Ê‹Ç¹µÑÇ Ãкº IP ´Ù¼‹Ò¹Á×Ͷ×Í ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´ ÀÒÂã¹â¤Ã§¡Òà ÃкºÊÒÂä¿¿‡Ò½˜§¼¹Ñ§ ¼¹Ñ§ºŒÒ¹¡‹Í´ŒÇÂÍÔ°ÁÍÞ à¾×่ͤÇÒÁá¢็§áç¢Í§ ¼¹Ñ§ºŒÒ¹ ½‡Ò©ÒºàÃÕº¾ÃŒÍÁἋ¹ÊзŒÍ¹¤ÇÒÁÌ͹ (ˌͧ¹Í¹) ©¹Ç¹ãµŒËÅѧ¤ÒºŒÒ¹ ½‡Òྴҹà¾Ô่Á¤ÇÒÁÊÙ§ â»Ã‹§ âÅ‹§ ʺÒ Ãкº¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ à´Ô¹·‹Í¾ÃŒÍÁÍÑ´¹้ÓÂÒ 1 »‚ à¾Ô่Á¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´ŒÇ Ãкº Key Card ࢌÒ-ÍÍ¡ â¤Ã§¡Òà ¶Ñ§¹้ÓÊÓÃͧ¾ÃŒÍÁ»˜œÁ¹้ÓÍѵâ¹ÁѵÔ

พรอมเยีย่ มชมบานตัวอยาง บรรยากาศสงบเง�ยบในโครงการของเรา 085.329.3111 , 085.329.3222 3535


“Home” is not just living, it can be art

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ແ´¨Í§áÅŒÇ

¾ÃŒÍÁÃѺ¢ŒÍàʹÍÊØ´¾ÔàÈÉ

Tel : 089-689-8887 087-605-8338 087-606-8338 36 36


ภาพจากสถานที่จริง

พบกันในงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

สระวายน้ำระบบน้ำเกลือ(Swimming Pool), หองออกกำลังกาย(Fitness), สวนหยอม, ศาลาพักผอน, หองอบซาวนา(Sauna Room), หองสมุด(library), หองประชุม(meeting room), สวนน้ำ(Water Park), สนามพัตตกอลฟ, รานอาหาร(Restaurent), เทอเรสนั่งพักผอน(Terrace), Lobby

พบกับ

Sport Complex อยูดานหนาโครงการ

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

21 - 27

ตุลาคม 2558

081-353-6659

37 37


38

38


โครงการ

ทรัพยแสนลาน รับโชคทองเต็มๆ จองบŒานไดŒทอง 2ต‹อ

1. จอง ทำสัญญา ภายในงาน รับทองคำมูลค‹ากว‹า 1 บาท 2. จอง ทำสัญญาโอน 15 หลังแรก มีสิทธิ์ลุŒนรับทองคำ มูลค‹า 9บาท ร‹วมฉลองเปดหŒางเซ็นทรัล และโครงการใหม‹ดŒวยกัน พรŒอมรับของแถมอีกมากมาย

**ลุŒนรับของรางวัล จนถึงวันที่ 27 ส.ค.58 นี้เท‹านั้น**

ทำเลดี อยู‹ใกลŒเซนทรัล, บิ�กซี ตลาดน้ำเกาะกลอย, แม็คโคร

Modern, Design, Lifestyle and Location.

อาคารพาณิชยโปรโมชั่นพิเศษสุด พรŒอมโปรโมชั่น ของแถมอีกหลายรายการ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

TEL. 038-010470-1 , 098-8525589

รร.วัดน้ำคอก วัด น้ำคอกเก‹า

วัดน้ำคอกใหม‹

เทศบาล ต.น้ำคอก

สี่แยกทับมา

สี่แยกเกาะกลอย ตลาดน้ำ เกาะกลอย

39 39


www.baanboonthaworn.com , Facebook : facebook.com/Baanboonthaworn • บŒานเดีย่ ว 2 ชัน้ 4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พรŒอม หŒองครัว หŒองรับแขก จอดรถ ไดŒ 2 คัน และมีพ�้นที่สวนหนŒาบŒาน • พ�้นที่ใชŒสอย 165.50 ตารางเมตร • เนื้อที่เร��มตŒน 60 ตารางวา • ราคาเร��มตŒน 3,790,000 บาท

• บŒานเดีย่ วพรŒอมเขŒาอยู‹ 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ , 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

บŒานบุญถาวร 5 SUMMER HOT DEAL บŒานพรŒอมโอน โซนดŒานหนŒา 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

เร��มตŒนเพ�ยง 2.xx ลŒานบาท จองวันนี้รับฟร� แอร เพ��มทุกหลัง หมดเขต 31 ตุลาคม 2558 * เง�อ่ นไขเปšนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด

ห‹างจากถนนสุข�มว�ทเพ�ยง 700 เมตร เขŒา – ออก ไดŒหลายเสŒนทาง ถ.สุข�มว�ท, เสŒนทางเขาไผ‹-ศูนยราชการ, เสŒนบายพาส 36 สำนักงานขาย เปดทุกวัน 9.00 – 18.30 น.

40 40


4 41 41


àºÍÏâ·Ã. 081-563-5085 Thescenemodernlife

Thescenemodernlife

ºÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ ¤ÇÒÁÊØ¢ÊäµÅâÁà´ÔϹ

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 2 ªÑ้¹

¤ÇÒÁÊØ¢àµ็Áæ ¡ÑººŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹ÊÁÑÂãËÁ‹ 2 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍÂÀÒÂã¹ 178 µÃ.Á. ãËŒ¤Ø³ä´ŒÊÑÁ¼ÑʤÇÒÁÊØ¢ ¢Í§¤ÓÇ‹Ò ºŒÒ¹...Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 1 ªÑ้¹

àÃÔ่ÁµŒ¹¤ÇÒÁÊØ¢§‹ÒÂæ ´ŒÇºŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹 ÊÁÑÂãËÁ‹ 1 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 2 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 3x5 Á. 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×¹ ้ ·Õã่ ªŒÊÍÂÀÒÂã¹ 133 µÃ.Á. áŌǤس¨Ð ¾ºÇ‹Ò ªÕÇÔµÁÕÊäµÅ ʺÒ¡NjҷÕ่¤Ô´

ÇÑÊ´Ø - ÍØ»¡Ã³ÁҵðҹºŒÒ¹

ÍÔ°ÁÇÅàºÒ Ãкº¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ »ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§à»š¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁÊÕ¢ÒÇãÊà¢ÕÂÇ·Ñ้§ËÅѧ ½‡Ò©ÒºàÃÕº·Ñ้§ËÅѧ¾ÃŒÍÁ¿ÃÍ¡ѹ¤ÇÒÁÌ͹ ¶Ñ§ÊÓÃͧ¢¹Ò´ 1,000 ÅԵà ÊÒÂ俽˜§¼¹Ñ§·Ñ้§ËÁ´ ͋ҧŌҧ¨Ò¹ 2 ËÅØÁ¾ÃŒÍÁà¤Ò¹àµÍϻ١ÃÐàº×้ͧ 2.5 àÁµÃ

42 42

ไปบา้นคา่ย แยกทบัมา

ไปพทัยา

แยกเกาะลอย

ถ.สาย 36

หมบู่า้นบญ ุ รกัษา 3

หมบู่า้นแมกไมล้ลีาวดี

The Scene

ถ.หนองโพรง

ถ.เขาไผ่

ตลาดหนองโพรง

สาํนกังาน ปตท. หมบู่า้นบญ ุ รกัษา 2

ไปมาบตาพดุ

สถานขีนสง่ใหม่

ถ.สขุมุวิท

แยกวดัโขดหิน

แยกขนสง่

แยก PMY

แยกเนนิสาํลี

â¤Ã§¡Òà à´ÍЫչ ¼ÙŒÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô์ã¹·Õ่´Ô¹ ºÃÔÉÑ· »˜³³ÒÃÔ¹ ¾Ã็;à¾ÍϵÕ้ ¨Ó¡Ñ´ 84 ËÁÙ‹·Õ่ 7 µÓºÅà¹Ô¹¾ÃÐ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÃÐÂͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ ãºÍ¹ØÞÒµ¨Ñ´ÊÃà ¡ÓÅѧÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒâÍ͹ØÞÒµ »ÅÍ´ÀÒÃм١¾Ñ¹¸


บŒานวโรรส บŒานเดีย่ วสไตลบาหลี ยกสูง

บŒานเช‹า ศร�ทว�ทรัพย

3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ เร�ม� ตŒน 72 ตร.ว.

