Page 1

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

και

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ακαδημαϊκό έτος

2011/2012


Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012, ΜΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα ενίσχυσης της Φοιτητικής Πρόνοιας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012, για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού τίτλου/πτυχίου για οικονομική ενίσχυση με μοναδικό κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. 2.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές, πολίτες της

Κυπριακής ∆ημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ∆ημόσιων

Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Κύπρου ή να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 3.

Αιτήσεις

μπορούν

να υποβάλουν μόνο φοιτητές, των οποίων το

κατά κεφαλήν* ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας τους, δεν ξεπερνά τις €12,000. 4.

Στις περιπτώσεις φοιτητών που είναι ορφανοί ή προέρχονται από

διαζευγμένες / μονογονεϊκές οικογένειες, το κατά κεφαλήν* ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας επεκτείνεται μέχρι τις €15,000.

α)

Για καθορισμό του *"κατά κεφαλήν" ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

2


β)

Το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα είναι το ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας, δηλαδή πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου ή εισφοράς, το οποίο προέρχεται από αντιμισθία, μισθωτή απασχόληση, κέρδος από επιχείρηση,

από

ακίνητη

ιδιοκτησία,

από

τόκους,

μερίσματα

ή

άλλη

πηγή

(π.χ. δημόσιο βοήθημα). γ)

Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο φοιτητής και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ή τέκνα που στερούνται μόνιμα την ικανότητα για συντήρηση τους ανεξάρτητα από ηλικία. 5.

Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν, με την αίτησή τους, πιστοποιητικό

εγγραφής πλήρους φοίτησης από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια /Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. 6.

Αιτήσεις

μπορούν

να

υποβάλουν,

εφόσον

πληρούν

τις

πιο

πάνω

προϋποθέσεις και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει, με* ικανοποιητική πρόοδο, οποιοδήποτε έτος των προπτυχιακών σπουδών τους και έχουν εγγραφεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. *ικανοποιητική πρόοδος : σημαίνει την προαγωγή του φοιτητή στο επόμενο έτος σπουδών. 7.

∆εν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει

υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, ή κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2011/2012), ή όσοι φοιτητές είχαν εξασφαλίσει υποτροφία, η οποία αναστάληκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. 8. ολοκληρώσει

∆εν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι , όσοι θα έπρεπε να έχουν τις προπτυχιακές τους σπουδές , όπως αυτές καθορίζονται από τους

Κανονισμούς των οικείων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων [δηλαδή μέχρι το τέλος του 2011].

3


Σημειώνεται ότι, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.Κ δύναται, ωστόσο,

να εξετάσει

περιπτώσεις φοιτητών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τους επεσυνέβησαν σοβαρά προβλήματα / γεγονότα (όπως θάνατος ενός ή και των δύο γονέων ή/και σοβαρά προβλήματα υγείας των φοιτητών, όπως αυτά αναφέρονται στην

παράγραφο 10(II)(B)

πιο κάτω), με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως αυτές καθορίζονται από τους Κανονισμούς των οικείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων [δηλαδή μέχρι το τέλος του 2011]. 9.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012,

συνίσταται στην καταβολή εφάπαξ ποσού €1.500 .

Η οικονομική ενίσχυση για δύο (2) και πλέον φοιτητές της ίδιας οικογένειας,

(α)

θα ανέρχεται στο ποσό των €1,000 για κάθε φοιτητή.

∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει,

(β)

κατ΄ ανάγκη, την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του καθορισμένου ποσού που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι δε θα σταλούν προσωπικές επιστολές προς τους αιτητές που δε θα εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση.

10.

Τα κριτήρια,

με βάση τα οποία θ’ αξιολογηθούν οι φοιτητές, όπως και

η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι τ’ ακόλουθα: Ι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέχρι 70 μονάδες

(α)

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί στις 70 μονάδες, είναι το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα μέχρι €5.000. ∆ηλωθέν κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα μεταξύ των €5.000 και των €12,000 , θα αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 70 και 50 μονάδων.

(β)

Στις περιπτώσεις φοιτητών, που είναι ορφανοί ή προέρχονται από διαζευγμένες/μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό που αντιστοιχεί στις 70 μονάδες είναι το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα μέχρι €8.000. ∆ηλωθέν κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα μεταξύ των €8.000 και των €15.000, θα αντιστοιχεί αναλογικά μεταξύ 70 και 50 μονάδων.

