Page 1

Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΢ΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «SAINT-PAUL»

Επιμέλεια διαθεματικής : Χρυσούλα Μερτζάμη Ευαγγελία Κυριακίδου Μαθητές : Κωμσταμτίμα Κουμάση Μαργαρίτα Λεμπέση Γεώργιος Μπούρας Ειρήμη Τσομάκου Έλεμα Τσαγκριμού Απρίλιος 2010 Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

1


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

«Όταμ ο Ελλημικός Μύθος Συμάμτησε τημ Αγγλοσανομική Κουλτούρα» In the following text there are several English expressions that are not so…English. Their origin lies in Greek Mythology. Your task is to find these expressions, underline them in the text and then find and write down the definition of each one. Why are they used in the specific context and what myth do they refer to? Aphrodite’s mother entered her daughter’s room and what she laid eyes upon was a chaotic situation. Aphrodite’s personal belongings, clothes, books and a pair or two of dirty socks were…just everywhere! Mrs. Jones was not surprised, though…She very well knew that order and cleanliness were Aphrodite’s Achilles heel. However, she was furious with her daughter and so she started shouting at her at the top of her voice. “What is this chaos? I wonder how you manage to find anything around here!! It’s like a labyrinth, I cannot even walk around! I refuse to clean this pigsty; it seems almost like a Herculean task to do so! Please, Aphrodite get down to work immediately” Aphrodite did not even blink though, as she was listening to her favourite band “Fate” and jumping up and down as if in a Dionysiac frenzy! The only thing she muttered back was the following mind-blowing comment: “Mother, why do you keep harping me? I don’t get it. Besides, Simone De Beauvoir said that keeping a household clean is a Sisyphean task that enslaves the woman turning her into a mere automaton that repeats the same tasks day in day out”. Mrs. Jones was at a loss for words. She could hardly recognize her daughter anymore. She used to be such a sweet child and lately she had turned into a rebellious teenager, a little belligerent Ares, God of War. She was worried. Suddenly the ringing of the phone interrupted her thoughts. Before she even had time to head towards the phone Aphrodite had already ran to pick it up with a nymph-like grace and agility. “Yes?” Aphrodite said out of breath and then motioned her mother to leave the room for some privacy. Mrs. Jones was surprised! Usually Aphrodite was too bored to do anything let alone rush to the phone like that. Mrs. Jones would not give up so easily though. She was determined to cut this Gordian knot, even if that meant becoming indiscreet. So, Mrs. Jones did something that her good manners certainly did not dictate: she eavesdropped! She picked up the other device and heard everything her daughter said to her best friend Persephone.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

2


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

The girls were chatting and giggling about a boy in their class. The boy was a newcomer and a veritable Adonis according to the girls. Every girl in the classroom was secretly in love with him. Aphrodite sounded mesmerized by him. She was narrating a little episode that took place between her and him. Apparently he had given her a red rose after class one day. To that Persephone had only one answer: “Hmm…Beware of Greeks bearing gifts my dear…He is certainly a narcissistic pig. He only cares about himself and the only person he truly loves is himself, so do not delude yourself, he does not love you”. To that Aphrodite was furious! She accused her friend of being jealous, she hung up on her and like an Amazon she rushed out of the room. Mrs. Jones didn’t know what to say again, so she blurted out the first thing that came to her racing brain: “Aphrodite, you haven’t even tasted your cereal! Come back this very instant!” Aphrodite answered” “I wouldn’t come back even if you had prepared ambrosia and nectar for me mom! I want to be alone” Mrs. Jones realized that she needed a heart-to-heart conversation with her daughter. “Darling”, she said, “you know how much I love you and how much I wish to help you out. I want you to tell me all about your phobias, your dreams, your problems. But you make me feel caught between Scylla and Charybdis all the time. Everything I do or say seem wrong. It really takes a titanic effort for me to reach you and I wish you would talk to me!” Aphrodite was touched. Her mother never spoke in that manner. Suddenly, she felt that the room was as hot as Hades and that she wanted to cry. Instead, she hugged her mother and said: “Mommy, you are everything to me and I love you. But sometimes you don’t seem to understand me. Sometimes, I feel like I am walking on Elysium fields and some other times I just feel that I live in Tartarus. Everyday, at school, at the gym, at the Mall I feel that I am against all kinds of Paris’ judgments and I have to make up my mind really fast about things that may sound silly to you, but are the whole world to me. You see I am going through my personal odyssey every day at school and you only care about my grades! There are other girls that have the Midas’ touch: they are pretty, trendy, popular, lucky and get all the attention”. Her mother eagerly interrupted Aphrodite: “But baby, you are beautiful and blessed too! You don’t have to be popular to know your worth. You are truly special. It’s just that after you entered adolescence I feel that I have opened Pandora’s box and for some reason I am being punished for not being a good mother”. Aphrodite did not like the word “punished” “But Mommy, I am not your nemesis or something! I am just your child and you are definitely not a modern-day Medea! We can make it1 Just try to respect Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

