Page 1

ISSN 2408-2082

นิตยสารเพ�อการเลือกซื้อที่อยูอาศัยครบวงจร จังหวัดชลบุรี

issue 1 VOL.03

JULY 2015

Hotel&Travel MAYDAY พูลวิลลา พักผอน แบบสวนตัวๆ

คุณธนกร สกุลเตียว ประธานกรรมการบริษัท ในเครือเอกมงคล กรุป

Property Knowledge วงจรวัฏจักร อสังหาริมทรัพย

Home & Design การตรวจเช็ครับบาน

Interview คุณพลศักดิ์ จิตตประเสริฐ สำนักงานเขตศรีราชา ธนาคารกรุงไทย

µÔ ´ µÒÁÍ‹ Ò ¹¹Ô µ ÂÊÒÃÍ͹䬏 ä´Œ · Õ è WWW.ISSUU.COM/PROPERTYGUIDE ËÃ× Í SCAN QR CODE

1


บŒ‹านเดี่ยว 2 ชั้น

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

บŒ‹านเด่ียวชั้นเดียว

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ทาวนโฮม

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

ลากกระเป‰า… จองเพ�ยง บาท

2

“เขŒาอยู‹ ไดŒเลย” กับ 4 โครงการพรŒอมอยู‹ หลัง ม.เกษตรอ‹าว


เปดจอง…วันนี้

อาคารพาณิชย

รองรับหมู‹บŒานขนาดใหญ‹พันกว‹าหลัง

ÀÒ¾áÅкÃÃÂÒ¡ÒȨÓÅͧ

จองวันนี้รับทันที ส‹วนลด 100,000 บาท

Tel : 086 313 4428

3


4


5


โครงการ เพ�่อการลงทุน จองวันนี้ รับสัญญาการันตี ค‹าเช‹าสูงสุด

7% ต‹อป‚ ภาพและบรรยากาศจำลอง

รับประกันรายไดŒ สูงสุด 7% ต‹อป‚* เง�่อนไขเปšนไปตามโครงการกำหนด

6


Boutique condominium style chino-portuguese "ความหรูหรา มนตเสน‹หแ ห‹งเอเชีย ทีค่ ณ ุ สามารถสัมผัสไดŒ"

ภาพและบรรยากาศจำลอง

"จอง+พรŒอมทำสัญญา"

รับเลย!

เคร�่องใชŒ ไฟฟ‡า-เฟอรนิเจอร

9 รายการ

"คอนโดหรู ทำเลทอง บนถนนสุข�มว�ท เดินทางสะดวกสบาย ห‹างจากฮาเบอรมอลล เพ�ยง 3 นาที แต‹งครบ พรŒอมอยู‹ กับสิ�งอำนวยความสะดวกที่หรูหรา อย‹างครบครัน"

"ราคา เร��มตŒน เพ�ยง 1 ลŒานตŒนๆ"

038 234 300

เคร�อสหพัฒน

ม.เกษตร ศร�ราชา

รพ. แหลมฉบัง สุข�มว�ท

Habor Mall

นิคมแหลมฉบัง

ไทยออยล

7


ปท่ี 1 ฉบับที่ 3 เดอื นกรกฏาคม 2558

Vol.3

ฟงเคาเลามา.... สาวชาวไตหวันผูห นึง่ เปนโรคสมองพิการแตกำเนิด (cerebral palsy) ไมสามารถเคล�อนไหวไดตามปรกติและพูดไมได แตดว ยความมุง มัน่ และศรัทธา เธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐฯ แลวแสดงทัศนคติของเธอ ตามที่ตางๆ เพ�อใหกำลังใจและชวยเหลือผูอ�น ครั้งหนึ่ง เธอไดเรับเชิญ ไปบรรยายดวยการเขียน (เธอพูดไมไดตอ งใชวธิ เี ขียน) หลังบรรยายเสร็จ มีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามวา“คุณอยูในสภาพนี้ตั้งแตเกิดคุณเคยรูสึก นอยใจไหม? แลวทานมองตัวเองอยางไร?” คำถามอันละเอียดออนนี้ สรางความตะลึงแกผูที่รวมฟงบรรยายอยางมาก ตางหวงวาคำถามนี้จะ กระทบความรูสึกของเธอ ปรากฏวา เธอหันหนาไปยังแผนกระดานเขียน ตัวหนังสือวา “ฉันมองดูตัวเองอยางไร?” เธอหันหนายิ้มใหผูรวมประชุม แลวเขียนขอความตอ 1.ฉันเปนคนนิสัยนารักมาก 2.ฉันมีขาที่เรียวงาม สวยดี 3.คุณพอคุณแมรักฉันจัง 4.พระเจา ไดมอบความรักแกฉัน 5.ฉันวาดภาพได ฉันแตงหนังสือได 6.ฉันมีแมวที่นารัก และ….ขณะนัน้ ทีป่ ระชุมเงียบกริบ ไมมเี สียงพูดจาใดๆเธอหันกลับมามองดู ทุกคน แลวเขียนคำสรุปบนแผนกระดานวา “ฉันมองแตสิ่งที่ฉันมี ไมมอง สิง่ ทีฉ่ นั ขาด” หลังจากนัน้ เสียงปรบมือดังสนัน่ ในหองบรรยาย พรอมทัง้ น้ำตา ที่สะเทือนใจจากหลายๆคน ณ วันนั้นทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน ของเธอ ไดเพิม่ กำลังใจแกผคู นอยางมากมาย เธอผูเ ปนโรคสมองพิการนีค้ อื น.ส.หวางเหมยเหลียน (Huang Meilian) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก UCLA ผูเคยจัดนิทรรศการภาพเขียนสวนตัวหลายครั้งในไตหวัน “ฉันมองแตสง่ิ ทีฉ่ นั มี ไมมองสิง่ ทีฉ่ นั ขาด” ฉันชอบทัศนคติตอ ชีวติ แบบนี้ ซึง่ ถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจดวย ความสุขไมไดอยูท ค่ี ณ ุ ครอบครอง สิง่ ใดมากแคไหน แตอยูท ค่ี ณ ุ มีทศั นคติอยางไรในการมองสิง่ ตางๆ จงหันมา มองสิ่งที่ดีในตัวเอง ลืมในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได ลืมอดีตที่ผานไป มองไปขางหนาแลวทำวันนี้ใหดีที่สุด

VISIT OUR : PROPERTYGUIDE

: PROPERTYGUIDEMAG

WHERE TO FIND

IG : Rodtu

MEMBER ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร PROPERTY GUIDE RAYONG

ช�อ-นามสกุล................................................................................................... วันเกิด.........../.........../........... อายุ..............ป อาชีพ....................................... โทร........................................ E-mail........................................................... สถานที่จัดสง.................................................................................................. .................................................................................................................... วันที่ทำการสมัคร.........../.........../........... เริ่มตนฉบับที่..............ถึง............... สมัครสมาชิก 1 ป 12 ฉบับ 400 บาท เหตุผลที่คุณเลือก Property Guide............................................................... .................................................................................................................... ขั้นตอนการชำระเงิน 1.โอนเงินผานธนาคาร กสิกรไทย สาขา จันทอุดม ช�อบัญชี บจก. เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด เลขที่บัญชี 356-2-66192-0 2.สงใบสมัครพรอมสลิปโอนเงินมาที่ บริษัท เอช เอ็น เอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 092-223-9220 8

A TEAM บรรณาธิการบริหาร : นายนรา รัตนนราทร บรรณาธิการ : นายณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย กองบรรณาธิการ : นายจักรพล สิริยกุล ณ อยุธยา, นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นางสาวธันยชนก ไสยวรรณ, นางสาวทศวรรณ มวงคำ, นางสาววารุณี เจริญศร ฝายออกแบบ : นางสาวไพลิน ตันตินยิ มกุล, นางสาวสุปะวีณ โสดา ชางภาพ : นายณรงคฤทธิ์ คงคาทิพย, นายพีรยุทธ มาลัยทอง, นายศักดิ์ชัย เนียมเทศ เรียบเรียง/พิสูจนอักษร : นางสาววนิดา ชื่นเปลื่อง บัญชี/ การเงิน : นางสาวมณิชญา ศรีประสิทธิ์ บริหารงานลูกคา : นางสาวรมิดา ศรีปราบ, นายคำแสน สรเสริญ แปลภาษา : นายพิสิษฐ สะเภาคำ, นางสาวมีนา พลยุทธภูมิี, นายจักรินทร ตันตินิยมกุล ที่ปรึกษาทางกฏหมาย : ทนายมานิต เล็กโลง Contact US : สำนักงาน HNM Media Co.,Ltd. 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 พิมพที่ : โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ : บริษัท เอชเอ็นเอ็ม มีเดีย จำกัด 18 ซอยแนนซี่ ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

092-223-9220 092-223-5331 092-119-5889


9


CONTENT Vol.3

12 News & Events ขาวโรงงาน และขาวทัว่ ไป

14 Property Inside คุณธนกร สกุลเตยี ว ประธานกรรมการบริษทั ในเครือเอกมงคล กรุป

20 Property Knowledge

21 Home&Design วงจรวัฏจักรอสังหาริมทรัพย ระเบียง (ตอ)

48 Eating Out

Life Style ของคนรักบาน บานทันสมัยสะทอ นความงามผานไม และคอนกรีต

10

50 Hotel & Travel

GRETA FARM ทีเ่ ทย่ี วสำหรับครอบครัว

ปท่ี 1 ฉบับที่ 3 เดอื น กรกฎาคม 2558

16 Project Review

18 Interview

41-45 Classified

46 THE LIVING STYLE

เพราะบานคือศูนยรวม ของทุกดวงใจเราคือ “บานกลางใจ”

บาน ที่ดิน คอนโด มือสอง ฝากซื้อ ฝากขาย ฟรี !!

52

·ÔอานิÈ·Ò§¸ÃÃÁ สงฆแหงการใหอภัย

ธอส

Life Style ของคนรักบาน บานทันสมัยสะทอ นความงามผานไม และคอนกรีต


ศร�ราชา - ป�นทอง 1 เชิญแวะชมหŒองตัวอย‹าง คอนโดแต‹งครบ บนทำเลศักยภาพ ใกลŒ Home Pro และ J-Park เพ�ยง 5 นาที

32 ตร.ม. เร��มเพ�ยง 1 ลŒานตŒนๆ

090-912-5000 www.vspacecondo.com

11


12

NEWS & EVENTS “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

โครงการคาซา คอนโด ศร�ราชา เปดตัวอยางเปนทางการ บริษัท คาซา วิลล (ชลบุรี2554) จำกัด จัดงานเปดตัวโครงการคาซา คอนโด ศรีราชา คอนโดอิงคอนเซ็พท Zen Style ญีป่ นุ โดยโครงการมีสว นกลางแบบ Zen Garden ใหนั่งพักผอน รวมไปถึงสระวายน้ำและอางอาบน้ำออนเซ็น ที่ชาวญี่ปุนนิยมอีกดวย คาซาคอนโด ตั้งอยูบนพื้นที่ขนาดกวา 5 ไร เปนคอนโด Low Rise 3 ตึก 8 ชัน้ และ มีเพียง 140 ยูนติ เทานัน้ จึงใหความรูส กึ เปนสวนตัว ไมอดึ อัด และวุน วาย มีหอ ง 4 แบบ ใหเลือก ซึ่งขนาดจะอยูที่ 45–70 ตรม. เริ่มตนที่ 2.89 ลานบาท เหมาะสำหรับทานที่ ชืน่ ชอบการพักอาศัยแบบไพรเวท จะชือ้ เพือ่ อาศัยเองหรือกลุม นักลงทุนทีต่ อ งการซือ้ เพือ่ ปลอยเชา สนใจสามารถเขาชมหองตัวอยางไดทโ่ี ครงการแลววันนี้ หรือติดตอสอบถาม ไดที่ 081-845-7099 หรือโทร 1388 , www.qh.co.th

โครงการพฤกษาว�ลล เปดตัวบานแฝดซี่ร�ส ใหมลาสุด พฤกษาวิลล “สไตลชวี ติ ..คิดรอบดาน ” เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2558 ที่ผานมา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ไดเปดตัว บานแฝดซี่รีสใหมลาสุดอยางเปนทางการ ภายใตแบรนด พฤกษาวิลล 71/2 (แหลมฉบัง-บางละมุง ซอย3) บนทำเลศักยภาพโดดเดน ดวยเสนทาง คมนาคมทัง้ ถนนหลักสุขมุ วิท เชือ่ มตอจุดหมายโดยรอบดวยมอเตอรเวย ใกลนคิ มฯ แหลมฉบัง, เครือสหพัฒนฯ, และเมืองพัทยา โครงการนีม้ รี ะบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double security พรอม CCTV เขา-ออกดวยระบบ Auto Access Card , สวนสาธารณะ ขนาดใหญ ใกลชิดธรรมชาติทำใหทุกกาวของการใชชีวิตที่นี่.....อบอุน ปลอดภัย ดวยฟงกชั่นบาน 3 หองนอน 3 หองน้ำ 2 ที่จอดรถบนพื้นที่ ใชสอย 136 ตร.ม. ตอบโจทยทกุ Lifestyle ในราคาเริม่ เพียง 2.89 ลานบาท เชิญแวะชมบานตัวอยางและสัมผัสบานจริงไดแลววันนี้ << โครงการดี มีคณ ุ ภาพจากพฤกษาวิลล >> สอบถามโทร. 1739 หรือ www.pruksavil e.com