4


ΙΙ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

οι οποίες κατανέμονται πιο κάτω: (Α)

Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση

Η βαθμολογία , καθορίζεται ως ακολούθως: (i) (ii)

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι από τους δύο γονείς

ορφανός και → 30 μονάδες

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από ένα γονέα*1 → 15 μονάδες

(iii) Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από εγκλωβισμένους γονείς*2 → 30 μονάδες ¾ Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς *3 (Με ∆ικαστική Απόφαση)

(iv) ¾ Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Μονογονεϊκή Οικογένεια*4 (γονείς σε διάσταση) (Β)

→ 10 μονάδες

Κατάσταση Υγείας Η βαθμολογία για την κατάσταση υγείας του φοιτητή και των μελών της οικογένειάς του, καθορίζεται ως ακολούθως: (i) Σε περίπτωση που ο φοιτητής πάσχει αποδεδειγμένα από σοβαρά προβλήματα υγείας / αναπηρίας * :

*Σημείωση: Τα σοβαρά προβλήματα υγείας / αναπηρίας καθορίζονται ως ακολούθως: •

Θαλασσαιμικός

Τετραπληγικός

Τυφλός

Παραπληγικός

Κωφός

Βαριά Κινητική

Καρκινοπαθής

Αναπηρία

5

30 μονάδες

Μέχρι 30 μονάδες


(ii) Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή αναπηρία, η οποία αποδεδειγμένα επηρεάζει την ικανότητα για εργασία (όπως

σύνταξη

ανικανότητας

για

εργασία

15 μονάδες

με

ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 60%) (iii) Σε περίπτωση που εξαρτώμενα αδέλφια του φοιτητή πάσχουν αποδεδειγμένα από σοβαρά προβλήματα

5 μονάδες

υγείας/αναπηρίας*:

*Σημείωση: Τα σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίας καθορίζονται ως ακολούθως: • Θαλασσαιμικός

Τετραπληγικός

• Τυφλός

Παραπληγικός

• Κωφός

Βαριά Κινητική Αναπηρία

• Καρκινοπαθής

• Άτομα με ειδικές ανάγκες

(Γ)

*1

Άλλες Καταστάσεις / Προβλήματα 9

Οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

-

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. Σε

ο φοιτητής είναι τέκνο εγκλωβισμένων να προσκομιστεί βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων

*2

περίπτωση

που

5 μονάδες

γονέων,

*3

-

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί του ο φοιτητής είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.

*4

-

Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, ζητείται ένορκος δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για διατροφή.

6


Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1.

Oι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη των σπουδών, ή να έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά. Αποκλείονται όσοι έχουν τύχει αναστολής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν τύχει αναστολής για σκοπούς σπουδών.

2. Οι φοιτητές πρέπει να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα και να κατοικούν μόνιμα σε περιοχές της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, όπου το ΄Ιδρυμα μπορεί να διεξαγάγει αποτελεσματικό έλεγχο για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεκδίκηση της οικονομικής ενίσχυσης. 3.

Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν και φοιτητές, κάτοχοι Απολυτηρίου ∆ημόσιων Λυκείων ή Ιδιωτικών Σχολών του Εξωτερικού, που πληρούν τις προϋποθέσεις και που οι γονείς τους (ή ένας απ΄ αυτούς) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου αλλά διαμένουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.

4.

∆εν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι: (α)

κατέχουν

ήδη

πανεπιστημιακό δίπλωμα και υποβάλλουν αίτηση για

διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης για προπτυχιακές σπουδές, (β)

παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή σε πανεπιστήμια,

(γ)

παρακολουθούν

σπουδές

για

απόκτηση

επαγγελματικού

τίτλου

π.χ. Chartered ή Certified Accountancy ή στην Αρχιτεκτονική, Εξειδίκευση στην Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Μουσική κτλ., (δ)

παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης ή / και διαμένουν στην Κύπρο ενώ είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα κανονικής και πλήρους

φοίτησης σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. (ε)

όσοι είναι μέλη της ∆ημόσιας Υπηρεσίας (∆ημόσιοι Υπάλληλοι), της ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων ∆ημόσιου ∆ικαίου, της Αστυνομικής ∆ύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που ασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση.

7


ΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΙΚΥΚ 56

1.

