Page 1

΢πκθνηηεηέο/ζπκθνηηήηξηεο,

Η Πξννδεπηηθή Κ.Φ, απεπζύλεη ζεξκό, αγσληζηηθό ραηξεηηζκό ζε όιν ην θνηηεηηθό θίλεκα θαη εύρεηαη ζηνλ θάζε θνηηεηή, θαιή επηηπρία ζηε λέα αθαδεκατθή ρξνληά πνπ μεθηλάεη. Ιδηαίηεξα θαιωζνξίδνπκε ηνπο πξωηνεηείο ζπκθνηηεηέο καο θαη ηνπο επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηε θαηλνύξγηα δσή πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπο. Ζ Πξννδεπηηθή Κίλεζε Φνηηεηώλ έρνληαο ζην επίθεληξν ηεο δξάζεο ην θνηηεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, ηα δηθαηώκαηα θαη ηα αηηήκαηα ηνπ. Γειώλεη δπλακηθά παξώλ ηεο ζηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο αγώλεο ησλ θνηηεηώλ, όπσο άιισζηε πξάηηεη εδώ θαη 39 ρξόληα. ΢ην Επξωπαϊθό Παλεπηζηήκην ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ. είλαη ε κεγαιύηεξε παξάηαμε θαη ε δξάζε ηεο αγθαιηάδεηαη από όινπο ηνπο θνηηεηέο.

Με μαζικό και οργανωμένο αγώνα καταφέραμε: ΔΙΔΑΚΣΡΑ

Μέζα από ηηο δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπιινγέο ππνγξαθώλ, ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνύρνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο θαζεκεξηλέο παξεκβά-

ζεηο καο ην Παλεπηζηήκην ππνρξεώζεθε λα εθαξκόζεη ηελ λνκνζεζία, θαη επαλαθέξεη ηα δίδαθηξα ζε λόκηκα επίπεδα. Ζ ηειηθή δηθαίσζε ηνπ αγώλα καο ήξζε κε ηελ απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηηο 30 Απγνύζηνπ, όπνπ απέξξηςε ηε πξνζθπγή ησλ ηξηώλ ηδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ θαη μεθαζάξηζε πσο ν Υπνπξγόο Παηδείαο έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη πιαθόλ ζηα δίδαθηξα ησλ Ηδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ.

΢ΤΝΕΦΙΖΟΤΜΕ ΓΙΑ

30%

ΜΕΙΩ΢Η !

Η πρόταση μας για τα δίδακτρα: Λακβάλνληαο ππόςε ηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθόηεηεο, ηελ πξσηνθαλή ζε επίπεδα αλεξγία, ηελ θαηαθόξπθε κείσζε κηζζώλ θαη επηδνκάησλ θαη ηνλ ζηξαγγαιηζκό ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπληειείηαη, ζεσξνύκε αδηαλόεην νη θνηηεηέο λα θαινύληαη λα πιεξώζνπλ δίδαθηξα γηα έλα ηεηξαεηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ μεπεξλνύλ ηηο €35000. Αλ ιάβεη θάπνηνο ππ’ όςηλ όηη γηλόηαλ θάζε ρξόλν κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%, ε κείσζε πνπ πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε ζε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 24%. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ θαη ηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθόηεηεο ε κείσζε ηηο ηάμεο ηνπ 30% επί ηωλ πθηζηάκελωλ δηδάθηξωλ απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή πξόηαζε .


Η πρόταση μας είναι υλοποιήσιμη: Τν Παλεπηζηήκην πξνρώξεζε ζε κείσζε ησλ δηδάθηξσλ 30% ζε 4 πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζην πξώην έηνο (Νεπηαγωγηθά, Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε, Γξαθηθέο Σέρλεο, ΢πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο) θαζώο θαη ζε όια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ζ θίλεζε απηή θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε θαη απνηειεί έκπξαθηε απόδεημε όηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Β’ ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΗ

Αθνύ θαηαζέζακε ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε καο ζηε Σύγθιεην, θαηαθέξακε λα δεκηνπξγεζεί εηδηθή επηηξνπή ε νπνία ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο

