Page 1

¹µ Ô ÂÊÒÃà¾Í่× ¡ÒÃàÅÍס«Í้× ·Í่Õ ÂÍ‹ÙÒÈÂ Ñ ¤ÃºÇ§¨Ã ¨§ÑËÇ´ Ñ ªÅºÃØÕ

無料

FREE COPY

แจกฟรี

issue 1 VOL.6 October 2015

ISSN 2408-2074

PROJECT REVIEW

「 ハ

Vspace ¤Í¹â´¤³ Ø ÀÒ¾ “ªÇ Õ µ Ô ÊºÒÂæ ã¡ÅŒÈÃÃ Õ ÒªÒ”

サ 日 本 ビ 人 ス 向 ア け パ 絶 好 ト な メ ロ ン ケ ト 。 シ ョ ン の

モ ニ ッ ク レ ジ デ ン ス 」

INTERVIEW

à»´  㨼ŒÙºÃË Ô Òà â¤Ã§¡ÒúŒÒ¹ÊÃ Ô È Ô Ò

PROPERTY FAIR 2015

µÔ ´ µÒÁÍ‹ Ò ¹¹Ô µ ÂÊÒÃÍ͹䬏 ä ´Œ · Õ ่ WWW.ISSUU.COM/PROPERTYGUIDE ËÃ× Í SCAN QR CODE

広告掲載のお問合せは:ラッチャイ 085-085-6576 (日本語) µÔ ´ µ‹ Í Å§â¦É³Ò 092-119-5889 092-223-9220 094-558-2139 1


บŒ‹านเดี่ยว 2 ชั้น

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

บŒ‹านเด่ียวชั้นเดียว

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ทาวนเฮŒาส

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ลากกระเป‰า… จองเพ�ยง บาท

2

2

“เขŒาอยู‹ ไดŒเลย” กับ 4 โครงการพรŒอมอยู‹ หลัง ม.เกษตรอ‹าว


ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

Tel : 086 313 4428

100,000 3 3


ºŒÒ¹ÊÇ 2 ªÑ้¹ 4 ˌͧ¹Í¹ 2 ˌͧ¹้Ó ÊÑÁ¼ÑʺÃÃÂÒ¡ÒÈ´Õæ º¹à¹Ô¹ä´Œ·Ø¡Çѹ ËÅѧãËÞ‹ à¹×้Í·Õ่àÃÔ่ÁµŒ¹·Õ่ 43 µÃ.Ç.

4

4


ราคาเริ่มตนเพียง 999,000 บาท ฟรีทุกคาใชจาย

5

5


»· ‚ èÕ 1 ©ºº Ñ ·èÕ 6 à´Í × ¹µÅ Ø Ò¤Á 2558

EDITOR’s TALK

Vol.6

WHERE TO FIND

ÊÇÑÊ´Õà´×͹µØÅÒ¤Á ã¡ÅŒà¢ŒÒÊً˹ŒÒ˹ÒǡѹÍÕ¡¤ÃÑé§ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò »‚¹ÕéÍÒ¡ÒÈàÁ×ͧä·Â¨ÐàÂç¹á¤‹ä˹ ᵋᤋ¤Ô´Ç‹Òä´ŒÅ×ÁµÒµ×è¹ àªÒŒ¢¹ éÖ ÁÒ ÁäÕÍ๠ç ÁһзÐ˹Ҍʡ Ñ àÅ¡ ç ¹Í Œ  ÍÍ¡ä»Ê´ Ù ÍÒ¡ÒÈ Ë¹ŒÒÃÐàºÕ§ºŒÒ¹ÊÑ¡¹Ô´ ¤§¨Ðª‹ÇÂãˌʴª×è¹ÁÕ¡ÓÅѧ·Ó§Ò¹ ä»ä´Œ·Ñé§Çѹ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×ÍÍ‹ÒÅ×Á´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ ¡Òà ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡à»š¹ÊÔ觷Õè´Õ ᵋÍ‹ҷӧҹ˹ѡà¾×è͹Óà§Ô¹ÁÒ à»¹ š ¤Ò ‹ á Ñ ÉÒ¾ÂÒºÒŨд¡ Õ ÇÒ ‹

¹ÃÒ Ãѵ¹¹ÃÒ·Ã ºÃóҸԡÒúÃÔËÒÃ

ใบสมคัรสมาชกินติยสาร PROPERTY GUIDE RAYONG

MEMBER

ชอ-นามสกลุ................................................................................................. วนัเดอืนปเกดิ............../............../............. อาย.ุ ............ป อาชพี................................................... เบอรโทร.................................................. E-mail : .................................................................. สถานทจีดัสงหนงัสอื.................................................................................................................... ................................................................................................................................................ วนัททีำการสมคัร................../.................../.................. เรมิตนฉบบัท.ี ...................ถงึ.................... สมคัรสมาชกิ 1 ป 12 ฉบบั 400 บาท เหตผุลทคีณ ุ เลอืก PROPERTY GUIDE........................................................................................ ................................................................................................................................................ ขนัตอนการชำระเงนิ 1. โอนเงนิผานธนาคาร กสกิรไทย สาขา ศรรีาชา ชอบญ ั ชี บจก. เอช เอน็ เอม็ มเีดยี จำกดั เลขทบีญ ั ชี 172-2-63923-3 2. สงใบสมคัรพรอมสลปิโอนเงนิมาที บรษิทั เอช เอน็ เอม็ มเีดยี จำกดั 18 ซอยแนนซี ตำบลเชงิเนนิ อำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000 โทร. 092-223-9220

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDEMAG

ºÃóҸ¡ Ô ÒúÃË Ô Òà : ¹ÃÒ Ãµ Ñ ¹¹  ÃÒ·Ã ºÃóҸ¡ Ô Òà : ¹ÃÒ Ãµ Ñ ¹¹  ÃÒ·Ã ¡Í§ºÃóҸ¡ Ô Òà : ¹Ò§ÊÒÇÃÁ´ Ô Ò Èû Õ ÃÒº, ¹Ò§ÊÒǸ¹ Ñ Âª¹¡ äÊÂÇÃó, ¹Ò§ÈÅ Ñ ÂÒ ª¹ÐÊ¡Å Ø , ¹Ò§ÊÒÇÍ·µ Ô ÂÒ ÇÃ Ô ªÑÁ§¤ÅªÂ Ñ , ¹Ò§ÊÒÇÁ¹ Õ Ò ¾Å· Ø ¸ÀÁ Ù ,Ô ¹Ò¾§É¸Ã ¤Ç² Ñ ¹¡  Å Ø , ¹Ò§ÊÒÇ·¡ Ñ É¾Ã Ãµ Ñ ¹¹  ÃÒ·Ã ½Ò † ÂÍ͡Ẻ : ¹Ò§ÊÒÇÍ·µ Ô ÂÒ ÇÃ Ô ªÑÁ§¤ÅªÂ Ñ , ¹ÒÂÍ¡ Ø ÄÉ ¹Å Ô ·Í§, ¹ÒÂʹ Ô Ò· ᡌǨ¹ Ñ ·Ã ªÒ ‹ §ÀÒ¾ : ¹ÒÂÈ¡ Ñ ´ªìÔÂ Ñ à¹Â Õ Áà·È, ¹Ò¾§É¸Ã ¤Ç² Ñ ¹¡  Å Ø , ¹ÒÂ¾Ã Õ Ð· Ø ¸ ÁÒÅÂ Ñ ·Í§ àÃÂ Õ ºàÃÂ Õ §/¾Ê Ô ¨ Ô Ò ª¹ è× à»ÅÍ è× §, ¹ÒÂ൪µ Ô ÃÍ´àªÂ Õ §, ¹ÒÂõ Ñ ¹ª Â Ñ ÇªÔ»ÃÐàÊð Ô ¡Å Ø , ¹Ò§ÊÒÇʹ Ø Ê Ô Ò Ê¾ Õ ¹Ò Ù ¹Í  ¡ Ñ ÉÃ/á»Å : ¹Ò§ÊÒÇǹ´ ºÞ Ñ ª/Õ¡ÒÃ৹ Ô : ¹Ò§ÊÒÇÁ³ªÔÞÒ Èû Õ ÃÐÊ· Ô ¸,ìÔ ¹Ò§ÊÒÇÇÒó Ø Õ à¨ÃÞ Ô ÈÃÕ ·» èÕ Ã¡ Ö ÉÒ·Ò§¡®ËÁÒ : ·¹ÒÂÁÒ¹µ Ô àÅ¡ ç âŧ ‹ ºÃË Ô Òçҹš Ù ¤ŒÒ : ¹Ò§ÊÒÇÃÁ´ Ô Ò Èû Õ ÃÒº, ¹Ò¤Óáʹ ÊÃàÊÃÞ Ô , ¹Ò§ÊÒÇÈ· Ø ¸¹ Ô Õ ³ ¹¤Ã, ¹ÒÂàªÉ°Ò ª¹ Ô ¹Í¡ ÊÓ¹¡ Ñ §Ò¹ : ºÃÉ Ô · Ñ àͪ à͹ ç àÍÁ ç ÁàÕ´Â Õ ¨Ó¡´ Ñ 18 «ÍÂá¹¹«èÕ ¶¹¹Ê¢ØÁ Ø Ç· Ô µÓºÅધ Ñ ËÇ´ Ñ ÃÐÂͧ 21000 Ô à¹¹ Ô ÍÓàÀÍàÁÍ × §ÃÐÂͧ ¨§ ¾Á Ô ¾·  èÕ : âç¾Á Ô ¾µ  Ðǹ Ñ ÍÍ¡ ¨Ó¡´ Ñ (ÁËÒª¹) àÅ¢·èÕ 51/29, 51/61 «ÍÂÇÀ Ô ÒÇ´Ã Õ § Ñ Êµ Ô 66 (ÊÂÒÁÊÒÁ¤ Ñ ¤)Õ á¢Ç§µÅÒ´ºÒ§à¢¹ ࢵËÅ¡ Ñ ÊèÕ ¡Ã§ Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÊÓ¹¡ Ñ ¾Á Ô ¾ : ºÃÉ Ô · Ñ àͪ à͹ ç àÍÁ ç ÁàÕ´Â Õ ¨Ó¡´ Ñ 18 «ÍÂá¹¹«èÕ ¶¹¹Ê¢ØÁ Ø Ç· Ô µÓºÅધ Ô à¹¹ Ô ÍÓàÀÍàÁÍ × §ÃÐÂͧ ¨§ Ñ ËÇ´ Ñ ÃÐÂͧ 21000

6

ตดิตอลงโฆษณา

092-119-5889 092-223-9220 094-558-2139


77


CONTENT

»· ‚ ่Õ 1 ©ºº Ñ ·่Õ 6 à´Í×¹µÅØÒ¤Á 2558

Vol.6

10 NEWS & EVENTS 48-49

THE LIVING STYLE

12-13

Colonial Style

PROJECT REVIEW

Hamoniq Residence

50-51

EATING OUT

14-15

A La Pasta

PROPERTY INSIDE

Vspace ¤Í¹â´¤³ Ø ÀÒ¾ ªÇ Õ µ Ô ÊºÒÂæ ã¡ÅŒÈÃÃ Õ ÒªÒ

52-53

HOTEL & TRAVEL

18-19

GOKAYAMA

INTERVIEW

à»´  㨼ŒÙºÃË Ô ÒÃâ¤Ã§¡ÒúŒÒ¹ ÊÃ Ô È Ô Ò

21

HOME & DESIGN

26

Brick Wall

PROPERTY KNOWLEDGE ¡º Ñ ´¡ Ñ ¡ÒÃŧ·¹ Ø

41-46

CLASSIFIED

ºŒÒ¹ ·´ èÕ ¹ Ô ¤Í¹â´ ÁÍ × Êͧ ½Ò¡«Í é× ½Ò¡¢Ò ¿Ã!Õ!

