Page 1

Δελτίο τύπου 19/03/2012

ΓΖ΢Τ ΚΑΗ ΓΖΚΟ ΜΑ΢ ΢ΣΔΛΝΟΤΝ ΢ΣΖΝ ΑΝΔΡΓΗΑ

ΓΔΝ ΘΑ ΣΟΤ΢ ΠΔΡΑ΢ΔΗ! Τν θνηηεηηθό θίλεκα θαη ε λέα γεληά απηνύ ηνπ ηόπνπ, βξίζθνληαη γηα άιιε κηα θνξά κε ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν αθνύ νη ζπλήζεηο ύπνπηνη επαλαθέξνπλ ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο κε ηνλ θίλδπλν λα πιεγεί έλα από ηα πην βαζηθά ηνπ δηθαηώκαηα: ην δηθαίωκα ζηε δνπιεηά. Ελώ ε Κππξηαθή Δεκνθξαηία δηέξρεηαη ηελ πην θξίζηκε ζηηγκή ζηα δεηήκαηα νηθνλνκίαο θαη ελώ ε αλεξγία καζηίδεη ζήκεξα ηε λέα γεληά, απηνί επηιέγνπλ λα θέξλνπλ ζην πξνζθήλην κέηξα πνπ επηδεηλώλνπλ ηελ αλεξγία θαη νδεγνύλ ηε λενιαία ζε πνιιά αδηέμνδα. Οη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο ηόζν ηνπ ΔΗΚΟ όζν θαη ηνπ ΔΗΣΥ κε πξόηαζε ηνπο ζηελ επηηξνπή Οηθνλνκηθώλ, επαλαθέξνπλ κε ηξνπνηεηηθή λνκνζεζία ηελ επέθηαζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο ζην 64ν έηνο. Σα θξνθνδείιηα δάθξπα ηωλ εθθξαζηώλ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ γηα ηελ αλεξγία ζηνπο λένπο αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ θνηλωλία δελ καο πξνθαινύλ ίρλνο απηαπάηεο. Γλωξίδνπκε πνιύ θαιά πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνύλ θαη γη απηό αθξηβώο ην ιόγν ζα καο βξνπλ γηα πνιινζηή θνξά κπξνζηά ηνπο. Με θίλδπλν νη ζεκεξηλνί θνηηεηέο θαη απξηαλνί εξγαδόκελνη λα βξεζνύλ αληηκέηωπνη κε ηελ αλεξγία αιιά θαη ηε ζθιεξή αληηκεηώπηζε ηωλ εξγνδνηώλ. Ζ παξάηαμε ηεο Αξηζηεξάο ζην νξγαλωκέλν θνηηεηηθό θίλεκα δειώλεη όηη ην κέηξν απηό ΓΔ ΘΑ ΠΔΡΑ΢ΔΗ !

Τν κέηξν απηό όπωο πξνηείλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πξνθαλέο όηη έρεη ζην ζηόραζηξν ηνπ ηε λέα γεληά. Ζ πξνεγνύκελε επέθηαζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο από ηα 60 ζηα 63 ρξόληα ειηθίαο δελ έρεη ζπλεηζθέξεη απνιύηωο ηίπνηα ζην ιαό απηνύ ηνπ ηόπνπ. Αληηζέηωο, έρεη απμήζεη ηελ αλεξγία ζε επίπεδα πνπ πξώηε θνξά παξαηεξνύληαη ζηελ Κύπξν κεηά ην 1974 παξάιιεια κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Ωο Πξννδεπηηθή Κίλεζε Φνηηεηώλ θαινύκε ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο λα πξνρωξήζνπλ ζε αλάθιεζε απηώλ ηνπο ηωλ ζέζεωλ.

Καινύκε όινπο ηνπο Γεκνθξαηηθνύο θνηηεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ καδί κε ηελ Πξννδεπηηθή θαη ηνλ Φνξέα γηα ηελ κε αύμεζε ηνπ Οξίνπ ΢πληαμηνδόηεζεο, ζηελ εθδήιωζε δηακαξηπξίαο έμω από ηελ Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηελ Πέκπηε 22 Μαξηίνπ θαη ώξα 16:00 κ.κ. Έηζη ε θωλή καο ζα γίλεη πην δπλαηή ελάληηα ζε όινπο απηνύο πνπ ζέινπλ ηνπο λένπο ππνρείξηα ηωλ κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών χαιρετίζουμε την εφαρμογή της πρότασης μας για να σταλεί το Πρόγραμμα Σελικών Εξετάσεων στους φοιτητές τουλάχιστον ένα μήνα πριν έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα λάθη και να γίνουν έγκαιρα οι αλλαγές. Ακόμη ένα πάγιο αίτημα της Προοδευτικής Κ.Φ. και ολόκληρης της φοιτητικής κοινότητας υλοποιείτε μετά από τις έντονες πιέσεις της Προοδευτικής. Καλούμε παράλληλα όσα τμήματα και φοιτητές έχουν πρόβλημα με το προσχέδιο των τελικών εξετάσεων, να περάσουν από το τραπεζάκι της Προοδευτικής Κ.Φ. και να αναφέρουν το πρόβλημα τους. Έτσι θα μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε τους αρμόδιους για να επιληφθούν του θέματος και να γίνουν οι πρέπουσες αλλαγές για να γίνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων πιο ευέλικτο και πιο ανθρώπινο για τους Φοιτητές. Ως Προοδευτική Κ.Φ. υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για τους φοιτητές στηρίζοντας τους καθημερινά όπως οι φοιτητές στηρίζουν διαχρονικά την παράταξη μας.

