Page 1

Γεληίο ηύπος 13/02/2012

ΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΥΩΣΟΣΤΠΙΩΝ: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΜΕΙΩ΢Η ΣΟΤ΢ Τελ βδνκάδα πνπ καο πέξαζε θαηά ηελ ζπλάληεζε πνπ είρε ε ΦΕ.ΤΕ.ΠΑ.Κ κε ηελ ππεξεζία ΙΤ , η Πποοδεςηικήρ Θ.Φ. ήηαν η μόνη παπάηαξη πος έθεζε ολοκληπυμένη ππόηαζη γηα ην ζέκα ησλ ρξεώζεσλ ησλ θσηνηππηώλ αιιά θαη γηα ην πνζό πνπ πηζηώλεηε ζηηο θνηηεηηθέο ηαπηόηεηεο. Με ιύπε καο είδακε όηη νη ρξεώζεηο γηα ηηο θσηνηππίεο ζην Παλεπηζηήκην είναι ςτηλόηεπερ από ηιρ σπεώζειρ ζηον ιδιυηικό ηομέα, γεγνλόο απαξάδεθην. Δελ κείλακε όκσο κε ζηαπξσκέλα ρέξηα, αιιά ζέζακε ην ζέκα άκεζα ζηνπο αξκόδηνπο. Πην θάησ παξαζέηνληαη νη ρξεώζεηο πνπ ηζρύνπλ θαζώο θαη νη ρξεώζεηο πνπ πξνηείλνπκε: ΠΑΡΟΤ΢Δ΢ ΥΡΔΩ΢ΔΗ΢ Καςπόαζππερ Έγσπυμερ

ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΔ΢ ΥΡΔΩ΢ΔΗ΢ Καςπόαζππερ Έγσπυμερ

Α4: 0,05 ζένη

Α4: Ο,43 ζένη

Α4: 0,03 ζένη

Α4: Ο,25 ζένη

Α3: 0.10 ζένη

Α3: 0.86 ζένη

Α3: 0.05 ζένη

Α3: 0.50 ζένη

Ωο Πξννδεπηηθή Κ.Φ. ζεσξνύκε όηη νη παξνύζεο ηηκέο αληηθνηηεηηθέο θαη επηβάιεηε ε άκεζε κείσζε ηνπο . Σηελ ζπλάληεζε κε ηελ ππεξεζία ΙΤ δεηήζακε κέζσ ηεο ΦΕ.ΤΕ.ΠΑ.Κ λα ηζρύζνπλ νη αθόινπζεο ρξεώζεηο θαζώο θαη λα απμεζεί ην πνζό ηεο θνηηεηηθήο θάξηαο από 50 επξώ ηνλ ρξόλν ζε 75 επξώ. Η Υπεξεζία δεζκεύηεθε λα κεηώζεη ηεο ηηκέο αθνύ πξνβεί ζε κειέηε γηα ηηο ηηκέο ησλ κειαληώλ.