ΦΔΔΠΑΚ ζα θαηαζέζεη ηελ ηειηθή πξόηαζε, πνπ ζα εμεηαζηεί ζηελ επόκελε ΢ύγθιεην. Οη ελδείμεηο γηα ηε Β΄ Δμεηαζηηθή είλαη πνιύ ζεηηθέο, ηόζν από ηε Σύγθιεην όζν θαη από ηε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

ΔΩΡΕΑΝ ΢ΣΟΛΕ΢ ΢ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ΢

Σηελ ζπλάληεζε πνπ είρε ε Πξννδεπηηθή Κ.Φ. ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε

26 Σεπηεκβξίνπ κε ηελ εγεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο δηαβεβαίσζε όηη ε πξώηε ζηνιή ζηνπο θιάδνπο ηεο Ννζειεπηηθήο, Φπζηθνζεξαπείαο, Γηαηξνθνινγίαο, Αθηηλνδηαγλσζηηθήο θαη Αηζζεηηθήο ζα δνζνύλ ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΡΣΤ ΥΕΕΠΑΚ

Ζ Πξννδεπηηθή ζέινληαο λα δείμεη έκπξαθηα ηε βνήζεηα ηεο πξνο ηνπο θνηηεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαηέζεζε πξόηαζε ζηε Φνηηεηηθή

Έλσζε, γηα ηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο όπνπ όια ηα έζνδα ζα δνζνύλ ζε θνηηεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Σπγθεθξηκέλα κεηά από ελέξγεηεο ηεο ΦΔΔΠΑΚ ζα πξαγκαηνπνηεζεί party ζην club Occhio ηελ Πέκπηε 4/9/2013. Καινύκε ηνπο θνηηεηέο λα ζηεξίμνπλ ηε πξνζπάζεηα ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο.

ΕΝΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Οη θνηηεηέο ζα ζπκπιεξώλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έληππν κε ηα καζήκαηα επηινγήο πνπ επηζπκνύλ λα αλνίμνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο

ρξνληάο. Ζ πξόηαζε καο έρεη εγθξηζεί από όια ηα Σπκβνύιηα ησλ Τκεκάησλ θαη Σρνιώλ, από ηε Σύγθιεην θαη από ηε Γηνίθεζε. Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε έρεη θαηαηεζεί από ηελ Πξννδεπηηθή ζηε ζπλεδξία ηεο ΦΕΕΠΑΚ ηε 1ε Ινπιίνπ ηνπ 2013.

ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Τελ ιεηηνπξγία ηνπ Φνηηεηηθνύ Βηβιηνπσιείνπ, δειαδή νη θνηηεηέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ ηα βηβιία ηνπο, λα ηα δίλνπλ

ζηε Φνηηεηηθή Έλσζε κε πνιύ ρακειόηεξν θόζηνο απ’ όζν ην αγόξαζαλ θαη θάπνηνη άιινη θνηηεηέο λα ην αγνξάδνπλ ζε πνιύ ρακειή ηηκή.


Υοιτητική Ένωση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ζ ΦΔΔΠΑΚ ηδξύζεθε ην 2010 κεηά από δηαξθείο αγώλεο ηεο Πξννδεπηηθήο Κ.Φ. γηα ηελ ύπαξμε ελόο πξαγκαηηθνύ πξωηνβάζκηνπ νξγάλνπ εθπξνζώπεζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τα ηεξάζηηα θνηηεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ νη θνηηεηέο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ, είραλ γελλήζεη ηελ αλάγθε γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΦΔΔΠΑΚ. Παξά ην γεγνλόο όηη ην Παλεπηζηήκην αληηδξνύζε ζηελ ίδξπζε ηεο ΦΔΔΠΑΚ, νη θνηηεηέο κε κπξνζηάξε ηε Πξννδεπηηθή Κ.Φ. πξαγκαηνπνίεζαλ ηδξπηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο Φνηηεηηθήο Έλωζεο ην Φζηλόπσξν ηνπ 2010. Ζ ίδξπζε ηεο ΦΔΔΠΑΚ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηηο κεηέπεηηα θαηαθηήζεηο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Σην θεηηλό Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΦΔΔΠΑΚ ε Πξννδεπηηθή θαηέρεη ηελ απηνδπλακία, θάηη πνπ απνδεηθλύεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλώξηζε πνπ ηπγράλεη ε Πξννδεπηηθή από κηα κεγάιε κάδα θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο ΦΕΕΠΑΚ είλαη ν Μάξηνο Σξηκηζηώηεο (ηειέθσλν 99376746) κπνξείηε λα απνηαζείηε γηα νηηδήπνηε ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο Φνηηεηηθήο καο Έλσζεο

