Page 1

1


2


3


บŒ‹านเดี่ยว 2 ชั้น

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

บŒ‹านเด่ียวชั้นเดียว

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ทาวนเฮŒาส

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ลากกระเป‰า… จองเพ�ยง บาท

2

4

“เขŒาอยู‹ ไดŒเลย” กับ 4 โครงการพรŒอมอยู‹ หลัง ม.เกษตรอ‹าว


ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

Tel : 086 313 4428

100,000 35


6

4


7

5


8


9


EDITOR’s TALK ปท่ี 1 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม 2558

Vol. 4

เขาสูเดือนสิงหาคมอยางเปนทางการ พูดถึงเดือนนี้ แลวเช�อวาใครๆ ก็คงจะคิดถึงแม แมวาชวงนี้เศรษฐกิจบานเรา ยังไมดีเทาที่ควร จนทำใหไมสามารถที่จะซื้อของขวัญแพงๆ ให กับแมได แตอยาลืมนะครับวาความสุขมันหาไดงา ยแคเริม่ จากตัวเรา บอกรักแมสักคำ หรือกลับบานไปทานขาวพรอมหนาพรอมตา กับที่บานใชเวลารวมกันใหมันพิเศษขึ้นอีกหนอย นี่เปนความสุข แทจริง ที่เงินทองไมสามารถซื้อมาได…ที่สำคัญอยาลืมดูแล สุขภาพกายและสุขภาพใจทั้งของตัวเองและครอบครัวดวยครับ

นรา รัตนนราทร บรรณาธิการบริหาร

WHERE TO FIND

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDEMAG

A TEAM บรรณาธิการบริหาร : นรา รัตนนราทร บรรณาธิการ : นรา รัตนนราทร กองบรรณาธิการ : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวธันยชนก ไสยวรรณ, นางศัลยา ชนะสกุล, นางสาวอทิตยา วิรัชมงคลชัย, นางสาวมีนา พลยุทธภูมิ, นายพงษธร ควัฒนกุล, นายคำแสน สรเสริญ ฝายออกแบบ : นางสาวอทิตยา วิรัชมงคลชัย, นายอุกฤษ นิลทอง ชางภาพ : นายศักดิ์ชัย เนียมเทศ, นายพีรยุทธ มาลัยทอง เรียบเรียง/พิสูจนอักษร : นางสาววนิดา ช�นเปล�อง, นายเตชิต รอดเชียง บัญชี/การเงิน : นางสาวมณิชญา ศรีประสิทธิ์, นางสาววารุณี เจริญศรี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ทายมานิต เล็กโลง บริหารงานลูกคา : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวศุทธินี ณ นคร สำนักงาน : บริษัท เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 พิมพที่ : โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ : บริษัท เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

10

092-119-5889 092-223-9220 094-558-2139


11


ปท่ี 1 ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาคม 2558

Vol. 4

16,18 News & Events

14 Property Inside City Sunday

46 48 THE LIVING STYLE Eating Out The Jam Factory โกดังเกา เลาใหม

12

หมี่ฮั่น

18 Project Review SCR

20 INTERVIEW

อัพเดตอสังหาฯ ตะวันออก คุณสัมมา คีตสิน

50 Hotel & Travel

ลำภาชี เลคฮิลล สวรรคสำหรับการ พักผอน

52 22 Property Knowledge ทิศทางธรรม

ขอดี..เม�อกูซื้อบานกับสหกรณ แม..ครูคนแรกกของลูก

23 Home&Design

DODERN GARDEN

41-45 Classified

บาน ที่ดิน คอนโด มือสอง ฝากซื้อ ฝากขาย ฟรี !!


ศร�ราชา - ป�นทอง 1 เชิญแวะชมหŒองตัวอย‹าง คอนโดแต‹งครบ บนทำเลศักยภาพ ใกลŒ Home Pro และ J-Park เพ�ยง 5 นาที

32 ตร.ม. เร��มเพ�ยง 1 ลŒานตŒนๆ

090-912-5000 www.vspacecondo.com

11 13


12

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

เปดตวั โคโค ฮลิล แหลมฉบงั ลดกระหนำ 100,000 บาท โคคา ฮลิล แหลมฉบงั อกี1โครงการคณ ุ ภาพจากบานสริสิา จดังานเปดตวัอาคาร พาณชิย 3 ชนั โดยคณ ุ วชิยั สวาทยานนท ประทานกรรมการ เปนผกูลาวเปดงาน ทั้งนี้โคคา ฮิลล แหลมฉบัง เปนอาคารพาณิชย จำนวน 33 ยูนิท สไตลอังกฤษ เปนทำเลทองเดนิทางเขาออกสะสวกใกลแหลงอำนวยความสะดวกตางๆ อาทเิชน มหาวยิาลยัเกษตร, โรงพยาบาลอาวอดุม, หาง Harbor mall และสนามไดรฟกอลฟ จดัโปรโมชนัพเิศษสดุสำหรบัผจูองในงาน รบัสวนลดทนัที 100,000 บาท โดยราคา เรมิตนที 3.xx ลานบาท สามารถเยยีมชมโครงการหรอืสอบถามเพมิเตมิทสีำนกังาน ขาย โทร 086 313 4427 – 29

ศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพ ั ย (REIC) จดัสมัมนา “วเิคราะหสถานการณตลาดทอียอูาศยัภาคตะวนัออก” ศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพัย (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่อยูอาศัย ภาค ตะวันออก” ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยาชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 25558 โดยนายสัมมา คีตสิน ผูอำนวยการศูนย ขอมลูอสงัหารมิทรพัย ไดนำเสนอขอมลูผลสำรวจภาคสนาม โดยเปนขอมูลของโครงการที่อยูระหวางการขายและสภาวะ ตลาดทอียอูาศยัของจงัหวดัชลบรุี ระยอง เปนตน

ณศุา ศรรีาชา จดังาน PRE-SALEสงโปรสดุพเิศษ กระตนุยอดขายไตรมาส 3 โครงการ ณศุา ศรรีาชา จดังานPre Sale คอนโดมเินยีมระดบัไฮเอนด ตวโครงการ ั ตงัอยบูนสดุยอดทำเลทนีาลงทนทสีดุในศรรีาชา จ.ชลบรุี บนพนืที 10 ไร สงู 29-31 ชนั จำนวน 4 อาคาร กวา 1,000 ยนูติ ขนาดหองเรมิที 33-137 ตรม. ราคาเรมิตน ที 3.2 ลานบาท จดุเดนของโครงการนอกจากจะอยตูดิทะเลทเีงยีบสงบเปนสวนตวั เหมาะกับการพักอาศัยแลว ยังเปนคอนโดมิเนียมที่มีดีไซนสุดหรูสไตลโมเดิรน รองรบัทกุความตองการทแีตกตางพรอมฟงกชนัหองเรยีบงายทสีามารถตอบทกุโจทย ทุกการใชชีวิต ดวยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง Kid’s Club, Sport Club, Spa & Onsen รวมถึงรานสุดหรูในบรรยากาศงดงามของวิวทะเล พรอมรับโปรโมชั น สุดพิเศษภายในงานใหเลือกวิวที่ชอบกอนใคร รับสวนลดสูงสุด 300, 000 บาท พรอมลุน Lucky Draw สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Call Center 1608 หรือ www.nusasiri.com 14


13 15


14

PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คุณทรงวุฒิ จันทรธำรงรักษ ผูบริหารโครงการ City Sunday ชลบุรี ดวยศักยภาพของตำบลบอวินในอำเภอศรีราชาทีเ่ ปนแหลงรวมแรงงานมีฝม อื จำนวนมาก ประกอบกับ การเปนศูนยกลางการผลิตที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญตั้งอยูมากมาย ทำให City Sunday ชลบุรี ถูกวางแนวคิดในการพัฒนาใหเปนโครงการที่พักอาศัยเพื่อผูอยูอาศัยในตำบลบอวินไดมีโอกาสเปน เจาของไดดวยตัวเอง เราตั้งใจทำให City Sunday ชลบุรี เปนโครงการที่ดีที่สุดกลางใจเมือง ดวยการ เนนคุณภาพลงไปในทุกมิตขิ องการพัฒนา เราบริหารงานอยางมีคณ ุ ธรรม ไมมงุ เนนกำไรสูงสุดแตจะเนน ประโยชนสวนรวมมาเปนอันดับหนึ่ง City Sunday ชลบุรี มีหองพักรวม ทัง้ สิน้ 508 ยูนติ ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีก่ วา 6 ไร จุดเดนเราไมเพียงแตทำเลทีส่ ะดวกและ เหมาะแกการพักผอน หรือวัสดุอปุ กรณ คุณภาพทีเ่ ราเลือกใช แตเราเนนกระทัง่ โครงสรางของอาคาร ซึง่ ออกแบบมาให คงทนกับทุกสภาวะ รวมไปถึงสามารถ ตานทานแผนดินไหวที่รุนแรงเกินกวาที่ กฎหมายกำหนดไว เรามีมาตรฐานการ ทดสอบโดยใชแบบจำลองที่เชื่อถือได จึงมั่นใจไดวาปลอดภัย เพราะอาคาร ของเราสามารถคงทนอยู  ใ นสภาวะ 16

แวดลอมไดนานถึง 100 ปเลยทีเดียว นอกจากนีย้ งั ออกแบบใหรองรับการ ซอมบำรุงในอนาคต ไมเพียงแตใชวัสดุ อุปกรณทม่ี คี ณ ุ ภาพสูงเทานัน้ เราคิดเผือ่ ไวสำหรับอนาคตที่ตองมีการซอมแซม ใหสามารถทำไดจริงโดยไมกระทบกับ การอยูอาศัยและถาพูดถึงสิ่งอำนวย ความสะดวก เรามีครบครันไดมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภคและดาน ความปลอดภัย ประกอบกับเรามีพน้ื ทีส่ ี เขียวขนาดใหญและเพียงพอตอความ ตองการของชุมชนดวย