โชคดี เพลสเสมอ RV อพารทเมŒนท กม.1+400

รพ.นิคมพัฒนา

ตลาด กม.12

กม.11+000 กม.10+700 แยกมาบข‹า

วัดเขาโพธิ์ ม.พระจอมเกลŒาพระนครเหนือ ว�ทยาลัยเทคนิคบŒานค‹าย

**ราคา 1.XX บาท**

บŒานวโรรส

โทร. 0 8 1 - 9 4 0 - 3 1 9 3 43 43


4444


หากคุณกำลังมองหา บŒานดีๆ สักหลังที่ตอบโจทยชีว�ตคุณ ทัง้ การเดินทาง การทำงาน สภาพเเวดลŒอมทีด่ ี สิง� อำนวยความสะดวก ที่ครบครัน โดยมุ‹งเนŒนวัสดุ เเละการก‹อสรŒางที่มีคุณภาพ ท‹ามกลาง แหล‹งชุมชน ที่ บŒานสุขนิเวศน 10 สามารถตอบโจทย ความตŒองการของคุณ

ราคาเร��มตŒนที่

1.9xx ลŒานบาท

พรŒอมรับส‹วนลดทันที 50,000.PROMOTION

แถม!! หนŒากวŒาง 6 เมตร ที่จอดรถ 2 คัน หนึ่งเดียวในระยอง

ทองคำ 1 บาท ทีวี 1 เคร�อง แอร 3 เคร�อง Honda Wave 1 คัน

Sale Office : 038-952-013, 095-497-1933 45 45


46 46


4747


48 ทิศ ทาง ธรรม “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

อสิระเสรี ศจ.ดร.วรีชยั โกแวร

สิ่งหนึ่งในมนุษยที่ไมมีใครอาจแยงชิงไปจากเขาไดคือ เสรีภาพทางใจ หลายประเทศที่มีการปกครองที่จำกัด อสิรภาพประชาชน มกีฎหมายหามไมใหนบัถอืศาสนา หรือไมก็หามไมใหนับถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนา ประจำชาติ ในสมัยที่โรมเรืองอำนาจรัฐบาลภายใต จกัรพรรดมิกีฏหมายหามคนเปน คริสเตียน ถาใครขัดขืนไมเชื่อฟงจะถูกจับเขาคุกถูกทำ รายรางกาย ถูกทรมาน ถูกประหารชีวิต แตถึงแมวา รฐับาลสามารถจำกดัสทิธกิารนบัถอืศาสนา จำกดัสทิธิ ทำใหคนมากมายสญ ู สนิอสิรภาพ พวกเขาตองถกูจองจำ แตอำนาจรฐับาลไมสามารถจำกดัเสรภีาพทางใจในการ คดิ ในการเลอืกและตดัสนิใจ พวกเขามเีสรแีมไมมอีสิระ และเขาไดใชเสรีภาพนั้นเลือกทางเดินของเขาเองโดย ไมมใีครอาจยบัยงัเสรภีาพนนัได เปนทนีาเสยีดายทผีคูน มากมายมทีงัอสิระและเสรแีตกลบัไมใชใหเปนประโยชน สงูสดุ

48

ประเทศไทยเปนประเทศหนงึทมีคีวามภาคภมูใิจทไีมเคย เปนอาณานคิมในยคุลาเมอืงขนึของชาตติะวนัตก เรามี ความเปนไทตลอดมา และยิ่งเปนที่นายินดีที่ประเทศนี้ ใหอสิระเสรภีาพแดปวงชนชาวไทยใหนบัถอืศาสนาใดกไ็ด อกีทงัไดพระมหากรณ ุ าธคิณ ุ จากพระมหากษตัรยิโดยที พระองคสนับสนุนสงเสริมทุกศาสนาที่เรียกวา องคศาสนุปถัมภ ถึงแมพระองคจะเปนพุทธมามกะก็ตาม ในความมีอิสระและเสรีภาพแตละคนควรตระหนักใน ความรบัผดิชอบตออสิระเสรภีาพนี แตเปนเรอืงนาเศรา เพราะขณะทมีทีงัอสิระและเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา ผูคนกลับละเลยไมใสใจแตใชอิสระเสรีภาพไปทำบาป ใชชวีติสนองกเิลสตณ ั หา ประเทศไทยเรามเีสรภีาพในการ ทำงาน เลือกงานตามความรูความถนัด แตแทนที่จะใช โอกาสนแีสวงหาโอกาศทำงานสรางเนอืสรางตวั เรามอีสิระ และเสรเีลอืกงานทเีราชอบ เลอืกสถาบนัการศกึษาทเีรา อยากไปแตกลบัไมทำงานและไมสนใจการเรยีนรู


ตอบโจทย

นักลงทุน

ซื้อ-ปลอยเชา

ชาวญี่ปุน ในศรีราชา

SRIRACHA

16-22 พฤศจิกายน 2558

PROPERTY FAIR

2015

ณ ลานกิจกรรม J-PARK

シーラチャで、最高の住まいをあなたに 11月16-22 J-PARKイベント広場 จัดโดย :

49 49


50 PROPERTY TIPS “SCG”

50


ที่

ระยองเคหะภัณฑ

บริการติดตั้งหลังคา เบ็ดเสร็จ

ที่ ระยองเคหะภัณฑ

โทร

038-993100 5151


52 THE LIVING STYLE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

Colonial Style Colonial เปนคำ adjective แปลวา เกี่ยวกับ อาณานิคม ดังนั้นคำวา Colonial Style จึง หมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม ซึ่งในยุคลา อาณานิคมมหาอำนาจชาวตะวันตก เชน โปรตเุกส ฮอลนัดา ฝรงัเศส องักฤษ ไดเขามา ปลกูสรางอาคารตางๆเอาไวในเมอืงขนึของตน สรุปคราวๆ ก็คือ Colonial Style เปนศิลปะ แบบตะวนัตกชนดิหนงึ เกดิขนึในชวงลาอาณานคิม ซงึพบเหน็ไดในแถบประเทศเพอืนบาน ของเรา แตสำหรับ “สยาม” เราไมเคยเปน อาณานคิมของใคร ถงึกระนนัสถาปตยกรรม ตะวนัตกในยคุนนักเ็ขามายงัสยามดวยเหมอืนกนั รปูแบบของสถาปตยกรรมมลีกัษณะผสมผสาน Colonial style ของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน แตละพนืทจีะไดรบัอทิธพิลของชางพนืถนิเขา ไปผสมอยดูวย สถาปตยกรรมรูปแบบโคโลเนียลสไตลเปน รปูแบบสถาปตยกรรมทเีรมิแพรขยายเขามา สปูระเทศไทยเปนครงัแรกในสมยัรชักาลที 5-6 ซงึผคูนในสมยันนัมกัจะเรยีกกนัอยางตดิปาก ว า “ตึ ก ฝรั ่ ง ” ซึ ่ ง รู ป แบบของอาคารแบบ โคโลเนยีลนนัจะมคีวามหลากหลายตามอทิธพิล

ที่มาจากตางแหลงกลุมชนกัน เนื่องจากใน เบอืงตนนนั รปูแบบโคโลเนยีล กค็อื การนำ เอาสถาปตยกรรมของประเทศแมไปกอสราง ในดนิแดนอาณานคิม แลวจงึคอยปรบัรปูแบบ สูลักษณะที่สอดคลองกับความเปนอยูตาม สภาพอากาศในแตละพื้นถิ่น ดังนั้นอาคาร รูปแบบนี้จึงสามารถเรียกอีกชื่อไดวา เปน “สถาป ต ยกรรมอาณานิ ค ม” ดั ง ตั ว อย า ง อาคารโคโลเนยีลหลายหลงัทยีงัคงมลีกัษณะ ของอิทธิพลคลาสสิคอยู ในขณะที่อีกสวน หนึ่งไดรับอิทธิพลจากกลุมโรแมนติค เชน อาคารที ่ ม ี ก ารประดั บ ด ว ยลวดลายไม ฉ ลุ ที่เรียกกันวา “เรือนขนมปงขิง” ซึ่งรูปแบบ โคโลเนยีลนใีนชวงแรกไดเขามาพรอมกบักลมุ มิชชันนารี ที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตใน ดิ น แดนอาณานิ ค มและดิ น แดนใกล เ คี ย ง จึง สามารถจัด รูปแบบสถาปตยกรรมแบบ มัชชันนารี (Mission Style) ใหเขาไวในกลุม นไีดดวย เรามกัอนโุลมเรยีกบานเรอืนทปีลกูสรางโดย ชาวตะวนัตกในยคุลาอาณานคิมวาเปน “ศลิปะ แบบอาณานคิม” หรอื “อาคารแบบโคโลเนยีล”

(Colonial Style) ซงึมลีกัษณะเดนคอื ดานหนา ของอาคารชั้นลางมักทำชองโคง (arch) ตอ เนื่องกันเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดการเดินเทา ทภีาษาไทยเรยีกทบัศพัทวา “อาเขต” (arcade) หรือที่ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “หงอคาขี่” หมายถงึทางเดนิกวางหาฟตุ นอกจากอาเขต แลว อาคารแบบโคโลเนยีลยงัอาจนำลวดลาย บางอยางของศลิปะตะวนัตกสมยักรกี โรมนั ที่เรียกวา “สมัยคลาสสิก” มาใชใหม เชน หนาตางวงโคงเกอืกมา หรอืหวัเสาแบบโยนกิ หรอืไอโอนกิ (แบบมวนกนหอย) และคอรนิเทียน (มีใบไมขนาดใหญประดับ) เปนตน ทำใหนักวิชาการบางทานซึ่งไมชอบคำวา สถาปตยกรรมแบบโคโลเนยีล เพราะมลีกัษณะ ของการกดขแีฝงอยู เลยีงมาใชคำวา “นโีอคลาสสิก”แทน เนื่องจากเปนคำกลางๆ ที่ใช เรยีกงานศลิปะซงึนำรปูแบบคลาสสกิกลบัมา ใชอกีครงั

..... บทความจาก https://maiaunyo.wordpress.com

52


53 53


54 EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

COFFEE FARM

Coffee farm Ìҹ¡ÒῺÃÃÂÒ¡ÒÈÃÁ ‹ ù è× ã¹¨§ Ñ ËÇ´ Ñ ÃÐÂͧ ·¹ èÕ Í¡¨Ò¡¨Ð µ¡áµ§ ‹ ÃÒŒ¹ä´Í Œ ÂÒ‹§¹Ò‹»Ãзº Ñ ã¨áÅÇ Œ § Ñ ãªàŒÁÅ´ ç ¡Òá¿ÍÍ᡹¤ Ô Ãʪҵ¡ Ô ÅÁ¡ÅÍ ‹ Á ¡Å¹ èÔ ¡Ò῵´ Ô ¨Á¡ Ù ´Ç Œ Âʵ Ù Ãź Ñ ã¹¡Ò꧷· èÕ Ò§ÃÒ Œ ¹¤´ Ô ¤¹ Œ ¢¹ éÖ àͧ ¹Í¡¨Ò¡¹¹ éÑ ÂѧÁÕàÁ¹Ùàºà¡ÍÃÕ赋ҧæã¹ÊäµÅâÎÁàÁ´ ·Õè਌ҢͧÌҹ䴌¤Ñ´ÊÃûÃا ᵋ§ÁÒ ÍÂÒ ‹ §´· Õ Ê èÕ ´ Ø à¾Í è× Å¡ Ù ¤ŒÒ

เมนเูดด็ขายดกีจ็ะมี วาฟเฟลสงัขยา ขนมทำสด ที่ทานคูกับสังขยาแบบเย็นและถั่วแดง เปนที่ติดอก ติดใจของลกูคามากๆ ถาไดเขามาเปนตองสงัเมนนูี ตอมาเมนู ฮอตเคกแมกมา วัตถุดิบชอคแลตเกรด พรเีมยีม แมกมาชอคแลตไหลเยมิ สำหรบัคอชอคแลต หามพลาดเมนนูจีรงิๆ และเมนเูคกในตจูะมไีมคอยซำ เพราะทำสดใหมเปนประจำและดวยสไตลทโีดดเดน คอืเมนขูองเราเปนเมนโูฮมเมด อยางวนันมีี ไวทชอค แลตชสีเคก รสชาตชิสีเตม็ๆ นมุละมนุลนิแตไมหวาน เลี่ยน ปารีสลาเต กาแฟผสมสตอเบอรรี่ฝรั่งเศส รสชาตกิาแฟเขมขน ตดักบัสตอเบอรรทีรีสชาตหิอม หวานมนั

54


Coffee Farm, peaceful and

shady coffee shop with impressive decoration in Rayong, provides you aromatic and flavorful organic coffee uniquely brewed by secret recipe of the shop. Additional to the unique brewed coffee, You will find extraordinary homemade bakery which are specially prepared and selected for all valued customers.

