Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

บางละมุง

รหัส BL09054

ขายบานเดีย่ ว House for sale

บางละมุง

รหัส BL09053

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,590,000 / TEL.086-828-5868 บางละมุง รหัส BL09049

ราคา(Price) 7,350,000 5,800,000 / TEL.086-153-6695 TEL.090-468-9238 บางละมุง รหัส BL09047

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) นาเกลือ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa)หนองปรือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) บางละมุง ชลบุรี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-468-9238 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.086-828-5868 รหัส BL09045 บางละมุง บางละมุง รหัส BL09044

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-43 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการหมูบ า นกลางสวน ตลาดโรงโปะ

ราคา(Price) 2,800,000/ TEL.081-861-9577 บางละมุง รหัส BL07030

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-64 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเขาตะโล พัทยา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 3,800,000 / TEL.089-748-2743 รหัส BL08041 บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-64 Area : (Rai-Ngan-Wa) บางละมุง ชลบุรี 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,890,000 / TEL.086-571-8978 เมือง ง บางละมุ รหัส BL07027

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-101 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการสวนตัว ซอยสยาม 3 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 4,100,000/ TEL.089-219-8169 บางละมุง รหัส BL09046

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลเทศบาลเมืองหนองปรือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 2,100,000 / TEL.081-294-4009 บางละมุ ง รหัส BL07026 Sriracha

ราคา(Price) 4,200,000/ TEL.080-972-6262 รหัส BL07025 บางละมุง

ราคา(Price) 2,350,000 / TEL.091-037-9925 ราคา(Price)3,500,000 / TEL.091-037-9925 รหัส BL07024 บางละมุง บางละมุง รหัส BL07023

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,100,000 / TEL.090-983-9310 รหัส BL08040 บางละมุง

2,350,000 / TEL.086-153-6695 TEL.098-263-3953 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง รหัส BL08039

0-0-84 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นดุสติ ธานีโครงการ2 5 หองนอน 3 หองน้ำ

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa)เครือสหพัฒนฯ 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 Bedrooms 3 Toilets

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) วัดหนองเกตุนอ ย 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilet

ขายบานแฝด House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.080-468-9238 บางละมุง รหัส BL08036

5,800,000 / TEL.086-153-6695 TEL.080-468-9238 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง รหัส BL08034

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า น พาราไดซฮลิ 1 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 17,000,000 / TEL.098-834-3977 ราคา(Price) 2,600,000 / TEL.083-598-7914

40

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส BL09051

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-41.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเนินพลับหวาน 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

0-0-250 Area : (Rai-Ngan-Wa) ม.บาลียา พัทยาเหนือตรงขามโรงแรมแอมบาสเดอร ชลบุรี

0-0-80 Area : (Rai-Ngan-Wa) บางเสร 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-70 Area : (Rai-Ngan-Wa)สุขมุ วิท - พัทยา89 ทุง กลม-ตาลหมัน ม.ไทยชารมมิง่ โฮม

0-3-68 Area : (Rai-Ngan-Wa) ยานสยามคันทรีฯ 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 Bedrooms 3 Toilets

ราคา(Price) 7,000,000 / TEL.080-468-9238 บางละมุง รหัส BL08037

รหัส BL09052

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนชัยพรวิถี ซ.ประปา 3 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 2,950,000 / TEL.095-319-4905 บางละมุง รหัส BL09050

บางละมุง

0-0-117 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวยทรงไทย (บานใหม) 4 หองนอน 4 หองน้ำ

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-170 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลถนนสุขมุ วิท ทางเขาตลาดนาเกลือ 4 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 8,500,000 / TEL.086-406-2306

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-120 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการทวีสขุ 2 โรงโปะ

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-150 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานหวยกระป 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilet

ราคา(Price) 3,950,000/ TEL.092-576-8112 รหัส BL08038 บางละมุง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa) เครือสหพัฒนฯ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 2,350,000/ TEL.091-037-9925 บางละมุง รหัส BL19012

ขายบานเดีย่ ว House for sale

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนองปรือ พัทยา ชลบุรี 8 หองนอน 8 หองน้ำ 8 Bedrooms 8 toilets

ราคา(Price) 14,000,000 / TEL.086-805-9389


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60

Chonburi Issue 01 Vol.09 Jan. 2016  
Chonburi Issue 01 Vol.09 Jan. 2016  
Advertisement