Page 1

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ FREDERICK FREDERICK STUDENT UNION Πξνο: θ. Καδή Θέκα: Πξόηαζε γηα ζπκπιεξωκαηηθή Δμεηαζηηθή πεξίνδν Η Φ.Δ Frederick πξνηείλεη όπωο ιεηηνπξγήζεη ν ζεζκόο ηεο β’ εμεηαζηηθήο ζην Παλεπηζηήκην Frederick θάηη ην νπνίν είλαη πεξηζζόηεξν από επηηαθηηθή αλάγθε. Δίλαη πεπνίζεζε καο όηη ην παλεπηζηήκην πξέπεη λα θηλείηαη κε επίθεληξν ηελ εμππεξέηεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηωλ θνηηεηώλ. Η αλππαξμία κηαο δεύηεξεο επθαηξίαο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ απνηπγράλνπλ ζηελ θαλνληθή πεξίνδν εμεηάζεωλ, δεκηνπξγεί αιπζηδωηά πξνβιήκαηα ηόζν ζην παλεπηζηήκην όζν θαη ζηνπο θνηηεηέο. Πόηε θα διεξάγεηαι η δεύηεπη εξεηαζηική πεπίοδορ: Με βάζε ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην παλεπηζηήκην καο εηζεγνύκαζηε ε Β΄ εμεηαζηηθή πεξίνδνο λα ιακβάλεη ρώξα 1 θνξά ηνλ ρξόλν, θαη πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα ηελ πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ θαη λα αθνξά ην ζύλνιν ηωλ θνηηεηώλ πνπ δελ εμαζθάιηζαλ ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επηηπρίαο πνπ απαηηείην ζηελ θαλνληθή εμεηαζηηθή πεξίνδν. Ποια θα είναι η εξεηαζηέα ύλη; Η εμεηαζηέα ύιε ηεο Β΄ εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ παξακέλεη ε ίδηα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ θαη πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ηελ πεξίνδν 20 - 25 Απγνύζηνπ κε αλάξηεζε από ηελ γξακκαηεία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην δηαδίθηπν (βι. παξάδεηγκα 1) ή ζε άιιν ρώξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ λα κπνξνύλ λα έρνπλ απξόζθνπηε πξόζβαζε νη θνηηεηέο. Ποια θα είναι η ιζσύρ ηηρ Δεύηεπηρ Εξεηαζηικήρ: Η ηζρύο ηεο δεύηεξεο εμεηαζηηθήο ζα είλαη αθξηβώο ή ίδηα πνπ έρεη ε θαλνληθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο. Κάζε θνηηεηήο ζα γλωξίδεη εθ ηωλ πξνηέξωλ ην βαζκό πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ ηειηθή εμέηαζε. Απηό πξέπεη λα γίλεηαη γηα όια ηα καζήκαηα. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε θνηλνπνίεζε ηεο βαζκνινγία ηωλ θνηηεηώλ (ρωξίο ηελ ηειηθή εμέηαζε) πξηλ από θάζε εμεηαζηηθή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν θάζε θνηηεηήο γλωξίδνληαο ην ζπκβόιαην ηνπ θάζε καζήκαηνο ζα κπνξεί λα ππνινγίδεη ην βαζκό πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ εμέηαζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην βαζκό. Σε πεξίπηωζε επηηπρίαο ηνπ θνηηεηή απηόκαηα ζπκπιεξώλνληαη ηα πξνβιεπόκελα “credits”. Ποιοι θοιηηηέρ έσοςν δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηην Β΄ εξεηαζηική: Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ απηόκαηα, κόλν νη θνηηεηέο πνπ δελ εμαζθάιηζαλ ηνλ απαηηνύκελν βαζκό επηηπρίαο ζηελ θαλνληθή πεξίνδν εμεηάζεωλ. Αλ απνηύρεη θαη ζηελ ζπκπιεξωκαηηθή εμεηαζηηθή ηόηε απηόκαηα ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα.