55 55


56 HOTEL AND TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

GOKA YAMA

สมยัเอโดะ ชาวเมอืงโกคายามะมหีนาทสีำคญ ั ของอาณาจกัรคะงะในฐานะที่เปนฐานหลักของการผลิตวัตถุดิบดินปนซึ่ง เรยีกวาดนิประสวิ แตมากไปกวานนัคอืพนืทนีไีดรบัการปกปองดแูลจากอาณาจกัรอยางดทีำใหมคีวามเจรญ ิ รงุเรอืงเรอืยมา เทากับหมูบานซึ่งมีหลังคาลาดเอียงขนาดใหญยืนหยัดมา บานเหลานไีดรบัการสบืทอดตอๆกนั แมในทกุวนันรีปูแบบ ในสมยัอดตีกย็งัคงถกูดแูลและใหความสำคญ ั โกคายามะ (Gokayama) ตั้งอยูสุดทางทิศตะวันออก เฉยีงใตของจงัหวดัโทยามะ มคีวามอดุมสมบรูณทางธรรมชาติ เปนเมืองที่ถูกโอบลอมไปดวยภูเขาแตเดินทางจากพื้นที่ อนืเขามาไดดี ฤดหูนาวจะมรีถบสัทแีลนโดยตรงจากสถานี JR Takaoka – Gokayama โดยใชเวลาเพยีง 1ชวัโมง เปน พนืททีสีามารถมาเทยีวไดตลอด ฤดกูาล โกคายามะ ถูกเรียกไดวาเปน คลังสมบัติของเพลงพื้นบาน ซึ่งมี 2 เพลงตัวแทน คือ “Kokiriko” “Mugiyabushi” ถูกระบุ ใหเปนสมบตัทิางวฒ ั นธรรมของชาตทิไีมมรีปูราง นอกจากนี

56

ยงัมอีกีหลายเพลงทยีงัคงมชีวีติอยู เชน “Gokayama Oiwakeyabushi” “Toichinsa” เปนตน หากจะใหลองหากลนิอาย ของเพลงพื้นเมืองแลวละก็มันคงดังสะทอนเขาไปในจิตใจ ของผคูนทมีาเทยีวไปแลว กชัโชสคึรุิ หลงัคาบานทมีงุดวยหญาทำใหมคีวามลาดเอยีง อยางมากนเีปนลกัษณะพเิศษทเีหน็ไดชดั ซงึเปนรปูแบบงาน กอสรางทเีปนเอกลกัษณเฉพาะของเมอืงโกคายามะ เนอืงจาก อยูในพื้นที่หิมะตกหนัก หลังคาแบบนี้จะทำใหหิมะที่ทับถม บนหลงัคาไหลลงมาไดงาย


Gokayama is located in the southwestern part of Toyama and riches of natural resources. The village is surrounded by mountains in deep valleys, but easily to visit. Gokayama is called as the treasure land of folk songs and recognized as national valuable culture. The village has been well protected and preserved its prosperity. The unique style of houses in the area has been maintained and inherited its signiďŹ cance from one generation to generation.

57 59


58

HOME & DESIGN “CHESS ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN STUDIO”

Junsekino Architect and Design

58


5959


สาขา เซน็ทรลัพลาซา‹ ระยอง (2182)

เปดใหบŒร�การแลวŒวนันี้

ใหบŒร�การอยา‹งครบวงจรและเตม็รปูแบบ เปดบญ ั ชทีกุประเภท พรอŒมรบัของทร‹ีะลกึ!!

สาขาใหบŒร�การเตม็รปูแบบ ทกุวนัจนัทร - อาทติย เวลา 10.30 - 19.00 น.

ธนาคารกรงุเทพ สาขา เซน็ทรลัพลาซา‹ ระยอง พรอŒมมอบบร�การทเ‹ีปนšมติร สะดวกสบาย ชว‹ยใหทŒกุเร�่องการเง�นของทา‹นราบร�น่ ไรปŒญ ˜ หา และมอบ ความมัน่ ใจในความปลอดภยัใหทŒกุธรุกรรมของทา‹น ณ ศนูยการคาŒเซน็ทรลัพลาซา‹ ระยอง 99 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 60 60


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกูสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย นาน 30 ป

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บ‹อว�น) 038-173-048-54, (นิคมพัฒนา) 037-218-8836 www.ghbank.co.th 61 61


62 CLASSIFIED “CLASSIFIED”

RTY GUIDE by property guide rayong

USE

เมื เมือองง Mueang

เมืาอ ง Mueang บ นฉาง

เมือง

รหัส MA25213 MA13075

รหั รหัสส MA25212 MA13079

รหัส MA13065 CA10001

เชาอาคารพาณิ ย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว ชHouse saleหมูfor บ า นหrent วยโปง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ อนู ว House sale บ ม.เติมา มทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 0-0-100 Area : (Rai-Ngan-Wa)  ในชุมforชนทั 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ งนอนำ 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet ติดถนนลาดยาง 2 หอนนอน 1 ห3อหองน้ ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.080-099-4287 เมือง Pluakdaeng รหัส MA25209 Mueng Pluakdang

ขายทาวนโฮม Townhome for sale

0-0-31.2 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า น กรุงไทย ระยอง อำเภอเมือง ตำบลเนินพระ

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง อำเภอเมื อง ตำบลห วยโปง 6 ชัน้ 20 หArea องนอน: 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 0-0-41.8 (Rai-Ngan-Wa)

เชาอาคารพาณิ ย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว ชHouse sale หมูfor บ า นrent ศักดิท์ พิ ย 2 0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง ระยอง อำเภอเมื อง

6 ชัน้ 20 หArea องนอน: 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 0-0-50.2 (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) ราคา(Price)1,750,000 45,000/เดื/อนTEL.099-162-3198 / TEL.089-410-7401 เมื เมือองง รหัส MA20146 MA13075 Mueang

เชาอาคารพาณิ Shop ขายที ด่ นิ Landชยfor saleHouse for rent

: (Rai-Ngan-Wa) คูหา ใจกลางเมือง ติ0-0-42 ดถนนเรีArea ยบชายหาดแม รำพึง จังหวัด2ระยอง 6 ชัน้ 20Area หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 7-0-0 : (Rai-Ngan-Wa)

เชาอาคารพาณิ ย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว ชHouse sale for rent

0-0-42 Area 2 คูหา ใจกลางเมือง 0-0-25.5 Area: (Rai-Ngan-Wa) : 6 ชัน้ 20 หองนอน 20ติดหริอมงน้ถนนบ ำ 20 าbedroom 20 ม.6 toilet (Rai-Ngan-Wa)อยู นแลง 84/61

ราคา(Price) 2,950,000อน/ /TEL.062-353-8369 ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401

ติดตอโทร.092-119-5889 เมือง

ตองการ

Pluakdaeng Pluakdang รหัส PP13006 MA13077

หาที่ดินสำหรับสรางบาน เนื้อที่ 200 ตรว. เขต อ.เมืองระยอง ขายทาวนเฮาส Town House for sale บานในเมือง ราคาไม แพง 0-0-22 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลสวนศรีเมืองระยอง ติดตอโทร.081-353-6659

3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

เมือง

หาที่ดินสำหรับสรางบาน เนื้อที่ 3 ไร ใน อ.เมืองระยอง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดี sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 0-0-63 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูย่ วบ House า น รัforชพล 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 3 หองนอน 22 หองน้ ำ 3 bedroom 2 toilet 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom toilet ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.086-845-5576

รหั รหัสส MA24187 MA13079

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง ระยอง อำเภอเมื อง 6 ชัน้ 20 หArea องนอน: 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 0-0-50.2 (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) ราคา(Price)1,750,000 45,000/เดื/อนTEL.099-162-3198 / TEL.089-410-7401

รหัส MA13065 CA10001

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ อยู ว House forาsale ม.เติมทรั84/69 พย ลิฟวิง่ โฮม 0-0-55 Area : (Rai-Ngan-Wa) แ ถวบ นแลง 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 3 หองนอน ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง 3 หองนอน 2 ห2 หอองน้งน้ำ 3ำbedroom 2 toilet

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ราคา(Price) 1,950,000 / TEL. 062-353-8369

D

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานพรอมที่ดิน1ไร 1-1-59 Area : (Rai-Ngan-Wa) เขาซอยวัดโขดหิน เขาไผเลยเซเวน เลี้ยวขวาตรงหัวมุมรานขายยา 200 เมตร 5 หองนอน 4 หองน้ำ 5 bedroom 4 toilet 1 หองน้ำนอกบาน ครัวนอก ครัวใน หองเอนกประสงค

