Page 1

Post Code: NW19 EA Address: 94 Camden Road Tel: 00442074289858 Fax: 00442072841607 Email: info@proodeftiki.org.uk

Ο λαόρ πος δεν μαθαίνει από ηα λάθη ηος είναι καηαδικαζμένορ να ςποθέπει Ωο ΓΗ.Κ.Φ.Α. Πξννδεπηηθή εθθξάδνπκε ηε δπζαξέζθεηα θαη ηε ιύπε καο γηα ηα όζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξία ηεο ΔΦΔΚ Η.Β. (21/07/2011). Καηαξράο εθ κέξνπο ηεο ΓΗ.Κ.Φ.Α. Πξννδεπηηθήο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε ζιίςε θαη ηελ νδύλε καο γηα ηελ ηξαγσδία πνπ έπιεμε ηνλ ηόπν καο. Δθθξάδνπκε ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα θαη ηελ ζπκπάζεηα καο ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ θαη ζ’ όινπο ηνπο ηξαπκαηίεο. Γπζηπρώο ζην Γ.Σ. ηεο ΔΦΔΚ Η.Β., γίλακε κάξηπξεο νπηζζνδξνκηθώλ αληηιήςεσλ όζνλ αθνξά ηα εγθιεκαηηθά θαη θαηαζηξνθηθά γεγνλόηα ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηελ ίδηα ώξα πνπ ν Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δερόηαλ αηεθκεξίσηνπο ραξαθηεξηζκνύο. Με ηδηαίηεξε ζιίςε θαη αγαλάθηεζε θαηαδηθάδνπκε ην γεγνλόο πσο νη αθξνδεμηέο παξαηάμεηο ηνπ Μεηώπνπ θαη ηεο Πξσηνπνξίαο θαη δπζηπρώο παξαζύξνληαο ηελ εγεζία ηεο Αλαγέλλεζεο, ζεσξνύλ μεθνκκέλν θαη σώπιζαν ηο δίδςμο έγκλημα ηος ππαξικοπήμαηορ και ηηρ ειζβολήρ ζε δύο ξεσωπιζηά θέμαηα. Τν εληεηαικέλν πξνδνηηθό πξαμηθόπεκα ηεο μελνθίλεηεο Φνύληαο θαη ηεο εδώ εγθάζεηήο ηεο ΔΟΚΑ Β’ είλαη αλακθηζβήηεηα αιιειέλδεην κε ηελ εηζβνιή ηνπ βάξβαξνπ Αηηίια θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηόπνπ καο. Με ιύπε καο παξαηεξήζακε όηη ζηελ θνηλή ηξνπνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ησλ ηξηώλ παξαηάμεσλ, νύηε θαλ αλαθέξζεθε πνίνη εγθιεκάηεζαλ ζην πξαμηθόπεκα θαηά ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δπηπξόζζεηα, ην ΜΔΤΩΠΟ Κ.Φ. είρε ην ζξάζνο λα πξνρσξήζεη κέρξη θαη ζηην εξύμνηζη ηος ολεηήπα ηηρ Κύππος Γπίβα. Ο Γξίβαο είρε μεθάζαξν ξόιν, νξγάλσζε ηελ EOKA B' θαη εμαπόιπζε έλα όξγην ηξνκνθξαηίαο κε δνινθνλίεο δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ, απαγσγέο, αλαηηλάμεηο αζηπλνκηθώλ ζηαζκώλ θιπ. Δίλαη θαηξόο λα αληηιεθζνύλ νξηζκέλνη όηη ν ιαόο πνπ δελ καζαίλεη από ηα ιάζε ηνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα ππνθέξεη. Σπλερίδνπκε λα ανηιπαλεύοςμε με αποθαζιζηικόηηηα κάθε μοπθή εθνικιζμού - ζοβινιζμού, δςναμώνοςμε ηον αγώνα μαρ για μια Κύππο λεύηεπη, δε ζπκβηβαδόκαζηε