โครงการบานแผนดินทอง ลิฟว�่งโฮมจัดกิจกรรม โครงการ แผนดินทอง ทำเลทอง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย .58 โครงการบานแผนดินทอง ลิฟวิ่งโฮม ถนนสายปากรวม-ปลวกแดง (ขางวัดมาบยางพร) จัดกิจกรรม โครงการ แผนดินทอง ทำเลทอง ครั้งที่1 จองวันนี้แจกทองสูงสุด 5 บาท และ ผูเขารวมงานครั้งนี้ยังมีสิทธิลุนรับรางวัลเงินสดมูลคา 100,000 บาท ภายในงานครั้งนี้ มีคุณรุงวิทย เพ็งสุพรรณ ไดกลาวเปดงานและ โครงการ 123 เรสซิเดนซ มีการแนะนำโครงการบาน 3 สไตล สำหรับการอยูอาศัย ทาวนเฮาส จัดงานพร�เซล อารมณบา น หนากวาง 6 ม. , บานแฝดแสนสบาย ดีไซนอบอุน ลงตัว, เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 58 ที่ผานมาโครงการ 123 เรสซิเดนซ โครงการ บานเดีย่ วกวาง พืน้ ทีใ่ ชสอยมากมาย ภายในงานครัง้ นีม้ กี จิ กรรมสนุกๆ ใหไดชมกัน อาทิเชน แสดงวงดนตรีสด การแสดงโชวของคาบาเรต เปดใหมบนทำเลศรีราชา ใกลถนนสุขมุ วิท/ กม.123 ใกลทา เรือแหลมฉบัง ไดจัดงานพรีเซล พรอมโปรโมชั่นพิเศษ ราคาเริ่มตน 1.3 ลานบาท* มิโมซา พัทยา อีกทั้งมีบุฟเฟตซูชิและขนมไทยบริการ ผูเขารวมงาน ในครั้งนี้อีกดวย ลูกคาทานใดที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบาน, หอง เชิญชมหองตัวอยาง ไดแลววันนี้ สนใจติดตอ 090-640-4559 ตัวอยาง ไดในโครงการพรอมรับขอเสนอพิเศษไดแลววันนี้ ติดตอ http://www.123residence-sriracha.com 12 มาที่ 038-027025, 091-739-2886


นิตยสารเพ�อการเลือกซื้อที่อยูอาศัยครบวงจร จังหวัดระยอง

TREE

ISSN 2408-2074

ISSUE 2 VOL. 21 JUNE 2015

issue 2 VOL.22

July 2015

THE LIVING STYLE Home&Design Life Style ของคนรักบาน การตรวจเช็ครับบาน KAYs รานกาแฟเทๆ กลางสวนสวย เมืองจันท

Eating Out

I CHI BAN-อิจิบัง รานอาหารญี่ปุนสไตล อิซากายะ

Property Knowledge Property Inside วงจรวัฏจักร อสังหาริมทรัพย

Project Review

คุณ อานุภาพ ปตุเตชะ เพราะบานคือศูนยรวมของ ผูบริหารโครงการวนาริน ทุกดวงใจ เราคือ “บานกลางใจ”

µÔ ´ µÒÁÍ‹ Ò ¹¹Ô µ ÂÊÒÃÍ͹䬏 ä´Œ · Õ è WWW.ISSUU.COM/PROPERTYGUIDE ËÃ× Í SCAN QR CODE

13


14

PROPERTY INSIDE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

คุณนิวัติ ลมุนพันธ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

อสังหาร�มทรัพย ในภาคตะวันออกป 2558 ของจังหวัดชลบุร�จะเปนไปในทิศทางไหน ?… วันนี้ลองมาฟ�งจากปากของ คุณนิวัติ ลมุนพันธ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ซึ่งไดใหมุมมองโดยแบงพื้นที่สำคัญๆ ในจังหวัดชลบุรี ออกเปน 3 สวน สวนแรกคือพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม ปจจุบันนี้อสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยวกับทาวนเฮาส ทีม่ ขี าย จะอยูแ ถวบริเวณอำเภอบอวินและเหมราช โดยทาวนเฮาสนน้ั จะอยูที่ราคา 750,000-1,000,000 บาท บนที่ดินประมาณ 16-22 ตารางวา สวนบานเดี่ยวนั้นจะอยูราวสองลานถึงสองลานปลายๆ บนที่ดินประมาณ 55 ตารางวา ซึ่งการทำหองเชาในเนื้อที่ประมาณ 24 ตารางเมตร จะอยูใ นราคาราวๆ 2,500-2,850 บาท โดยประมาณ นอกจากนี้ยังมีกลุมนักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะลงทุนใน ประเทศไทย โดยขณะนีไ้ ดมกี ารลงทุนกอสรางไปแลวประมาณ 2 หมืน่ ยูนิต บริเวณบอวิน ปลวกแดง และกำลังมองหาทำเลแถวเหมราช ซึง่ ทัง้ หมดนีด้ ำเนินการภายใตชอ่ื บริษทั ลองวิว จำกัด ซึง่ กำลังจะเปด โครงการชุดบริเวณปลวกแดง และบอวิน มีหอ งเชารวม โดยประมาณ 10,000 หอง และสำหรับกำลังซื้อในภาคนิคมอุตสาหกรรมยังดีอยู แตการพัฒนาดานทาวนเฮาส บานเดีย่ ว หรือบานเชาตรงนีย้ งั พอไปได แตคอนโดราคาถูกอาจมีปญ  หาอยางทาวนเฮาสสองชัน้ ชัน้ ลาง และ ชัน้ บน โดยประมาณ 40 ตารางเมตร รวมคือ 80 ตารางเมตร บนราคา ต่ำสุดประมาณการไดคอื 750,000 บาท ถาทำคอนโด 24 ตารางเมตร (พืน้ ทีเ่ ทากับบานเชา) ขายต่ำสุดคือ 40,000-45,000 บาท/ตารางเมตร ฉะนัน้ เมือ่ เทียบราคากันแลว คนที่มรี ายไดปานกลางถึงนอย สวนมาก ก็จะเลือกซือ้ ทาวเฮาสมากกวาคอนโด 14

ดังนั้นวิเคราะหไดวาคอนโดมิเนียมราคาถูก Concept ซื้อ ถูกกวาเชาจะไมเกิดขึน้ บน Location นี้ ซึง่ ถาวิเคราะหแบบนักพัฒนา ธุรกิจ Business Development ดังนั้นตลาดคอนโดราคา 40,00045,000 บาท/ตารางเมตร จะเกิดขึ้นในพื้นที่บอวินยาก เพราะ ราคาชนกับทาวนเฮาส โดยสวนมากคานิยมของคนไทยมักเลือกซื้อ ทาวนเฮาส ตางชาติก็จะไมใชผูที่จะมาซื้อคอนโดราคาลานกวาบาท สวนมากจะเชาอยูหรือเชาทาวนเฮาส มาถึงสวนที่สองก็คือที่อำเภอศรีราชา คุณนิวัติมองวา ตรงนี้ก็เปนอีกกลุมที่มองหาอสังหาฯ ประเภทดังกลาว และอีกกลุม สวนใหญจะเปนกลุมคอนโดสำหรับชาวตางชาติกับเปน Service Apartment โดยจะมีลกู คาเปนชาวญีป่ นุ มากทีส่ ดุ เพราะไดมกี ารเปด โรงเรียนสำหรับลูกหลานคนญี่ปุน เนื่องจากตองการความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง หรือลดระยะ เวลาในการเดินทาง จึงมีกลุมญี่ปุนเขามาในพื้นที่ศรีราชามาก และ ทำใหเกิดกลุม ครอบครัว ทีต่ อ งการหองพักแบบมีหอ งนอน 2 หอง คือสำหรับ ลูก 1 หอง และ เพือ่ ตัวเองอีก 1 หอง โดยเปนหองแบบ มีอา งอาบน้ำ คาดวาถามีคนญีป่ นุ เขามาเพิม่ ขึน้ อีก ทางโรงเรียนสำหรับ คนญี่ปุนก็จะขยายตัวขึ้นอีก ก็จะยิ่งมีกลุมคนญี่ปุนเพิ่มมากขึ้นใน ศรีราชา จากปจจัยที่ทำใหชาวญี่ปุนสนใจในอำเภอศรีราชา เพราะ ฉะนัน้ จึงไมนา แปลกใจเลยทีบ่ ริษทั ใหญๆ เริม่ หันมามองศรีราชามากขึน้


ในสวนสุดทายที่คุณนิวัติไดพูดถึงคือที่พัทยา ซึ่งเปน เมืองทีม่ ชี าวตางชาติเยอะมากเสียจนตอใหเศรษฐกิจขึน้ ๆ ลงๆ ยังไง เมืองนีก้ ย็ งั อยูไ ดโดยไมสะทกสะทาน เพราะทีน่ เ่ี ปนเมืองใหญ ไมไดมี แคนักทองเที่ยวเพียงอยางเดียว ในมุมมองของชาวตางชาติ พัทยา ถือวาเปนเอ็นเทอรเทนเมนตซิตี้ ซึ่งก็คือ เมืองที่มีสีสันในยามราตรี ซึง่ ถาเปรียบวาเปนชายไทยก็คงจะอยูใ นวัยทีเ่ รียกวา ‘Y Generation’ หรือ ‘Gen Y’ ในเมืองพัทยายังมีกลุม Investor หรือนักลงทุนทีม่ าจาก ประเทศอิสราเอล อินเดีย เยอรมัน รัสเซีย ที่เขามาทำธุรกิจใน ประเทศไทย โดยกลุมคนพวกนี้จะไมไดซื้อเพื่ออยูเอง แตซื้อเพื่อทำ อาคารชุดแบบ Conhotel หรือใหเชาแบบเปนธุรกิจโรงแรม หรือให ชาวตางชาติพักอาศัย และกลุมสุดทายเปนกลุมชาวตางชาติสูงวัย ที่มีภรรยาชาวไทยซึ่งมักจะอยูอาศัยแบบบานหรือเปนครอบครัว ในมุมมองของคุณนิวัติคิดวาพื้นที่เปดใหมของพัทยาที่เดิม เรียกวา ‘นาจอมเทียน’ นั้นนาจับตามอง ที่นั่นเริ่มมีแหลงทองเที่ยว เพิม่ ขึน้ ไมวา จะเปน Silver Lake สวนน้ำ Cartoon network ตลาดน้ำ สีภ่ าค และหลายๆ โปรเจ็กตทเ่ี ริม่ ไหลเขามาในพืน้ ทีด่ งั กลาว เนือ่ งจาก พัทยาเริม่ แนนเกินไป และพืน้ ทีต่ รงสวนนัน้ เปนทีด่ นิ ไมมถี นนหนาหาด เปนการเปดพืน้ ทีใ่ หม และจะไปจบตรงบานอำเภอ เพราะสิน้ สุดตรงนัน้ เนือ่ งจากจะเปนพืน้ ทีข่ องทหารเรือ จะสังเกตไดเลยวาพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ถามองดีๆ จะเห็นวานาจับตามองเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเวลานี้ยังได ข า วว า ทางสวนนงนุ ช จะขยายทำกิ จ การโรงแรมซึ ่ ง เป น พื ้ น ที ่ ที่ใหญมาก ฉะนั้นวิเคราะหไมยากเลย วาอนาคตพื้นที่ดังกลาวจะ กลายเปนพืน้ ทีพ่ ฒ ั นาใหมและนำความเจริญมาสูพ น้ื ทีน่ อ้ี ยางแนนอน

Khun Niwat Lamunpan, one of the Land Use and Allocation Committee in Chonburi province, asserted an insight about three important land sections in Chonburi as follows. The first section was described as the industrial estate area, Ni Kom Industrial City. This area possesses some certain estate such as a single-family detached house and a town house in good price. Although the power of demand is still not bad, the development of townhouse or a detached house never stops carrying on its possibility. He added “the cheaper rent of condominium will never happen because it is equal to townhouse.” The second section, Sri Ra Cha, was described as the foreigners’ area. Most of the areas are Service Apartment resided by the Japanese. Due to the fact that there are more Japanese schools in the area, the number of Japanese people has been increasing. Therefore, it somehow catches other foreigners’ eyes. Pattaya was mentioned as the third section. He said politics in Thai has nothing to do with the tourism economy in the country, but a group of foreign investors aims to invest their money on hotel business in order to provide plenty of places to stay for the tourists. Therefore, Pattaya is the truly biggest boss of hotel marketing business of them all. เร�่องโดย : กองบรรณาธิการ ภาพโดย : Rodtu Studio 29 แปลโดย : พสิษฐ สะเภาคำ