ราคา(Price) 15,000,000 / TEL.092-119-5889 เมื รหัสสสMA12058 MA20145 Mueng Mueang เมือองง รหั รหั MA13079 MA19142 CA10001 MA1 RECOMMENDE

เมือองง เมื Mueang

รหัสส MA24186 รหั MA13075

D

เมืาอ ง Mueang บ นฉาง

เชาอาคารพาณิชยชยShop rentsale ขายอาคารพาณิ ShopHouse Houseforfor

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง 0-0-20 6 ชัน้ 20 หอชงนอน หองน้ำ ด20หนองโพรง bedroom 20 toilet อาคารพาณิ ย3ชัน้ 20 ติดตลาดนั

ราคา(Price) TEL.081-209-2512 ราคา(Price)2,700,000 45,000/เดื/คู อนหา// TEL.089-410-7401 เมือง Pluakdaeng รหัส MA24194 Pluakdang

RECOMMENDE

เชาอาคารพาณิ ย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว ชHouse sale หมูfor บ า นrent ศักดิท์ พิ ย 2

เมืาอ ง Mueang บ นฉาง

RECOMMENDE

รหัส MA13065 CA10001

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-52.3Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน ระเบียงเมือง 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet ใกลแยกเกาะกลอย ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.091-420-7112

เมือง

รหัส

MA24193

D

RECOMMENDE

D

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) 520,000 / TEL.086-823-8933

ราคา(Price) 950,000 / TEL.086-823-8933

0-0-52 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกลแยกมาบยา ถนน 3191

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE 62

D

รหัส MA19139

รหัส MA13065 CA10001

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

RECOMMENDE เชาอาคารพาณิ Shop for rent ขายที ด่ นิ Landชยfor saleHouse ถ.เรียบชายหาดระยอง สุ0-0-42 ชาดา Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง 6 ชัน้ 20 หArea องนอน: (Rai-Ngan-Wa) 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 7-2-89.7

ตองการ

อัลติเมท คอนโด 2 (เสน ค.2) ชั้น 3 ขนาดหอง 29 ตารางเมตร 29 sq.m. บิ้วอินของแถมครบ เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent เขาออยู 0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมื ง  ไดเลย!! 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet ติ ด ต อ โทร.092-119-5889 ราคา(Price) 45,000/เดือน / TEL.089-410-7401 รหั รหัสส MA24187 MA13079

D

ราคา(Price) ราคา(Price)1,350,000 45,000/เดื/อนTEL.081-631-9888 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 7,000,000อน/ /TEL.086-823-8933 ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 086-823-8933 ราคา(Price) 7,500,000 45,000/เดื/อนTEL. / TEL.089-410-7401 เมื Mueang Pluakdaeng เมือองง เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัส MA25207 MA13075 รหัสส MA25208 MA13079 Pluakdaeng Mueang Mueang Pluakdang รหัส PP13006 เมือง Mueang MA13077

ขาย

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.086-526-7773 Pluakdaeng เมือง Mueng Pluakdang รหัส MA13079

เมือง

รหั Mueang Pluakdaeng เมือง Mueng Pluakdang รหัสส MA25210 MA13079

RECOMMENDE

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

เมืาอ ง Mueang บ นฉาง

Mueng Mueang Pluakdaeng เมื อง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA25211 MA13079 Mueang

0-0-100 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ในซอยวัดโขดหิน ใกลๆสำนักงานใหญ ปตท. ปกติ1.2ลาน ลดเหลือ 950,000


63

CLASSIFIED “CLASSIFIED” Mueang Pluakdaeng เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA24185 MA13079 Mueang

รหั Mueang Pluakdaeng เมือง Mueng Pluakdang รหัสส MA24177 MA13079

เมือง

รหัส

MA24176

Mueang Pluakdaeng เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA21154 MA13079 RECOM

MENDE

D

RENT

ชย ShopforHouse forบ า นกิ rent เชเชาาบอาคารพาณิ านเดีย่ ว House rent หมู ตติแลนด

เชาอาคารพาณิ ย ShopforHouse rent ขายบ านเดีย่ ว ชHouse sale for บานพร อมทีด่ นิ

0-0-42 แอนด เฮาสArea : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง 6 ชัน้ 20Area หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 0-0-53 : (Rai-Ngan-Wa)

0-0-42 (Rai-Ngan-Wa) ใกล บกิ ซี Area ระยอง: อำเภอเมื อง ตำบลเชิ2งคูเนิหนา ใจกลางเมือง 6 ชัน้ 20Area หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet 0-0-80 : (Rai-Ngan-Wa)

เชาอาคารพาณิ Shop ขายที ด่ นิ Landชยfor saleHouse for rent

0-0-42 Area :(Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)อยู2ต .เชิ คูหงา เนิใจกลางเมื อง 0-0-63 น 6 ชัน้ อ20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet อ.เมื งระยอง

/เดืออน/น /TEL. 098-476-9838 ราคา(Price)13,500 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 2,200,000อน/ /TEL.094-819-3879 ราคา(Price) 45,000/เดื TEL.089-410-7401 ราคา(Price) ราคา(Price) ราคา(Price) 45,000/เดื 600,000อน/ /TEL.091-569-6456 TEL.089-410-7401 รหัส MA24171 Pluakdaeng เมือง Mueang Pluakdang เมือง รหัส MA19143 รหัส PP13006 MA13077

RECOMMENDE

0-0-22 Area : (Rai-Ngan-Wa) สวนศรีสmex+ เมืองระยอง 0-0-67.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนาบานหันทิศใตลมพัดเขาตลอดแอร 3ตัว เคร� องทำน้ำอุน2เคร�อใกล ง เตาแก งนอน22หหอองน้งน้ำ ำ33bedroom bedroom22toilet toilet ที่ดูดควันถนนเขาหมูบานกวางกลับรถไดทีเดียวเลยไมตองถอย 33หหอองนอน

ขายบานเดีย่ ว Land for sale

5-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานพรธนา มาบขา ระยอง

ราคา(Price) 3,400,000 / TEL.092-119-5889 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.081-258-9043 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.081-6319888 รหัส

Pluakdaeng Pluakdang รหัส

MA22156

RECOMMENDE

โฆษณาตำแหนงนี้ D

ขายทีด่ นิ Land for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ เปลา ถมแลวติดถนน สาย 36 ใกล เซ็นทรัลระยอง

ราคา(Price) 22,000,000 /ไร/ TEL.086-845-5576

Pluakdaeng เมือองง รหั รหัสส MA23169 MA13079 เมื

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ชากใหญ 2 คูหา ใจกลางเมื 0-0-60 อ.เมือง อง 6 ชัน้ 20 ห3อหงนอน 20 2หอหงน้ ำ 20 จ.ระยอง องนอน องน้ ำ 3bedroom Bedrooms202toilet Toilets

MA14094

ลงฟรี

!

โทร : 092-223-9220 : propertyguide รหัส

MA23167

รหั รหัสส MA23163 MA13079

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa)บ (Rai-Ngan-Wa) 2านชัคูห้นาเดีใจกลางเมื 0-0-40 ยว โขดหินอง 20 หอ1งนอน งน้ำ 20 bedroom 26 หชัอน้ งนอน หองน้20ำ 2หอBedrooms 1 Toilet20 toilet

ขายทีด่ นิ Land for sale

0-0-69.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) เลขที่ 7/4 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA25206

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

0-0-20 Area หมูบ บา านชนากาญจน 0-0-26.6 Area : : (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู นนวทรัพย 3 หองนอน 1 หอ2งน้หำองนอน 2 bedroom วั2ดโขดหิ น ระยอง 2 หองน้1ำ toilet

O REC

0-0-44.6 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นสวนสุขสิริ ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ 2 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 2,300,000 / TEL.081-631-9888

MA21253

MM

END

OMM

ED END

ขายทีด่ นิ Land For Sale ติดถนนริมคลองชลประทาน หางจากทะเล200ม.เนื้อที่ 115.7, 119.8, 123.8, 127.8, 132.8 และ 136.2 TEL. 087-740-8906

รหัส

MA23165

K.สมศรี ราคา(Price)TEL.085-043-0565,082-7751928 45,000/เดือน / TEL.089-410-7401 เมื อ ง Mueang Mueng รหัส MA25204 เมือองง เมื

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู หมูบบ า นรอยั นชนากาญจน 0-0-57 ลวิว 3 งนอน21หหอองน้งน้ำ ำ22Bedrooms bedroom 21 Toilets toilet 22หหอองนอน

ราคา(Price) 2,600,000 /TEL. 087-133-3156

ขายที ด ่ น ิ 19ไร ขางโรงเรียนเทศบาล

มาบตาพุต ราคาไรละ 4.5 ลานบาท

ติดตอโทร. 092-119-5889 RECOMMENDE เมื เมืออองงง เมื

รหัส

D

MA23164

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวนเฮาส Townhome for sale

ราคา(Price) 2,100,000 / TEL. 086-5267773 รหัส MA15104 Mueng เมืเมื อ งอองงง เมื เมือ

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL. 086-5267773

0-0-61 Area : (Rai-Ngan-Wa)ใจกลางตลาด วัดโขดหิน ตั้งอยูบนแหลงชุมชน ตรงขามอนามัย ติดตลาด 7-11 และ

ราคา(Price) ราคา(Price) 45,000/เดื 1,590,000อน/ TEL.086-845-5576 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price)1,490,000/ TEL.086-526-7773 เมือง รหัส MA21151 รหัส MA25205 เมือง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส

REC

เมือง

ราคา(Price) ราคา(Price) 2,000,000 45,000/เดือ/ นTEL.091-7370630 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 1,350,000 /TEL.081-1775151

เมือง

เมือง

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.081-862-6250

เมือง

0-0-42 Area:(Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)จ.เพชรบู 2 คูหา รใจกลางเมื อง 3-0-0 Area ณ 6รีสชัอร น้ 20 หองนอน หองน้ำอ20 ท บนเขาค อ มี20โฉนดพร มเขbedroom าทำตอไดเลย20 toilet