เรารวมมือกับทีมงานของหนวยงานทองถิ่นในการรวมกันปรับ ภูมิทัศนในชุมชนใกลเคียงใหดีและนาอยูขึ้น อยางที่กลาวไปแลววา โครงการเรามีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ ซึ่งนั่นก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถ ชวยลดมลพิษและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ใหกับผูอยูอาศัยไดดวย ทั้งยัง ชวยใหบริเวณดังกลาวมีทัศนียภาพที่นาอยูขึ้น เราทำถนนภายในโครงการใหสงู กวาถนนดานนอกถึง 1.50 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องน้ำทวม เปนสวนหนึ่งที่เราเล็งเห็นและใสใจกับ รายละเอียดเพื่อผูอยูอาศัย ที่ผานมาเราจะเลือกแตทำเลศักยภาพ ที่นี่ก็เชนเดียวกัน เพราะอยูหางจากตลาดแคราว 1 กิโลเมตร และยัง ใกลกบั หางสรรพสินคาโลตัส เรียกวาทำเลดังกลาวเปนทีร่ จู กั ของผูค น ฉะนัน้ ในแงการลงทุนสามารถพูดไดเลยวาคุม คาเพราะมีแตจะเพิม่ มูลคา ขึ้นในอนาคต แตถาหากซื้อไวอยูอาศัยเองก็ดีเพราะอยูในยานที่ไม พลุกพลานหรือเงียบจนเกินไป เรียกไดวาเหมาะสำหรับการพักผอน อยางแทจริง ฉะนัน้ แลวอยากจะฝากโครงการดีๆ อยาง City Sunday ชลบุรีไวเปนหนึ่งในคำตอบสำหรับทุกคน

City Sunday Chonburi… with the concept of developing an affordable residential project for people in Bowin Subdistrict. We intend to develop the best project in the heart of the town by focusing on quality in all facets of the development. We manage with integrity, do not maximize individual profit but first prioritize the common interest. The project is not only high potential location and high quality materials, but also withstanding designed structure that can resist all conditions including severe earthquakes. The project provides full range of facilities including infrastructure and security. We pay attention in every detail, even flooding and environment by having internal project road 1.5 m. higher than outside and increasing green area to the community. It is worth to choose…City Sunday Chonburi

17


16

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีก่ วา 6 ไร ใจกลางเมืองบอวิน เปนอาคารสูง 6 ชัน้ จำนวน 7 อาคาร มีทั้งสิ้น 508 ยูนิต แบงเปนอาคาร 1 และ 2 อาคารละ 79 ยูนิต ที่เหลืออาคารละ 70 ยูนิต ซึ่งบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของทุกอาคารจะเปน Room type A สวนชั้น 4 ถึง 6 เปน Room Type A+ และ B ตัวอาคารออกแบบภายใตแนวคิด Modern Contemporary ดวยการใชโทนสีที่ดู เรียบงายแตใหความรูสึกทันสมัย พื้นที่ใชสอยเริ่มตนที่ 23.9 ตารางเมตร เพดานสูง 2.5 – 4.8 เมตร ในหองชุดประกอบไปดวยโถงรับแขก สวนรับประทานอาหาร สวน เตรียมอาหาร ระเบียง และหองน้ำ 2 หองบริเวณชัน้ ลางและชัน้ ลอย สำหรับหองนอน นั้นสามารถเลือกไดตามแบบหองที่มีจัดวางใหอยูในชั้นลางหรือชั้นลอยตามแบบที่ คุณพอใจ โครงสรางอาคารถูกออกแบบใหสามารถคงสภาพอยูไ ดในทุกสภาวะ ทัง้ ยังมีความ สามารถในการตานทานแผนดินไหวทีร่ นุ แรงมากกวาทีก่ ฎหมายกำหนด ซึง่ มาตรฐาน การทดสอบนัน้ ใชแบบจำลองจากจุดเสีย่ งรอยเลือ่ นรอบๆ พืน้ ทีท่ ม่ี ขี อ มูลจริง จึงมัน่ ใจ ไดวาทุกอาคารจะปลอดภัยและคงทนมากกวา 100 ป นอกจากนีต้ วั อาคารยังถูกออกแบบมาเพือ่ รองรับการบำรุงรักษาและใชวสั ดุอปุ กรณ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อใหอาคารใชงานไดดีและไมเสื่อมโทรมตามกาลเวลา อีกทั้งยัง สามารถเพิ่มมูลคาไดในอนาคต เราตระหนักถึงการออกแบบใหซอมแซมไดจริงโดย ไมกระทบกับการอยูอาศัย สิ่งอำนาจความสะดวกมีทั้งหองออกกำลังกาย สระวายน้ำ ระบบรักษาความ ปลอดภัย 24 ชั่วโมง กลองวงจรปด คียการด ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ระบบกันฟาผา จานดาวเทียม ลิฟต Wifi และที่จอดรถบริเวณชั้น 1 ซึ่ง มากพอกับจำนวนผูพ กั อาศัย รวมถึงพืน้ ทีส่ เี ขียวทีส่ ำคัญและมีขนาดใหญ (Maximize Green Space) ทัง้ ยังเปนการชวยลดมลพิษและเพิม่ ทัศนียภาพทีด่ ใี หกบั ชุมชนอีกดวย City Sunday ชลบุรี ตัง้ อยูบ นทำเลศักยภาพทีล่ งตัว ดวยสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะกับ การพักผอนอยางแทจริง ทีต่ ง้ั โครงการหางจากตลาดเพียง 1 กิโลเมตรและยังใกลกบั หางสรรพสินคาอยางโลตัส รวมถึงสถานทีส่ ำคัญตางๆ อีกมากมาย พืน้ ทีถ่ นนภายใน โครงการสูงกวาระดับถนนดานนอกถึง 1.50 เมตร (Raised Ground Floor) ซึ่งสูง เทากับพื้นชั้นหนึ่งของอาคาร ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของน้ำทวมทำใหผูอยู อาศัยไมตอ งกังวลอีกตอไป ฉะนัน้ ไมวา จะซือ้ ไวอยูเ องหรือเพือ่ การลงทุนก็ถอื วาคุม คา อยางสุดๆ ประมาณการการกอสรางจะเริ่มกลางป 2558 และคาดวาจะแลวเสร็จ ภายในป 2559 ซึง่ หากจะมองหาโครงการดีๆ เพือ่ การพักผอนอยางแทจริงแลวละก็ City Sunday ชลบุรี ถือเปนคำตอบที่คุณไมควรพลาด... 18


City Sunday Chonburi…the best residential project on a 6 rai site in the heart of Bowin Subdistrict. The project comprises 7 towers of 6 stories with a total of 508 units, proposes under the concept “Modern Contemporary” which is simple and modern, and provides large green area and parking space. The structure is designed to withstand and resist all conditions, even severe earthquakes. City Sunday Chonburi is situated in perfect potential location of an ideal environment for truly relaxation, 1 km away from the market, close to Shopping mall and other attractions. No flooding concern as internal project road is 1.50 m higher than outside. It is worth to buy for your own private residence or for investment. The construction will begin in mid-2015 and finish within 2016. If you are looking for a perfect place of residence, City Sunday Chonburi is your solution.

City Sunday ªÅºØÃÕ

“â¤Ã§¡Ò÷Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¡ÅÒ§ã¨àÁ×ͧ ์¹¤Ø³ÀҾ㹷ءÁԵԢͧ¡ÒþѲ¹Ò”

19


18

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

โครงการ เอสซี วิลเลจ (อีสเทิรน-บอวิน) สรางขึ้นภายใต แนวคิด “New Space Design to make the Excellent Living” ตั้งอยูบนถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ซึ่ง สามารถเชือ่ มตอไปเขตนิคมและชุมชนอืน่ ไดอยางสะดวกสบาย ลูกบานไมตอ งกังวลกับปญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัด สามารถเดินทางออกจากบานถึงที่ทำงานไดภายในเวลา 5-10 นาที สวน ในเรือ่ งของการดีไซนบา น ทีมงานคำนึงถึงความสวยงามทีล่ งตัว ทันสมัย มีฟงกชันการใชงานที่ตอบโจทยการอยูอาศัย มีหองนอนเพียงพอและจัดพื้นที่ไดลงตัว หองน้ำกวาง วัสดุอุปกรณ คุณภาพดี ถนนภายในโครงการกวางขวางและมีพื้นที่สีเขียว ตลอดแนว พรอมทัง้ สระวายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.

New Space

Design to make

the EXCELLENT LIVING

www.screalestate.co.th

20


àÃÒ·Ó§Ò¹º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ¨Ãԧ㨠«×èÍÊѵ áÅÐࢌÒ㨶֧¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ áÅоÂÒÂÒÁ ÊÌҧãËŒÅÙ¡ºŒÒ¹·Ø¡â¤Ã§¡Òà ໚¹Êѧ¤Á·ÕèÁդسÀÒ¾ ªÕÇÔµ·Õè´Õ ÁÕà¾×è͹ºŒÒ¹·Õè´Õ áÅÐÁÕ͹Ҥµ·Õè´Õ

การพัฒนารูปแบบที่อยูอาศัยใหลงตัว ถูกใจ ในราคา ที่สมเหตุสมผล เนนงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม ทีม่ คี ณ ุ ภาพและไดมาตรฐาน อีกหนึง่ หัวใจสำคัญทีข่ าดไมได คือการบริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพ เชน การรับเรื่องแจงซอม โดยทีมงานCustomer Service ที่จะ ชวยรับมือกับปญหาตางๆภายในบาน ซึง่ รับประกันความ อบอุนและสบายใจใหแกลูกคาเมื่อไดเขามาอยูอาศัย โครงการบาน เอสซี วิลเลจ (อีสเทิรน -บอวิน) บานสวย คุณภาพดี ตอบโจทยทกุ ไลฟสไตล เริม่ ตนจองเพียง 1,000 บาท ทำสัญญาเพียง 10,000 บาท พรอมรายการของแถม โปรโมชัน่ สุดพิเศษ ถังสำรองน้ำ ปม น้ำ 1 ตัว เคานเตอรครัว งคลางจานอีก 1 ชุด รับรองไดวาที่อยูอาศัยทุก ทาวนโฮมและซิ 2 ชั ้น (หนŒากวŒาง 5.7 เมตร) โครงการของเราผานการคิดสรางสรรค กลัน่ กรอง ปรับเปลีย่ น นทีจ่ ะออกสูต 3ลาด เนื้อที่เร��มใหตŒเนหมาะสม 20.94กอตารางวา หŒอสามารถสร งนอน างความสุข และมอบชีวิตดีๆใหแกลูกคาทุกทานไดอยางแนนอน

3 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

SC Real Estate Development Co., Ltd. is a housing developer who has created various projects near industrial zone real estate in Pluakdaeng and Bowin Districts. The latest project is “SC Village” (Eastern-Bowin) which provides nice and high quality houses under the concept “New Space Design To Make The Excellent Living”. The project brings you a right combination of house with reasonable price, distinctive structure, remarkable architecture, swimming pool, high quality material and integrated security system. The project also provides you full after sales service and quality guarantee. Starting with 1,000 Baht for securing a house or 10,000 Baht when signing an agreement, you can get additional free gifts such as water tank, water pump, kitchen counter, and kitchen sink. High quality houses that can respond to all your ทาวนyourโฮมsatisfaction 2 ชั้น (หนŒ กวŒาง 5 เมตร) needs and can guarantee are าconfidently built by a subsidiary Ltd. which2has เนื้อทีof่เร��มSCตŒConcrete น 20.37Co.,ตารางวา หŒองนอน had over 10 years of skillful experience.