ทั ้ ง หมดที ่ ก ล า วมานั ้ น คื อ การพั ฒ นาของจั ง หวั ด ชลบุ ร ี นอกจากนี้ยังจะมีขาวการพัฒนาครั้งใหญอีกอยางหนึ่งนั่นก็คือ การมีรถไฟฟาขาม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภา แต ถ  า เส น นั ้ น เป ด ขึ ้ น มาจะกลายเป น การเป ด พื ้ น ที ่ ด  า นหลั ง ซึ่งจะเกิด Development ใหมๆ และจะเปนคาแรคเตอรของภูเขา เพราะฝงนั้นไมติดกับทะเลแตก็ถือเปนการเปดพื้นที่ใหมเชนกัน สุดทายนี้คุณนิวัติยังทิ้งทายวาพัทยามีตลาดโรงแรมเปน ตลาดที่ใหญในการเจริญเติบโตที่แทจริง แตตองระวังพวกกลุมชาว ตางชาติกึ่ง Investment ที่แฝงตัวในการทำธุรกิจ และใชเทคนิค เพือ่ ถือครองกรรมสิทธิข์ องชาวตางชาติ เพราะนัน่ ไมใชการทำธุรกิจ คอนโดทีแ่ ทจริงแตเปนการทำธุรกิจโรงแรมทีแ่ ฝงตัวมาในรูปแบบของ คอนโด

15


16

PROJECT REVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

…เปดมุมมองใหม‹ แลŒวสัมผัสกับคอนโดแบบ Zen Style พรŒอมสวน Zen Garden กับ คาซ‹า คอนโด ศร�ราชา… ทีน่ .่ี ..ตอบโจทยความเปนสวนตัวไดมากกวา ดวยจำนวนเพียง 140 ยูนิต ออกแบบใหทุกหองเปนแบบ Single Corridor ใหความรูสึก เปนสวนตัวกวา ไมตองกังวลเรื่องความอึดอัด เพราะที่ คาซา คอนโด หองเรากวาง...กวาที่อื่น Q House ไดเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเขาถึงกลุมลูกคาชาวญี่ปุนที่เขามาอยูอาศัยและ ทำงานในอำเภอศรีราชา ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงไดเกิดแรงบันดาลใจที่จะ สรางสรรคคอนโดมิเนียมแนวใหมที่อิงคอนเซ็ปต Zen Style ของญี่ปุน ทั้งยังมีสวนสวนกลาง แบบ Zen Garden ที่เปดใหนั่งพักผอนในบรรยากาศที่สงบและสุดแสนสบาย นอกจากนี้ยังมี อางอาบน้ำแบบออนเซ็นทีน่ ยิ มชมชอบกันในหมูช าวญีป่ นุ ทัง้ หมดนีร้ วมอยูท .่ี ..คาซา คอนโด ศรีราชา เพียง 5 นาทีก็ถึงตัวเมืองและเขาถึงแหลงช็อปปงไดอยางสบายๆ ไมวาจะเปน รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต ศูนยการคาอยาง J-Park หรือหางสรรพสินคาอยาง Robinson ทั้งยังใกลกับมอเตอรเวย จึงสามารถเดินทางเขาสูกรุงเทพฯ ไดอยางสะดวกสบาย ที่คาซาเปนคอนโด Low Rise จำนวน 8 ชั้น บนเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร เนนความเปน สวนตัวสูงสุด ดวยจำนวนเพียง 140 ยูนิต บนขนาดหอง 45-70 ตารางเมตร ซึ่งกวาง และ ใหญกวาทีไ่ หนๆ ในราคาเริม่ ตนแค 2.89 ลานบาท หมดปญหาและไมตอ งกังวลเรือ่ งทีจ่ อดรถ เพราะที่นี่ใหมากถึง 90% คาซา คอนโด ศรีราชา เหมาะกับชาวญีป่ นุ และคนไทยทีช่ น่ื ชอบและอยากเปนเจาของ คอนโด Zen Style ที่ใหความรูสึกและสัมผัสไดถึงความเปนสวนตัว หรือแมแตจะซื้อเพื่อ ลงทุนก็รับรองวาคุมคาแบบสุดๆ 16


Caza Condominium Sriracha….. Open your mind and feel a condominium “Zen Style” from Japan as well as the Zen Garden where you can chill out and sense an atmosphere of ease and comfort. Moreover, the onzen style bathtub which is amid the atmosphere of Japan at Caza Condominium Sriracha. 8 units condominium is on area of 5 rais which is only 140 units that focuses on the high privacy. All the rooms are designed in Single Corridor style. Say good bye to uncomfortable feeling with room space of 45-70 sq. m. The starting price is only 2.89 million baht with 90% of parking area. It only takes five minutes to travel to city and shopping malls such as supermarket, J-park or Robinson Sriracha. It is near motorway so it is convenient to travel to Bangkok as well. Ask information at Sales Office or call 081-8457099

สนใจสามารถเขŒาชมหŒองตัวอย‹างไดŒที่โครงการแลŒววันนี้ หร�อติดต‹อสอบถามไดŒที่ 081-845-7099 หร�อโทร 1388 , www.qh.co.th

17


18

INTERVIEW “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

สัมภาษณพิเศษ เปนอันดับ 1 เลย อัตราการเติบโตก็เปนอันดับ 1 และไมวา เศรษฐกิจบานเราจะมีปญหาอยางไร ศรีราชาก็ไมลดลงเลย ซึ่ง ศรีราชาเองแทบไมมีการตลาดที่เกี่ยวกับตางประเทศเลย จะเปน ในสวนของอุตสาหกรรม ทีถ่ กู หอมลอมดวยโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อยางนิคมปนทอง นิคมแหลมฉบัง อยางตอนนี้คอนโดในศรีราชา ก็ยงั พอไปได ถาเปนทีอ่ ยูอ าศัยอยางบานเดีย่ ว แบรนดดงั ๆอยาง Land&House QHouse ก็จะมากันเยอะมากๆ ก็อยูที่ 2 ลานขึ้น แมกระทั่ง 6-7 ลานก็ยังมีอยู 2. แลวเรื่องการปลอยสินเชื่อ ? การเติบโตของสินเชือ่ อยางป 2556 ใน จ.ชลบุรนี น้ั เปาของเรา อยูที่ 7,170 ลาน แตในปนั้นเราปลอยไปถึง 9,082 ลาน ซึ่งป 2555 เราปลอยไปแค 6,600 ลานเพราะฉะนั้นเติบโตขึ้นถึง 27 % และในป 5557 นะครับ เปาสินเชื่อเรา 8,650 ลาน เราปลอยไป 11,830 ลาน นั้นหมายความวาเราเติบโตถึง 23 % จากป 2556 และในปน้ี 2558 เราตัง้ เปาไวถงึ 10,000 ลานเลย ซึง่ จากทัว่ ประเทศ แลว ยอดที่ทำไดสูงสุดรองจาก กทม. ก็คือ ชลบุรี 3. และคนที่เขามากูซื้อเพื่อการลงทุนสวนใหญเปนคนใน พื้นที่หรือจากที่อื่น ? สวนใหญแลว 80 % เนี้ยจะเปนลูกคาที่ซื้อเพื่ออยูอาศัย เองเลย และจากที่ปลอยไป 100% เกือบ 40 % จะเนนไปทาง บานมือสอง ซึ่งจากวันนี้ไป 1 ปราคาก็เปลี่ยนแลว ตอนนี้สรีราชา เปนอะไรที่ฮอตมาก คุณมานพ จันทรชอุม ผูจ ดั การเขต 3 พัทยา ธนาคารอาคารสงเคราะห

1. แนวโนมเปนอยางไรบางกับปที่ผานมา เมื่อเทียบกับป 2558 ที่เศรษฐกิจมันเริ่มซบเซาเกิดปญหาอะไรบาง ? ในเรื่องการเติบโตของชลบุรี เมื่อแบงเปนโซนแลว ในโซนของพัทยา ที่วาเริ่มซบเซาๆนั้น กับแรงซื้อจากตางชาติอยางทางยุโรป รัสเซียก็หาย หมดแลว คอนโดที่วาผุดขึ้นมาเยอะแยะ ตอนนี้ก็ถือไดวาเริ่มมีปญหา โดยเฉพาะคอนโด 2- 3 ลาน ที่เปนระดับสูงๆ และสวนคอนโดที่ระดับ ต่ำกวา 1 ลานบาทก็ยงั พอมีตลาดคนไทยอยูบ า ง ซึง่ ไมหวือหวาเทา 2-3 ปกอ น ทีนี้ในโซนของศรีราชา ถือไดวามีพื้นที่ไมเยอะนะครับ แตศรีราชานี่มีการ ทำธุรกรรมดานอสังหาริมทรัพยสูงมากกวาพัทยาอีก การปลอยสินเชื่อได 18

4. ฮอตมานานแลวหรือยัง ? จริงๆแลงศรีราชามีการเติบโตตลอดไมมีตกลงเลย เราอาจ มองวาพัทยานาจะดีกวา ถาเปนสินเชื่อของพัทยาในอดีตตองได เปาเปนที่ 1นะ อยางปที่แลวเราก็ใหเปาพัทยาสูงกวาศรีราชานะ แตในมุมกลับกันยอดของศรีราชาสูงกวาพัทยา 5. หรือเพราะวาศรีราชายอดสาขาเยอะกวาไหม? ไมครับ ทีศ่ รีราชาเนีย้ มีสาขาหลักและสาขายอยอยูท แ่ี หลมฉบัง ซึง่ 2 สาขานีป้ ลอยอยูท ่ี 3,000 กวาลาน (แหลมฉบังปลอยอยู 900 ลาน) สวนพัทยา 4 สาขา ปลอยไปประมาณ 4,300 ลาน รวมสาขายอย บุญสัมพันธ สาขาเซ็นทรัล (สัตหีบ 900 ลาน)ทีนถ้ี า ถามถึงการเติบโต หากมองแตสนิ เชือ่ ผมวาอัตราการเติบโตดานทีอ่ ยูอ าศัยไมไดลดลง เพียงแตวา บางสวนของพัทยาเอง สวนหนึง่ อิงตลาดตางประเทศอยู ก็จะมีแรงซื้อลดลง


ธนาคาร อาคารสงเคราะห 6. ในป 2558 ในการปลอยสินเชือ่ มีนโยบายอยางไร เหมือนเดิม หรือมากกวาเดิม ? เหมือนเดิมครับ ไมผอ นลงแนนอน เราจะออกแนวรุกซะมากกวา ซึ่งตรงนี้เราเองก็มีหลักเกณฑที่เขมงวดของเราอยูแลว และก็ยังมี ผลิตภัณฑขน้ึ มาแตละไตรมาสใหสำหรับลูกคา สวัสดิการ บริษทั หาง รานตางๆ ดวยกลุม ลูกคารายยอยก็จะมีดอกเบีย้ พิเศษเปนรายไตรมาส ออกมากับผูป ระกอบการในสวนทีท่ ำการตลาดกันอยูน น้ั จะเปนกลุม โครงการและกลุม สวัสดิการซะมากกวา เราเองก็มโี รงงานอุตสาหกรรม ในจ.ชลบุรอี ยูท ง้ั หมด 10 นิคมไดมแี รงงานอยู 2 แสนกวาคนเราก็จะ ทำการตลาดตรงนี้ บางครัง้ เราก็จะดิวซกบั โครงการ ผูป ระกอบการ โรงงานทีม่ คี อนแทคอยูก บั เรา 7. แลวถา 2 กลุม นีท้ อ่ี ยากจะทำอสังหาริมทรัพย อยากใหทาง ธอส. มาชวยดู ชวยประเมินหลักทรัพยหรืออยากไดสวัสดีการพิเศษ สามารถติดตอชองทางไหนไดบา ง ? ในสวนนี้ ผมจะมีการสำรวจอยู โดยอยางเขาเองจะมีสมาคม มีการประชุมกัน ผมก็จะเขาไปรวมประขุมดวยและจะมีการประชาสัมพันธ เรื่องนี้ และหนวยงานใหผูที่สนใจที่จะเขารวมกับสวัสดิการกับเรา จะบอกหลักเกณฑตางๆวามีอะไรบาง สวนหนึ่งก็จะออกจดหมาย เพือ่ เรียนเชิญใหเขารวมสวัสดิการกับเรา แลวเราก็จะมีการสงพนักงาน เขาไปรวมประชุมดวย ซึง่ จริงๆตรงนีก้ ส็ ามารถติดตอกับหนวยงาน หรือกับผมไดเลย 8.สุดทายมีอะไรอยากฝากถึงผูอานบาง? ในแงของสินเชือ่ นะครับ เราจะมีโปรโมชัน่ อยูท กุ กลุม อาชีพ เชน กลุม อาชีพพิเศษอยาง นักบิน หมอ และอัยการทีม่ รี ายไดคอ นขางสูง เราก็มีโปรโมชั่นออกมาให และกลุมอาชีพพนักงานบริษัท กลุมนี้ ถาเปนคอนแทคกับเราอยูแ ลว ก็จะมีดอกเบีย้ พิเศษให เรือ่ วงเงิน LTV เราก็จะปลอยใหสงู กวาอยูแ ลว สวนรายยอยเราจะมีโปรโมชัน่ ใหเชนกัน เราจะมีโปรโมชัน่ ใหในทุกๆไตรมาส เรือ่ งไฟแนนซกเ็ ชนกัน ลูกคา เกาเดิมทีก่ อู ยูก บั ธนาคารพาณิชยไว ซึง่ ชวงสามปแรกทีไ่ ดดอกเบีย้ พิเศษอยูแ ลว เมือ่ เริม่ ปท่ี 4 ก็จะคอนขางสูงขึน้ แตหากรีมาทีเ่ รา เรา ก็จะมีดอกเบีย้ พิเศษให มีโครงการรีทรานมีเดียมออกมาเพือ่ ลูกคา กลุม นีด้ ว ย และกลุม อาชีพอิสระ อาชีพคาขาย กลุม นีค้ อ นขางมีรายได ทีไ่ มคอ ยแนนอน ซึง่ เราเองก็วเิ คราะหคอ นขางยากถึงรายไดทแ่ี ทจริง เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราจะแนะนำก็คอื เอกสารหลักฐานทีจ่ ะนำมายืน่ แสดง อยาง สเตทเมนต จากรายไดทท่ี ำอยู ใหมกี ารหมุนเวียนอยูใ นบัญชี ซึ่งตรงนี้อาจจะเปดบัญชีใกลๆบานเพื่อความสะดวกสบายก็ได นอกจากการใหบริการดานสินเชือ่ แลว ธนาคารยังมีบริการดานเงินฝาก เหมือนธนาคารพาณิชย ซึง่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเราใหคอ นขางดีครับ