D

าสาหมู Town ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นศรุตาวิลล5 Lotusขายทาวน Expressเฮหน บ า น House for sale บานในเมือง

เมือง

เช าอาคารพาณิ ชย Shop ขายรี สอรท Resort forHouse sale for rent

ขายอาคารพานิช Shop house for sale

0-0-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกลขนสงใหม

ราคา(Price) 2,950,000 / TEL.097-994-2464 Mueang รหัส MA22161 เมือง

0-0-17.2 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทาวนเฮาส2ชั้น ติดอำเภอระยอง

SOLD OUT Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส MA22159 GA22016

ED

ขายทีด่ นิ Land for sale

17-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หางจากตัว เมือง จังหวัดอุดรธานี เพียง15 กม.มีบอปลา บานไม 1หลัง ขึ้นเขตเทศบาล

ราคา(Price) 6,500,000 / TEL.081-346-9684

ขายทาวนเฮาส Town ขายทาวน Town House Housefor forsale sale

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) 900,000 / TEL.085-4080822

ราคา(Price)1,400,000 / TEL.089-7727498

0-0-20 Area บ า นชนากาญจน 0-0-26.68 Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)หมูทาวน เฮาสชั้นเดียว3 องนอน 1 ลหลอา งน้ำ 2 bedroom 1 toilet หมู2บหานพงษ เพชรวิ

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เพลิ หมูบ นา ใจ นชนากาญจน 3 0-0-21 3 ขนสงใหม หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet กิ2โลเมตร

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE 63


64

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

เมือง

รหัส

MA22156

เมือง

รหัส

MA25225

ขายทาวนเฮาส Town house for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ เปลา ถมแลวติดถนน สาย 36 ใกล เซ็นทรัลระยอง

0-0-20 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานทวีวรรณ ทำเลดีสุดในระยอง ใกลสถานที่ราชการ

ราคา(Price) 22,000,000 /ไร/ TEL.086-845-5576

ราคา(Price) 890,000 / TEL.085-639-2245

Pluakdaeng เมือองง รหั รหัสส MA19137 MA13079 เมื

Mueang Pluakdaeng Pluakdaeng Mueng Pluakdang MA13079 รหัส MA25224 MA14094 Pluakdang Mueang

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

MA21151

REC

D RECOMMENDE

D RECOMMENDE

ขายทีด่ นิ Land for sale

รหัส

เมือง

OMM

END

REC

OMM

END

ED

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

17-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หางจากตัว เมือง จังหวัดอุดรธานี เพียง15 กม.มีบอปลา บานไม 1หลัง ขึ้นเขตเทศบาล

ราคา(Price) 6,500,000 / TEL.081-346-9684

Mueang

MA25223

ED

ขายทีด่ นิ Land for sale

Mueang

รหัส

0-0-20 Area 0-0-606.6 Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)หมูบ า นชนากาญจน 3 งนอน 1 หอ่นงน้องำ 2 bedroom 1 toilet ที2่เปลหาอในซอยสองพี

ราคา(Price) 9,240,000 /TEL. 085-639-2245 MA22158 MA13079

MA22159 MA13075

MA13065 CA10001

D RECOMMENDE

เชาอาคารพาณิ Shop ขายที ด่ นิ Landsชยfor saleHouse for rent

0-0-42Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)เขตชุ 2 คูมหชนมาบตาพุ า ใจกลางเมื 2-0-0 ด อง 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet ถนนเนิ นพยอม บานบน

ขายบานแฝด House for sale

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) เหมูบ า นแดนใหมวลิ ลา 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 Bedrooms 1 Toilet

3

ราคา(Price) ราคา(Price) 2,500,000 45,000/เดือ/ไรน // TEL.081-346-9684 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 1,650,000/ TEL. 088-839-6836

เมือง

รหัส

MA15109

เมือง

รหัส

MA21147

เมือง

รหัส

เมื เมืออองงง เมื

MA25222

RECOMMENDE

รหัส

MA17125

D

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

5-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) แยกมาบขา ระยอง

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ยายดา

ราคา(Price) 1,600,000 /ไร/ TEL.086-835-4443

ราคา(Price)6,500,000/TEL.086-145-9633 Mueang Mueng รหัส MA17126 เมื เมืออองงง เมื

ราคา(Price) 1,450,000/TEL.085-639-2245 Mueang Mueng รหัส MA17124 เมื เมืออองงง เมื

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

ขายทาวนเฮาCondo ส Townfor House ขายคอนโด sale for sale

ขายทาวนเฮาส Town ขายทาวน Town House Housefor forsale sale

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) ราคา(Price) 6,850,000 45,000/เดือ/นTEL.085-639-2245 / TEL.089-410-7401 เมือง รหัส MA19138

ราคา(Price) 200,000 / TEL.061-423-5956

ราคา(Price) 900,000 / TEL.089-094-7506 เมื Mueang Mueng รหัส MA17122 เมือองง

ราคา(Price) 2,800,000 / TEL.089-613-0274

เมือง

รหั รหัสส MA25221 MA13079

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) คูหบ า า นศรุ ใจกลางเมื 0-0-151.3Area : (Rai-Ngan-Wa)2 หมู ตา 2 อง 6 ชัน้ 203หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet ถ.ทางไผ

ขายบานแฝด House for sale

0-0-20: 32.95 Area :sq.m. (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นชนากาญจน Area ขายดาวนคอนโด โครงการ 3 2 หองนอน องน้ำ ค2อมพิ bedroom BEYONE ใกล1หาหงสตาร วเตอร 1 toilet

เมื Mueang Mueng เมือองง

รหัส

MA20144

หมูบานแดนใหมวิลลา

0-0-37.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานแดนใหมวิลลา 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 Bedrooms 1 Toilet

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)อยูหมูหบ ลัา งนชนากาญจน 0-0-30 อบต.เชิงเนิน 3 2 หาอมไทวั งนอน ตรงข สดุ 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ขายทาวนเฮาส Townhome for sale

0-0-15 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูการเคหะระยองโครงการเอื้ออาทร3/1 หลังม.เพลินใจ2

ราคา(Price) 670,000/ไร / TEL.081-983-6946

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA18132 GA22016

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)อยู หมูตบ ำบลตะพง า นชนากาญจน 3 0-2-74 2 หองนอน หอดงน้ ำ 2 bedroom อำเภอเมื อง จั1งหวั ระยอง หางหาดแมร1ำพึtoilet งประมาณ 2

เมื Mueang Mueng เมือองง

รหัส

MA16117

RENT

ขายทีด่ นิ Land for sale

เฮาส ชTown House for for salerent เชขายทาวน าอาหารพาณิ ย Shop house

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ราคา(Price) 14,000/ตารางวา / TEL.081-920-1120 เมือง รหัส MA15110

ราคา(Price) 20,000 / TEL.097-919-4629 รหัส MA15108 เมือง

ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.081-863-4981

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.083-112-8523 เมื Mueang Mueng รหั MA15107 เมือองง รหัสส GA19013

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวนเฮาส Town ขายทาวน Town House housefor forsale sale

ราคา(Price) 2,000,000 / TEL.089-685-1441

ราคา(Price) 7,000,000 / TEL.099-081-1908

ราคา(Price) 1,800,000 / TEL.089-685-1441

0-0-275 Area : (Rai-Ngan-Wa) สุขมุ วิท53(วัดโขด)

0-0-79 Area : (Rai-Ngan-Wa) "บานเบลลา 2 จ.ระยอง อยูด า นหลังราน ตนทางรัก

ราคา(Price) 4,200,000 / TEL.087-230-5255

64

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)มาบตาพุ หมูบ า นชนากาญจน 0-0-2 ดเมืองใหม 3 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

5-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูหลังครัวแกงแผ็ด ใกลเซ็นทรัล บิ๊กซี แมคโคร

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมูหมูบบานเพชรรั า นชนากาญจน 17-2-0 ตนเลควิ3ล หองนอน ติ2ดถนนสาย 36 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

เมือง

รหัส

MA15104

1-3-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกลวัดกรอกยายชา ใกลทะเลหาดสุชาดา พีเอ็มวาย

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู หมูบบ า นบุ นชนากาญจน 0-0-69 ญรักษา 23 2 หอดงนอน หองน้ถนนสุ ำ 2 bedroom ซอยวั โขดหิน1-เขาไผ ขุมวิท 53 1 toilet

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa)ขายบ (Rai-Ngan-Wa) หมูบ าา นทาว นชนากาญจน 0-0-28 น 2 ชั้น3 2 หอนงนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet การเดิ ทางสะดวกสะบาย


CLASSIFIED “CLASSIFIED” เมือง

รหัส

MA25203

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA25202

Mueang เมือง

เมื Mueang Mueng เมืออองงง เมื

รหัส MA25201

65

รหัส MA25200 GA22016

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวน Townhouse Housefor for rent sale ขายบ านเดีเย่ ฮวาสShop

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ราคา(Price) 2,650,000/ TEL.085-043-6555 รหัสส MA25199 เมือองง เมื รหั MA13075 Mueang

ราคา(Price) 2,450,000/ TEL.097-243-0669 รหัส MA25198 เมือง

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.087-543-2548 Mueang Mueng รหัส MA25197 เมื อง

ราคา(Price) 3,490,000 / TEL.089-106-2240 Mueang Mueng รหัส MA25196 เมื เมืออองงง เมื

0-0-63 Area : (Rai-Ngan-Wa)กรอกยายชา ระยอง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

Mueang เมื ง บาอนฉาง

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู หมูบบ า นนชนากาญจน 0-0-80 ระยองซิตี้ป3ารค 2 หอามไทวั งนอนสดุ1 และ หองน้ bedroom 1 toilet ตรงข ศูนำย2 Toyota Pavillion

0-0-20 Area : : (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นชนากาญจน 3 0-0-104Area หอองนอน หองน้อำ ยู2 ในเมื bedroom 1 toilet อยู2 ในเมื งใกลหา1งสรรพสิ องใกลหางสรรพสิ นคาตางๆ

