Page 1

1


�พ ศษ บ. เ าคา .59 ล 110% ร  าวน พ�ยง 1 กูŒ ไดŒ ด ลุด .ม. เ บาท ห ง หŒอ .1 ตร ,000 36 �ยง 10 เพ จอง

หŒองเช‹าราคาพ�เศษ เร��มตŒน 7,500.-

บŒานเดี่ยว

ยูนิตพ�เศษ รับของแถม

ชุด Build-in, สัญญาณกันขโมย

และแอรหŒองนอนใหญ‹

www.vanahome.com

เพิ่ม เพ�ยง 6 หลัง สุดทŒาย

2


โปรแรงๆ !! อาคารพาณิชย พรŒอมที่จอดรถ

3.75

ลŒาน เฟสสุดทŒาย แถมรถ Toyota Yaris 1 คัน*

แถมจร�ง ไม‹ตŒองลุŒน !!

*เง�่อนไขเปšนไปตามที่บร�ษัทกำหนด

“บานตนทุน” เดิมเฟสสุดทาย โปรฯ แรง กวา 300,000 บาท 3


“บานเดี่ยวตากอากาศ ริมหาดแมรำพึง เพรียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวก”

4


เปดบŒานรุ‹นใหม‹ติดทะเล ของแถม 8 รายการ เร��มเพ�ยง 4.99 ลบ.* พรŒอมรับขŒอเสนอพ�เศษอีกมากมายที่โครงการ โทร. 081-257-7174

เจาของโครงการและผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซา วิลล (ระยอง 2553) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553071843 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ชำระเต็มมูลคาแลว) สำนักงานตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหาคร 10120 กรรมการผูจัดการ : นายไพโรจน วัฒนวโรดม โครงการกอสรางบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 เลขที่ดิน : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 93, 94 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ : 68 ไร 3 งาน 70.8 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยการกอสรางเฟสที่ 1 คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 30 วันหลังจากชำระราคาครบถวนแลว ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในโครงการไมติดจำนอง หรือมีภาระผูกพันใดๆ สถานะของการขออนุญาตจัดสรร : อยูระหวางการยื่นขออนุญาตจัดสรร หมายเหตุ : รูปภาพท้ังหมดตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนรูปจำลอง และใชเพื่อวัตถุประสงค ในการโฆษณาเทานั้น

5


TEL. 038-026-108 , 088-223-0006

ครบครันสิ�งอำนวยความสะดวก คลับเฮŒาส ฟ�ตเนสสระว‹ายน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย กลŒองวงจรปดรอบโครงการ

อี ก หนึ ่ ง โครงการคุ ณ ภาพจากเติ ม ทรั พ ย

àµÔÁ·ÃѾ »ÒϤÎÔÅŏ 1

www.termsub.com 6


TEL. 038-026-108 , 088-223-0006

ครบครันสิ�งอำนวยความสะดวก คลับเฮŒาส ฟ�ตเนสสระว‹ายน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย กลŒองวงจรปดรอบโครงการ

อี ก หนึ ่ ง โครงการคุ ณ ภาพจากเติ ม ทรั พ ย

àµÔÁ·ÃѾ »ÒϤÎÔÅŏ 1

www.termsub.com 7


EDITOR’s TALK ปท่ี 2 ฉบับที่ 23 เดือนสิงหาคม 2558

Vol.23

เขาสูเดือนสิงหาคมอยางเปนทางการ พูดถึงเดือนนี้ แลวเช�อวาใครๆ ก็คงจะคิดถึงแม แมวาชวงนี้เศรษฐกิจบานเรา ยังไมดีเทาที่ควร จนทำใหไมสามารถที่จะซื้อของขวัญแพงๆ ให กับแมได แตอยาลืมนะครับวาความสุขมันหาไดงา ยแคเริม่ จากตัวเรา บอกรักแมสักคำ หรือกลับบานไปทานขาวพรอมหนาพรอมตา กับที่บานใชเวลารวมกันใหมันพิเศษขึ้นอีกหนอย นี่เปนความสุข แทจริง ที่เงินทองไมสามารถซื้อมาได…ที่สำคัญอยาลืมดูแล สุขภาพกายและสุขภาพใจทั้งของตัวเองและครอบครัวดวยครับ

นรา รัตนนราทร บรรณาธิการบริหาร

WHERE TO FIND

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDEMAG

A TEAM บรรณาธิการบริหาร : นรา รัตนนราทร บรรณาธิการ : นรา รัตนนราทร กองบรรณาธิการ : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวธันยชนก ไสยวรรณ, นางศัลยา ชนะสกุล, นางสาวอทิตยา วิรัชมงคลชัย, นางสาวมีนา พลยุทธภูมิ, นายพงษธร ควัฒนกุล, นายคำแสน สรเสริญ ฝายออกแบบ : นางสาวอทิตยา วิรัชมงคลชัย, นายอุกฤษ นิลทอง ชางภาพ : นายศักดิ์ชัย เนียมเทศ, นายพีรยุทธ มาลัยทอง เรียบเรียง/พิสูจนอักษร : นางสาววนิดา ช�นเปล�อง, นายเตชิต รอดเชียง บัญชี/การเงิน : นางสาวมณิชญา ศรีประสิทธิ์, นางสาววารุณี เจริญศรี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ทายมานิต เล็กโลง บริหารงานลูกคา : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวศุทธินี ณ นคร สำนักงาน : บริษัท เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 พิมพที่ : โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ : บริษัท เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

8

092-119-5889 092-223-9220 094-558-2139


99


ปท่ี 2 ฉบับที่ 23 เดือน สิงหาคม 2558

Vol.23

16,18 News & Events

58 Property Tips

รับประกัน สำคัญไฉน

20 Property Inside

คุณวรัญู ประทีปสกุลทอง ระยอง “ตังเซง”

22 Project Review

CRYSTAL JADE HOTEL

60 62 THE LIVING STYLE Eating Out The Jam Factory โกดังเกา เลาใหม

24 INTERVIEW

อัพเดตอสังหาฯ ตะวันออก คุณสัมมา คีตสิน

64 Hotel & Travel

ลำภาชี เลคฮิลล สวรรคสำหรับการ พักผอน

ในน้ำมีปลา ในนามีขาว

56 26 Property Knowledge ทิศทางธรรม

ขอดี..เม�อกูซื้อบานกับสหกรณ แม..ครูคนแรกกของลูก

66 Home&Design

DODERN GARDEN

68-79 Classified

บาน ที่ดิน คอนโด มือสอง ฝากซื้อ ฝากขาย ฟรี !!

ZONING 52-61

2-51

Rayong / ระยอง

วานา เรียลตี้ คาซา ซีไซด The Area เพ็ชรรัตน เลควิลล เพลินใจ กรุป กุญชรสิริ The Land Scape Condo

10

ไพรเวท พารค Y.E.S Condo บุญถาวร 7 บานกลางใจ อัลติเมท คอนโด ธราริน The nine condo

The Deco ธาราญา วนาริน ศักดิ์สายธาร The Canal Condo ทรัพยแสนลาน The Rich

The Scene Sippothai รมยนลิน ร็อคฮิลล The Capital Town The Cottage อารยา

Design, Materials and Construction Home Mart ระยองเคหะภัณฑ Conwood มัง่ คัง่ กรุป ระยองตังเซง แปซิฟก ไพพ MAX เคร�องกรองน้ำ Cotco Group Air Eastern


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

พ�100,000 เศษ

รับเง�นสด

100,000 บาท

วันโอน หร�ออยู‹ฟร� 1 ป‚ ไม‹ตŒองผ‹อนธนาคาร

ไม‹ตŒองดาวน เขŒาอยู‹ไดŒเลย

1111


12 12


3

. 038-023-597 , 081-467-1817

13 13


1414


15

15


16

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ดาว ประเทศไทย ขยายผลโครงการ “หองเรียนเคมีดาว” จัดอบรมครูวิทยาศาสตรรุนที่ 2 ตอยอดการศึกษา วิทยาศาสตรไทยสูภาคตะวันออก ระยอง 24 มิถุนายน 2558 – กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย รวมกับ สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี สนับสนุนศักยภาพวิทยาศาสตรไทยอยางตอเนือ่ ง โดยขยายผลการศึกษาของโครงการ “หองเรียนเคมีดาว” ในเขตภูมิภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาตัว จัดการอบรมครูวทิ ยาศาสตรรนุ ที่ 2 รวมทัง้ นำครูตน แบบดีเดนดานวิทยาศาสตรทผ่ี า นการฝกอบรมอยางเขมขนจากรุน ที่ 1 มาชวยถายทอดเทคนิค ปฎิบตั กิ ารเคมีแบบยอสวนแกอาจารยผรู บั ผิดชอบการเรียนการสอนวิชา ดานวิทยาศาสตรในโรงเรียนจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา กวา 30 โรงเรียน

โครงการหัวใจอาสาทาสีอาคารและปรับปรุงพัฒนา บริเวณโรงเรียนฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองฆอ รวมกับบริษทั ไออารพซี ี จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการหัวใจอาสาทาสี อาคารและปรับปรุงพัฒนาบริเวณโรงเรียนฯ โดยมีนายชัชวาล สดภิบาล ประธานกรรมการสถานศึกษา กลาวตอนรับและกลาวขอบคุณ พนักงาน หัวใจอาสาไออารพซี ี ทีม่ ารวมดวยชวยกันพัฒนาโรงเรียน ซึง่ มีกจิ กรรม แบงออกเปน 4 กลุม งาน ทาสีอาคารเรียน ขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณ โรงเรียน ปรับปรุงภูมทิ ศั นรอบอาคารเรียน ปรับปรุงภูมทิ ศั นสวนเรียนรู บุคคลสำคัญของโลก หลังจากเสร็จกิจกรรมทางโรงเรียนไดเตรียมอาหาร ใหกบั พนักงานหัวใจอาสาฯ รับประทานรวมกันกับคณะครูและกรรมการ สถานศึกษาอยางเปนกันเองเพราะบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญกับชุมชนและสิง่ แวดลอม พรอมทีจ่ ะกาวไปดวยกันอยางยัง่ ยืน 16

พนักงานจิตอาสาเอสซีจี เคมิคอลส จัดกิจกรรม ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน เมื ่ อ เร็ ว ๆ นี ้ ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานบริ ษ ั ท มาบตาพุ ด แทงค เทอรมินัล จำกัด และ บริษัท ระยองเทอรมินัล จำกัด (RTC) ใน เอสซีจี เคมิคอลส รวมกับชุมชนหนองแตงเม ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนตากวนกลุมประมงเรือเล็กตากวนอาวประดู และนองๆ นักเรียนโรงเรียนวัดตากวน รวม 100 คน ชวยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใหชุมชน ดวยการปลูกตนพะยุงและตนหูกระจง 130 ตน ณ สวน เฉลิมพระเกียรติพทุ ธอุทยานกรอกยายชา และปลูกตนสะเดา 110 ตน ตนขี้เหล็ก 110 ตน บริเวณริมคลองน้ำหูหลังวัดตากวน เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน สรางความรักความสามัคคี และความ สัมพันธอันดี ระหวางชุมชนและโรงงานใหสามารถอยูรวมกันได อยางยั่งยืน

กลุม ปตท. มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จัดวางปะการังเทียม เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายสมชาย กูใหญ ผูช ว ยกรรมการ ผูจัดการใหญแยกกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผูบ ริหาร กลุม ปตท. มอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการ จัดวางปะการังเทียมเพื่อฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและเปนแหลง ทองเที่ยวดำน้ำจังหวัดระยอง” เปนจำนวนเงิน 10,000,000 บาท แก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจังหวัดระยอง ณ ศูนย ราชการจังหวัดระยอง มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ป ตั้งแตป 2558 – 2559 ทัง้ นีโ้ ครงการดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ เปนการตระหนัก ถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง โดยการฟน ฟูปะการังธรรมชาติใหเปนแหลงอาศัยของทรัพยากรสัตว ทะเลและเปนแนวปองกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศในทะเล เปน การคืนความสมบูรณใหแกทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยางยัง่ ยืน


17


18

NEWS & EVENTS

มหกรรม แบงครฐั เพือ่ ประชาชน

สุขนิเวศน 10 เปดตัวอยางเปนทางการ มาบขา – ระยอง

เปดตัวอยางเปนทางการแลวกับโครงการ “สุขนิเศน 10” อาคารพานิชย มหกรรมแบงครฐั เพือ่ ประชาชน รับบริการทางการเงินเงือ่ นไขพิเศษ 3 ชั้น หนากวาง 4 เมตร 3 หองนอน 3 หองน้ำ และทาวนโฮม 2 ชั้น ปรึกษาปญหาธุรกิจ ฟรี! และรวมลุนรับของรางวัลมากมาย ที่ หนากวาง 6 เมตรงใกลแยกมาบขา ดวยโปรโมชัน่ สุดพิเศษ สำหรับผูจ อง เซ็นทรัลระยอง วันที่ 27-28 มิ.ย ที่ผานมากับขอเสนอดอกเบี้ยต่ำ ภายในงาน โดยมีคุณ วิชัย สวาทยานนท เปนประธานในพิธี พรอมทั้ง สื่อมวลชลและแขกผูมีเกียรติมากมายภายในงาน พิเศษ ภายในงานเพียง 5,000 ลานบาททั่วประเทศ

18

www.lightupdesign.com

Tel : 094-415-9664


1919


20

PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

¤Ø³ÇÃÑސ٠»ÃзջʡØŷͧ

¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà ºÃÔÉÑ· ÃÐÂͧµÑ§à«‹§ 1993 ¨Ó¡Ñ´

สำหรับผูท ส่ี ญ ั จรไปมาบนถนนบางนา-ตราด สาย 36 ใกลกับวัดทับมา คงคุนหูคุนตากับชื่อบริษัท ระยองตังเซง 1993 จำกัด ที่เปดเปนกิจการจำหนาย วัสดุกอ สรางและเหล็กรูปพรรณ ซึง่ ในวันนีท้ ายาทรุน ที่ 3 อยางคุณวรัญู ประทีปสกุลทอง ผูจัดการบริษัทฯ ไดใหเกียรติมาพูดคุยกับเรา... กอนอื่นอยากใหเลาสักนิด ทำไมถึงมาเปน “ระยองตังเซง” คำวา "ตัง้ ตังเซง" มาจากอากงผมครับ นายทวี ประทีปสกุลทอง ตอนนัน้ ทานทำกิจการคาวัสดุกอ สรางและไมแปรรูปทุกชนิด จนมา ถึงรุนคุณพอผม นายวิรัช ประทีปสกุลทอง ทานไดออกมาเปด บริษทั ใชชอ่ื วา ระยองตังเซง 1993 โดยทีย่ งั ดำเนินกิจการจำหนาย วัสดุกอสรางอยูเหมือนเดิม เราเนนที่สินคาโครงสรางและเหล็ก รูปพรรณเปนหลัก จนมาถึงผมตอนนี้ถาใหนับจริงๆ ก็เปนรุนที่ 3 ครับ อะไรที่ทำใหระยองตังเซงประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ที่สำคัญเริ่มจากความคิดที่ถูกปลูกฝงกันมา คือ "การเอาใจเขา มาใสใจเรา" เราชอบสิง่ ไหนประทับใจอะไรก็ปฏิบตั กิ บั ลูกคาหรือคูค า และพนักงานของเราแบบนั้น สิ่งไหนที่เราไมชอบไมประทับใจก็จะ ไมปฏิบัติ โดยทั้งหมดนี้ก็ตองอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยและ สม่ำเสมอดวยครับ มาถึงทายาทรุน ที่ 3 อยางคุณวรัญู มีแนวคิดหรือหลักในการ พัฒนาธุรกิจใหเจริญกาวหนาขึ้นไปอยางไร ผมพยายามทำใหรานมีสินคาแปลกใหมอยูตลอดเวลา คือไม อยากใหลูกคารูสึกเบื่อและจำเจ เราจำหนายสินคาที่มีนวัตกรรม ใหมๆ ที่ทำใหผูใชมีความสะดวกสบายมากขึ้นและลดตนทุนคา กอสราง ถาในดานของการบริหาร ผมจะใหความสำคัญกับบุคลากร มากขึน้ โดยเนนทีค่ วามสุขในการทำงาน เพราะตัวผมเองเชือ่ วาคน ทีม่ คี วามสุขจะสามารถสรางงานทีด่ ใี หกบั เราได นอกจากนีผ้ มยังได ปรับปรุงระบบงานใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย 20