ΕΠΕΚΣΑ΢Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ΢ ΢τόχος της Προοδευτικής Κ.Φ. παραμένει, οι φοιτητές, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, 24 ώρες, καθημερινά, και να μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και να μπορούν να διαβάζουν τα βιβλία στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές θα μπορούν να δανείζονται βιβλία μέχρι τις 10.30 το βράδυ όπου θα υπάρχει λειτουργός της βιβλιοθήκης. Πρόταση μας για την επίτευξη 24ωρης λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι η φύλαξή της από φύλακα, ο οποίος θα εργοδοτείται από το Πανεπιστήμιο. Ο φύλακας θα αναλαμβάνει καθήκοντα μετά τις 10.30. Η πρόταση μας έχει ήδη κατατεθεί στην επιτροπή Βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου και αναμένουμε την θετική κατάληξη και αυτού του ζητήματος. Επίσης έχουμε καταθέσει πρόταση στην εν λόγο επιτροπή για αύξηση και του αριθμού των διαθέσιμων βιβλίων για να μπορούν όλοι οι φοιτητές να δανείζονται απρόσκοπτα.


Καξι Μαξμ «Οι φιλόςοφοι εξηγούν μόνο με διάφορουσ τρόπουσ τον κόςμο, αλλά το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε!» Κ. Μαρξ

Ο Κϊρολοσ Μαρξ γεννόθηκε ςτισ 5 ΜαϏου του 1818 ςτη γερμανικό πόλη Τρύρ και πϋθανε ςτο Λονδύνο το 1883. Από το 1830 ωσ το 1835 ο Κϊρολοσ Μαρξ πόρε τισ γνώςεισ τησ μϋςησ εκπαύδευςησ ςε κολϋγιο και ςπούδαςε ςτο πανεπιςτόμιο του Βερολύνου. Ο κομμουνιςτικϐσ προςανατολιςμϐσ του Μαρξ θα φανεύ καθαρϊ απϐ τα πρώτα βόματα που κϊνει αρθρογραφώντασ ςτην «Εφημερύδα του Ρόνου» και μελετώντασ πολιτικό οικονομύα. Η ςυνϊντηςό του με τον Ένγκελσ υπόρξε καθοριςτικό, καθώσ και οι δύο διαπύςτωςαν την κοινό τουσ αντύληψη για τα πρϊγματα με αποτϋλεςμα τη δημιουργύα μιασ εξαιρετικϊ ιςχυρόσ φιλύασ και παραγωγικότατησ ςυνεργαςύασ. Η ταύτιςη των δρόμων των δύο ανδρών, ιςτορικϊ θεμελιώνεται με τα ϋργα τουσ «Γερμανικό Ιδεολογύα», «Η Αγύα Οικογϋνεια» και με το «Μανιφϋςτο του Κομμουνιςτικού Κόμματοσ». Επιςτϋγαςμα των πολϑχρονων μελετών του Μαρξ και κορυφαύο ϋργο του υπόρξε «Το Κεφϊλαιο» ςτο οπούο με αξεπϋραςτο τρϐπο αποκαλϑπτει βόμα με βόμα τη λογικό τησ λειτουργύασ του κεφαλαιοκρατικοϑ τρϐπου παραγωγόσ και κατ’ επϋκταςη τα ιςτορικϊ του ϐρια. Ήταν η προςωπικότητα που ανακϊλυψε τουσ νόμουσ τησ κύνηςησ του καπιταλιςμού και μασ ϋδωςε το θεωρητικϐ εργαλεύο ερμηνεύασ τησ Ιςτορύασ αποκαλϑπτοντασ τουσ νϐμουσ τησ κοινωνικόσ εξϋλιξησ. Ο μαρξιςμϐσ δεν εμφανύςτηκε απϐ το πουθενϊ οϑτε όταν προώϐν τησ δημιουργικόσ φανταςύασ του Μαρξ. Ήταν και εύναι η ιςτορικό αναγκαιϐτητα τησ εποχόσ μασ. Τούτησ τησ εποχόσ που αςφυκτιϊ μϋςα ςε ϋνα ςύςτημα που ϋχει ςαπύςει και γερϊςει, αλλϊ αρνεύται να πεθϊνει.