50

ทศิทางธรรม ÍÊ Ô ÃÐ

8


ศร�ราชา - ป�นทอง 1 เชิญชมหŒองตัวอย‹าง คอนโดแต‹งครบ บนทำเลศักยภาพ ใกลŒ Home Pro และ J-Park เพ�ยง 5 นาที

32 ตร.ม. เร��มเพ�ยง 1 ลŒานตŒนๆ

090-912-5000 www.vspacecondo.com

ผูมีกรรมส�ทธิ์ในที่ดินและผูดำเนินการ บร�ษัท ไอเอสโอ เร�ยลเอสเตท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0125556001234 ที่ตั้ง 85/154 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ซอย 27 ต.คลองเกล�อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร� 11120 ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท กรรมการผูจัดการ นางสาวประภาภรณ ป�ญญาวุฒิ โครงการ Vspace ที่ตั้งโครงการ 719/24 หมู 1 ถ.สายทอน้ำ ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� กอสรางบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 205271 และ 205269 พ�้นที่โครงการ 1-0-98.20 ไร และ 1-0-90 ไร ที่ดินไมมีภาระผูกพัน ใบอนุญาตกอสรางอยูระหวางดำเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการ คาดวาจะเร�่มงานกอสราง เดือน เมษายน 2558 กอสรางอาคารชุด 7 ชั้น 2 อาคาร รวม 144 ยูนิต และ 4 รานคา คาดวาโครงการจะแลวเสร็จ เดือน มิถุนายน 2559 และจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

99


10

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ” พลสั คอนโด ศรรีาชา

บรษิทั สรินี พรอพเพอรตี แอนด ดเีวลลอปเมนท จำกดั พรอมเปดตวัโครงการ “พลสั ศรรีาชา” คอนโดมเินยีมสดุหรู 25 ชนั ใจกลางศรรีาชา ชจูดุแขง็บนทำเล ทอง สขุมุวทิ-หนองยายบู เดนิทางสะดวกสบาย ใกลแหลงชอ็ปปง, โรงพยาบาล, ศนูยราชการ, สถานศกึษาและนคิมอตุสาหกรรมรอบๆ ศรรีาชา เนนคอนเซป็ต ของความทนัสมยั สไตลโมเดริน ตกแตงเสรจ็พรอมอยู เหมาะสำหรบัการลงทนุ หรือ อยูอาศัยเอง เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ออนเซ็น, สระวายนำและฟตเนสลอยฟา, สวนหยอม, กอลฟ ซมิเูลเตอร, หองคาราโอเกะ, \หองประชุม, หองสมุด, รีแล็กซ เลาจน ฯลฯ โดดเดนดวยระบบรักษาความ ปลอดภยัสงูสดุ พรอมลฟิทเฉพาะชนัควบคมุดวยระบบ Key Card และ digital door lock เพมิความปลอดภยัใหสขุสบายตลอดการอยอูาศยั รวมเปดประสบการณชีวิตบวกๆ พรอมชม และจองกอนใคร วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ สำนักงานขาย ขางโรบินสันศรีราชา ลงทะเบียนรับสิทธิ พเิศษไดที www.pluscondo.com สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ 085-1889990-1 หรอื facebook: plus condo sriracha

สมาคมอสงัหาชลบรุี เปดตวัคกึคกั ผปูระกอบการหารอื รวมฝามรสมุ เศรษฐกจิซบเซา 17 กันยายน 2558 : สมาคมอสังหาริมทรัพยชลบุรี หรือ Chonburi Real Estate Association จัดแถลงขาวเปดตัวสมาคมอยางเปนทางการ ในวัน พฤหสับดทีี 17 กนัยายน 2558 ทผีานมา ณ Royal Cliff Hotels Group อาคาร Royal Cliff Grand Hotel ชนั 2 หอง Head of State Chamber เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยภายในงาน ไดรบัเกยีรตจิากวทิยากรผมูปีระสบการณและไดรบั การยอมรบัอยางกวางขวาง จากกลมุนกัพฒ ั นาอสงัหารมิทรพัยและผแูทนจาก สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย รวมเสวนา คุณอนันต อัศวโภคิน, อ.เลิศมงคล วราเวณุชย,และ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษโชติ รวมถายทอดประสบการณพัฒนา อสงัหารมิทรพัยในทศันะของผปูระกอบการ เพอืเตรยีมพรอมพาธรุกจิอสงัหา ฝากระแสเศรษฐกจิซบเซา ทงัรวมหารอืถงึแนวโนมตลาดและความตองการของ ผูบริโภค เพื่อพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพยใหเติบโตและยั่งยืนตอไปสมาคม อสังหาริมทรัพยชลบุรี กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ดานอสงัหารมิทรพัย และการพฒ ั นาอสงัหารมิทรพัยทงัในทางปฏบิตัแิละทาง วิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูความชานาญแกกันและกัน รวมทั้ง สนับสนุนและชวยเหลือเปนสื่อกลางระหวางสมาชิก และผูประกอบการดาน อสังหาริมทรัพยกับหนวยงานราชการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการประกอบ ธรุกจิดาเนนิไปโดยเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพยงิขนึ

10


11


12 PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

絶好のロケーションに❝ファミリー専門❞賃貸物件が誕生 ~2LDK・3LDK、家具・家電付全180室~

à«ÍÃÇ  Ê Ô Í¾Ò÷  àÁŒ¹·ã ¹·ÓàÅ·´ èÕ àÕ èÕ Á à¾Í è× ÊÒ¹ ÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ ¢ ͧ·Ø ¡ ¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑ Ç ·‹ Ò Á¡ÅÒ§ ºÃÃÂÒ¡ÒÈÍѹËÁÃ×è¹ ÀÒÂ㵌¡ ÒôÙáŤÇÒÁ »ÅÍ´ÀÂ Ñ Ãдº Ñ Áҵðҹ޻ èÕ ¹ † Ø 180 Ëŧ Ñ ¤ÒàÃÍ × ¹ 2ËÍ Œ §¹Í¹ áÅÐ 3ËÍ Œ §¹Í¹ ¾ÃÍ Œ Áà¿Íù  àÔ¨ÍÏ áÅÐà¤ÃÍ è× §ãªŒä¿¿Ò ‡

ショウルーム公開中 シラチャのサービスアパートメント「ハーモニック レジデンス」 のショウルームでは、日本品質・日本スタイルの住まいをご体験い ただけます。

Japanese Quality ・東急電鉄とサハによる安心・安全の施設管理・運営 ・SCGハイム(セキスイハイム)施工の高品質住宅 ・日本でトップシェアを誇るLIXIL製システムキッチン ・日本の高級物件と同等水準の防音性能(D-50) ・気密性・防犯性の高いトステム製玄関扉・窓サッシ

Japanese Style ・日本人の暮らしやすさを追求した間取り ・IHクッキングヒーターを採用した対面型キッチン ・洗い場付バスルーム ・個室トイレ(洗浄機能付き便座) ・充実したクローゼット・収納スペース

ショウルームのご見学は、完全予約制です。 (9:30~/11:00~/13:30~/15:00~/16:30~水曜定休) TEL: 038-338-380 Mobile :098-565-6271 (Goto) http://harmoniq.sahatokyu.co.th Mobile :061-467-8860 (Oah)

12


Japanese Quality

・การบรหิารงานและการกอสราง ทปีลอดภยัไรกงัวล ดวยการจบัมอืกนั ระหวาง Tokyudentetsu และ เครอืสหพฒ ั น ・ตวับานทใีชวสัดคุณ ุ ภาพสงู จดัทำโดย SCG Heim (SEKISUI Heim) ・หองครวัใชระบบรปูแบบการจดัวางของแบรนดระดบัทอ็ปในญปีนุ LIXIL Kitchen system ・ใชวสัดรุะดบัพรเีมยีมจากญปีนุ รวมไปถงึวสัดเุกบ็เสยีงระดบัมาตรฐาน สากล (D-50) ・บานหนาตางและประตู โดย TOSTEM ทปีองกนัอากาศเขา และ อาชญากรรมประสทิธภิาพสงู

Japanese Style

・ออกแบบหองพกัอาศยัใหรองรบัการใชชวีติในแบบญปีนุ ・ระบบครวัแบบเปด พรอมเตาแมเหลก็ไฟฟา IH Cooking Heater ・หองอาบนำพรอมพนืทซีกัลาง ・แยกสวนหองอาบนำ และ หองนำ (โถสขุภณ ั ฑพรอมทฉีดีชำระแรงดนั นำในตวั) ・ตเูสอืผา และ ทเีกบ็ของขนาดใหญ

เปดชมบานตัวอยางแลววันนี้ เชิญผูสนใจเขาเยี่ยมชมบานตัวอยาง "Harmoniq Residence" เซอรวิสอพารทเมนที่ใชวัสดุนำเขาจากญี่ปุน และเนนความเปน อยูสไตลญี่ปุน ทำเลเยี่ยม ใกลกับโรงเรียนและแหลงช็อปปง

ผสูนใจเขาเยยีมชมหองตวัอยาง สามารถจองเวลา โดยแบงเปนรอบดงัตอไปนี 9:30/11:00/13:30/15:00/16:30 หยดุทำการวนัพธุ

1313


14

PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

“ ” àÃÒ·Ó§Ò¹ÍÂÒ ‹ §Á§ ‹Ø Á¹ èÑ à¾Í è× ¤³ Ø ÀÒ¾§Ò¹·´ èÕ ¡ Õ ÇÒ ‹

คุณสุรศักดิ์ ปญญาวุฒิ, คุณเวธกา ศิริสวัสดิบุตร, คุณประภาภรณ ปญญาวุฒิ กรรมการบริหารบริษัท ไอเอสโอ เรยีลเอสเตท จำกดั เจาของโครงการ Vspace ศรรีาชา - ปนทอง จากทมีผบูรหิารททีำงานรบัเหมากอสรางมากวา 20 ป กบัประสบการณในการซอืขายทดีนิมาเปนระยะเวลานาน ทำให ไอเอสโอ เปนที่ไววางใจของลูกคา โดยเฉพาะ โครงการ Vspace นี้เรียกไดวามีการบริหารจัดการแบบ ครบวงจรเลยทีเดียว เริ่มตั้งแตการตลาด การขายและ การกอสรางกระทงัสงมอบใหถงึมอืลกูคา คณ ุ ประภาภรณ ไดเลาถงึแนวคดิในการทำโครงการ Vspace ไวดงันี “จดุรเิรมิทจีะทำโครงการนเีกดิจากการทเีราเหน็วาทำเล ดังกลาวตั้งอยูใกลแหลงชุมชน ใกลนิคมอุตสาหกรรม ปนทอง 1, 2, 3 และยงัใกลกบัเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ อีกทั้งการเดินทางเขาเมืองศรีราชาก็สะดวก สบายดวยระยะทางเพยีง 5 กโิลเมตร นอกจากนยีงัใกล แหลงชอ็ปปงอยาง J-Park, Home Pro และ Robinson ศรรีาชาดวย เราทำคอนโดคุณภาพโดยเนนตั้งแตการออกแบบ การเลือกเฟอรนิเจอรไปจนถึงวัสดุกอสรางเกรด A ทั้งขนาดเหล็ก กระเบื้องปูพื้น และประตู ตัวหองเรา ออกแบบใหมีขนาดกวางกวาที่อื่น มีเพดานสูงถึง 2.60 เมตรเพื่อใหทุกหองดูโปรงและเพื่อใหอากาศถายเทไดดี มีการแบงพื้นที่ภายในอยางลงตัวเพื่อความเปนสัดสวน หองนอนแยกสวนจากหองนั่งเลนและหองครัว ตกแตง เฟอรนเิจอรครบชดุพรอมเครอืงปรบัอากาศทกุหอง ไมเพียงแคนั้น ดานการทำงานเราก็มุงมั่นเพื่อสรางสรรคสงิทดีทีสีดุสำหรบัลกูคา เปาหมายกเ็พอืทจีะใหลกูคา ไดหองที่สวยถูกใจ มีคุณภาพและคุมคาแกการอยูอาศัย หรือการลงทุน ดังนั้นทีมงานของเราจึงดูแลเอาใจใสใน การทำงานทุกขั้นตอน เสมือนกับวาเราสรางเพื่ออยูเอง เราตองการใหลกูคาไดรบัความคมุคาอยางทสีดุ ฉะนนั ไมวาจะเปนกลุมผูที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองการใชชีวิตอยางทันสมัยหรือคนรุนใหมที่มีสไตล เปนของตนเอง กระทั่งผูที่กำลังมองหาที่พักอาศัย ลอง จินตนาการถึงโครงการดีๆ ที่อยูใกลสถานที่ทำงานและ มกีารคมนาคมสะดวก สงิเหลานลีวนเปนปจจยัสำคญ ั ที จะทำใหคณ ุ มเีวลาเหลอืเพอืพกัผอนไดอยางเตม็ท”ี