2 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

â·Ã : 087 - 768 - 3999

21


20

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คุณสัมมา คีตสิน ผูอำนวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ในจังหวัดชลบุรี ประเภทบานจัดสรรมีโครงการที่อยูใน ระหวางการขาย 392 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันประมาณ 53,300 หนวย มากเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ มีมลู คา โครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 157,500 ลานบาท โดยแบง ตามพื้นที่จะพบวารอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรรอยูใน อำเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูใ นอำเภอบางละมุง รอยละ 16 อยูท อ่ี ำเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูอ ำเภอพานทอง รอยละ 8 อยูอ ำเภอบานบึง รอยละ 7 อยูใ นอำเภอสัตหีบ และอยูใ น อำเภอพนัสนิคมเล็กนอย ถาแบงตามประเภท รอยละ 39 ของหนวยบานจัดสรร เปนทาวนเฮาส รอยละ 35 เปนบานเดี่ยว รอยละ 17 เปน บานแฝด และรอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้มี บานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 53 ของหนวยบานเดี่ยว ทัง้ หมด โดยทีอ่ ำเภอบางละมุงและสัตหีบมีสดั สวนบานเดีย่ ว สูงกวาทาวนเฮาสมาก แตในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และอำเภอพานทองมีทาวนเฮาสมากกวาบานเดี่ยว ทั้งนี้ใน ชวงปที่ผานมามีความเติบโตของตลาดทาวนเฮาสมากจน จำนวนหนวยในผังโครงการเริ่มมีมากกวาจำนวนหนวยของ บานเดี่ยว 22

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการซึ่งอยูระหวางการขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมากถึง 85,900 หนวย มากเปนอันดับสองรองจากรุงเทพฯ มูลคาโครงการรวมกัน ทั้งสิ้นประมาณ 243,800 ลานบาท โดยแบงตามพื้นที่จะพบ วาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอำเภอ บางละมุงมากถึงรอยละ 70 อีกรอยละ 18 อยูใ นอำเภอเมือง ชลบุรี สวนทีอ่ ยูใ นอำเภอสัตหีบมีรอ ยละ 6 และอำเภอศรีราชา รอยละ 6 โดยมีหนวยของหองชุดเปดขายมากขึ้นในอำเภอ บางละมุงและศรีราชา สำหรับบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะทีอ่ ยูอ าศัย แนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหนวยในผังโครงการเกินกวา ครึ่งอยูในระดับราคา 15 ลานบานขึ้นไป โครงการที่มีหนวย เหลือขายอยางนอย 1 หนวย มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูใ นอำเภอบางละมุง 9 โครงการ และในอำเภอสัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนบานเดี่ยว และที่เหลือเปนทาวนเฮาส


สวนในจังหวัดระยอง มีหนวยทีอ่ ยูอ าศัยในผังของ โครงการผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขาย ทัง้ สิน้ ประมาณ 23,700 หนวย แบงเปนหนวยบาน จัดสรรประมาณ 17,200 หนวย อาคารชุดประมาณ 6,400 หนวย และบานพักตามอากาศเพียงประมาณ 80 หนวย ซึ่งหนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมด เมื่อแบงตามพื้นที่พบวารอยละ 35 อยูในอำเภอ ปลวกแดง รอยละ 32 อยูในอำเภอเมืองระยอง รอยละ 18 อยูในอำเภอบานฉาง รอยละ 11 อยู ในอำเภอนิคมพัฒนา ทีเ่ หลืออยูใ นอำเภอบานคาย และอำเภอแกลง

ในจังหวัดชลบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการ ของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้น ประมาณ 139,650 หนวย แบงเปนหนวยบาน จัดสรรประมาณ 53,300 หนวย อาคารชุดประมาณ 85,900 หนวย และบานพักตากอากาศประมาณ 450 หนวย โดยรอยละ 34 ของหนวยบานจัดสรร อยูในอำเภอศรีราชา รอยละ 21 อยูในอำเภอ บางละมุง รอยละ 16 อยูในอำเภอเมืองชลบุรี รอยละ 13 อยูในอำเภอพานทอง รอยละ 8 อยู ในอำเภอบางบึง รอยละ 7 อยูใ นสัตหีบและอยูใ น อำเภอพนัสนิคมเล็กนอย

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการซึง่ อยูร ะหวาง การขาย 260 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมาก ถึง 85,900 หนวย มากเปนอันดับสองรองจาก กรุงเทพฯ มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 243,800 ลานบาท โดยแบงตามพืน้ ทีจ่ ะพบวาจาก หนวยในผังโครงการอาคารชุดทัง้ หมด อยูใ นอำเภอ บางละมุงมากถึงรอยละ 70 อีกรอยละ 18 อยูใน อำเภอเมืองชลบุรี สวนทีอ่ ยูใ นอำเภอสัตหีบมีรอ ยละ 6 และอำเภอศรีราชารอยละ 6 โดยมีหนวยหองชุด เปดขายมากขึ้นในอำเภอบางละมุงและศรีราชา สำหรับบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะ ที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหนวย ในผังโครงการเกินกวาครึง่ อยูใ นระดับราคา 15 ลาน บาทขึ้นไป โครงการที่มีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มีจำนวนทัง้ สิน้ 14 โครงการ รวมประมาณ 450 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 200 หนวย อยูในอำเภอบางละมุง 9 โครงการ และในอำเภอ สัตหีบ 5 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 76 เปนบานเดี่ยวและที่เหลือเปนทาวนเฮาส ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีหนวยที่อยูอาศัยใน ผังของโครงการของผูป ระกอบการซึง่ อยูใ นระหวาง การขายทัง้ สิน้ ประมาณ 23,700 หนวย ซึง่ ในประเภท บานจัดสรรนั้น มีโครงการที่อยูระหวางขาย 168 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันประมาณ 17,200 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 44,300 ลานบาท ซึ่งถาแบงตามพื้นที่ พบวารอยละ 35 อยูในอำเภอปลวกแดง รอยละ 32 อยูในอำเภอ เมืองระยอง รอยละ 18 ในอำเภอบานฉาง รอยละ 11 อยูในอำเภอนิคมพัฒนา ที่เหลืออยูในอำเภอ บานคายและอำเภอแกลง

เมือ่ แบงตามประเภทพบวาสวนใหญหรือรอยละ 53 ของหนวยบานจัดสรรจะเปนบานเดีย่ ว รอยละ 26 เปนทาวนเฮาส รอยละ 11 เปนบานแฝดและ รอยละ 9 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้มี บานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 70 ของหนวย บานเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวนเฮาสชั้น เดียวมากถึงรอยละ 37 ของทาวนเฮาสทั้งหมด ในประเภทอาคารชุด มีหองชุดซึ่งอยูระหวาง การขายทัง้ สิน้ 42 โครงการ โดยรวมประมาณ 6,400 หนวย มีมลู คาโครงการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 13,300 ลานบาท สวนใหญหรือรอยละ 73 อยูในอำเภอ เมืองระยอง รอยละ 17 อยูในอำเภอปลวกแดง อีกรอยละ 9 อยูในอำเภอปลวกแดงและที่เหลือ อยูในอำเภอบานฉาง และประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขา ที่มีหนวยในผังโครงการเกินกวาครึ่งอยูในระดับ ราคา 15 ลานบาทขึ้นไป โครงการที่มีหนวยเหลือ ขายอยางนอย 1 หนวยมีจำนวนทัง้ สิน้ 4 โครงการ รวม 77 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 22 หนวย อยูในอำเภอเมืองระยอง 2 โครงการ รวม 44 หนวย และในอำเภอแกลงอีก 2 โครงการ รวม 33 หนวย

23


22

PROPERTY KNOWKEDGE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

¢ŒÍ´Õ àÁ×Í่ ¡Ù«Œ Í้× ºŒÒ¹ ¡ÑºÊˡó

24

อสังหาริมทรัพยนั้นถือวาเปนทรัพยสินที่มูลคาสูงดังนั้นทำใหผูที่ ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยสวนใหญไมสามารถซื้อไดดวยเงินสด ของตนเอง แตตอ งกูย มื วงเงินเพือ่ มาซือ้ อสังหาฯ ดังกลาวซึง่ อางอิง จาก กฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 47 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ขอ 2 ให เรียกเก็บคาธรรมเนียมดังนี้ (ฉ) คาจดทะเบียนการจำนองหรือบุรมิ สิทธิ รอยละ 1 แตอยางสูงไมเกิน 200,000 บาท ดังนั้นจากขอกฎหมายดานบนจะพบวา หากเรากูเงินมาเพื่อซื้อ อสังหาริมทรัพยมลู คา 1,000,000 บาทเราจะตองชำระคาจดทะเบียน การจำนอง 10,000 บาท อยางไรก็ตามหากเรากูซ็ อ้ื บาน จำนองกับสหกรณนน้ั เราจะไดผล ประโยชนเพิม่ เติมทีเ่ ปนขอยกเวนอางอิงจากพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.2542 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 6 ซึง่ กำหนดไววา "ถาสหกรณ เกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกำหนดใหจดทะเบียนสำหรับการ ไดมา การจำหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่ง กรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอนั เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้น ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม" ทำใหการกูซื้อบานจากสหกรณนั้นจะ "ไมตองเสียคาทำเนียม" การ จดจำนองแตอยางใด


