Page 1

FIHRD - Chira Academy

Reviews Weekly No.22

ReviewsWeekly

11 – 17 สิงหาคม งหาคม 2555

สมเด็จพระนางเจ้าสริ ก ิ ต ิ ิ์ ิ น พระบรมราชน ี าถ ทีม่ า : คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ” หน้า 5 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ผมขอถวายพระพร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2555ครบ 80 พรรษา ขอทรง มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย แต่จะขอยกเป็นตัวอย่างให้คนไทยและคนในโลกได้ชื่นชมพระ บารมีมี 2 เรื่องใหญ่ๆ เรื่องแรกคือ พระองค์ท่านทรงส่งเสริมวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งในทางทฤษฎีเรียกว่า “ทุน ทางวัฒนธรรม” พระองค์ได้ทรงปลูกฝังและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างสม่่าเสมอ อย่างต่อเนื่องเสมอมา จนในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”ให้พระองค์ท่าน หมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปัก รักษางานศิลปะ เป็นองค์อุปถัมถ์ในเรื่องของการสืบสานงานด้านวัฒนธรรม ยิ่งในช่วงการเปิดเสรีอาเซียน 2015 การจะด่ารงไว้ด้วยความเป็นไทยก็คือ วัฒนธรรมของเรานั่นเอง Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

1


นอกจากจะรักษาความเป็นไทยไว้แล้วพระองค์ท่านยังสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่คนในโลก คนไทยและชาติไทย ไว้ โดยเฉพาะวัยรุ่นคนไทยทุกคนควรตระหนักถึงรากเหง้าของประเทศของเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ 2 ที่ผมน่าเสนอในหนังสือ 2 พลังความคิดชีวิตและงาน ที่ผมได้เขียนร่วมกับคุณหญิงทิพา วดี เมฆสวรรค์มีการเปรียบเทียบทุนมนุษย์ 8K กับ 8H ดังนี้ 8H 8K’s § Heritage § Human Capital § Home § Intellectual Capital § Hand § Ethical Capital § Head § Happiness Capital § Heart § Social Capital § Happiness § Sustainability Capital § Harmony § Digital Capital § Health § Talented Capital § ในตารางนี้ คุณหญิงทิพาวดีได้กล่าวถึงความส่าคัญของค่าว่า Heritage หรือรากเหง้าของคนไทย ซึ่งคงหมายถึงทุนทางวัฒนธรรมที่ผมเขียนไว้ใน 5K’s § Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์ § Knowledge Capital ทุนทางความรู้ § Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม § Emotional Capital ทุนทางอารมณ์ § Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม งานศิลปะไทยที่พระองค์ท่านทรงริเริ่ม เช่น ผ้าไทย หรือการพัฒนาคนที่ใช้ฝีมือในโครงการศิลปาชีพพิเศษ และสามารถน่าไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ อยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบันด่าเนินการต่อเนื่องต่อไป สัปดาห์นี้ นอกจากจะเป็นสัปดาห์ที่จะเฉลิมฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ London Games 2012 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ส่าคัญ อย่างยิ่งซึ่งต่อไปนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลไทยจะต้องมองกีฬา ให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังเพราะกีฬา คือ § สะท้อนระดับการพัฒนาของประเทศ § สะท้อนคุณภาพของคนไทย § สะท้อนความมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในโลกของคนไทย § การสร้างทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งจะได้ลดค่ารักษาพยาบาล

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

2


§ การมีความภูมิใจในเวทีโลก § การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย § การมีน้่าใจเป็นนักกีฬา เป็นที่น่าเสียดายว่า ยังมีกลุ่มบุคคลที่แอบแฝงใช้กีฬาเป็นที่หากินและขาดธรรมาภิบาล ขาดความโปร่งใส ถึงแม้ว่า คนไทยจะภูมิใจกับเหรียญเงิน เหรียญทองแดงอีก 2 เหรียญ แต่การพัฒนากีฬายังไม่ก้าวไปไกล เท่าที่ควร อาจจะถอยหลังด้วยซ้่าและถ้าคราวนี้ ไม่มีเหรียญทองกลับมาสักเหรียญก็เท่ากับเราต้องตั้งต้นใหม่ จึงอยาก ให้คนไทยช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการท่างานของสมาคมกีฬาโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลและสมาคมกีฬา หลายๆ แห่งที่ขาดความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความยินดีต่อนักกีฬาทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้เหรียญซึ่งบางครั้งสังคมจะเน้นไปที่ รางวัลที่ได้มากเกินไป ควรจะดูแลการกีฬาแบบระยะยาว เอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาโดยเฉพาะกีฬามวลชนและกีฬาพื้นฐาน และจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง มีนโยบายกีฬาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดย เปรียบเทียบ Benchmark กับชาติอื่นๆ ใน AEC ขอแสดงความยินดีกับ ASEAN ครบรอบ 45 ปี ซึ่งหมายถึง AEC จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น อยากให้ทุก หน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน มีนโยบายที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ให้รองรับการเปิดเสรี AEC อย่าไปเน้นความเก่งและความโลภ ควรจะเน้นเรื่องความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมเท่าๆกับเศรษฐกิจ กลับมาเน้น คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น § คุณธรรม จริยธรรม § ทุนแห่งความสุข § ทุนทางปัญญา § และทุนแห่งความยั่งยืน เมื่อปรับเรื่องคุณธรรมให้ดีและแน่นแล้ว ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ต่อไปแต่ต้องให้ยั่งยืน และมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาตลอดเวลา เมื่อนั้นเราจะมีภูมิคุ้มกัน สุดท้ายงานที่ผมได้ท่าอย่างต่อเนื่องในโครงการ “พัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมส่าหรับการเป็น ข้าราชการรุ่นใหม่” (Junior CIVIL SERVANT CAMP) โดยท่าร่วมกับส่านักงาน ก.พ. จบลงแล้ว ระยะเวลา 7 วันเต็ม น่าภาคภูมิใจมาก ขอบคุณผู้มีเกียรติและเป็นผู้ใหญ่ของสังคมไทยหลายท่านที่กรุณามาเป็นเกียรติและให้ข้อคิดดีๆ กับ ข้าราชการรุ่นใหม่ เช่น § คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ § คุณวิชา มหาคุณ § คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

