Page 1

FIHRD - Chira Academy

ปี ที่ 1 x ฉบับที่ 33

ReviewsWeekly

3-9 พฤศจิกายน 2555

ขอบคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ ม.ร.ว.ปรีดย ิ าธร เทวกุล ทีม่ า : คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ” หน้า 5 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอชื่นชมในบทบาททางวิชาการที่ได้จัดงาน ประจาปี โดยเชิญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล มาแสดงความคิดเห็นและกล้าหาญที่วิจารณ์รัฐบาลชุดคุณยิ่งลักษณ์อย่างมีเหตุมีผล น่ารับฟังโดยเฉพาะได้เน้น 2 เรื่อง รัฐบาลชุดนี้ขาดวินัยการเงินอย่างหนัก เน้นนโยบายประชานิยมอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่มองว่าอนาคต การคลังของประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และที่สาคัญที่สุดก็คือ ได้เตือนสติรัฐบาลว่า นโยบายจานาข้าวเป็นนโยบายที่อันตรายต่อการก่อหนี้สาธารณะ ในระยะยาวอย่างแน่นอน ปัจจุบันหนี้สาธารณะเพิ่มจากยุคคุณอภิสิทธิ์ซึ่งมี 40% ของ GDP ขึ้นมาเป็น 45% ในขณะที่มีเสียงคัดค้านจากนักวิชาการทุกๆ สานัก TDRI, NIDA แต่รัฐบาลก็เดินหน้านโยบายโดยไม่คานึงถึงปัญหา ระยะยาวของประเทศ จึงขอให้ผู้อ่านช่วยกันดูแลประเทศระยะยาวให้ได้ เพราะปัญหาความเสี่ยงไม่มีวินัยการคลัง ของประเทศจะมีมากขึ้นและอาจจะไปสู่ความหายนะได้

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

1


ปัญหาอีกเรื่องหนึ่ งซึ่งจะมาแรงในปี นี้ คือ ภาวะภัยแล้ งในการเพาะปลู กปีใหม่ เพราะรัฐ บาลชุดนี้เน้น นโยบายเฉพาะหน้า ในการป้ อ งกั น น้ าท่ ว มโดยไม่ ดู ถึ ง ผลกระทบด้ า นภาวะภั ย แล้ ง เลยซึ่ ง ปั จ จุ บั น ภั ย แล้ ง ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อย่างรุนแรงในทุกภาค ผมได้ ท ราบมาจากแหล่ ง ข่ า วของกรมชลประทานว่ า ปี นี้ ภั ย แล้ ง จะกระทบการเพาะปลู ก อย่ า งหนั ก เพราะนโยบายการแก้ปัญหาน้าท่วมส่งผลกระทบต่อภัยแล้งอย่างมหาศาล และเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อความ เป็นอยู่ของคนจนหรือเกษตรกรมากกว่าปัญหาน้าท่วมเสียอีกที่กระทบคนในเมืองมากกว่าจึงขอให้ผู้อ่านจับตาปัญหา ภัยแล้งปีนี้ให้ดี ส่ ว นอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น สดๆ ร้ อ นๆ ก็ คื อ ความพยายามของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สุกาพล สุวรรณทัต ในการที่จะล้างแค้นคุณอภิสิทธิ์ โดยการถอดยศของคุณอภิสิทธิ์เพราะเรื่องหนีทหาร และวิธีการทาก็รีบร้อนผิดสังเกตไม่ให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์ได้ชี้แจง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายของรัฐบาลชุดนี้อย่างมากผม ขอให้กาลังใจคุณอภิสิทธิ์ และหวังว่าท่านผู้อ่านจะสนับสนุน ให้กาลังใจคุณอภิสิทธิ์เช่นกัน วิธีการเล่นการเมืองสกปรกแบบนี้ เป็นวิธีการที่ลดแรงกดดันในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนั้น ยังมีการขัดแย้งทางการเมืองเรื่องที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครได้รับการ จัดสรรงบประมาณที่พอเพียงสาหรับสร้างสนามแข่งฟุตซอลโลก จน FIFA ไม่อนุมัติให้จัด ซึ่งเป็นการเล่นการเมือง เพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นๆ การเป็ นรัฐบาลต้องมองผลประโยชน์ส่ วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นผลงานของพรรคฝ่ายค้านก็ต้อง ขัดขวางทุกๆ เรื่องรัฐบาลต้องดูแลความต่อเนื่องของนโยบายที่ผ่านมาด้วย อะไรที่เป็นนโยบายเดิมที่ดีก็ควรจะสาน ต่อ ผมจึงอยากให้กาลังใจ ท่านผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และอยากให้ท่านผู้อ่านใช้เหตุผล วิเคราะห์ ข่ า วสุ ด ท้ า ยที่ ส าคั ญ มากๆ ก็ คื อ เรื่ อ งการกุ ข่ า วลอบสั ง หารคุ ณ ทั ก ษิ ณ ที่ พ ม่ า และในที่ สุ ด คุ ณ ทั ก ษิ ณ ก็ไม่เดินทางมาที่ท่าขี้เหล็ก ชายแดนพม่าแล้ว ซึ่งดูจากความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาโดยไม่คิดว่าคนไทย ส่วนมากจะจับโกหกได้ และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ Wall Street ก็ย้าแล้วว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ อย่างใด และน่ าเศร้ าที่สุด ก็คือ ระดับ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ งชาติ (สมช.) (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุ ต ร) ออกมาเห็นด้วยกับข่าวดังกล่าวโดยเปลี่ยนใจภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง โดยไม่ได้วิเคราะห์ข่าวอย่างมืออาชีพ จึงถูกคุณ ถวิล เปลี่ ย นศรี ที่ป รึ กษานายกรั ฐ มนตรี ฝ่ ายข้าราชการประจา อดีตเลขาธิการ สมช. แนะนาให้ล าออกไปเล่ น การเมือง ไม่ใช่เป็นข้าราชการประจา แต่ทาหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเฉพาะคุณทักษิณ สุดท้าย เรื่องการเลือกตั้งในอเมริกา ผลออกมาว่าโอบามาได้ประมาณ 50 และรอมนีย์ได้ประมาณ 47 ซึ่งห่างกันไม่มากนัก แต่เมื่อดูคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งที่ได้ โดยวัดจากรัฐต่างๆ ปรากฏว่าโอบามาชนะหมด เช่น Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