0-0-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมู า นชนากาญจน 3 0-0-105 บาบนเดี ่ยวBrookside 2 หองนอน 1 หอานสุ งน้ดำ เลิ2ศbedroom valley Rayongบ ในธรรมชาติ1สุดtoilet ๆ

รหัส MA13065 CA10001

RENT

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ขายทาวนโเฮม ฮาส Townhome Town Housefor forsale sale ขายทาวน

ราคา(Price) 16,000/เดือน / TEL.081-430-9588 เมือง รหัส MA25216

ราคา(Price) 1,950,000 / TEL.083-068-2013 รหัส MA25215 เมือง

ราคา(Price) 8,500/เดือน/ TEL.094-437-2359 รหัส MA25214 เมือง

ราคา(Price) 2,590,000 / TEL.085-649-8249 เมื รหัส MA25217 เมืออองงง เมื

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวนเฮาส Townhome for sale

ราคา(Price) 1,850,000 / TEL.085-2880959 เมือง รหัส MA23168

ราคา(Price) 1,750,000 /TEL.081-1775151 รหัส MA23167 เมือง

ราคา(Price) 1,590,000 / TEL. 086-5267773 รหัส MA23165 เมือง

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL. 081-863-1369 รหัส MA23164 เมื เมืออองงง เมื

เชาบานเดีย่ ว House for Rent

0-0-65Area : (Rai-Ngan-Wa) กลางเมืองระยอง 0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 2ใกล หองนอน 3 หล องน้ำโลตั 2 ส bedroom หองนอน 2 ฯหองน้ำ 3 bedroom 2 toilet เซ็นทรั กวงฮั3 ้วtoiletพร3อมเฟอร ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม

0-0-159 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง 2 หองนอน 1 หองน้ำ

0-0-70.4 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานโชคนิมิตร9 2 หองนอน 2 หองน้ำ 1 หองครัว

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานกรุงไทย ซอย 17 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) 1,450,000 / TEL.081-177-5151

ราคา(Price) 1,350,000 /TEL.081-177-5151

0-0-49 Area : (Rai-Ngan-Wa) ตั้งอยู ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง อยูหางจากตัวเมืองระยอง 16 กม.

เมื ง Mueng าอนฉาง Mueang บBanchang าบนฉาง

รหัส CA25184

0-0-69.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) เลขที่ 7/4 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง

บานฉาง

รหัส CA25183

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)บหมู 0-0-50 านเดีบ า ่ยนชนากาญจน วศักดิ์ทิพย 1 3 องนอน 12 หหอองน้ งน้ำำ22เคร�bedroom 32หอหงนอนแอร องทำน้ำอุน 1 toilet

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ทาวน หมูบ า โนชนากาญจน 0-2-29 ฮม 2 ชั้น 3 หมู2 บหาอนงนอน ศรุตาวิ1วลหอถ.งน้ริำม2น้ำbedroom 1 toilet

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานแสนสุข ถนน.เขาไผ-โขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 7-11

0-0-18 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทาวนเฮาส2ชั้น ต.มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทาวนเฮาส Townhome for sale

ราคา(Price) 2,100,000 / TEL. 081-177-5151

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL. 086-5267773

0-0-61 Area : (Rai-Ngan-Wa)ใจกลางตลาด วัดโขดหิน ตั้งอยูบนแหลงชุมชน ตรงขามอนามัย ติดตลาด 7-11 และ

0-0-17.2 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทาวนเฮาส2ชั้น ติดอำเภอระยอง

บเมื าานฉาง นฉาง อง

บเมื านฉาง อง

รหัส CA25182

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส CA25181

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน สุรัตนฟอรเรสตต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

0-0-50.90 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดประชุมมิตร อำเภอบานฉาง ตำบลบานฉาง

ราคา(Price)1,500,000/TEL.081-863-1369 รหัส CA25180 บานฉาง

ราคา(Price) 1,980,000 / TEL.081-863-1369 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.091-747-0880 Mueang บMueng Mueng เมืานฉาง อง รหัส CA25178 บาเมืนฉาง รหัส CA25179 อง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,850,000 / TEL.092-843-4941

ราคา(Price) 3,650,000 / TEL.082-463-5966 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.092-515-2497 ราคา (Price) 350,000 / TEL.089-0947506

Area : 66.70 sq.m บานชมวิว 126/152 ม.1 ซอยหาดน้ำริน เนินกระปรอก

0-0-140 Area : (Rai-Ngan-Wa)อ.บานฉาง จ. ระยอง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

0-0-109 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานวริศรา 1 บานฉาง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

0-0-36.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูหลังวัดประชุมมิตร ซอย เนินกระปรอก ตำบล บานฉาง

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายคอนโด Condo for sale

2-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนดำเชาจากเสนหลักหมูบ า นหนองตะเคียน

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

ราคา(Price) 1,550,000 / TEL.086-604-8325 บานฉาง รหัส CA25177

Area : 23 sq.m สิปภาสคอนโด บานฉาง หลังทีว่ า การ

65


66

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

บาMueang านฉาง นฉาง บBanchang

รหัส CA24176

บานฉาง

รหัส CA24175

ขายบานแฝด House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

บเมื าานฉาง นฉาง อง

รหัส CA24174

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส CA24173

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-28.60 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน พัฒธา2 อำเภอบานฉาง ตำบลบานฉาง

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดประชุมมิตร อำเภอบานฉาง ตำบลบานฉาง

ราคา(Price)1,100,000/TEL.099-1623198 รหัส CA24172 บบาานฉาง นฉาง

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.094-8193879 ราคา(Price) 1,550,000 / TEL.094-551-4165 ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-6319888 Mueang บMueng บานฉาง Mueng เมืานฉาง อง รหัส CA23167 รหัส CA23168 บาเมืนฉาง รหัส CA23169 อง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.081-861-2955 รหัส CA24172 บานฉาง

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-6319888

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.081-861-2955 รหัส CA23166 บานฉาง

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-6319888

0-0-87 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานรมสุข 7 เนินกระปรอก

0-0-87 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานรมสุข 7 เนินกระปรอก

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานฉาง ระยอง 0-0-64 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

0-0-35 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานใจวิลเลจ อำเภอบานฉาง 2 หองนอน 1 หองน้ำ

บาเมืนฉาง อง

รหัส CA23169

0-0-35 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานใจวิลเลจ อำเภอบานฉาง 2 หองนอน 1 หองน้ำ

บานฉาง

รหัส CA23165

ราคา(Price) 1,850,000/TEL.094-4789709 บานฉาง รหัส CA23161

ขายบานเดีย่ ว House for sale ใกลสระน้ำ พลา บานฉาง ระยอง 0-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

โครงการศรีสุขวิลลา หาดพลา บานฉาง ระยอง 0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)

เช าอาคารพาณิ ชHouse Shop House forงfor rentsale ขายทาวน ฮาส 2ยfor ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คLands for ขายที นนเดี ิ นิ เLands sale ขายบ าด่ ด่านเดี ย่ ย่ อนโด วว House for Sale sale ม.เชิ ทะเล ขายที ขายบ for salesale

0-0-42 Area 2อ.บ หยกศู า ใจกลางเมื ง 0-0-19 ใกล เทพระยอง 0-0-0-30 Area::::(Rai-Ngan-Wa) :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area ต.ชากบก 0-0-32 ใกล าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) ต.บ าอนฉาง 25-2-86Area Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 0-0-30 Area าาดพลา นค านยยงรจ.ระยอง 6สี่ด่แหชัหินยกขนำไร นอ้ อพร 20อCมสวนผลไม หชัอ้น32งนอน 20 ห3อาbedroom งน้ toiletมาก 23งtoilet งงน้ สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom ผำำสม มีบำำา20 น1 2หbedroom บรรยากาศดี 3ที2อาคาร งนอน งนอน 12หหอฝองน้

0-0-35.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ระยอง อำเภอบานฉาง ตำบลบานฉาง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-82 Area : (Rai-Ngan-Wa) เลขที่ 60/216 แยกเนินกระปรอก ต.บานฉาง อ.บานฉาง ระยอง

ราคา(Price) 2,900,000 / TEL.094-1696615 Mueang บMueng Mueng เมืานฉาง อง รหัส CA23168

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-82 Area : (Rai-Ngan-Wa) เลขที่ 60/216 แยกเนินกระปรอก ต.บานฉาง อ.บานฉาง ระยอง

ราคา(Price) 2,900,000 / TEL.094-1696615 บานฉาง รหัส CA23164

Home ซ.วัดประชุมมิตร บานฉาง 0-0-87 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) 3,500,000/TEL.091-7470880 รหัส KA21026

0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ในซอยเนินกระปรอก-หาดน้ำริน

ราคา (Price) 1,700,000 / TEL.089-4006600 บานฉาง รหัส CA23167

ขายบานเดีย่ ว House for sale 0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ในซอยเนินกระปรอก-หาดน้ำริน

ราคา (Price) 1,700,000 / TEL.089-4006600 ง Mueang Mueng บานฉาง าอนฉาง รหัส MA12058 บเมื CA23163 CA10001 MA14088

ขายบานเดีเฮย่ าวส House saleforติดsale ถ.สุขมุ วิท ขายทาวน Town for House บานฉาง Area ระยอง: หมู บ า น สินทวี การเดหน น 2ารร.กวงฮั้ว 0-0-21 (Rai-Ngan-Wa) Area3 ห: อ(Rai-Ngan-Wa) 30-1-08 หองนอน งน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.098-6898809 ราคา(Price) 4,900,000 3,790,000 / TEL.081-8789454 TEL.095-734-4888 ง Mueang Mueng บานฉาง าอนฉาง รหัส MA12058 บานฉาง รหัส CA23159 บเมื CA23160 CA10001 MA14088

ขายบานเดี่ยว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

นฉาง บบาานค าย

0-0-55 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดประชุมมิตร อำเภอบานฉาง ตำบลบานฉาง

ขายบานเดี่ยว House for sale หมูบาน Luck

ขายบานเดีย่ ว House for sale

โครงการศรีสุขวิลลา หาดพลา บานฉาง ระยอง 0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) 3,199,999 / TEL.091-7410440 รหัส CA23162 บานฉาง

