Page 1

Δελτίο τύπου 30/01/2012

ΜΠΗΚΕ ΣΟ ΝΕΡΟ ΢ΣΟ ΑΤΛΑΚΙ……. Μεηά θαη ηελ πξώηε επίζεκε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ηελ Πέκπηε 26/01/2012 κεηαμύ Πξπηαληθώλ Αξρώλ θαη Φ.Δ.ΣΔ.ΠΑ.Κ θαη ηελ ελεκέξωζε πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ θνηηεηώλ γηα αξθεηά ζέκαηα, ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ εθθξάδεη ηελ επραξίζηεζε ηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ ιύζεωλ ζε αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ΣΔ.ΠΑ.Κ.. Σα θπξίωο ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη κία ζύληνκε ελεκέξωζε αθνινπζεί. 

Αλέγεξζε ηνπ Φνηηεηηθνύ Βηβιηνπωιείνπ: όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην αθνύ έρεη κείλεη ε αμηνιόγεζε ησλ πξόζθνξσλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ βηβιηνπσιείνπ αλακέλεηαη λα αξρίζεη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2012.

Δπέθηαζε ΢ηεγάζηξνπ Καθεηέξηαο: Δπηηέινπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δίλεηαη αίζην ηέινο αθνύ έρεη δνζεί νδεγία γηα ηελ ζηέγαζε θαη ηνπ ππνινίπνπ θνκκαηηνύ ηεο θαθεηέξηαο. Τν ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αλακέλεηαη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ.

Καηάξγεζε πνζνζηώζεωλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο : ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ αθνύ πνιινί είλαη νη θαζεγεηέο πνπ βάδνπλ όξην γηα επηηπρία ζην κάζεκα ηελ εμαζθάιηζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηεο ηειηθήο εμέηαζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζηελ επόκελε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ.

Δθαξκνγή Β’ επαλαιεπηηθήο εμεηαζηηθήο : ην πάγην αίηεκα ηεο Πξννδεπηηθή Κ.Φ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηηο πξπηαληθέο αξρέο νη νπνίεο δελ ήηαλ αξλεηηθέο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα κεηά θαη από ηελ πξνώζεζε ηνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη από έλα από ηα πξώηα ζέκαηα ζηελ αηδέληα ησλ επεξρόκελσλ ζπλεδξηώλ ηεο Σπγθιήηνπ.

Καηάξγεζε Μαζεκάηωλ Αιπζίδαο : ηελ έληνλε αληίζεζε ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα εμέθξαζε ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ κέζσ ηεο Φ.Δ.ΤΔ.ΠΑ.Κ πξνο ηηο πξπηαληθέο αξρέο. Η θαηάξγεζε ησλ καζεκάησλ αιπζίδαο απνηειεί έλα ζπλερέο πξόβιεκα πνπ ηαιαλίδεη αξθεηνύο θνηηεηέο θαη απηό απνηειεί ζεκαληηθό ιόγν γηα άκεζε επίιπζε ηνπ.

Μηθξά θνηηεηηθά θαη ελδηαθέξνληα:  ΢αο ππελζπκίδνπκε όηη κπνξείηε θαη ζήκεξα λα πξνζζέζεηε κάζεκα κεηά από ην αίηεκα ηεο Πξννδεπηηθήο Κ.Φ κέζω ηεο Φ.Δ.ΣΔ.ΠΑ.Κ γηα παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο πξνζζαθαίξεζεο καζεκάηωλ.

Σν Γξαθείν ΢πκβνπιεπηηθήο ηεο Τπεξεζίαο ΢πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο αλαθνηλώλεη όηη δέρεηαη δήιωζε ελδηαθέξνληνο από Πξνπηπρηαθνύο θαη Μεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Πξνζωπηθό, Μεηαπηπρηαθνύο ΢πλεξγάηεο ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ όιωλ ηωλ Σκεκάηωλ θαη όιωλ ηωλ εηώλ γηα παξνρή αηνκηθήο θξνληηζηεξηαθήο ζηήξημεο ζε καζήκαηα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 25 002380/ 25 002411.