2


- Ohio - Virginia - Wisconsin - Colorado - และสุดท้ายที่ Florida โอบามาก็ยังนาอยู่ มีเหตุผ ลมากมาย แต่ผ มคิดว่าเหตุผ ลที่ส าคัญที่สุ ด คือ โอบามาใช้นโยบายบริห ารมูล ค่าเพิ่มจากความ หลากหลาย (Value diversity) ได้ดีกว่ารอมนีย์ กล่าวคือ สังคมอเมริกาโครงสร้างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปี 2012 ซึ่งได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก - เดิมจะเป็นผิวขาว และมีแนวคิดคล้ายๆ กัน คือ เห็นอเมริกายิ่งใหญ่ ต้องใช้ระบบตลาดนา แต่ปัจจุบัน ประเทศอเมริกาเปลี่ย นไปมาก มีความหลากหลาย(Diversity) มากมาย เช่น คนที่เข้าเมืองมาอยู่ในอเมริกา เป็นคนเม็กซิโกเชื้อสายสเปนอยู่มากมาย โดยเฉพาะจากประเทศในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ปัจจุบันมีสิทธิ เลือกตั้งเป็นจานวนมาก - มีคนเอเชียอาศัยอยู่มากขึ้น ขนาดมีคนไทย คือ คุณลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ได้รับเลือกเป็นสส.รัฐอิลลินอยส์ เป็นผู้หญิงเชื้อสายไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเข้ารัฐสภาสหรัฐ - ผู้หญิงก็มองการเมืองแตกต่างกับผู้ชาย - คนผิวดาก็ยังมีความคิดแตกต่างกับคนผิวขาว - และสุดท้าย คนอายุน้อยๆที่เลือกตั้งครั้งแรก ก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนคนที่มีอายุมากกว่า กลุ่มเหล่านี้ คุณรอมนีย์ยังจับแนวไม่ได้ คิดว่าการเลือกตั้งในอเมริกาคงเป็นกลุ่มเดิม จึงเน้นเรื่องเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาการว่างงานก็คงพอ แต่ปรากฏว่าไม่พอ เพราะคุณรอมนีย์มีฐานเสียงที่แคบแต่แน่น ไม่ได้ขยายฐานเสียง ที่มาจากความหลากหลายตามที่ผมได้กล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในขณะที่คุณโอบามาใช้ประโยชน์เต็มที่จากความ หลากหลาย ดังนั้น 3V ของผมตัวสุดท้าย คือ Value Diversity ซึ่งช่วยคุณโอบามาได้มาก และไปสู่ชัยชนะในที่สุด บทเรียนครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าการเมืองในประเทศไทยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกัน ต้องขยายฐานเสียงให้ กว้างขึ้น เพิ่ม Value diversity มองไปที่กลุ่มต่างๆ ให้ครบโดยเฉพาะการเพิ่มฐานเสียงในภาคอีสานและภาคเหนือ มิฉะนั้นการเลือกตัง้ ครั้งหน้าก็ต้องแพ้อยู่ดี!! ศ.ดร.จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพฒ ั นาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างประเทศ dr.chira@hotmail.com www.gotoknow.org/blog/chiraacademy