ราคา(Price) 3,590,000 / TEL.081-8789454 ออางางยย รหั PA13005 PA11002 KA24041 CA18129 นค MA11018 เมื รหั MA14087 บบาาเมื นค รหัสสสPA13005 MA13079 KA16014 CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA14085 PA11003

หางจากถนนสุขุมวิทและสนามบินอูตะเภาเพียง 900 เมตร 0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ขายบานเดีเฮย่ าวส House saleforอ.บsale านฉาง ขายทาวน Town for House ต.สำนักทArea อน ซอยวั ดสมบูรณาราม หนารร.กวงฮั้ว 0-0-21 : (Rai-Ngan-Wa) Area3: ห(Rai-Ngan-Wa) 30-2-0 หองนอน องน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 17,500,000 / TEL.086-1579071 ราคา(Price) 4,900,000 4,000,000 / TEL.085-3225581 TEL.095-734-4888 Mueang Mueang องาย รหัส KA23040 รหัส MA16116 บาเมืนค KA21028 MA16116 บานคาย

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการบานสมบูรณทรัพย 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 Bedroom 1 Toilet

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale ติดถนนสุArea ขุมวิท: ใกล หางเซนทรัลระยอง 0-2-94 (Rai-Ngan-Wa) มีเฟอร นิเจอรวคเมืรบ อมเข อยู หางจากตั องบพรานค าย าเพีอยูย งไดเ3ลยกิโลเมตร

ราคา(Price) 1,800,000/ไร 3,500,000 ราคา(Price) 85,000 //อTEL.087-800-2153 800,000 890,000/ไร TEL.097-943-4854 45,000/เดื น//TEL.089-4033999 /TEL.085-660-9013 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 1,000,000 / TEL.087-940-4416 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.082-476-8303 ราคา(Price) /TEL.081-862-6250 TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000

66

บเมื านฉาง อง

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale ติดถนนสุ ขุมวิsq.m ท ใกลอยู หางเซนทรั Area :320 เลยแยกวัลระยอง ดตาขัน มีเฟอร ิเจอรครบ พรอมเข500 าอยูเมตร  ไดเลย แล วเลี้ยนวขวาประมาณรงค

ราคา(Price) 3,900,000 / TEL.099-9096569


CLASSIFIED “CLASSIFIED” บBankhai ายาย นฉาง บาบนค าานค

รหัส KA23039

บานคาย

รหัส KA23038

นฉาง บบาานค าย

รหัส KA23037

ขายบานเดีย่ ว House for sale

Mueang งาย บเมื าอ นค

67

รหัสสMA16116 KA23036 รหั

เชขายบ าคอนโด for rent านเดีCondo ่ยว House for Banyan sale Terrace

ขายบานเดีย่ ว House for sale อ.บานคาย จ. ระยอง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) เมืเมือองง 3,500,000 / TEL.086-3801517 PA13005 PA11002 KA23035 CA18129 รหัสสสสPA13005 MA11018 MA14087 บานคาย รหั KA16014 รหั CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA14085 PA11003

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.084-0005570 นฉาง บบาานค าย รหัส KA23034

ราคา(Price) 4,980,000 / TEL.091-697-5349 ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.085-3977974 องาย รหัส KA20017 รหัส MA16116 บMueang าเมืนค KA21025 MA16116 บMueang านคาย

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

ราคา(Price) 1,800,000/ไร 3,500,000 TEL.085-660-9013 ราคา(Price) 85,000 / TEL.087-800-2153 2,275,000 TEL.061-8247806 890,000/ไร TEL.097-943-4854 ราคา(Price) TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.082-4568859 ราคา(Price) 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 /// /TEL.081-862-6250 Mueang แกลง เมือองง Mueng เมื รหัส GA25033 รหัส GA25034 านค นฉาง บบาแกลง าย

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.089-685-1441 Klaeng Mueang แกลง GA25032 Mueng เมือง Pluakdang Mueng รหั MA14087 PA13005 PA11002 MA13068 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038

ราคา(Price) 1,700,000 / TEL.086-989-9791

ขายบานเดีย่ ว House for Sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for Sale

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.092-282-0371

ราคา(Price) 3,100,000 / TEL.090-120-8032

ราคา(Price) 2,500,000 / 090-3917675

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ขายทาวน ฮาส 2 for ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คLands ขายที นิ นิ เLands sale ย่ อนโด ว House for Sale sale ม.เชิงfor ทะเลsale ขายทีาด่ ด่ นเดี ขายบ House forfor salesale

0-0-19 :: :(Rai-Ngan-Wa) ใกล 0-0-0-30 Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีแหครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area ต.ชากบก 0-0-32 ใกล ยกศู นยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ต.บ านฉาง 25-2-86Area Area :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 0-0-30 23งtoilet ชั้น32 2หอฝยงน้ งนบ สระว งนอน 1 bedroom พร อCามสวนผลไม ผำาสม มียบำาน1 2หอหลั บรรยากาศดี มาก 3ทีอาคาร งนอน 3 าbedroom สี่ด่แหินยกขนำไร อยู ซออยข งโรงเรี นค ายน้

ใกลทะเลแหลมแมพิมพ ใกลอณุเสาวรียสุนทรภู 1.3-0-0 Area :(Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.061-793-9942

บาแกลง นคาย

รหัส GA24028

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ถนนคลองชางตาย ตำบลหนอนตะพาน อำเภอบานคาย ระยอง

0-0-25 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานวังใหมวินลา 103/1ม.4ต.หนองบัว อ.บานคาย

1-0-0 Area :(Rai-Ngan-Wa) ขางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง

แกลง

รหัส GA23027

Area : 220 sq.m อ.บานคาย จ. ระยอง 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ติดถนนสุArea ขุมวิท: ใกล หางเซนทรัลระยอง 0-3-20 (Rai-Ngan-Wa)เยื ้องอนามัยหนองตะแบก นิเจอรค2รบ าอยู ไดเลย 2 toilet 2มีเฟอร หองนอน หอพร งน้ำอมเข 2 bedroom

ติ1-2-0 ดถนนสุArea ขุมวิท: (Rai-Ngan-Wa)ใกล ใกลหางเซนทรัลระยองวัดตาขัน มี2เฟอร นิเจอรค1รบหอพร าอยู ไดเลย 1 toilet หองนอน งน้อำ มเข 2 bedroom

ติดถนนสุขุมวิท:(Rai-Ngan-Wa) ใกลหางเซนทรัลระยอง 0-0-17Area ใกลวัดตาขัน นิเจอรค3รบ าอยู ไดเลย 2 toilet 3มีเฟอร หองนอน หอพร งน้ำอมเข 3 bedroom

แกลง

รหัส GA25031

0-0-85 Area :(Rai-Ngan-Wa) ต.ปากน้ำประแสร อ.แกลง 0-0-135 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการ หินสวยน้ำใส 3 หองนอน 3 หองน้ำ จ.ระยอง 5 หองนอน 3 หองน้ำ

รหัส GA23025 แกลง Pluakdaeng

แกลง

รหัส

GA22016

REC

ขายบานแฝด House for Sale บานเอือ้ อาทร โครงการทุง ควายกิน 2 (ประแสร 2)

ขายบานเดีย่ ว House for Sale อ. แกลง จ.ระยอง

ขายบานเดีย่ ว House for Sale

ราคา(Price) 690,000 / TEL.089-6928294

ราคา(Price) 11,200,000 / TEL.095-9935242

ราคา(Price)1,500,000 / TEL.091-8199518

0-0-21 Area :(Rai-Ngan-Wa)

านค นฉาง บบาแกลง าย

รหัส GA23023

ขายบานเดีย่ ว House for Sale อยู ในโครงการ ร็อคการเดนท บีช รีสอรท ระยอง หางทะเลแค 600 ม. 0-1-16 Area :(Rai-Ngan-Wa) ราคา(Price) 3,300,000 / TEL.094-557-8976

บาแกลง นคาย

รหัส GA19009

ขายทีด่ นิ Lands for sale

20-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนน 3004(ถ.คลองปาไม) ต.กระแสบน

ราคา(Price) 500,000/ไร / TEL.081-920-1120

1-0-0 Area :(Rai-Ngan-Wa)

Mueang แกลง เมือองง Mueng เมื

รหัส GA23022

ขายบานเดีย่ ว House for sale แหลมแมพมิ พ Area : 530 qs.m 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,450,000 / TEL.081-4424429

แกลง

รหัส GA20015

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 29.60 sq.m. ภูผาธารา หาดแมพิมพ พรอมเฟอรนิเจอรบิ้วอินสวยงาม

ราคา(Price) 6,400,000 / TEL.081-659-5151

0-3-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) อ. แกลง จ.ระยอง 3 หองนอน 1 หองน้ำ

Klaeng Mueang แกลง GA23021 Mueng เมือง Pluakdang Mueng รหั MA14087 PA13005 PA11002 MA13068 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038

ขายบานเดีย่ ว House for sale วิลลาติดชายหาดสวนสนระยอง Area : 26 0 qs.m

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.094-4786846

แกลง Klaeng แกลง Mueang เมื อง Mueng Mueng

รหัส

GA25030

OMM

END

ED

ขายทีด่ นิ Lands for sale

33-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ ติดทะเล หาดสวนตัว ใกลสวนหินร็อคการเดนบีชรีสอรท

ราคา(Price) 95,000,000 / TEL.081-874-7072

แกลง

รหัส GA23020

ขายบานเดีย่ ว House for Sale

0-3-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ 2 ใกลถนนสุขมุ วิท มีทางเขาออก 2 ทาง

ราคา(Price) 2,500,000 / 090-3917675

แกลง

รหัส GA25029

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for Sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,100,000 / TEL.090-3917675

ราคา(Price) 216,000,000 / TEL.082-514-7546

0-0-59 Area : (Rai-Ngan-Wa) อ.แกลง ระยอง 2 หองนอน 1 หองน้ำ

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

0-0-69 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการบานฟาใส ตลาดสามยาน อ.แกลง จ.ระยอง