25


26


ª×่Íâ¤Ã§¡Òà à´ÍÐ «Õ ª×่ͼٌÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô์ã¹·Õ่´Ô¹áÅÐ਌Ңͧâ¤Ã§¡Òà ºÃÔÉÑ· àÇŸ ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ ¨Ó¡Ñ´ Êӹѡ§Ò¹µÑ้§ÍÂÙ‹ àÅ¢·Õ่ 145 ¶¹¹¹Ò¤¹ÔÇÒÊ á¢Ç§ÅÒ´¾ÃŒÒÇ à¢µÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10230 â·Ã. 02-530-2828 ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 500,000,000 ºÒ· (ËŒÒÃŒÍÂŌҹºÒ·¶ŒÇ¹) ªÓÃÐàµ็Á¨Ó¹Ç¹ ¡ÃÃÁ¡ÒüٌÁÕÍÓ¹Ò¨ 1. ¹Ò§Çѹà¾็Þ ¸¹¸ÃÃÁÊÔÃÔ 2. ¹Ò¡ѹµ á«‹µÑ๊§ ·Õ่µÑ้§â¤Ã§¡Òà ÍÓàÀÍÈÃÕÃÒªÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ÅѡɳÐÍÒ¤Òà ÍÒ¤Òêش¾Ñ¡ÍÒÈÑ 585 ÂÙ¹Ôµ áÅÐˌͧªØ´¾Ò³ÔªÂ 2 ÂÙ¹Ôµ 1 ÍÒ¤Òà ÊÙ§ 39 ªÑ้¹ ·Õ่´Ô¹·Õ่µÑ้§ÍÒ¤Òêش 3 äË 2 §Ò¹ 9 µÒÃÒ§ÇÒ â©¹´·Õ่´Ô¹àÅ¢·Õ่ 6308, 6309, 6312 áÅÐ 185385 µÓºÅºÒ§¾ÃÐ ÍÓàÀÍÈÃÕÃÒªÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ãºÍ¹ØÞÒµ¡‹ÍÊÌҧàÅ¢·Õ่ 31/2558 ·Õ่´Ô¹ÁÕÀÒÃм١¾Ñ¹¨´¨Ó¹Í§äÇŒ¡Ñº ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ໚¹à§Ô¹ 980,000,000 ºÒ· (à¡ŒÒÃŒÍÂá»´ÊԺŌҹºÒ·¶ŒÇ¹) â¤Ã§¡ÒèШ´·ÐàºÕ¹໚¹ÍÒ¤ÒêشáÅйԵԺؤ¤ÅÍÒ¤ÒêشàÁ×่Í¡‹ÍÊÌҧáÅŒÇàÊÃ็¨ àÃÔ่Á¡‹ÍÊÌҧ»ÃÐÁÒ³äµÃÁÒÊ 4/2557 ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¡‹ÍÊÌҧ áÅŒÇàÊÃ็¨»ÃÐÁÒ³à´×͹ÁԶعÒ¹ 2560

25 27


เปดชมบŒานรุ‹นใหม‹บนสองทำเลคุณภาพ พรŒอม Clubhouse หรูและระบบรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น

ศร�ราชาและมิตรสัมพันธ

4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ 2 ที่จอดรถ พรŒอมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน

26 28

* 3.39 ฟร�ทุกค‹าใชŒจ‹าย ณ วันโอน


4 ˌͧ¹Í¹ 3 ˌͧ¹้Ó 2 ·Õ่¨Í´Ã¶

áË‹§à´ÕÂÇ㹺‹ÍÇÔ¹

1.59

*

บŒานหรู วัสดุดี กูŒ ไดŒ 100%

27 29


30


คอนโดหรูพรŒอมอยู‹ หนŒาสุข�มว�ท หลังชิดขอบทะเล

Paradiso Beach บางแสน-บางพระ จากกรุงเทพ เพ�ยง 45 นาที TEL.038-064-918-9, 084-123-3177

31


30 32


.

!! 3133


34


35


34 36


37 35


ความสุขเย็นใจ รับง‹ายๆ กับ สินเชื่อบŒานบัวหลวง ฟร�!! ของขวัญเย็นใจ สิทธิพ�เศษสำหรับ ลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวงที่ทำประกันชีว�ต คุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

เติมเต็มความสุขไดŒง‹ายๆ ดŒวยทางเลือกอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการผ‹อนชำระที่หลากหลาย ใหŒคุณไดŒบŒานในฝ˜น พรŒอมรับของขวัญเย็นใจ เมื่อใชŒบร�การสินเชื่อบŒานบัวหลวง (รวมหลักประกันที่ดินเปล‹าและสิทธิการเช‹า) หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล พรŒอมบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

วงเง�นสินเชื่อ และทุนประกันภัย 5 ลŒานบาทข�้นไป 2 - 4.99 ลŒานบาท

ของขวัญเย็นใจ เย็นใจสุดขั้ว กับตูŒเย็นมินิบาร โตชิบา ขนาด 3.1 คิว มูลค‹า 5,290 บาท เย็นใจสุดคูล กับพัดลมพาวเวอร อิมารเฟล็กซ รุน‹ IF-568 มูลค‹า 1,890 บาท

* สิทธิพ�เศษนี้ เฉพาะลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวง หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล ที่จดจำนองและสมัครบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต ตลอดป‚ 2558

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท‹านสะดวก หร�อบัวหลวงโฟน โทร.1333 36 38


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกูสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย นาน 30 ป

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บ‹อว�น) 038-173-048-54, (นิคมพัฒนา) 037-218-8836 www.ghbank.co.th 3739


ลบ รุี วดั ช ทร พัย จงัห รหสั

42000S05G7B07118

รหสั

โฉนดเลขที 161224 0-0-88.4 (ไร- งาน-ตร.วา) 88/278 โครงการพฤกษานารา (หนองมนชลบรุ)ี ถ.แสนสขุ-บางพระ ต.เหมอืง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

42000S05G7B07157 โฉนดเลขที 149729 0-0-64 (ไร- งาน-ตร.วา) 199/126 หมู 5 โครงการกษริาจตจุกัร บางแสน ซ.หวยกะปิ 17 ถ.สขุมุวทิ (3) กม.102+400 ต.หวยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 5,200,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 3,260,000.-

รหสั

42000S05G7B07682

รหสั

กรรมสทิธิเลขที 18/53 34.69 ตร.ม. 18/53 ชนั 3 โครงการเดอะรมูบางแสน คอนโดมเินยีม ถ.บางแสนสาย 4 ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

42000S05G7B07866 กรรมสทิธิเลขที 677/282,677/283 99.35 ตร.ม. 677/282-283 ชัน 15 โครงการ ท.ี ดบับลวิ.วงศอมาตย บชี รสีอรท ซ.นาเกลอื 16 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 1,450,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 7,900,000.-

รหสั

42000S05G7B06516

รหสั

42000S05G7B07067

โฉนดเลขที 158320 0-0-67 (ไร- งาน-ตร.วา) 109/26 หมู 11 โครงการเดอะวลิลา ราชาวดี โฮม รสีอรท ถ.เขาตาโล ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

โฉนดเลขที 140462 0-1-0 (ไร- งาน-ตร.วา) 160/7 หมู 6 โครงการอสิตนิี พารค 2 ซ.พรประภานมิติร 7 ถ.พรประภานมิติร ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 6,900,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 6,000,000.-

รหสั

42000S05G7B07203

รหสั

42000S20G2B07848

โฉนดเลขที 60685 0-0-52 (ไร- งาน-ตร.วา) 189/67 หมู 6 โครงการเทวโีฮม บางเสร ซ.โรงไฟฟายอย ถ.เทศบาล 2 ต.บางเสร อ.สตัหบี จ.ชลบรุี

โฉนดเลขที 60937 0-0-43 (ไร- งาน-ตร.วา) 324/60 หมู 7 โครงการ ก.กรนีทรี ปารควลิล ถ.สขุมุวทิ (3) กม.181+000 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 2,600,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 1,900,000.-

*ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงในการขาย, งดขายหรอืพจิารณาทจีะขายทรพัยสนิใหกบัผใูดภายใตเงอืนไขอยางไรกไ็ดตามทธีนาคารฯ เหน็ชอบ

สนใจตดิตอ 02-777-6872 3840

www.buyatsiam.com


Properties For Sale In Best Locations

www.ktb.c o.th/npa

!"#$%&'(')%*+*%,--.*$,/01,/2345.67.4+

!

!

' 89!!:;<9::<:8'='89!!:;<>::<:9 ' .?:?::"?:?:@' =<;8< ''?:9"?:9A?"> . ' ' . !"#$%&%'()&!*% % ( (+!

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

รหัสทรัพยสิน : 47EE011100007 ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด เอกสารสิทธิ์ : 111/1023 1 เนื้อที่ : 29.25 (ตร.ม.) ทีต่ ง้ั : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร� จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 23 มี.ค. 2559

'B' รหัสทรัพยสิน : 57EE011100050 ' '''''''''''''''''' '??@=>@:=:::." ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เอกสารสิทธิ์ :!!!!!!!!!!!!!!!!!! 507/40 !$) ,--$ ,&&&(% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เนื้อที่ : 28 (ตร.ม.) ".' ,''$,&&&(%

ทีต่ ง้ั : ต. นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�

ราคาเสนอขาย : 2,033,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 06 ม.ค. 2559 !

!

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 47EE011101360 ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด เอกสารสิทธิ์ :111/1141 1 เนื้อที่ : 29.25 (ตร.ม.) ที่ตั้ง : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร� จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท

รหัสทรัพยสิน : 58EE010300015 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 58599 เนื้อที่ : 0-0-50 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 24 มี.ค. 2559

บŒานเดี่ยว

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 57EE020300048 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 158877 เนื้อที่ : 0-0-67 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หŒวยใหญ‹ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 3,630,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 08 ม.ค. 2559

รหัสทรัพยสิน : 57EE020300392 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 60354 เนื้อที่ : 0-0-66 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.บางเสร‹ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 08 ธ.ค. 2558

บŒานเดี่ยว

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 57EE010300107 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 27090 เนื้อที่ : 0-1-2.1 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,750,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 23 ก.พ. 2559

รหัสทรัพยสิน : 58EE020300042 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 158319 เนื้อที่ : 0-0-66 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หนองปร�อ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�

ราคาเสนอขาย : 6,600,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 19 ต.ค. 2558

KTB NPA Call Center 02-208-8333 3941


LAND HOU

4042


41

USE

ศรีราชา

รหัส

SR04064

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ใกลวดั หนองคลาหลังเครือสหพัฒนเขตแหลมฉบัง 0-0-367 Area : (Rai-Ngan-Wa)

ราคา(Price) 6,000,000 TEL.083-115-4466

ศรีราชา

รหัส

SR03054

ศรีราชา

รหัส

SR04065

ศรีราชา

รหัส

ศรีราชา

SR04066

รหัส

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

SR04067

ขายบานเดีย่ ว House for sale ม. ธาดาทาวน ศรีราชา

ขายบานเดีย่ ว House for sale บานคันทรีโฮม2

ขายบานเดีย่ ว House for sale หนองยายบู ศรีราชา หมูบ า น วิวไม3

ราคา(Price) 4,950,000 / TEL.084-606-3397

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.084-606-3397

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.084-606-3397

ซอย15 บานสุดซอย 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 Bedroom 3toilet 0-0-80 Area : (Rai-Ngan-Wa) 165 sq.m.