Οι

φοιτητές

ΜΕΡΟΣ 1

είναι

υποχρεωμένοι

συμπληρώσουν

βλ. σελ. 15-16 , όσο και το ΜΕΡΟΣ 2

της αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 56 και Παραρτήματα Β 2.

να

και τα

τόσο

το

βλ. σελ. 16-21,

Παραρτήματα Α

βλ.σελ. 23

βλ. σελ. 24-25 .

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την εξέταση των αιτήσεων, θα λάβει υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή, που συνίσταται από την κοινωνική-οικογενειακή κατάσταση και από το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας που δε θα υπερβαίνει τις €12,000 ή τις €15,000 (στις περιπτώσεις που οι αιτητές είναι ορφανοί ή προέρχονται από διαζευγμένες ή μονογονεϊκές οικογένειες).

3.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο όπως στην αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 56 συμπληρωθεί η "δήλωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης" (ΜΕΡΟΣ 2) της οικογένειας του φοιτητή.

4.

Η ∆ήλωση της Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (ΜΕΡΟΣ 2) της οικογένειας του φοιτητή θα πρέπει υποχρεωτικά , μεταξύ άλλων, να συνοδεύεται από : (α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

των

γονέων

για

το

έτος

2010

(ΕΝΤΥΠΑ Ε.ΠΡ.190Φ/2010) οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος – Υπουργείο Οικονομικών).

(β) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ γονέων για το 2010, οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8


(i)

Ακόμα

και

εάν

κάποιος

από

τους

δύο

γονείς

δηλώσει

ότι

δεν εργάζεται (π.χ. η μητέρα δηλώσει οικοκυρά), θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτός/ή να προσκομίσει Βεβαίωση Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπό ελέγχου:

Νοείται ότι, εάν αυτό που δηλώνει ευσταθεί, το πιστοποιητικό αυτό θα δείχνει ότι οι ασφαλιστέες της/του αποδοχές είναι μηδενικές. (ii)

∆ιευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομίζουν και οι

δύο

γονείς

Φορολογικές Βεβαιώσεις για το 2010.

(Προσοχή: ακόμα και εάν κάποιος δηλώσει ότι δεν εργάζεται, ή το πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών είναι μηδενικό, ή ακόμα και εάν παίρνει σύνταξη αναπηρίας/ανικανότητας/γήρατος, θα πρέπει και πάλι να προσκομίζει απαραίτητα και Φορολογική Βεβαίωση). (iii)

Η προσκόμιση Φορολογικών Βεβαιώσεων θεωρείται απαραίτητη , γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει εισοδήματα από μισθωτή εργασία, αλλά να έχει εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, μερίσματα, καταθέσεις, επιχειρήσεις), τα οποία θα φανούν μόνο από τις Φορολογικές Βεβαιώσεις.

(iv)

Στις

περιπτώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,

που

πρέπει

οι

γονείς

να

είναι

υποβάλουν

ΜΕΤΟΧΟΙ/Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Εταιρείας για το 2009 ή 2010.

∆ΗΛΩΣΗ

(΄Εντυπο που

υποβλήθηκε στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για τα Φορολογικά ΄Ετη 2009 ή 2010) (v)

Οι συντάξεις αναπηρίας/χηρείας/ανικανότητας/γήρατος δεν υπολογίζονται στα πιστοποιητικά Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών. Συνεπώς, όπου αυτό ισχύει, υπολογίζονται τα ποσά αυτά, πέραν των ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών (π.χ. κάποιος με σύνταξη ανικανότητας 75%, μπορεί να έχει και εισοδήματα από μερική εργασία)

9


Νοείται ότι όσοι λαμβάνουν τέτοιες συντάξεις, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν βεβαιώσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών και Φορολογικές Βεβαιώσεις για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία ii και iii, πιο πάνω. (vi)

Σε περίπτωση που κάποιος είναι λήπτης οποιουδήποτε δημόσιου βοηθήματος, πέραν της σχετικής βεβαίωσης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίζει και απόκομμα ετήσιου ποσού δημόσιου βοηθήματος του 2010, έτσι ώστε να υπολογίζεται στο συνολικό ετήσιο εισόδημα:

Νοείται

ότι,

όσοι

λαμβάνουν

τέτοια

βοηθήματα,

πρέπει

απαραιτήτως να προσκομίζουν βεβαιώσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών και Φορολογικές βεβαιώσεις για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο ii , πιο πάνω. Σημειώνεται ότι, το δημόσιο βοήθημα δεν υπολογίζεται στη Φορολογική Βεβαίωση και θα πρέπει να προστίθεται στο ετήσιο εισόδημα. (vii)