3


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

my privacy, please” Here, Mrs. Jones blushed. She hugged her daughter and allowed her to go out for a milkshake, even though it was a week night. Aphrodite, feeling grateful for that, cleaned up her room. She even arranged her magazines in chronological order. Το παπαπάνω κείμενο δόθηκε ζε μία ομάδα μαθηηών ηηρ Β’ Γςμνάζιος. Κλήθηκαν να βποςν ηιρ αγγλικέρ λέξειρ και εκθπάζειρ πος έσοςν μία ζαθή μςθολογική πποέλεςζη. Ακολοςθούν ηα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςνάρ ηοςρ.

C H A O S : In ancient Greece , it meant the initial state of the universe, and, by extension, space, darkness, or an abyss. In Greek mythical cosmogony, particularly in the Theogony of Hesiod, Chaos is the original dark void from which everything else appeared. Today, the word is used to describe a situation that has no order, no beginning, no end only confusion. C H A O T I C : 1. Lacking a visible order or organization 2. Completely unordered and unpredictable and confusing 3. Of or relating to a sensitive dependence on initial conditions

A C H I L L E S : Achilles was the son of Thetis and Peleus, the bravest hero in the Trojan war, according to Greek mythology. When Achilles was born, his mother, Thetis, tried to make him immortal by dipping him in the river Styx . As she immersed him, she held him by one heel and forgot to dip him a second time so the heel she held could get wet too. Therefore, the place where she held him remained untouched by the magic water of the Styx and that part stayed mortal or vulnerable. To this day, any weak point is called an “Achilles‟ heel “. We also refer to the strong tendon that connects the muscles of the calf of the leg with the heel bone as the “Achilles‟ tendon”.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

4


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

A P H R O D I T E : In Greek mythology, Aphrodite is the goddess of love and beauty. According to Hesiod, she was born when Uranus was castrated by his son Cronus. Cronus threw the severed genitals into the ocean which began to churn and foam about them. From the aphros arose Aphrodite, and the sea carried her to either Cyprus or Cythera . Hence she is often referred to as Kypris and Cytherea. Homer calls her a daughter of Zeus and Dione. Aphrodite loved and was loved by many gods and mortals. Among her mortal lovers, the most famous was perhaps Adonis. Some of her sons are Eros, Anteros, Hymenaios and Aeneas. She is accompanied by the Graces. In Roman mythology Venus is the goddess of love an beauty and Cupid is love‟s messenger. In modern times, when a woman is compared to Venus or Aphrodite it means that she is of divine beauty. In English and American fashion magazines the famous model Naomi Campell was ofter called “The Black Venus”, while other beauties (models and movie stars) are often likened to Aphrodite to this day !

L A B Y R I N T H : In Greek mythology, the Labyrinth was an elaborate structure designed and built by the legendary artificer Daedalus for King Minos of Crete at Knossos . Its function was to hold the Minotaur, a creature that was half man and half bull and was eventually killed by the Athenian hero Theseus. Daedalus had made the Labyrinth so cunningly that he himself could barely escape it after he built it. Theseus was aided by Ariadne, who provided him with a skein of thread, literally the “clew”, or “clue”, so he could find his way out again.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

5


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

In colloquial English labyrinth is generally synonymous with maze Today, the word is used to describe an edifice or place full of intricate passageways which render it difficult to find the way from the interior to the entrance.

F U R I O U S : In the mythologoy there are three goddesses of vengeance: Tisiphone (avenger of murder), Megaera (the jealous) and Alecto (constant anger). They were also called the Daughters of the Night, but were actally the daughters of Uranus and Gaea. Another name for them is the Erinyes. Without mercy, the Furies would punish all crime including the breaking of rules considering all aspects of society. They would strike the offenders with madness and never stopped following criminals. The worst of all crimes were patricide or matricide, and first and foremost, the Furies would punish this kind of crime. They would also be the guardians of the law when the state had not yet intervened or did not exist, or when the crime was a crime of ethics and not actual law. For example, they would protect beggars and strangers, punish those who stole the birds‟ young and even look out for the dogs. Horrible to look at, the Furies had snakes for hair and blood dripping from their eyes.