67


68

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

นิคMueang ฒนา บมพั านฉาง

รหัส NA25031

ขายบานเดีย่ ว House for sale

หมูบ า นมาบขาสวีทโฮม ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa)

คมพั มพัฒ ฒนา นา นินิPluakdaeng คPluakdang Mueang

รหัสส PA13005 NA12013 NA25030 CA10001 MA14085 รหั PA11003

ขายดาวน Condo ขายบ านเดีคย่ อนโด ว House for for salesale

0-0-0-30Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) ดีคอนโดนคร 0-0-70.90 Area (Rai-Ngan-Wa) 0-0-21 : (Rai-Ngan-Wa) บานเอื ้ออาทร ชั้น12หตฝอนงน้ งโสระว าbedroom ยน้นิำค1มพัหฒ องนอน 1 bedroom อยู บาCนเพชรรั ฮม นา 2อาคาร หหอมูงนอน ำ 2ซ3 1 toilet

Mueang นิคเมื ฒ ง นา บมพั าอนฉาง

NA25028 รหัส MA16117 CA10001

นิPluakdang คMueang มพัฒนา

รหัส NA25027

ขายบาานเดี นเดีย่ย่ วว House House for ขายบ for sale sale ม.บุญรักษา 2 0-0-69 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ซ.4สาย9 ซอยวัดโขดหิน-เขาไผ 0-0-43 2 หคอมพั งนอน หอตงน้ ำ 2 bedroom 2 toilet ต.นิ ฒนา2ใกล ลาดหนองบอน

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-58 Area : (Rai-Ngan-Wa) นิคมพัฒนา ซอย 4 (ตรงขามอบต.)

ราคา(Price) 1,600,000/ TEL.088-249-1621 นิคMueang ฒนา รหัส NA23024 บมพั านฉาง

นินิPluakdaeng คPluakdang คมพั มพัฒ ฒนา นา Mueang

ราคา(Price)2,350,000 85,000/ //TEL.087-981-9316 TEL.087-800-2153 ราคา(Price) TEL.085-741-6782 600,000 NA12013 NA23023 CA10001 รหัส PA13005 MA14085 PA11003

ราคา(Price) ราคา(Price)1,150,000 2,500,000/ /TEL.085-191-4388 TEL.083-112-8523 ราคา(Price) 1,990,000 / TEL.087-539-1815 Mueang นิคเมื ฒ ง นา นิPluakdang คMueang มพัฒนา บมพั าอนฉาง NA23022 รหัส NA23021 รหัส MA16117 CA10001

ขายบานเดีย่ ว House for sale อยูใกล

ขายดาวน Condo ขายบ านเดีคย่ อนโด ว House for for salesale

ขายบาานเดี นเดีย่ย่ วว House House for ขายบ for sale sale ม.บุญรักษา 2 0-0-69 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู ซอยวั ดโขดหิรนมย -เขาไผ 0-0-58 บานพรภิ มาบขา 2 หตอลาดนิ งนอนคมพั 2ฒ หอนางน้ำ 2 bedroom 2 toilet ใกล

ขายบานเดีย่ ว House for sale

นิคมพัฒนา

นิคมพัฒนา

มหาลัยพระจอมเกลา (วิทยาเขต) 500 เมตร 1-1-50 Area : (Rai-Ngan-Wa)

0-0-0-30Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)อยู ดี ใกล คอนโดนคร 0-0-35 0-0-21 บานเอื ้ออบต.นิ อาทร คมพัฒนา Cจากแยกนิ ชั้น12หฝอคงน้ งมพั สระว ยน้3ำ 1กมหองนอน 1 bedroom สาย 2อาคาร หอ13งนอน ำฒ 2 านา bedroom 1 toilet

ราคา(Price)1,350,000 85,000/ //TEL.087-981-9316 TEL.087-800-2153 TEL.089-9212139 ราคา(Price) 14,500,000/ TEL.081-8616294 ราคา(Price) 600,000 นิคมพัฒนา รหั รหัส NA23020 นิคMueang มพัฒนา MA16118 รหัสส NA23019 CA10001

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทำเลใกล โรงงานโนวาสตีล เขาออกไดหลายทาง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) ราคา(Price) 2,700,000 2,500,000/ /TEL.089-6690954 TEL.083-112-8523 ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.081-6319888 รหัส NA23018

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-51 Area : (Rai-Ngan-Wa) "ซอย12 หลังวัดนพเกา แยกขนำไรติดถนนสาย36

ราคา(Price) 1,550,000 / TEL.081-6319888 ราคา(Price) 1,580,000 / TEL.094-1696615 รหัส PA13005 PA11002 Pluakdaeng นิคMueang มพัฒนา รหัส NA22015 NA23016 MA12038 นิPluakdang คMueang มพัฒนา

0-0-54.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน รุงเรืองรัศมี นิคมพัฒนา ระยอง

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 40/8 หมู6 ซอย5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

รหัส NA23017

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-18.3 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน มาบขาสวีทโฮม เลขที่ 110/46 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ราคา(Price) 990,000 / TEL.097-0064100

ราคา(Price) 1,690,000 / TEL.086-1480512 Mueang เมือฒงนา MA16118 นิคมพั รหัส NA22014

นิคมพัฒนา

ขายโกดั ง Warehouse forsale sale ขายบ านเดี ย่ ว House for

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส NA21010

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-18.8 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยจับบาง เลขที่ 16/11 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

0-0-82Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ไฟฟใกล 0-1-0 าถึรงานต มีเพ�นอทางรั นบานก 0-1-30 Area องนอน4 ห2อกว หงอหางน้ ำ6 3เมตร bedroom 2 toilet เขมี3หา-ออกสะดวก งองน้ อหงแถว ำในตั ว บรรยากาศดี

ราคา(Price) 1,130,000 / TEL.091-7205781 นิคมพัฒนา รหัส NA21007

ราคา(Price) 470,000 / TEL.084-1177718

ขายดาวน คLands อนโดforfor Condo ขายที ขายทีด่ ด่นิ นิ Land sale salefor sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-0-30 Area (Rai-Ngan-Wa) ดีคอนโดนคร 2-0-0 25-2-86 AreaArea : (Rai-Ngan-Wa) :: (Rai-Ngan-Wa) สาย 15 นิคมพัฒนา อาคาร ชั้น 2 ฝงสระวายน้ำ 1 หองนอน 1 bedroom ซอย สี่แยกขนำไร 5-6Cระยอง

ราคา(Price)1,200,000/ไร 85,000 / TEL.087-800-2153 ราคา(Price) / TEL.095-859-8299 นิคMueang มพั เมื อฒ ง นา MA16118 รหัส NA21013

ขายที ด่ นิ งLands for sale ขายโกดั Warehouse for sale

50-0-0 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุด 4-1-86 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกล ถนนสาย 36-มาบตาพุ โรงงาน 4 อาคาร Officeด1-ระยอง หลัง ชุดราคา กิโลชัง่ รถ 150 ตัน

ราคา(Price) 800,000/ไร / TEL.095-859-8299

68

เชาบด่ าอนเดี ย่ วสองชั House ขายที นิ งแถว Land forน้ rent ด่ นิ for ซอย rent 7 ขายห House for ทีsale

นิคมพัฒนา

รหัส NA20003

0-2-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ถนนสาย 36 (สายบางนา-ตราด) ใกลเทศบาลมะขามคูเพียง 2 กม. รหัส CA19132++++

ราคา(Price) 700,000 / TEL.081-753-0794 องฒนา นิคเมืมพั รหัส NA21012

ขายทีด่ นิ Lands for sale

108-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.มะขามคู นิคมพัฒนา ซอย 7

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) 0-1-10 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุด โรงงาน 4 อาคาร Office 1 หลัง ชุดกิโลชัง่ รถ 150 ตัน อยู  ใจกลางขุ มชนตลาดซอย13

รหัส CA19132++++

ราคา(Price) TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.081-430-2653 ราคา(Price)57,000,000 1,800,000 / TEL.097-0798494 MA16118 รหัส NA20004 นิคMueang มพัฒนา านฉาง รหัส NA21011 นิคบมพั ฒนา

ขายอาคารพาณิชย Shop house for sale

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูตรงขามวัดกระเฉท 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ขายบานเดีย่ ว House for sale

Area : 84 sq.m. โครงการบานเอื้ออาทรมะขามคู

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.096-056-4155 ราคา(Price) 650,000 / TEL.087-981-9316 รหัสส NA21009 MA16116 KA15012 านฉาง รหั านฉาง รหัส NA21008 นิคบMueang มพั ฒนา นิคบมพั ฒนา เมือง

ขายทีด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) 1,500,000/ไร / TEL.089-811-8049

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลเแยกมาบขา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

37-3-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) ระหวางแยกมาบขา-แยกหนองบอน ระยอง ราคา(Price) 2,000,000/ไร / TEL.095-859-8299

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

ขายทีด่ นิ Land for sale

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนาติดถนนสาย 36 ต.มะขามคู-แยกหนองบอน ราคา(Price) 7,000,000/ไร / TEL.095-859-8299


6969


70 70


แชรสุดยอดที่อยูอาศัย

ในระยอง... ใหคุณ PROPERTY FAIR

21 - 27 ตุลาคม 2558

2015

RAYONG

ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

จองบาน ภายในงาน

ลุนรับ จัดโดย :

RAYONG

71 71


72


73


โครงการบานเพ็ชรรัตน เลคว�วล 4

สังคมเหนือระดับ บนทำเลศักยภาพ 7474


เปดจองแลววันนี้ ติดถนนบายพาส สาย 36 บทสรุปของรสนิยมที่เหนือกว‹า… ที่หาไม‹ไดŒอีกแลŒว ห‹างจากเซ็นทรัลระยองเพ�ยง 2 นาที คุŒมค‹าในทุกรายละเอียด ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

โทร.

038 023 597 081 467 1817

75

75


Profile for Baan-D

Rayong issue 02 Vol.25 0ct. 2015  

Rayong issue 02 Vol.25 0ct. 2015  

Advertisement