ภาพถายโดย Studio 21

เอื้อเฟอสถานที่โดย โตโยตาพาวิเลี่ยน


“¼Á㹰ҹеÑÇá·¹¡çÍÂÒ¡¨Ð½Ò¡¶Ö§·‹Ò¹·Õè ¡ÓÅѧàÅ×Í¡ËÒÇÑÊ´Ø¡Í‹ ÊÌҧáÅÐàËÅç¡¡‹ÍÊÌҧ¹Ð¤ÃѺ ÅͧãËŒâÍ¡ÒÊÌҹàÅç¡æ ¢Í§ªÒÇÃÐÂͧÍ‹ҧàÃÒ ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÃѺ㪌·‹Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¼ÁÍÂÒ¡¨Ð¢Íº¤Ø³ ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹·ÕèãËŒ¡ÒÃʹѺʹعàÃÒ໚¹Í‹ҧ´ÕÁÒ â´ÂµÅÍ´äÇŒ ³ âÍ¡ÒʹÕ鴌ǔ

นอกเหนือจากเรื่องการบริหาร อยากใหพูดถึงสินคาของระยอง ตังเซงสักนิด อยางทีบ่ อกในตอนตนครับ หลักๆ สินคาทีจ่ ำหนายยังคงเปนสินคา งานโครงสราง โดยเนนเปนสินคาจำพวกเหล็กเสนกลม เหล็กขอออย เหล็กรูปพรรณ เหล็กเคลือบสังกะสี แตเพิม่ ความหลากหลายของขนาด และน้ำหนัก เพือ่ รองรับกับความตองการของตลาดทีม่ ากขึน้ ในปจจุบนั เรียกไดวา ถาเปนลูกคาโครงการหรือลูกคาทัว่ ไปมาทีเ่ รารับรองวาไดของ โครงสรางครบเลยครับ

Waranyu Pratipsakultong, Manager of Rayong Tang Seng 1993 is the Rayong descendant and the third generation of the construction materials and steels supplier. The key success of his business is honestly and consistently “to treat others the way you want to be treated”. “I attempt to provide new and innovated products that can simplify the work with less cost. In management, I value on

ไดฟง แบบนีแ้ ลว เอาเปนวาถาใครทีก่ ำลังมองหา สินคากอสรางหรือโครงสรางก็อยาลืมนึกถึง บริษัท ระยองตังเซง 1993 จำกัด สำนักงานตัง้ อยูเ ลขที่ 22/3 ม.4 ถนนบางนา-ตราด สาย 36 อำเภอเมืองระยอง ใกลกับวัดทับมา หรือสามารถติดตอสอบถามไดที่ เบอร 038-875334

personnel and focus on working happiness. I believe happy people can generate excellent job for the business” Main products of Rayong Tang Seng are structural materials and steels in various types, sizes and weights to accommodate the market’s needs. If you are looking for structural materials and steels, give Rayong Tang Seng a chance to serve your needs. We are great appreciated and thank for your continually support.

21


22

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

·Õ่¹Õ่...¤Ø³¨Ð¾º¡Ñº¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õ่ͺÍØ‹¹ ´ŒÇÂÁҵðҹ à·Õº෋ҡѺâçáÃÁÃдѺÊÕ่´ÒÇ àÃÒÁͺ¡ÒúÃÔ¡Òà ·Õ ่ à »š ¹ ¡Ñ ¹ àͧ áÅÐ์ ¹ ¤ÇÒÁ¾Ö § ¾Í㨢ͧÅÙ ¡ ¤Œ Ò à»š ¹ ÊÓ¤ÑÞ àÃÔ่Á¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ªØ´ÊÕÊŒÁÊ´ãÊ ·Õ่ãËŒ¤ÇÒÁ ÃÙŒÊÖ¡Ê´ª×่¹·Ø¡¤ÃÑ้§·Õ่¾ºàË็¹ ¡Ò÷ѡ·Ò´ŒÇÂÃÍÂÂÔ้Á áÅФÇÒÁ¨Ãԧ㨠¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃã¹·Ø¡æ ª‹Ç§àÇÅÒ

ตัวอาคารรูปแบบ Modern Tropical ที่เราบรรจง ออกแบบใหสอดคลองกับภูมอิ ากาศของเมืองระยอง ผสมผสาน การตกแตงทีป่ ระยุกตภมู ปิ ญ  ญาสถาปตยทอ งถิน่ อยางไมคำ้ ยันหนาอาคาร ระแนงไม รวมไปถึงรูปแบบสวนแนวตั้ง สวน หนาโรงแรมและดาดฟา โดยเนนการใชพื้นที่อยางคุมคาและ มีประสิทธิภาพ เพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณ...งดงาม...อยางลงตัว หองพักก็เปนสิง่ ทีเ่ ราพิถพี ถิ นั มากไมยง่ิ หยอนไปกวากัน ไมวาจะเปนหองแบบ Superior, Deluxe หรือ Crystal เริ่ม

ตัง้ แตรปู แบบ การตกแตง ความสะอาด รวมไปถึงอุปกรณตา งๆ ในหองที่ไดมาตรฐานสูง ใหคุณมีความสุขเต็มอิ่มกับค่ำคืนการ พักผอน พรอมที่จะตื่นขึ้นมาลิ้มรสกับอาหารเชาที่คัดสรรทั้ง คุณภาพและความอรอย ที่นี่รองรับการประชุม สังสรรคดวย หองประชุมขนาด 30 ที่นั่ง สงเสริมกิจกรรมยามวางดวยหอง ออกกำลังกาย หรือผอนคลายจากความเมื่อยลาดวย ‘เจตสปา บายกอบัว’ พรอมทั้งเอนกายในชวงเวลาสบายๆ และสูดกลิ่น หอมของกาแฟไดที่สวนแนวทรอปคอลวินเทจ

...ถา Business Hotel ที่มีการบริการเปนแบบแผนและหรูหราทำใหคุณรูสึก ‘เหงา’ ...ที่ Crystal Jade Hotel คุณจะไดรับการดูแลที่ ‘อบอุน’ ผอนคลายเสมือนอยูบาน...

22


Crystal Jade Hotel Rayong Stylish Hotel เปนโรงแรมแนว Boutique ที่ไดรับการตอบรับ อยางดีเยี่ยมและกำลังเปนที่พูดถึงในขณะนี้ ดวยการบริการอันแสนอบอุน เปนมิตร รูปแบบของ โรงแรมที่ใหความเปนสวนตัวสูง มีจำนวนหองพักเพียงแค 76 หอง ตั้งอยูบนพื้นที่ 1.5 ไร ติดถนน สุขมุ วิทยานธุรกิจ บริเวณซึง่ เปน Business Prime Area ของเมืองระยอง ใกลหา งสรรพสินคาแหลมทอง สามารถเดินทางเขาออกไดงาย ไมวาคุณจะเปนคนรุนใหมหรือผูที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง ที่นี่ ตอบโจทยของการพักผอนอันแสนสบายของคุณ Feel ‘comfortable’ like you are at home Crystal Jade Hotel provides you endlessly hospitality and friendly services like a four star hotel. Here you are always the most important person for us.

furnished with high standard in-room amenities for your complete relaxation at night and getting ready for a perfectly selected breakfast in the morning.

We care in every detail. The hotel’s Modern Tropical building is designed to harmonize with the Rayong’s elements, to merge with the local architectural heritage, and to retain ideal beauty and uniqueness. Guest rooms are fully

Our hotel offers a function room with capacity of 30 seats, fitness, and spa including comfortable corner for a pleasure coffee break in the tropical garden. Here, we can perfectly respond your needs of comfortable relaxation.

...ที่ Crystal Jade Hotel…คุณ ‘สำคัญ’ เสมอ...

Tel. 038-808333

23


24

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คุณสัมมา คีตสิน ผูอำนวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ในจังหวัดชลบุรี ประเภทบานจัดสรรมีโครงการที่อยูใน ระหวางการขาย 392 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันประมาณ 53,300 หนวย มากเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ มีมลู คา โครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 157,500 ลานบาท โดยแบง ตามพื้นที่จะพบวารอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรรอยูใน อำเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูใ นอำเภอบางละมุง รอยละ 16 อยูท อ่ี ำเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูอ ำเภอพานทอง รอยละ 8 อยูอ ำเภอบานบึง รอยละ 7 อยูใ นอำเภอสัตหีบ และอยูใ น อำเภอพนัสนิคมเล็กนอย ถาแบงตามประเภท รอยละ 39 ของหนวยบานจัดสรร เปนทาวนเฮาส รอยละ 35 เปนบานเดี่ยว รอยละ 17 เปน บานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้มี บานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 53 ของหนวยบานเดี่ยว ทัง้ หมด โดยทีอ่ ำเภอบางละมุงและสัตหีบมีสดั สวนบานเดีย่ ว สูงกวาทาวนเฮาสมาก แตในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และอำเภอพานทองมีทาวนเฮาสมากกวาบานเดี่ยว ทั้งนี้ใน ชวงปที่ผานมามีความเติบโตของตลาดทาวนเฮาสมากจน จำนวนหนวยในผังโครงการเริ่มมีมากกวาจำนวนหนวยของ บานเดี่ยว 24

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการซึ่งอยูระหวางการขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมากถึง 85,900 หนวย มากเปนอันดับสองรองจากรุงเทพฯ มูลคาโครงการรวมกัน ทั้งสิ้นประมาณ 243,800 ลานบาท โดยแบงตามพื้นที่จะพบ วาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอำเภอ บางละมุงมากถึงรอยละ 70 อีกรอยละ 18 อยูใ นอำเภอเมือง ชลบุรี สวนทีอ่ ยูใ นอำเภอสัตหีบมีรอ ยละ 6 และอำเภอศรีราชา รอยละ 6 โดยมีหนวยของหองชุดเปดขายมากขึ้นในอำเภอ บางละมุงและศรีราชา สำหรับบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะทีอ่ ยูอ าศัย แนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหนวยในผังโครงการเกินกวา ครึ่งอยูในระดับราคา 15 ลานบานขึ้นไป โครงการที่มีหนวย เหลือขายอยางนอย 1 หนวย มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูใ นอำเภอบางละมุง 9 โครงการ และในอำเภอสัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนบานเดี่ยว และที่เหลือเปนทาวนเฮาส


สวนในจังหวัดระยอง มีหนวยทีอ่ ยูอ าศัยในผังของ โครงการผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขาย ทัง้ สิน้ ประมาณ 23,700 หนวย แบงเปนหนวยบาน จัดสรรประมาณ 17,200 หนวย อาคารชุดประมาณ 6,400 หนวย และบานพักตามอากาศเพียงประมาณ 80 หนวย ซึ่งหนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมด เมื่อแบงตามพื้นที่พบวารอยละ 35 อยูในอำเภอ ปลวกแดง รอยละ 32 อยูในอำเภอเมืองระยอง รอยละ 18 อยูในอำเภอบานฉาง รอยละ 11 อยู ในอำเภอนิคมพัฒนา ทีเ่ หลืออยูใ นอำเภอบานคาย และอำเภอแกลง

ในจังหวัดชลบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการ ของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้น ประมาณ 139,650 หนวย แบงเปนหนวยบาน จัดสรรประมาณ 53,300 หนวย อาคารชุดประมาณ 85,900 หนวย และบานพักตากอากาศประมาณ 450 หนวย โดยรอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรร อยูในอำเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูในอำเภอ บางละมุง รอยละ 16 อยูในอำเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูในอำเภอพานทอง รอยละ 8 อยู ในอำเภอบางบึง รอยละ 7 อยูใ นสัตหีบและอยูใ น อำเภอพนัสนิคมเล็กนอย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการซึง่ อยูร ะหวาง การขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมาก ถึง 85,900 หนวย มากเปนอันดับสองรองจาก กรุงเทพฯ มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 243,800 ลานบาท โดยแบงตามพืน้ ทีจ่ ะพบวาจาก หนวยในผังโครงการอาคารชุดทัง้ หมด อยูใ นอำเภอ บางละมุงมากถึงรอยละ 70 อีกรอยละ 18 อยูใน อำเภอเมืองชลบุรี สวนทีอ่ ยูใ นอำเภอสัตหีบมีรอ ยละ 6 และอำเภอศรีราชารอยละ 6 โดยมีหนวยหองชุด เปดขายมากขึ้นในอำเภอบางละมุงและศรีราชา สำหรับบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะ ที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหนวย ในผังโครงการเกินกวาครึง่ อยูใ นระดับราคา 15 ลาน บาทขึ้นไป โครงการที่มีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มีจำนวนทัง้ สิน้ 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูในอำเภอบางละมุง 9 โครงการ และในอำเภอ สัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนบานเดี่ยวและที่เหลือเปนทาวนเฮาส ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศัยใน ผังของโครงการของผูป ระกอบการซึง่ อยูใ นระหวาง การขายทัง้ สิน้ ประมาณ 23,700 หนวย ซึง่ ในประเภท บานจัดสรรนั้น มีโครงการที่อยูระหวางขาย 168 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันประมาณ 17,200 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 44,300 ลานบาท ซึ่งถาแบงตามพื้นที่ พบวารอยละ 35 อยูในอำเภอปลวกแดง รอยละ 32 อยูในอำเภอ เมืองระยอง รอยละ 18 ในอำเภอบานฉาง รอยละ 11 อยูในอำเภอนิคมพัฒนา ที่เหลืออยูในอำเภอ บานคายและอำเภอแกลง

เมือ่ แบงตามประเภทพบวาสวนใหญหรือรอยละ 53 ของหนวยบานจัดสรรจะเปนบานเดีย่ ว รอยละ 26 เปนทาวนเฮาส รอยละ 11 เปนบานแฝดและ รอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้มี บานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 70 ของหนวย บานเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวนเฮาสชั้น เดียวมากถึงรอยละ 37 ของทาวนเฮาสทั้งหมด ในประเภทอาคารชุด มีหองชุดซึ่งอยูระหวาง การขายทัง้ สิน้ 42 โครงการ โดยรวมประมาณ 6,400 หนวย มีมลู คาโครงการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 13,300 ลานบาท สวนใหญหรือรอยละ 73 อยูในอำเภอ เมืองระยอง รอยละ 17 อยูในอำเภอปลวกแดง อีกรอยละ 9 อยูในอำเภอปลวกแดงและที่เหลือ อยูในอำเภอบานฉาง และประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขา ที่มีหนวยในผังโครงการเกินกวาครึ่งอยูในระดับ ราคา 15 ลานบาทขึ้นไป โครงการที่มีหนวยเหลือ ขายอยางนอย 1 หนวยมีจำนวนทัง้ สิน้ 4 โครงการ รวม 77 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 22 หนวย อยูในอำเภอเมืองระยอง 2 โครงการ รวม 44 หนวย และในอำเภอแกลงอีก 2 โครงการ รวม 33 หนวย

25


26

PROPERTY KNOWKEDGE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

¢ŒÍ´Õ àÁ×Í่ ¡Ù«Œ Í้× ºŒÒ¹ ¡ÑºÊˡó

26

อสังหาริมทรัพยนั้นถือวาเปนทรัพยสินที่มูลคาสูงดังนั้นทำใหผูที่ ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยสวนใหญไมสามารถซื้อไดดวยเงินสด ของตนเอง แตตอ งกูย มื วงเงินเพือ่ มาซือ้ อสังหาฯ ดังกลาวซึง่ อางอิง จาก กฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 47 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ขอ 2 ให เรียกเก็บคาธรรมเนียมดังนี้ (ฉ) คาจดทะเบียนการจำนองหรือบุรมิ สิทธิ รอยละ 1 แตอยางสูงไมเกิน 200,000 บาท ดังนั้นจากขอกฎหมายดานบนจะพบวา หากเรากูเงินมาเพื่อซื้อ อสังหาริมทรัพยมลู คา 1,000,000 บาทเราจะตองชำระคาจดทะเบียน การจำนอง 10,000 บาท อยางไรก็ตามหากเรากูซ็ อ้ื บาน จำนองกับสหกรณนน้ั เราจะไดผล ประโยชนเพิม่ เติมทีเ่ ปนขอยกเวนอางอิงจากพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.2542 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 6 ซึง่ กำหนดไววา "ถาสหกรณ เกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกำหนดใหจดทะเบียนสำหรับการ ไดมา การจำหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่ง กรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอนั เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้น ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม" ทำใหการกูซื้อบานจากสหกรณนั้นจะ "ไมตองเสียคาทำเนียม" การ จดจำนองแตอยางใด


2727


โครงการอินฟ�นิตี้ ทับมา

xx 28 28


เร�่มตน

2.xx ลบ.

