Page 1

FIHRD - Chira Academy

ปี ที่ 1 x ฉบับที่ 30

ReviewsWeekly

7– 19 ตุลาคม 2555

อนาคตของประเทศไทย ต้องพ ัฒนาเยาวชน ึ ษาเป็นจริง 3 เรือ กรณีศก ่ ง ทีม่ า : คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ” หน้า 5 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

ในขณะที่ประเทศชาติ ฝุ่นตลบ ด้วยความไร้สาระของนักการเมือง ไม่ว่าเรื่อง จานาข้าว สร้างปัญหาให้ ประเทศในระยะยาวและรัฐบาลก็ดันทุรังไม่ฟังใคร § เรื่องการขาดคุณธรรมของนักข่าว อย่างคุณสรยุทธ์ที่ยังทาหน้าที่เป็นคนไทยไร้จรรยาบรรณ จะเป็นกลาง ทางด้านสื่อได้อย่างไร? § หรือนักข่าว ช่อง 3 ไปทาข่าวเรื่อง พระศพ สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ขาดความระมัดระวังเรื่อง ทุนทาง วัฒนธรรมหรือมารยาททางการทูต มีคนพูดว่า ช่อง 3 เห็นแก่เงินลูกเดียว § หรือข่าวการไซฟ่อนเงินไปฮ่องกงกว่ากว่า 1.6 หมื่นล้าน แต่รัฐบาลทาเป็นไม่รู้เรื่อง มองไปแล้วอนาคตของชาติไทยค่อนข้างจะหมดหวัง พวกเราที่หวังดีต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน อย่างไรก็ตาม คนดีในสังคมไทยยังมีอยู่มาก ต้องช่วยกันผนึกกาลัง เพื่อพาประเทศไปรอดในระยะยาว ทา โดยไม่ต้องคิดว่าทาแล้วฉันได้อะไร? วันนี้ผมจึงจะขอเสนอ แนวทางหนึ่งที่จะเป็นไปได้คือ หันมาดูแลเยาวชนของประเทศเรามากขึ้น ซึ่งเยาวชน ยังมีค่านิยมหรือมูลค่าที่ยังบริสุทธิ์ แต่ถ้าไม่ทาอะไรให้เป็นรูปธรรมก็จะถูกกระแสสังคมที่เน่าเฟะ มอมเมาให้เยาวชน ของเราไปในทิศทางที่เลวร้ายมากขึ้นแล้วอนาคตของไทยจะไปทางไหน ผมถือได้ว่าโชคดีที่มีโอกาสทาเรื่องทุนมนุษย์ของคนไทยและมีแนวร่วมที่หวังดีต่อประเทศมาผนึกกาลัง ร่วมกันอยู่เสมอ รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนไทย โครงการเยาวชนที่เป็นรูปธรรม 3 เรื่อง ที่เป็นความจริงแล้ว ซึ่งขอให้ท่านผู้อ่านติดตามและอาจจะนาไปหรือ สร้างโครงการเยาวชนมากขึ้น ในหน่วยงานที่น่ารับผิดชอบ โครงการแรก เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -23 ตุลาคม 2555 นี้ ความเป็นมาคือ เครือข่าย เทพซึ่งมีเทพศิรินทร์อยู่ 10 โรงเรียน ได้จัด Knowledge camping ติดต่อกันใน เวลา 13 ปี แล้ว เน้นให้เยาวชนค้นหาตัวเอง เน้นที่ความดี ความสามัคคีและใฝ่รู้