From these beings we have the word “furious” that means full of or characterized by extreme anger, suggestive of extreme anger in action or appearance.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

6


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

H E R C U L EAN T A S K S : Hercules was the most popular hero in Greek mythology. He was born the son of the Greek king of gods, Zeus, and the mortal Alcmena. He was exceptionally brave and strong, but Hera made his life extremely difficult as he reminded her of Zeu‟s infidelity. When Hercules was a baby, Hera went two deadly serpents to his cradle to kill him. Hercules strangled them both, surprising everyone with his strength. Hercules married Megara , had a family and became famous for his great courage.

Hera was jealous of his happiness and drove him mad so that he killed his wife and children. Sick with grief, Hercules prayed to the sun god, Apollo, for redemption. Apollo assigned the warrior Hercules 12 tasks. If Hercules completed the tasks, Apollo said his soul would be cleansed. Hercules was then sent to serve King Eurystheus for 12 years and complete the tasks. Hera continued medding in Hercules life, but he successfully made in through his term and gained access to the immortal world. Ambrosia and nectar Ambrosia was the food of the gods and goddesses in Greek mythology. It was often accompanied by the drink nectar in celebrations, and indeed, ambrosia and nectar both appear in myth and literature as divine confections that were guaranteed to satisfy the hunger and thirst of any immortal resident of Mt.Olympus. According to the legend pigeons brought it to the gods from the gardens of citrus fruit. It is said that it was nine times more sweet that the honey. Nectar was the juice of the flowers that bees turned into honey Nowadays, the term „‟ambrosia and nectar‟‟ is used to describe a delightful meal, one fit to be consumed by Gods! English-speaking nations use this idiom in order to describe food that is divinely delicious and mouth-watering!

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

7


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Scylla and Charybdis In Greek mythology, Scylla and Charybdis was a pair of monsters who lived on opposite ends of the Strait of Messina between Italy and Sicily. Scylla was originally a sea nymph who was loved by the sea god Poseidon. Out of jealousy, Poseidon‟s wife Amphitrite poisoned the waters in which Scylla bathed. This turned Scylla into a six-headed beast with three rows of sharp teeth in each head. When ships passed close by her, she struck out to grab and eat unwary sailors

Charybdis was also a sea nymph, as well as the daughter of Poseidon. Zeus transformed her into a dangerous whirlpool across the strait from Scylla. Ships sailing the strait were almost certain to be destroyed by one of the monsters. The legend of the two monsters gave birth to the phrase „‟between Scylla and Charybdis‟‟, meaning a situation in which one has to choose between two equally unattractive options.

Elysium fields The Elysium Fields or Elysium refer to a beautiful meadow in Omer where the favored of Zeus enjoy perfect happiness. It was an equivalent of what the Christian religion calls PARADISE. Nowadays, „‟Elysium fields‟‟ is used in every day speech to denote something idyllic, paradise-like!

Persephone: was the daughter of the goddess Demeter. According to the legend when Ploutonas the god of the underworld saw her he fell in love and took her to his palace. But Demeter didn‟t agree to all. Persephone to live 6 months on earth and stay with him the other 6 months. So the months that Persephone stayed with her mother Demeter

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

8


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

was so happy that the weather was always nice –summer, spring- but when Persephone got back to her husband the weather changed into bad –autumn, winter.

Adonis: the most beautiful man in the mythical years. According to the legend he came from the trunk of a tree. When Aphrodite saw his beauty took him and hid in a box because she wanted him for her husband. Aphrodite gave the box to Persephone to guard it but when she saw him, she fell in love and she didn‟t let Adonis return to Aphrodite. However, the goddess of love went to Dias and asked his help. Dias decided that Adonis would pass one third of the year with Persephone the other third of the year with Aphrodite and the other where he wished

Aphrodite and Adonis Beware of Greeks bearing gift : This is a phrase that Laocoon told the Trojans when Greeks left and left behind them the Trojan Horse as a gift. He characteristically said: ΄Don‟t trust the Horse Trojans! Whatever it is Beware of Greeks bearing gift.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

9


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Narcissistic : comes in from the name Narcissus. Narcissus was a very handsome man from Viotia who according to the legend was busy admiring his excellent physical formation in the waters of the river ignoring the call of the nymph-echo who fell in love with him. The result was that her voice became more and more weak and finally only her last syllables could be heard while Narcissus died by drowning in the water that he used as his mirror.