ศรีราชา

รหัส

SR03055

RENT

0-0-80 Area (Rai-Ngan-Wa) 230 sq.m. 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ศรี เมื เมืออรงงาชา

รหัส

0-0-72 Area (Rai-Ngan-Wa) 4 หองนอน 3 หองน้ำ

ศรีราชา

SR03059

รหัส

SR03062

RENT

เชาบานเดีย่ ว House for rent

เชาบานเดีย่ ว House for rent

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price)35,000/เดือน/ TEL.081-889-5285

ราคา(Price)25,000/เดือน/ TEL.081-889-5285

ราคา(Price)6,900,000/ TEL.089-404-3301

ราคา(Price)2,250,000/ TEL.081-683-1605

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR03063

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19010

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานใหม2ชั้น พรอมที่ดิน 1ไร หนองยายบู38 หลังไทวัสดุ ใกลJpark

ศรีราชา

รหัส

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) คริสตัลพลัส 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price)4,790,000/ TEL.087-551-5521

ศรีราชา

รหัส

SR02047

ศรีราชา

SR19027

เชาบานเดีย่ ว House for rent โครงการคันทรีโ่ ฮม 2 ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 35,000/เดือน / TEL.081-861-2069

ราคา(Price) 35,000/เดือน TEL.085-938-3513

Area : 140 sq.m. พรอมเฟอรนิเจอร 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02046

0-1-70 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 4 หองน้ำ 3 bedroom 4 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02049

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price)3,500,000/ TEL.094-364-4945

ราคา(Price)3,500,000/ TEL.081-170-5673 TEL.094-364-4945 ราคา(Price)1,750,000/

ราคา(Price)2,550,000/ TEL.094-364-4945

ศรีราชา

รหัส

SR02045

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-38.50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานเพิ่มทรัพย 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price)1,900,000/ TEL.086-821-3366

SR02042

เชาบานเดีย่ ว House for rent LAKE VALLEY

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) มณีรินทร พารค 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

รหัส

RENT

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-48 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยวัดวังหินซอย 3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมู มณีบรานประภั ินทร พาร 0-0-22 สสรค 3 หองนอน 12 หองน้ำ 3 bedroom 12 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02048

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสายใย 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19006

0-0-37 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานคาซาวิลลศรีราชา 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price)3,650,000/ TEL.083-028-8005

ศรีราชา

รหัส

SR02041

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานทรงไทย ไมสักแท 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price)2,750,000/ TEL.087-349-0922

ศรีราชา

รหัส

SR19019

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,900,000/TEL.086-143-8224

ราคา(Price) 3,300,000 / TEL.089-833-4247

ราคา(Price)4,500,000/ TEL.080-105-7878

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหางโรบินสัน 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-0-58 Area : (Rai-Ngan-Wa) เยือ้ งๆ รพ.ปยเวทย 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

Area : 174 sq.m.พรอมเฟอรนิเจอร เขาอยู ไดเลย เดินทางสะดวก ใกล J-park

43


42

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

ศรีราชา

รหัส SR02052

ศรีราชา ศรีราชา

รหัส

SR03053

ศรีราชา

รหัส

SR03056

ศรีราชา

รหัส

SR03057

R EN T

เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ครึง่ หนานิคม ปน ทอง 2 ติดถนนใหญ 331 ติดเทสโกโลตัส

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ใกลเครือสหพัฒน นิคมปน ทอง ทาเรือแหลมฉบัง

ราคา(Price) 24,000/เดือน/TEL.094-364-4945 TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

ศรีราชา

รหัส SR03060

ศรีราชา

รหัส

SR19016

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

0-0-29.20 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR03058

ขายอพารตเมน Apartment for Sale

0-0-22.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR19001

ขายคอนโด Condo for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ราคา(Price) 3,800,000 / TEL.089-404-3301

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878 ราคา(Price) 250,000,000/TEL.087-603-6575 ราคา(Price) 520,000 / TEL.098-270-9012 รหัส SR19011 ศรีราชา รหัส SR19034 Pluakdaeng ศรีราชา Pluakdang รหัส MA14094

0-0-28 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3ชัน้ หองริม ใกลโรงเรียนอัสสัมชัญ หางโรบินสันศรีราชาประมาณ2ก.ม.

ศรีราชา

รหัส SR19032

อาคารพาณิชย 2 คูหา บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

4-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

Area : 33 Sq.m. คอนโดเคหะเอือ้ อาทร ศรีราชา 3 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 หองรับแขก

โฆษณาตำแหนงนี้

ลงฟรี

!

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.081-862-6250

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,050,000 / TEL.083-610-9515

ศรีราชา

รหัส SR19017

ขายบานแฝด House for sale

Area : 135 sq.m. บานแฝดธาดาทาวน ศรีราชา พรอมฟอรนเิ จอร ตอเติมแลว เขาอยู ไดเลย

ราคา(Price) 2,650,000 / TEL.080-105-7878

ศรีราชา

รหัส SR03061

ศรีราชา

รหัส

SR19014

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale หมูบ า นวิวไม 2 Area : 300 sq.m. ถนนเกากิโล พรอมเฟอรนิเจอร ครัวบิ้วอินพรอมพัดลมดูดอากาศ

ราคา(Price) 4,600,000 / TEL.080-105-7878

ศรีราชา

รหัส

SR19016

ขายบานเดีย่ ว house for sale

เชาบานเดีย่ ว House for rent หมูบ า นแฮมตันพาเลซ

ราคา(Price) 3,400,000 / TEL.086-552-2525

ราคา(Price) 3,500,000 TEL.086-270-9012

0-0-45 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลรร.อัสสัมชันศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19030

0-0-73 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19035

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นจิตตอารีย

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษพิมาน

ราคา(Price) 1,850,000 / TEL.092-449-4193

ราคา(Price) 2,400,000 TEL.090-127-7393

0-0-47 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19026

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19040

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo for Sale

ขายคอนโด Condo for Sale

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.089-569-9154

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878

ราคา(Price) 6,500,000/TEL.081-889-1682

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.081-644-6546

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) คอนโด ลัดดาเพลส ถนนเกากิโล ติด ร.ร. เซนตปอลคอนแวนต

รหัส PP13006 MA13077

รับปรึกษา ขายฝาก จำนองบาน ที่ดิน อาคารพานิชย ติดตอโทร.086-111-0606

(รานกาแฟหนาสำนักงานที่ดินศรีราชา)

44

โทร : 092-223-9220 : propertyguide

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

ศรีราชา

รหัส SR19008

ขายทีด่ นิ Lands for sale

30-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนหลักหนากวาง 100 เมตร อยู ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบอวิน

Area : 80.6 Sq.m. มีหอ งน้ำในตัวทัง้ สองหองนอน อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

ศรีราชา

รหัส SR19013

ขายทีด่ นิ Lands for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีอ่ า วอุดม แหลมฉบัง ใกลทะเลเหมาะสรางโรงแรม คอนโด

Area : 33 Sq.m. Ladda Condoview หองชัน้ 22 ใกลกบั โรงพยาบาลพญาไท ดานหลังหองโรบินสันศรีราชา

ศรีราชา

รหัส

SR19005

ขายทีด่ นิ Lands for sale

75-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) พืน้ ทีส่ วยติดถนนราดยาง 2 ดาน อยู ใกลชมุ ชน เดินทางสะดวกไดหลายทาง

ราคา(Price) 3,500,000/ไร / TEL.085-945-6129 ราคา(Price) 11,000,000/ไร / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,500,000/ไร/TEL.095-627-3137

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


43 บางละมุง

รหัส BL04008

ขายทาวนเอาส Townhouse for sale

0-0-24 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเนินพลับหวาน 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.088-838-9382 เมืองง บางละมุ รหัส BL19005

บางละมุง

เมือง ง บางละมุ

รหัส BL19002

ขายบานเดีย่ ว House for sale โชคชัยการเดนโฮม 2 0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเขานอย พัทยา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,700,000 / TEL.086-153-6695

บางละมุ ง Sriracha

รหัส BL19009

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

รหัส BL19010

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นซิลเวอรเบลล

ขายคอนโด Condo for sale

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19003

ราคา(Price) 2,150,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19004

0-0-72 Area : (Rai-Ngan-Wa) หลังรร.เมืองพัทยา 7 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

Area : 28 sq.m. มีเฟอรนเิ จอรครบ The Gallery comdominium Jomtien

RENT

RENT

ขายทาวนเฮาส Town house for sale

ขาย/เชาคอนโด Condo for sale/rent

0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูโ รงโปะ ใกลวดั ตะเคียนเตีย้ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 790,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19043

Area : 60 sq.m. Reflextion condo วิวทะเล มีเฟอรนิเจอรครบ ราคาเชา 40,000 บาท/เดือน

บางละมุง

เชาคอนโด Condo for rent คอนโดลุมพินี ชั้น 29 Area : 70 sq.m.ติดถนนสุขุมวิท นาเกลือ พัทยาเหนือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 7,350,000 / TEL.086-153-6695 ราคา(Price) 13,000/เดือน / TEL.086-153-6695 บางละมุง บางละมุง รหัส BL19031 รหัส BL19012

รหัส BL19044

RENT

ขายทาวนเฮาส 1 ชัน้ Town house for sale 0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ เทศบาลตะเคียนเตี้ย

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale 0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ขายคอนโด Condo for sale Laguna Beach Resort

เชาอาคารพาณิชย Shop house for rent

ราคา(Price) 25,000/เดือน / TEL.086-153-6695

Area : 23 sq.m. หองสตูดโิ อ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 990,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19032

ราคา(Price) 1,290,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19018

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19033

ขายคอนโด Condo for sale ดุสติ แกรนดปารคพัทยา Area : 26 sq.m. หองสตูดโิ อ พื้นที่ ใชสอยครบครัน ตกแตงดวยวัสดุอยางดี ครัวบิ้วอิน

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

Area : 36 sq.m. ซ.ชัยพฤกษ เดินทางสะดวกใกลชายหาดจอมเทียน นาอยูพ กั อาศัยหรือลงทุนใหเชา ตกแตงสไตลทรอปคานา พรอมเฟอรนเิ จอรครบ ครัวบิว้ อิน