ΖΗΡΑΛΕ ΓΘΑ ΑΙΞΛΗ ΛΘΑ ΦΞΠΑ ΢Ξ ΘΕΑ΢ΠΞ ΢ΞΣ ΟΑΠΑΚΞΓΞΣ. ΑΓΩΜΑΡ - ΟΠΩ΢ΞΟΞΠΘΑ - ΑΜΑΓΕΜΜΗΡΗ ΞΘ ΟΠΩ΢ΑΓΩΜΘΡ΢ΕΡ. Γηα αθόκε κηα θνξά ηα αιιόηξηα ζπκθέξνληα αιιά θαη νη κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο έθαλαλ ηελ Φ.Δ.ΣΔ.ΠΑ.Κ έξκαην ηωλ αληηθαηαζηαηηθώλ νξέμεωλ ηεο πξωηνπνξίαο. Πξηλ από πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο είρε απνθαζηζζεί ΟΜΟΦΩΝΑ όηη ε γεληθή ζπλέιεπζε ζα δηεμαγόηαλ ηελ Τεηάξηε 29/02/2012 κεηά από πξόηαζε ηεο Πξννδεπηηθήο Κ.Φ, αθνύ ε ζπγθεθξηκέλε κέξα ζεσξείηαη σο ηδαληθή ιόγσ ηνπ όηη ζρεδόλ όια ηα ηκήκαηα ηειεηώλνπλ ηα καζήκαηα πξηλ ηηο 7:00 κκ. Καη ελώ όια έδεηρλαλ όηη έπαηξλαλ ην δξόκν ηνπο, κε πξσηεξγάηε ηελ πξσηνπνξία θαη αθνινύζνπο ηνλ αγώλα θαη αλαγέλλεζε ε ζπλέιεπζε κεηαθέξζεθε ηελ Πέκπηε 1/03/2012. ΢ηόρνο ηνπ θπζηθά ε όζν ην πην δπλαηό ιηγόηεξε πξνζέιεπζε θνηηεηώλ έηζη ώζηε λα κελ γίλεη ζωζηόο δηάινγνο θαη πξνώζεζε ηωλ ιύζεωλ γηα ηα θνηηεηηθά πξνβιήκαηα. Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ νη ελ ιόγσ παξαηάμεηο απνθαζίδνπλ ηελ κία εβδνκάδα θάηη θαη κεηά έξρνληαη θαη ην αιιάδνπλ αθνύ πξνθαλώο δελ ηνπο βνιεύεη. Αμέραζηε θπζηθά ζα παξακείλεη ε πξόηαζε ηνπο γηα απνζηνιή ηωλ θνηηεηώλ ζε πξαθηηθή εμάζθεζε όπνπ ζέιεη ην Παλεπηζηήκην θαη όρη ζε ηόπν δηθήο ηνπο επηινγήο.

VENDIND MACHINES... Οη πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ ζηελ Φ.Δ.ΣΔ.ΠΑ.Κ γηα ελνηθίαζε vending machines νύηωο ώζηε λα εμππεξεηνύληαη θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ καζήκαηα καθξηά από ηηο θεληξηθέο αίζνπζεο, έρνπλ ήδε πξνωζεζεί ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΣΔ.ΠΑ.Κ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο είλαη ζέκα ρξόλνπ. Βαζηθόο γλώκνλαο ηεο πξόηαζεο ήηαλ νη όζν πην θζελέο ηηκέο γηα ηα πξνϊόληα νύηωο ώζηε νη θνηηεηέο λα κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα απαξαίηεηα θαηά ηελ δηεμαγωγή ηωλ καζεκάηωλ ηνπο.

ΕΜΔΘΑΛΕΡΕΡ ΕΝΕ΢ΑΡΕΘΡ Σελ αθαδεκαϊθή ρξνληά πνπ δηαλύνπκε, παξαηεξείηε κηα όμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηωλ δύν ελδηάκεζωλ ζε κία κέξα θαη ηωλ ζπλερόκελωλ ελδηάκεζωλ. Λόγω ηνπ όηη ππάξρνπλ αθόκα πνιιά πξνβιήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη βαξαίλνπλ ην θόξην εξγαζίαο ηωλ θνηηεηώλ πξνηείλνπκε όπωο ηα ηκήκαηα νξγαλώζνπλ έλα θεληξηθό ζρεδηαζκό όπνπ νη θαζεγεηέο ζα ηνπνζεηνύλ ηηο ελδηάκεζεο εμεηάζεηο ηνπο από ηηο αξρέο ηνπ εμακήλνπ έηζη πνπ νη θνηηεηέο λα γλωξίδνπλ πόηε είλαη νη εμεηάζεηο ηνπο θαη έηζη λα ππάξρεη έλαο πξνγξακκαηηζκόο άιια θαη λα κπνξνύλ λα γίλνληαη αιιαγέο έγθαηξα αλ παξαηεξνύληαη ζπγθξνύζεηο ελδηάκεζωλ εμεηάζεωλ. Δπίζεο ζα απνθεύγνληαη θαηλόκελα όπνπ εμεηάζηεθεο κεηαθέξνληαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ όπνπ κε απηό ηνλ ηξόπν ράλνπλ θαη ην λόεκα θαη ηελ νπζία ηνπο. Η δηαδηθαζία είλαη απιή, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο γλωξίδνπλ πόηε ζα είλαη νη εμεηάζεηο ηνπο κπνξνύλ λα παξαδίδνπλ ηηο εκεξνκελίεο ηωλ εμεηάζεωλ ζε έλα θεληξηθό πξόζωπν πνπ κπνξεί λα είλαη ε γξακκαηέαο ηνπ ηκήκαηνο θαη λα δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο ελδηάκεζεο εμεηάζεηο όπνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο θνηηεηέο θαη αθαδεκαϊθό πξνζωπηθό γηα αιιαγέο κέζα ζηα πιαίζηα όκωο θαζνξηζκέλωλ ρξνλνδηαγξακκάηωλ ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκαϊθνύ εμακήλνπ. Πηζηεύνπκε όηη κε ηνλ ζωζηό πξνγξακκαηηζκό ζα ππάξρεη θαιύηεξε ζπλελλόεζε θαη νξγάλωζε κέζα ζηα ηκήκαηα. Δπίζεο νη θνηηεηέο ζα γλωξίδνπλ πόηε ζα είλαη όιεο ηνπο νη ελδηάκεζεο θαη έηζη δελ ζα ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγω άγλνηαο θαη θαθήο νξγάλωζεο