แฟกซ์ 0-2273-0181 Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

3


ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดอาวุธทางปั ญญา กับ Chira Academy’s Medias  ติดตามชมรายการโทรทัศน์ คิดเป็ น..ก้ าวเป็ น.. กับ ดร.จีระ ทางเจริญเคเบิล้ ช่ อง 8 ออกอากาศทุกวันศุกร์ และวันอังคารเวลา 12.00-12.30 น. วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน และ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตอน Knowledge camping เยาวชนคนดี ตอนที่ 2 สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้ อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Hard Talk.. Thailand ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่คลืน่ เนชัน่ 90.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Human Talk ทุกเช้ าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลืน่ 96.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร่ วมสร้ างสรรค์ รายการอย่ างดีย่งิ เสมอมา

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

4


‘เป็ นข่าว..

รายสัปดาห ์ ’ โดย..กองโจรทางปั ญญา

วัสดีค่ะท่านสมาชิก FIHRD – Chira Academy Reviews Weekly ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้รับเลือกตั้งกลับมาดารงตาแหน่งสมัยที่สอง เอาชนะ คู่แข่ง คือมิตต์ รอมนีย์ ไปอย่างขาดลอย สาหรับข่าวการเมืองในประเทศต้องงจับตาการยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย ทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจนายกรั ฐ มนตรี และ รั ฐ มนตรี เ ป็ น รายบุ ค คลรายชื่ อ รั ฐ มนตรี ที่ ถู ก ยื่ น ญั ต ติ ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี , ร.ต.อ.เฉลิ ม อยู่ บ ารุ ง รองนายกรั ฐ มนตรี , พล.อ.อ.สุกาพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) กลาโหม และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม สาหรับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่จะเป็นผู้อภิปราย มีประมาณ 10-20 คน ส่วนรายละเอียดการอภิปรายนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้สาหรับกรอบเวลาการอภิปราย เบื้องต้นมีการกาหนดให้อภิปราย วันที่ 25-26 พ.ย. และลงมติ ในวันที่ วันที่ 27 พ.ย. ทั้งนี้ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องยื่นภายในสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาตั้ง แต่ วันที่ 1 ส.ค.-28 พ.ย.55

5 พฤศจิกายน 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจาก สถาบั น พั ฒ นาครู ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ต า บ ล ไ ร่ ขิ ง อ า เ ภ อ ส า ม พ ร า น จังหวัดนครปฐม ให้บรรยายเรื่องภาวะผู้นากับการคิดนอกกรอบ ใ น ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ สู ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ( น ศ ส . ศ ธ . ) ก ว่ า 8 0 ค น โดยมีคุณพิชภูรีย์ พึ่งสาราญร่วมแสดงความคิดเห็น Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

7 พฤศจิกายน 2555 บันทึกรายการคิดเป็นก้าวเป็น โดย การสั ม ภาษณ์ เ รื่ อ งประเทศไทยวั น นี้ ต้ อ งการผู้ น าทาง การเมืองที่มีทุนทางคุณธรรมในมุมมองของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Reviews Weekly

5


8 พฤศจิกายน 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจาก บริ ษั ท ที โ อที จากั ด (มหาชน) เพื่ อ ปาฐกถาพิ เ ศษเรื่ อ ง สถานการณ์ แ ละผลกระทบของประเทศไทยในการเข้ า สู่ ประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ในงานOPEN HOUSE TOT ACADEMY “ Total Solution for your Resource Development ” ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) งามวงศ์วาน 17 จังหวัดนนทบุรี

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

9 พฤศจิกายน 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ร่วมการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย น เรศวร ในด้ า นการ บริ หารงานบุ ค คลของมหาวิท ยาลั ยนเรศวร ครั้ งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

Reviews Weekly

6


 เล่าข่าว ‘ Human Talk ’