Στο συνολικό υπολογισμό του ακαθάριστου ετήσιου

εισοδήματος μιας

οικογένειας θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι δύο ακόλουθες αρχές: Α- Πάντα λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα έγγραφα του προηγούμενου έτους (2010) έστω και αν παρατηρηθούν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2011/2012), διαφοροποιήσεις στα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα (όπως π.χ. από απόλυση, πτώχευση, μείωση εισοδημάτων, κτλ.) Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις, θανάτου

ενός

ή/και

των

δύο

γονέων

όπου

θα

λαμβάνονται

υπόψη

τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του 2011 με την υποβολή των

αναγκαίων

Ασφαλιστέων

δικαιολογητικών/πιστοποιητικών

(Βεβαιώσεις

Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,

Φορολογικές Βεβαιώσεις κτλ).

10


Β- Σε κάθε διαφορά στο εισόδημα μεταξύ των δύο εγγράφων (π.χ. εάν η βεβαίωση Ασφαλιστέων Αποδοχών κάποιου αναγράφει εισόδημα €20.000 και η Φορολογική Βεβαίωση €21.500) τότε λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό. (vii)

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για εργασία, θα πρέπει να προσκομίζεται

βεβαίωση

σύνταξης

ανικανότητας

για

εργασία

(με ποσοστό τουλάχιστον 75%) ή σύνταξης αναπηρίας (με ποσοστό τουλάχιστον

60%)

από

το

Γραφείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων.

Άλλα έγγραφα δε γίνονται αποδεκτά : Νοείται ότι, όσοι έχουν τέτοιο

έγγραφο θα πρέπει να προσκομίζουν και απόκομμα ετήσιων αποδοχών για το 2010 για την εν λόγω ανικανότητα ή αναπηρία. 5.

Για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητή

και

Παράρτημα

ακίνητη Α

περιουσία)

και ένορκος

είναι

δήλωση

απαραίτητο

να

[βλ.σελ.23],

υποβληθεί

στο

η οποία πρέπει να

συμπληρωθεί στα Γραφεία του Πρωτοκολλητή κάθε Επαρχίας. Σημειώνεται ότι η

αξία της κινητής ή ακίνητης περιουσίας θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης. 6.

Επιπλέον πρέπει να συμπληρωθεί και το Παράρτημα Β

[βλ. σελ. 24-25] της

αίτησης με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 56 , σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού η

Χαρακτήρα

(Προστασία

του

Ατόμου)

Νόμο

του

2001,

«Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από τον αιτητή

σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

11


7.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και αφορούν τόσο στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή όσο και στην εξακρίβωση της εκτιμημένης αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

8.

Οι Αιτήσεις με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 56

θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες και

να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην ανακοίνωση. Κάθε Πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης, σε

9.

γνώση του κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον των υπευθύνων. 10.

Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από το φοιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του ή διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης με υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που του έχει χορηγηθεί σε

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις. 11.

Επισημαίνεται ότι, δε θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία / πιστοποιητικά / δικαιολογητικά μετά

τη

λήξη

της

ημερομηνίας

υποβολής

των

αιτήσεων

(30 Μαρτίου 2012).

ΜΟΝΟ οι πλήρεις αιτήσεις θα ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ∆Ε ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ.

12


12.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

13.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την

Ανακοίνωση με

αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 341 όσο και την Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 56 από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Λευκωσία ή από τα κατά τόπους Γραφεία των Έπαρχων ή από τα κατά τόπους Γραφεία

Κέντρων

Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή/και από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy 14.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν μόνο στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την

ή να αποσταλούν ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ

Παρασκευή,30 Μαρτίου 2012

ώρα 14.00 στις ακόλουθες διευθύνσεις: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία 15.

ή

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν

Τηλ:+357/22456433,

Fax: +357/22673910,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikyk@ikyk.org.cy ή/και στην Ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

13

και


Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο)

   

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΟΥ ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012, ΜΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, παρακαλείστε να μελετήσετε την Ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου με αρ.