΢ΣΔΓΑ΢Ζ ΘΑΦΔΣΔΡΗΑ΢: Ζ ΑΡΥΖ ΔΗΛΑΗ ΣΟ ΖΚΗ΢Τ ΣΟΤ ΠΑΛΣΩ΢ Οη πξνζπάζεηεο ηεο Πξννδεπηηθήο Κ.Φ. γηα επέκηαζη ηηρ ζηέγαζηρ ηηρ καθεηέπιαρ άπσιζαν λα απνδίδνπλ θαξπνύο. Πξηλ κεξηθέο βδνκάδεο εηδηθνί κέηξεζαλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζηεγάζηξνπ θαη ην έξγν ζα είλαη έηνηκν ην αξγόηεξν αξρέο Μαξηίνπ. Η Πποοδεςηική Θ.Φ. πάλετε ζκληπά γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηέγαζηξν, ζηελ θαθεηέξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κέζα από ζπλαληήζεηο κε όιεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζώο θαη ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο. Παξάιιεια πήξακε δεζκεύζεηο από ηνπο αξκόδηνπο όηη ε ζηέγαζε ζα πινπνηεζεί ηέινο Φεβξνπαξίνπ κε αξρέο Μαξηίνπ. Αλακθηζβήηεηα πξόζεζε ηεο Πξννδεπηηθήο Κ.Φ. ήηαλ ην ζηέγαζηξν λα είλαη έηνηκν πξηλ ηνλ ρεηκώλα πνπ δηαλύνπκε άιια δπζηπρώο ε θσιπζηεξγία ηεο πξνεγνπκέλεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο δελ ην επέηξεςε. Ωο Πποοδεςηική Θίνηζη Φοιηηηών δελ κέλνπκε κόλν εδώ αιιά παιεύνπκε θαη γηα ηελ ζηέγαζη ηος Φοιηηηικού Δζηιαηοπίος θαζώο θαη γηα ηελ ανακαίνιζη ηηρ Φοιηηηικήρ Θαθεηέπιαρ Εάππειον έηζη ώζηε σο θνηηεηέο λα ραηξόκαζηε ηνπο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Οι διεκδικήζειρ μαρ έσοςν ανηίκπιζμα και θα ζςνεσίζοςμε δςναμικά για πεπαιηέπυ καηακηήζειρ. ΥΩΡΟΗ ΢ΣΑΘΚΔΤ΢Ζ΢ ΣΔΠΑΘ: ΑΚΔ΢Ζ Ζ ΠΡΟΩΘΖ΢Ζ ΣΟΤ ΘΔΚΑΣΟ΢ Η ανεξέλεγκτη στάθμευση στον χώρο στάθμευσης του Σεχνολογικού Πανεπιστημίου, από άτομα εκτός της Υοιτητικής Κοινότητας πρέπει άμεσα να σταματήσει έτσι ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός για να μπορούν όλοι οι φοιτητές να σταθμεύουν χωρίς δυσκολία. Επιπρόσθετα ζητάμε την άμεση ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης του απέναντι από το γυμναστήριο και το χώρο στάθμευσης πλησίον του Γ.΢.Ο, καθώς και την επισήμανση τους με διαχωριστικές γραμμές για να σταθμεύει ο μέγιστος αριθμός φοιτητών άνετα Η Προοδευτική Κ.Υ. ζητά άμεσα την λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισόδου, στην οποία ο κάθε φοιτητής θα περνά μόνο με την Υοιτητική του Σαυτότητα. Σο εν λόγω θέμα θα το προωθήσουμε μέσω της Υοιτητική Ένωσης στους αρμοδίους και τις Πρυτανικές Αρχές άμεσα, έτσι ώστε το χρόνιο αυτό πρόβλημα να λυθεί επιτέλους.


Β΄ ΔΞΔΣΑ΢ΣΗΚΖ: ΓΔΝ ΣΖ ΕΖΣΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ Ωο Πξννδεπηηθή Κίλεζε Φνηηεηώλ πξνηείλνπκε όπυρ άμεζα λάβει δπάζη η Β΄ Δξεηαζηική ζηνπο ηεηαξηνεηήο θνηηεηέο, αθνύ αληηκεησπίδνπλ ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα, αθνύ όηαλ κείλνπλ έλα ή δύν καζήκαηα, πάλε 5ν έηνο. Ζ απσή επιβάλλεηαι να γίνει σθερ αν ήηαν δςναηό, έηζι ώζηε να επυθεληθούν απκεηοί ζςμθοιηηηέρ μαρ και να γλςηώζοςν ηο σαμένο σπόνο και ηο σαμένο σπήμα. Ζ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΚΑ΢: Που τοποθετείτε χρονικά η Επαναληπτική - Β’ Εξεταστική? Με βάση τα δεδομένα τα χρονοδιαγράμματα με τα οποία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, η δεύτερη εξεταστική περίοδος μπορεί να λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις και να παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να επαναλάβουν τα μαθήματα στα οποία απέτυχαν κατά την συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι χρονικές περίοδοι που μπορούν να τοποθετηθούν οι φάσεις της επαναληπτικής Εξεταστικής είναι: α) Μετά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου και να διαρκεί μία εβδομάδα όπου σε αυτή την εξεταστική οι φοιτητές θα έχουν να παρακαθίσουν μόνο μαθήματα τα οποία είναι αλυσίδες (προαπαιτούμενα) έτσι που να μπορούν να συνεχίσουν και το επόμενο εξάμηνο χωρίς προβλήματα και β) Μετά την εξέταση του εαρινού εξαμήνου όπου οι φοιτητές θα εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που έχουν κοπεί συμπεριλαμβανομένου και αυτά του προηγούμενου εξαμήνου. Ποια θα είναι η εξεταστέα ύλη? Η εξεταστέα ύλη είναι η ίδια με την ύλη βάση της οποίας ο κάθε φοιτητής παρακάθισε το εν λόγω μάθημα κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Υπεύθυνος για τη συλλογή του προς εξέταση υλικού είναι ο ίδιος ο φοιτητής, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ποια ισχύ θα έχει η εξέταση στην Επαναληπτική Εξεταστική? Εξέταση με ανάλογη ισχύ όπως καθοριζόταν στο syllabus του μαθήματος, όταν αυτό προσφέρθηκε. Παράδειγμα. Το χειμερινό εξάμηνο προσφέρθηκε το μάθημα ΧΧΧ123 . Στο syllabus του συγκεκριμένου μαθήματος η γραπτή τελική εξέταση καθόριζε το 60% της βαθμολογίας. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής παρακαθίσει στη Επαναληπτική Εξεταστική το μάθημα ΧΧΧ123 τότε η συγκεκριμένη εξέταση θα έχει ισχύ ίση με το 60% της συνολικής βαθμολογίας. Ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επαναληπτική εξεταστική? Δικαίωμα συμμετοχής στη Επαναληπτική Εξεταστική θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν μείνει μάθημα. Κανένας φοιτητής που πέρασε επιτυχώς το μάθημα, έστω και με βαθμό 5, δεν δύναται να συμμετέχει στην Επαναληπτική Εξεταστική. Η Επαναληπτική Εξέταση δεν εφαρμόζεται για βελτίωση βαθμού. Στην Επαναληπτική εξεταστική ο φοιτητής δικαιούται να παρακαθίσει στα μαθήματα τα οποία έχει κατά την διάρκεια του έτους και έχει αποτύχει.