Μαθήμαηα αλςζίδαρ: Αλ έλαο θνηηεηήο απνηύρεη ζε κάζεκα αιπζίδαο, πξνηείλνπκε λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην επόκελν κάζεκα αιπζίδαο. Αλ έλαο θνηηεηήο απνηύρεη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην βαζκό επηηπρίαο ζηελ επαλαιεπηηθή εμέηαζε απηόκαηα ζπάεη ε αιπζίδα ηνπ έηνπο θαη αλαγθάδεηαη λα παξαθαζίζεη ζε παξαθνινύζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο αιπζίδαο πνπ απέηπρε. Παπάδειγμα 1: Αλ έλαο θνηηεηήο παξαθνινπζεί ην κάζεκα ΑΜΑΤ101 θαη δελ εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην βαζκό δηθαηνύηαη λα παξαθνινπζήζεη ην επόκελν εμάκελν ην κάζεκα ΑΜΑΤ111. Απηό ζεκαίλεη όηη απηόκαηα ζπκκεηέρεη ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ κε εμεηαδόκελν κάζεκα ην ΑΜΑΤ101. Αλ ζηελ εμεηαζηηθή ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην βαζκό γηα ην ΑΜΑΤ111 γηα λα δηθαηνύηαη λα ζπλερίζεη ζην ΑΜΑΤ122 πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ γηα ην ΑΜΑΤ101. Αλ απηό δελ γίλεη απηόκαηα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηα καζήκαηα αιπζίδαο θαη επαλαιακβάλεη ην κάζεκα ΑΜΑΤ101. Παπάδειγμα 2: Σε πεξίπηωζε πνπ απνηύρεη θαη ζηα δύν καζήκαηα αιπζίδαο ζηηο θαλνληθέο πεξηόδνπο εμεηαζηηθήο ζπκκεηέρεη ζηελ θαλνληθή εμεηαζηηθή, ζπκκεηέρεη θαη γηα ηα δύν καζήκαηα ζηελ επαλαιεπηηθή πεξίνδν εμεηάζεωλ. Αλ απνηύρεη ζε έλα από ηα δύν ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ζπάεη ε αιπζίδα θαη ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζήζεη μαλά ην κάζεκα ή ηα καζήκαηα πνπ απέηπρε. Οθέλη για ηην πανεπιζηημιακή κοινόηηηα από ηην εθαπμογή ηηρ Β΄ εξεηαζηικήρ: Θα θαηαζηεί ην πξώην παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα ηεο Κύπξνπ πνπ ζα δίλεη ηελ επθαηξία κηαο δεύηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. Θεωξνύκε πωο απηό ζα έρεη ωο ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηω θνηηεηώλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα λα θνηηήζνπλ ζην Frederick. Θα βνεζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα δηεθπεξαηώλεη θαιύηεξα ηα θαζήθνληα ηεο αθνύ ζα πεξηνξίζεη ηα αλνκνηνγελή ειηθηαθά αθξναηήξηα. Θα ζηακαηήζεη ε επηβάξπλζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ θνηηεηώλ αλά ηκήκα θαη ζα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζθνξά ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Γελ ζα δηαηαξάζζεη ην πξόγξακκα ηωλ θνηεηεηώλ. Τν παλεπηζηήκην δελ ζα ζπαηαιά πόξνπο ρωξίο απνηέιεζκα. Θα απμεζεί ε πνηόηεηα ζπνπδώλ θαη ζα θαηαζηήζεη ην Φξέηεξηθ έλα από ηα θηιηθόηεξα πξνο ηνπο θνηηεηέο παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. ηαπηόρξνλα ζα ζπγθαηαιέγεηαη ζε έλα από ηα πνιιά επξωπαϊθά παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα πνπ πηνζεηνύλ ηελ Β΄ εμεηαζηηθή πεξίνδν (βι. Πίλαθα 1).


Παράδειγμα 1 ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΣΑ΢ΣΕΑ ΤΛΗ ΢ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΕΙΟΤ. http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=164


ΠΙΝΑΚΑ΢ 1 ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΣΗ΢ ΑΓΓΛΙΑ΢ ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΦΕΡΟΤΝ Β ΕΞΕΣΑ΢ΣΙΚΗ: ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