ΑΙ΢ΥΟ΢ θαη ΝΣΡΟΠΗ …ηηκνύλ ηνλ νιεηήξα ηεο Κύπξνπ, Γξίβα Δίλαη πξαγκαηηθά ληξνπή θαη θαηάληεκα, ε παηξίδα καο λα βξίζθεηαη αθόκα ζε εκηθαηνρή, λα αγσλίδεηαη γηα λα απαιιαγεί από ηηο ζπλέπεηεο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο πνπ έθεξε ηελ Τνπξθία ζηελ Κύπξν θαη θάπνηνη λα ηηκνύλ ηνλ αξρηπξνδόηε ηνπ ηόπνπ καο, ηνλ νιεηήξα ηεο Κύπξνπ Γξίβα Γηγελή. Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ όινη όζνη ζέινπλ λα παξαραξάμνπλ ηελ ηζηνξία καο, λα απνελνρνπνηήζνπλ ηνπο πξαγκαηηθνύο έλνρνπο θαη λα ελνρνπνηήζνπλ δίθαηνπο θαη αζώνπο, πνπ ζπεύδνπλ ζην κλεκόζπλν ηνπ πην άζπνλδνπ ερζξνύ ηεο Κύπξνπ, ηνπ ιανκίζεηνπ Γξίβα, γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ. Μάιηζηα όζνη ζπεύδνπλ λα θεληήζνπλ ύκλνπο ζε απηόλ πνπ πξνδνηηθά ράξηζε ηελ Κύπξν ζηελ Τνπξθία, είλαη όινη όζνη ζήκεξα θαηαθξίλνπλ ηνλ Πξόεδξν Υξηζηόθηα γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζην Κππξηαθό. Δίλαη όινη εθείλνη πνπ δελ απνδέρνληαη ζήκεξα όηη ην πξνδνηηθό πξαμηθόπεκα ηεο ΔΟΚΑ Β’ θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή δε καο αθήλνπλ άιιε επηινγή από ην ζπκβηβαζκό ηεο νκνζπνλδίαο. Αληί απηνύ, δαηκνλνπνηνύλ θάζε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ γηα ράξηλ ησλ «θαζαξώλ» ιύζεσλ, δειαδή ησλ επηινγώλ πνπ καο νδήγεζαλ ζην 1974.

Τελ παξνπζία ηνπ ζην κλεκόζπλν ηνπ αλζξώπνπ πνπ κε ην έξγν ηνπ βύζηζε ζην θιάκα θαη ην πέλζνο νιόθιεξν ηνλ θππξηαθό ιαό, είρε θαη ην θόκκα ηεο ΦΠΚ Πξωηνπνξίαο, ΓΗΣΥ κε ηελ παξνπζία ηνπ αξρεγνύ ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε. Με ζπλέπεηα απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ, ην θόκκα ηεο δεμηάο ζπλερίδεη ζην δξόκν πνπ ράξαμε όηαλ ζηέγαδε ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο, όηαλ νδεγνύζε ην Κππξηαθό ζε εθηξνπή από ηα ςεθίζκαηα ηνπ ΟΗΔ, όηαλ δηαπαηδαγσγνύζε ηε λενιαία ηνπ κε γξηβνινγία θαη εζληθηζκό, όηαλ κέρξη θαη ζήκεξα αξλείηαη ηελ απνθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο κεδελίδνληαο ην έξγν ηεο επηηξνπήο γηα ην Φάθειν ηεο Κύπξνπ. Τνύηνο ν ηόπνο δελ αληέρεη άιιεο παξαραξάμεηο θαη κύζνπο πνπ ζπληεξνύληαη γηα λα απνθξπθζεί θαη λα ζπγθαιπθζεί ην πην ζηπγεξό έγθιεκα πνπ έγηλε ζε βάξνο ηεο παηξίδαο καο. Γελ αληέρνπκε άιιν αηζρξά παξακύζηα όηαλ ε Κύπξνο αθόκα ζηελάδεη θάησ από ηελ κπόηα ηνπ Τνύξθνπ εηζβνιέα πνπ ηα κίζζαξλα ησλ μέλσλ θέληξσλ καο θνπβάιεζαλ. Μόλε απάληεζε ζε όινπο απηνύο: ε απειεπζέξωζε θαη επαλέλωζε ηεο Κύπξνπ.