GHB - Government Housing Bank “by Khun Manop Chanchaum”

The manager of the Government Housing Bank has given

a thought about the economic situation in 2015 and the tendency of doing a property business in Chonburi province. First of all, he said that the business in Pattaya has already become idle, but the financial credit in housing growth is not reduced. Only some parts of Pattaya still cling to international marketing. In the meantime, there is no effect on Sriracha area. Rather the growth rate has been increasing constantly and is expected to continue increasing more in the future. “Over the past few years, we had offered several loans and financial aids to those who need, and we provided strict and credible verification process as well,” said the manager himself. In 2015, our Government Housing Bank will provide more welfare services to customers in each quarter no matter what types of customers are, for example, company or department store, retail investors or entrepreneur. We take into account the importance of customers in every occupational group. Last but not least, for those who are interested in doing a property business of loans or real estates, our GHB is glad to offer some useful advice for all who need it.

19


20

PROPERTY KNOWLEDGE

วงจรวัฏจักร อสังหาร�มทรัพย (ตอ) จากบทความในเลมทีแ่ ลวจะเห็นไดวา มูลคาอสังหาฯจะมีแนวโนม เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับระยะเวลาทีถ่ อื ครองอสังหาฯ โดยแฉพาะหาก ระยะเวลาการถือครองอสังหาฯนานขึน้ โอกาสทีม่ ลู คาจะมีเพิม่ สูงขึน้ เปนอยางมาก อยางไรก็แนวโนมการเพิ่มขึ้นของอสังหาฯในแตละพื้นที่นั้นมี ความแตกตางกัน จากตัวอยางในรูปจะเห็นไดวา เสนแนวโนมมูลคา อสังหาฯ A (เสนสีเขียว) มีการปรับตัวสูงขึ้นกวา เสนแนวโนมมูลคา อสังหาฯ B (เสนสีสม ) ซึง่ หากเราทราบขอมูลเสนแนวโนม ก็จะทำให เราสามารถตัดสินใจลงทุนในอสังหาฯไดงา ยขึน้ นอกจากนีใ้ นชวงเศรษฐกิจตกต่ำ (The Slump Phase) มูลคาอสังหาฯ จะมีมลู คาทีล่ ดลง แตหากเทียบมูลคาอสังหาฯ A กับ B จะเห็นไดวา แมวา มูลคาอสังหาฯ A จะมีมูลคาที่ลดลงแตก็ยังมีมูลคาที่ลดลงนอยกวา อสังหาฯ B

เมือ่ อานมาถึงตรงนีห้ ลายทานอาจสงสัยวา "เราจะทราบไดอยางไร วาอสังหาฯใดมีแนวโนมการเพิม่ ขึน้ มูลคาทีส่ งู กวา" (เสน A ไมใชเสน B) เนือ่ งจากมูลคาอสังหาฯจะขึน้ อยูก บั ปจจัยความเจริญเติบโตของสภาพ แวดลอมใกลเคียงกับบริเวณอสังหาฯนัน้ ๆ ซึง่ มักเกิดจากการกอสราง ทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของชุมชน อาทิเชน แผนการกอสราง รถไฟฟา การตัดถนนใหม การกอสรางโรงเรียน โรงพยาบาล ซึง่ ลวน เปนปจจัยในการพัฒนาชุมชนในบริเวณนัน้ ๆใหเจริญยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การลงทุนในอสังหาฯนัน้ เราสามารถประเมินขอมูลไดจาก โครงการกอสรางตางๆ เพือ่ ใชเปนขอมูลการตัดสินใจลงทุน เพราะโครงการ สวนใหญตอ งใชระยะเวลาในการกอสรางกวาโครงการจะแลวเสร็จ ซึง่ หากเราทราบขอมูลโครงการแตเนิ่นๆยอมทำใหเราไดเปรียบในการ ตัดสินใจลงทุนแตแมไมไดทราบขอมูลลวงหนาก็ไมไดทำใหเราเสียเปรียบ มากนัก เนือ่ งจากมูลคาอสังหาฯยังคงมีแนวโนมปรับขึน้ อยางตอเนือ่ ง แมอยูใ นชวงระยะเวลาการกอสราง ซึง่ เราก็สามารถตัดสินใจลงทุนได ในชวงเวลานีเ้ ชนกัน และมูลคาอสังหาฯจะเริม่ มีแนวโนมการเพิม่ ขึน้ ที่ ลดลงเมือ่ โครงการกอสรางแลวเสร็จ ทีม่ า : www.realestateview.com.au

20


21

HOME & DESIGN

“CHESS ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN STUDIO”

21


22


23


พบบŒานไอเดียใหม‹ ศร�ราชาและมิตรสัมพันธ

4 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ 2 ที่จอดรถ พรŒอมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน

สไตลโมเดิรน อิสระที่โดดเด‹น

* 3.39 ฟร�ทุกค‹าใชŒจ‹าย ณ วันโอน

พรŒอมรับ Iphone 6 Plus*

24


1.59 ราคาเดียว

ทุกยูนิต

จอง+สัญญา 5,000 บาท ฟร�ทุกค‹าใชŒจ‹าย ณ วันโอน

25


ทาวนโฮม 2 ชั้น 4 หŒองนอน เร��ม 1.69 ลบ. บŒานชั้นเดียว 2 หŒองนอน เร��ม 2.09 ลบ. บŒานสองชั้น 3 หŒองนอน เร��ม 2.28 ลบ. กับโปรโมชัน่ พ�เศษ ส‹วนลด 5% ของราคาขาย*

Free ! ชุดเคาทเตอรครัว Free ! ป˜มน้ำ Free ! ถังสำรองน้ำใตŒดิน Free ! แผ‹นสะทŒอนความรŒอนใตŒหลังคา

โทร.098-016-0544 www.benyapha.com

บŒานสวย คุณภาพดี บรรยากาศเด‹น กับราคาเร��มตŒนเบาๆ

บ‹อว�น ศร�ราชา ชลบุร�

ไม‹ไกลจากนิคมอมตะซิตี้ สนามกอลฟบูรพา โรงเร�ยนมาร�ว�ทย

ราคาเร��มตŒนเพ�ยง 2.47 ลบ.

พรŒอมของแถมและสิทธิ์พ�เศษหลายรายการ

โทร : 089-834-3118-9 2626


คอนโดหรูพรŒอมอยู‹ หนŒาสุข�มว�ท หลังชิดขอบทะเล

Paradiso Beach บางแสน-บางพระ จากกรุงเทพ เพ�ยง 45 นาที TEL.038-064-918-9, 084-123-3177

2727


28


.

พ�เศษ !!

นำคูปองนี้มารับ ส‹วนลด 1,000 บาท

29


30


31


32


33


34


35


จงัห วดั ชล บรุ ี ทร พัย รหสั

42000S05G7B07118

รหสั

โฉนดเลขที 161224 0-0-88.4 (ไร- งาน-ตร.วา) 88/278 โครงการพฤกษานารา (หนองมนชลบรุ)ี ถ.แสนสขุ-บางพระ ต.เหมอืง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

42000S05G7B07157 โฉนดเลขที 149729 0-0-64 (ไร- งาน-ตร.วา) 199/126 หมู 5 โครงการกษริาจตจุกัร บางแสน ซ.หวยกะปิ 17 ถ.สขุมุวทิ (3) กม.102+400 ต.หวยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 5,200,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 3,260,000.-

รหสั

42000S05G7B07682

รหสั

กรรมสทิธิเลขที 18/53 34.69 ตร.ม. 18/53 ชนั 3 โครงการเดอะรมูบางแสน คอนโดมเินยีม ถ.บางแสนสาย 4 ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี

42000S05G7B07866 กรรมสทิธเิ  ลขที 677/282,677/283 99.35 ตร.ม. 677/282-283 ชัน 15 โครงการ ท.ี ดบับลวิ.วงศอมาตย บชี รสีอรท ซ.นาเกลอื 16 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 1,450,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 7,900,000.-

รหสั

42000S05G7B06516

รหสั

42000S05G7B07067

โฉนดเลขที 158320 0-0-67 (ไร- งาน-ตร.วา) 109/26 หมู 11 โครงการเดอะวลิลา ราชาวดี โฮม รสีอรท ถ.เขาตาโล ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

โฉนดเลขที 140462 0-1-0 (ไร- งาน-ตร.วา) 160/7 หมู 6 โครงการอสิตนิี พารค 2 ซ.พรประภานมิติร 7 ถ.พรประภานมิติร ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 6,900,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 6,000,000.-

รหสั

42000S05G7B07203

รหสั

42000S20G2B07848

โฉนดเลขที 60685 0-0-52 (ไร- งาน-ตร.วา) 189/67 หมู 6 โครงการเทวโีฮม บางเสร ซ.โรงไฟฟายอย ถ.เทศบาล 2 ต.บางเสร อ.สตัหบี จ.ชลบรุี

โฉนดเลขที 60937 0-0-43 (ไร- งาน-ตร.วา) 324/60 หมู 7 โครงการ ก.กรนีทรี ปารควลิล ถ.สขุมุวทิ (3) กม.181+000 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี

ราคาปกติ เรมิตน 2,600,000.-

ราคาปกติ เรมิตน 1,900,000.-

*ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงในการขาย, งดขายหรอืพจิารณาทจีะขายทรพัยสนิใหกบัผใูดภายใตเงอืนไขอยางไรกไ็ดตามทธีนาคารฯ เหน็ชอบ

สนใจตดิตอ 02-777-6872 3636

www.buyatsiam.com


ถาเปนเร�่องสินเช�่อ

ใครๆ OK ยกใหเบอรหนึ่ง ธอส.

บาน…

ใหวงเง�นกูสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนนอย นาน 30 ป

สินเช�่อเพื่อที่อยูอาศัย ถาเปนสินเช�่อบานตองเบอรหนึ่ง ธอส. เพราะเรารูจร�งเร�่องบาน …ไมวาคุณจะซ�้อ สราง ตอเติม หร�อกูเพิ่ม เรามีหลากหลายบร�การสินเช�่อบานใหคุณเลือก เพื่อตอบสนองความตองการ สินเช�่อบานเพิ่มสุข

สินเช�่อสวัสดิการ (สำหรับพนักงาน/รัฐว�สาหกิจ)

สินเช�่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ

สินเช�่อบานสานรัก

ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเปšนผูŒนำสินเชื่อดŒานที่อยู‹อาศัยอย‹างครบวงจร ศูนยลูกคŒาสัมพันธ โทร. 0-2645-9000, (ระยอง) 038-800-464-8, (บŒานฉาง) 038-605-550-4, (ปลวกแดง) 038-025-907, 038-025-916-8, (บ‹อว�น) 038-173-048-54, (นิคมพัฒนา) 037-218-8836 www.ghbank.co.th 37


ความสุขเย็นใจ รับง‹ายๆ กับ สินเชื่อบŒานบัวหลวง ฟร�!! ของขวัญเย็นใจ สิทธิพ�เศษสำหรับ ลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวงที่ทำประกันชีว�ต คุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

เติมเต็มความสุขไดŒง‹ายๆ ดŒวยทางเลือกอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการผ‹อนชำระที่หลากหลาย ใหŒคุณไดŒบŒานในฝ˜น พรŒอมรับของขวัญเย็นใจ เมื่อใชŒบร�การสินเชื่อบŒานบัวหลวง (รวมหลักประกันที่ดินเปล‹าและสิทธิการเช‹า) หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล พรŒอมบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต

วงเง�นสินเชื่อ และทุนประกันภัย 5 ลŒานบาทข�้นไป 2 - 4.99 ลŒานบาท

ของขวัญเย็นใจ เย็นใจสุดขั้ว กับตูŒเย็นมินิบาร โตชิบา ขนาด 3.1 คิว มูลค‹า 5,290 บาท เย็นใจสุดคูล กับพัดลมพาวเวอร อิมารเฟล็กซ รุน‹ IF-568 มูลค‹า 1,890 บาท

* สิทธิพ�เศษนี้ เฉพาะลูกคŒาสินเชื่อบŒานบัวหลวง หร�อสินเชื่อบัวหลวงพ�นผล ที่จดจำนองและสมัครบร�การประกันชีว�ตคุŒมครองเครดิต โฮมเฟ�สต ตลอดป‚ 2558

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดŒที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท‹านสะดวก หร�อบัวหลวงโฟน โทร.1333 38


Properties For Sale In Best Locations

www.ktb.c o.th/npa

!"#$%&'(')%*+*%,--.*$,/01,/2345.67.4+

!