โดย .. ภัทรพร อันตะริกานนท์

สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่เคารพ เล่าข่าว ‘Human Talk’ เกาะติดสถานการณ์ร้อนที่น่าสนใจทั้งเรื่ องภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามฟัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆแบบเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครในรายการ Human Talk ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 7.00 น. ทาง FM 96.5 พิธีกรรายการ คือ คุณณปภัส พงษ์ประดิษฐ์ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ ผู้นาจีนต้องบริหารแบบยูโด บริหารอานาจให้ได้ และ พูดคุยกับ อาจารย์สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช มาติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้เริ่มด้วยข้อคิดดีๆว่าอยากให้คนไทยทุกคนค้นหาตัวเองว่า เกิดมาเพื่ออะไร ทาอะไร ทาเพื่อใคร ทาแล้วได้ อะไร หากทุกคนคิดได้แบบนี้แล้ว จะทาให้ประเทศก้าวไปอย่างสมดุล ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศวันนี้ ขอพูดถึงประเด็นการเลือกตั้งผู้นาจีนยุคใหม่ ในเดือนมีนาคม 2556 ว่าผู้นาจะสามารถรองรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของประเทศจีนได้หรือไม่ ซึ่งจีนมีผู้นามาแล้ว5 รุ่น รุ่นที่ 1 ประธานเหมาเจ๋อตุง รุ่นที่ 2 เติ้ง เสี่ยวผิง เป็นคนที่มีอานาจทางความคิดสูงที่สุด สามารถสร้างจีนให้เป็ น ประเทศที่ร่ารวยได้ทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 เจียงเจ๋อหมิน รุ่นที่ 4 หูจิ่นเทา และรุ่นที่ 5 สี่ จิ้นผิง ซึ่งรุ่นนี้ จะเจอปัญหา ใหญ่คือ ทาอย่ างไรจะทาให้ เศรษฐกิจ กับ ความมั่นคงทางการเมืองไปด้ว ยกัน คนชั้นกลางต้องการสิ ทธิเสรีภ าพ ต้องการการแสดงออกทางการเมือง และทาอย่างไรให้ลดความเหลื่อมล้าของประชากร และปัญหาคนที่มีความรู้ ระดับชนชั้นกลาง ไม่อยากอยู่ประเทศจีน เพราะในอนาคตจะเกิดความไม่มั่นคง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการ เมืองได้ จึงเห็นว่าคนที่เป็นแพทย์ พยาบาล จึงไม่ทางานต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์เป็นจานวนมาก ประเทศจีนต้องมี การบริหารแบบยูโด คือ ต้องสร้างความสมดุล ให้ได้ และห้ามล้ม สาหรับแขกรับเชิญในวันนี้ คือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ว่ามีนโยบาย แนวทางแก้ปัญหาทางสังคมไทย และมีจุดยืนอย่างไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์: งานในฐานะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ต้องทาใน อนาคต มีอะไรบ้าง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช: ตาแหน่งนี้มีวาระ 5 ปี TDRI เป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบาย จัดทาข้อเสนอแนะ หลายสาขา โดยเฉพาะสาขาเศรษฐกิจ แต่ยังตอบโจทย์ของประเทศ ที่เป็นปัญหาใหญ่ได้ยังไม่ชัดเจน เช่น เรื่องความ ยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ปัญหาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ จึงมีข้อสรุปว่า งานที่เราต้อง ทาในอนาคต จะต้องหาโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหม่ เพราะต้องยกระดับความสามารถของประเทศ ไทย เรื่องต่อไปคือ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา เรื่องปัญหาการคอร์รัปชั่น และนโยบายเรื่องการคลัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์: การทางานร่วมกับรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรบ้าง Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

7


ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช: ไม่มปี ัญหากับการทางานกับรัฐบาลใดๆ เนื่องจากเราทางานตามเนื้องาน ไม่ได้เน้น เรื่องบุคคล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์: เจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านการวิจัยที่จบปริญญาโท และปริญญาเอก มีจานวนเท่าไหร่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช: มีนักวิจัยที่จบปริญญาเอก 20 คน รวมปริญญาโท ประมาณ 60 คน และรวมฝ่าย สนับสนุนเกือบ 100 คน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์: การเข้าสู่ AEC กับการทางานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น เป็นบทบาทสาคัญหรือไม่ในการ ทางานของ TDRI ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 จะมีการจัดสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับ AEC เพื่อชี้ประเด็น ที่คนไทยควรมอง สามารถดูได้ตามเว็ปไซด์ http://tdri.or.th/event/ye2012-agenda ส่วนเรื่องท้องถิ่น มีบทบาท ไม่มาก แต่อยากสนับสนุนหน่วยงานคลังสมองของท้องถิ่นมากกว่า ขอฝากเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญมาก ซึ่งมนุษย์เป็นความสาคัญทั้งเป็นทรัพยากรใน ระบบเศรษฐกิจ และความสาคัญในตัวของการเป็นมนุษย์ เอง คือเป็นเป้าหมายของการพัฒนา ขอฝากให้สังคมไทย สนใจเรื่องพัฒนาคน พัฒนาประเทศ มากกว่าการสนใจเรื่องรยะสั้นต่างๆมากเกินไป

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

8

Weekly_No33  
Weekly_No33  
Advertisement