Cereal : The most important category of plants grown for human consumption. For this reason the ancient Greeks believed that cereal was directly linked with the goddess Demeter

Amazons : The Amazons were a warrior tribe which came from Ares the god of war and the nymph-Harmony or from the goddess Athena. According to mythology the Amazons founded an end when the community was matriarchy. Their name is formed by the letter alpha and the word breast because they cut the right breast of the girls to facilitate

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

10


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

the use of the arc. Nowadays women who are feisty and dynamic are often called Amazons. The adjective Amazon also describes a woman who is very athletic and strong

Odyssey The Odyssey is one of two ancient Greek epic poems. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the modernWest canon. In modern days Odyssey is used to describe a tough and timeconsuming adventure before reaching the desired end. An adventure similar to the one Odysseus went through before, before finally reaching his Ithaca.

Midas touch The Midas touch is named for a legendary Greek king. Midas actually did exist, as ample historical evidence shows, although it is unlikely that he was actually able to turn things into gold. The desire to be able to turn things into gold is ancient; the entire discipline of alchemy was founded around the idea that it was theoretically possible to "transmute" various base metals into gold, for example, and the desire for gold in some form or another persists in many modern human societies.The term "Midas touch" is used to refer to an ability to make anything potentially profitable, allowing people to make and manage large amounts of money. People often use it enviously, declaring that someone has a Midas touch which allows him or her to succeed where others fail. In fact, most people with such abilities work very hard for them, and they may have suffered their fair share of failures before they developed their keen business sense.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

11


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Nemesis In Greek mythology, Nemesis also called Rhamnousia/Rhamnusia at her sanctuary at Rhamnous, was the spirit of divine retribution against those who succumb to hubris. The Greeks personified vengeful fate as a remorseless goddess. Nemesis is now often used as a term to describe one's worst enemy, normally someone or something that is the exact opposite of oneself but is also somehow similar.

Medea is an ancient Greek tragedy written by Euripides, based upon the myth of Jason and Medea. The plot is about on Medea and the revenge she takes against her husband Jason who has betrayed her for another woman. In modern days a Medea is a woman who goes mad, hysterical and is almost dangerous. The original Medea was in a fury and she is remembered as a hideous murderess who killed her kids.

Phobia Nowadays, the word phobia is used to describe an intense and persistent fear of certain situations, activities, things, animals, or people. The main symptom of this disorder is the excessive and unreasonable desire to avoid the feared subject. When the fear is beyond one's control, and if the fear is interfering with daily life, then a diagnosis under one of the anxiety disorders can be made. The word Phobia is derived from the ancient Greek “Phobos”, a mythological creature. He was the God of Terror, the son of the belligerent God Ares

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

12


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

TARTARUS In classic mythology, below Heaven, Earth, and Pontus is Tartarus, or Tartaros (Greek Τάρηαρος, deep place). It is a deep, gloomy place, a pit, or an abyss used as a dungeon of torment and suffering that resides beneath the underworld. In the Gorgias, Plato (c. 400 BC) wrote that souls were judged after death and those who received punishment were sent to Tartarus. In Christian Times, Tartarus was replaced by HELL. Nowadays, English people use the word Tartarus to talk about a metaphorical Hell, a situation that is not only very unpleasant, but also unbearable.

THE JUDGEMENT OF PARIS This judgment was a contest between the three most beautiful goddesses of Olympos-Aphrodite, Hera and Athena--for the prize of a golden apple addressed to "the fairest". The story begins at the Wedding of Peleus and Thetis to which all of the gods were invited, all except Eris(Έριδα), the goddess of discord. When she appeared at the festivities, she was turned away, and in her anger cast a golden apple amongst the goddesses addressed "To the Fairest." Three goddesses wanted the apple--Aphrodite, Hera and Athena. Zeus was asked to mediate and he commanded Hermes to lead the three goddesses to Paris of Troy to decide the issue. The three goddesses appearing before the shepherd prince, each offering him gifts for favour. He chose Aphrodite, convinced by her promise to make him win Helene‟s Heart…Helene was the most beautiful woman on earth. The subsequent abduction of Helene led directly to the Trojan War and the fall of the city. Nowadays, the phrase “judgment of Paris” is used when a person wants to describe a very difficult choice, a choice that will entail some sort of sacrifice.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

