Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


CLASSIFIED “CLASSIFIED” บางละมุง

รหัส BL10055

ขายบานเดีย่ ว House for sale

บางละมุง

รหัส BL10058

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 4,200,000 / TEL.086-608-5880 บางละมุง รหัส BL09049

7,900,000 / TEL.086-153-6695 TEL.089-092-7447 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง รหัส BL09047

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานฟากรีนเนอรีพ่ ทั ยาเหนือ นาเกลือ

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa)หนองปรือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) บางละมุง ชลบุรี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-468-9238 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.086-828-5868 รหัส BL09045 บางละมุง บางละมุง รหัส BL09044

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-43 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการหมูบ า นกลางสวน ตลาดโรงโปะ

ราคา(Price) 2,800,000/ TEL.081-861-9577 บางละมุง รหัส BL07030

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-64 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเขาตะโล พัทยา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 3,800,000 / TEL.089-748-2743 รหัส BL08041 บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-64 Area : (Rai-Ngan-Wa) บางละมุง ชลบุรี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,890,000 / TEL.086-571-8978 เมือง ง บางละมุ รหัส BL07027

รหัส BL09051

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-101 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการสวนตัว ซอยสยาม 3 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 4,100,000/ TEL.089-219-8169 บางละมุง รหัส BL09046

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลเทศบาลเมืองหนองปรือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 2,100,000 / TEL.081-294-4009 บางละมุ ง รหัส BL07026 Sriracha

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 4,200,000/ TEL.080-972-6262 รหัส BL07025 บางละมุง

ราคา(Price) 2,350,000 / TEL.091-037-9925 ราคา(Price)3,500,000 / TEL.091-037-9925 รหัส BL07024 บางละมุง บางละมุง รหัส BL07023

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,100,000 / TEL.090-983-9310 รหัส BL08040 บางละมุง

2,350,000 / TEL.086-153-6695 TEL.098-263-3953 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง รหัส BL08039

0-0-84 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นดุสติ ธานีโครงการ2 5 หองนอน 3 หองน้ำ

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa)เครือสหพัฒนฯ 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 Bedrooms 3 Toilets

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) วัดหนองเกตุนอ ย 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilet

ขายบานแฝด House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-468-9238 บางละมุง รหัส BL08036

5,800,000 / TEL.086-153-6695 TEL.080-468-9238 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง รหัส BL08034

0-0-41.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเนินพลับหวาน 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-250 Area : (Rai-Ngan-Wa) ม.บาลียา พัทยาเหนือตรงขามโรงแรมแอมบาสเดอร ชลบุรี

0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใจกลางเมืองพัทยา พัทยาใต กอไผ ซอย10 บานอยูต ดิ ถนน

บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-70 Area : (Rai-Ngan-Wa)สุขมุ วิท - พัทยา89 ทุง กลม-ตาลหมัน ม.ไทยชารมมิง่ โฮม

0-3-68 Area : (Rai-Ngan-Wa) ยานสยามคันทรีฯ 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 Bedrooms 3 Toilets

ราคา(Price) 7,000,000 / TEL.080-468-9238 บางละมุง รหัส BL08037

รหัส BL10060

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa)บานเลขที่ 272/73 หมูบ า น พฤกษาเปย มสุข ซอย 29

ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.094-463-8555 บางละมุง รหัส BL09050

บางละมุง

41

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า น พาราไดซฮลิ 1 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 17,000,000 / TEL.098-834-3977 ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.083-598-7914

0-0-117 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวยทรงไทย (บานใหม) 4 หองนอน 4 หองน้ำ

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-170 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลถนนสุขมุ วิท ทางเขาตลาดนาเกลือ 4 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 8,500,000 / TEL.086-406-2306

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-120 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการทวีสขุ 2 โรงโปะ

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-150 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานหวยกระป 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilet

ราคา(Price) 3,950,000/ TEL.092-576-8112 รหัส BL08038 บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa) เครือสหพัฒนฯ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,350,000/ TEL.091-037-9925 บางละมุง รหัส BL19012

ขายบานเดีย่ ว House for sale

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนองปรือ พัทยา ชลบุรี 8 หองนอน 8 หองน้ำ 8 Bedrooms 8 toilets

ราคา(Price) 14,000,000 / TEL.086-805-9389

43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62

Profile for Baan-D

Chonburi Issue 01 Vol.10 Feb. 2016  

Chonburi Issue 01 Vol.10 Feb. 2016  

Advertisement