พรอมตกแตง

เฟอรนิเจอรทั้งหลัง

เปดจองแลว!!

เปดแลว สำนักงานขาย ชั�น 3 ติดรานอาหาร SANTAFE เซนทรัล พลาซา ระยอง

038.663.529

29 29


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

89

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเปนไปตามที่โครงการกำหนด

30 30


31 31


บŒานที่คุณเลือกไดŒ ในราคาที่ดีที่สุด

คุณเองก็เลือกไดŒ 1. เลือกทำเลสวย บรรยากาศดี 2. เลือกแบบบŒานที่ตŒองการ 3. เลือกลายกระเบื้องที่ถูกใจ 4. เลือก Promotion ที่คุณตŒองการ

ความสุขที่คุณสามารถเลือกเองไดŒ… 3232


เปิดจองแลŒว!!

ทาวนโฮม เฟส 2 เยื้องโรงเร�ยนตากสิน ห‹างจากเซ็นทรัลเพ�ยง 5 นาที ติดต‹อสอบถามโทร 082-4640777, 038-621118 : SAK.SAITARN.Panorama.Rayong

3333


34


35


The Real Living zone of rayong.

¤Í¹â´áµ‹§¤Ãº ã¡ÅŒà«็¹·ÃÑÅ ÃÐÂͧ

à§Õºʧº¡Ç‹Ò à´Ô¹·Ò§Êдǡ¡Ç‹Ò ãËŒ¤Ø³ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò ´ŒÇ¢ͧá¶ÁẺ Full Option! àÃÔ่ÁµŒ¹·Õ่ 1.39 ŌҹºÒ· áÅзÓÊÑÞÞÒà¾Õ§ 20,000 ºÒ· Good offer For Your Life

á¡ÃÐÂͧ«ÔµÕ้

¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ·

¾º¡Ñº¤ÇÒÁà§Õºʧº¢Í§·ÓàÅ·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑ à˹×ͪÑ้¹¡Ç‹Òã¤Ã ·Ò§à¢ŒÒÍÍ¡ ËÅÒ·ҧËÒÂˋǧàÃ×่ͧöµÔ´ ËÅա˹շء¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒ à´Ô¹·Ò§Êдǡ´ŒÇ ·ÓàÅ·Õ่µÑ้§ã¡ÅŒËŒÒ§ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐʶҹ·Õ่ÊÓ¤ÑÞÍÕ¡ËÅÒÂáË‹§ ¤Ãº¤Ãѹ´ŒÇ ʋǹ¡ÅÒ§·Õ่ÁÕ·Ñ้§ÊÃÐÇ‹Ò¹้ÓáÅпµà¹Ê ¾ÃŒÍÁ·Õ่¨Í´Ã¶ 100% Tel. 087-148-8958, 086-398-8915, 038-029-077 Fax. 038-029-078

á¡ PMY

¶¹¹ÃÒªªØÁ¾Å ¤.2 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ âÁà´ÔϹ«ÔµÕ้

µÅÒ´¹้Ó à¡ÒСÅÍÂ

á¡à¡ÒСÅÍÂ

ᡵŒ¹·Ò§ÃÑ¡

¶¹¹ËÅѧáÁ็¤â¤Ã

¶¹¹ºÒ¾ÒÊ 36

ÊÕ่á¡ ·ÑºÁÒ

ºÃÔÉÑ· à´ÍÐ ¤Òá¹Å (1999) ÅÕ¿ÇÔ่§á¾Å¹ ¨Ó¡Ñ´ àÅ¢·Õ่ 111 ËÁÙ‹ 1 µ.à¹Ô¹¾ÃÐ Í.àÁ×ͧÃÐÂͧ ¨.ÃÐÂͧ 21000 3636


Econo Start 490 B./Night

TEL. 096-0199917, 086-383-5306

ตัดช�้นสวนนี้ เพื่อรับสวนลดพิเศษ ที่เคาทเตอรประชาสัมพันธ 37 37


“Home” is not just living, it can be art

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ແ´¨Í§áÅŒÇ

¾ÃŒÍÁÃѺ¢ŒÍàʹÍÊØ´¾ÔàÈÉ

Tel : 089-689-8887 087-605-8338 087-606-8338 3838


โครงการ

ทรัพยแสนลาน รับโชคทองเต็มๆ จองบŒานไดŒทอง 2ต‹อ

1. จอง ทำสัญญา ภายในงาน รับทองคำมูลค‹ากว‹า 1 บาท 2. จอง ทำสัญญาโอน 15 หลังแรก มีสิทธิ์ลุŒนรับทองคำ มูลค‹า 9บาท ร‹วมฉลองเปดหŒางเซ็นทรัล และโครงการใหม‹ดŒวยกัน พรŒอมรับของแถมอีกมากมาย

**ลุŒนรับของรางวัล จนถึงวันที่ 27 ส.ค.58 นี้เท‹านั้น**

ทำเลดี อยู‹ใกลŒเซนทรัล, บิ�กซี ตลาดน้ำเกาะกลอย, แม็คโคร

Modern, Design, Lifestyle and Location.

อาคารพาณิชยโปรโมชั่นพิเศษสุด พรŒอมโปรโมชั่น ของแถมอีกหลายรายการ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

TEL. 038-010470-1 , 098-8525589

รร.วัดน้ำคอก วัด น้ำคอกเก‹า

วัดน้ำคอกใหม‹

เทศบาล ต.น้ำคอก

สี่แยกทับมา

สี่แยกเกาะกลอย ตลาดน้ำ เกาะกลอย

39


4040


41


MUEANG RAYONG / เมือง ระยอง

www.baanboonthaworn.com , Facebook : facebook.com/Baanboonthaworn • บŒานเดีย่ ว 2 ชัน้ 4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ พรŒอม หŒองครัว หŒองรับแขก จอดรถ ไดŒ 2 คัน และมีพ�้นที่สวนหนŒาบŒาน • พ�้นที่ใชŒสอย 165.50 ตารางเมตร • เนื้อที่เร��มตŒน 60 ตารางวา • ราคาเร��มตŒน 3,790,000 บาท

• บŒานเดีย่ วพรŒอมเขŒาอยู‹ 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ , 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

บŒานบุญถาวร 5 SUMMER HOT DEAL บŒานพรŒอมโอน โซนดŒานหนŒา 3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ

เร��มตŒนเพ�ยง 2.xx ลŒานบาท จองวันนี้รับฟร� แอร เพ��มทุกหลัง หมดเขต 31 สิงหาคม 2558 * เง�อ่ นไขเปšนไปตามทีบ่ ร�ษทั กำหนด

ห‹างจากถนนสุข�มว�ทเพ�ยง 700 เมตร เขŒา – ออก ไดŒหลายเสŒนทาง ถ.สุข�มว�ท, เสŒนทางเขาไผ‹-ศูนยราชการ, เสŒนบายพาส 36 สำนักงานขาย เปดทุกวัน 9.00 – 18.30 น.

42 42


4 4343


àºÍÏâ·Ã. 081-563-5085 Thescenemodernlife

Thescenemodernlife

ºÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ ¤ÇÒÁÊØ¢ÊäµÅâÁà´ÔϹ

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 2 ªÑ้¹

¤ÇÒÁÊØ¢àµ็Áæ ¡ÑººŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹ÊÁÑÂãËÁ‹ 2 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×้¹·Õ่㪌ÊÍÂÀÒÂã¹ 178 µÃ.Á. ãËŒ¤Ø³ä´ŒÊÑÁ¼ÑʤÇÒÁÊØ¢ ¢Í§¤ÓÇ‹Ò ºŒÒ¹...Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§

à´ÍЫչ

âÁà´ÔϹ äÅ¿Š 1 ªÑ้¹

àÃÔ่ÁµŒ¹¤ÇÒÁÊØ¢§‹ÒÂæ ´ŒÇºŒÒ¹à´Õ่ÂÇ ´Õ䫹 ÊÁÑÂãËÁ‹ 1 ªÑ้¹ 60 µÃ.Ç. 3 ˌͧ¹Í¹ 2 ˌͧ¹้Ó 1 ˌͧ¤ÃÑÇ 3x5 Á. 1 ˌͧ¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×¹ ้ ·Õã่ ªŒÊÍÂÀÒÂã¹ 133 µÃ.Á. áŌǤس¨Ð ¾ºÇ‹Ò ªÕÇÔµÁÕÊäµÅ ʺÒ¡NjҷÕ่¤Ô´

ÇÑÊ´Ø - ÍØ»¡Ã³ÁҵðҹºŒÒ¹

ÍÔ°ÁÇÅàºÒ Ãкº¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ »ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§à»š¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁÊÕ¢ÒÇãÊà¢ÕÂÇ·Ñ้§ËÅѧ ½‡Ò©ÒºàÃÕº·Ñ้§ËÅѧ¾ÃŒÍÁ¿ÃÍ¡ѹ¤ÇÒÁÌ͹ ¶Ñ§ÊÓÃͧ¢¹Ò´ 1,000 ÅԵà ÊÒÂ俽˜§¼¹Ñ§·Ñ้§ËÁ´ ͋ҧŌҧ¨Ò¹ 2 ËÅØÁ¾ÃŒÍÁà¤Ò¹àµÍϻ١ÃÐàº×้ͧ 2.5 àÁµÃ

44 44

ไปบา้นคา่ย แยกทบัมา

ไปพทัยา

แยกเกาะลอย

ถ.สาย 36

หมบู่า้นบญ ุ รกัษา 3

หมบู่า้นแมกไมล้ลีาวดี

The Scene

ถ.หนองโพรง

ถ.เขาไผ่

ตลาดหนองโพรง

สาํนกังาน ปตท. หมบู่า้นบญ ุ รกัษา 2

ไปมาบตาพดุ

สถานขีนสง่ใหม่

ถ.สขุมุวิท

แยกวดัโขดหิน

แยกขนสง่

แยก PMY

แยกเนนิสาํลี

â¤Ã§¡Òà à´ÍЫչ ¼ÙŒÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô์ã¹·Õ่´Ô¹ ºÃÔÉÑ· »˜³³ÒÃÔ¹ ¾Ã็;à¾ÍϵÕ้ ¨Ó¡Ñ´ 84 ËÁÙ‹·Õ่ 7 µÓºÅà¹Ô¹¾ÃÐ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÃÐÂͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂͧ ãºÍ¹ØÞÒµ¨Ñ´ÊÃà ¡ÓÅѧÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒâÍ͹ØÞÒµ »ÅÍ´ÀÒÃм١¾Ñ¹¸


บŒานวโรรส บŒานเดีย่ วสไตลบาหลี ยกสูง

บŒานเช‹า ศร�ทว�ทรัพย

3 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ เร�ม� ตŒน 72 ตร.ว.

โชคดีเสมอ เพลส RV อพารทเมŒนท กม.1+400

รพ.นิคมพัฒนา

ตลาด กม.12

กม.11+000 กม.10+700 แยกมาบข‹า

วัดเขาโพธิ์ ม.พระจอมเกลŒาพระนครเหนือ ว�ทยาลัยเทคนิคบŒานค‹าย

**ราคา 1.XX บาท**

บŒานวโรรส

โทร. 0 8 1 - 9 4 0 - 3 1 9 3 4545


46 46


4747


48 48


49


50 50


ผูŒจัดจำหน‹ายเคร�่องกรองน้ำดื่ม น้ำใชŒในครัวเร�อน และ อุตสาหกรรม เพ�่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณและครอบครัว ดŒวยเคร�่องทำน้ำดื่ม น้ำอัลคาไลน PurePro JA-503 ดŒวยคุณสมบัติที่สามารถปรับค‹า pH ไดŒพรŒอมทัง้ มีแร‹ธาตุสารอาหารทีร่ า‹ งกายตŒองการ ไม‹ว‹าจะเปšน แคลเซียมโซเดียม แมกนีเซียมและ โปรแตสเซียมผสมอยู‹ในน้ำ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

pH 10 น้ำซุป น้ำอัลคาไลนมโี มเลกุลขนาดเล็กลงทำใหŒ สามารถ ละลายแร‹ธาตุทม่ี ปี ระโยชนออกจากอาหาร ไดŒดขี น้� และยังช‹วยขจัด รสขม รสฝาดลิน� จ�งเหมาะ สำหรับการทำน้ำซุปต‹างๆ pH 9.5 หลังออกกำลังกาย โมเลกุลของน้ำอัลคาไลนทม่ี ขี นาดเล็กลง จะสามารถซึมเขŒาสูเ‹ ซลลของร‹างกายไดŒอย‹างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย pH 9 หุงขŒาว แช‹ขาŒ วดิบในน้ำอัลคาไลนเปšนเวลา 30-60 น. เม็ดขŒาวสวยจะสุกเร็วข�น้ และสามารถใชŒนำ้ นŒอยลง กว‹าปกติ ทำใหŒมรี สชาติอร‹อยข�น้ ไม‹แฉะ

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO +Alkaline Filter 7+แร‹ธาตุ ขั้นตอน “Pure-Pro” Type : G-Series

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO 5 ขั้นตอน “Pure-Pro” Type : EC105P