!

' 89!!:;<9::<:8'='89!!:;<>::<:9 ' .?:?::"?:?:@' =<;8< ''?:9"?:9A?"> . ' ' . !"#$%&%'()&!*% % ( (+!

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

รหัสทรัพยสิน : 47EE011100007 ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด เอกสารสิทธิ์ : 111/1023 1 เนื้อที่ : 29.25 (ตร.ม.) ทีต่ ง้ั : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร� จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 23 มี.ค. 2559

'B' รหัสทรัพยสิน : 57EE011100050 ' '''''''''''''''''' '??@=>@:=:::." ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เอกสารสิทธิ์ :!!!!!!!!!!!!!!!!!! 507/40 !$) ,--$ ,&&&(% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! เนื้อที่ : 28 (ตร.ม.) ".' ,''$,&&&(%

ทีต่ ง้ั : ต. นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�

ราคาเสนอขาย : 2,033,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 06 ม.ค. 2559 !

!

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 47EE011101360 ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด เอกสารสิทธิ์ :111/1141 1 เนื้อที่ : 29.25 (ตร.ม.) ที่ตั้ง : ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร� จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 187,000 บาท

รหัสทรัพยสิน : 58EE010300015 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 58599 เนื้อที่ : 0-0-50 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ที่ตั้ง : ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 24 มี.ค. 2559

บŒานเดี่ยว

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 57EE020300048 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 158877 เนื้อที่ : 0-0-67 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หŒวยใหญ‹ อ.บางละมุง จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 3,630,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 08 ม.ค. 2559

รหัสทรัพยสิน : 57EE020300392 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 60354 เนื้อที่ : 0-0-66 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.บางเสร‹ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,420,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 08 ธ.ค. 2558

บŒานเดี่ยว

บŒานเดี่ยว

รหัสทรัพยสิน : 57EE010300107 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 27090 เนื้อที่ : 0-1-2.1 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุร� ราคาเสนอขาย : 2,750,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 23 ก.พ. 2559

รหัสทรัพยสิน : 58EE020300042 ประเภท : บŒานเดี่ยว เอกสารสิทธิ์ : 158319 เนื้อที่ : 0-0-66 (ไร‹-งาน-ตร.ว.) ทีต่ ง้ั : ต.หนองปร�อ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�

ราคาเสนอขาย : 6,600,000 บาท ใชŒไดŒถึง : 19 ต.ค. 2558

KTB NPA Call Center 02-208-8333

39


40


41

USE

ศรีราชา

รหัส

SR03054

ศรีราชา

รหัส

SR03055

RENT

ศรี เมื เมืออรงงาชา

รหัส

ศรีราชา

SR03059

รหัส

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

SR03062

RENT

เชาบานเดีย่ ว House for rent

เชาบานเดีย่ ว House for rent

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price)35,000/เดือน/ TEL.081-889-5285

ราคา(Price)25,000/เดือน/ TEL.081-889-5285

ราคา(Price)6,900,000/ TEL.089-404-3301

ราคา(Price)2,250,000/ TEL.081-683-1605

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR03063

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยู ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19010

1-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานใหม2ชั้น พรอมที่ดิน 1ไร หนองยายบู38 หลังไทวัสดุ ใกลJpark

ศรีราชา

รหัส

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) คริสตัลพลัส 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price)4,790,000/ TEL.087-551-5521

ศรีราชา

รหัส

SR02041

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานทรงไทย ไมสักแท 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price)2,750,000/ TEL.087-349-0922

ศรีราชา

รหัส

SR02045

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-38.50 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานเพิ่มทรัพย 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price)1,900,000/ TEL.086-821-3366

ศรีราชา

รหัส

SR19004

ขายบานเดีย่ ว House for sale ใกลนิคมฯอมตะซิตี้ 0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) เฟอรนิเจอรครบ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.086-335-2499

ศรีราชา

SR19027

รหัส

SR02042

RENT

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-48 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยวัดวังหินซอย 3 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

เชาบานเดีย่ ว House for rent LAKE VALLEY

เชาบานเดีย่ ว House for rent โครงการคันทรีโ่ ฮม 2 ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 35,000/เดือน / TEL.081-861-2069

ราคา(Price) 35,000/เดือน TEL.085-938-3513

Area : 140 sq.m. พรอมเฟอรนิเจอร 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02049

0-1-70 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 4 หองน้ำ 3 bedroom 4 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02047

0-0-37 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานคาซาวิลลศรีราชา 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ราคา(Price)3,650,000/ TEL.083-028-8005

ศรีราชา

รหัส

SR02046

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price)2,550,000/ TEL.094-364-4945

ราคา(Price)3,500,000/ TEL.094-364-4945

ราคา(Price)3,500,000/ TEL.081-170-5673 TEL.094-364-4945 ราคา(Price)1,750,000/

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานสายใย 3 หองนอน 3 หองน้ำ 3 bedroom 3 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR02048

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) มณีรินทร พารค 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19006

0-0-56 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมู มณีบรานประภั ินทร พาร 0-0-22 สสรค 3 หองนอน 12 หองน้ำ 3 bedroom 12 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19019

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 1,900,000/TEL.086-143-8224

ราคา(Price) 3,300,000 / TEL.089-833-4247

ราคา(Price)4,500,000/ TEL.080-105-7878

0-0-53 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหางโรบินสัน 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19023

ขายบานเดีย่ ว House for sale

Area : 93 sq.m. อิสตินพ่ี ารคศรีราชา ทาสีใหมทง้ั หลัง พรอมเขาอยู

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.080-105-7878

0-0-58 Area : (Rai-Ngan-Wa) เยือ้ งๆ รพ.ปยเวทย 2 หองนอน 3 หองน้ำ 2 bedroom 3 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19024

0-0-174 sq.m. พรอมเฟอรนิเจอร เขาอยู ไดเลย เดินทางสะดวก ใกล J-park

ศรีราชา

รหัส

SR19028

ขายบานเดีย่ ว House for sale ศรีนครินทรศรีราชา

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษพิมาน

ราคา(Price) 3,450,000 / TEL.080-105-7878

ราคา(Price) 2,400,000 TEL.090-127-7393

Area : 170 sq.m. พรอมเฟอรนิเจอร บิ้วอินทั้งหลัง ติดถนนอัสสัมชัญ พื้นที่สูงน้ำไมทวม

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

41


42

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

ศรีราชา

รหัส SR19032

ศรีราชา ศรีราชา

รหัส SR19038

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นแฮมตันพาเลซ

ราคา(Price) 2,050,000 / TEL.083-610-9515

ราคา(Price) 3,700,000 / TEL.086-364-1323

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส SR19017

ขายบานแฝด House for sale

Area : 135 sq.m. บานแฝดธาดาทาวน ศรีราชา พรอมฟอรนเิ จอร ตอเติมแลว เขาอยู ไดเลย

ราคา(Price) 2,650,000 / TEL.080-105-7878

ศรีราชา

รหัส SR02052

0-0-83 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19014

ขายบานเดีย่ ว 2 ชัน้ House for sale หมูบ า นวิวไม 2 Area : 300 sq.m. ถนนเกากิโล พรอมเฟอรนิเจอร ครัวบิ้วอินพรอมพัดลมดูดอากาศ

ราคา(Price) 4,600,000 / TEL.080-105-7878

ศรีราชา

รหัส

SR03053

ศรีราชา

รหัส SR19034

ศรีราชา

รหัส SR19011

ขายบานเดีย่ ว house for sale

เชาบานเดีย่ ว House for rent หมูบ า นแฮมตันพาเลซ

ราคา(Price) 3,400,000 / TEL.086-552-2525

ราคา(Price) 3,500,000 TEL.086-270-9012

0-0-45 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลรร.อัสสัมชันศรีราชา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19030

0-0-73 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR19035

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นจิตตอารีย

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษพิมาน

ราคา(Price) 1,850,000 / TEL.092-449-4193

ราคา(Price) 2,400,000 TEL.090-127-7393

0-0-47 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR03056

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ศรีราชา

รหัส

SR03057

R EN T

เชาอาคารพาณิชย Shop House for rent

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ครึง่ หนานิคม ปน ทอง 2 ติดถนนใหญ 331 ติดเทสโกโลตัส

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ ใกลเครือสหพัฒน นิคมปน ทอง ทาเรือแหลมฉบัง

ราคา(Price) 24,000/เดือน/TEL.094-364-4945 TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

ศรีราชา

รหัส SR03060

รหัส

SR19016

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

TEL.085-985-5527 , 087-405-9090

0-0-29.20 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR03058

ขายอพารตเมน Apartment for Sale

0-0-22.30 Area : (Rai-Ngan-Wa) บานสวนทอง ต.บึง อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR19001

ขายคอนโด Condo for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

ราคา(Price) 3,800,000 / TEL.089-404-3301

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878 ราคา(Price) 250,000,000/TEL.087-603-6575 ราคา(Price) 520,000 / TEL.098-270-9012

0-0-28 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3ชัน้ หองริม ใกลโรงเรียนอัสสัมชัญ หางโรบินสันศรีราชาประมาณ2ก.ม.

ศรีราชา

รหัส SR03061

อาคารพาณิชย 2 คูหา บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

ศรีราชา

รหัส

SR19016

4-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

ศรีราชา

รหัส

SR19026

33 Sq.m. คอนโดเคหะเอือ้ อาทร ศรีราชา 3 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 หองรับแขก

ศรีราชา

รหัส

SR19040

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo House for Sale

ขายคอนโด Condo for Sale

ขายคอนโด Condo for Sale

ราคา(Price) 5,500,000 / TEL.089-569-9154

ราคา(Price) 9,500,000 / TEL.080-105-7878

ราคา(Price) 6,500,000/TEL.081-889-1682

ราคา(Price) 3,500,000 / TEL.081-644-6546

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) คอนโด ลัดดาเพลส ถนนเกากิโล ติด ร.ร. เซนตปอลคอนแวนต

รหัส PP13006 MA13077

รับปรึกษา ขายฝาก จำนองบาน ที่ดิน อาคารพานิชย ติดตอโทร.086-111-0606

(รานกาแฟหนาสำนักงานที่ดินศรีราชา)

42

ศรีราชา

ขายอาคารพาณิชย Shop House for Sale

0-1-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) บูรพาแลนด ศรีราชา ใกลสวนเสือศรีราชา คาซาวิลล J-park

ศรีราชา

รหัส SR19008

ขายทีด่ นิ Lands for sale

30-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนหลักหนากวาง 100 เมตร อยู ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบอวิน

80.6 Sq.m. หองนอน 2 ( มีหอ งน้ำในตัวทัง้ สองหอง) อาวอุดม อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี

ศรีราชา

รหัส SR19013

ขายทีด่ นิ Lands for sale

9-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีอ่ า วอุดม แหลมฉบัง ใกลทะเลเหมาะสรางโรงแรม คอนโด

33 Sq.m. Ladda Condoview หองชัน้ 22 ใกลกบั โรงพยาบาลพญาไท ดานหลังหองโรบินสันศรีราชา

ศรีราชา

รหัส

SR19005

ขายทีด่ นิ Lands for sale

75-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) พืน้ ทีส่ วยติดถนนราดยาง 2 ดาน อยู ใกลชมุ ชน เดินทางสะดวกไดหลายทาง

ราคา(Price) 3,500,000/ไร / TEL.085-945-6129 ราคา(Price) 11,000,000/ไร / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,500,000/ไร/TEL.095-627-3137

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE


43 บางละมุง

รหัส BL19001

บางละมุง

บางละมุง

รหัส BL19002

บางละมุง

รหัส BL19003

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

รหัส BL19004

RENT

RENT

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลรร.ธรรมศาสตร 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.086-153-6695 เมืองง บางละมุ รหัส BL19005