ΚΑΘΖΚΑΣΑ ΑΙΤ΢ΗΓΑ΢: ΟΗ ΑΙΤ΢ΗΓΔ΢ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΢ΠΑ΢ΟΤΛ Ως Προοδευτική Κ.Φ., δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας με το μέτρο αυτό, κάτι το οποίο πράξαμε τόσο στην επιτροπή προπτυχιακών σπουδών, όσο και στη Σύγκλητο και που θα θέσουμε επίσης στις Πρυτανικές Αρχές. Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλες τις τάσεις που συμμετέχουν στο Δ. Σ. της ΦΕΤΕΠΑΚ να πορευτούν μαζί μας για προστασία των φοιτητών από την άδικη εφαρμογή του μέτρου αυτού. Η Προοδευτική Κ.Φ προτείνει:  Την κατάργηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων αφού αποφασίστηκαν ετσιθελικά από τα τμήματα χωρίς την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου και την Διοικούσα Επιτροπή.  Την διαγραφή των προαπαιτούμενων μαθημάτων από τον οδηγό σπουδών που είναι η κατευθυντήρια γραμμή όλων των τμημάτων οδηγός σπουδών είναι το έγγραφο που καθορίζει την πορεία των μαθημάτων ανά κλάδο.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών δεν μένουμε μόνο εδώ, αλλά εναλλακτική μας πρόταση είναι ότι εφόσον ισχύουν τα μαθήματα αλυσίδας, να υπάρχει κατώτατος βαθμός, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές που κόπηκαν παραδείγματος χάριν με βαθμό 3,5 , να μπορούν να πάρουν το μάθημα αλυσίδα και να μην πρέπει να περιμένουν μέχρι το άλλο εξάμηνο για να το παρακολουθήσουν ξανά. ΣΑΘΝΘΑ ΜΘΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ΢: Ο ΤΠΝΟ΢ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΡΩΣΑΓΩΝΘ΢ΣΟΤΝ ΟΘ ΓΝΩ΢ΣΟΘ ΑΓΝΩ΢ΣΟΘ ΜΗΛΑ ΛΗΓΟ ΠΗΟ ΢ΗΓΑ ΢Δ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.. ΘΑ ΞΤΠΝΖ΢ΔΗ΢ ΣΟ ΜΩΡΟ..

ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΠΔΡΝΑΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΡΗ ΜΑ΢, ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑ΢ΦΑΛΗ΢ΟΤΜΔ ΣΑ ΢ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ. Ω΢ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ Κ.Φ. .........

ΜΗ ΔΕΝ ΕΘΜΑΘ ΕΔΩ, ΟΝΕΘΡΟ ΖΩ, ΚΑΘ ΜΗ ΜΕ ΞΤΠΝΑΣΕ ΣΩΡΑ.....

Έντυπο Προοδευτικης ΤΕ.ΠΑ.Κ 13/2-19/2  

Έντυπο Προοδευτικης ΤΕ.ΠΑ.Κ 13/2-19/2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you