ไสŒกรองน้ำแบบต‹างๆ

จัดจำหน‹าย

ไสŒกรองต‹าง ๆ และสารกรองน้ำ ทุกชนิด

pH 8.5 สำหรับดื่ม ขจัดความอ‹อนเพลีย เมือ่ ยลŒา ดŒวยแร‹ธาตุ ที่มีประโยชนมากมายเช‹น แคลเซียม แมกนีเซียม และโปรแตสเซียม จะซึมเขŒาสูเ‹ ซลลของร‹างกายไดŒ รวดเร็ว นอกจากนั้นน้ำอัลคาไลนยังมีค‹า ORP ลบสูง (Oxidation reduction potential) ช‹วย สรŒางสมดุลในร‹างกาย pH 7.5 เหมาะสำหรับชงนมเด็ก น้ำอัลคาไลนผสมกับนมผงจะช‹วยเสร�มสรŒางกระดูกในตัวเด็กและเหมาะสำหรับผูŒเร��มดื่ม น้ำอัลคาไลนในครั้งแรก pH 7 น้ำกรองปกติ pH 5.5 สำหรับลŒางผิวภายนอก ลŒางหนŒา : น้ำอะซิติกจะช‹วยกระชับผิว กำจัด คราบมัน และเชื้อโรคโดยปราศจากสารเคมี เก็บ น้ำอะซิตกิ ในขวดสเปรยใชŒพน‹ ใบหนŒาระหว‹างวันจะ ช‹วยใหŒผวิ หนŒาชุม‹ ชืน่ กระชับ และยังกำจัดสิง� สกปรก บนผิวหนŒาไดŒอีกดŒวย ลŒางผม : ลŒางผมดŒวยน้ำอะซิตกิ จะช‹วยใหŒผมเงางาม ลดรังแคบนหนังศีรษะ และช‹วยในเร�่องผมร‹วงไดŒ อีกดŒวย

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

Alkaline JA-503

ใหŒคำแนะนำเพ�่อปรับปรุงคุณภาพ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

เคร�่องทำน้ำด‹าง

เคร�่องกรองน้ำระบบ RO สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม และโรงงานอุตสาหกรรม

Tel. 083-544-0088

www.maxwatershop.com แยกทับมา

แยกเกาะกลอย แยกบŒานดอน

ถ.บายพาส36

51


52

52


53


DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

ทับ

54 54


5555

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION


56

ทิ“ กศอ ง บทาง ธรรม ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

áÁè

...¤ÃÙ¤¹áá¢Í§ÅÙ¡

พระคุณของแมเริม่ ตัง้ แตใหความเปนคนแกเรา ใหความ ทะนุถนอมกลอมเกลีย้ งเลีย้ งเรามาตัง้ แตอยูใ นครรภ เมือ่ คลอดออกมาแลวยังใหการเลี้ยงดูอยางดี รวมทั้งใหการ ศึกษาแกเราดวย การศึกษาแกลูกนั้น หลายๆ คนอาจ มองวาเริม่ ตนตัง้ แตสอนใหพดู อาน เขียน นักปราชญทกุ ยุคทุกสมัยใหการสังเกตแลวพบความจริงอยางหนึ่งและ เห็นพองกันวา ทานบอกวาทันทีทล่ี กู คลอดออกมาหลัง แตะพืน้ แมตอ งทำหนาทีค่ รูสอนสุขศึกษาทันทีเลย ทาน ไมไดสอนอยางครูในโรงเรียนหรอกนะ แตวธิ ขี องทานทำ ใหลูกไดวิชานี้ติดตัวไวใชจนวันตาย เขาเก็บขอมูลสรุป ความไววา ถาแมคนไหนเวลาลูกถายอุจจาระปสสาวะแลว แมไมรีบเช็ดรีบลาง ปลอยใหนอนจมฉี่จมอึอยูอยางนั้น พอลูกโตขึ้นจะมีนิสัยชอบหมักหมม เสื้อผาสมบัติกี่ชิ้นๆ ใชแลวไมผง่ึ ไมซกั ไมวา ชัน้ นอกชัน้ ในขึน้ ราเหม็นอับไปหมด น้ำทาไมชอบอาบ เดินไปทางไหนก็เหม็นเปรีย้ วเหม็นสาบ จนเพื่อนเมิน เพราะฉะนั้นพวกเราที่ไดนิสัยดีๆ รักความสะอาดมา ตั้งแตเล็กแตนอยนี้ ไมใชเพิ่งมาไดที่โรงเรียนหรอกนะ คุณแมทา นเพาะนิสยั นีม้ าใหแลวตัง้ แตเรายังแบเบาะ นีถ่ า คุณแมของเราทานปลอยปละละเลยมาตั้งแตตน จะดวย เหตุใดก็ตาม ตอใหสง เขาโรงเรียนอนุบาลตัง้ แตเล็ก คุณครู เกงแคไหนก็แกนิสัยเสียไดไมตลอดรอดฝง พูดงายๆ แมเริ่มเปนครูเราตั้งแตวันแรกที่เราลืมตาขึ้น มาดูโลกแตเราก็ไมไดคอยคิดกัน ทานใหทั้งการเลี้ยงดู ทะนุถนอม และใหการศึกษาแกเราเรือ่ ยมา ทัง้ โดยตัวทาน เองและสงไปตามสถานศึกษาที่คัดแลววาดีที่สุด ตามไป ฝากฝงเรากับครูบาอาจารย จบการศึกษาแลวก็ยงั ใหทนุ รอน ตัง้ ตัวหางานใหทำ ติดตามปองกันชีวติ เราจนกวาทานจะ ละโลกไป หลายทานยังมอบมรดกทรัพยสินเงินทองให เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตเราแทนทานอีก...

บทความจาก http://www2.kalyanamitra.org

56


บร�ษัท คอทโกŒเมททอลเวอรคส จำกัด

The leading of steel pipe manufactures in Thailand

DESIGN, MATERIALS AND CONSTRUCTION

• ท‹อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) ประเภททรงกลม ทรงเหลี่ยม และทรงแบน • ท‹อชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ประเภทปลายเกลียว และปลายเร�ยบ • ท‹อเหล็กตะเข็บเกลียว (Spiral Arc Welded Pipe) • ท‹อเหล็ก Pre-Zinc ปลายเร�ยบ • เหล็กตัวซี (C-Channel) • เหล็กแผ‹นดำ เหล็กแผ‹นขาว เหล็กแผ‹นชุบสังกะสี เหล็กเคลือบสี เหล็กชุบซิ�งค • บร�การชุบสังกะสี (ระยอง), ศูนยบร�การรับตัดและซอยเหล็กแผ‹น (กทม.)

วัสดุอุปกรณ,ออกแบบ,รับเหมา,จัดสวน,ผŒาม‹าน และอื่นๆ

ผูŒนำดŒานการผลิตและจำหน‹ายท‹อเหล็ก เหล็กรูปพรรณข�้นรูปเย็น

ผลิตภัณฑมาตรฐาน

BS 1387/1985, BS 1139 ASTM A 53 gr. A / gr.B, ASTM A 252, JIS G 3443, JIS G 3444, JIS G 3445, JIS G 3457,JIS A 5525, JIS G 3302, JIS G 3452 AWWA C.200, AWWA C.203, AWWA C 205, AWWA C 210, AWWA C 214, AWWA C 222 มอก. 107, มอก. 276, มอก. 277, มอก. 427, มอก. 1228/2549

สถานที่ติดต‹อ คุณกิตติมา : 092-223-5537 189 หมู‹ 6 ซอย 6 นิคมสรŒางตนเอง ต.มะขามคู‹ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

Tel: 038-606-236-9, Fax:038-606-240

www.cotcometalworks.co.th 57


58

58

PROPERTY TIPS “SCG”


59 59


60

60

THE LIVING STYLE “www.forfur.com”


¾×้¹·Õ่áË‹§â¡´Ñ§à¡‹Òã¡ÅŒ¾Ñ§ã¹Â‹Ò¹¤ÅͧÊÒ¹ ¶Ù¡à¹ÃÁÔµãˌ໚¹Ê¶Ò¹·Õ่ ãËÁ‹ÊØ´ÎÔ» â´Â¤Ø³´Ç§Ä·¸Ô์ ºØ¹¹Ò¤ «Ö่§ÍÒÈѤÇÒÁª×่¹ªÍºã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ áÅзÓàÅ·Õ่µÑ้§Í͡Ẻ·Ò§Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾×้¹·Õ่áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ªØÁª¹ ¨Ò¡¨Ø´àÃÔÁ ่ µŒ¹·Õä่ ´ŒàË็¹¡ÓᾧÍ԰㹺ŒÒ¹à¾×Í่ ¹·Õ» ่ ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ«Ö§่ ¶Ù¡ ´Ñ´á»Å§¨Ò¡âç§Ò¹áÂÁáÅÐÍ͡Ẻänj͋ҧÊǧÒÁ ¾ÃŒÍÁÁÕª×่Íà¢Õ¹äÇŒÇ‹Ò Jam Factory ¤Ø³´Ç§Ä·¸Ô¨์ §Ö ºÍ¡¡Ñºà¾×Í่ ¹Ç‹Ò¨Ð㪌ªÍ่× ¹ÕÊ้ ÓËÃѺÍÍ¿¿ÈãËÁ‹ áÅÐäÁ‹¹Ò¹ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ้¹ The Jam Factory ¡็à¡Ô´¢Ö้¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¡ÅÒ ໚¹áËÅ‹§ÃǺÃÇÁäÅ¿ŠÊäµÅÊ´ Ø ÎÔ»Íա‹ҹ˹่֧ «Ö§่ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒôѴá»Å§ÍÒ¤Òà ¨Ò¡â¡´Ñ§à¡‹ÒãËŒÊǧÒÁáÅŒÇ Âѧ¤Ó¹Ö§¶Ö§ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁâ´Â¡ÒÃà¡็ºµŒ¹äÁŒãËÞ‹ ã¹â¤Ã§¡ÒÃäÇŒ·ÓãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÃ×่¹Í‹ҧÁÒ¡ เมื่อเขามาในโซนแรกจะพบกับรานขายเฟอรนิเจอรเกๆ สุดแนว โดยเปนโชวรูมของแบรนด Any Room ของคุณ ดวงฤทธิ์ ซึ่งนอกจากจะมีเฟอรนิเจอรที่ถูกดีไซนมาเปน พิเศษแลวยังเนนความเปนธรรมชาติโดยใชวสั ดุจากธรรมชาติ อยางไมเกา หิน ซึง่ แตละชิน้ จะมีลวดลายและความสวยงาม ทีเ่ ปนเอกลักษณแตกตางกันไป โซนดานในสุดเปนพืน้ ทีข่ อง แบรนดเสื้อผาเปดใหมหนึ่งในแบรนด The Jam Factory ทีเ่ นนความเรียบงายสไตลมนิ มิ อล ดีไซนออกมาอยางลงตัว นอกจากจะไดเฟอรนิเจอรเกๆ กลับบานแลว ยังสามารถ เลือกชอปเสื้อผากลับไปไดอีกดวย เอาใจหนอนหนังสือกันบาง กับราน "ก็องดิด" ไมเพียง แครานหนังสือเทานั้นยังมีพื้นที่ติดกับคาเฟอยางราน ไลบรา-รี่ ที่มีทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มแกวโปรดใหเลือก ทานเพลินๆ ระหวางอานหนังสือ สวนอีกมุมจะเปนออฟฟศของ บริษทั ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด และพื้นที่ในสวนของแกลลอรี่ศิลปะ ถัดเขาไปดาน ในสุดกอนจะถึงริมน้ำเจาพระยา เปนที่ตั้งของรานอาหาร The Never Ending Summer ที่เนนการขายอาหารไทย รสชาติและดีไซนถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ในสวนของครัวก็ดไี ซนไวอยางเกไกสวยงามเปนระเบียบโดย ใชพน้ื ทีเ่ ปนหองกระจกกัน้ ทำใหสามารถเห็นการปรุงอาหาร ของเซฟไดอยางชัดเจน ดานในสุดของโครงการถัดจากราน อาหารยังมีมมุ นัง่ เลนทีผ่ อ นคลายไปกับริมแมนำ้ เจาพระยา อีกดวย เรียกไดวา มาทีเ่ ดียวเทีย่ วไดครบทุกไลฟสไตลจริงๆ โกดัง เการิมแมน้ำเจาพระยาที่ทรงเสนหแหงนี้มีหมดทุกอยาง สำหรับใครทีอ่ ยากสัมผัสบรรยากาศชิลลๆ แบบนี้ สอบถาม ขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี The Jam Factory 41/1-5 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 028610950 ขอมูลจาก http://www.forfur.com

6161


62

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ในน้ำมีปลา ในนามีขาว รานอาหารบรรยากาศดีแวดลอมดวยธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ รวมไปถึง รสชาติอาหารที่บรรจงทำดวยความตั้งใจแตละเมนูของที่นี้เคาคัดสรรค เนนวัตถุดิบและ กรรมวิธี ทุกขั้นตอนของการปรุง จานตอจานเพื่อใหออกมาดีที่สุด สมกับการรอคอย

…ดอกไม ประตู แจกัน ดินทราย ตนไมใหญ แกวน้ำ จานชาม บันได โคมไฟที่สวยงาม... เนื้อเพลงที่เปดคลอๆ เมื่อเดินเขามา ณ ราน แหงนี้ ซึ่งเขากับบรรยากาศทำใหรูสึกเหมือน นั่งอยูริมระเบียงนอกบาน มองดูแสงอาทิตย ทีต่ กกระทบกับทุง นา เปนประกายสีทองๆ ซึง่ รู  สึ ก อบอุ  น อย า งบอกไม ถ ู ก ระหว า งนั่ง รอ อาหารเพลินๆ และเสพบรรยากาศไปพลางๆ เมนูแรกที่เรารอคอยก็มา

62


63


64

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ÅÓÀÒªÕ àŤÎÔÅÅì Lumphachi Lakehill

สวรรคสำหรับการพักผอนอยางแทจริง... ใกลแคเอื้อมที่นี่ ลำภาชี เลคฮิลล

“ 64

หากคุณกำลังมองหาความสมบุรณแบบในการพักผอนอยางแทจริง ดวยความเขาใจในคุณคาของชีวิต ลำภาชี เลคฮิลล คือวิมานบนดินที่ คุณกำลังมองหา เพราะอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น เย็นสบาย ดวยลมพัด จากแมน้ำและภูเขาตลอดทั้งป


หากคุณกำลังมองหาความสมบุรณแบบในการพักผอน อยางแทจริง ดวยความเขาใจในคุณคาของชีวติ ลำภาชี เลคฮิลล คือวิมานบนดินที่คุณกำลังมองหา เพราะ อากาศบริสทุ ธิ์ สดชืน่ เย็นสบาย ดวยลมพัดจากแมนำ้ และภูเขาตลอดทั้งป ที่นี่ทานจะไดพบกับของขวัญสุดพิเศษจากธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ ที่มอบใหแกทาน ดวยบรรยากาศที่ โอบลอมไปดวยขุนเขาตะนาวศรีและแมนำ้ ภาชีใหทา น ไดดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแสนโรแมนติคทั้งสายหมอก ยามเชาบนขุนเขาและสายน้ำฉ่ำเย็น ทานจะสามารถ สัมผัสไดถึงความเงียบสงบ รมรื่นย และผอนคลายใน บรรยากาศการตอนรับทีแ่ สนอบอุน เปนกันเอง โดยใช เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ เทานั้น... ขุนเขาลอมรอบ เปรียบดั่งรั้วธรรมชาติ แทนรั้วคอนกรีตในเมืองหลวง ลำน้ำภาชี ทอดตัวยาวไหลผานดานหนารีสอรท สรางบรรยากาศของความสดชื่น ชุมฉ่ำ เย็นสบาย ผืนฟายามค่ำคืน อาบแสงทองอรามจากดวงจันทร และถักทอระยิบระยับจากแสงแหงกลุมดาว ไวใหทานไดชื่นชมบนดาดฟาของรีสอรท มอบใหเปนของขวัญสุดแสนโรแมนติค

Lumphachi Lakehill If you are looking for a perfect place to ease yourself with an understanding of the worthy life, Lumphachi Lakehill is a heaven on earth where you can get absolutely fresh air and natural wind from the mountain and the river for the whole year.