ขายบานเดีย่ ว House for sale โชคชัยการเดนโฮม 2 0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) ซอยเขานอย พัทยา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 2,700,000 / TEL.086-153-6695

ขายทาวนเฮาส Town house for sale

0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) อยูโ รงโปะ ใกลวดั ตะเคียนเตีย้ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 790,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19031

ขาย/เชาคอนโด Condo for sale/rent

Area : 60 sq.m. Reflextion condo วิวทะเล มีเฟอรนิเจอรครบ ราคาเชา 40,000 บาท/เดือน

รหัส BL19012

Area : 70 sq.m.ติดถนนสุขุมวิท นาเกลือ พัทยาเหนือ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 7,350,000 / TEL.086-153-6695 ราคา(Price) 13,000/เดือน / TEL.086-153-6695 เมือง ง บางละมุ บางละมุ ง รหัส BL19009 รหัส BL19010 Sriracha

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นซิลเวอรเบลล

ขายคอนโด Condo for sale

ราคา(Price) 3,000,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19043

ราคา(Price) 2,150,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19044

0-0-72 Area : (Rai-Ngan-Wa) หลังรร.เมืองพัทยา 7 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

บางละมุง

เชาคอนโด Condo for rent คอนโดลุมพินี ชั้น 29

Area : 28 sq.m. มีเฟอรนเิ จอรครบ The Gallery comdominium Jomtien

RENT

ขายคอนโด Condo for sale Laguna Beach Resort

เชาอาคารพาณิชย Shop house for rent

ขายทาวนเฮาส 1 ชัน้ Town house for sale

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale

ราคา(Price) 1,300,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19032

ราคา(Price) 25,000/เดือน / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19018

ราคา(Price) 990,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19033

ราคา(Price) 1,290,000 / TEL.086-153-6695

ขายคอนโด Condo for sale ดุสติ แกรนดปารคพัทยา Area : 26 sq.m. หองสตูดโิ อ พื้นที่ ใชสอยครบครัน ตกแตงดวยวัสดุอยางดี ครัวบิ้วอิน

ขายทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town house for sale

Area : 23 sq.m. หองสตูดโิ อ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ซอยเนินพลับหวาน ตรงขามตลาดตากุย อาคารพาณิชย 3 หองมุม มีทจ่ี อดรถยนตดา นขาง

0-0-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ เทศบาลตะเคียนเตี้ย

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 36 sq.m. ซ.ชัยพฤกษ เดินทางสะดวกใกลชายหาดจอมเทียน นาอยูพ กั อาศัยหรือลงทุนใหเชา ตกแตงสไตลทรอปคานา พรอมเฟอรนเิ จอรครบ ครัวบิว้ อิน

ราคา(Price) 1,200,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19023

ราคา(Price) 2,300,000 / TEL.086-153-6695 ราคา(Price) 1,790,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง บางละมุง รหัส BL19025 รหัส BL19024

ขายคอนโด Condo for sale Sea view Condo Area : 64 sq.m. เฟอรนเิ จอรครบ 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายเกสตเฮาส Guesthouse for sale

0-0-36 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลหาดจอมเทียน ทำเลยอดนิยมของชาวตางชาติ ตกแตงสวยงาม

0-0-17 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดถนนโรงโปะ 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

ขายคอนโด Condo for sale The blue residence Area : 52 sq.m. พรอมเขาอยู ไดเลย 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,800,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 25,000,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง บางละมุง บางละมุง รหัส BL19029 รหัส BL19027 รหัส BL19028

บางละมุง

รหัส BL19026

ขายคอนโด Condo for sale ซีววิ -วิวภูเขา Area : 51 sq.m. ครัวยุโรป 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 3,200,000 / TEL.081-624-6426

RENT

ขายคอนโด Condo for sale คอนโดซีววิ Area : 26 sq.m. หองสตูดโิ อ ใกลทะเล 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขาย/เชาคอนโด Condo for sale/rent

Area : 48 sq.m. หองสตูดโิ อ ชัน้ 5 คอนโดบนเขาพระตำหนัก ราคาเชา 24,000 บาท/เดือน

ราคา(Price) 1,700,000 / TEL.081-624-6426 ราคา(Price) 3,600,000 / TEL.081-624-6426

เชาคอนโด Condo for rent Sea view Condo ตึก C ชัน้ 10 Area : 30 sq.m. มองเห็นวิวเกาะลาน มีสระวายน้ำขนาดใหญ ,ฟตเนส ,หองเด็กเลน 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

RENT

ราคา(Price) 15,000/เดือน / TEL.081-624-6426

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

43


44

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

บางละมุง

บางละมุง

รหัส BL19035

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขาย/เชาบานเดีย่ วทรงไทย House for sale/rent ตกแตงสไตลโมเดิล้ สุดหรู เฟอรนิเจอรค รบ แอรทง้ั หลัง 0-1-20 Area : (Rai-Ngan-Wa) สวนสวยรมร�น สระวายน้ำสวนตัว ใกลทะเล ราคาเชา 130,000 บ./เดือน 4 หองนอน 4 หองน้ำ 4 bedroom 4 toilet

RENT

ราคา(Price) 22,000,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19034

Area : 24 sq.m. พบกับบรรยากาศสไตลฝรัง่ เศส 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

อาคารพาณิชย 3 ชัน้ อยูห ลัง บิก๊ ซี เอ็กตรา พัทยากลาง บางละุมงุ ชลบุรี

0-0-50 Area : (Rai-Ngan-Wa) แถวเทศบาลตะเคียนเตีย้ 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 1,900,000 / TEL.086-153-6695 บางละมุง รหัส BL19045

บางละมุง

รหัส BL19030

ขายคอนโด Condo for sale ชัน้ 13

Area : 47 sq.m. ริมหาดจอมเทียน 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,600,000 / TEL.081-624-6426

ขายคอนโด Condo for sale คอนโดพอรชแลนด ชัน้ 8 Area : 50 sq.m. เดินทางสะดวกใกลโลตัส แมคโคร บิก๊ ซี ตลาดน้ำสีภ่ าค 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet พรอมเฟอรนิเจอรครบ

ขายคอนโด Condo for sale แถวหาดจอมเทียน ราคา(Price) 1,400,000 / TEL.081-624-6426 บางละมุง รหัส BL19046

รหัส BL19007

ราคา(Price) 2,200,000 / TEL.086-364-1323 บางละมุง

รหัส BL19006

บางละมุง

รหัส BL19013

ขายทีด่ นิ Lands for sale

ขายทีด่ นิ Lands for sale

0-2-25 Area : (Rai-Ngan-Wa) หนากวาง 20 ม. ติดถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตาโล

23-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ทีด่ นิ สวย หนากวางประมาณ 200 เมตร ติดถนนหลัก ขางหลังทีด่ นิ ติดฝายกัน้ น้ำ ใกลฟารมแกะพัทยา เขาออกไดสองทางคือ ถนนทางหลวงหมายเลข 7 และสายกระทิงราย 36

ราคา(Price) 4,800,000 / TEL.086-364-1323 ราคา(Price) 9,000,000 / TEL.086-153-6695 เมืองชลบุรี เมืองชลบุรี รหัส MA03005 รหัส MA03011

ราคา(Price) 7,500/ตร.ว. / TEL.086-153-6695 เมืองชลบุรี รหัส MA03008

เมืองชลบุรี

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.081-590-5098 เมืองชลบุรี รหัส MA03006

ราคา(Price) 1,490,000 / TEL.087-551-5521 เมืองชลบุรี รหัส MA03010

ราคา(Price) 3,500,000/ TEL.081-152-1288 เมืองชลบุรี รหัส MA03012

0-0-45 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบ า นปรินดา 3 หองนอน 5 หองน้ำ 3 bedroom 5 toilet

ราคา(Price) 3,950,000 / TEL.087-551-5521

เมืองชลบุรี

รหัส MA03007

0-0-60 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานศิริพร 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

0-0-40 Area : (Rai-Ngan-Wa) 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

รหัส MA03009

0-0-41.40 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 1 หองน้ำ 3 bedroom 1 toilet

RENT

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

0-0-1 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาคารพาณิชย 3 ชัน้ 3 หองนอน 3 หองน้ำ

ราคา(Price) 3,490,000/ TEL.087-551-5521

เมืองชลบุรี

รหัส MA0004

ขายบานเดีย่ ว House for sale

0-0-66 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดตลาดโรงสีนาปา 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ขายคอนโด Condo for sale

เชาคอนโด Condo for rent

29-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ติดมหาวิทยาลัยบูรพา 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 710,000 / TEL.081-590-5098 เมืองชลบุรี รหัส MA02002

ราคา(Price) 3,700/เดือน/ TEL.081-590-5098 เมืองชลบุรี รหัส MA02001

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า นมณีแกว

ขายบานเดีย่ ว House for sale หมูบ า น พฤกษานารา

ขายอาคารพานณิชย Shop house for sale

ราคา(Price) 2,999,000 / TEL.094-364-4945

ราคา(Price) 15,000,000 / TEL.094-364-4945

ราคา(Price) 840,000 / TEL.087-551-5521 เมืองชลบุรี Banbung รหัส MA02003

0-0-55 Area : (Rai-Ngan-Wa) 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

ราคา(Price) 4,500,000 / TEL.080-051-7636 ราคา(Price) 2,500,000 / TEL.094-364-4945

44

ขายคอนโด Condo for sale

29-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) นลิพรคอนโดชัน้ 8 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

0-0-38 Area : (Rai-Ngan-Wa) ขายพรอมเฟอรนเิ จอร 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

3-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใหเชา ขายตอนโดติด ม.บูรพา คอนโด

0-1-92 Area : (Rai-Ngan-Wa) 5 คูหาทะลุถงึ กัน ซอยเขานอย ติดรร.ตำรวจพลรม ต.บานสวน


45 ปลวกแดง

รหัส PA02004

ปลวกแดง

รหัส PA02003

ขายบานเดีย่ วพรอมทีด่ นิ House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 7,800,000 / TEL.089-404-3301

ราคา(Price) 1,950,000 / TEL.084-699-0690

Nikompattana ปลวกแดง Pluakdang เมือง

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

1-0-0Area : (Rai-Ngan-Wa) ซ.หนองยายบู 38 ที่ดิน1ไร แถมบานใหม2ชั้น พรอมอยู ไดทันที

รหัสส NA13015 PA19018 PA17015 รหั PA13005 PA13005 CA10001

Pluakdaeng

ขายอาคารพาณิชย Shop house for sale 0-0-27.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) อาคารพานิชยสรางใหม 2 ชั้น

ราคา(Price) 1,800,000 / TEL.089-935-2409 Nikompattana รหัสส NA13015 PA17015 PA17015 ปลวกแดง รหั Pluakdang เมือง PA13005 PA13005 CA10001 Pluakdaeng

ปลวกแดง

รหัส PA16012

เชาคอนโด Condo for rent แพลตตินม่ั คอนโด

0-0-54Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานกูดวิว 2 หองนอน 2 หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet

Area : 26 sq.m. มีเฟอรนิเจอรครบ พรอมเขาอยู

ราคา(Price) 6,000/เดือน / TEL.089-508-4994 Banchang Pluakdang ปลวกแดง Pluakdaeng Mueang รหั รหัสส PA19019 CA14021 PA13009 MA14085 เมื อง PA13005 PA11003 Pluakdaeng Pluakdang

PA20021 รหัส PA13005

ราคา(Price) 450,000 / TEL.081-362-8123

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

CLASSIFIED “CLASSIFIED”

PA16013 รหัส PA13005

ขายทาวนเฮาส Town House for sale

0-0-19 Area : (Rai-Ngan-Wa) ใกลนิคมอมตะซิตี้ 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,850,000 / TEL.082-514-7546 Banchang เมื ง รหัส PR11001 Mueng บาอนฉาง Mueang MA14090 MA12032 CA14020

RECOMMENDED DED

MMEN COsale RE น้ House for ขาย/เช าบาย่ นแฝด House sale/rent เบลล ขายดาวนคอนโด for sale ขายบาานเดี นเดี ่ยวสองชั ว House forforsale หมูบานทวี สุขา2 ขายอาคารพาณิ ชยCondo 3 for ชัน้ Shop house for sale ขายบ ขายคอนโด Condo sale แสนไพศาลคอนโด

ขายคอนโด Condo for sale

Area : 32 sq.m. คอนโด C-House ตึก 2 ในนิคมอมตะซิตี้ ใกลพัทยา

0-0-87 าหนศิ วพร 0-0-40 เชใกล าบ 8,500 บาท / เดือลนล 0-0-0-30Area Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)ชัในอำเภอปลวกแดง ดี้นค5อนโดนคร 0-0-60 Area :: (Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) าดพยู น เลควิ 0-0-0-41 วิวสวย 0-0-21.6 ทางไปนิ คมอุตArea สาหกรรมอี สเทรนซีบอรด หมู 3 ห อ งนอน 3 ห อ งน้ ำ 3 bedroom 3 toilet 2 ชั น ้ 2 ห อ งนอน 2 ห อ งน้ ำ 2 bedroom 2 toilet อาคาร C ชั น ้ 2 ฝ ง  สระว า ยน้ ำ 1 ห อ งนอน 1 bedroom 3 ห อ งนอน 2 ห อ งน้ ำ 3 bedroom 2 toilet งน้ำ 1 3toilet นิเจอรครบ 3 toilet 31 หองนอน หองน้เฟอร ำ 3 bedroom