14


Vspace is worth investment. It is not only full-furnished condominium, but also developed by focusing on quality: from design process to furniture selection. The building structure is erected by premium construction materials including structural steel, floor tile, doors, and American Standard bathroom products. All units are well equipped with high quality furnishing like Index Brand furniture, wallpaper, Starmark kitchen, air-conditions. The project is located close to community, Pinthong Industrial Estates (Project 1, 2, and 3), and Chao Phraya Surasak City Municipality, and only 5 km away from Sriracha City and shopping centers as J-Park, Home Pro, and Robinson Sriracha. เชญ ิ ชมหองตวัอยาง ไดทสีำนกังานขาย Vspace ทกุวนั ตงัแตเวลา 9.00 – 19.00 น. โทรสอบถามไดทเีบอร 090-912-5000 และ 080-718-0895

1515


16 PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ªÇ Õ µ Ô ÊºÒÂæ ã¡ÅŒµÇ Ñ àÁÍ × §ÈÃÃ Õ ÒªÒ

Vspace comprises of 2 low rise 7-story condominium buildings on over 2 rai plot. An apartment of Vspace is designed for comfortable living of 32 sq.m. space with 2.60 meter high ceiling. In a unit, a bedroom and living area is allocated separately from kitchen and bathroom which provide proper private area. Every unit is full-furnished with air-condition. The price starts from 1.29 million baht. The project provides 90 parking spaces, fitness, CCTV and 24 hour security services.

16


..ไมใชแคคอนโดแตงครบ...

VSPACE...คอืคอนโดคณุภาพทเีนนทกุ รายละเอยีดและใหมากกวาความคมุคา ในราคาเรมิตนเพยีง 1.29 ลบ. ...ที VSPACE ใหพ  นืทกีวางกวา... 1 หองนอน พื้นที่เริ่มตน 32-34 ตารางเมตร 2 หองนอน พื้นที่ 53 ตารางเมตร ออกแบบเพดานหองใหสงูถงึ 2.60 เมตร เพอืความโปรงสบาย ไมอึดอัด แบงพื้นที่ภายในหองอยางลงตัวดวยหองนอนแยกสวนจาก หองนงัเลนและหองครวั ใหความเปนสวนตวัมากยงิขนึ พถิพีถินัตงัแตการออกแบบ เลอืกสรรเฟอรนเิจอรสวยคณ ุ ภาพดคีรบชดุ และยงิคมุคากวากบัสงิที VSPACE เตรยีมไวใหคณ ุ ไมวาจะเปน - ตกแตงวอลเปเปอรทงัหอง - ชดุเฟอรนเิจอรจาก INDEX - ชดุครวั Starmark - ทนีอนคณ ุ ภาพ Slumberland - ชดุสขุภณ ั ฑ American Standard - เครอืงปรบัอากาศ Panasonic 2 เครอืง ทกุหอง โครงการเปน Condo Low Rise สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร บน เนอืทกีวา 2 ไร พรอมทจีอดรถมากถงึ 90 คนั ภายในโครงการมสีวนสวย และฟตเนส เพมิความมนัใจดวยการดแูลรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชวัโมง พรอมระบบกลอง CCTV ตงัอยบูนถนนสายทอนำ ตำบลหนองขาม อำเภอศรรีาชา (ใกลนคิมอตุสาหกรรมปนทอง 1) ทำเลศกัยภาพใกลกบั มอเตอรเวย ทางหลวงหมายเลข 7 ใกลหางสรรพสินคา Robinson, Home Pro และ J-Park สามารถเดนิทางเขาถงึแหลง Shopping ไดอยาง งายๆ โดยใชเวลาเพยีงแค 5 - 10 นาที เรมิกอสรางป 2558 คาดวาจะแลวเสรจ็และพรอมเขาอยไูดในป 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สำนักงานขาย Vspace ทุกวัน เวลา ทำการ 9.00 – 19.00 น. โทร. 090-912-5000, 080-718-0895 www.vspacecondo.com Facebook: https://www.facebook.com/VSPACECONDO ID Line: vspace 17 17


18

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

โครงการบานสิริศา แบรนดคุณภาพและมีชื่อเสียงมากวา 29 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2529 ที่สิริศาไดพัฒนาโครงการจน ครอบคลมุพนืทตีงัแตอำเภอสตัหบีจงัหวดัชลบรุจีนถงึอำเภอบานฉางจงัหวดัระยอง นำโดยกลมุผบูรหิารทมีากดวย ประสบการณ มาถงึทกุวนันี โครงการบานสริศิาไดขยายพนืทพีฒ ั นาและกระจายอยทูวัไปตงัแตพนืทบีางแสนจนถงึ อำเภอเมอืงระยอง และจะยงัคงพฒ ั นาตอเนอืงไปอยางมปีระสทิธภิาพในอนาคต

คุณศิริชัย ชลไพรพิมลรัตน ประธานกรรมการ บริษัท บานสิริศา จำกัด

คุณวิชัย สวาทยานนท ประธานกรรมการ บริษัท เครือสิริศา จำกัด

สำหรบัพนืทอีำเภอศรรีาชา สริศิาไดเขามา พัฒนาโครงการมากกวา 5 ป ซึ่งปจจุบันได มีการพัฒนาชื่อโครงการใหมมากกวา 10 โครงการ โดยจะใชชื่อตอทายวา โดย บาน สิริศา เปาหมายก็เพื่อพัฒนาและปรับให เหมาะสมกบัลกัษณะของบานในแตละโครงการ เพื่อความหลากหลายและเพื่อรองรับความ ตองการของลกูคาไดครบทกุกลมุ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณโครงการอาวอุดม ซึ่งมีมากกวา 3-4 โครงการ ยังมีพื้นที่วาง สำหรับเตรียมการพัฒนาตอไปในอนาคต ปจจบุนัสริศิาไดเปดตวัโครงการ Coco Hills

18

คุณกรวิชญ สวาทยานนท ผูจัดการทั่วไป บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอรตี้ส จำกัด บริษัท มหาทุนพลาซา จำกัด

ซงึเปนอาคารพาณชิย และยงัเหลอืพนืทสีำหรบั พัฒนาในอนาคตอีกประมาณ 50 ไร ที่อยู ระหวางการประเมนิเพอืหารปูแบบการพฒ ั นา โครงการ เรยีกไดวาสริศิาเปนรายแรกทเีขามา พฒ ั นาพนืทใีนบรเิวณดงักลาว ดวยมองเหน็ ถงึศกัยภาพของทำเลดานหลงัมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา และความได เปรยีบทางดานเสนทางการคมนาคม ซงึเดมิที จะมทีางเขาจากดานหนาแค 1 เสนทาง แต ขณะนกีำลงัจะดำเนนิการเปดเสนทางใหเชอืม กบัถนนสาธารณะอกี 1 เสนทางเพอืรองรบั การเดินทางออกไปยังศรีราชาบริเวณถนน

คุณกรณ ธนาอัครชล กรรมการฝายบริหาร บริษัท บานสิริศา จำกัด

เกากโิล โดยมงุหวงัวาจะลดความแออดัและ รองรบัการขยายตวัของลกูบานทอียใูนโครงการ ซงึมพีนืทมีากกวา 200 ไร พื้นที่บริเวณอาวอุดมนั้นมีการพัฒนา โครงการหลากหลายประเภท ตงัแตบานเดยีว อาคารพาณชิย และทาวนเฮาส ในระดบัราคา ตั้งแต 1 ถึง 5 ลานบาท จึงสามารถรองรับ ลกูคาไดหลากหลายกลมุ ตงัแตคนทำงานใน นคิมอตุสาหกรรม ทงัพนืทแีหลมฉบงั บอวนิ และสหพัฒนฯ ไปจนถึงนักศึกษาที่ตองการ ที่พักใกลมหาวิทยาลัย หรือจะเปนกลุมนัก ลงทนุ ซงึกเ็ปนหลายๆ ทางเลอืกใหกบัลกูคา


ในดานของคณ ุ ภาพ โครงการสริศิาไดปรบัเนน การพฒ ั นาคณ ุ ภาพของตวับานใหมคีวามละเอยีด มากยงิขนึ ใสใจและพถิพีถินัลงไปถงึขนัตอนการ กอสราง เพอืใหลกูคามนัใจวาจะไดบานทมีคีณ ุ ภาพ ดี 100% เพราะบานถอืเปนทรพัยสนิทจีะอยกูบั เราไปอีกหลายสิบป สิริศาจึงตระหนักถึงการ สรางบานที่ไดคุณภาพเพื่อใหสามารถอยูอาศัย ไปไดยาวนานทสีดุ ทุกวันนี้สิริศามุงมั่นดำเนินงานดวยหลักการ ที่คำนึงถึงคุณภาพ ระยะเวลาในการกอสรางที่ ตองวางแผนใหสอดคลองกับความตองการของ ลูกคาใหมากที่สุด อีกทั้งเนนความซื่อสัตยที่มี ตอลูกคาเปนสำคัญ ฉะนั้นจึงอยากจะฝากถึงผู ที่กำลังมองหาบานสักหลัง โครงการสิริศานั้น อยูในพื้นที่ภาคตะวันออกมากวา 20 ป และ ทุกวันนี้เราก็ยังคงรักษาคุณภาพและชื่อเสียง ทสีงัสมมาอยางดโีดยตลอด ฉะนนัถานกึถงึเรอืง คุ ณ ภาพก็ อ ยากให น ึ ก ถึ ง สิ ร ิ ศ ามาเป น อั น ดั บ หนงึเสมอ

Sirisa Group has continually developed residential projects for more than 20 years in the area from Bangsaen to Mueang Rayong District. Sirisa established in Sriracha 5 years ago and has built over 10 projects and provided various types of housing to meet the needs of all target groups. Coco Hills, newly launched project, offers commercial building in Ao-Udom area where Sirisa also proposes other projects of single house, commercial building, and townhouse for the price range from 1 to 5 million baht. All projects are focused on quality of the house and construction process. We pay fully attention on quality, construction timeline, and honesty as we intend to present these basic but important requirements to our customers. So, when think of quality house, think of Sirisa. Sirisa is the number one in quality.