341

(Βλ. σελ. 2-13)

Η αίτηση και τα Παραρτήματα Α και Β θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα και να συνοδεύονται από ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!!!!! Μ Ο Ν Ο ΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. (Βλ. σελ. 26-27) ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν

μόνο

στα Γραφεία του

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ΣΥΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ μέχρι την Παρασκευή , 30 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.00 στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower 3ος ΄Οροφος, 1065 Λευκωσία

ή

΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ. 23949 1687 Λευκωσία

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

14


1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

Να επισυνάπτονται αντίγραφα των πιστοποιητικών / βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας. Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: ………………………………………………………………………………………………………………………… Αριθμ. Δελτ. Πολ. Ταυτότητας: …………………………… (Να επισυναφθεί αντίγραφο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

Υπηκοότητα Φοιτητή/τριας: ………………………………………

Ημερ. Γέννησης:………………………………………

Ε-mail Address:

(Να επισυναφθεί αντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)

………………………………….……

Διεύθυνση Μόνιμης διαμονής οικογένειας φοιτητή/τριας:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. Ταχ. Κώδικας: ………………..…

Επαρχία:. ……………..……

Fax ……………………

Τηλ. Επικοινωνίας: ……..…..……………, ………….……..… Κιν. Τηλέφωνο (για επικοινωνία): …………………………… , …………………………. Επάγγελμα Πατέρα: …………………………

Επάγγελμα Μητέρας:

………………….……………

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Να επισυναφθεί αντίγραφο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Δημόσιου Λυκείου / Ιδιωτικής Σχολής.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΄Ετος έναρξης Σπουδών (π.χ. 2008/2009 , 2009/2010, 2010/2011 ή 2011/2012) ………………….…………… Έτος Σπουδών κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 (π.χ. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο ) ΄Ονομα πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος ………………………………………………………………………….……………………………………… Χώρα Σπουδών ……………………………………… Κανονική διάρκεια Σπουδών σε έτη …….. Να επισυναφθεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ από το Πανεπιστήμιο

4. Δ Η Λ Ω Ν Ω

ΥΠΕΥΘΥΝΑ:

9 ΕΙΜΑΙ / ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου / Τίτλου Σπουδών (Να διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται)

15


5. Σ Τ Ρ ΑΤ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία Απόλυσης / Απαλλαγής / Αναστολής από Εθνική Φρουρά (για σκοπούς σπουδών) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (Να επισυναφθεί αντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου "Α" από το Στρατολογικό Γραφείο)

6. ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΟ όρος Οικογένεια περιλαμβάνει τους γονείς του φοιτητή και εξαρτώμενα τέκνα. Ο όρος Εξαρτώμενα Τέκνα περιλαμβάνει το φοιτητή και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή τέκνα που στερούνται μόνιμα την ικανότητα για συντήρηση τους ανεξάρτητα από ηλικία. Γονείς

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Πατέρας ή κηδεμόνας Μητέρα 9 Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι αριθμοί Δελτίων Πολιτικής Ταυτότητας των γονέων του φοιτητή. Εξαρτώμενα Τέκνα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα (ανήλικος, μαθητής,

φοιτητής/τρια στρατιώτης, ανάπηρος) Φοιτητής/τρια Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή Αδελφός/Αδελφή

16

Ηλικία


Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισυναφθούν τ’ ακόλουθα (όπου εφαρμόζεται): 9 Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως ΟΛΩΝ ΤΩΝ εξαρτώμενων τέκνων, 9 Αντίγραφα βεβαιώσεων φοίτησης για εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 9 Αντίγραφα Στρατολογικών βεβαιώσεων για εξαρτώμενα τέκνα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012

Β.

στο κατάλληλο τετραγωνάκι όπου εφαρμόζεται:

(α) Είμαι ορφανός και από τους δύο γονείς *1

Ναι

΄Οχι

Ναι

΄Οχι

(γ) Προέρχομαι από οικογένεια με εγκλωβισμένους γονείς*2 Ναι

΄Οχι

(δ) Προέρχομαι από Οικογένεια με Διαζευγμένους γονείς (Με Δικαστική Απόφαση) *3 Ναι

΄Οχι

(β) Είμαι ορφανός από ένα γονέα *1

(ε)

Προέρχομαι από Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς σε διάσταση) *4

Ναι

΄Οχι

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισυναφθούν τ’ ακόλουθα (όπου εφαρμόζεται): *1

Πιστοποιητικό θανάτου γονέων.

*2

Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων

(στις περιπτώσεις

φοιτητών που είναι τέκνα εγκλωβισμένων) *3

Βεβαίωση διαζυγίου γονέων

*4

Ένορκος Δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για διατροφή.

