Page 1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση

Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά Μόρια µόρια απόστασης ……………….. ……………………

Αρ. Αίτησης: ………………………. Όν. Παρ.: ………………………….

Συνολικά: …………………

Ηµερ. Παραλαβής: ……/……/2011

ΑΙΤΗΣΗ για το πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας Τα παρακάτω στοιχεία είναι εµπιστευτικά και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης.

AITHΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/9/2011 – 27/10/2011

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΗ 1. Επώνυµο: ……………………….………………………..

2. Όνοµα: ……………………….………………………………

3. Αρ. πολιτικής ταυτότητας: ……………….....................

4. Αρ. Φοιτ. Ταυτ. Πανεπιστηµίου: …………….....................

5. Άγαµος

6. Ηµερ. Γέννησης: .....……… / .....…….. / .....……………….

Έγγαµος

7. ∆ιεύθυνση µόνιµης διαµονής οικογένειας αιτητή: Οδός: ……………………………………………..……….……….…… Αρ.: ……...….…… Τ.Κ. ……….…...... Πόλη/Χωριό: ……………………………..………….…..……… Επαρχία: ……….………………….….……… 8. Στοιχεία Επικοινωνίας αιτητή: Τηλέφωνο (σταθερό) ……………………..…….………..… (κινητό) …………….……….…..……...………. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: …………………………………………..……….……….…………………………….. 9. ∆ιεύθυνση Προσωρινής ∆ιαµονής (σε περίπτωση που ο φοιτητής κατάγεται από άλλη πόλη/ χώρα και ενοικιάζει διαµέρισµα) …………………………………………………………………………………………………...……………………. ………………………………………………………………………………………………….....................................

10. Πρόγραµµα Σπουδών: …………………………………………… 11.Έτος σπουδών1 (βάλτε αριθµό, π.χ 1ο, 2ο, 3ο , … ):

Πρωτοετείς φοιτητές θεωρούνται µόνοι οι νεοεισερχόµενοι φοιτητές που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο Πανεπιστήµιο είτε κατά το εαρινό, είτε κατά το καλοκαιρινό, είτε κατά το χειµερινό εξάµηνο του 2011. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εγγραφεί στο Πανεπιστήµιο µε µετεγγραφή, θα θεωρείται πρωτοετής µόνο εάν έχει µεταφέρει 45 ΕCTS ή 25 Credits και κάτω. Καθορίζεται ως µέγιστο όριο ακαδηµαϊκών ετών για την παραχώρηση επιδοµάτων η κανονική διάρκεια σπουδών, συν ένα έτος. Είναι δυνατόν να παραταθεί µέχρι και δύο (2) έτη από την κανονική διάρκεια σπουδών για σοβαρούς λόγους υγείας.

*1

1


Β. *2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ 1. *3 Σύνθεση Οικογένειας Αιτητή *4 Αριθµός εξαρτώµενων ατόµων (να συµπεριληφθεί και ο αιτητής).

Α/Α

Όνοµα

Αριθµός Πολιτικής Ταυτότητας

Συγγένεια

Ηλικία

Επάγγελµα

Ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα από εργασία €

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα οικογένειας: 2. *5 Εισόδηµα από άλλες πηγές Πηγή Εισοδήµατος *5

Α/Α 1.

Έσοδα από Ενοίκια

2.

Επίδοµα τέκνου

3.

Επίδοµα ανεργίας

4.

Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας για εργασία

5.

Σύνταξη χηρείας

6. 7. 8. 9.

Σύνταξη Γήρατος

Ετήσιο Ποσό €

∆ηµόσιο Βοήθηµα από Γραφείο Ευηµερίας Οικονοµικό Βοήθηµα από άλλο φορέα ή οργάνωση Επιδοτήσεις/ Επιχορηγήσεις/ Χορηγίες από Οργανισµούς

Συνολικό ετήσιο εισόδηµα από άλλες πηγές:

*2 Να προσκοµίζεται και για τους δύο γονείς και για τον αιτητή (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες, αιτητές και αιτήτριες) Φορολογική Βεβαίωση προηγούµενου έτους (2010) από Φόρο Εισοδήµατος, καθώς επίσης Πιστοποιητικό Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών, είτε εργάζονται είτε όχι. *3 Η σύνθεση της οικογένειας αναφέρεται σε όλα τα εξαρτώµενα άτοµα και θα πρέπει να προσκοµίζονται Πιστοποιητικά Γεννήσεως όλων των εξαρτωµένων τέκνων της οικογένειας, Βεβαιώσεις Φοίτησης για τα αδέρφια που σπουδάζουν και Στρατολογική Βεβαίωση για τα αδέρφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. *4 Εξαρτώµενα άτοµα λογίζονται οι γονείς, ο αιτητής και άλλα άγαµα τέκνα µη εργαζόµενα, τα οποία διαµένουν µε την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Τα αδέρφια φοιτητές του αιτητή, θα υπολογίζονται ως εξαρτώµενα µέλη, εάν δεν έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια σπουδών + 2 έτη. Για αδέρφια φοιτητές, από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες, οι οποίοι δηλώνονται ως εξαρτώµενοι, απαραίτητα πρέπει να προσκοµίζονται φορολογικές βεβαιώσεις, καθώς επίσης πιστοποιητικά ασφαλιστέων αποδοχών. Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαµος, ως εξαρτώµενα άτοµα λογίζονται ο αιτητής, ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώµενα τέκνα. *5 Απαραίτητα, πρέπει να προσκοµίζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικές βεβαιώσεις του προηγούµενου έτους (2010) στα οποία να παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο (όχι µηνιαίο) ποσό κάθε εισοδήµατος της οικογένειας (πχ µισθοί, επιδόµατα, χορηγίες, επιδοτήσεις, συντάξεις, κτλ). Όπου προκύπτει ανάγκη θα ζητείται η υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή/και βεβαιώσεων. 2


ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εισόδηµα 1 Εισόδηµα 2 Συνολικό εισόδηµα 1+2 Αριθµός εξαρτώµενων µελών

Κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα ΜΟΡΙΑ για οικονοµική κατάσταση οικογένειας αιτητή

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στην περίπτωσή σας:

Σηµειώστε Άλλες Πληροφορίες

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

√ 1. Ο αιτητής είναι *6: α. ορφανός από τον ένα γονέα

---------------

--------------

β. ορφανός από τους δύο γονείς

---------------

--------------

γ. τέκνο αγνοουµένου / πεσόντος

---------------

--------------

2. Οι γονείς είναι διαζευγµένοι *7

---------------

--------------

3. Οι γονείς ή ο αιτητής λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα από το Γραφείο Ευηµερίας

---------------

-------------

4. *8 Ο αιτητής ανήκει σε προσφυγική Οικογένεια

---------------

-------------

5. Ο αιτητής ανήκει σε εγκλωβισµένη Οικογένεια

---------------

-------------

Σε περιπτώσεις παιδιών που είναι ορφανά πρέπει να προσκοµίζεται και βεβαίωση λήψης επιδόµατος ορφάνιας ή/ και σύνταξή χηρείας, όπου να αναφέρεται το συνολικό ποσό για το 2010. *7 Σε περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων πρέπει να προσκοµίζεται, πέραν του διαζυγίου, και βεβαίωση λήψης επιδόµατος µονογονεϊκής οικογένειας από το Γραφείο Ευηµερίας, όπου να αναφέρεται το συνολικό ποσό για το 2010. *8 Για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αίτησης προσφυγική οικογένεια θεωρείται η οικογένεια της οποίας ο πατέρας ή η µητέρα είναι πρόσφυγας. *6

3


Σηµειώστε Άλλες Πληροφορίες

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

√ 6. *9 Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή αναπηρία η οποία αποδεδειγµένα επηρεάζει την ικανότητα για εργασία α. ένας γονέας

---------------

------------

---------------

------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Τετραπληγικός

-----------------

-----------------

Παραπληγικός

-----------------

-----------------

Κινησιακά προβλήµατα

-----------------

-----------------

β. δύο γονείς

7. Ο αιτητής πάσχει αποδεδειγµένα από σοβαρό πρόβληµα υγείας

Θαλασσαιµικός Τυφλός Κωφός ∆ιαβητικός Καρκινοπαθής Καρδιοπαθής

ή σοβαρή αναπηρία

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆. ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟ ΕΙ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Παρακαλώ δηλώστε το είδος της οικονοµικής ενίσχυσης που επιθυµείτε κατά σειρά προτίµησης, µε αύξων αριθµό από το 1 ως το 4, µε τον αριθµό 1 να έχει τη µεγαλύτερη προτεραιότητα (µπορείτε να σηµειώσετε 4 προτιµήσεις µόνο εάν είστε πρωτοετής φοιτητής).