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19023

ราคา(Price) 2,300,000 / TEL.086-153-6695 ราคา(Price) 1,790,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง บางละมุง รหัส BL19025 รหัส BL19024

ขายคอนโด Condo for sale Sea view Condo Area : 64 sq.m. เฟอรนเิ จอรครบ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายเกสตเฮาส Guesthouse for sale

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดจอมเทียน ทำเลยอดนิยมของชาวตางชาติ ตกแตงสวยงาม

ซอยเนินพลับหวาน ตรงขามตลาดตากุย อาคารพาณิชย 3 หองมุม มีทจ่ี อดรถยนตดา นขาง

ขายคอนโด Condo for sale The blue residence Area : 52 sq.m. พรอมเขาอยู ไดเลย 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,800,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 25,000,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง บางละมุง บางละมุง รหัส BL19029 รหัส BL19027 รหัส BL19028

บางละมุง

รหัส BL19026

ขายคอนโด Condo for sale ซีววิ -วิวภูเขา Area : 51 sq.m. ครัวยุโรป 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.081-624-6426

RENT

ขายคอนโด Condo for sale คอนโดซีววิ Area : 26 sq.m. หองสตูดโิ อ ใกลทะเล 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขาย/เชาคอนโด Condo for sale/rent

Area : 48 sq.m. หองสตูดโิ อ ชัน้ 5 คอนโดบนเขาพระตำหนัก ราคาเชา 24,000 บาท/เดือน

ราคา(Price) 1,700,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 3,600,000 / TEL.081-624-6426

เชาคอนโด Condo for rent Sea view Condo ตึก C ชัน้ 10 Area : 30 sq.m. มองเห็นวิวเกาะลาน มีสระวายน้ำขนาดใหญ ,ฟตเนส ,หองเด็กเลน 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

RENT

ราคา(Price) 15,000/เดือน / TEL.081-624-6426

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

45


44

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

บางละมุง

บางละมุง

รหัส BL19035

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขาย/เชาบานเดีย่ วทรงไทย House for sale/rent ตกแตงสไตลโมเดิล้ สุดหรู เฟอรนิเจอรค รบ แอรทง้ั หลัง 0-1-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) สวนสวยรมร�น สระวายน้ำสวนตัว ใกลทะเล ราคาเชา 130,000 บ./เดือน 4 หองนอน 4 หองน้ำ 4 bedroom 4 toilet

RENT

ราคา(Price) 22,000,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19034

Area : 24 sq.m. พบกับบรรยากาศสไตลฝรัง่ เศส 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ อยูห ลัง บิก๊ ซี เอ็กตรา พัทยากลาง บางละุมงุ ชลบุรี

รหัส BL19006

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,490,000 / TEL.087-551-5521 เมืองชลบุรี รหัส MA03007

ราคา(Price) 3,500,000/ TEL.081-152-1288 เมืองชลบุรี รหัส MA03006

0-0-1 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาคารพาณิชย 3 ชัน้ 3 หองนอน 3 หองน้ำ

ราคา(Price) 3,490,000/ TEL.087-551-5521

เมืองชลบุรี

รหัส MA0004

ขายคอนโด Condo for sale ชัน้ 13

Area : 47 sq.m. ริมหาดจอมเทียน 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.081-624-6426

บางละมุง

รหัส BL19013

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-2-25 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนากวาง 20 ม. ติดถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตาโล

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19045

รหัส BL19030

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.086-364-1323 บางละมุง

ราคา(Price) 4,800,000 / TEL.086-364-1323 ราคา(Price) 9,000,000 / TEL.086-153-6695 เมืองชลบุรี เมืองชลบุรี รหัส MA03008 รหัส MA03009

0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวเทศบาลตะเคียนเตีย้ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บางละมุง

ขายคอนโด Condo for sale คอนโดพอรชแลนด ชัน้ 8 Area : 50 sq.m. เดินทางสะดวกใกลโลตัส แมคโคร บิก๊ ซี ตลาดน้ำสีภ่ าค 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet พรอมเฟอรนิเจอรครบ

ขายคอนโด Condo for sale แถวหาดจอมเทียน ราคา(Price) 1,400,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19046

รหัส BL19007

0-0-41.40 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

23-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ สวย หนากวางประมาณ 200 เมตร ติดถนนหลัก ขางหลังทีด่ นิ ติดฝายกัน้ น้ำ ใกลฟารมแกะพัทยา เขาออกไดสองทางคือ ถนนทางหลวงหมายเลข 7 และสายกระทิงราย 36

ราคา(Price) 7,500/ตร.ว. / TEL.086-153-6695 เมืองชลบุรี รหัส MA03005

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-45 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นปรินดา 3 หองนอน 5 หองน้ำ 3 bedroom 5 toilet

ราคา(Price) 3,950,000 / TEL.087-551-5521

เมืองชลบุรี

รหัส MA02002

เมืองชลบุรี

รหัส MA03011

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานศิริพร 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-590-5098 เมืองชลบุรี รหัส MA02001

ขายคอนโด Condo for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษานารา

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

ราคา(Price) 840,000 / TEL.087-551-5521 เมืองชลบุรี Banbung รหัส MA02003

ราคา(Price) 2,999,000 / TEL.094-364-4945 เมืองชลบุรี รหัส MA03010

ราคา(Price) 15,000,000 / TEL.094-364-4945 เมืองชลบุรี รหัส MA03012

29-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) นลิพรคอนโดชัน้ 8 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa) ขายพรอมเฟอรนเิ จอร 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

0-1-92 Area : (Rai-Ngan-Wa) 5 คูหาทะลุถงึ กัน ซอยเขานอย ติดรร.ตำรวจพลรม ต.บานสวน

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดตลาดโรงสีนาปา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นมณีแกว 0-0-55 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.080-051-7636 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.094-364-4945

46

ขายคอนโด Condo for sale

29-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดมหาวิทยาลัยบูรพา 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 710,000 / TEL.081-590-5098

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

เชาคอนโด Condo for rent

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใหเชา ขายตอนโดติด ม.บูรพา คอนโด

ราคา(Price) 3,700/เดือน/ TEL.081-590-5098


45 ปลวกแดง

รหัส PA23029

ปลวกแดง

รหัส PA23031

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,350,000 / TEL.081-631-9888

ราคา(Price) 2,150,000 / TEL.089-169-7610

Nikompattana ปลวกแดง Pluakdang เมือง

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

0-0-29.4Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ใกล โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม

รหัสส NA13015 PA23036 PA17015 รหั PA13005 PA13005 CA10001

Pluakdaeng

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa) อีสเทรินซิตี้คอนโด 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ปลวกแดง

รหัส PA23033

ขายคอนโด Condo for sale แพลตตินม่ั คอนโด

0-0-26.7Area : (Rai-Ngan-Wa) หางจากทางเขาอีสเทรินซีบอรด เพียง 1 กม

Area : 30 sq.m. 1 หองนอน 1 หองนั่งเลน

ราคา(Price) 919,000 / TEL.084-438-2513 Banchang Pluakdang ปลวกแดง Pluakdaeng Mueang รหั รหัสส PA19019 CA14021 PA13009 MA14085 เมื อง PA13005 PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

รหัส PA13005 PA23039

ราคา(Price) 450,000 / TEL.081-362-8123

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 47 sq.m. แยกหนองกางปลาในนิคมอิสเทิรนซีบอรด 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 Bedroom 1 toilet

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

ขายบานเดีย่ ว House for rent

ขายบานเดีย่ ว House for sale

เชาคอนโด Condo for rent

Area : 45.5 sq.m. แพลททินัมคอนโด RENT แพททินั่มอีซี่ คอนโด อยูหนานิคมอีสเทิรนซีบอรด

Nikompattana ปลวกแดง Pluakdang เมือง

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.081-6319888 081-433-7771 ราคา(Price) 5,500/เดือน / TEL.083-585-2669 รหัสส NA13015 PA23051 PA17015 รหั PA13005 PA13005 CA10001

ราคา(Price) 2,990,000 / TEL.092-702-5557 รหัส PR11001 Mueng บาอนฉาง Mueang MA14090 Banchang MA12032 CA14020 เมื ง

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

PA18016 รหัส PA13005

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa)หมูบานศศิธร 21 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

Pluakdaeng

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-19 Area : (Rai-Ngan-Wa)โครงการบานสวนจินดารมย2 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 3,600,000 / TEL.081-982-8105 ราคา(Price) 2,390,000 / TEL.085-096-9384

ราคา(Price) 1,450,000 / TEL.098-309-9981 ปลวกแดง PA23043 เมือง รหัส PA13005 Pluakdang

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-433-7771 Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA20023 ปลวกแดง Pluakdang

PA23035 รหัส PA13005

RECOMMENDED DED MMEN COsale RE น้ House for ขาย/เช าบาย่ นแฝด House sale/rent เบลล ขายดาวนคอนโด for sale ขายบาานเดี นเดี ่ยวสองชั ว House forforsale หมูบานทวี สุขา2 ขายอาคารพาณิ ชยCondo 3 for ชัน้ Shop house for sale ขายบ ขายคอนโด Condo sale แสนไพศาลคอนโด 0-0-87 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมู บ  า  นศิ ว พร เลควิ 0-0-40 เช า 8,500 บาท / 0-0-0-30Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ชัในอำเภอปลวกแดง ดี้นค5อนโดนคร 0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) 0-0-0-41 วิวสวย 0-0-21.6 ทางไปนิ คมอุตสาหกรรมอี สเทรนซีบอรด ใกลหาดพยูน เดือลนล 323 หชัห้นอองนอน 32 หหอองน้ bedroom 32 toilet 2 หองนอน 2 ำหำ อ33งน้ ำ 2 bedroom 2 toilet 2หอฝงน้ งเฟอร สระว านยน้ ำ 1ครบ หองนอน 1 bedroom งนอน งน้ bedroom toilet งน้Cำ 1ชั้น3toilet ิเจอร 31อาคาร หองนอน ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price) 580,000 / TEL.094-364-4945 Nikompattana รหัสส NA13015 PA23042 PA17015 ปลวกแดง รหั Pluakdang เมือง PA13005 PA13005 CA10001 Pluakdaeng

0-0-54 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน ลานนาวิลเลจ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

รหัส PA13005 PA02007

PA23052 รหัส PA13005

ขายคอนโด Condo for sale

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) 202/3 หมู4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

ราคา(Price) 1,110,000 / TEL.081-996-1191 Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA02009 ปลวกแดง Pluakdang