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

1


มูลนิธิเราจะเป็นคนดี นาโดย พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานมูลนิธิฯ มีโรงเรียนมัธยมเป็น สมาชิกกว่า 17 โรงเรียน มีกิจกรรมมากมาย แต่ละโรงเรียนเน้นการเป็นคนดี โรงเรียน 17 แห่งประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนทวีธาภิเศก 2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 4. โรงเรียนศึกษานารี 5. โรงเรียนสตรีวิทยา 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 7. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 8. โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ 9. โรงเรียนวัดราชบพิธ 10. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 11. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 12. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 13. โรงเรียนโยธินบูรณะ 14. โรงเรียนนนทรีวิทยา 15. โรงเรียนวัดราชโอรส 16. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 17. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งปีที่แล้วมูลนิธิได้สนับสนุนการเงินให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ และมาร่วมพิธีเปิด Knowledge Camping ครั้ง ที่ 13 และสังเกตการณ์ วิธีการทางานของชาวเทพศิรินทร์ มูลนิธิเราจะเป็นคนดีเห็นว่า วิธีการสร้างแคมป์ของเทพศิรินทร์ เป็นสิ่งที่ดี ปีนี้จึงได้มอบหมายให้ผมและ ทีมงานซึ่งมี คุณกริช สินอุดม รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร คุณบุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล ที่เคยทา Knowledge Camping ที่ เทพศิรินทร์มาต่อเนื่อง 13 ปี จัดโครงการดังกล่าวให้มูลนิธิเราจะเป็นคนดี โดยเชิญตัวแทนนักเรียนทั้ง 17 โรงเรียน ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ “พระราชดาริและหลักการทางานของในหลวง” ส่วน พลตารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ปาฐกถา เรื่อง “หลักคิด จากมูลนิธิเราจะเป็นคนดี” ผมและวิทยากรจากหลายๆโรงเรียนก็จะร่วมด้วย ประเด็นก็คือ เยาวชน § ต้องเรียนรู้มากกว่าเรียนพิเศษ § ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

2


§ ต้องมองอนาคตของประเทศ ห่วงใยประเทศ ไม่ใช่ห่วงแค่สอบเข้า § ต้องเน้นค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนต่อประเทศ ขอบคุณกองทัพเรือ ที่กรุณาให้ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นที่จัดกิจกรรม Knowledge Camping Good Man 1 ครั้งนี้ขึ้น โครงการที่ 2 ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดย ป.ป.ช. ในเดือนมีนาคม ปีหน้าจะเชิญเยาวชนจากอาเซียน 10 ประเทศ บวกกับ อาเซียน +6 ด้วย มาเข้าแคมป์ที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสร้างค่านิยมที่ ถูกต้อง ปัญหาคอรัปชั่นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประโยชน์ § เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นในประเทศอาเซียนที่ประสบความสาเร็จ เช่น สิงคโปร์หรือมาเลเซีย เป็นต้น และตัวอย่างที่ดีในอาเซียน+6 § เรียนรู้จากประเทศสังคมนิยมที่ทุนนิยมยังไม่เติบโตเต็มที่ เช่น เวียดนามหรือจีน จะดูแลปัญหาคอรัปชั่น อย่างไร? § สร้างกระแสให้คนไทยได้ทราบว่า การเข้าอาเซียน ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่ร่วมกับไทยในเรื่องสังคมและ วัฒนธรรมบวกกับความมั่นคง ซึ่งเรื่องต่อต้านคอรัปชั่นจะเป็นตัวอย่างที่อาเซียนจะช่วยประเทศไทย ส่วนโครงการสุดท้าย พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ได้มอบให้ผมและทีมจัดแคมป์เยาวชนอาเซียน ASEAN Ethic Ambassador Youth Camp ที่จังหวัดเชียงราย ให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องอาเซียน เพื่อเตรียมตัวเป็นทูตความดีไปเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะให้แก่คนไทยและคนในอาเซียนต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะทาในปี 2013 จึงขอเรียนให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงวาระแห่งชาติที่สาคัญในอนาคต คือการดูแลเยาวชนไทยเพื่อ § มองระยะยาว § ส่งเสริมเยาวชนที่ยังบริสุทธิ์และเรียนรู้ได้ § เน้นคุณธรรม จริยธรรม § รองรับอาเซียนไปด้วย § เพื่อประเทศไทยจะอยู่รอดในระยะยาว ท่านผู้อ่านรวมทั้งหน่วยราชการหรือนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่น มีอะไรที่จะมีส่วนรวมก็ขอเชิญมา รวมกัน เพื่อประคับประคองชาติไทยให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ มีกิจกรรม 3 โครงการ คือ 1. โครงการ Knowledge Camping ของมูลนิธิเราจะเป็นคนดี ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ “พระราชดาริและหลักการ ทางานของในหลวง” ส่วน พลตารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ปาฐกถา เรื่อง “หลักคิดจากมูลนิธิเราจะเป็นคนดี” 2. โครงการ “ASEAN Anti-Corruption Youth Camp” ทาร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. นาโดย อาจารย์วิชา มหาคุณ 3 โครงการ ASEAN Ethic Ambassador Youth Camp ทาร่วมกับอาจารย์ ว.วชิรเมธี Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