ΕΙ∆ΟΣ

Σηµειώστε ( 1, 2, 3, 4)

• Στέγαση*10 • Σίτιση*11 • Αγορά πανεπιστηµιακών βιβλίων • Αγορά ή αναβάθµιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (µόνο για πρωτοετείς φοιτητές)

*9 Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για εργασία θα πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας για εργασία (µε ποσοστό τουλάχιστον 75%) ή σύνταξη αναπηρίας (µε ποσοστό τουλάχιστον 60%) από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. *10 Προτίµηση για στέγαση δεν µπορούν να δηλώσουν όσοι είναι λήπτες του επιδόµατος ενοικίου από το Υπουργείο Εσωτερικών (Υπηρεσία Μερίµνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων), λόγω της προσφυγικής τους ιδιότητας. *11 Προτίµηση για σίτιση δεν µπορούν να δηλώσουν οι Ελλαδίτες φοιτητές που φοιτούν στα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια, αφού ήδη λαµβάνουν κουπόνια σίτισης ή υποτροφία. 4


Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ (Να συµπληρωθεί από τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αρχής, π.χ. τον Κοινοτάρχη, µόνο για τους αιτητές του επιδόµατος στέγασης*12). ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ Βεβαιώνεται ότι ο αιτητής ……………………………………………………..………………………... ∆ιαµένει στη διεύθυνση: Οδός:…………………………………………….. Αρ.:…...….………..… Πόλη/Χωριό…………………….…..…………..…..…. Επαρχία ……………....…………….…..…. και ο χώρος διαµονής του απέχει ……………. χλµ από την πόλη της Λευκωσίας. Ονοµατεπώνυµο Κοινοτάρχη ………………………..…………………………………………………. Υπογραφή Κοινοτάρχη ………………….……………..… Ηµεροµηνία: …….... / ….…… / 2011

Σφραγίδα Τοπικής Αρχής Σηµειώσεις: 1. Βεβαίωση χωρίς τον ακριβή αριθµό χιλιοµέτρων δε θα γίνεται αποδεκτή. 2. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα επιβεβαίωσης και διαφοροποίησης, όπου χρειαστεί, του αριθµού χλµ, σύµφωνα µε το σχετικό οδηγό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 3. Η βεβαίωση θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της Τοπικής Αρχής.

*12 Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, για την εξασφάλιση του επιδόµατος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να προσκοµίζουν το ενοικιαστήριο συµβόλαιο του διαµερίσµατος/ δωµατίου που ενοικιάζουν για την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011-2012 χαρτοσηµασµένο στον ΄Εφορο Χαρτοσήµων και αποδείξεις πληρωµής ενοικίου ή/ και λογαριασµού ρεύµατος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνοµα του δικαιούχου.

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Στ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αιτητή) ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Γνωρίζω ότι κάθε πρόσωπο που κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήµατος και δύναται να ληφθούν όλα τα νόµιµα µέτρα ή/και διώξεις εναντίον του. Τυχόν απόκρυψη ή/και µη προσκόµιση εκ µέρους µου οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά µε την αίτηση, συνεπάγεται αυτόµατο αποκλεισµό µου ή διακοπή της παραχώρησης των επιδοµάτων µε υποχρέωση να επιστρέψω το ποσό που µου έχει εξασφαλιστεί µε ψευδείς δηλώσεις. ………………………………………………

…….………………………………………

Ηµεροµηνία

Υπογραφή αιτητή

5


Ζ. ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 1. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων όπως, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο, χωρίς κοινοποίηση σε µένα, βεβαιώσεις σχετικά µε το ύψος των εισοδηµάτων της οικογένειάς µου, όπως έχουν δηλωθεί στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για το έτος 2010. 2. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο, χωρίς κοινοποίηση σε µένα, τις πραγµατικές αποδοχές µου, όπως έχουν δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2010. 3. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο, χωρίς κοινοποίηση σε εµένα, το συνολικό ποσό που έλαβα ως Επίδοµα Τέκνου για το έτος 2010. 4. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Μερίµνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο, χωρίς κοινοποίηση σε µένα, βεβαίωση επιδόµατος ενοικίου που λαµβάνω ως πρόσφυγας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012. 5. Εξουσιοδοτώ τη ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, σε περίπτωση που της ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήµιο, χωρίς κοινοποίηση σε εµένα, το συνολικό ποσό που έλαβα ως ∆ηµόσιο Βοήθηµα για το έτος 2010. Ηµεροµηνία: ….. /………/2011 ………………………... Υπογραφή αιτήτριας/ή

………………………………… Υπογραφή πατέρα αιτήτριας/ή

…………………………………… Υπογραφή µητέρας αιτήτριας/ή

Η. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή µου, όπως τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εµένα τον ίδιο/την ιδία, να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν αντικείµενο νόµιµης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Πανεπιστήµιο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής µου για παροχή προς εµένα των Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Πρόνοιας για την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011-2012. 2. Έχω ενηµερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι το αρµόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού . Τα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Πανεπιστήµιο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µπορούν να ανακοινώνονται/ µεταδίδονται µεταξύ των εµπλεκόµενων κυβερνητικών υπηρεσιών. 3.Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων θα γίνεται µε ασφάλεια και εχεµύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία µπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Υπηρεσία Σπουδών και ΦοιτητικήςΜέριµνας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού). 4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης µου, σχετικά µε την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά µε την διεξαγωγή της επικοινωνίας µε ορισµένο µέσο, έχω το δικαίωµα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας. Ηµεροµηνία: ….. /…../2011 …………………………... Υπογραφή αιτήτριας/ή