13


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Titanic The adjective Titanic (Τιηάνιος) is another loan from Greek Mythology. It has to do with the TITANS. In Greek mythology, the Titans (Greek: Τιηάν - Ti-tan; plural: Τιηᾶνες - Titânes), were a race of 12 powerful deities, sons and daughters of Gaia and Uranus, that ruled during the legendary Golden Age. The males were Oceanus , Hyperion, Coeus, Cronus , Crius and Iapetus and the females were Mnemosyne, Tethys , Theia , Phoebe , Rhea and Themis . Their role as Elder Gods was overthrown by a race of younger gods, the Olympians, in the Titanomachy ("Battle with the Titans"). The Titans were HUGE, so the adjective Titanic is used to describe anything which is extremely big, enormous! Since a Titan was a symbol of mightiness and power we can easily understand where the ship “Titanic” got its name. The White Star Line chose the name Titanic due to it being the largest ship in the world at the time of its launching. Well, unfortunately the ship went down drowning numerous of its passengers…Maybe, the Olympian Gods were offended by the name-giving and considered it a “hubris”.

Pandora’s Box In Greek mythology, Pandora's box is the large jar (πιθος pithos) carried by Pandora (Πανδώρα) that, when opened by her, unleashed many terrible things on mankind – ills, toils and sickness – and hope. Contrary to popular belief, in the original story, Pandora's "box" was not actually a box at all, but rather a jar. Hence, the historically correct term would be "Pandora's jar". Anyway, the phrase “he/she opened Pandora‟s box” is used in modern times to describe a situation that may seem like a blessing but which in fact releases many evils...a good example of that is Nuclear energy. This kind of power has been characterized by many as an opening of Pandora‟s box, as it seems like a gift to mankind, but is in fact the source of myriads of evils!!!!

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

14


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Fates The Fates were three female deities who shaped people's lives. In particular, they determined how long a man or woman would live. Although a number of cultures held the notion of three goddesses who influenced human destiny, the Fates were most closely identified with Greek mythology. Hesiod called the Fates Clotho ("the spinner"), Lachesis ("the allotter"), and Atropos ("the unavoidable"). In time, the name Clotho, with its reference to spinning thread, became the basis for images of the three Fates as controlling the thread of each person's life. Clotho spun the thread, Lachesis measured it out, and Átropos cut it with a pair of shears to end the life span. Literary and artistic works often portray the Fates performing these tasks.

Sisyphean Task In Greek mythology, Sisyphus (Greek: Σίσυφος) was a king punished in Tartarus by being cursed to roll a huge boulder up a hill, only to watch it roll back down, and to repeat this throughout eternity. The word sisyphean means, according to the American Heritage Dictionary, "endless and unavailing, as labor or a task." We use this work in english and in greek, today to refer to certain tasks that are very tiring, very repetitive, although they have no outcome.

The Gordian Knot In 333 BC, while wintering at Gordium, Alexander the Great attempted to untie the knot. When he could find no end to the knot, to unbind it, he sliced it in half with a Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

15


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

stroke of his sword, producing the required ends (the so-called "Alexandrian solution"). That night there was a violent thunderstorm. The prophets took this as a sign that Zeus was pleased and would grant Alexander many victories. Once Alexander had sliced the knot with a sword-stroke, his biographers claimed in retrospect that an oracle further prophesied that the one to untie the knot would become the king of Asia. The episode of the Gordian Knot was known to every literate person—and doubtless to many as well who were not—from the third century BC to the end of Antiquity and beyond. So, even today we use the phrase “slice the Gordian Knot” or “the Gordian knot” to refer to any difficult problem that requires a drastic solution!

Nymphs

Nymphs were an important part of Greek mythology and religion. They were respected as the spirits of mountains, rivers, trees, and even groves. The name "nymph" comes from the Greek word that means "young woman", and so naturally these beings were considered to be female. Indeed, they were represented as lovely and eternally youthful creatures. And while there is some question about whether they were immortal or not - Hamadryads in particular were linked with the lives of their chosen trees - it is believed that they were extremely long lived. In our days, the English use phrases such as “she is like a nymph” or “she is nymph-like” to describe very young, beautiful women with a touch of magic and …charm about them. “Lolita” in Vladimir Nabokov‟s same title book is often called a “nymph” or “nymphet” by the author.

Ares ARES was the great Olympian god of war, civil order and manly courage. In Greek art he was depicted as either a mature, bearded warrior dressed in battle arms, or a nude beardless youth with helm and spear. Because of his lack of

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

16


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

distinctive attributes he is often difficult to identify in classical art. Today, the word is used to describe a belligerent man.