1η Οκτώβρη - 53 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας Ο θππξηαθόο ιαόο ηηκά ηελ 1ε Οθησβξίνπ, Ηκέξα ηεο Κππξηαθήο Αλεμαξηεζίαο. Πνιύρξνλνη, γεκάηνη ζπζίεο, αγώλεο ηνπ ιανύ καο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο αλεμάξηεηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

Ζ αλεμαξηεζία, έζησ θαη θνπηζνπξεκέλε, από ηηο ζπκθσλίεο Επξίρεο – Λνλδίλνπ, ήηαλ κηα κεγάιε θαηάθηεζε ηελ νπνία, έπξεπε λα αμηνπνηήζνπκε σο ιαόο γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ πξνθνπή ηεο ρώξαο καο. Γπζηπρώο νη μέλεο ζπλνκωζίεο θαη επεκβάζεηο, ν εζληθηζκόοζνβηληζκόο θαη ε ππνλνκεπηηθή πξνδνηηθή δξάζε ηεο αθξνδεμηάο έθεξαλ λέα δεηλά θαη θαηλνύξγηεο πεξηπέηεηεο. Απνθνξύθσκα ησλ μέλσλ ζπλσκνζηώλ θαη ηεο πξνδνζίαο ήηαλ ην πξαμηθόπεκα ηεο ρνύληαο θαη ηεο ΔΟΚΑ Β΄ θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή.

Με αθνξκή ηελ εκέξα ηεο Κππξηαθήο αλεμαξηεζίαο, δειώλνπκε όηη ζα ζπλερίζνπκε λα παιεύνπκε γηα λα αλαηξέςνπκε ηα δεδνκέλα ηεο θαηνρήο, λα απειεπζεξώζνπκε θαη λα επαλελώζνπκε ηελ ρώξα θαη ην ιαό καο θαη λα νηθνδνκήζνπκε έλα επηπρηζκέλν θαη αζθαιέο κέιινλ γηα όινπο ηνπο Κππξίνπο, Δ/θύπξηνπο, Τ/θύπξηνπο, Μαξσλίηεο, Αξκέληνπο θαη Λαηίλνπο.

Ο ζηόρνο παξακέλεη ακεηάζεηνο. Παιεύνπκε γηα Λύζε δηθνηλνηηθήο, δηδωληθήο νκνζπνλδίαο κε πνιηηηθή ηζόηεηα όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηα ςεθίζκαηα ηνπ ΟΖΔ. Λύζε ελόο θξάηνπο κε κηα θαη κόλε θπξηαξρία, δηεζλή πξνζσπηθόηεηα θαη ηζαγέλεηα.


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΕΒΔΟΜΑΔΑ΢: ΓΙΑ ΚΡΑΣΗ΢ΕΙ΢: ΚΑΣΕΡΙΝΑ 99974995 ΓΑΛΑΣΕΙΑ 96472907

Σρίτη 1/10: Η απόλυτη φοιτητική Μπουάτ! (προπώληση) 3 ευρώ με ένα ποτό στο τραπεζάκι της Προοδευτικής

Πέμπτη 3/10: ΠΑΡΣΤ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ΢ ΕΝΩ΢Η΢ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ (όλα τα έσοδα θα δοθούν σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες)

Τελικη ανακοινωση 30 9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you