Ta Nao Si, Suan Phueng District, 70180 Tel. 0892356555, 0817773260, 0845358777 www.lumphachi.com https://www.facebook.com/lumphachilakehill 65 65


66

66

HOME & DESIGN “CHESS ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN STUDIO”


6767


6868


69 69


70

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

RTY GUIDE by property guide rayong

USE

เมือง

เมือง Pluakdaeng รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA17120 MA13079

รหัส MA19139

RECOMMENDE

ราคา(Price) 15,000,000 / TEL.092-119-5889 เมือง Pluakdaeng รหั Mueng Pluakdaeng Pluakdang รหัสส MA20146 MA13079 Mueang Pluakdang รหัส PP13006 เมือง MA13077

ตองการ

หาที่ดินสำหรับสรางบาน 0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู 2 บคูาหนรั า ใจกลางเมื 0-0-63 ชพล อง 20 หองนอน 20ำ ห3องน้ ำ 20 bedroom 36 หชัน้ องนอน 2 หองน้ bedroom 2 toilet20 toilet

เนื้อที่ 3 ไร ใน อ.เมืองระยอง

ติดตอโทร.092-119-5889

ขาย

ราคา(Price) ราคา(Price) 3,000,000 45,000/เดือ/น TEL.086-845-5576 / TEL.089-410-7401 Pluakdaeng เมือง Mueng Pluakdang รหัส MA13079

รหั รหัสส MA17127 MA13079

ตองการ

Pluakdaeng Pluakdang รหัส PP13006 MA13077

0-0-42 Area Condo : (Rai-Ngan-Wa) Carpedium (Phase 3)2 ชัคูน้ หา7ใจกลางเมือง

หาที่ดินสำหรับสรางบาน เนื้อที่ 200 ตรว. เขต อ.เมืองระยอง ขายทาวนเฮาส Town House for sale บานในเมือง ราคาไม แพง 0-0-22 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลสวนศรีเมืองระยอง

ราคา(Price) 45,000/เดื 8,500/เดือนอน/ /TEL.087-498-3500 ราคา(Price) TEL.089-410-7401 Mueang Pluakdaeng เมื อ ง รหั ส MA16112 Mueng Pluakdang รหั ส MA13079 Mueang

Mueang Pluakdaeng เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA21150 MA13079

RENT

ชย Shop for rent เชาอาคารพาณิ คอนโด Condo for House renv คอนโดมิ เนียมหองชุด 6 ชัน้ 20 งนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet Area : 45หอsq.m.

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู 2 คูบ หา นบุ า ใจกลางเมื 0-0-78 ญรักษา 3อง 20 หองนอน 20ำ ห3องน้ ำ 20 bedroom 36 หชัน้ องนอน 2 หองน้ bedroom 2 toilet20 toilet

ติดตอโทร.081-353-6659

3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

0-0-42Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู2บ คูา นเพชรรั หา ใจกลางเมื 0-2-0 ตน ทัอบงมา 6 ชัน้ 2036หอ3งนอน 20 หอ3งน้หำอ20 20 toilet บนสาย หองนอน งน้ำbedroom 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 45,000/เดื 2,590,000/ ราคา(Price) อน TEL.085-083-4477 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 45,000/เดือน/ /TEL. TEL.089-410-7401 ราคา(Price)5,500,000 081-467-3029 เมื อ ง เมื อ ง เมื อ ง เมื อ ง รหัส MA19136 MA13075 รหัส MA20146 MA13075 Mueang Mueang

เมืาอนฉาง ง Mueang บ

เมืาอนฉาง ง Mueang บ

รหัส MA13065 CA10001

รหัส MA13065 CA10001

D RECOMMENDE

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายอาคารพาณิ ชย Shop House for sale ขายบหลั านเดีย่ งววัHouse for saleด ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม ขายบานเดี sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 7-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดมาบตาพุ 0-0-63 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูย่ วบ House า น รัforชพล 0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ 2ใกล หองนอน 3 หองงน้ชุำ ม 2 bedroom 3 toilet ออกเสน3สาย36ได 23หองนอน 3งนอน หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet 3 หองนอน 22หองน้ ำ 3 bedroom 2 toilet แ หล ชน ถนนทะลุ ห อ 2 ห อ งน้ ำ 3 bedroom toilet ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408 ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.086-845-5576 ราคา(Price) 1,600,000/ไร / TEL. 081-346-9684 เมือง

อัลติเมท คอนโด 2 (เสน ค.2) ชั้น 3 ขนานหอง 29 ตารางเมตร 29 sq.m. บิ้วอินของแถมครบ เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent เขาออยู 0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมื ง  ไดเลย!! 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet ตอโทร.092-119-5889 ราคา(Price) 45,000/เดือติ น /ดTEL.089-410-7401 เมือง

รหั รหัสส MA16114 MA13079

D

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานพรอมที่ดิน1ไร 1-1-59 Area : (Rai-Ngan-Wa) เขาซอยวัดโขดหิน เขาไผเลยเซเวน เลี้ยวขวาตรงหัวมุมรานขายยา 200 เมตร 5 หองนอน 4 หองน้ำ 5 bedroom 4 toilet 1 หองน้ำนอกบาน ครัวนอก ครัวใน หองเอนกประสงค

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

เมือง

รหัส MA19143

Pluakdaeng Mueang Pluakdang รหัส PP13006 MA13077

RECOMMENDE

0-0-22 Area : (Rai-Ngan-Wa) สวนศรีสmex+ เมืองระยอง 0-0-67.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนาบานหันทิศใตลมพัดเขาตลอดแอร 3ตัว เคร� องทำน้ำอุน2เคร�อใกล ง เตาแก งนอน22หหอองน้งน้ำ ำ33bedroom bedroom22toilet toilet ที่ดูดควันถนนเขาหมูบานกวางกลับรถไดทีเดียวเลยไมตองถอย 33หหอองนอน

ราคา(Price) 3,400,000 / TEL.092-119-5889 ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.081-258-9043 เมื Mueng Mueang เมือองง RECOMMENDE

รหัสสสMA12058 MA20145 รหั MA13079 MA19142 รหั CA10001 MA1

เมือองง เมื Mueang

D

เมืาอนฉาง ง Mueang บ

เชาอาคารพาณิชยชยShop rentsale ขายอาคารพาณิ ShopHouse Houseforfor

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง 0-0-20 6 ชัน้ 20 หอชงนอน หองน้ำ ด20หนองโพรง bedroom 20 toilet อาคารพาณิ ย3ชัน้ 20 ติดตลาดนั

ราคา(Price) TEL.081-209-2512 ราคา(Price)2,700,000 45,000/เดื/คู อนหา// TEL.089-410-7401

เมือง

รหัส MA18129 MA13075

รหัส

MA19133

รหัส MA13065 CA10001

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-22 Area : (Rai-Ngan-Wa) หางจากถนนสุขุมวิท30 0-1-12 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลศนู ยราชการ หองนอน 2 หองน้ำ2 3 toilet bedroom 2 toilet เมตร 3 หองนอน 2 หองน้ำ 33 bedroom ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.081-664-1408

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.เติมทรัพย ลิฟวิง่ โฮม 0-0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ชั้น สี่แยกบานดอน 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 2,850,000 / TEL.081-430-9588

Mueang Pluakdaeng เมือง รหั Mueng Pluakdang รหัสส MA21154 MA13079 RECOM

เชาอาคารพาณิ ชย Condo Shop House for ดีrent ขายดาวน คอนโด for sale คอนโด

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) หา ใจกลางเมือง โค งกรอกยายชา/ ต.เนินพระ/ อ.เมือง/2 คูจ.ระยอง 6 ชัน้ 20 งนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet Area : 30หอsq.m.

RENT

อาคารพาณิ ชย Shop for rent เชเชาาคอนโด Condo for House rent ระยองริ เวอร ไซด

0-0-42: 30 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหา ใจกลางเมือง Area sq.m. 20 หองนอน 20ำ ห1อbedroom งน้ำ 20 bedroom 16 หชัน้องนอน 1 หองน้ 1 toilet20 toilet

D

าสาหมู Town ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นศรุตาวิลล5 Lotusขายทาวน Expressเฮหน บ า น House for sale บานในเมือง

เชาอาคารพาณิ ชย Shop ขายคอนโด Condo forHouse sale for rent

0-0-42 La Area 2 คูหา ใจกลางเมือง คอนโด cite: (Rai-Ngan-Wa) แยก PMY 6 ชัน้ 20: 33หอsq.m.อยู งนอน 20ช หน้ั องน้ ำ 20 bedroom Area 3 แถมเคร� องใช ไฟฟ20 าทุกtoilet อยาง

/เดือน/ 080-210-2293 ราคา(Price)4,000 45,000/เดื อนTEL. / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) ราคา(Price) 1,640,000 45,000/เดือน/ TEL.081-750-6370 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) ราคา(Price) ราคา(Price) 45,000/เดื 1,300,000อน/ /TEL.091-569-6456 TEL.089-410-7401

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

MENDE

D

เช าอาคารพาณิ ชย Shop ขายรี สอรท Resort forHouse sale for rent

0-0-42 Area:(Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)จ.เพชรบู 2 คูหา รใจกลางเมื อง 3-0-0 Area ณ 6รีสชัอร น้ 20 หองนอน หองน้ำอ20 ท บนเขาค อ มี20โฉนดพร มเขbedroom าทำตอไดเลย20 toilet

K.สมศรี ราคา(Price)TEL.085-043-0565,082-7751928 45,000/เดือน / TEL.089-410-7401


71 เมือง

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหั รหัสส MA22156 MA13079

รหัส

MA13074

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

O REC

MEN COM เชาอาคารพาณิ rent ขายที ด่ นิ LandชยforShop saleHouseREfor

DED

0-0-42Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ทีด่ 2นิ คูเปล หาา ใจกลางเมื ง 9-0-0 ถมแลวติดอถนน 6 ชัน้ 3620 หใกล องนอน 20ลหระยอง องน้ำ 20 bedroom 20 toilet สาย เซ็นทรั

ราคา(Price) ราคา(Price) 22,000,000 45,000/เดือ/ไร น / TEL.089-410-7401 TEL.086-845-5576

Pluakdaeng เมือองง รหั เมื รหัสส MA19137 MA13079

ราคา(Price)2,500,000 ราคา(Price) 45,000/เดื/ไรอ/น TEL.081-346-9684 / TEL.089-410-7401

เมือง

รหั รหัสส MA15109 MA13079

เชาอาคารพาณิ ขายที ด่ นิ LandชยforShop saleHouse for rent

0-0-42Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)แยกมาบข 2 คูหา าใจกลางเมื 5-2-0 ระยอง อง 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet

END

MA16119

ED

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

ราคา(Price)3,900,000./TEL.089-608-5245

ราคา(Price)6,500,00/TEL.081-346-9684

ราคา(Price)5,500,000/ไร/TEL.080-595-5436

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ถนนบ หมูบ า นแลง นชนากาญจน 5-2-0 34 3 2 หองนอน หองน้ำางวั 2 ดbedroom ซอยตรงข ามกั1บตลาดข ขวากลิง 1 toilet

Pluakdaeng Pluakdang รหัส

โฆษณาตำแหนงนี้ MA14094

ลงฟรี

0-0-42Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)เขตชุ 2 คูมหชนมาบตาพุ า ใจกลางเมืด อง 2-0-0 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet ถนนเนิ นพยอม บานบน

MM

รหัส

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หหมู บ า นชนากาญจน 17-2-0 างจากตั ว เมือง 3 องน้กม.มี ำ 2 บbedroom toilet จัง2หวัหดออุงนอน ดรธานี 1เพียหง15 อปลา บานไม 11หลั ง ขึ้นเขตเทศบาล

เมือง

รหัส

!

MA21253

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.081-862-6250 เชาอาคารพาณิ Shop ขายที ด่ นิ Landsชย for saleHouse for rent

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

MA21151

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

โทร : 092-223-9220 : propertyguide Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA21147

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ยายดา หมูบ า นชนากาญจน 3 9-0-0 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

REC

OMM

ED END

ขายทีด่ นิ Land For Sale ติดถนนริมคลองชลประทาน หางจากทะเล200ม.เนื้อที่ 115.7, 119.8, 123.8, 127.8, 132.8 และ 136.2 TEL. 087-740-8906

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA19134

ขายทาวนเฮาCondo ส Townfor House ขายคอนโด sale for sale

Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 ดี0-0-20 คอนโด นครระยอง พรอมอยู ติดถนนสุขหมู ุมวิบ ทา นชนากาญจน ใกลหางแหลมทอง 2 หอ:งนอน หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet Area 29.601 sq.m.

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เกาะเสม็ หมูบ า นชนากาญจน 3 15-0-0 ด 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ขายที ด ่ น ิ 19ไร ขางโรงเรียนเทศบาล

มาบตาพุต ราคาไรละ 4.5 ลานบาท

ติดตอโทร. 092-119-5889 RECOMMENDE Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

D

MA17125

ขายทาวนเฮาส Town House for for sale ขายทาวน Townhome

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นชนากาญจน 3 0-0-15 2 กหารเคหะระยองโครงการเอื องนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom อยู ้ออาทร3/11 toilet หลังม.เพลินใจ2

ราคา(Price) 1,600,000 ราคา(Price) 45,000/เดือ/ไรน // TEL.086-835-4443 TEL.089-410-7401 เมือง รหั รหัสส MA18128 MA13079

ราคา(Price)6,500,000/TEL.086-145-9633 เมื Mueang Mueng รหัส MA17126 เมือองง

ราคา(Price)200,000/TEL.086-366-8610 เมื Mueang Mueng รหัส MA17124 เมืออองงง เมื

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

ขายทาวนเฮาCondo ส Townfor House ขายคอนโด sale for sale

ขายทาวนเฮาส Town ขายทาวน Town House Housefor forsale sale

ขายทาวน เฮาส Town House for sale ขายที ด่ นิ Land for sale

ราคา(Price)900,000/TEL.089-094-7506 เมื Mueang Mueng รหัส MA17122 เมือองง

ราคา(Price) 2,800,000 /TEL.089-613-0274

0-0-42 AreaArea : (Rai-Ngan-Wa) 2 คูหกรอกยายชา า ใจกลางเมือง 0-0-189.90 : (Rai-Ngan-Wa) 6 ชัน้ 20 หองนอน ซอยเนิ นพระ 2 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet

ราคา(Price) ราคา(Price)45,000/เดื 2,800,000อน/ TEL.086-845-5576 / TEL.089-410-7401 เมือง รหั รหัสส MA19138 MA13079

0-0-20: 32.95 Area :sq.m. (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นชนากาญจน Area ขายดาวนคอนโด โครงการ 3 2 หองนอน องน้ำ ค2อมพิ bedroom BEYONE ใกล1หาหงสตาร วเตอร 1 toilet

ราคา(Price)200,000/TEL.061-423-5956

Mueang Mueng เมื เมืออองงง เมื

รหัส

MA20144

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)อยูหมูหบ ลัา งนชนากาญจน 0-0-30 อบต.เชิงเนิน 3 2 หาอมไทวั งนอน ตรงข สดุ 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price)670,000/ไร/TEL.081-983-6946

เมื Mueang Mueng เมือองง

รหัส

MA18132 GA22016

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)อยู หมูตบ ำบลตะพง า นชนากาญจน 3 0-2-74 2 หองนอน หอดงน้ ำ 2 bedroom อำเภอเมื อง จั1งหวั ระยอง หางหาดแมร1ำพึtoilet งประมาณ 2

เมื Mueang Mueng เมือองง

รหัส

MA16117

RENT

เชาอาคารพาณิ ขายที ด่ นิ LandชยforShop saleHouse for rent

0-0-42 Area อง 0-0-275 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)2สุคูขมุหวิา ทใจกลางเมื 53(วัดโขด) 6 ชัน้ 20 หองนอน 20 หองน้ำ 20 bedroom 20 toilet

ราคา(Price) ราคา(Price)14,000/ตารางวา/ 45,000/เดือน / TEL.089-410-7401 TEL.081-920-1120 เมือง รหั รหัสส MA15110 MA13079