1919


20

PROPERTY KNOWLEDGE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

¡º Ñ ´¡ Ñ ¡ÒÃŧ·¹ Ø นักลงทุนสวนใหญที่ตองการลงทุนในทรัพยสิน ตางๆไมวาจะเปน อสงัหารมิทรพ ั ย เงนิฝาก หนุ ทองคำ การทำธุรกิจ ยอมมีความคาดหวังที่จะ ไดรบัผลตอบแทนสงูสดุ ซงึถอืวาเปนแนวคดิทวัไป แต น ั ก ลงทุ น ส ว นใหญ ท ี ่ ส ามารถทำกำไรได สวนใหญ มกัมกีระบวนการคดิเพมิเตมิคอื "การ วางแผนการลงทนุ" และ "วนิยัในการปฏบิตัติาม แผนทวีางไว" การลงทนุในอสงัหาฯกเ็ชนเดยีวกนั โดยเรื่อง การวางแผนและวินัยนั้นเปนเรื่องที่มี นกัลงทนุหลายทานพดูถงึ แตในทางปฏบิตันินัจะ ไดทำไดคอนขางลำบาก เพราะมัก "ติดกับดัก ความคิดและความรูสึก" จากการตองการผล ตอบแทนสงูสดุในการลงทนุ

20

จากประสบการณการลงทนุสวนตวัในพนืทศีรรีาชาเมอื 4-5 ปกอน ขนั ตอนแรกในการวางแผน นั้นคือ การสำรวจตลาด พบวาในพื้นที่ศรีราชามีชาวญี่ปุนพักอาศัยอยูจำนวนมาก ทำใหมีผล ตอบแทนในการเชาที่คอนขางเปนที่นาสนใจ คอนโดมิเนียมใหมบางโครงการเปดตัวโครงการ อยทูี 42,000 บาทตอตารางเมตร ซงึคนในพนืทบีางสวนมองวาราคาขายคอนขางสงู เพราะกอน หนานไีมเคยมคีอนโดทขีายราคาสงูขนาดนมีากอน แตกตางจากนกัลงทนุใน กรงุเทพฯ หลายทาน ทลีงทนุซอืเพราะวางแผนแลวคดิวานาจะไดผลตอบแทนสงูกวา โครงการคอนโดมเินยีมใน กทม. ทปีลอยใหชาวญปีนุเชาโดยนกัลงทนุจาก กทม สวนใหญจะทำเปนอาชพี ซงึมแีผนการลงทุนที ชดัเจน จงึสามารถตดัสนิใจซอืคอนโดมเินยีมไดงายกวา เพราะเปนราคาซอืขายทอียใูนแผนการ ลงทุน ตางจากคนในพื้นที่บางสวนที่ ตัดสินใจไมซื้อลงทุน จาก "ความรูสึกที่คิดวา" ราคาขาย แพงกวาทคีวรจะเปน และใชขอมลูการตดัสนิใจเทยีบเคยีงกบัราคาขาย "ในอดตี" สงิทนีกัลงทนุ หลายทานพลาดโอกาสในการลงทุนคือ "ไมอยากซื้อแพง (กวาในอดีต)" หรือ "ตองการซื้อถูก" เพอืตองการใหไดผลตอบแทนทสีงูทสีดุตางจากนกัลงทนุทมีแีผนการลงทนุ จะตดัสนิใจจากราคา ซื้อขาย "ตามแผน" การลงทุนโดย "ไมติดกับดักความรูสึกตัวเอง" โดยปจจุบันราคาซื้อขาย คอนโดมิเนียมในศรีราชาพุงสูงไปถึง 70,000 - 100,0000 บาทตอตารางเมตร และทำใหผู ประกอบการหลายรายจากใน กทม. มาพฒ ั นาโครงการคอนโดมเินยีม เพมิขนึเปนจำนวนมาก เพอื รองรบัการเขามาทำงานของชาวญปีนุ


HOME & DESIGN

“CHESS ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN STUDIO”

21

Junsekino Architect and Design

21


22 22


2323


เปดแบบบŒานใหม‹

ศร�ราชา

โทร. 081-897-3159

4 นอน 3 น้ำ บŒานพรŒอมอยู‹

โซนสโมสร

3.39

ผ‹อนธนาคารเพ�ยง 4,000 บาท/เดิอน*

*

คอนโดหรูสไตล Japanese Zen

ขนาด 45 ตร.ม

Fully-furnished

พรŒอมสระว‹ายน้ำและอ‹างอาบน้ำออนเซน

2424

เร��มเพ�ยง 2.89 ลบ* โทร. 081-845-7099

*à§×่͹ä¢à»š¹ä»µÒÁºÃÔÉÑ·¡Ó˹´


¼‹Í¹àÃÔ่Á 1,600

º/ à´×͹*

บŒานหรู วัสดุดี กูŒ ไดŒ 100%

1.59

*

*à§×่͹ä¢à»š¹ä»µÒÁºÃÔÉÑ·¡Ó˹´

เปดแบบบŒานใหม‹

มิตรสัมพันธ

โทร. 098-273-1421

4 นอน 3 น้ำ บŒานพรŒอมอยู‹

โซนสโมสร

3.39

ผ‹อนธนาคารเพ�ยง 4,000 บาท/เดิอน*

*

25 25


3 นอน 3 น้ำ 2 จอดรถ คลับเฮŒาสพรŒอมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน

บŒานพรŒอมโอน กูŒ ไดŒ 100% ราคาพ�เศษ พรŒอมรับ ขŒอเสนอพ�เศษ ที่โครงการ

เพ�ยง 2.79 ลบ*

เปดโครงการใหม‹ 2626

*à§×่͹ä¢à»š¹ä»µÒÁºÃÔÉÑ·¡Ó˹´

*à§×่͹ä¢à»š¹ä»µÒÁºÃÔÉÑ·¡Ó˹´

บŒานแฝด 3 นอน 3 น้ำ 1 ครัว 2 จอดรถ


27


โครงการคุณภาพ 2 ทำเล.....จากประภัสสร ม ฮ โ  น ว ทา ลบ.

6 2 . 1

นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

นิคมฯสยามอีสเทิร์น

นิคมฯอมตะซิตี้

ถนนปากร่วม - ปลวกเเดง

พรีซีโอ3 อมตะซิตี้-บอวิน

สนามกอล์ฟพัฒนา

ฉะเชิงเทรา

 สีเเยกปากร่วม

ถนนสาย 331

ระยอง

นิคมฯเหมราช

สวนเสือศรีราชา

กรุงเทพฯ

นิคมฯปิน ทอง

สนามกอล์ฟแหลมฉบัง

ตลาดวรกิจ สนามกอล์ฟบูรพา

ถนนบายพาสมอเตอร์เวย์

พัทยา

ภาพและบรรยากาศจำลอง

085-042-1122, 089-405-8691, 089-408-8692 ฮม โ  น ว า ท ลบ.

9 1 . 1

พรีซีโอ พลัสวัน

อมตะนคร-หนองตำลึง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

081-207-2631, 081-205-2727, 088-757-3529

จองวันนี้.....ฟรี! สิทธิพิเศษ

มูลคากวา 200,000 บาท* *เง�อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด

Praphassorn Property 28 28

www.praphassorn.com


2929


30 30


31 31


32 32


3333


34 34


แชรสุดยอดที่อยูอาศัย

ในระยอง... ใหคุณ PROPERTY FAIR

2015

RAYONG

21 - 27 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตุลาคม 2558

จองบาน ภายในงาน

ลุนรับ จัดโดย :

RAYONG

35 35


ความสขุเยน็ใจ รบังา‹ยๆ กบั สนิเชื่อบาŒนบวัหลวง ฟร�!! ของขวญัเยน็ใจ สทิธพ�ิเศษสำหรบั ลกูคาŒสนิเชื่อบาŒนบวัหลวงทีท่ ำประกนัชว�ีต คมŒุครองเครดติ โฮมเฟ�สต

เตมิเตม็ความสขุไดงŒา‹ยๆ ดวŒยทางเลอืกอตัราดอกเบี้ยและรปูแบบการผอ‹นชำระที่หลากหลาย ใหคŒณ ุ ไดบŒาŒนในฝน˜ พรอŒมรบัของขวญ ั เยน็ใจ เมือ่ ใชบŒร�การสนิเชื่อบาŒนบวัหลวง (รวมหลกัประกนัที่ดนิเปลา‹และสทิธกิารเชา‹) หร�อสนิเชื่อบวัหลวงพ�นผล พรอŒมบร�การประกนัชว�ีตคมŒุครองเครดติ โฮมเฟ�สต

วงเง�นสินเชื่อ และทุนประกันภัย 5 ลาŒนบาทข�้นไป 2 - 4.99 ลาŒนบาท

ของขวญ ั เยน็ใจ เย็นใจสุดขั้ว กับตูŒเย็นมินิบาร โตชิบา ขนาด 3.1 คิว มูลค‹า 5,290 บาท เยน็ใจสดุคลู กบัพดัลมพาวเวอร อมิารเฟลก็ซ รน‹ุ IF-568 มลูคา‹ 1,890 บาท

* สทิธพ� ิ เศษนี้ เฉพาะลกูคาŒสนิเชื่อบาŒนบวัหลวง หร�อสนิเชื่อบวัหลวงพ�นผล ที่จดจำนองและสมคัรบร�การประกนัชว�ีตคมŒุครองเครดติ โฮมเฟสต ตลอดป‚ 2558

สอบถามรายละเอยีดเพ��มเตมิไดŒที่สาขาธนาคารกรงุเทพทีท่ า‹นสะดวก หร�อบวัหลวงโฟน โทร.1333 3636


ถาเปนเร�่องสนิเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนง่ึ ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกสูงู

ดอกเบย้ีตำ่ ผอนนอย นาน 30 ป

สนิเช�่อเพอ ่ื ทอ ่ี ยอ ู าศยั ถาเปนสนิเช�่อบานตองเบอรหนง่ึ ธอส. เพราะเรารจูร�งเร�่องบาน …ไมวาคณ ุ จะซ�้อ สราง ตอเตมิ หร�อกเูพม่ิ เรามหีลากหลายบร�การสนิเช�่อบานใหคณ ุ เลอืก เพอ่ืตอบสนองความตองการ สนิเช�่อบานเพม่ิสขุ

สนิเช�่อสวสัดกิาร (สำหรบัพนกังาน/รฐัว�สาหกจิ)

สนิเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพอ่ืทอ่ียอูาศยัขาราชการ

สนิเช�่อบานสานรกั

ธนาคารมั่นคงทนัสมยั และเปนšผนŒูำสนิเชื่อดาŒนที่อยอ‹ูาศยัอยา‹งครบวงจร ศนูยลกูคาŒสมัพนัธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บาŒนฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บอ‹ว�น) 038-173-048-54, (นคิมพฒ ั นา) 037-218-8836 www.ghbank.co.th 37


Properties For Sale In Best Locations

www.ktb.c o.th/npa

!"#$%&'(')%*+*%,--.*$,/01,/2345.67.4+

!

!

' 89!!:;<9::<:8'='89!!:;<>::<:9 ' .?:?::"?:?:@' =<;8< ''?:9"?:9A?"> . ' ' . !"#$%&%'()&!*% % ( (+!

คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ

คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ

รหสัทรพัยสนิ : 47EE011100007 ประเภท : คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ เอกสารสทิธิ : 111/1023 1 เนอŒืท‹ี : 29.25 (ตร.ม.) ทต‹ีงŒั : ต.เสมด็ อ.เมอืงชลบรุ จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 23 ม.ี ค. 2559

ั ทรพัยสนิ : 57EE011100050 'B' รหส ' ป ร ะเภท :'''''''''''''''''' คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ '??@=>@:=:::." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เอกสารสทิธิ :!!!!!!!!!!!!!!!!!! 507/40 !$) ,--$ ,&&&(% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เนอŒืท‹ี : 28 (ตร.ม.) ".' ,''$,&&&(%

ทต‹ีงŒั : ต. นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ

ราคาเสนอขาย : 2,033,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 06 ม.ค. 2559 !

!

คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ

บาŒนเดย‹ีว

รหสัทรพัยสนิ : 47EE011101360 ประเภท : คอนโดมเินยีม/อาคารชดุ เอกสารสทิธิ :111/1141 1 เนอŒืท‹ี : 29.25 (ตร.ม.) ทต‹ีงŒั : ต.เสมด็ อ.เมอืงชลบรุ จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท

รหสัทรพัยสนิ : 58EE010300015 ประเภท : บาŒนเดย‹ีว เอกสารสทิธิ : 58599 เนอŒืท‹ี : 0-0-50 (ไร-‹ งาน-ตร.ว.) ทต‹ีงŒั : ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 24 ม.ี ค. 2559

บาŒนเดย‹ีว

บาŒนเดย‹ีว

รหสัทรพัยสนิ : 57EE020300048 ประเภท : บาŒนเดย‹ีว เอกสารสทิธิ : 158877 เนอŒืท‹ี : 0-0-67 (ไร-‹ งาน-ตร.ว.) ทต‹ีงŒั : ต.หวŒยใหญ‹ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 3,630,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 08 ม.ค. 2559

รหสัทรพัยสนิ : 57EE020300392 ประเภท : บาŒนเดย‹ีว เอกสารสทิธิ : 60354 เนอŒืท‹ี : 0-0-66 (ไร-‹ งาน-ตร.ว.) ทต‹ีงŒั : ต.บางเสร‹ อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 08 ธ.ค. 2558

บาŒนเดย‹ีว

บาŒนเดย‹ีว

รหสัทรพัยสนิ : 57EE010300107 ประเภท : บาŒนเดย‹ีว เอกสารสทิธิ : 27090 เนอŒืท‹ี : 0-1-2.1 (ไร-‹ งาน-ตร.ว.) ทต‹ีงŒั : ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบรุ ราคาเสนอขาย : 2,750,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 23 ก.พ. 2559

รหสัทรพัยสนิ : 58EE020300042 ประเภท : บาŒนเดย‹ีว เอกสารสทิธิ : 158319 เนอŒืท‹ี : 0-0-66 (ไร-‹ งาน-ตร.ว.) ทต‹ีงŒั : ต.หนองปรอ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ

ราคาเสนอขาย : 6,600,000 บาท ใชŒไดถŒงึ : 19 ต.ค. 2558

KTB NPA Call Center 02-208-8333 38 38


39 39


LAND HOU

40 40


CLASSIFIED “CLASSIFIED” 41

USE

ศรีราชา

รหัส

ศรีราชา

SR05072

รหัส

SR05071

ศรีราชา

รหัส

ศรีราชา

SR05070

รหัส

SR05069

RENT เชาบานเดีย่ ว House for rent

0-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานอคาเดีย 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 18,000/เดือน / TEL.085-8114153

ศรีราชา

รหัส

ราคา(Price) 1,550,000 / TEL.081-8636355

รหัส

SR06074

ขายทีด่ นิ Lands for sale

3-2-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) "ตรงขามทาเรือแหลมฉบัง หลังหางฮารเบอรมอลล

ราคา(Price) 38,000,000/ TEL.086-372-9296

ศรีราชา

รหัส

ขายดาวนคอนโด Condo for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,108,000 /TEL. 086-2456245

ราคา(Price) 1,108,000 /TEL. 086-2456245

ราคา(Price) 3,000,000/ TEL.092-2862953

Area : 32.36 sq.m เดอะกรีนเนอรี่ บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

SR05073

ขายทาวนเอาส Town house for sale ม. พูนสินไพรเวทโฮม สุรศักดิ์ หนองยายบู ทางเขาวัดไรกลวย

ศรีราชา

ขายดาวนคอนโด Condo for sale

SR04065

ศรีราชา

รหัส

Area 35-50 Sq.m Weerada living 5 หองวางสำหรับเชา 18,000-30,000 บาท

ราคา(Price)18,000/เดือน / TEL.080-104-4396

ศรีราชา

รหัส

SR06082

ศรีราชา

SR04066

SR04064

ราคา(Price) 4,950,000 / TEL.084-606-3397 ศรีราชา รหัส SR06075

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.084-606-3397

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายอาคารพาณิชย ShopHouse for sale

ขายบานแฝด House for sale

ราคา(Price) 3,390,000 / TEL.083-299-9636

ราคา(Price) 1,800,000 / TEL.089-420-6074

3-3-87 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลปนทอง ตลาดวัดหนองคอ

ราคา(Price) 8,000,000 / TEL.083-299-9636 รหัส

SR06080

0-0-80 Area (Rai-Ngan-Wa) 230 sq.m. 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ศรี เมื เมืออรงงาชา

รหัส

0-0-26 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทำเลดีสวนเสือ หนองคอ ปนทอง ชุมชน เดินทางสะดวก

ศรีราชา

รหัส

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ใกลวดั หนองคลาหลังเครือสหพัฒนเขตแหลมฉบัง 0-0-367 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) 6,000,000 TEL.083-115-4466

ศรีราชา

SR006076

รหัส

SR06078

0-0-37 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานอำนวยพร 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 2 หองนอน 1 หองน้ำ

ศรีราชา

SR06077

รหัส

SR06081

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด Condo for rent

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.089-939-8758

ราคา(Price) 28,000/เดือน / TEL.061-412-2838

ราคา(Price) 5,000,000/ไร/ TEL.090-396-2737

0-0-59.9Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการศรีราชาเลคไซด ถนนเกากิโล ศรีราชา

ศรีราชา

รหัส

SR06083

Area : 49.00 sq.m คอนโดกรีนเลค เยือ้ งๆกับอัสสัมชัญ ศรีราชา ใกลโรบินสัน Waseda

ศรีราชา

รหัส

SR06084

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.090-396-2737

ราคา(Price)3,500,000/ ราคา(Price) 1,750,000 TEL.094-364-4945 / TEL.092-289-8705

ราคา(Price) 1,800,000 / TEL.092-289-8705

14-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รหัส

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานคันทรีโฮม2

ซอย15 บานสุดซอย 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 Bedroom 3toilet 0-0-80 Area : (Rai-Ngan-Wa) 165 sq.m.

RENT

เชาคอนโด Condo for rent

0-0-35 Area (Rai-Ngan-Wa) หมูบานธนาวัลย4 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2 หองนอน 1 หองน้ำ

ขายบานเดีย่ ว House for sale ม. ธาดาทาวน ศรีราชา

ศรีราชา

SR06079

รหัส

Area : 32.36 sq.m เดอะกรีนเนอรี่ บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

0-0-56 รินทร พารค ลย1 0-0-72 Area : (Rai-Ngan-Wa) บมณี านโครงการธนาวั 3แถมแอร หองนอน 3 bedroom toilet เหล็2กดัหดองน้ มุงำลวด ผามาน เดิน2ทางสะดวกใกล ตลาด

0-0-48 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานจิตอารีย เครือสหพัฒน 2 หองนอน 1 หองน้ำ

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

39-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานคาซาวิลลศรีราชา

ศรีราชา

รหัส

SR06085

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ณฐาวดี 3 ศรีราชา-หนองยายบู 2หองนอน 1หองน้ำ

ราคา(Price) 2,390,000 / TEL.086-372-9296

41


42

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

ศรีราชา

รหัส

SR02045

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-38.50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานเพิ่มทรัพย 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price)1,900,000/ TEL.086-821-3366

ศรีราชา

รหัส

SR06086

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ศรีราชา

รหัส

SR02048

ศรีราชา

รหัส

SR19006

ศรีราชา

รหัส

SR19019

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,900,000/TEL.086-143-8224

ราคา(Price) 3,300,000 / TEL.089-833-4247

ราคา(Price)4,500,000/ TEL.080-105-7878

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหางโรบินสัน 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR06087

0-0-58 Area : (Rai-Ngan-Wa) เยือ้ งๆ รพ.ปยเวทย 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR06088

Area : 174 sq.m.พรอมเฟอรนิเจอร เขาอยู ไดเลย เดินทางสะดวก ใกล J-park

ศรีราชา

รหัส

SR06089

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.091-037-9925 ศรีราชา รหัส SR19035

ราคา(Price) 4,750,000/ TEL.091-037-9925 ศรีราชา รหัส SR19017

ราคา(Price) 2,100,000 TEL.084-599 7417

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นจิตตอารีย

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษพิมาน

ขายบานแฝด House for sale

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale หมูบ า นวิวไม 2

ราคา(Price) 1,850,000 / TEL.092-449-4193

ราคา(Price) 2,400,000 TEL.090-127-7393

ราคา(Price) 2,650,000 / TEL.080-105-7878 ราคา(Price) 4,600,000 / TEL.080-105-7878

0-0-54.40 Area : (Rai-Ngan-Wa) โครงการสมารทแลนด กรีนพารค บอวิน(หวยปราบ)

ราคา(Price) 2,450,000 / TEL.091-037-9925

ศรีราชา

รหัส

SR19030

0-0-47 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส SR03061

หมูบานสมารทแลนค บอวิน 2 หองนอน 2 หองน้ำ

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19016

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ศุภาลัยพารควิลล ศรีราชา 3 หองนอน 3 หองน้ำ

Area : 135 sq.m. บานแฝดธาดาทาวน ศรีราชา พรอมฟอรนเิ จอร ตอเติมแลว เขาอยู ไดเลย

ศรีราชา

รหัส

SR19026

0-0-42 Area : (Rai-Ngan-Wa) เครือสหพัฒน โครงการสุขเจริญ2 2 หองนอน 1 หองน้ำ

ศรีราชา

รหัส

SR19014

Area : 300 sq.m. ถนนเกากิโล พรอมเฟอรนิเจอร ครัวบิ้วอินพรอมพัดลมดูดอากาศ

ศรีราชา

รหัส

SR19040

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo for Sale

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.089-569-9154

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878 Pluakdaeng Pluakdang รหัส MA14094

ราคา(Price) 6,500,000 / TEL.081-889-1682 ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.081-644-6546

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) คอนโด ลัดดาเพลส ถนนเกากิโล ติด ร.ร. เซนตปอลคอนแวนต

ศรีราชา

รหัส SR19011

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

โฆษณาตำแหนงนี้

ลงฟรี

Area : 80.6 Sq.m. มีหอ งน้ำในตัวทัง้ สองหองนอน อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

ศรีราชา

รหัส SR19034

ขายคอนโด Condo for Sale

Area : 33 Sq.m. Ladda Condoview หองชัน้ 22 ใกลกบั โรงพยาบาลพญาไท ดานหลังหองโรบินสันศรีราชา

ศรีราชา

รหัส SR19032

!

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.081-862-6250 เชาบานเดีย่ ว House for rent หมูบ า นแฮมตันพาเลซ 0-0-73 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.086-270-9012

ศรีราชา

รหัส SR03060

ศรีราชา

รหัส

SR19016

ขายบานเดีย่ ว house for sale

0-0-45 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลรร.อัสสัมชันศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,400,000 / TEL.086-552-2525

ศรีราชา

รหัส

SR03058

ขายอพารตเมน Apartment for Sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,050,000 / TEL.083-610-9515

ศรีราชา

รหัส

SR19001

ขายคอนโด Condo for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ราคา(Price) 3,800,000 / TEL.089-404-3301

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878 ราคา(Price) 250,000,000/TEL.087-603-6575 ราคา(Price) 520,000 / TEL.098-270-9012

0-0-28 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3ชัน้ หองริม ใกลโรงเรียนอัสสัมชัญ หางโรบินสันศรีราชาประมาณ2ก.ม.