κε ηελ θαηνρή θαη ηε δηρνηόκεζε θαη δελ μεγξάθνπκε ηε κηζή καο παηξίδα θαη ηα ηξαγηθά γεγνλόηα πνπ καο νδήγεζαλ ζην ζήκεξα. Σε ηνπνζέηεζε ηνπ, ν πξόεδξνο ηνπ ΜΔΤΩΠΟΥ, αλαθέξζεθε πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Πξννδεπηηθήο ιέγνληαο πσο «απηνί πνπ επηκέλνπλ λα βξίδνπλ ηνλ αξρεγό ηεο ΔΟΚΑ, ζηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα, είλαη νη ίδηνη πνπ ζήκεξα ζηεξίδνπλ θαη κέλνπλ πξνζεισκέλνη ζηνλ εζηθό απηνπξγό ηεο δνινθνλίαο ησλ 13 ζην Μαξί». Ωο ΓΗ.Κ.Φ.Α. Πξννδεπηηθή, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα όζα πξνεγήζεθαλ ζην δήηεκα ησλ Μαύξσλ επεηείσλ πξαμηθνπήκαηνο-εηζβνιήο, απνθαζίζακε ηελ απνρώξεζή καο από ηε Σπλεδξία ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνύζακε λα ζπκκεηέρνπκε ζε ζπλεδξίεο πος απαπάδεκηα μεηαηπέπονηαι ζε επεςνηηικέρ επιηποπέρ και εκεί όπος οι μικποπολιηικέρ ζκοπιμόηηηερ και ο ακπαίορ-ηςθλόρ θαναηιζμόρ οπιζμένων πεπιζζεύοςν. Δπζύλεο ζα πξέπεη λα απνδνζνύλ εθεί θαη όπνπ αλήθνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πνηληθήο έξεπλαο. Από ηελ αξρή ζηεξίμακε όηη ε όιε ππόζεζε πξέπεη λα ρεηξηζηεί κε ππεπζπλόηεηα, ζνβαξόηεηα θαη ςπρξαηκία θαη ζα πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί πιήξσο. Με αλεζπρία δηαπηζηώλνπκε όηη γίλνληαη ελέξγεηεο θαη δειώζεηο πνπ ζπεύδνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ην ηξαγηθό γεγνλόο ηεο θνληθήο έθξεμεο θαη ηνλ αλζξώπηλν πόλν πνπ έρεη πξνθαιέζεη, γηα λα πξνσζήζνπλ πνιηηηθνύο ζηόρνπο, αλεμάξηεηα αλ νη ελέξγεηεο ηνπο δπλαηόλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε. Καινύκαζηε όιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ, ζπλαηζζαλόκελνη ηηο επζύλεο καο, λα απνθιηκαθώζνπκε ην ηεηακέλν θιίκα θαη όρη λα ην νμύλνπκε. Απηέο ηηο δύζθνιεο ώξεο πνπ πεξλά ν ηόπνο καο ην πλεύκα ππεπζπλόηεηαο, ν λεθάιηνο δηάινγνο θαη ε ελόηεηα επηβάιινληαη. Η ΓΗ.Κ.Φ.Α. Πξννδεπηηθή ζα πξάμεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα επηθξαηήζεη ε ζύλεζε, ε ελόηεηα θαη ε παηξησηηθή εγξήγνξζε, θαιώληαο όιεο ηηο δεκνθξαηηθέο


δπλάκεηο θαη ηνπο δεκνθξαηηθά ζθεπηόκελνπο ππεξαζπηζηνύλ ηε δεκνθξαηία ζηνλ ηόπν καο.

ζπκθνηηεηέο

θαη

ζπκθνηηήηξηεο

καο

λα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝΕΦΕΚ ΗΒ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝΕΦΕΚ ΗΒ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕΚ ΗΒ