17


7. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

ΥΓΕΙΑΣ

Πάσχω αποδεδειγμένα από σοβαρά προβλήματα υγείας / αναπηρίας

1. ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Θαλασσαιμικός

Τυφλός

Κωφός

Καρκινοπαθής

Τετραπληγικός

Παραπληγικός

Βαριά Κινητική Αναπηρία

Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή αναπηρία, η οποία αποδεδειγμένα επηρεάζει την ικανότητα για εργασία

2. ΓΟΝΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

* Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονέων που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για εργασία θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα εξαρτώμενα αδέλφια πάσχουν αποδεδειγμένα από σοβαρά προβλήματα υγείας / αναπηρίας

3. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΝΑΙ

Θαλασσαιμικός

Τυφλός

Κωφός

Καρκινοπαθής

Τετραπληγικός

Παραπληγικός

Βαριά Κινητική Αναπηρία

΄Ατομα με Ειδικές Ανάγκες

18


8. Α Λ Λ Ε Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι γονείς ή εγώ λαμβάνουμε δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Σημειώστε

9 όπου ισχύει

1.

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας (στις περιπτώσεις φοιτητών με προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση) [βλ.σελ. 18 ]

2.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα αδέλφια είναι λήπτες της χορηγίας τυφλών από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. [βλ.σελ. 18 ]

3.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα είναι λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος για ακουστική απώλεια από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας . [βλ.σελ. 18 ]

4.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα αδέλφια είναι λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία. [βλ.σελ. 18 ]

5.

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας/ (στις περιπτώσεις εξαρτώμενων αδελφών του φοιτητή με προβλήματα υγείας/αναπηρίας) όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση [βλ.σελ. 18 ]

6.

Βεβαίωση του ύψους σύνταξης ανικανότητας γονέα για εργασία (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη [βλ.σελ. 18 ] (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2010)

7.

Βεβαίωση του ύψους σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60%) προηγούμενου έτους, από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη [βλ.σελ. 18 ] (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2010)

8.

Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το 2010, από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του ετήσιου ποσού λήψης για το 2010) [βλ.σελ. 19 ] (Ισχύει για περιπτώσεις φοιτητών/γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας)

19


9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα για το 2010

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ •

Εισόδημα Πατέρα

Εισόδημα Μητέρας

……………………………………

……………………………………

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ •

Έσοδα από Ενοίκια

………………………………………

Έσοδα από μερίσματα / τόκους

………………………………………

Κέρδος από Επιχείρηση

………………………………………

Επίδομα ανεργίας

………………………………………

Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας για εργασία

………………………………………

Σύνταξη χηρείας / ορφάνιας

………………………………………

Σύνταξη Γήρατος

………………………………………

Δημόσιο Βοήθημα από Γραφείο Ευημερίας

………………………………………

Επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

………………………………………

Εισοδήματα από άλλες πηγές

………………………………………

Διατροφή (στην περίπτωση διαζευγμένων)

………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ* ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

«*ΕΙΣΟΔΗΜΑ» σημαίνει το Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα, δηλαδή πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου ή εισφοράς (εκτός από φοιτητική χορηγία).

20

το επίδομα τέκνου και τη


10. Περιγραφή Ακινήτου (π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι)

Δήμος/Κοινότητα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ 2012* (Βλ.Σημ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ:

*Σημείωση : Να καταχωρηθεί επίσημη εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας που ισχύει για το 2012.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε να

καταχωρηθεί ο υπολογισμός της αξίας για το 2012, όπως εκτιμάται από την οικογένειά του φοιτητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για

εξακρίβωση

της

εκτιμημένης

αξίας

της

ακίνητης

περιουσίας. Εξαιρούνται οι περιουσίες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να υποβληθούν τ’ ακόλουθα : 1.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

των

γονέων

για

το

έτος

2010

(ΕΝΤΥΠΑ Ε.ΠΡ.190Φ/2010) οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος – Υπουργείο Οικονομικών). 2.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

γονέων

για το 2010, οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις

περιπτώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,

που

πρέπει

οι να

γονείς

είναι

υποβάλουν

Εταιρείας για το 2009 ή 2010.

ΜΕΤΟΧΟΙ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Φορολογική

της

(΄Εντυπο που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Εσωτερικών Προσόδων για τα Φορολογικά ΄Ετη 2009 ή 2010).