42

โทร : 092-223-9220 : propertyguide

อาคารพาณิชย 2 คูหา บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

4-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

Area : 33 Sq.m. คอนโดเคหะเอือ้ อาทร ศรีราชา 3 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 หองรับแขก


43

CLASSIFIED “CLASSIFIED” ศรีราชา

รหัส SR02052

ศรีราชา

รหัส

SR03053

ศรีราชา

รหัส

SR03056

ศรีราชา

รหัส

SR03057

R EN T

เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ราคา(Price) 24,000/เดือน / TEL.094-364-4945

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ครึง่ หนานิคม ปน ทอง 2 ติดถนนใหญ 331 ติดเทสโกโลตัส

รหัส PP13006 MA13077

รับปรึกษา ขายฝาก จำนองบาน ที่ดิน อาคารพานิชย

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ใกลเครือสหพัฒน นิคมปน ทอง ทาเรือแหลมฉบัง

ศรีราชา

รหัส SR19008

0-0-29.20 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส SR19013

0-0-22.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR19005

ติดตอโทร.086-111-0606

ขายทีด่ นิ Lands for sale

บางละมุง

ราคา(Price) 3,500,000/ไร / TEL.085-945-6129 ราคา(Price) 11,000,000/ไร / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,500,000/ไร / TEL.095-627-3137 เมือง ง บางละมุ บางละมุง บางละมุ ง รหัส BL05009 รหัส BL05010 รหัส BL05011 Sriracha

(รานกาแฟหนาสำนักงานที่ดินศรีราชา) รหัส BL05008

30-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนหลักหนากวาง 100 เมตร อยู ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบอวิน

ขายทีด่ นิ Lands for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีอ่ า วอุดม แหลมฉบัง ใกลทะเลเหมาะสรางโรงแรม คอนโด

ขายทีด่ นิ Land for sale โชคชัยการเดนโฮม 2

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.088-838-9382 บางละมุง รหัส BL19023

ขายทีด่ นิ Land for sale โชคชัยการเดนโฮม 2 16-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวดั นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

ราคา(Price) 500,000/ไร/ TEL.082-479-0555 รหัส BL19024 บางละมุง

ขายคอนโด Condo for sale Sea view Condo Area : 64 sq.m. เฟอรนเิ จอรครบ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายเกสตเฮาส Guesthouse for sale

ขายคอนโด Condo for sale The blue residence Area : 52 sq.m. พรอมเขาอยู ไดเลย 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายทาวนเอาส Townhouse for sale

0-0-24 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเนินพลับหวาน 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดจอมเทียน ทำเลยอดนิยมของชาวตางชาติ ตกแตงสวยงาม

4-3-32 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวดั นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

ราคา(Price) 600,000 / TEL.082-479-0555 รหัส BL19025 บางละมุง

2,500,000 / TEL.086-153-6695 TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,800,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 25,000,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 7,350,000 บางละมุง บางละมุง บางละมุง รหัส BL05012 รหัส BL19031 รหัส BL19044

ขายทีด่ นิ Lands for sale

75-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) พืน้ ทีส่ วยติดถนนราดยาง 2 ดาน อยู ใกลชมุ ชน เดินทางสะดวกไดหลายทาง

ขายทีด่ นิ Land for sale โชคชัยการเดนโฮม 2 4-2-82 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวดั นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

ราคา(Price) 600,000 / TEL.082-479-0555 บางละมุง รหัส BL19026

ขายคอนโด Condo for sale ซีววิ -วิวภูเขา Area : 51 sq.m. ครัวยุโรป 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19012

RENT

ขายทีด่ นิ Land for sale โชคชัยการเดนโฮม 2

4-0-07 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลวดั นาวังหิน พานทอง ชลบุรี

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale 0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ขายคอนโด Condo for sale Laguna Beach Resort

เชาอาคารพาณิชย Shop house for rent

ราคา(Price) 25,000/เดือน / TEL.086-153-6695

Area : 23 sq.m. หองสตูดโิ อ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.082-479-0555 บางละมุง รหัส BL19032

ราคา(Price) 1,290,000 / TEL.086-153-6695 รหัส BL19018 บางละมุง

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-624-6426 รหัส BL19033 บางละมุง

ขายคอนโด Condo for sale ดุสติ แกรนดปารคพัทยา Area : 26 sq.m. หองสตูดโิ อ พื้นที่ ใชสอยครบครัน ตกแตงดวยวัสดุอยางดี ครัวบิ้วอิน

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale

ขายคอนโด Condo for sale

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL.081-624-6426

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ซอยเนินพลับหวาน ตรงขามตลาดตากุย อาคารพาณิชย 3 หองมุม มีทจ่ี อดรถยนตดา นขาง

Area : 36 sq.m. ซ.ชัยพฤกษ เดินทางสะดวกใกลชายหาดจอมเทียน นาอยูพ กั อาศัยหรือลงทุนใหเชา ตกแตงสไตลทรอปคานา พรอมเฟอรนเิ จอรครบ ครัวบิว้ อิน

ราคา(Price) 2,300,000 / TEL.086-153-6695 ราคา(Price) 1,790,000 / TEL.081-624-6426

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

43


44

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

บางละมุง

บางละมุง

รหัส BL19034

ขายคอนโด Condo for sale แถวหาดจอมเทียน

ขายคอนโด Condo for sale คอนโดพอรชแลนด ชัน้ 8 Area : 50 sq.m. เดินทางสะดวกใกลโลตัส แมคโคร บิก๊ ซี ตลาดน้ำสีภ่ าค 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet พรอมเฟอรนิเจอรครบ

Area : 24 sq.m. พบกับบรรยากาศสไตลฝรัง่ เศส 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,400,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19046

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ อยูห ลัง บิก๊ ซี เอ็กตรา พัทยากลาง บางละุมงุ ชลบุรี

บางละมุง

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.086-364-1323 บางละมุง รหัส BL19013

รหัส BL19006

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-2-25 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนากวาง 20 ม. ติดถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตาโล

ราคา(Price) 4,800,000 / TEL.086-364-1323 ราคา(Price) 9,000,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19035

0-1-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) สวนสวยรมร�น สระวายน้ำสวนตัว ใกลทะเล ราคาเชา 130,000 บ./เดือน 4 หองนอน 4 หองน้ำ 4 bedroom 4 toilet

RENT

ราคา(Price) 22,000,000 / TEL.081-624-6426 เมืองชลบุรี รหัส MA05019

เมืองชลบุรี

ขายทีด่ นิ Land for sale

ขายทาวนเฮาส Town house for sale

ราคา(Price) 1,000,000/ไร /TEL.083-071-9998 เมืองชลบุรี รหัส MA04015

ราคา(Price) 2,100,000/ TEL.080-6451221 เมืองชลบุรี รหัส MA04014

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-43 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นเจริญสุข2 ตรงขามสนามบิน หลังตลาดนัด เครือสหพัฒน

ราคา(Price) 1,890,000/ TEL.083-016-3273

เมืองชลบุรี

รหัส MA0004

23-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ สวย หนากวางประมาณ 200 เมตร ติดถนนหลัก ขางหลังทีด่ นิ ติดฝายกัน้ น้ำ ใกลฟารมแกะพัทยา เขาออกไดสองทางคือ ถนนทางหลวงหมายเลข 7 และสายกระทิงราย 36

ราคา(Price) 7,500/ตร.ว. / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19007

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขาย/เชาบานเดีย่ วทรงไทย House for sale/rent ตกแตงสไตลโมเดิล้ สุดหรู เฟอรนิเจอรค รบ แอรทง้ั หลัง

260-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa)อยูฝงขาออก มุงหนาไปสุพรรบุรี หนาติดทางหลวงแผนดิน 340 กม. 48

รหัส BL19045

รหัส MA05018

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) สิรภิ สั สร2 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวเทศบาลตะเคียนเตีย้ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บางละมุง

รหัส BL19030

ขายคอนโด Condo for sale ชัน้ 13

Area : 47 sq.m. ริมหาดจอมเทียน 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.086-153-6695 เมืองชลบุรี รหัส MA05017

ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.081-624-6426 เมืองชลบุรี รหัส MA05016

ขายคอนโด Condo for sale

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 30 Sq.m living Avenue บางแสน หองสตูดิโอ เฟอรนิเจอรครบ หองใหม

ราคา(Price) 1380000 / TEL.082-7086695

เมืองชลบุรี

รหัส MA04013

Area : 26 sq.m ชลบุรี-สุขุมวิท ใจกลางเมืองชลบุรี 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 950,000 / TEL.086-158-8228 เมืองชลบุรี รหัส MA02001

ขายคอนโด Condo for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

ราคา(Price) 1,330,000/ TEL.095-525-2456 Banbung เมื องชลบุรี รหัส MA02003

ราคา(Price)10,000,000 / TEL.087-4491614 เมืองชลบุรี รหัส MA03010

ราคา(Price) 15,000,000 / TEL.094-364-4945 เมืองชลบุรี รหัส MA03012

Area : 40 sq.m คอนโดเดอะไลส A-1 หลังหางเซ็นทรัลชลบุรี 1 หองนอน 1 หองน้ำ

0-3-35 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวหวยกะป12 หลังบิก้ ซี โฮมโปร เมืองชลบุรี 4 หองนอน 3 หองน้ำ

0-1-92 Area : (Rai-Ngan-Wa) 5 คูหาทะลุถงึ กัน ซอยเขานอย ติดรร.ตำรวจพลรม ต.บานสวน

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดตลาดโรงสีนาปา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นมณีแกว 0-0-55 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.080-051-7636 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.094-364-4945

44

ขายคอนโด Condo for sale

29-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดมหาวิทยาลัยบูรพา 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 710,000 / TEL.081-590-5098

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

เชาคอนโด Condo for rent

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใหเชา ขายตอนโดติด ม.บูรพา คอนโด

ราคา(Price) 3,700/เดือน/ TEL.081-590-5098


CLASSIFIED “CLASSIFIED” ปลวกแดง

รหัส PA06014

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-29.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานอิสเทิรนวัลเลย 1 หองนอน 1 หองน้ำ

ราคา(Price) 1,350,000/ TEL. 081-631-9888

ปลวกแดง

รหัส PA06018

ขายบานเดีย่ ว House for rent

0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานจามจุรี ปลวกแดง 3 หองนอน 3 หองน้ำ

ปลวกแดง

รหัส PA13005 PA06015

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-45.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) อีสเทิรนพารควิลล มาบยางพร บอวิน

ราคา(Price) 1,690,000 / TEL.094-356-5693

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

PA06019 รหัส PA13005

รหัส PA06022

0-0-25 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกล โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม,สถานีตำรวจ,ที่วาการอำเภ

ขายบานเดีย่ ว House for rent

0-0-38.4 Area : (Rai-Ngan-Wa)กรีนพารค อเวนิว 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 Bedrooms 2 Toilets

ราคา(Price) 1,950,000 / TEL.092-289-8705 ปลวกแดง

รหัส PA24053

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 28 sq.m นีโอ ลิฟวิ่ง คอนโด ทางเขานิคมอีสเทิรนซีบอรดประมาณ 3

ราคา(Price) 990,000/ TEL. 081-9877414

ปลวกแดง

รหัส PA23042

ขายบานเดีย่ ว House for rent

0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน ลานนาวิลเลจ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ปลวกแดง

รหัส PA06023

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-26.7Area : (Rai-Ngan-Wa)สมารทแลนด กรีนปารค 2 หองนอน 2 หองน้ำ

ราคา(Price) 2,300,000/ TEL.092-289-8705

ปลวกแดง

รหัส PA13005 PA23052

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) 202/3 หมู4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

ราคา(Price) 1,110,000 / TEL.081-996-1191 ปลวกแดง เมือง Pluakdang

PA23039 รหัส PA13005

รหัส PA23033

Area : 47 sq.m. แยกหนองกางปลาในนิคมอิสเทิรนซีบอรด 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 Bedroom 1 toilet

ขายคอนโด Condo for sale แพลตตินม่ั คอนโด Area : 30 sq.m. 1 หองนอน 1 หองนั่งเลน

ราคา(Price) 919,000 / TEL.084-4382513

ปลวกแดง

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-60Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานริมบึง 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

รหัส PA23031

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-26.7Area : (Rai-Ngan-Wa) หางจากทางเขาอีสเทรินซีบอรด เพียง 1 กม

ราคา(Price) 2,150,000 / TEL.089-169-7610

ปลวกแดง

รหัส PA06017

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานศศิธร 21 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,150,000 / TEL.089-479-2459

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.081-433-7771

ปลวกแดง

ปลวกแดง

รหัส PA06020

0-0-45.50 Area : (Rai-Ngan-Wa) ศุภลักษณ พารควิว 2 หองนอน 1 หองน้ำ

ราคา(Price) 1,650,000/ TEL.092-289-8705 ปลวกแดง

รหัส PA06024

ขายบานเดีย่ ว House for sale

รหัส PA06021

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-21 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานเอื้ออาทรปลวดแดง ซอย 14 2 หองนอน 1 หองน้ำ