3


§ ดร.สมโภชน์ นพคุณ คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไม่มีโอกาสเรียน ก็สามารถรับชมในรายการ สู่ประชาคมอาเซียน ออกอากาศวัน ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 2.00 – 2.50 น. ทางช่อง NBT ซึ่งได้ถ่ายท่าไว้ให้คนไทยได้ดู โดยเฉพาะในรายการนี้ เน้น 3 ค่าถามส่าคัญ § ทุนมนุษย์กับข้าราชการรุ่นใหม่เกี่ยวข้องกันอย่างไร § ข้าราชการรุ่นใหม่ วางเป้าชีวิตเอาไว้อย่างไรใน 10-15 ปีข้างหน้า และต้องประพฤติตัวอย่างไร เพื่อบรรลุ เป้าหมายนั้น § และถ้าในอนาคตต้องพบกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ไม่ดีเช่นเจอนักการเมืองขี้โกง เจอเจ้านายที่ใช้อ่านาจ และขาดคุณธรรมจะจัดการอย่างไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ dr.chira@hotmail.com www.gotoknow.org/blog/chiraacademy แฟกซ์ 0-2273-0181

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

4


 ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดอาวุธทางปั ญญา กับ Chira Academy’s Medias  ติดตามชมรายการโทรทัศน์ คิดเป็ น..ก้ าวเป็ น.. กับ ดร.จีระ ทางเจริญเคเบิล้ ช่ อง 8 ออกอากาศทุกวันศุกร์ และวันอังคารเวลา 12.00-12.30 น. วันศุกร์ ที่ 17 และ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2555 ตอน กีฬากับความท้ าทายในประชาคมอาเซียน 1 สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้ อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Hard Talk.. Thailand ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่คลืน่ เนชัน่ 90.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Human Talk ทุกเช้ าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลืน่ 96.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร่ วมสร้ างสรรค์ รายการอย่ างดีย่งิ เสมอมา

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

5


‘เป็ นข่าว..

รายสัปดาห ์ ’ โดย..กองโจรทางปั ญญา

วัสดีค่ะท่านสมาชิก FIHRD – Chira Academy Reviews Weekly ทุกท่าน

กลับมาพบกันเป็นประจ่าทุกสัปดาห์... สัปดาห์นี้พวกเรากองโจรทางปัญญาขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง “ศักยภาพของท่องเที่ยวและกีฬาไทยกับการสร้างพลังขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน” วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : นโยบายสู่การบูรณาการอย่างมี ส่วนร่วมเตรียมพร้อมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”โดยนางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รอง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการสรุปผลของการวิจัยเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และคุณภาพของทุน มนุษย์โดยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โทร 02-619-0512 หรือ 086-777-5163 ค่ะ ส่าหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้มีดังนี้ค่ะ

11 สิงหาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท คณาจารย์และผู้บริหาร หัวข้อกลยุทธ์ HRM สาหรับองค์การที่ดีและสู่ AEC

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

6


15 สิงหาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจาก สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม "Provincial Tourism Roadmap and Preparation to AEC" หัวข้อ "ประเด็นเกี่ยวกับ AEC ที่ผู้นา ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวต้องรู้ : Local Awareness" ณ บึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

16 สิงหาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและมูลนิธสิ ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง ในการเสวนาเรื่อง นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของ เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย : นัยต่อไทย” ณ ห้องอโนมา 1-2 โรงแรมอโนมา

17 สิงหาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นวิทยากร พิเศษ อภิปรายเรื่อง มองหน้า.. แลใน ธุรกิจยั่งยืน สังคมมี คุณภาพ ในกิจกรรม "วัน D-Day รณรงค์ส่งเสริมการกากับ ดูแลกิจการที่ดี" ณ การไฟฟ้านครหลวง

ติดตามพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะค่ะ ... ส่าหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ …

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

7

FIHRD-Chira Academy Review รายสัปดาห์ วันที่ 11 ส.ค. - 17 ส.ค. 2555  

FIHRD-Chira Academy Review รายสัปดาห์ วันที่ 11 ส.ค. - 17 ส.ค. 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you