เชาอาคารพาณิ ชย ShopforHouse ขายบ านเดีย่ ว House sale for rent

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) "บ 2 คูานเบลล หา ใจกลางเมื อง 0-0-79 า 2 จ.ระยอง 6 ชัด น้ า นหลั 20 งหรอางนอน 20 หกองน้ำ 20 bedroom 20 toilet อยู น ตนทางรั

เฮาส ชTown House for for salerent เชขายทาวน าอาหารพาณิ ย Shop house

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

ราคา(Price)20,000./TEL.097-919-4629 Mueang Mueng รหัส MA15108 เมื เมืออองงง เมื

ราคา(Price)4,500,000/TEL.081-863-4981 Mueang Mueng รหัส MA15104 เมื เมืออองงง เมื

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)มาบตาพุ หมูบ า นชนากาญจน 0-0-2 ดเมืองใหม 3 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)อยูหมู 5-2-0 หลับ งา นชนากาญจน ครัวแกงแผ็ด3 2 หเซ็อนงนอน งน้ำ 2 bedroom 1 toilet ใกล ทรัล บิ1๊กซีหอแมคโคร

ราคา(Price) ราคา(Price)45,000/เดื 4,200,000อน/ TEL.087-230-5255 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price)2,000,000./TEL.089-685-1441

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมูหมูบบานเพชรรั า นชนากาญจน 17-2-0 ตนเลควิ3ล หองนอน ติ2ดถนนสาย 36 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

0-0-20Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)อยูหมู บ า วนชนากาญจน 3 1-3-0  ใกล ัดกรอกยายชา 2 หทอะเลหาดสุ งนอน ช1าดา หอพีงน้เอ็ำ ม2วาย bedroom 1 toilet ใกล

ราคา(Price)7,000,000/TEL.099-081-1908

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

ขายทาวน Town House ขายบ านเดีเย่ ฮวาสHouse for salefor sale

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)หมู หมูบบ า นบุ นชนากาญจน 0-0-69 ญรักษา 23 2 หอดงนอน หองน้ถนนสุ ำ 2 bedroom ซอยวั โขดหิน1-เขาไผ ขุมวิท 53 1 toilet

ราคา(Price)2,500,000/TEL.083-112-8523 Mueang Mueng รหั MA15107 เมื เมืออองงง รหัสส GA19013 เมื

ขายทาวนเฮาส Town ขายทาวน Town House housefor forsale sale

0-0-20Area Area: :(Rai-Ngan-Wa)ขายบ (Rai-Ngan-Wa) หมูบ าา นทาว นชนากาญจน 0-0-28 น 2 ชั้น3 2 หอนงนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet การเดิ ทางสะดวกสะบาย

ราคา(Price)1,800,000/TEL.089-685-1441


72

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

เมื ง Mueng าอนฉาง Mueang บBanchang าบนฉาง

รหัส CA20136

บานฉาง

บเมื าานฉาง นฉาง อง

รหัส CA13015

ขายคอนโด Condo for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price)730,000 / TEL.088-046-2395 บาบนฉาง านฉาง รหัส CA19132

ราคา(Price) 5,000,000 / TEL.089-678-6261

ขายทาวนเฮาส Townhouse for sale

าHouse ส Town House sale ขายบ านเดีย่ เวย่ฮวสองชั น้ for House เชขายทาวน าบานเดี rentforforSale

Area : 32 sq.m. ริมทะเล ติดหาดพยูน บานฉาง แบบ 1 หองนอน พื้นที่ 32 ตร.ม. ชั้น 5

0-0-24.2 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดพลา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-3-29 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน เชิงทะเล บานฉาง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บMueang าเมื นฉาง บ าอนฉาง ง Mueang

PA13009 รหั MA11005 รหั CA15024 รหัสสสMA11005 MA13068

NT หมู านสิงนเขาวั ทวีRE กดาร เดน 0-2-34 ทับบมาฝ โบสถ ติ0-0-16 ดถนนสุขArea ุมวิท ห: า(Rai-Ngan-Wa) งสวนสน 5 กิโลเมตร หอองนอน งนอน องน้ งน้ำำ 32 bedroom bedroom toilet ่ยว 2 2ชั2้นหหอบรรยากาศดี น้ำไมทว2ม2 toilet 32บาหนเดี

รหัส CA19133

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-0-98 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาแบงขาย ซอยเทศบาล 40 ต.สำนักทอน

ราคา(Price) 500,000 / TEL.094-551-4165 Mueang บMueng Mueng เมืานฉาง อง รหัส CA19130

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-58 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลกบั วันประชุมนิมติ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price)7,000/เดื 1,500,000 อน / TEL.083-838-2403 TEL.092-223-5331 ราคา(Price) 1,450,000 / TEL.091-4027359 ราคา(Price) 1,400,000 / TEL.086-518-1618 ราคา(Price) เมื ง บBanchang าMueng บนฉาง าอนฉาง บ า นฉาง Mueang รหัส CA14020 MA14090 รหัส CA20137 MA12032 ง Mueang Mueng บบาเมื นฉาง าอนฉาง MA12058 รหัส CA12010 CA10001 MA14088

บเมื านฉาง อง

รหัส CA20135

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-1-21 Area : (Rai-Ngan-Wa) เนินกระปอก 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,300,000 / TEL.089-832-3701 บานฉาง รหัส CA13014

ขายทีด่ นิ Lands for sale

30-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลชายหาด ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง

ราคา (Price) 1,800,000/ไร / TEL.085-096-9384 บเมื ง Mueang Mueng บานฉาง าอนฉาง รหัส MA12058 CA10001 MA14088 CA11006

RECOMMENDED

ขายบานเดีเย่ ฮวาสHouse sale for โครงการ ขายทาวน Townfor House saleHamlet 1 0-1-0 Area 0-0-21 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หนารร.กวงฮั้ว 3 หองนอน 34 หองน้ำ 3 bedroom 34 toilet

ขายบาานเดี นเดี ่ยวสองชั ว House forforsale หมู บานทวี สุขา2 ขายบ น้ House for sale ขาย/เช าบาย่ นแฝด House sale/rent เบลล

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 45 sq.m.คอนโดบานฉางคลิฟวิว ติดหาดพะยูน ชั้น 3 หอง 81

ราคา(Price) 6,500,000 4,900,000 / TEL.093-979-0463 TEL.095-734-4888 ราคา(Price)950,000 / TEL.081-655-2784 Klaeng แกลง Mueang แกลง Mueng เมือง Pluakdang Mueng รหัส GA22018 รหั MA14087 GA20014 PA13005 PA11002 MA13068 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038

0-0-60 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หมู าดพยู น เลควิ 0-0-87 าหนศิ วพร 0-0-40 เชใกล าบ 8,500 บาท / เดือลนล bedroom toilet 32 หองน้ bedroom 32 toilet 23 ชัห้นองนอน 2 หองนอน 2 หำ อ3งน้ ำ 2 bedroom 2 toilet

ขายบานเดีเฮย่ าวส House salefor หมูบ sale า นช�นสุข ขายทาวน Town for House 0-0-62 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) หนารร.กวงฮั้ว 0-0-21 งนอน 31 หหอองน้ำ 32 bedroom 13 toilet 32 หหอองนอน

2,390,000 / TEL.082-142-3642 TEL.085-096-9384 ราคา(Price) 1,650,000 ราคา(Price) 4,800,000 2,250,000 TEL.092-223-9220 4,900,000 // TEL.086-344-5950 TEL.095-734-4888 รหัส GA17008 แกลง แกลง Pluakdaeng Mueang Pluakdaeng เมื อง รหั Mueng Pluakdang รหัสส GA22016 MA13079

REC

ขายบ น้ House for Sale ขายบ นเดีย่อ้ ย่ วสองชั for for Sale เซงราานเดี นเสื ผว าHouse Business lease

0-2-34 Area ::(Rai-Ngan-Wa)ใกล (Rai-Ngan-Wa) ทับตตลาดวั มาฝ งเขาวั 0-0-45 Area ลาดสามย แกลง 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดานโบสถ 16/21 บ2กิาจนเดี ่ยวานเสื 2 ชั1้อ้นผหบรรยากาศดี น้ำไมทวม1 toilet หการร องนอน าองน้ พรำอ2มอุbedroom ปกรณ

ขายบ House Sale ขายอาคารพาณิ ย น้ Shop House for sale เซงรานเดี นเสืย่อ้ วสองชั ผา ชBusiness forfor lease

0-2-34 Area (Rai-Ngan-Wa) มาฝ ติ0-0-0-40 ดถนน344ชลบุ ร:-ี แกลง หองติดกันเปนคลิทันบกิ ตลาดวั หมอหงาเขาวั งไฟแดงสามย Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดโบสถ 16/21าน บกิาจนเดี ่ยวานเสื 2 ชั้อ้นผบรรยากาศดี น้ำไมทวม 4กม. การร า พรอมอุปกรณ

ขายบานเดีย่ ว House for Sale

0-3-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) กอนถึงกะเฉด อ.แกลง กม. 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) ราคา(Price) 4,400,000 / TEL.088-839-6836 TEL.086-888-5156 ราคา(Price) 2,400,000 ราคา(Price) 4,400,000 TEL.086-888-5156 ราคา(Price)1,600,000 / TEL.081-155-5921 ราคา(Price)1,350,000 100,000/ /TEL.083-092-3566 ราคา(Price) 100,000/ TEL.086-795-3555 // TEL.088-839-6836 Klaeng Mueang แกลง Mueang แกลง เมือองง Mueng เมือง Pluakdang Mueng เมื Mueng รหั MA14087 GA19013 PA13005 PA11002 รหั MA14087 GA22017 PA13005 PA11002 MA13068 รหั MA13068 แกลง รหัสสส MA14099 MA11018 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038 รหัส GA19011 MA12038

ขายบ น้ House for ขายบ นเดีย่อ้ ย่ วสองชั for for Sale บSale านพรอมที่ดิน เซงราานเดี นเสื ผว าHouse Business lease

0-2-34 Area ::(Rai-Ngan-Wa)ใกล (Rai-Ngan-Wa) ทับทตลาดวั มาฝ งเขาวั 0-0-57 Area ะเลแหลมแม พ16/21 ิมพ 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดโบสถ บ4กิาจนเดี ่ยวานเสื 2 ชั2้อ้นผหบรรยากาศดี น้ำไมทวม2 toilet หการร องนอน าองน้ พรำอ4มอุbedroom ปกรณ

ราคา(Price) ราคา(Price) 4,400,000 / TEL.088-839-6836 TEL.086-888-5156 ราคา(Price)1,190,000 100,000/ /TEL.094-557-8976

แกลง

รหั MA14087 GA19009 PA13005 PA11002 MA13068 รหั รหัสสส MA14099 MA11018 MA12038

OMM

END

ED

เชาอาคารพาณิ ชย for ShopsaleHouse for rent ขายที ด่ นิ Lands

0-0-42 Area Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ที2ด่ คูนิ หติาดทะเล ใจกลางเมือง 33-0-0 6 ชัน้ ว20 งนอน 20นหร็อองน้ ำ 20เดbedroom หาดส นตัหวอใกล สวนหิ คการ นบีชรีสอรท20 toilet

ราคา(Price)95,000,000 ราคา(Price) 45,000/เดือ/นTEL.081-874-7072 / TEL.089-410-7401

แกลง

รหัส GA16005

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานเอือ้ อาทร

ขายบ House Sale ขายอาคารพาณิ ย น้ Shop House for sale เซงรานเดี นเสืย่อ้ วสองชั ผา ชBusiness forfor lease

ราคา(Price) 690,000 / TEL.081-437-1120 แกลง Mueang เมื Pluakdaeng GA20015 รหัสส PR11001 MA16115 รหั MA14087 ปลวกแดง PA13005 PA11002 Pluakdang Pluakdaeng Bankhai รหั KA14009 Pluakdang CA10001 Bankhai KA14009 MA14099 PA10012 MA11018 เมือองง MA12038

ราคา(Price) / TEL.089-603-5502 ราคา(Price)1,700,000 4,400,000 / TEL.086-888-5156 ราคา(Price)6,500,000 /ไร / TEL.081-346-9684

0-0-21 Area :(Rai-Ngan-Wa)โครงการทุง ควายกิน 2 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-2-34 Area (Rai-Ngan-Wa) มาฝ งเขาวั 0-0-17 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ตึทักบทีตลาดวั แ่ ยกประแสร 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดโบสถ 16/21 น้ำไมามตลาดผาสุ ทวม ติบกิดาจนเดี สุการร ขมุ ่ยวิวทานเสื ฝ2ง ชัขาวิ ง่ า มาระยองตรงข ก ้อ้นผบรรยากาศดี พรอมอุปกรณ

แกลง Klaeng แกลง Mueang เมื อง Mueng Mueng

รหัส

GA19012

ขายทีด่ นิ Lands for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวสวนผลไมสวนลำดวน ยายดา

แกลง

รหัส GA19013

RENT

ขายบ ย่อ้ วสองชั น้ House Sale ขายที นิ Lands for sale forfor เซงราด่ นเดี นเสื ผา Business lease

0-2-34 ทับตลาดวั มาฝงเขาวั 20-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) 0-0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดลุมดโบสถ 16/21 บติกิาดจนเดี ่ยว3004(ถ.คลองป 2 ชั้อ้นผบรรยากาศดี น้ต.กระแสบน ำไมทวม ถนน การร านเสื า พรอมอุาไมป)กรณ

ขายดาวน คอนโด Condo for salefor บียอนด ขายอาคารพาณิ ชยfor Shop House saleชั้น7 ขายที ด่ นิ Lands salesale ขายคอนโด Condo for

0-0-0-32 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยุพูเิมสพนค2 แยกพวงมาลั ย : sq.m. 2-2-62 (Rai-Ngan-Wa) ต.หนองตะพาน Area : Area 29.60 ภูผาธารา หาดแม 1่ดหินออสวยทำเลดี งนอน น1ิเจอร หพร องน้ ำอิ1นสวยงาม bedroom ทีพร ยางปลู กได 51 ปtoilet มเฟอร บอิ้วมต

/TEL.081-659-5151 TEL.087-747-9719 ราคา(Price)3,500/ตร.วา 220,000 ///TEL.087-133-3364 ราคา(Price) ราคา(Price) 3,290,000 TEL.080-558-8444 ราคา(Price) 4,400,000 TEL.086-888-5156 ราคา(Price) ราคา(Price) 6,400,000 ราคา(Price)500,000/ไร 100,000 ///TEL.081-920-1120 TEL.088-839-6836

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for Sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.095-954-1489

ราคา(Price) 216,000,000 / TEL.082-514-7546

ใกลทะเลแหลมแมพิมพ อยู ใกล โลตัส ตลาด เซเวน 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

12-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาติดทะเล 50 ม. หางแยกสุขุมวิท 100 ม.