ราคา(Price) 750,000 / TEL.092-289-8705

ปลวกแดง

รหัส PA06025

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-29.4Area : (Rai-Ngan-Wa) บานโครงการทองเกา เยื้องๆหาง CK พลาซา 2 หองนอน 1 หองน้ำ

0-0-29.4Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานศศิธร 16 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 Bedrooms 2 Toilets

ปลวกแดง

ปลวกแดง

ราคา(Price) 1,500,000 / TEL.092-289-8705 รหัส PA23051

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-52.4Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานจินดารมย3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,200,000/ TEL.092-289-8705 รหัส PA23043

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานศศิธร 21 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.081-830-7709

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.081-433-7771

ปลวกแดง

ปลวกแดง

รหัส PA23036

ขายคอนโด Condo for sale

ขายคอนโด Condo for sale

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-433-7771 ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.086-305-1704 ปลวกแดง

รหัส PA06016

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,950,000 / TEL.089-774-3042 ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.081-631-9888 ปลวกแดง

ปลวกแดง

45

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa) อีสเทรินซิตี้คอนโด 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 580,000 / TEL.094-364-4945 ปลวกแดง

รหัส PA23029

รหัส PA23035

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-19 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการบานสวนจินดารมย2 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

081-6319

ราคา(Price) 2,990,000 / TEL.092-702-5557 ปลวกแดง

รหัส PA18016

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด Condo for rent

ราคา(Price) 1,350,000 / TEL.081-631-9888

ราคา(Price) 5,500/เดือน / TEL.083-585-2669

0-0-29.4Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกล โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

Area : 45.5 sq.m. แพลททินัมคอนโด แพททินั่มอีซี่ คอนโด อยูหนานิคมอีสเทิรนซีบอรด

45


46

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

ปลวกแดง

รหัส PA06027

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-67 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานลานนา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,850,000 / TEL.092-289-8705

ปลวกแดง บางละมุ ง

รหัส PA02001

ปลวกแดง

รหัส PA06028

ปลวกแดง

รหัส PA23045

ขายทาวสเฮาส Town House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ปลวกแดง

รหัส PA02009

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ราคา(Price) 1,350,000 / TEL.092-289-8705

0-0-51.5 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสมารทแลนดกรีนพารค หวยปราบ ระยอง

ราคา(Price) 2,450,000 / TEL.087-148-9093

0-1-95 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลนิคมอีสเทิรนซีบอรด นิคมสยามอีสเทิรน 4 ชั้น มี 48 หอง มีหองน้ำในตัวทุกหอง

ปลวกแดง

ปลวกแดง

ปลวกแดง

0-1-95 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสาธิต 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 Bedrooms 1 Toilet

รหัส PA02002

รหัส PA02008

ราคา(Price) 18,000,000 / TEL.090-962-8787 รหัส PA02010

RENT

อพารตเมนท Apartment บานแมเรสซิเดนซ ตั้งอยูหนาซอยสุพรรณ ขางศูนยอาหารแมทองดี ตึกมีอยู 4 ชั้น พรอมดวยเฟอรนิเจอรครบ

ราคา(Price) 3,000/เดือน TEL. 089-988-9279

ปลวกแดง บางละมุ ง

รหัส PA02006

ขายทีด่ นิ Lands for sale

47-3-11 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยมาบยางพร 14 ที่ดินเปนเขตสีมวง อยู ใกลบ.ไทยเลนดแอนทราไซท

ราคา(Price) 1,800,000/ไร TEL. 088-854-6230

46

เชาคอนโด Condo for rent

Area : 32 sq.m. The Living Condo2 ชั้น 4 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 8,000/เดือน

ปลวกแดง

TEL. 081-723-2936

รหัส PA19017

ขายทีด่ นิ Lands for sale

10-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินติดถนนใหญแยกพวงมาลัย แมน้ำคู-ปลวกแดง

ราคา(Price) 2,600,000/ไร / TEL. 081-346-9684

ขายทีด่ นิ Lands for sale

43-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) แบงขาย 15 ไร ใกลรพ.ปลวกแดง ใกลหาง CK เดินทางไมเกิน 2 นาที

ราคา(Price) 2,500,000/ไร TEL. 094-418-8456

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

PA16014 รหัส PA13005

ขายทีด่ นิ Lands for sale

44-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาเหมาะทำโครงการตางๆ หางหาดนางยักษ 20 กม.

ขายทีด่ นิ Lands for sale

1-3-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) เปนสี่เหลี่ยมผืนผา แมน้ำคูซอย 3 ปลวกแดง มีโฉนด คาโอนออกให

ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL. 094-364-4945

ปลวกแดง

รหัส PA20020

ขายทีด่ นิ Lands for sale

6-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) หางนิคมอุสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด 1 กม.

ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL.082-514-7546 ราคา(Price) 6,000,000/ไร / TEL.091-858-6514

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


Property Guide ชวนคุณมารวมงานกับเรา เพียงคุณมีคุณสมบัติ กลาคิด กลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค อยากพัฒนาอะไรใหมๆ อยูเสมอ สถานที่ปฎิบัติงาน

ศรีราชา ชลบุรี

- Account Executive - ฝายออกแบบ (Graphic design) - กองบรรณาธิการ - เจาหนาที่ธุรการ - นักเรียน/นักศึกษาฝกงาน สง Resume ของคุณเขามาไดที่... info@propertyguidemag.com หรือติดตอที่ 099-826-2463

47 47


48 THE LIVING STYLE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

Colonial Style Colonial เปนคำ adjective แปลวา เกี่ยวกับ อาณานิคม ดังนั้นคำวา Colonial Style จึง หมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม ซึ่งในยุคลา อาณานิคมมหาอำนาจชาวตะวันตก เชน โปรตเุกส ฮอลนัดา ฝรงัเศส องักฤษ ไดเขามา ปลกูสรางอาคารตางๆเอาไวในเมอืงขนึของตน สรุปคราวๆ ก็คือ Colonial Style เปนศิลปะ แบบตะวนัตกชนดิหนงึ เกดิขนึในชวงลาอาณานคิม ซงึพบเหน็ไดในแถบประเทศเพอืนบาน ของเรา แตสำหรับ “สยาม” เราไมเคยเปน อาณานคิมของใคร ถงึกระนนัสถาปตยกรรม ตะวนัตกในยคุนนักเ็ขามายงัสยามดวยเหมอืนกนั รปูแบบของสถาปตยกรรมมลีกัษณะผสมผสาน Colonial style ของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน แตละพนืทจีะไดรบัอทิธพิลของชางพนืถนิเขา ไปผสมอยดูวย สถาปตยกรรมรูปแบบโคโลเนียลสไตลเปน รปูแบบสถาปตยกรรมทเีรมิแพรขยายเขามา สปูระเทศไทยเปนครงัแรกในสมยัรชักาลที 5-6 ซงึผคูนในสมยันนัมกัจะเรยีกกนัอยางตดิปาก ว า “ตึ ก ฝรั ่ ง ” ซึ ่ ง รู ป แบบของอาคารแบบ โคโลเนยีลนนัจะมคีวามหลากหลายตามอทิธพิล 48

ที่มาจากตางแหลงกลุมชนกัน เนื่องจากใน เบอืงตนนนั รปูแบบโคโลเนยีล กค็อื การนำ เอาสถาปตยกรรมของประเทศแมไปกอสราง ในดนิแดนอาณานคิม แลวจงึคอยปรบัรปูแบบ สูลักษณะที่สอดคลองกับความเปนอยูตาม สภาพอากาศในแตละพื้นถิ่น ดังนั้นอาคาร รูปแบบนี้จึงสามารถเรียกอีกชื่อไดวา เปน “สถาป ต ยกรรมอาณานิ ค ม” ดั ง ตั ว อย า ง อาคารโคโลเนยีลหลายหลงัทยีงัคงมลีกัษณะ ของอิทธิพลคลาสสิคอยู ในขณะที่อีกสวน หนึ่งไดรับอิทธิพลจากกลุมโรแมนติค เชน อาคารที ่ ม ี ก ารประดั บ ด ว ยลวดลายไม ฉ ลุ ที่เรียกกันวา “เรือนขนมปงขิง” ซึ่งรูปแบบ โคโลเนยีลนใีนชวงแรกไดเขามาพรอมกบักลมุ มิชชันนารี ที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตใน ดิ น แดนอาณานิ ค มและดิ น แดนใกล เ คี ย ง จึง สามารถจัดรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ มัชชันนารี (Mission Style) ใหเขาไวในกลุม นไีดดวย เรามกัอนโุลมเรยีกบานเรอืนทปีลกูสรางโดย ชาวตะวนัตกในยคุลาอาณานคิมวาเปน “ศลิปะ แบบอาณานคิม” หรอื “อาคารแบบโคโลเนยีล”

(Colonial Style) ซงึมลีกัษณะเดนคอื ดานหนา ของอาคารชั้นลางมักทำชองโคง (arch) ตอ เนื่องกันเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดการเดินเทา ทภีาษาไทยเรยีกทบัศพัทวา “อาเขต” (arcade) หรือที่ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “หงอคาขี่” หมายถงึทางเดนิกวางหาฟตุ นอกจากอาเขต แลว อาคารแบบโคโลเนยีลยงัอาจนำลวดลาย บางอยางของศลิปะตะวนัตกสมยักรกี โรมนั ที่เรียกวา “สมัยคลาสสิก” มาใชใหม เชน หนาตางวงโคงเกอืกมา หรอืหวัเสาแบบโยนกิ หรอืไอโอนกิ (แบบมวนกนหอย) และคอรนิเทียน (มีใบไมขนาดใหญประดับ) เปนตน ทำใหนักวิชาการบางทานซึ่งไมชอบคำวา สถาปตยกรรมแบบโคโลเนยีล เพราะมลีกัษณะ ของการกดขแีฝงอยู เลยีงมาใชคำวา “นโีอคลาสสิก”แทน เนื่องจากเปนคำกลางๆ ที่ใช เรยีกงานศลิปะซงึนำรปูแบบคลาสสกิกลบัมา ใชอกีครงั

..... บทความจาก https://maiaunyo.wordpress.com


49


50

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

A La Pasta

㹨ѧËÇÑ´ªÅºØÃբͧàÃÒ¹Ñé¹ à»š¹àÁ×ͧ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊÒ¤ÑÞ ÅÓ´º Ñ µŒ¹æ ¢Í§àÁÍ × §ä·Â áÅÐá¹¹ ‹ ͹·ÓãËŒÁªÕÒÇµÒ ‹ §ªÒµÔ ࢌÒÁҾѡÍÒÈÑÂáÅз‹Í§à·ÕèÂÇËÅÒ¡ËÅÒÂàª×éÍªÒµÔ ·ÓãËŒ ¨Ñ§ËÇÑ´àÃÒÁÕÌҹÍÒËÒÃËÅÒ¡ËÅÒÂãËŒàÅ×Í¡ÅÔéÁªÔÁÃÊ ÁÒ¡ÁÒ ´Ñ§¹Ñé¹ã¹Çѹ¹ÕéàÃҨоÒ仪ÔÁÌҹÍÒËÒÃÊäµÅ ͵ Ô ÒàÅ èÕ ¹Ê¡ Ñ ÃŒÒ¹¡º Ñ ÃŒÒ¹ " A La Pasta"

50

A La Pasta รานอาหารสไตลอิตาเลี่ยน บรรยากาศสบายๆ ที่นาสนใจสัมผัสแรก หลังจากเดินเขามาในรานคือครัวแบบเปด โดยเชฟจะปรุ ง อาหารให ช มกั น ใกล ๆ ดูเปนสเนหอีกอยางนึงของทางรานนี้ โดย สอบถามประวัติความเปนมาจาก คุณกุก และคณ ุ ปอง เจาของรานและเชฟทนีี คณ ุ กกุ เลาใหฟงวา กอนหนานนัเคยทางานเปนเชฟ ของโรงแรมและรสีอรทชอืดงัหลายที และฝน ทจีะมรีานอาหารเปนของตวัเองเรอืยมา จน จงัหวะและประสบการณพอเหมาะพอเจาะ กนัพอดี จงึตดัสนิใจลาออกจากงานประจำ และเปดรานเปนของตัวเอง โดยเลือกเปด รานอาหารอติาลทีถีนดัและชอบทสีดุจงึกลาย มาเปนราน A La Pasta รานนนีนัเอง