3


ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ dr.chira@hotmail.com www.gotoknow.org/blog/chiraacademy แฟกซ์ 0-2273-0181

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

4


ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดอาวุธทางปั ญญา กับ Chira Academy’s Medias  ติดตามชมรายการโทรทัศน์ คิดเป็ น..ก้ าวเป็ น.. กับ ดร.จีระ ทางเจริญเคเบิล้ ช่ อง 8 ออกอากาศทุกวันศุกร์ และวันอังคารเวลา 12.00-12.30 น. วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม และ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ตอน Ethic Capital กับการทางานในองค์กรเพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ์ 1 สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้ อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Hard Talk.. Thailand ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่คลืน่ เนชัน่ 90.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Human Talk ทุกเช้ าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. ทีค่ ลืน่ 96.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร่ วมสร้ างสรรค์ รายการอย่ างดีย่งิ เสมอมา

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

5


‘เป็ นข่าว..

รายสัปดาห ์ ’ โดย..กองโจรทางปั ญญา

วัสดีค่ะท่านสมาชิก FIHRD – Chira Academy Reviews Weekly ทุกท่าน

ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 39th ARTDO International Leadership and HRD Conference ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม Radisson Blu เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งองค์กรนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ ลดารมภ์ เคยดารงตาแหน่งประธานในปี ค.ศ. 1989 ที่สาคัญ คือ ในงานสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ ลดารมภ์ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง Human Capital leading to 3V ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จึงขอเรียนเชิญ นักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจให้เข้าร่วมงานสัมมนานี้ได้ โดยจะได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมเมื่อเดินทางเป็นกลุ่ม ท่านที่ สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-273-0180 , 02-619-0512 หรือ 081-207-2255

19 ตุลาคม 2555 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ สู่ประชาคมอาเซียน ตอน การทูตภาคประชาชนกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ในประเทศเมียนมาร์ แขกรับเชิญ คือ คุณ Tan Htay Ex. Vice Chairman of Union Of Myanmar Travel Association (UTMA) และพิธีกรดาเนินรายการ คือ คุณสุภวัส วรมาลี

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

6


 เล่าข่าว ‘ Human Talk ’