Dionysiac Frenzy: Dionysus or Dionysos (Greek: Διόνσζος or Διώνσζος) is the ancient Greek god of wine, the inspirer of ritual madness and ecstasy, and a major figure of Greek mythology. He is included as one of the twelve Olympians in some lists. Dionysus is typical of the god of the epiphany, "the god that comes". He was also known as Bacchus, the name adopted by the Romans and the frenzy he induces, bakkheia. In addition to winemaking, he is the patron deity of agriculture and the theater. He was also known as the Liberator (Eleutherios), freeing one from one's normal self, by madness, ecstasy or wine. The divine mission of Dionysus was to mingle the music of the avlos and to bring an end to care and worry. The retinue of Dionysus was called the thiasus and was comprised chiefly of maenads and satyrs. Today, the term “Dionysiac frenzy” / “be in a Dionysiac frenzy” is used to describe a state of extreme mental agitation or wild excitement. Whenever someone is in a state of temporary madness or delirium, people say that he or she is in a “Dionysiac Frenzy”.

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

17


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Harp The English verb “to harp” which means “to talk about something continuously, especially in a way that is annoying or boring, pestering other people” is derived from Greek Mythology too. Harpies, in classical Greek mythology and in Virgil's Aeneid, were flying monsters who tormented people and snatched food and other objects. Their name translates as "snatchers." The Harpies, often but not always represented as a triad, were sisters connected with the winds. There were three or four Harpies, depending on the myth. So, you can very well understand that the verb “to harp” has a negative meaning. The Harpies tormented people and caused troubles of all kinds, likewise “to harp” means “to disturb, to annoy, to pester, to trouble”!

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

18


Διαθεματική εργασία Αγγλικής Γλώσσας

Τα δικά μας Σχόλια… Καθοδηγώμτας τα παιδιά σε αυτήμ τημ εργασία είχαμε κι εμείς τη χαρά μα αμακαλύψουμε αρκετά πράγματα που δε γμωρίζαμε. Επίσης, διαπιστώσαμε πως τα παιδιά είμαι πολύ ενοικειωμέμα με τις μέες τεχμολογίες και τη διαδικτυακή έρευμα. Εάμ σε αυτήμ τημ ικαμότητά τους, δοθεί η σωστή κατεύθυμση τότε μπορούμε μα πάρουμε μικρά διαμάμτια στα χέρια μας. Αυτό προσπαθήσαμε μα κάμουμε κι εμείς και τα αποτελέσματα μας δικαίωσαμ: οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαμ μέρος σε αυτήμ τημ εργασία όχι μόμο χρησιμοποίησαμ το διαδίκτυο με μεγάλη ταχύτητα και ευελινία, αλλά και έμαθαμ τημ ανία της έρευμας. Με δυο λόγια, δεμ αρκέστηκαμ στημ κεμή αμτιγραφή πληροφοριώμ από το διαδίκτυο, αλλά έμαθαμ μα χρησιμοποιούμ ορισμέμες πληροφορίες και μα κάμουμ δημιουργική μίνη με άλλες πληροφορίες (από βιβλία της Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας, ή τωμ προσωπικώμ τους βιβλιοθηκώμ). Το σημαμτικότερο όμως είμαι πως έμαθαμ μα χρησιμοποιούμ το μυαλό τους, μα σχηματίζουμ άποψη αλλά και μα τημ εκφράζουμ γραπτά στημ αγγλική γλώσσα! Εμείς απλά διορθώσαμε κάποια λάθη στημ έκφρασή τους και σας παραθέτουμε τη δική τους δουλειά. Ελπίζουμε, πέρα από τημ έρευμα σχετικά με το γλωσσικό συγκερασμό, μα μάθαμε στα παιδιά και κάτι πιο σημαμτικό: μα χρησιμοποιούμ τη διάμοιά τους και μα είμαι πιο «υποψιασμέμοι» αμαγμώστες από τώρα και στο ενής. Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές και τις μαθήτριες που ασχολήθηκαμ με τημ εργασία μας και πραγματικά ελπίζουμε μα το διασκέδασαμ όσο κι εμείς.

Οι Καθηγήτριες: Μερτζάμη Χρυσούλα Κυριακίδου Ευαγγελία

Ελλημογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»

19

Οταν η μυθολογία συνάντησε την Αγγλοσαξωνική κουλτούρα  

Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Ο Άγιος Παύλος"

Advertisement