73 บเมื านค องาย

รหั PA13005 PA11002 KA20020 CA18129 รหัสสสPA13005 MA11018 MA14087 MA13079 KA16014 รหั CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA14085 PA11003

เช าอาคารพาณิ ช2ยอfor Shop forงfor rentsale ขายทาวน ชัCondo น้ จTownhouse ขายดาวน คยฮาส for sale ขายที นิ นิ เLands sale ขายบ ว House forHouse Sale นเดี sale ม.เชิ ทะเล ขายที ขายบ าด่าด่ นเดี ่ อนโด วพร มกิ การ House sale

นฉาง บบาานค าย

รหัส KA21026

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-42 Area : :(Rai-Ngan-Wa) 2ต.ชากบก คูแหครพ.กรุ หยกศู า ใจกลางเมื ง 0-0-19 Area ใกล 0-0-0-30 Area (Rai-Ngan-Wa) อนโดนคร 11-3-51 Area 0-0-32 ใกล นยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ต.บ าอนฉาง 25-2-86 Area : :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 0-6-0 Area : :(Rai-Ngan-Wa) อยู  ใดีกล 6สี่ด่แหชัินยกขนำไร นอ้ พร 20 หชัอ้น32งนอน ห3อาbedroom งน้ toilet 23งtoilet 2หอฝงน้ งา20 สระว ยน้ งนอน 1 20 bedroom อCมสวนผลไม ผำ สม มีบำำงา20 น1(วิ2หbedroom บรรยากาศดี มาก 3ทีอาคาร มหาลั ยงนอน พระจอมเกล ลาดกระบั ทอหลั ยาเขต ระยอง) 300

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการบานสมบูรณทรัพย

ขายทีด่ นิ Lands for sale

เชขายที าอาคารพาณิ ช2ยfor Shop forงfor rentsale ขายทาวน ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คยฮาส for ขายที นิ เLands sale forHouse Sale ขายบ salesale ม.เชิ ทะเล ขายบ าด่านเดี ่ อนโด ว House

ราคา(Price) 1,800,000/ไร 3,500,000 ราคา(Price) 85,000 /อTEL.087-800-2153 ราคา(Price) 13,500,000 TEL.081-861-6294 890,000/ไร TEL.097-943-4854 45,000/เดื น// //TEL.081-862-6250 /TEL.085-660-9013 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 1,000,000 / TEL.087-940-4416 ราคา(Price) TEL.086-408-7211 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 Mueang รหั PA13005 PA11002 เมื อนฉาง Pluakdang KA12006 Klaeng CA18129 Banchang นฉาง รหัสสสPA13005 MA11018 เมืงงอายง บบาานค าย รหัส KA20021 ปลวกแดง MA14087 บPluakdaeng าBankhai นค Mueng บ าMueang MA13079 Bankhai KA16014 Mueang รหั CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA14085 เมื อ PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

1-1-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดหนองคอกหมู ที่ดินสวย บรรยากาศดีรมร�น พรอมบาน 1 หลัง

องาย บMueang าเมืนค

บMueang านคาย

รหัส MA16116 KA21028

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

รหัส KA14010 MA16116

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

ราคา(Price) 2,500,000/ TEL.082-476-8303 นฉาง บบาานค าย รหัส KA12005

ราคา(Price) 2,170,000 / TEL.084-974-6077 Mueang องาย บาเมื นค รหัส MA16116 KA15012

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

ติดถนนสุArea ขุมวิท: ใกล หางเซนทรัลระยอง 0-2-94 (Rai-Ngan-Wa) มีเฟอร นิเจอรวคเมืรบ อมเข อยู หางจากตั องบพรานค าย าเพีอยูย งไดเ3ลยกิโลเมตร

0-0-42 Area 2ต.ชากบก หทคนิ า ใจกลางเมื ง 0-0-19 ใกล 0-0-0-30 Area:: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหเครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area 0-0-32 ยกศู าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) ใกล าดพลา ต.บ 25-2-86Area Area : :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 1-1-20 คนบยงราเทพระยอง นค าายอนฉาง 6สี่ดห่แหชัินยกขนำไร 20อCมสวนผลไม หชัอ้น23งนอน งน้ toiletมาก งนอน 23งtoilet ง20 สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20bedroom ผำ สม มีบำำา20 น1 2หbedroom บรรยากาศดี 22หอฝงน้ 33ทีอาคาร อนอ้ พร งนอน 3หอาbedroom toilet

3-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.บางบุตร บานคาย 4 หองนอน 2 หองน้ำ 4 bedroom 2 toilet

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

ติดถนนสุขุมวิท:(Rai-Ngan-Wa) ใกลหางเซนทรัลระยอง 0-0-63Area หมูบานระยองริเวิอรพารค บมีาเฟอร นคายนิเจอรครบ พรอมเขาอยู ไดเลย

ติดถนนสุ ขุมวิท: (Rai-Ngan-Wa) ใกลหางเซนทรัลระยอง 2-3-6 Area บานเดี่ยวพรอมที่ดินสวย นิเจอรค3รบ าอยู ไดเลย 3 toilet 3มีเฟอร หองนอน หอพร งน้ำอมเข 3 bedroom

ราคา(Price) 1,800,000/ไร 3,500,000 ราคา(Price) 85,000 /อTEL.087-800-2153 3,999,000 TEL.086-155-5021 890,000/ไร TEL.097-943-4854 45,000/เดื น/// /TEL.081-862-6250 /TEL.085-660-9013 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.091-697-5349 ราคา(Price) 13,500/ตารางวา/ TEL.089-754-0167 ราคา(Price) ราคา(Price) TEL.086-408-7211 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 บเมื านค รหั PA13005 PA11002 องาย KA20018 CA18129 รหัส MA16116 บMueang าเมืนค KA21025 รหัสสสสPA13005 MA11018 องาย นฉาง MA14087 บบาานค าย รหัส KA20019 MA13079 KA16014 รหั CA13015 CA10001 KA13007 รหั MA15102 MA14085 PA11003

ราคา(Price) 7,700,000 / TEL.089-685-1441 รหัส KA20017 MA16116 บMueang านคาย

เช าอาคารพาณิ ช2ยfor Shop forงfor rentsale ขายทาวน ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คยฮาส for ขายที นิ นิ เLands sale ขายบ forHouse Sale นเดี salesale ม.เชิ ทะเล ขายที ขายบ าด่าด่ นเดี ่ อนโด ว House 0-0-42 Area หยกศู า ใจกลางเมื ง 0-0-19 ใกล 0-0-0-30 Area:: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) อนโดนคร 11-3-51 Area 0-0-32 ใกล ยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา 25-2-86Area Area : :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 0-0-30 ห2ต.ชากบก างดีคูแหครพ.กรุ อ.บ านนค าต.บ ย 2าอนฉาง กม. 6สี่ดห่แหชัินยกขนำไร 20อCมสวนผลไม หชัอ้น132งนอน งน้ toiletมาก งนอน 231งtoilet 2หหอฝงน้ ง20 สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom ผำ สม มีบำำา20 น1 2หbedroom บรรยากาศดี 23ทีอาคาร อนอ้ พร งนอน 2ห3อาbedroom toilet

เชาคอนโด for rent Banyan Terrace ขายบ านเดีCondo ่ยว House for sale

1-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)ใกลวัดตาขัน 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 3,500,000 ราคา(Price) 85,000 ราคา(Price)1,800,000/ไร 800,000/อTEL.087-800-2153 /น// TEL.089-403-3999 890,000/ไร TEL.097-943-4854 45,000/เดื /TEL.085-660-9013 TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 2,700,000 / TEL.085-397-7974 ราคา(Price) /TEL.081-862-6250 TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 1,250,000 นฉาง นฉาง บบาานค าย รหัส KA16016 บบาานค าย รหัส KA14008

ติดถนนสุArea ขุมวิท: ใกล หางเซนทรัลระยอง 0-3-20 (Rai-Ngan-Wa)เยื ้องอนามัยหนองตะแบก นิเจอรค2รบ าอยู ไดเลย 2 toilet 2มีเฟอร หองนอน หอพร งน้ำอมเข 2 bedroom

ติดถนนสุขุมวิท:(Rai-Ngan-Wa) ใกลหางเซนทรัลระยอง 0-0-17Area ใกลวัดตาขัน นิเจอรค3รบ าอยู ไดเลย 2 toilet 3มีเฟอร หองนอน หอพร งน้ำอมเข 3 bedroom

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.089-685-1441 ราคา(Price) 1,700,000 / TEL.086-989-9791 นฉาง บบาานค าย รหัส KA15013 Mueang รหั องาย รหัสสNA11011 MA16116 บเมื านค KA15012

RENT

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายบ าานเดี ้น House for sale นเดี่ยCondo ่ยวสองชั ว House for sale เชขายบ าคอนโด for rent Banyan Terrace

2-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.หนองคอกหมู ที่ดินสวย ทางเขา-ออกสะดวก หางถนนสายหลัก 200 ม.

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale หางจากถนนใหญ 600 ม. 6-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.บางบุตร จะปลูกตนไม ผลไม สรางบาน จัดลอกขาย

13-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อ.บานคาย ที่ดินสวยติดถนนคอนกรีต พรอมสวนยาง

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายบ นเดีย่ ย่ วย่ ววสองชั น้ for House for Sale าานเดี House forrent sale เชขายบ าบานเดี House

ราคา(Price)190,000/TEL.091-813-3005 เมื ออ งงงาย Mueang PA13005 PA11002 Pluakdaeng Klaeng CA18129 Pluakdaeng Banchang รหัสสสPA13005 MA11018 เมืาาอนค KA22030 MA14087 Mueng Pluakdang บปลวกแดง นฉาง บเมื MA13079 Bankhai รหั KA16014 Mueang Mueang รหั CA13015 CA10001 Bankhai KA13007 MA15102 MA14085 PA11003

ราคา(Price) 7,000/เดื 4,900,000/ ราคา(Price) อน TEL.095-475-2424 / TEL.092-223-5331 ราคา(Price) 500,000 / TEL. 082-476-8303 NA10009 KA15013 MA11011 MA14089 านฉาง นค บบาบานค ายาย รหัส KA21023 Mueang MA16116 Bankhai เมื อ ง รหั ส KA22033 บานคาย

เช าอาคารพาณิ ช2Townhouse ยfor Shop forsale rentsale ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คฮาส for sale ขายที นิ นิ เLands sale ขายบ าด่ ด่ นเดี ย่ อนโด ว House forHouse Sale salefor ม.เชิ งfor ทะเล ขายที ขายทาวน

ขายบานพรอมที่ดิน House for sale

ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.089-929-8893 บาานค Bankhai บเมื รหัส KA22031 อนฉาง งาย

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูติดถนนเสนทางออกไปขางหลังวัดตาขัน

0-0-42 Area 2าต.ชากบก หยกศู าโรงไฟฟ ใจกลางเมื ง าน 0-0-19 ใกล 0-0-0-30 Area:: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area 0-0-32 ใกล นยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) ต.บ 25-2-86Area Area : :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 0-0-25Area:(Rai-Ngan-Wa)ตรงข มกั บาดพลา ายาออนฉาง ยบ 6สีา่ด่แยหชัินยกขนำไร นอ้ ตำบลหนองบั 20อCมสวนผลไม หชัอ้น32งนอน ห3อาbedroom งน้ toiletมาก 23งtoilet 2หอฝวงน้ ง20 สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom พร ผำ สม มีบำำา20 น1 2หbedroom บรรยากาศดี งนอน ค3ทีอาคาร

ราคา(Price) 450,000/ไร / TEL.086-817-8819 รหั PA13009 บMueang าMueang นคาย MA11005 รหั KA22032 รหัสสสMA11005 MA13068

0-2-34 ทับบานเดี มาฝ่ียงวเขาวั Area (Rai-Ngan-Wa) 2 ชัด้นโบสถ ติ0-0-38 ดถนนสุขArea ุมวิท ห:: า(Rai-Ngan-Wa) งสวนสน 5 กิโลเมตร ่ยว 2 23ชั้นหอบรรยากาศดี น้ำไมทว23ม toilet 36บาหนเดี องนอน งน้ำ 36 bedroom

0-1-57 Area : (Rai-Ngan-Wa)ติดถนนบานคาย-ชากกอไผ หางสี่แยกไฟแดง7-11 เพียง 200 เมตร

ราคา(Price) ราคา(Price) 45,000/เดื 700,000 /อนTEL.085-382-1746 / TEL.089-410-7401 ราคา(Price) 1,400,000 / TEL.092-840-5236

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-0-72 (Rai-Ngan-Wa) กดิ่ย์สวพร ายธารเพลส บม.ศั านเดี อมที่ดินสวย ติ2-3-6 ดถนนสุArea ขุมวิท: ใกล หางเซนทรัลระยอง 3มี3เหฟอร อbedroom งน้พรำ อ3 มเข bedroom หอองนอน งนอน นิเจอร2 ค3หรบ าอยู ไดเลย2 toilet

9-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวัดหนองคอกหมู ที่ดินสวย บรรยากาศดีรมร�น พรอมบาน 1 หลัง

ราคา(Price) 9,000/เดื 7,700,000 TEL.089-685-1441 ราคา(Price) อน///TEL.081-495-3443 TEL.089-901-5577 ราคา(Price) 1,600,000/ไร / TEL.082-476-8303 2,850,000 บานคาย บานคาย รหัส KA21022 รหัส KA21029

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ต.ชากบก อ.บานคาย

ราคา(Price)2,200,000 /TEL.082-476-8303 Mueang MA16116 Bankhai รหัส KA21024 บ าอนค Banchang เมื อนฉาง Klaeng ปลวกแดง Mueng Bankhai Mueang Mueang Bankhai เมื งงาย

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายบานเดี่ยว House for sale

ราคา(Price) 419,999 / TEL.089-600-9964

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.082-476-8303

0-1-0 Area :(Rai-Ngan-Wa) หางจากร.รบานคาย 2.5 กม. ที่ดิน ถมแลว

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกล อบต.บานคาย มีหองแยกเปนสัดสวน มีเนื้อที่เหลือใชสอย


74

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

นิคเมื Mueang งฒนา บมพั าอนฉาง

NA14016 รหัส MA16117 CA10001

ขายทีาด่ นเดี นิ Lands for for salesale ม.บุญรักษา 2 ขายบ ย่ ว House

24-0-83Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ซอยวั ต.มะขามคู 0-0-69 ดโขดหิ น-เขาไผ 2ที่ดหินอทำเลดี งนอนโรงงานอุ 2 หองน้ตำ สาหกรรมกำลั 2 bedroomงตั2้งtoilet

นินิPluakdaeng คPluakdang คมพั มพัฒ ฒนา นา Mueang

รหัสส PA13005 NA12013 NA21010 CA10001 MA14085 รหั PA11003

นิคเมื Mueang งฒนา บมพั าอนฉาง

NA14016 รหัส MA16117 CA10001

ขายทีาด่ นเดี นิ Lands for for salesale ม.บุญรักษา 2 ขายบ ย่ ว House 24-0-83Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)ซอยวั ต.มะขามคู ดโขดหิ น-เขาไผ 0-0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดีานอยู คอนโดนคร 0-0-50 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ม.บ ติดถนนสาย 319 0-0-69 0-0-21 Area (Rai-Ngan-Wa) บานเอื ้ออาทร 2ที่ดหินอทำเลดี งนอนโรงงานอุ 2 หองน้ตำ สาหกรรมกำลั 2 bedroomงตั2้งtoilet ชั้น12ห1ฝองน้ งหสระว ยน้ 1 หองนอน 1 bedroom 3192 หอCงนอน อำงน้2 ำาbedroom 2 ำbedroom 1 toilet 2อาคาร หองนอน 1 toilet ขายดาวน Condo ขายบ าานเดี for sale ขายบ นเดียค่ ย่ วอนโด ว House House forfor salesale

ราคา(Price)2,600,000 85,000///TEL.087-981-9316 TEL.087-800-2153 ราคา(Price) ราคา(Price) 24,000,000 2,500,000 // TEL.083-112-8523 TEL.089-811-8049 ราคา(Price) ราคา(Price) 600,000 TEL.081-430-2653 รหั ส นิ ค มพั ฒ นา Mueang รหั ส NA11011 นิคเมื มพั MA16118 เมื รหัส NA10001 CA10001 ออฒ งงนา

นิPluakdaeng นิPluakdang คคMueang มพั มพัฒ ฒนา นา

รหัสส PA13005 NA12013 NA21010 CA10001 MA14085 รหั PA11003

ขายดาวน Condo ขายบ าานเดี for sale ขายบ นเดียค่ ย่ วอนโด ว House House forfor salesale