โดย .. ภัทรพร อันตะริกานนท์

สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที่เคารพ เล่าข่าว ‘Human Talk’ เกาะติดสถานการณ์ร้อนที่น่า สนใจทั้งเรื่องภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามฟัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆแบบเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครในรายการ Human Talk ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 7.00 น. ทาง FM 96.5 พิธีกรรายการ คือ คุณณปภัส พงษ์ประดิษฐ์ สาหรับสัปดาห์มีประเด็นอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันได้เลยค่ะ ประเด็นแรกของพูดถึงปัญหาของประเทศไทย คือ การเห่อจัดงานอาเซียน โดยให้มีธงอาเซียนครบทุกชาติ เห่ อ การแต่ ง กาย เห่ อ ค าสวั ส ดี ข องทุ ก ประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทยเน้ น ความฉกฉวยมากเกิ น ไป แต่ ไ ม่ มี ค วามลึ ก ปัญหาที่พบส่วนมากในการฝึกอบรมที่ต่างๆ พบว่าปัญหาเดียวกัน คือ จุดอ่อนในภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ประเด็นคือ รัฐบาลต้องรีบพัฒนาลงทุนในการฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอาเซียน ให้สื่อสารกันระหว่างประเทศได้อย่าง เร่งด่วน เนื่องจากประเทศอื่นๆ ศึกษาและเรียนรู้ภาษาไทยอย่างดีแล้ว การก้าวไปอย่างอาเซียนอย่างมั่นคงและสง่างาม ต้องรู้เรารู้เขา วิเคราะห์ศึกษาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ นั้นๆ ประเด็นที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ บางคนพูดง่าย และไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองพูด เพราะฉะนั้นต้องมอง ความจริง และต้องพึ่งตนเอง ขอพูดถึงงานในการฝึกผู้นาของเครดิตยูเนียน และให้ไปดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านรองประธานเครดิตยู เนี่ ย นท่านหนึ่งกล่าวว่า ประชานิยมของรัฐบาล ทาลายกระบวนการสหกรณ์ระยะยาว เพราะหลักปรัชญาของในหลวง และสหกรณ์สอนให้พึ่งตนเอง แต่รัฐบาลกลับสอนให้ประชาชนพึ่งรัฐบาล คนไทยใน ปัจจุบันอ่อนแอ และคิดว่ารัฐบาลต้องช่วยชาวนา ความเป็นจริงไม่ผิด แต่ต้องช่วยให้ชาวนาอยู่รอด และพึ่งตนเองได้ ที่ สาคัญต้องคานึงทุนแห่งความยั่งยืน ความทะเยอทะยานของคนเกิ ด ขึ้น จากการถูก มอมเมาทางด้ านวัต ถุ นิย ม ดั ง นั้น คนเราในปั จจุ บั นต้ อ ง Back to Basic ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ความสุภาพเรียบร้อย การเคารพผู้ใหญ่ ระเบียบ วินัย ความรักชาติ ตัวอย่างที่ดี เช่นการเรียนของประเทศมาเลเซีย เน้น Nation Building แขกรั บ เชิญ ในสั ป ดาห์ นี้ คือ พลตารวจเอก เสรีพิศุท ธ์ เตมียาเวส "วีรบุ รุษนาแก" ฉายามือ ปราบตงฉิ น หรือ แมวเก้าชีวิต คาถาม : ทาไมท่านจึงตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และทาไมจึงเปิดตัวก่อนท่านอื่น Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

7


พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส: ต้องการรับใช้ประเทศชาติในการปราบปราบผู้ก่อการร้ายในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ฐานะบุคคลอิสระจึงสามารถลงสมัครได้ เป็นช่องทางที่จะทางานเพื่อประเทศชาติอีกครั้ง เหตุที่เปิดตัวก่อนเนื่องจากเป็นผู้สมัครอิสระ ไม่มีฐานเสียงจากพรรคการเมือง จึงอยากประกาศให้พี่น้อง ประชาชนได้ทราบ คาถาม: ปัญหาหลักๆของคนกรุงเทพคืออะไร พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส: มีหลายเรื่อง แต่เรื่องใกล้ตัว คือ เรื่องความไม่ปลอดภัยในชี วิตและ ทรัพย์สิน เรื่องการจราจร สืบเนื่องจากปัญหานโยบายรถคันแรก นโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร คือ ให้ประชาชน ใช้รถสาธารณะฟรี และเปิดให้ใช้บัสเลนส์มากขึ้น คาถาม: ความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางเป็นอย่างไร พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส: แนวคิดการทางานจะไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งสี คาถาม: ใช้หลักการหรือแนวทางอะไรที่หันมาให้ความสาคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พลต ารวจเอก เสรี พิ ศุ ท ธ์ เตมี ย าเวส: ก่ อ นอื่ น ต้ อ งพั ฒ นาตั ว เราโดยท าเป็ น แบบอย่ า งให้ ป ระชาชน ได้ เ ห็ น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และต้ อ งพั ฒ นาผู้ ใ ต้ ผู้ บั ง บั ญ ชาให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง เรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ ความเสี ย สละ เพื่อทางานให้ประชาชนทั้งความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ทาจิตใจให้มั่นคง ขอฝากให้พี่น้องประชาชน ว่าขออาสาทางานให้ประชาชน ทางานด้วยชีวิตและจิตใจ อาสาเป็นตัวกลาง ให้ ป ระชาชน และลดความขั ด แย้ ง จากพรรคการเมื อ งต่ า งๆ และจะท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนกรุ ง เทพ และชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

Reviews Weekly

8

Weekly_No30  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you