21

Δήλωση


3.

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – [βλ.σελ.23] , η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να σφραγιστεί στα γραφεία του Πρωτοκολλητή των Επαρχιακών Δικαστηρίων

4.

ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ

ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – [ βλ. σελ. 24-25]

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισυναφθούν τ’ ακόλουθα (όπου εφαρμόζεται): 1.

Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος

γονέα για το 2010,

από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (να αναγράφεται το ποσό αποδοχών για το 2010) 2.

Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας/ επιδόματος ορφάνιας για το 2010 από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (να αναγράφεται το ποσό αποδοχών για το 2010)

3.

Στις περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2011/2012 , θα λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του 2011 με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών

(βεβαιώσεις

αποδοχών

από

το

Τμήμα

Κοινωνικών Ασφαλίσεων , Φορολογικές Βεβαιώσεις κτλ) 4.

Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας γονέων για το 2010 από το Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας (να αναγράφεται το ποσό για το 2010)

5.

Βεβαίωση Επιχορηγήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για το 2010

22


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Α

ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: (α) ............................................................... (β)

............................................................... εκ .......................................................... ορκιζόμεθα και λέγομεν τα ακόλουθα:

1. Δηλούμεν ότι η μόνη ακίνητος περιουσία εγγεγραμμένη επ΄ ονόματί μας είναι η κάτωθι: Δήμος/ Κοινότητα

Περιγραφή Ακινήτου (π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι)

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ 2012* (Βλ.Σημ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ:

2.

3.

Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες για το 2010:

Εισόδημα Πατέρα ………………………….

Εισόδημα Μητέρας ………………………….

Εισοδήματα από άλλες πηγές (όπως π.χ. έσοδα από ενοίκια, μερίσματα/τόκους, συντάξεις, κτλ) για το 2010: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

4. Η παρούσα ένορκος δήλωση γίνεται για σκοπούς χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Ι.Κ.Υ.Κ. 5. Νοείται ότι, η παρούσα ένορκος δήλωση δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο περί υπάρξεως ή μη ακινήτου περιουσίας ή εισοδημάτων επ΄ ονόματι μας, δικαιουμένης της Κυβερνήσεως να προβεί σε έρευνα προς διαπίστωση της αληθείας των παρόντων ισχυρισμών μας. 6. Η παρούσα γίνεται υφ΄ ημών εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς ενόρκου δηλώσεως. Ωρκίσθησαν και υπέγραψαν ΟΙ ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ενώπιον μου σήμερον την .............................................

(α)

......................................

εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω

(β)

......................................

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

23


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Β

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από φοιτητή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με την παρούσα παρέχω στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου και το εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του νόμου, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να περιλαμβάνουν και ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του νόμου, τα οποία με αφορούν και έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν προς το Ι.Κ.Υ.Κ. είτε από εμένα, είτε με τη συνδρομή μου, είτε από άλλη πηγή καθώς και με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης μου με το Ι.Κ.Υ.Κ. Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς: (α) Την εξέταση οποιασδήποτε αίτησής μου για την παροχή προς εμένα οικονομικής ενίσχυσης. (β) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο της παροχής προς εμένα οποιωνδήποτε υπηρεσιών που αναφέρονται στο (α) ανωτέρω. (γ) Τη στατιστική ανάλυση από το Ι.Κ.Υ.Κ. και από οποιοδήποτε άλλο συνεργάτη του Ι.Κ.Υ.Κ. στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. (δ) Την αποστολή σ´ εμένα πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης.

οικονομικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

24


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε μέρος τους, τηρουμένων των προνοιών του νόμου που αφορούν το απόρρητο, θ΄ ανακοινωθούν / μεταδοθούν (ή είναι πιθανό ν΄ ανακοινωθούν / μεταδοθούν) στον Ημερήσιο Τύπο, Ξένες Αρχές / Οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού, Υπουργεία / Υπηρεσίες της ∆ημοκρατίας. Νοείται ότι στην περίπτωση διαβίβασης στο εξωτερικό προσωπικών δεδομένων που με αφορούν, το Ι.Κ.Υ.Κ. θα βεβαιώνεται ότι η χώρα στην οποία αυτά διαβιβάζονται παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και το Ι.Κ.Υ.Κ. θα συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν138 (Ι) / 2002], όπως ισχύει κάθε φορά, που αφορούν διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό. Λαμβάνω γνώση ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 [Ν138 (Ι) / 2002], όπως ισχύει κάθε φορά, το Ι.Κ.Υ.Κ. είναι «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας» - δηλαδή το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν. Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων με την υποβολή αίτησης στο Ι.Κ.Υ.Κ. και την καταβολή σχετικού τιμήματος (€17.08) και ότι τα πιο πάνω δικαιώματα αναφέρονται ρητά στα άρθρα 12, 13 και 14 του προαναφερόμενου νόμου. Όλα όσα περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που το Ι.Κ.Υ.Κ. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να μου δώσει και η υπογραφή από εμένα του παρόντος εγγράφου αποτελεί αναγνώριση και δήλωση εκ μέρους μου ότι το Ι.Κ.Υ.Κ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με έχει ενημερώσει πλήρως για όσα οφείλει να με ενημερώσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του πιο πάνω νόμου. Με εκτίμηση, ................................................ (ονοματεπώνυμο φοιτητή)

........................... (υπογραφή φοιτητή)

Ημερομηνία: ……………………

25


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

Ι-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α:

1.

Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας φοιτητή

2.

Αντίγραφο πιστοποιητικό γέννησης φοιτητή

3.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου / Ιδιωτικής Σχολής φοιτητή

4.

Αντίγραφο

Πιστοποιητικού

Εγγραφής

φοιτητή

από

το

Πανεπιστήμιο για το 2011/2012 5.

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» από το Στρατολογικό Γραφείο (για άρρενες φοιτητές)

6.

Φορολογικές Βεβαίωσεις των γονέων για το έτος 2010

7.

Βεβαιώσεις Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών γονέων για το 2010

8.

Ένορκος Δήλωση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – [βλ.σελ. 23]

9.

Ρητή Συγκατάθεση και Δήλωση Αναγνώριστης Ενημέρωσης από φοιτητή σχετικά με τη συλλογή

και επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – [ βλ. σελ. 24-25]

26


ΙΙ - Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

της Κοινωνικής/Οικογενειακής κατάστασης κτλ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ, που ισχύουν στην περίπτωση του [βλ.σελ. 18-19] 1.

Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως ΟΛΩΝ ΤΩΝ εξαρτώμενων τέκνων.

2.

Αντίγραφα βεβαιώσεων φοίτησης για εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν κατά το 2011/2012.

3.

Αντίγραφα Στρατολογικών βεβαιώσεων για εξαρτώμενα τέκνα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά κατά το 2011/2012.

4.

Πιστοποιητικό θανάτου γονέων.

5.

Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων (στις περιπτώσεις φοιτητών που είναι τέκνα εγκλωβισμένων).

6.

Αντίγραφο διαζυγίου γονέων

7.

Ένορκος Δήλωση ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού) ή δικαστική απόφαση για διατροφή.

8.

Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας/επιδόματος ορφάνιας για το 2010.

9.

Βεβαίωση του ύψους σύνταξης ανικανότητας γονέα (75%) για το 2010.

10.

Βεβαίωση του ύψους σύνταξης αναπηρίας γονέα (60%) για το 2010.

11.

Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το 2010.

12.

Στις περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2011/2012 ,θα λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του 2011 με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών (βεβαιώσεις αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων , Φορολογικές Βεβαιώσεις κτλ)

13.

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας (στις περιπτώσεις φοιτητών με προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση)

14.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα αδέλφια είναι λήπτες της χορηγίας τυφλών.

15.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα είναι λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος για ακουστική απώλεια.

16.

Βεβαίωση ότι ο φοιτητής ή τα εξαρτώμενα αδέλφια είναι λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας.

17.

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας (στις περιπτώσεις εξαρτώμενων αδελφών του φοιτητή με προβλήματα υγείας/αναπηρίας) ή που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους, όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση.

18.

Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το 2010.

19.

Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας γονέων για το 2010.

20.

Βεβαίωση επιχορηγήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

27


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου έναντι του νόμου για ψευδείς δηλώσεις και για απόκρυψη στοιχείων.

Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη

αποτελεί ψευδή δήλωση και είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από τη διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης.

Υπογραφή Φοιτητή ……………………………….. ή Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα ..........………..………………. Ημερομηνία: ..................................... ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΠΙΣΗΜΗ

ΧΡΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΗ ΕΛΛΙΠΗ

28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