เมนูอาหารของทางรานแนนอนจากชื่อรานพระเอกคงหนีไมพนอาหาร ประเภทเสน ททีางรานมใีหเลอืกกนัถงึหาแบบหาสไตล ซอสหลากหลาย รสชาติ ททีางรานลงมอืทำเองทกุขนัตอน แมกระทงัซอสททีำจากมะเขอืเทศ กท็ำเองจากทะเขอืเทศสด อกีหนงึอยางทขีาดไมไดในอาหารอติาเลยีน กค็อื ชสี เรยีกไดวาหอมหวลชวนรบัประทานทงัรานเลยทเีดยีว เมนแูรกทจีะพาไปชมิวนันเีปนเมนเูสนสปาเกตตฟีวชนัแบบไทยกบัเมนู สปาเกตตขีเีมาซฟีดู เสนสปาเกตตเีหนยีวนมุผดักบัโอลฟีออย ใสก งุ หอย ปลาหมึก เต็มคำ ปรุงรสใหเขมขนดวยเครื่องปรุงเผ็ดรอนสไตลไทยๆ รสชาสจดัจานถงึใจแนนอน

เมนตูอไป เปนเมนยูอดฮติของทางรานคอืพซิซา มใีหเลอืกหลากหลายหนา ทั้งเบคอน แฮม ไสกรอก ซีฟูด ดวยแปงบางๆที่อบจนกรอบ และชีสที่ ละลายยดื ผทูชีนืชอบพซิซา ไมควรพลาดดวยประการทงัปวง เมนสูดุทาย ลาซาลญาหมู เมนอูติาเลยีนยอดนยิมอกีเมนหูนงึ ดวยเนอืหมู และซอสสูตรพิเศษ หอหุมดวยชีส นำไปอบแลวเสริฟรอนๆ รสชาติถึง สไตลอาหารอติาเลยีนจรงิๆ และยงัมอีาหารอกีหลายเมนใูหทานมาลอง ลิ้มชิมรสชาดอาหารอิตาเลี่ยนแทๆในราคาสบายกระเปา รับรองวา อาหารถกูปากทงัคนไทยและชาวตางชาตแินนอน

A La Pasta, Italian restaurant with relaxing scenery and live cooking station that allows you to watch closely your food being cooked and served in fresh and hot. The menu features a variety of dishes; special in pasta and cheese. Recommended dishes are Spaghetti Ki-Mao Seafood (Spaghetti with Chili & Basil Mixed Seafood), pizza, and pork-lasagna. Opening hours is Monday to Saturday, from 12.00 pm to 10.00 pm. Just visit A La Pasta, you can enjoy delicious Italian dishes with comfortable price.

คณ ุ ปอง คณ ุ กกุ

A La Pasta 46/1 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 เปด12.00-22.00น. วันจันทร-วันเสาร โทร 089-988-0071 กุก/ปอง facebook : A La Pasta 5151


52 HOTEL AND TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

GOKA YAMA

สมยัเอโดะ ชาวเมอืงโกคายามะมหีนาทสีำคญ ั ของอาณาจกัรคะงะในฐานะที่เปนฐานหลักของการผลิตวัตถุดิบดินปนซึ่ง เรยีกวาดนิประสวิ แตมากไปกวานนัคอืพนืทนีไีดรบัการปกปองดแูลจากอาณาจกัรอยางดทีำใหมคีวามเจรญ ิ รงุเรอืงเรอืยมา เทากับหมูบานซึ่งมีหลังคาลาดเอียงขนาดใหญยืนหยัดมา บานเหลานไีดรบัการสบืทอดตอๆกนั แมในทกุวนันรีปูแบบ ในสมยัอดตีกย็งัคงถกูดแูลและใหความสำคญ ั โกคายามะ (Gokayama) ตั้งอยูสุดทางทิศตะวันออก เฉยีงใตของจงัหวดัโทยามะ มคีวามอดุมสมบรูณทางธรรมชาติ เปนเมืองที่ถูกโอบลอมไปดวยภูเขาแตเดินทางจากพื้นที่ อนืเขามาไดดี ฤดหูนาวจะมรีถบสัทแีลนโดยตรงจากสถานี JR Takaoka – Gokayama โดยใชเวลาเพยีง 1ชวัโมง เปน พนืททีสีามารถมาเทยีวไดตลอด ฤดกูาล โกคายามะ ถูกเรียกไดวาเปน คลังสมบัติของเพลงพื้นบาน ซึ่งมี 2 เพลงตัวแทน คือ “Kokiriko” “Mugiyabushi” ถูกระบุ ใหเปนสมบตัทิางวฒ ั นธรรมของชาตทิไีมมรีปูราง นอกจากนี

52

ยงัมอีกีหลายเพลงทยีงัคงมชีวีติอยู เชน “Gokayama Oiwakeyabushi” “Toichinsa” เปนตน หากจะใหลองหากลนิอาย ของเพลงพื้นเมืองแลวละก็มันคงดังสะทอนเขาไปในจิตใจ ของผคูนทมีาเทยีวไปแลว กชัโชสคึรุิ หลงัคาบานทมีงุดวยหญาทำใหมคีวามลาดเอยีง อยางมากนเีปนลกัษณะพเิศษทเีหน็ไดชดั ซงึเปนรปูแบบงาน กอสรางทเีปนเอกลกัษณเฉพาะของเมอืงโกคายามะ เนอืงจาก อยูในพื้นที่หิมะตกหนัก หลังคาแบบนี้จะทำใหหิมะที่ทับถม บนหลงัคาไหลลงมาไดงาย


Gokayama is located in the southwestern part of Toyama and riches of natural resources. The village is surrounded by mountains in deep valleys, but easily to visit. Gokayama is called as the treasure land of folk songs and recognized as national valuable culture. The village has been well protected and preserved its prosperity. The unique style of houses in the area has been maintained and inherited its signiďŹ cance from one generation to generation.

53


54 ทิศ ทาง ธรรม “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

อสิระเสรี ศจ.ดร.วรีชยั โกแวร

สิ่งหนึ่งในมนุษยที่ไมมีใครอาจแยงชิงไปจากเขาไดคือ เสรีภาพทางใจ หลายประเทศที่มีการปกครองที่จำกัด อสิรภาพประชาชน มกีฎหมายหามไมใหนบัถอืศาสนา หรือไมก็หามไมใหนับถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนา ประจำชาติ ในสมัยที่โรมเรืองอำนาจรัฐบาลภายใต จกัรพรรดมิกีฏหมายหามคนเปน คริสเตียน ถาใครขัดขืนไมเชื่อฟงจะถูกจับเขาคุกถูกทำ รายรางกาย ถูกทรมาน ถูกประหารชีวิต แตถึงแมวา รฐับาลสามารถจำกดัสทิธกิารนบัถอืศาสนา จำกดัสทิธิ ทำใหคนมากมายสญ ู สนิอสิรภาพ พวกเขาตองถกูจองจำ แตอำนาจรฐับาลไมสามารถจำกดัเสรภีาพทางใจในการ คดิ ในการเลอืกและตดัสนิใจ พวกเขามเีสรแีมไมมอีสิระ และเขาไดใชเสรีภาพนั้นเลือกทางเดินของเขาเองโดย ไมมใีครอาจยบัยงัเสรภีาพนนัได เปนทนีาเสยีดายทผีคูน มากมายมทีงัอสิระและเสรแีตกลบัไมใชใหเปนประโยชน สงูสดุ

54

ประเทศไทยเปนประเทศหนงึทมีคีวามภาคภมูใิจทไีมเคย เปนอาณานคิมในยคุลาเมอืงขนึของชาตติะวนัตก เรามี ความเปนไทตลอดมา และยิ่งเปนที่นายินดีที่ประเทศนี้ ใหอสิระเสรภีาพแดปวงชนชาวไทยใหนบัถอืศาสนาใดกไ็ด อกีทงัไดพระมหากรณ ุ าธคิณ ุ จากพระมหากษตัรยิโดยที พระองคสนับสนุนสงเสริมทุกศาสนาที่เรียกวา องคศาสนุปถัมภก ถึงแมพระองคจะเปนพุทธมามกะก็ตาม ในความมีอิสระและเสรีภาพแตละคนควรตระหนักใน ความรบัผดิชอบตออสิระเสรภีาพนี แตเปนเรอืงนาเศรา เพราะขณะทมีทีงัอสิระและเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา ผูคนกลับละเลยไมใสใจแตใชอิสระเสรีภาพไปทำบาป ใชชวีติสนองกเิลสตณ ั หา ประเทศไทยเรามเีสรภีาพในการ ทำงาน เลือกงานตามความรูความถนัด แตแทนที่จะใช โอกาสนแีสวงหาโอกาศทำงานสรางเนอืสรางตวั เรามอีสิระ และเสรเีลอืกงานทเีราชอบ เลอืกสถาบนัการศกึษาทเีรา อยากไปแตกลบัไมทำงานและไมสนใจการเรยีนรู


แชรสุดยอดทำเล

และอยูอาศัย

นาลงทุน

ในศรีราชา... SRIRACHA

16-22 พฤศจิกายน 2558

PROPERTY FAIR

2015

ณ ลานกิจกรรม J-PARK

シーラチャで、最高の住まいをあなたに 11月16-22 J-PARKイベント広場 จัดโดย :

55 55


5656


57 57


New Space Design to make the EXCELLENT LIVING

www.screalestate.co.th

58 58


ทาวนโฮม 2 ชัน้ (หนาŒกวาŒง 5.7 เมตร) เนื้อที่เร��มตนŒ 20.94 ตารางวา 3 หอŒงนอน 3 หอŒงน้ำ หอŒงนั่งเลน‹ โซนครวั ลานซกัลาŒง พ�้นที่จอดรถ

ทาวนโฮม 2 ชั้น (หนาŒกวาŒง 5 เมตร) เนือ้ ที่เร�ม� ตนŒ 20.37 ตารางวา 2 หอŒงนอน 2 หอŒงน้ำ หอŒงนั่งเลน‹ โซนครวั ลานซกัลาŒง พ�้นที่จอดรถ

ที่ตั้งโครงการ : ถนนทางเขาŒนคิมอตุสาหกรรมอสีเทรินซบีอรด ตำบลบอ‹ว�น อำเภอศร�ราชา จงัหวดัชลบร�ุ ตดิตอ‹สำนกังานขายและเยี่ยมชมบาŒนตวัอยา‹งไดทŒกุวนั 9.00-18.00 น.

ตดิตอ‹

โทร : 087-768-3999 5959


ษ ศ เ ิ พ น ่ ั ช โปรโม 6s iPhone 58 นี้ . ค . ธ – . ส.ค

น อ ื ด เ 6 ก ุ ท น ท แ  บ ป อ ต 3 ล น ผ า ย น า  จ % . 6 เดือน 6 ๆ  1 ก ุ ท ด ล ไ ย า บงปนผ ร ี แ ย ต ด โ  น ั ป 2. การ รันตี 6% ตอป ตลอด 3 ุน ตุ * หมายเห

กา

ท ง ล ก ั น อ ่ ื พ เ ด โ น อ ค ง ย ่ ี ส เ ง อ  ต ม ไ อ ร ง ไมตอ

PATTAYAPOSH

คอนโดแตงครบ

พ�เศษ !! 60

Call :

Profile for Baan-D

Chonburi Issue 01 Vol.06 0ct. 2015  

Chonburi Issue 01 Vol.06 0ct. 2015  

Advertisement