Οι λαού θα ξαναβγοϑν ςτο προςκόνιο και ο τροχϐσ τησ Ιςτορύασ θα κυλόςει ξανϊ. «Όλη η μεγαλοφυϏα του Μαρξ βρύςκεται ςτο ϐτι ϋδωςε απαντόςεισ ςτα ερωτόματα που εύχε όδη θϋςει η πρωτοπϐρα ςκϋψη τησ ανθρωπϐτητασ.» Ι.Β. Λϋνιν.

ΑΚΚΥΚΕΓΓΥΗ ΣΤΟΜ ΕΚΚΗΜΘΙΟ ΚΑΟ: ΤΟ ΤΕΠΑΙ ΙΑΘ ΤΟ ΙΑΜΑΚΘ 6 ΛΑΖΘ ΣΤΟΜ ΑΓΩΜΑ Ως Προοδευτική Κ.Φ. παρακολουθούμε με ιδιαίτερο προβληματισμό τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα. Θεωρούμε πως η κρίση δεν πρέπει να μετακυλήσει στον λαό αλλά σε όλους αυτούς που παράγουν την κρίση. Σε όλους όσους εκμεταλλεύονται καθημερινά τον κόπο και τον μόχθο των εργαζομένων με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Το ΤΕΠΑΚ και το Κανάλι 6 διοργανώνουν Διήμερη εκστρατεία συλλογής τροφίμων για αποστολή στους άπορους Έλληνες. Σήμερα Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Μαρτίου, θα υπάρχει συνεργείο συλλογής τροφίμων στην αυλή του Κτηρίου Ανδρέας Θεμιστοκλέους, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 5:00. Δεκτά γίνονται συσκευασμένα τρόφιμα όπως: κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, παιδικές τροφές, παιδικό γάλα, αλεύρι, μπισκότα, λάδι κ.ά. Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετάσχουν στον αγώνα και να προσφέρουν ότι μπορούν, δυναμώνοντας έτσι την φωνή ενάντια στους εκμεταλλευτές και καταπιεστές του απλού Ελληνικού Λαού.

ΑΣ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ


΢Α΢ ΠΡΟ΢ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ΢ ΢ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΜΠΟΤΑΣ ΓΗΑ ΦΔΣΟ΢ Με μια κιθάρα και με ένα πιάνο πάνω στην λιλιπούτια σκηνή. Αυτά απάρτιζαν την μπουάτ του τότε, αλλά και όλοι οι θαμώνες που κάθονταν μισό μετρό από τον καλλιτέχνη, πολλές φορές ακόμα και στο πάτωμα, αποθεώνοντας τους μουσικούς. Η κίνηση τους αυτή έδειχνε ποσό συνδέονταν με την μουσική και ποσό μιλούσε στην ψύχη τους. Άμα βρεις το κοινό στοιχειό που ενώνει εκατό ανθρώπους, μετά μπορείς να απευθυνθείς και σε εκατό χιλιάδες. Σο κοινό στοιχειό, η αγάπη για την μουσική. Εξάλλου όπως λέει και ο γνωστός ποιητής Γιάννης Ρίτσος «…Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο αδελφέ μου, εμείς τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο.» Έχουν περάσει όμως πολλά χρονιά από εκείνες τις εποχές και πολλά έχουν αλλάξει. Σώρα οι Μπουάτ είναι είδος προς εξαφάνιση. Οι απλοϊκοί χώροι που στέγαζαν τότε την αγάπη προς τη μουσική έγιναν τώρα τεράστιες μουσικές σκηνές στο όνομα του κέρδους, ξεβάφοντας εντελώς πια το έντεχνο χρώμα. Ωστόσο μοναχά μια μικρή φλογίτσα τρεμοπαίζει ακόμη στις φοιτητικές μπουάτ της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών. Όπως τότε με τον αείμνηστο Μάριο Τοκά, τον εγκαθιδρυτή των Φοιτητικών Μπουάτ της Προοδευτικής στην Αθήνα του 1974. Η αγάπη για την μουσική, η αγάπη για το αγνό Έντεχνο Ροκ ΢τίχο παραμένει ζωντανή. Σας προσκαλούμε αύριο Τρίτη 20 Μαρτίου και ώρα 10:00 μ.μ να έρθετε όλοι μαζί μας να νιώσουμε πως πραγματικά νιώθεις όταν είσαι στην Μπουάτ. Ελάτε μαζί μας να νιώσουμε πως είναι να είσαι φοιτητής στην τελευταία για φέτος Μπουάτ της Προοδευτικής Κ.Φ μαζί με τον αγωνιστικό έντεχνο στίχο και τους καταπληκτικούς Ανδρέα Πρωτοπαπά και METHEXIS.

ΔΛΑ ΝΑ ΝΗΩ΢ΔΗ΢ ΠΩ΢ ΔΗΝΑΗ Ζ ΕΩΖ ΚΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΩΡΑΗΑ ΢ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ…….

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ  

19-25/3/2012