University American InterContinental University - London Anglia Ruskin University Anglo European College of Chiropractic Barking College Basingstoke College of Technology Bath Spa University Bournemouth University BPP College Of Professional Studies Bridgwater College Brighton and Sussex Medical School Bristol Filton College Bristol, City of Bristol College British College of Osteopathic Medicine British School of Osteopathy Brooklands College Brunel University Buckinghamshire New University Canterbury Christ Church University Capel Manor College, Enfield, Middlesex Central School of Speech and Drama, University of London Chichester College City of Bath College City University Colchester Institute College of West Anglia Cornwall College Courtauld Institute of Art (University of London) Croydon College Dartington College of Arts (now known as University College Falmouth inc Dartington College of Arts) Duchy College Ealing, Hammersmith and West London College East End Computing and Business College East Surrey College (incorporating Reigate School of Art, Design and Media) European Business School, London European School of Economics Exeter College Farnborough College of Technology Gloucestershire College Goldsmiths, University of London Greenwich School of Management Guildford College of Further and Higher Education Havering College of Further and Higher Education Heythrop College (University of London) Highbury College Holborn College Imperial College London Islamic College for Advanced Studies Kensington College of Business King's College London (University of London) Kingston University London Electronics College London Metropolitan University London School of Commerce London School of Economics and Political Science (University of London) London School of Science and Technology

Region London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London


56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

London South Bank University Medway School of Pharmacy Middlesex University Mountview Academy of Theatre Arts NESCOT, Surrey Newham College of Further Education Northbrook College Sussex Norwich City College of Further and Higher Education (an Associate College of UEA) Norwich University College Of The Arts (Was The Norwich School of Art and Design) Oxford & Cherwell Valley College Oxford Brookes University Oxford University Peninsula College of Medicine & Dentistry Peterborough Regional College Plymouth College of Art and Design Queen Mary, University of London Ravensbourne College of Design and Communication Regents Business School London Richmond, The American International University in London Roehampton University Rose Bruford College Royal Academy of Dance Royal Agricultural College Royal Holloway, University of London Royal Veterinary College (University of London) Ruskin College Oxford SAE Institute School of Oriental and African Studies (University of London) Somerset College of Arts and Technology South Devon College South Downs College South East Essex College Southampton Solent University Southwark College Sparsholt College Hampshire St George's, University of London St Mary's University College, Twickenham Stephenson College Coalville Swindon College The Arts Institute at Bournemouth The College of Agriculture, Food and Rural Enterprise The London College, UCK The School of Pharmacy (University of London) The University of Buckingham The University of Essex The University of Kent The University of Reading Totton College Truro and Penwith College (Formerly Truro College) UCP Marjon - University College Plymouth St Mark & St John UCP Marjon - University College Plymouth St Mark & St John (formerly Marjon) University Campus Suffolk University College London (University of London) University for the Creative Arts (Formerly University College for the Creative Arts) University of Bath University of Bedfordshire University of Brighton University of Bristol University of Cambridge University of Chichester University of East Anglia

London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London


117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

University of East London University of Exeter University of Greenwich University of Hertfordshire University of London Institute in Paris University of Plymouth University of Portsmouth University of Southampton University of Surrey University of Sussex University of the Arts London University of the West of England, Bristol University of Westminster University of Winchester University of Worcester Uxbridge College West Herts College, Watford Associate College of University of Hertfordshire West Thames College Westminster Kingsway College Wiltshire College Wiltshire College Salisbury (Was Salisbury College) Writtle College Aberystwyth University Aston University, Birmingham Birmingham City University Birmingham City University (was University of Central England in Birmingham) Bishop Grosseteste University College Lincoln Cardiff University Chesterfield College City College Coventry City College, Birmingham Cliff College Coleg Llandrillo Cymru Coleg Menai Coleg Sir Gar / Carmarthenshire College Coventry University De Montfort University Dudley College of Technology Harper Adams University College Hereford College of Arts Keele University Leicester College Lincoln College Loughborough College Loughborough University Matthew Boulton College of Further and Higher Education Neath Port Talbot College New College Stamford New College Telford Newman University College, Birmingham North East Worcestershire College North Warwickshire and Hinckley College Pembrokeshire College (Accredited College of University of Glamorgan) Royal Welsh College of Music and Drama (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru) Sandwell College Shrewsbury College of Arts and Technology Solihull College South Leicestershire College Staffordshire University Staffordshire University Regional Federation Stourbridge College

London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London


178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Stratford upon Avon College Swansea College Swansea Metropolitan University Swansea University The University of Birmingham The University of Gloucestershire The University of Wales, Lampeter The University of Warwick Trinity College Carmarthen University College Birmingham University of Derby University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd University of Leicester University of Lincoln University of Northampton University of Wales Institute, Cardiff University of Wales, Newport University of Wolverhampton Walsall College Warwickshire College Welsh College of Horticulture Worcester College of Technology Ystrad Mynach College ALRA (The Academy of Live and Recorded Arts)

London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London London

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Β' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ FREDERICK  

Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