Απηή ηελ Σξίηε ζηηο 11:00 ζην Kingston ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ έρεη ΜΠΟΤΑΣ!!!!! Σα βηβιία γηα ύπλν θαη εκείο γηα ΓΙΑ΢ΚΔΓΑ΢Η!!!!! Info: 99135225

Η Πξννδεπηηθή Κ.Φ ζαο ελεκεξώλεη γηα απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ΔΣ΢ΙΘΔΛΙΚΑ από απηή: Μεηά από ηα πέληε εθινγηθά απνηειέζκαηα ε πξσηνπνξία κεηνλνκάδεηαη ζε δεπηεξνπνξία. Γηα ζθνπνύο βειηίσζεο ηεο ζπλελλόεζεο ε πξσηνπνξία, ν αγώλαο, θαη ε αλαγέλλεζε ζα ζηεγάδνληαη ζε θνηλό νίθεκα( θνπξαζηήθακε λα απνθαζίδνπκε γηα έλα ζέκα θαη λα ην μαλαζπδεηάκε ηελ επόκελε εβδνκάδα).  Όζνλ αθνξά ην πην πάλσ ζα κπνξνύζακε λα απνζηέιινπκε θαη ηελ αηδέληα 18 εβδνκάδεο πξηλ.  Σε όιεο ηηο επηηξνπέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε δεπηεξνπνξία ζα εθπξνζσπείηαη από ην γλσζηό θάληαζκα Casper. ( έηζη θαη αιιηώο από απηόλ εθπξνζσπείηαη εδώ θαη θαηξό).  Μεηά από πξόηαζε εθπξνζώπνπ ηεο πξσηνπνξίαο γηα ειεθηξνληθέο παξνπζίεο - αλ είλαη πνηέ δπλαηόλ - ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ πξνσζεί ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία θξαπέ κέζσ ηνπ moodle.  Γηα όηη γίλεηαη ζην ΤΔ.ΠΑ.Κ επζύλνληαη θαηά ζεηξά ν Φξηζηόθηαο, ε θπβέξλεζε, ε ΑΚΔΛηθή Πξννδεπηηθή, ην Α.Κ.Δ.Λ, ε Π.Δ.Ο, ε Π.Ο.Γ.Ο, ε Δ.Γ.Ο.Ν θαη ν κνπρηάξεο ησλ Πιαηξώλ.  Η πξσηνπνξία θέξδηζε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ελώ ηελ πξόηαζε θαηέζεζε ε Πξννδεπηηθή εδώ θαη δύν ζρεδόλ κήλεο ζε ζπλεδξία ηεο επηηξνπήο επεκεξίαο θνηηεηώλ όπνπ ε πξσηνπνξία ηελ ζηήξημε θπζηθά δηα ηεο ιακπεξήο απνπζίαο ηεο.  Τα ζηειέρε ηεο πξσηνπνξίαο ζα εηδνπνηνύληαη γηα ηεο ζπλαληήζεηο κέζν ηνπ Facebook ηνπ Twitter ηνπ Skype ηνπ ooVoo θαη ηεο γλσζηήο θνπθνπβάγηαο ηνπ Harry Potter γηα λα κελ έρνπλ παξάπνλν όηη δελ απνζηέιινληαη e-mail ζε απηνύο.  Όινη νη ππνςήθηνη ηεο πξσηνπνξίαο είλαη θνκκαηηθά αλεμάξηεηε αιιά πηζηεύνπλ εηο ηξεηο ζενύο ην θαλνληθό, ην Νίθν, θαη ηνλ Φνύιιε.  Η επόκελε κεγάιε θαηάθηεζε ηνπ αγώλα ζα είλαη….. Τξαπεδάθη από ην SuperHome Center..  Η αλαγέλλεζε ζα κεηαηξαπεί ζε ληθνιαπαπαδνπνπινγέλλεζε.  Αλ παξνπζηαζηνύλ εμσγήηλε πνηέ ζηελ Κύπξν είλαη απνηέιεζκα ηεο θαθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Γ. Φξηζηόθηα………………!!!!!...................................!!!!........................

 

Προοδευτική Κ.Φ. ΤΕ.ΠΑ.Κ  

Έντυπο 30/1-5/2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you