0-0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ดีานอยู คอนโดนคร 0-0-50 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ม.บ ติดถนนสาย 319 0-0-21 Area (Rai-Ngan-Wa) บานเอื ้ออาทร ชั้น12ห1ฝองน้ งหสระว ยน้ 1 หองนอน 1 bedroom 3192 หอCงนอน อำงน้2 ำาbedroom 2 ำbedroom 1 toilet 2อาคาร หองนอน 1 toilet

ราคา(Price)2,600,000 85,000///TEL.087-981-9316 TEL.087-800-2153 ราคา(Price) ราคา(Price) 24,000,000 2,500,000 // TEL.083-112-8523 TEL.089-811-8049 ราคา(Price) ราคา(Price) 600,000 TEL.081-430-2653 รหั ส PR11001 Mueang นิ ค มพั ฒ นา MA12058 PA13009 บเมื าอนฉาง MA11013 รหั รหั MA11005 CA10001 ง รหั NA10007 Mueang นิคมพัฒนา รหัสส PR11001 NA10009 MA14084 รหัสสสMA11005 MA13068 PA13005 PA13009

RENT

ขายโกดั ง Warehouse forsale sale ขายบ านเดี ย่ ว House for

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ด 0-0-72 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุ มบ.ศักดิ์สายธารเพลส 4 อาคาร หลัง ชุดกิโ2ลชัtoilet ง่ รถ 150 ตัน 3โรงงาน หองนอน 2 หอOffice งน้ำ 3 1bedroom

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลอบต.นิคมพัฒนา 4 หองนอน 2 หองน้ำ 4 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-102-2755 ราคา(Price) 57,000,000 3,200,000 // TEL.081-495-3443 รหั PA13005 PA11002 Pluakdaeng รหั นิPluakdang คMueang มพัฒนา MA14099 รหัสสสNA16018 MA11018 านฉาง รหัส MA14094 นิคบMueang มพั ฒนา NA16017 CA10001 MA12038

ขายบ นเดีย่ ย่ วว House House forHouse saleม.เพชรรั ขายบ าานเดี for sale น ทับมา ขายอาคารพาณิ sale เชาอาคารพาณิ ชชยย Shop Shop for ตrent

0-0-64 Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) เพลิ ซอยวั 0-0-51 0-0-50 แยกเนิ สำลี 0-0-20Area นใจดนหนองผั 5 2 กหนาม 3 หอ้นงนอน 2 ำห34องน้ bedroom 2 toilet 342อาคารสามชั หชัอ้นงนอน 23ครึหอ่ง งน้ bedroom toilet ทำเลดี 3 ำห3องน้ ำ 3 23toilet

าานเดี House forrent sale ขายบ นเดีย่ ย่ วย่ ววสองชั น้ for House for Sale เชขายบ าบานเดี House

NT า ใกลทับนมาฝ ิคมบริ เวณแยกมาบข RE 0-2-34 งเขาวั ดโบสถ ติ0-2-0 ดถนนสุArea ขArea ุมวิท: (Rai-Ngan-Wa) ห: า(Rai-Ngan-Wa) งสวนสน 5 กิโลเมตร ่ยว 2 21ชั้นหอบรรยากาศดี น้ำไมทว21ม toilet 31บาหนเดี องนอน งน้ำ 31 bedroom

ราคา(Price) 7,000/เดื 2,500,000 ราคา(Price) 15,000/เดื 2,500,000อน/ /TEL.094-452-7138 อน // TEL.084-730-8229 TEL.092-223-5331 ราคา(Price) 2,600,000 9,200,000 TEL.081-358-2919 TEL.080-779-9955 ราคา(Price) TEL.095-641-5669 ราคา(Price) รหั ส NA21010 Mueang นิ ค มพั ฒ นา เมื อ ง MA16118 นิคมพัฒนา รหัส NA13014

NT RE RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale ม.ศักดิส์ ายธารเพลส

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) บาน2ชั้น บรรยากาศดี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

เชาบาบานเดี าอนเดี น้ House forหมูrent เชขายห ย่ ย่ ววสองชั House for บ า นรมเย็น งแถว House for rent sale

0-0-82Area Area นตนทางรัก 0-0-0-22 Area: :(Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) ใกล ใกลรแายกหนองบอน 0-1-30 องนอน งนอน41ห2หอหององน้หงน้อำ งน้ ำ23ำbedroom bedroom toilet 2มี3หหอหองแถว 12toilet ในตั ว บรรยากาศดี

ขายโกดัง เWarehouse for salefor sale ขายทาวน ฮาส Town House

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) ด  ไดเลย 0-0-22 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุ พรอมเขาอยู 4 อาคาร หลัง ชุดกิโ1ลชัtoilet ง่ รถ 150 ตัน 2โรงงาน หองนอน 1 หอOffice งน้ำ 2 1bedroom

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลเแยกมาบขา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet รหัส CA19132++++

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.081-373-1454 ราคา(Price) ราคา(Price) TEL.085-684-5916 TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.081-430-2653 4,800/เดื TEL.088-088-1733 ราคา(Price) ราคา(Price) 57,000,000 1,200,000 // TEL.091-053-5546 ราคา(Price)12,000/เดื 700,000อน/ //TEL.089-752-2817 PA13005 PA11002 Pluakdaeng NA21007 CA18129 Banchang รหัสสสPA13005 MA11018 เมื ง นา นิคมพัฒนา ปลวกแดง MA14087 นิคMueang มพัฒนา Pluakdang รหัส NA20005 นิPluakdaeng คMueang มพัอฒ MA13079 รหั KA16014 นิ ค มพั ฒ นา รหั รหั ส NA19002 CA13015 CA10001 KA13007 MA15102 MA16118 รหัส NA20004 MA14085 PA11003

ขายบานเดีย่ ว2ชัน้ House for sale

ขายโกดัง Warehouse forhouse sale for sale ขายอาคารพาณิ ชย Shop

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-2-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานพรธนา 4 หองนอน 3 หองน้ำ 4 bedroom 3 toilet

4-1-86 Area :: (Rai-Ngan-Wa) 0-0-30 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุ อยูตรงขาดมวัดกระเฉท 4 อาคาร หลัง ชุดกิโ3ลชัtoilet ง่ รถ 150 ตัน 3โรงงาน หองนอน 3 หอOffice งน้ำ 3 1bedroom

ขายที ด่ นิ งLands for sale ขายโกดั Warehouse for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายทีด่ นิ Land for sale

ราคา(Price) 2,000,000/ไร / TEL.095-859-8299

ราคา(Price) 7,000,000/ไร / TEL.095-859-8299

รหัส CA19132++++

0-1-14 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูตรงขาม อบต.นิคม 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet รหัส CA19132++++

เช าอาคารพาณิ ช2ยfor Shop forงfor rentsale ขายทาวน ชัCondo น้ Townhouse ขายดาวน คฮาส for ขายที นิ นิ เLands for sale ขายบ าด่ ด่ นเดี ยLand ่ อนโด ว House forHouse Sale salesale ม.เชิ ทะเล ขายที sale

0-0-42 Area 2ต.ชากบก หยกศู า ใจกลางเมื ง 0-0-19 Area ใกล 0-0-0-30 Area (Rai-Ngan-Wa) ดีคูแหครพ.กรุ อนโดนคร 11-3-51 Area :(Rai-Ngan-Wa) 0-0-32 ใกล นยงรเทพระยอง าชการ 0-3-29 (Rai-Ngan-Wa) าดพลา ต.บ าอนฉาง 25-2-86 Area : :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) 2-0-0 Area :::(Rai-Ngan-Wa) 6สีสาย นอ้ พร 20อCมสวนผลไม หนิชัอ้นค32งนอน 20 ห3อาbedroom งน้ toiletมาก 23งtoilet 2หอฒ ฝงน้ งนา สระว ยน้ อหลั งนอน 1 20 bedroom ่ด่แหชัินยกขนำไร ผำ ซอย สม มี5-6 บำำา20 น1 ระยอง 2หbedroom บรรยากาศดี 3ทีอาคาร งนอน 15 มพั

ราคา(Price) 3,500,000 ราคา(Price)1,200,000/ไร 85,000 /อนTEL.087-800-2153 ราคา(Price) 7,500,000 / TEL.086-889-9131 ราคา(Price) ราคา(Price) TEL.095-859-8299 890,000/ไร TEL.097-943-4854 45,000/เดื /TEL.085-660-9013 TEL.089-410-7401 TEL.086-974-0303 ราคา(Price) 1,260,000 / TEL.089-921-2139 ราคา(Price) 1,800,000/ไร TEL.086-408-7211 ราคา(Price) 57,000,000 2,200,000 // TEL.096-056-4155 6,500,000 TEL.081-590-9903 5,000,000 TEL.089-678-6261 ราคา(Price) 1,250,000 ////TEL.081-862-6250 รหัสส NA21009 MA16116 KA15012 รหั นิคมพัฒนา นิคMueang มพั เมื อฒ ง นา านฉาง านฉาง นิคบMueang มพั ฒนา รหัส NA21008 นิคบมพั ฒนา รหั MA16118 รหัส NA21012 รหัสส NA13015 CA10001 เมือง

108-0-0 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุด 4-1-86 Area ต.มะขามคู นิคมพัฒOffice นา ซอย1 หลั 7 ง ชุดกิโลชัง่ รถ 150 ตัน โรงงาน 4 อาคาร

ราคา(Price) 1,500,000/ไร / TEL.089-811-8049

นิคMueang มพั เมื อฒ ง นา

MA16118 รหัส NA21013

ขายที ด่ นิ งLands for sale ขายโกดั Warehouse for sale

50-0-0 (Rai-Ngan-Wa)เขตมาบตาพุด 4-1-86 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกล ถนนสาย 36-มาบตาพุ โรงงาน 4 อาคาร Officeด1-ระยอง หลัง ชุดราคา กิโลชัง่ รถ 150 ตัน

ราคา(Price) 800,000/ไร / TEL.095-859-8299

37-3-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) ระหวางแยกมาบขา-แยกหนองบอน ระยอง

นิPluakdaeng คMueang มพัฒนา Pluakdang

รหัสส PA13005 NA12013 CA10001 MA14085 รหั PA11003

ขายดาวน Condo ขายบ านเดีคย่ อนโด ว House forfor salesale

0-0-0-30Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)บานเอื ดีคอนโดนคร 0-0-21 ้ออาทร C ชั้น12หฝองน้ งสระว ยน้ำ 1 หองนอน 1 bedroom 2อาคาร หองนอน ำ 2 าbedroom 1 toilet

ราคา(Price)600,000 85,000/ /TEL.087-981-9316 TEL.087-800-2153 ราคา(Price)

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนาติดถนนสาย 36 ต.มะขามคู-แยกหนองบอน

นิคมพัฒนา

รหัส NA10003

ขายทาวนเฮาส Townhouse for sale

0-2-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) นิคมพัฒนซอย 1 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet รหัส CA19132++++

ขายอาคารพาณิชย Shop House for sale

0-0-23 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติด ถ.ตากวน 4 ชั้นครึ่ง 4 หองนอน 4 หองน้ำ 4 bedroom 4 toilet

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.085-660-9013 านฉาง นิคบมพั ฒนา

รหัส NA21011

ขายบานเดีย่ ว House for sale

Area : 84 sq.m. โครงการบานเอื้ออาทรมะขามคู

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.088-377-5755 ราคา(Price) 650,000 / TEL.087-981-9316

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


ทร พัย จงัห วดั ระย อง รหสั

42000S20G2B06222

รหสั

42000S05G7B07281

โฉนดเลขที 112602 0-0-95.4 (ไร- งาน-ตร.วา) 5/18 หมู 2 โครงการอบอนุ โฮม วลิเลจ 2 ถ.บานทงุ-แหลมมะขาม ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

โฉนดเลขที 123876 0-0-65.2 (ไร- งาน-ตร.วา) 19/36 โครงการรชัญา การเดน ถ.สขุมุวทิ 53 (โขดหนิ-เขาไผ) ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

ราคาปกติ เรมิตน 4,490,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 2,500,000.-

รหสั

42000S05G7B07164

รหสั

42000S05G7B07240

โฉนดเลขที 158566 0-0-63.8 (ไร- งาน-ตร.วา) 18/86 โครงการบานบญ ุ ถาวร 4 ถ.สขุมุวิท 53 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

โฉนดเลขที 14070-71 0-1-23.6 (ไร- งาน-ตร.วา) 10/75 หมู 4 โครงการบานลมทะเล ถ.พลา-พยนู-นา ตก (เลยีบทะเล) ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

ราคาปกติ เรมิตน 3,200,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 5,800,000.-

รหสั

42000S05G7B07170

รหสั

41000S05G7B03509

โฉนดเลขที 28628 0-0-61.2 (ไร- งาน-ตร.วา) 79/30 หมู 1 โครงการสนิทวกีารเดน 2 ถ.สขุมุวทิ (3) กม.196+600 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โฉนดเลขที 16976 0-0-64.2 (ไร- งาน-ตร.วา) 5/20 หมู 6 ถ.สขุมุวทิ ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

ราคาปกติ เรมิตน 3,520,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 4,000,000.-

รหสั

42000S05G7B06893

รหสั

42000S05G7B07478

โฉนดเลขที 29036 0-0-61 (ไร- งาน-ตร.วา) 214/65 หมู 5 โครงการองิเมอืง 2 ถ.เทศบาล 42/4 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

โฉนดเลขที 33800 0-0-56 (ไร- งาน-ตร.วา) 179/46 หมู 3 โครงการองิเมอืง 5 ถ.เทศบาล 34 (บานฉาง-หาดพลา) ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

ราคาปกติ เรมิตน 2,000,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 1,600,000.-

*ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงในการขาย, งดขายหรอืพจิารณาทจีะขายทรพัยสนิใหกบัผใูดภายใตเงอืนไขอยางไรกไ็ดตามทธีนาคารฯ เหน็ชอบ

สนใจตดิตอ 02-777-6872

www.buyatsiam.com


76


77


สาขา เซ็นทรัลพลาซ‹า ระยอง (2182)

เปดใหŒบร�การแลŒววันนี้

ใหŒบร�การอย‹างครบวงจรและเต็มรูปแบบ เปดบัญชีทุกประเภท พรŒอมรับของที่ระลึก!!

สาขาใหŒบร�การเต็มรูปแบบ ทุกวันจันทร - อาทิตย เวลา 10.30 - 19.00 น.

ธนาคารกรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลพลาซ‹า ระยอง พรŒอมมอบบร�การที่เปšนมิตร สะดวกสบาย ช‹วยใหŒทุกเร�่องการเง�นของท‹านราบร�่นไรŒป˜ญหา และมอบ ความมั่นใจในความปลอดภัยใหŒทุกธุรกรรมของท‹าน ณ ศูนยการคŒาเซ็นทรัลพลาซ‹า ระยอง 99 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 78


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกูสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย นาน 30 ป

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บ‹อว�น) 038-173-048-54, (นิคมพัฒนา) 037-218-8836 www.ghbank.co.th 79


80


81


โครงการบานเพ็ชรรัตน เลคว�วล 4

สังคมเหนือระดับ บนทำเลศักยภาพ 82


เปดจองแลววันนี้ ติดถนนบายพาส สาย 36 บทสรุปของรสนิยมที่เหนือกว‹า… ที่หาไม‹ไดŒอีกแลŒว ห‹างจากเซ็นทรัลระยองเพ�ยง 2 นาที คุŒมค‹าในทุกรายละเอียด ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

โทร.

038 023 597 081 467 1817


Rayong issue 02 Vol.23 Aug 2015  
Rayong issue 02 Vol.23 Aug 2015  
Advertisement