RENT

ขายบ านเดีย่ วสองชั salefor sale ขายอาคารพาณิ ชย 2น้ ชัHouse น้ Shopfor house 0-1-16 (Rai-Ngan-Wa) ขนาดหนArea ากวาง :4.4 เมตร อยูตรงขการเคหะระยอง าม โรงงาน LG ใกล 2เซเว หอนงนอน องน้ำ 2 bedroom , ใกล 2ราหนcoffee today 2 toilet

ราคา(Price) 3,800,000/ TEL. 081-861-1526

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA02001

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-52.4Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานจินดารมย3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.081-830-7709 Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA02002 ปลวกแดง Pluakdang

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-1-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานจินดารมย 5 หองนอน 4 หองน้ำ 5 bedroom 4 toilet

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

0-1-16 0-1-95 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง ใกลนิคมอีสเทิรนซีบอรด 2นิคหมสยามอี องนอนส2เทิหรอนงน้ 4 ำชั2้น bedroom มี 48 หอง 2มีหtoilet องน้ำในตัวทุกหอง

TEL.090-962-8787 ราคา(Price) 8,000,000 / TEL.086-154-1859 ราคา(Price) ราคา(Price)18,000,000 1,700,000 // TEL.082-142-3642 Mueang เมื รหัส MR11004 Mueang รหัส MR11004 เมือองง PA13005 PA02008 ปลวกแดง เมือง PA13005 PA02010 Pluakdang ปลวกแดง Pluakdang

RENT

RENT

RENT

RENT

RENT

ขายบ ย่ วสองชั น้ House forเรสซิ saleเดนซ อพาราตนเดี เมนท Apartment บานแม

ขายบ านเดีย่ Condo วสองชัน้ for House เชาคอนโด rent for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ราคา(Price) 3,000/เดือน TEL. 089-988-9279

ราคา(Price) 8,000/เดือน

ราคา(Price) 2,500,000/ไร TEL. 094-418-8456

ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL. 094-364-4945

0-1-16 การเคหะระยอง ตั้งอยูหนArea าซอยสุ: พ(Rai-Ngan-Wa) รรณ ขางศูนยอาหารแม ทองดี 2ตึกหมีอองนอน องน้ ำ 2วยเฟอร bedroom toilet ยู 4 ชั2้น หพร อมด นิเจอร2ครบ

Mueang เมื เมือองง ปลวกแดง Pluakdang

0-1-16 : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง Area : Area 32 sq.m. The Living Condo2 ชั้น 4 21 หองนอน 21 หองน้ำ 21 bedroom 21 toilet

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA02006

TEL. 081-723-2936

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA19017

RENT

รหัส PA13005 PA16014

0-1-16 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เปการเคหะระยอง 1-3-0 Area นสี่เหลี่ยมผืนผา 2แมหนอ้ำคูงนอน หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet ซอย 32 ปลวกแดง มีโฉนด คาโอนออกให

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA20020

RENT

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ราคา(Price) 1,800,000/ไร TEL. 088-854-6230

ราคา(Price) 2,600,000/ไร / TEL. 081-346-9684

0-1-16 47-3-11Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)การเคหะระยอง ซอยมาบยางพร 14 2ที่ดหินอเปงนอน 2 bedroom toilet นเขตสี2มหวงองน้ อยูำ ใกล บ.ไทยเลนดแ2อนทราไซท

0-1-16 43-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง แบงขาย 15 ไร 2ใกลหอรพ.ปลวกแดง งนอน 2 หองน้ 2 toilet ใกลำ ห2างbedroom CK เดินทางไม เกิน 2 นาที

0-1-16 10-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 2ที่ดหินอติงนอน 2 หอแยกพวงมาลั งน้ำ 2 bedroom toilet ดถนนใหญ ย แมน้ำคู2-ปลวกแดง

ขายทีด่ นิ Lands for sale

44-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาเหมาะทำโครงการตางๆ หางหาดนางยักษ 20 กม.

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

0-1-16 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 6-0-0 Area 2หาหงนิอคงนอน 2 หองน้ำสเทริ 2 bedroom toilet มอุสาหกรรมอี นซีบอรด 12 กม.

TEL.091-858-6514 ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL.082-514-7546 ราคา(Price) ราคา(Price)6,000,000/ไร 1,700,000 / TEL.082-142-3642

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

47


46

48

THE LIVING STYLE “www.forfur.com”


¾×้¹·Õ่áË‹§â¡´Ñ§à¡‹Òã¡ÅŒ¾Ñ§ã¹Â‹Ò¹¤ÅͧÊÒ¹ ¶Ù¡à¹ÃÁÔµãˌ໚¹Ê¶Ò¹·Õ่ ãËÁ‹ÊØ´ÎÔ» â´Â¤Ø³´Ç§Ä·¸Ô์ ºØ¹¹Ò¤ «Ö่§ÍÒÈѤÇÒÁª×่¹ªÍºã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ áÅзÓàÅ·Õ่µÑ้§Í͡Ẻ·Ò§Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾×้¹·Õ่áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ªØÁª¹ ¨Ò¡¨Ø´àÃÔÁ ่ µŒ¹·Õä่ ´ŒàË็¹¡ÓᾧÍ԰㹺ŒÒ¹à¾×Í่ ¹·Õ» ่ ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ«Ö§่ ¶Ù¡ ´Ñ´á»Å§¨Ò¡âç§Ò¹áÂÁáÅÐÍ͡Ẻänj͋ҧÊǧÒÁ ¾ÃŒÍÁÁÕª×่Íà¢Õ¹äÇŒÇ‹Ò Jam Factory ¤Ø³´Ç§Ä·¸Ô¨์ §Ö ºÍ¡¡Ñºà¾×Í่ ¹Ç‹Ò¨Ð㪌ªÍ่× ¹ÕÊ้ ÓËÃѺÍÍ¿¿ÈãËÁ‹ áÅÐäÁ‹¹Ò¹ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ้¹ The Jam Factory ¡็à¡Ô´¢Ö้¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¡ÅÒ ໚¹áËÅ‹§ÃǺÃÇÁäÅ¿ŠÊäµÅÊ´ Ø ÎÔ»Íա‹ҹ˹่֧ «Ö§่ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒôѴá»Å§ÍÒ¤Òà ¨Ò¡â¡´Ñ§à¡‹ÒãËŒÊǧÒÁáÅŒÇ Âѧ¤Ó¹Ö§¶Ö§ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁâ´Â¡ÒÃà¡็ºµŒ¹äÁŒãËÞ‹ ã¹â¤Ã§¡ÒÃäÇŒ·ÓãËŒºÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÃ×่¹Í‹ҧÁÒ¡ เมื่อเขามาในโซนแรกจะพบกับรานขายเฟอรนิเจอรเกๆ สุดแนว โดยเปนโชวรูมของแบรนด Any Room ของคุณ ดวงฤทธิ์ ซึ่งนอกจากจะมีเฟอรนิเจอรที่ถูกดีไซนมาเปน พิเศษแลวยังเนนความเปนธรรมชาติโดยใชวสั ดุจากธรรมชาติ อยางไมเกา หิน ซึง่ แตละชิน้ จะมีลวดลายและความสวยงาม ทีเ่ ปนเอกลักษณแตกตางกันไป โซนดานในสุดเปนพืน้ ทีข่ อง แบรนดเสื้อผาเปดใหมหนึ่งในแบรนด The Jam Factory ทีเ่ นนความเรียบงายสไตลมนิ มิ อล ดีไซนออกมาอยางลงตัว นอกจากจะไดเฟอรนิเจอรเกๆ กลับบานแลว ยังสามารถ เลือกชอปเสื้อผากลับไปไดอีกดวย เอาใจหนอนหนังสือกันบาง กับราน "ก็องดิด" ไมเพียง แครานหนังสือเทานั้นยังมีพื้นที่ติดกับคาเฟอยางราน ไลบรา-รี่ ที่มีทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มแกวโปรดใหเลือก ทานเพลินๆ ระหวางอานหนังสือ สวนอีกมุมจะเปนออฟฟศของ บริษทั ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด และพื้นที่ในสวนของแกลลอรี่ศิลปะ ถัดเขาไปดาน ในสุดกอนจะถึงริมน้ำเจาพระยา เปนที่ตั้งของรานอาหาร The Never Ending Summer ที่เนนการขายอาหารไทย รสชาติและดีไซนถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ในสวนของครัวก็ดไี ซนไวอยางเกไกสวยงามเปนระเบียบโดย ใชพน้ื ทีเ่ ปนหองกระจกกัน้ ทำใหสามารถเห็นการปรุงอาหาร ของเซฟไดอยางชัดเจน ดานในสุดของโครงการถัดจากราน อาหารยังมีมมุ นัง่ เลนทีผ่ อ นคลายไปกับริมแมนำ้ เจาพระยา อีกดวย เรียกไดวา มาทีเ่ ดียวเทีย่ วไดครบทุกไลฟสไตลจริงๆ โกดัง เการิมแมน้ำเจาพระยาที่ทรงเสนหแหงนี้มีหมดทุกอยาง สำหรับใครทีอ่ ยากสัมผัสบรรยากาศชิลลๆ แบบนี้ สอบถาม ขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี The Jam Factory 41/1-5 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 028610950 ขอมูลจาก http://www.forfur.com

49


48

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

หมี่ฮั่น Text/Photo ÈÑ¡´Ôªì Ñ à¹ÕÂÁà·È

กวยเตี๋ยว เมนูอาหารสุดแซบของใครหลายๆ คน สามารถหาทานไดทุกแหง ทุกสถานที่ แตวันนี้เราจะพาไป พบกับ เมนูกว ยเตีย๋ วรสชาติพเิ ศษ ไมธรรมดาแนนอนกับราน หมี่ฮั่น ราน หมี่ฮั่น ตั้งอยูบริเวณหลังตลาดหนองมน แหลง ชอปปงซื้อของฝากลําดับตนๆ ของประเทศ โดยทางคุณเมย เจาของรานคนสวยไดบอกกับเราวา หมี่ฮั่น เกิดจากการที่ คุณเมยเปนคนชอบรับประทานกวยเตีย๋ วเปนชีวติ จิตใจอยูแ ลว และวันนึงจึงลองคิดสูตรทํากวยเตี๋ยวทานเองบาง จนคิดสูตร ไดอรอย เลยคิดจะมาเปดรานกวยเตี๋ยวแหงนี้เองเลย ความพิเศษของราน หมีฮ่ น่ั คือทางรานเลือกใชวตั ถุดบิ คุณภาพมาปรุงอาหาร อาทิเชน เสนบะหมี่ไขสั่งทําพิเศษ เบคอนเกรดดี คอหมูชาชูแผนใหญ หมูเดงสูตรเกาลูนอยางดี เรียกไดวา คัดสรรกันมาใหลกู คาทีม่ ารับประทานไดความคุม คา ไปเต็มๆ