*

∆ε θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσµη υποβολή οποιωνδήποτε δικαιολογητικών/βεβαιώσεων κτλ, η οποία αφορά σε παράλειψη του αιτητή. Σε καµιά περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις µετά την ανακοίνωση των δικαιούχων.

* Για τη συµπλήρωση της αίτησης και για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα Κριτήρια-Οδηγίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), όπου περιλαµβάνουν αναλυτικά τις πληροφορίες για την προσκόµιση των πιστοποιητικών και περιγράφουν λεπτοµερώς την όλη διαδικασία του Πακέτου Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. *

Για δική σας εξυπηρέτηση χρησιµοποιήστε τον πίνακα στην επόµενη σελίδα, ώστε µέσα από αυτοέλεγχο να βεβαιωθείτε ότι θα προσκοµίσετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. Τα πιστοποιητικά µε Α/Α από το 1 µέχρι το 5 είναι απαραίτητα για όλους. Αιτήσεις µε ελλιπή στοιχεία δε θα γίνονται αποδεκτές. 6


Θ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Παρακαλώ όπως επισυνάψετε φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας. Σηµειώστε Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ √

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.

Φορολογική Βεβαίωση του φορολογικού έτους 2010 για τους δύο γονείς και για τον αιτητή και αδέρφια (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες,), είτε εργάζονται είτε όχι,

από το Φόρο Εισοδήµατος 2. 3. 4. 5.

Πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για το 2010 για τους δύο γονείς και για τον αιτητή και αδέρφια (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες,), είτε εργάζονται είτε όχι, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωµένων τέκνων της οικογένειας από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Βεβαιώσεις φοίτησης από Πανεπιστήµια για τα αδέρφια που σπουδάζουν, όπου θα πρέπει να αναφέρεται το έτος εισδοχής. Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6. 7.

Βεβαίωση διεύθυνσης µόνιµης διαµονής από την τοπική αρχή (σηµείο Ε στην αίτηση). Για αιτητές επιδόµατος στέγασης µόνο. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2010 µε σφραγίδα του Φόρου εισοδήµατος. Ισχύει για αυτοεργοδοτούµενους µόνο.

8.

Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (µε ποσοστό τουλάχιστον 60%) προηγούµενου έτους, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το

9.

Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (µε ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το 2010, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να

ποσό των αποδοχών για το 2010).

αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2010).

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το 2010, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2010) Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το 2010, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2010) Βεβαίωση λήψης δηµόσιου βοηθήµατος για το 2010, από το Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας (να επισυνάπτεται απόκοµµα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το 2010). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα ή επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας

Πιστοποιητικό θανάτου γονέα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών που είναι ορφανοί.

Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων (στις περιπτώσεις αιτητών που είναι τέκνα αγνοουµένων/πεσόντων). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών που είναι τέκνα αγνοουµένων ή πεσόντων.

Πιστοποιητικό ∆ιάλυσης Γάµου. Ισχύει για περιπτώσεις διαζευγµένων γονιών.

Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας. Ισχύει για εκτοπισµένες οικογένειες.

Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεµάτων (στις περιπτώσεις αιτητών που είναι τέκνα εγκλωβισµένων).

Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/ αναπηρίας αιτητή (για περιπτώσεις µε σοβαρά προβλήµατα υγείας/ αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/ και βεβαιώσεις [επιχορηγήσεις/ επιδοτήσεις από Οργανισµούς (όπως πχ ο 19.

Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών, Επιδόµατα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ), έρευνα κτηµατολογίου, λογαριασµοί σε τράπεζες, ελεγµένοι λογαριασµοί προηγούµενου έτους ή βεβαίωση ελεγκτή για πόσο αναλήψεων από ιδιοκτήτη και µερίσµατος που έλαβε (αναφορά στα συνολικό ετήσιο ποσό για το 2010)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το επίδοµα τέκνου δε χρειάζεται να προσκοµιστούν οποιαδήποτε πιστοποιητικά από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων. Το Πανεπιστήµιο θα ζητήσει κατευθείαν από το Υπουργείο Οικονοµικών να επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση.

7

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραχωρείται το πακέττο κρατικής μέριμνας.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραχωρείται το πακέττο κρατικής μέριμνας.