ราคา(Price) 3,600,000 / TEL.081-982-8105 ราคา(Price) 2,390,000 / TEL.085-096-9384

ราคา(Price) 1,250,000 / TEL.086-305-1704 ปลวกแดง รหัส PA13005 PA20022 เมือง Pluakdang

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

ขายคอนโด Condo for sale

เชาคอนโด Condo for rent

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

PA18016 รหัส PA13005

PA02005 รหัส PA13005

RENT

เชาทาวนเฮาส 2 ชัน้ Town House for rent

0-0-27.4 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบาน SC Home 3 หองนอน 2 หองน้ำ 3 bedroom 2 toilet

Area : 34 sq.m. แพลททินัมคอนโด 1 หองนอน 1 หองน้ำ เฟอรนิเจอรครบ

Area : 45.5 sq.m. แพลททินัมคอนโด RENT แพททินั่มอีซี่ คอนโด อยูหนานิคมอีสเทิรนซีบอรด

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ขายบานเดีย่ ว House for sale

ราคา(Price) 8,000/เดือน / TEL.089-403-9963 ราคา(Price) 1,170,000 / TEL.086-046-5282 ราคา(Price) 5,500/เดือน / TEL.083-585-2669 Nikompattana ปลวกแดง รหัสส NA13015 PA13007 PA17015 ปลวกแดง Mueang รหั Pluakdang รหัส MR11004 รหัส PA13005 PA02007 เมือง PA13005 PA13005 CA10001 เมือง PA13005 PA20023 ปลวกแดง Pluakdang เมือง Pluakdang Pluakdaeng

ขายคอนโด Condo for sale Inter Park 0-0-34 Area : (Rai-Ngan-Wa) ชั้น 4 หองหัวมุม 1 หองนอน 1 หองน้ำ 1 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 1,150,000 / TEL.094-364-4945 Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA02009 ปลวกแดง Pluakdang

RENT

ขายบ านเดีย่ วสองชั salefor sale ขายอาคารพาณิ ชย 2น้ ชัHouse น้ Shopfor house 0-1-16 (Rai-Ngan-Wa) ขนาดหนArea ากวาง :4.4 เมตร อยูตรงขการเคหะระยอง าม โรงงาน LG ใกล 2เซเว หอนงนอน องน้ำ 2 bedroom , ใกล 2ราหนcoffee today 2 toilet

ราคา(Price) 3,800,000/ TEL. 081-861-1526

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA02001

0-0-52.4Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานพฤกพิมาน 2 หองนอน 1 หองน้ำ 2 bedroom 1 toilet

ราคา(Price) 2,560,000 / TEL.089-689-8888 Mueang รหัส MR11004 เมือง PA13005 PA02002 ปลวกแดง Pluakdang

0-1-30 Area : (Rai-Ngan-Wa) หมูบานจินดารมย 5 หองนอน 4 หองน้ำ 5 bedroom 4 toilet

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

0-1-16 0-1-95 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง ใกลนิคมอีสเทิรนซีบอรด 2นิคหมสยามอี องนอนส2เทิหรอนงน้ 4 ำชั2้น bedroom มี 48 หอง 2มีหtoilet องน้ำในตัวทุกหอง

TEL.090-962-8787 ราคา(Price) 8,000,000 / TEL.086-154-1859 ราคา(Price) ราคา(Price)18,000,000 1,700,000 // TEL.082-142-3642 รหัส MR11004 Mueang รหั ส MR11004 PA13005 PA02008 เมือง PA13005 PA02010 ปลวกแดง Pluakdang

Mueang เมื เมือองง ปลวกแดง Pluakdang

RENT

RENT

RENT

RENT

RENT

ขายบ ย่ วสองชั น้ House forเรสซิ saleเดนซ อพาราตนเดี เมนท Apartment บานแม

ขายบ านเดีย่ Condo วสองชัน้ for House เชาคอนโด rent for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ราคา(Price) 3,000/เดือน TEL. 089-988-9279

ราคา(Price) 8,000/เดือน

ราคา(Price) 2,500,000/ไร TEL. 094-418-8456

ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL. 094-364-4945

0-1-16 การเคหะระยอง ตั้งอยูหนArea าซอยสุ: พ(Rai-Ngan-Wa) รรณ ขางศูนยอาหารแม ทองดี 2ตึกหมีอองนอน องน้ ำ 2วยเฟอร bedroom toilet ยู 4 ชั2้น หพร อมด นิเจอร2ครบ

Mueang เมื เมือองง ปลวกแดง Pluakdang

0-1-16 : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง Area : Area 32 sq.m. The Living Condo2 ชั้น 4 21 หองนอน 21 หองน้ำ 21 bedroom 21 toilet

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA02006

TEL. 081-723-2936

ปลวกแดง เมือง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA19017

RENT

รหัส PA13005 PA16014

0-1-16 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa)เปการเคหะระยอง 1-3-0 Area นสี่เหลี่ยมผืนผา 2แมหนอ้ำคูงนอน หองน้ำ 2 bedroom 2 toilet ซอย 32 ปลวกแดง มีโฉนด คาโอนออกให

Mueang เมือง ปลวกแดง Pluakdang

รหัส MR11004 PA13005 PA20020

RENT

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

ราคา(Price) 1,800,000/ไร TEL. 088-854-6230

ราคา(Price) 2,600,000/ไร / TEL. 081-346-9684

0-1-16 47-3-11Area Area: (Rai-Ngan-Wa) : (Rai-Ngan-Wa)การเคหะระยอง ซอยมาบยางพร 14 2ที่ดหินอเปงนอน 2 bedroom toilet นเขตสี2มหวงองน้ อยูำ ใกล บ.ไทยเลนดแ2อนทราไซท

0-1-16 43-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง แบงขาย 15 ไร 2ใกลหอรพ.ปลวกแดง งนอน 2 หองน้ 2 toilet ใกลำ ห2างbedroom CK เดินทางไม เกิน 2 นาที

0-1-16 10-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 2ที่ดหินอติงนอน 2 หอแยกพวงมาลั งน้ำ 2 bedroom toilet ดถนนใหญ ย แมน้ำคู2-ปลวกแดง

ขายทีด่ นิ Lands for sale

44-0-0 Area : (Rai-Ngan-Wa) ที่ดินเปลาเหมาะทำโครงการตางๆ หางหาดนางยักษ 20 กม.

ขายบ ย่ วสองชัfor น้ House ขายทีาด่ นเดี นิ Lands sale for sale

0-1-16 Area: :(Rai-Ngan-Wa) (Rai-Ngan-Wa) การเคหะระยอง 6-0-0 Area 2หาหงนิอคงนอน 2 หองน้ำสเทริ 2 bedroom toilet มอุสาหกรรมอี นซีบอรด 12 กม.

TEL.091-858-6514 ราคา(Price) 3,000,000/ไร / TEL.082-514-7546 ราคา(Price) ราคา(Price)6,000,000/ไร 1,700,000 / TEL.082-142-3642

PROPERTY GUIDE LAND&HOUSE

45


46

THE LIVING STYLE “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

บานทันสมัย

สะทอนความบงาม ผานไมและคอนกร�ต

“ใครๆต‹างก็มีความฝ˜นและความตŒองการ ที่อยากจะมีบŒาน และว�ถีการใชŒชีว�ตในแบบของเราเอง เช‹นเดียวกับบŒานหลังนี้ ที่ทุกมุมบอกเล‹าเร�่องราว ความชอบของผูŒเปšนเจŒาของ ผ‹านสไตลของบŒานไดŒอย‹างดีเยี่ยมจร�งๆ”

Project Name : 7 Jalan Remis , Architects : Aamer Architects , Photographs : Sanjay Kewlani, Fabian Ong , Source : archdaily.com 46


บานทีเ่ รากำลังพูดถึงอยูน จ้ี ริงๆแลวเปนบานแฝดหลังเกา แตผเู ปน เจาของ ตองการบูรณะใหมเพือ่ เปลีย่ นหนาตาจากบานเดิมๆใหเปนแบบ บานทันสมัยและตรงตามคอนเซ็ปตเขากับไลฟสไตลมากทีส่ ดุ การรีโนเวท ในครัง้ นีจ้ งึ ไดรบั ความชวยเหลือโดยทีมสถาปนิกจาก Aamer Architects ออกแบบใหเปนตัวอาคารคอนกรีตผสานงานไมกลิน่ อายเอเชียอยางงดงาม

การผสมผสานบรรยากาศสวนตัวเขากับพืน้ ทีใ่ นเมืองทีม่ พี น้ื ที่ จำกัดนัน้ ทำไดยาก ยิง่ เปนทาวนเฮาสทาวนโฮมหรือบานแฝด การ ปรับปรุงใหมแตละทีกต็ อ งใหกระทบตอบานขางๆนอยทีส่ ดุ แตทว่ี า ยากก็ใชวา จะทำไมได แบบบานหลังนีใ้ นประเทศสิงคโปรกเ็ ชนกัน

การออกแบบเนนดีไซนทโ่ี ปรงเรียบ สะทอนความอบอุน ผานงานไม และอารมณเททนั สมัยผานวัสดุคอนกรีต และโครงสรางเหล็ก ผนังทึบๆก็ กลายเปนกระจกบานใหญ โปรงสบายมองเห็นถนนทางหนาบาน หองนัง่ เลนอยูช น้ั ลาง รายลอมดวยผนังกระจก ประตูกระจกบานเลือ่ น มองเห็นสวนเล็กๆรอบาน วางโซฟาสีดำเขาชุดไวสำหรับนัง่ เลนผอนคลาย ตัวบานอากาศถายเทไดดี จากภายนอกมีบันไดเชื่อมไปยังชั้นสอง และแทรกดวยพืน้ ทีส่ เี ขียว ชวยใหบรรยากาศภายในบานสบายตาและนาอยู แบงเปนหองนั่งเลน เชื่อมไปยังหองทานอาหารและหองครัวที่อยูถัดไป ดานหลัง บันไดทางขึนั เชือ่ มไปยังหองตางๆ เพดานเปดรับแสงธรรมชาติ มุมโถง ชั้นสองจัดไวเปนโซนนั่งเลน มีบันไดเวียนขึ้นไปยังดาดฟา Thank You :http://www.archdaily.com/635688/7-jalan-remis-aamer-architects/

47


48

EATING OUT “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

เร�่องโดย : กองบรรณาธิการ ภาพโดย : พ�รยุทธ มาลัยทอง

Betta Cafe

ベッタ カフェ อากาศเมืองไทยในตอนนี้หลายทานคงทราบวารอนแรง จนหลายคนตองหาทีเ่ ทีย่ วเพือ่ คลายรอนดังนัน้ วันนีเ้ ราจะพาทาน ไปหาทีน่ ง่ั ทานอาหารอรอยๆ เครือ่ งดืม่ สดชืน่ ๆ และ รับลมสบายๆ ริมทะเลกันดีกวาครับ 48


หอยเชลลอบชีส

betta cafe x beach รานอาหารสุดชิคทีต่ ง้ ั อยูใ นยานถนนเลียบหาด วอนนภา บรรยากาศราน สไตล beach cafe สบายๆ นัง่ รับลมริมทะเล ไดตง้ ั แตรา นเปดถึงรานปดโดยทางคุณแชมป เจาของรานเปนคนลงมือ ดูแลและคุมงานตกแตงดวยตัวเอง ทำใหบรรยากาศรานตอบโจทยและ โดนใจผูท อ่ ี ยากสังสรรคกบั เพือ่ นๆ รวมถึงพาครอบครัวมาทานอาหาร กันไดทกุ เพศทุกวัยสำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ของทางรานก็หลาก หลายมากมายเครือ่ งดืม่ มีตง้ ั แตกาแฟสดไปจนถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ในสวนอาหารมีตง้ั แตอาหารตามสัง่ อาหารทะเลตางๆ อาหารฟวชัน่ และอาหารทีค่ ดิ คนเองประจำราน ปดทายดวยขนมหวานหลายชนิด ใหเลือกทานกันไดไมมเี บือ่ เมนูทจ่ี ะมาแนะนำวันนี้

neon bule coconut juice

ขาวไขขนมันกุง

Flying Melon

ราน betta cafe x beach ที่ตั้ง : 108/22 ถ.บางแสนลาง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร : 095-9048597,087-7899642 Facebook : www.facebook.com/bettacafe IG : bettacafe