สําหรับเมนูที่เราจะแนะนําในวันนี้ไดแกเมนูกวยเตี๋ยวสุดฮิตอยาง บะหมี่กรอบตํายํา แหง เสนบะหมี่ไขนุมๆ โรยหนาดวยเบคอนพันเห็ด หมูสับ และไขไก แถมดวยการเพิ่มความ อรอยดวยเสนหมี่กรอบ สําหรับคนชอบกวยเตี๋ยวแหง เมนูนี้พลาดไมได เมนูตอ มาเปน บะหมีส่ นั คอหมู กวยเตีย๋ วน้าํ เปนอีกเมนูบะหมี่ น้าํ ซุปตมยําสุดพิเศษ จากทางราน ราดไปบนเสนบะหมี่ไข พรอมสันคอหมูแผนหนานุมเแผนใหญ เต็มคํามากเลย ทีเดียวสําหรับเมนูนี้ เกี๋ยวหมูฮองเต เมนูอาหารทานเลน เปนเกี๋ยวหมูยักษ สําหรับผูชื่นชอบความใหญ เนื้อหมูสับแนนๆ ลูกใหญกวารานทั่วไป เรียกไดวาถึงใจคนชอบรับประทานเกี๊ยว

50


Mihan Noodles Shop Mihan Noodles Shop in Nongmon Market. The shop offers various dishes for your selection such as dry tom yum crispy egg noodles, egg noodles with pork blade shoulder, emperor egg noodles, giant dumpling for appetizer, and any different dishes for tasting. You can choose any kinds of noodles such as white rice noodles, narrow rice noodles, and ramen and can order to take home as well. The shop opens daily at 16.30 – 22.00 hrs.

รภาภัค คุณาพิธากุล (คุณเมย)

เมนูปดทายเปนเมนูแนะนําของ ทางราน บะหมีจ่ อมใจจักรพรรดิ เปนเมนู กวยเตี๋ยวที่ใสเครื่องเคียงมาอยางมั่งคั่ง สมชือ่ ประกอบดวย หมูเดงเกาลูน เบคอน พันเห็ดเข็มทอง หมูสบั กระดูกหมูตนุ หมู หมัก ไขตม โรยดวยบะหมีก่ รอบ มีใหเลือก ทัง้ แบบแหง แบบน้าํ ใส และแบบน้าํ ตมยํา นอกจากเมนูที่เราแนะนําไปทางราน ยัง มีอีกหลากหลายเมนูอยางใหทานไดมา ลิ้มลองรสชาด ทั้งเสนเลก เสนใหญ เสน ราเมง และท า นสามารถสั ่ ง กลั บ ไปรั บ ประทานทีบ่ า นไดอกี ดวย โดยทางรานเปด ทุกวันเวลา 16.30 น. – 22.00 น.

รานหมี่ฮั่น 41 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข เพจ หมี่ฮั่น facebook เบอรโทร 083-3395911, 091-7370943

51


50

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

ÅÓÀÒªÕ àŤÎÔÅÅì Lumphachi Lakehill

สวรรคสำหรับการพักผอนอยางแทจริง... ใกลแคเอื้อมที่นี่ ลำภาชี เลคฮิลล

“ 52

หากคุณกำลังมองหาความสมบุรณแบบในการพักผอนอยางแทจริง ดวยความเขาใจในคุณคาของชีวิต ลำภาชี เลคฮิลล คือวิมานบนดินที่ คุณกำลังมองหา เพราะอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น เย็นสบาย ดวยลมพัด จากแมน้ำและภูเขาตลอดทั้งป


หากคุณกำลังมองหาความสมบุรณแบบในการพักผอน อยางแทจริง ดวยความเขาใจในคุณคาของชีวติ ลำภาชี เลคฮิลล คือวิมานบนดินที่คุณกำลังมองหา เพราะ อากาศบริสทุ ธิ์ สดชืน่ เย็นสบาย ดวยลมพัดจากแมนำ้ และภูเขาตลอดทั้งป ที่นี่ทานจะไดพบกับของขวัญสุดพิเศษจากธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ ที่มอบใหแกทาน ดวยบรรยากาศที่ โอบลอมไปดวยขุนเขาตะนาวศรีและแมนำ้ ภาชีใหทา น ไดดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแสนโรแมนติคทั้งสายหมอก ยามเชาบนขุนเขาและสายน้ำฉ่ำเย็น ทานจะสามารถ สัมผัสไดถึงความเงียบสงบ รมรื่นย และผอนคลายใน บรรยากาศการตอนรับทีแ่ สนอบอุน เปนกันเอง โดยใช เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ เทานั้น... ขุนเขาลอมรอบ เปรียบดั่งรั้วธรรมชาติ แทนรั้วคอนกรีตในเมืองหลวง ลำน้ำภาชี ทอดตัวยาวไหลผานดานหนารีสอรท สรางบรรยากาศของความสดชื่น ชุมฉ่ำ เย็นสบาย ผืนฟายามค่ำคืน อาบแสงทองอรามจากดวงจันทร และถักทอระยิบระยับจากแสงแหงกลุมดาว ไวใหทานไดชื่นชมบนดาดฟาของรีสอรท มอบใหเปนของขวัญสุดแสนโรแมนติค

Lumphachi Lakehill If you are looking for a perfect place to ease yourself with an understanding of the worthy life, Lumphachi Lakehill is a heaven on earth where you can get absolutely fresh air and natural wind from the mountain and the river for the whole year.

Ta Nao Si, Suan Phueng District, 70180 Tel. 0892356555, 0817773260, 0845358777 www.lumphachi.com https://www.facebook.com/lumphachilakehill 53


52

ทิ“ กศอ ง บทาง ธรรม ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

áÁè

...¤ÃÙ¤¹áá¢Í§ÅÙ¡

พระคุณของแมเริม่ ตัง้ แตใหความเปนคนแกเรา ใหความ ทะนุถนอมกลอมเกลีย้ งเลีย้ งเรามาตัง้ แตอยูใ นครรภ เมือ่ คลอดออกมาแลวยังใหการเลี้ยงดูอยางดี รวมทั้งใหการ ศึกษาแกเราดวย การศึกษาแกลูกนั้น หลายๆ คนอาจ มองวาเริม่ ตนตัง้ แตสอนใหพดู อาน เขียน นักปราชญทกุ ยุคทุกสมัยใหการสังเกตแลวพบความจริงอยางหนึ่งและ เห็นพองกันวา ทานบอกวาทันทีทล่ี กู คลอดออกมาหลัง แตะพืน้ แมตอ งทำหนาทีค่ รูสอนสุขศึกษาทันทีเลย ทาน ไมไดสอนอยางครูในโรงเรียนหรอกนะ แตวธิ ขี องทานทำ ใหลูกไดวิชานี้ติดตัวไวใชจนวันตาย เขาเก็บขอมูลสรุป ความไววา ถาแมคนไหนเวลาลูกถายอุจจาระปสสาวะแลว แมไมรีบเช็ดรีบลาง ปลอยใหนอนจมฉี่จมอึอยูอยางนั้น พอลูกโตขึ้นจะมีนิสัยชอบหมักหมม เสื้อผาสมบัติกี่ชิ้นๆ ใชแลวไมผง่ึ ไมซกั ไมวา ชัน้ นอกชัน้ ในขึน้ ราเหม็นอับไปหมด น้ำทาไมชอบอาบ เดินไปทางไหนก็เหม็นเปรีย้ วเหม็นสาบ จนเพื่อนเมิน เพราะฉะนั้นพวกเราที่ไดนิสัยดีๆ รักความสะอาดมา ตั้งแตเล็กแตนอยนี้ ไมใชเพิ่งมาไดที่โรงเรียนหรอกนะ คุณแมทา นเพาะนิสยั นีม้ าใหแลวตัง้ แตเรายังแบเบาะ นีถ่ า คุณแมของเราทานปลอยปละละเลยมาตั้งแตตน จะดวย เหตุใดก็ตาม ตอใหสง เขาโรงเรียนอนุบาลตัง้ แตเล็ก คุณครู เกงแคไหนก็แกนิสัยเสียไดไมตลอดรอดฝง พูดงายๆ แมเริ่มเปนครูเราตั้งแตวันแรกที่เราลืมตาขึ้น มาดูโลกแตเราก็ไมไดคอยคิดกัน ทานใหทั้งการเลี้ยงดู ทะนุถนอม และใหการศึกษาแกเราเรือ่ ยมา ทัง้ โดยตัวทาน เองและสงไปตามสถานศึกษาที่คัดแลววาดีที่สุด ตามไป ฝากฝงเรากับครูบาอาจารย จบการศึกษาแลวก็ยงั ใหทนุ รอน ตัง้ ตัวหางานใหทำ ติดตามปองกันชีวติ เราจนกวาทานจะ ละโลกไป หลายทานยังมอบมรดกทรัพยสินเงินทองให เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตเราแทนทานอีก...

บทความจาก http://www2.kalyanamitra.org

54


6'59 Ä&#x201D;6AÄ&#x201D;6Â&#x2021;y E /5 Ä&#x201D;66&/Ä&#x2022;6 E%Ä&#x201D;

MAP

5553


54 56


5557


1.85

5658

1.59


ãºÍ¹ØÞÒµÔàÅ¢·Õè 33/2558

57 59


New Space Design to make the EXCELLENT LIVING

www.screalestate.co.th

58

60


ทาวนโฮม 2 ชั้น (หนŒากวŒาง 5.7 เมตร) เนื้อที่เร��มตŒน 20.94 ตารางวา 3 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

ทาวนโฮม 2 ชั้น (หนŒากวŒาง 5 เมตร) เนื้อที่เร��มตŒน 20.37 ตารางวา 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

ที่ตั้งโครงการ : ถนนทางเขŒานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตำบลบ‹อว�น อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� ติดต‹อสำนักงานขายและเยี่ยมชมบŒานตัวอย‹างไดŒทุกวัน 9.00-18.00 น.

ติดต‹อ

โทร : 087-768-3999 59 61


62

Profile for Baan-D

Chonburi issue 01 Vol.04 Aug 2015  

Chonburi issue 01 Vol.04 Aug 2015  

Advertisement