จะเปนเมนูสดุ พิเศษอยางขาวไขขน มันกุง สูตรพิเศษของทานรานกลิน่ หอมของไขผสมรสชาติของมันกุง ลงตัวอยางไมนา เชือ่ จึงไดชอ่ื วา เปนเมนูสดุ ฮิตของทางราน betta roll เมนูซกิ เนเจอรของทางรานขาวปน สไตลญป่ี นุ ทานไดทกุ เพศทุกวัย หอยเชลลอบชีสเมนูอาหารทะเล ทีท่ ำจากหอยเชลลสดๆ นำไปอบกับชีสรสชาติหอมมันสุดบรรยาย สำหรับเมนูของหวานทีจ่ ะแนะนำเปนเมนูสดุ ฮิตอีกเมนูนงึ ของ ทางรานชือ่ วา Flying Melon เมลอนญี่ปุนใบใหญพรอมไอศครีม รสละมุน ใครไดลม้ิ ลองก็พากันติดใจเมนูเครือ่ งดืม่ สีสวยๆ เอาใจ สาวๆ Neon Biue Coconut Juice รสชาติชื่นใจ สุดทายหากใครมองหารานทีน่ ง่ั สบายๆมาไดทกุ ชวงเวลามีอาหาร หลากหลายให ร ั บ ประทานลองแวะมาสั ม ผั ส บรรยากาศ ของราน betta cafe ไดทุกวันไมมีวันหยุดครับ

betta roll 49


50

HOTEL & TRAVEL “ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

วันหยุดพักผ‹อน ก็นึกอยากเที่ยวแต‹จะไปที่ไหนดีล‹ะ เดินทางใกลŒๆ ไปไดŒทั้งครอบครับทั้งผูŒสูงอายุ และ ลูกนŒอย หร�อจะไปกันแบบกรุปทัวรจัดสัมนาก็ยังไดŒ วันนีเ้ ราจะพาไป Greta Farm & Kitchen ถŒาพรŒอม แลŒว ก็ ไปลุยกันเลย… Greta Farm & Kitchen คือตัวเลือกหนึ่งที่ดี

เพราะสามารถไปไดทุกวัย และบริเวณโดยรอบก็มีสถานที่ ทองเทีย่ วนาสนใจหลากหลายทีเดียวทีส่ ำคัญคือ คาเขาฟรี นะครับ การเดินทางมางายๆครับ จากถนนสุขุมวิทมุงตรงสู พัทยา เลี้ยวเขาทางซอยวัดญาณ เขาไปไมไกลมาก ฟารม จะอยูขวามือนะครับ จุดเดนสำคัญนอกจากปายทางเขา เราจะเห็นรานกวยเตีย๋ วเรือ และรานคอฟฟ เบเกอรี่ เดนๆ เหมือนกับเปนศูนยอาหารยอมๆ เมื่อเขาไปจะมีทีมงาน นำรถกอลฟมาตอนรับอยางดี เขาไปดานในพื้นที่ฟารม มีทั้งหมด 35 ไร ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวนหลักๆ นั่นคือ 1. สวนสัตวขนาดเล็ก เพื่อใหนองๆ หนูๆ ไดเดินชม ให อาหาร และเสริ ม สร า งพั ฒ นาการด ว ยกิ จ กรรมต า งๆ เชนสนามเด็กเลน, กิจกรรม Adventure ของเด็ก, กิจกรรม ยิงธนู, ปาลูกโปงและปนจักรยาน 2. Greta Kitchen รานอาหารไทยสุดเลิศรสตามแบบฉบับ ครัวเกรตา และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนรมรื่นที่มี ความเป น ธรรมชาติ ส ุ ด แสนโรแมนติ ก ที ่ น  า ประทั บ ใจ พรอมดวยเสียงเพลงเพราะๆ เหมาะสำหรับลูกคาทุก เพศ ทุกวัย นอกเหนือไปจากบรรยากาศของรานที่เปน ธรรมชาติแลว เรายังรับจัดงานเลีย้ งทัง้ outdoor และ indoor 3. หองประชุม สัมนาที่สามารถรองรับผูเขารวมไดมากสุด ถึง 160 ทาน 4. ทีพ่ กั มี 2 สวนคือเปนสวนของเรือนไทยหลังใหญ รองรับ ได 5-6 ท า น พร อ มห อ ง คาราโอเกะให พ ั ก ผ อ นตาม อัธยาศัย และโซนโอเอซิส เปนทีพ่ กั สไตลแคมปปง ทีร่ องรับ ไดสูงสุดถึง 12 ทานตอหองใหแขกที่มาพัก ไดดื่มด่ำไปกับ ธรรมชาติแบบใกลชิดอยางแทจริง สนใจจองโตะหรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 092-634-3388 หรือ 092-634-7979 Facebook : Greta Farm & Kitchen เร�่องโดย : กองบรรณาธิการ ภาพโดย : Rodtu Studio 29 แปลโดย : จักร�นทร ตันตินิยมกุล

50


When it comes to holiday, we want to go out somewhere. But where we should go? It should be a place we can easily go with family or with seminar tour group and be proper for every age. Greta Farm & Kitchen is the great choice to pick because it is proper for every age and this place also surrounded by many interesting places. Moreover, this place enters for free and it is convenient to travel to this place. It is so easy to get there by heading to Pattaya use Sukhumvit Road. Then you turn into Soi Wat Yan and the farm will be in your right side. The other signs except from the entrance sign are noodle shop and bakery shop. It is like to be a mini food center. When you enter the farm, some staďŹ&#x20AC;s will be sent to welcome and pick you up by golf cart. This farm was built on area of 35 rais which can be divided into 4 main parts. The ďŹ rst part is zoo. The second is Thai restaurant, Greta Kitchen. The third is conference room for hold up a seminar which supports up to 160 people. And the last part is an accommodation zone which also divided into 2 parts, the big Thai style houses and oasis zone which is the camping style.

51


52

ทิศ ทาง ธรรม

“ ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ”

อานิสงส์แห่ง การให้อภัย “น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตธี กุทาจนํ อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน”  “แตไหนแตไรมาในหลานีเ้ วรไมระงับดวย ขอบคุณขอมูลแต จาก การจองเวร ระงับดวยการไมจองเวร นี้เปนธรรมที่แนแท”  http://www.inwza.com/2012/11/blog-post_17.html

การใหอภัย ถือเปนหัวใจสำคัญของการใชชวี ติ รวมกันในสังคม เพราะการอยูร ว มกันนัน้ ยอมมีการขัดแยง การกระทบกระทัง่ กัน เกิดขึน้ ซึง่ จะนำมาสูค วามบาดหมาง และอาจบานปลายจนถึงขัน้ ทำลายชีวติ ซึง่ กันและกัน พระพุทธองคจงึ ทรงสัง่ สอนและเนนย้ำ ใหเรารูจักอภัยใหเปน เพื่อระงับความขัดแยง ปองกันมิใหเกิด หายนะภัยตางๆขึ้นในสังคม ความหมายของการใหอภัย แบงไดเปนสองความหมาย ไดแก ความหมายเชิงบวก คือการไมกอใหเกิดความกลัวแกใครๆ หรือ เรียกวาการใหอภัยตัง้ แตเริม่ ตน สวนความหมายในเชิงลบ หมายถึง ผูท ม่ี เี รือ่ งบาดของหมองใจกัน แตมาสำนึกไดภายหลัง ตระหนักถึง ความเลวรายทีจ่ ะตามมา จึงยุตคิ วามโกรธแคน หันหนาเขาหากัน ขอโทษซึง่ กันและกัน เชนนีเ้ ราเรียกวาการใหอภัยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง เหตุใดเราตองใหอภัยซึง่ กันและกัน คำตอบและขอคิดไดบอกเราไว ในผันทนชาดก เรื่อง หมีกับไมตะครอ เรื่องราวมีอยูวา ในปาใหญ มีหมีตวั หนึง่ ชอบนอนใตตน ตะครอเปนประจำ วันหนึง่ ลมพัดกิ่งไมตกใสหัว หมีสะดุงตื่นไมเห็นใคร จึงผูกใจเจ็บคิดวารุกขเทวดาประจำตนตะครอเปนผูแ กลงตน จากนัน้ มาก็หาโอกาส ทีจ่ ะลางแคนรุกขเทวดา จนกระทัง่ วันหนึง่ มีกลุม นายพรานเขามา หาไมเนือ้ แข็งไปทำกงลอ เจาหมีมาพบเขา พอพูดคุยกันจนไดความ พลันความคิดทีจ่ ะแกแคนรุกขเทวดาก็เกิดขึน้ จึงพาไปยังตนตะครอ ตนนั้น แลวบอกวาไมตะครอนี้เนื้อแข็งแรง ทำกงลอใชงานไดถึง 52

คัดย‹อจากบทธรรมะ

ของท‹านพระอาจารย ว. วชิรเมธี

๒๐ ป ฝายรุกขเทวดาทราบวาภัยกำลังมาหาตน จึงแปลงกายเปน พรานอีกคน เดินออกมาจากดานหลังตนตะครอ แลวบอกกับ กลุม พรานวา ถาอยากไดกงลอทีท่ นทานอยูถ งึ ๑๐๐ ป นอกจาก ไมเนื้อแข็งแลว ตองหุมดวยหนังหมีแกๆดวย กลุมนายพรานจึง แบงกลุม กัน ครึง่ หนึง่ โคนตนตะครอ อีกครึง่ ไปถลกหนังหมี ผลสุดทาย ทั้งคูก็ตองจบชีวิตลง ทั้งที่เคยอยูรวมกันมาอยางผาสุก ทีเ่ รือ่ งจบลงเชนนีก้ เ็ พราะ การไมรจู กั พูดคุยกัน ไมรจู กั อภัยซึง่ กัน และกัน ถาตางฝายตางลดมานะ ละทิฐิ พุดคุยกันใหรเู รือ่ ง ไมคดิ ไปเอง ทางออกก็จะสวยงาม ไมตอ งพบกับจุดจบทีน่ า เวทนาเชนนี้ สิง่ ทีป่ ด กัน้ ความสุข แตกลับสงเสริมใหเกิดความบาดหมาง ความโกรธ แคนก็คอื ทิฐมิ านะ เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ รารูจ กั ทิง้ พยศ ลดมานะ ละทิฐิ การใหอภัยก็เปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได ไมใชเรือ่ งยากเย็นอะไร การใหอภัย เปนการใหขั้นสูง ในอภัยทานนั้น ผูที่จะไดรับความสุขและไดรับ อานิสงสเปนคนแรกก็คอื ผูท ร่ี จู กั ใหอภัย แตถา ใครใหอภัยไมเปน คนคนนัน้ ก็จะติดอยูใ นกับดักของความทุกขเหมือนถูกขังอยูใ นคุก อยางยาวนานไปตลอดกาล “การใหอภัย เปนดังหนึง่ การปลดโซตรวนทีถ่ กู พันธนาการเอาไว ระหวางคนสองคน ทันทีที่สายโซแหงการจองเวรถูกปลดออก วัฏจักรแหงการจองเวรก็สน้ิ สุดลงทันที ภพชาติทค่ี นสองคนสราง ขึน้ มาดวยการผูกอาฆาตพยาบาทตอกันมานานเหลือแสนก็เปน อันถึงกาลอวสาน  จิตใจทีท่ กุ ขตรมขมไหมมานานเพราะผลแหง การจองเวรจองกรรม ก็จะไดรับการปลดปลอย ความสุข สดชื่น รื่นเย็นในหัวใจก็จะผลิบานขึ้นมา ดังหนึ่งดอกเห็ดชำแรกตัวเอง ออกมาจากผิวดินอยางมีชวี ติ ชีวาหลังการโปรยสายอยางฉ่ำเย็น ของหยาดฝนในยามรัตติกาลทีผ่ า นมา”  


การันตีค‹าเช‹า 8% ไม‹หักค‹านายหนŒา

MAP

53


54


55


56


57


New Space Design to make the EXCELLENT LIVING

www.screalestate.co.th

58


ทาวนโฮม 2 ชั้น (หนŒากวŒาง 5.7 เมตร) เนื้อที่เร��มตŒน 20.94 ตารางวา 3 หŒองนอน 3 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

ทาวนโฮม 2 ชั้น (หนŒากวŒาง 5 เมตร) เนื้อที่เร��มตŒน 20.37 ตารางวา 2 หŒองนอน 2 หŒองน้ำ หŒองนั่งเล‹น โซนครัว ลานซักลŒาง พ�้นที่จอดรถ

ที่ตั้งโครงการ : ถนนทางเขŒานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตำบลบ‹อว�น อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� ติดต‹อสำนักงานขายและเยี่ยมชมบŒานตัวอย‹างไดŒทุกวัน 9.00-18.00 น.

ติดต‹อ

โทร : 087-768-3999 59


PATT AYA PO คอน

โดแต

พ�เศษ !! 60

SH

งครบ

เดือน 6 ุ ก ทน ท าน 3 ป แ บ อ ผลต ได 6% น ย า  จ าย ร ี ต น ั  ตลอด ร ป า อ  ก ต 6% รันตี ๆ 6 เดือน ร า ก ุ ายเหต ผลทุก • หม  โดยแบงปน 3ป

Call :

081 410 8223 081 410 8273 pattayaposh.com

Profile for Baan-D

Chonburi issue 01 vol. 03 july 2015 issue  

Chonburi issue 01 vol. 03 july 2015 issue  

Advertisement