Page 1

FIHRD - Chira Academy

ReviewsWeekly

วาระแห่งชาติ : เน้นทุนทาง คุณธรรมและจริยธรรม

Reviews Weekly No.18

14- 20 กรกฎาคม 2555 2555

ทีม่ า : คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ” หน้า 5 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555

ระหว่างที่ผมเขียนเป็นวันพฤหัสบดียังไม่ทราบคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าคาตัดสินของศาลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนในประเทศยอมรับ แต่มีหลาย ฝ่ายกดดันศาลรัฐฯอย่างมาก ผมมีความรู้สึกว่า ประชาธิปไตยในระบอบทักษิณคือฉันมีอานาจสูงสุด อย่างอื่นรองลงมา แล้วแบบนี้จะมี นิติรัฐไว้ทาไม? ตารวจ ทหารและพลเรือนก็ต้องทาหน้าที่พิทักษ์ปวงชนชาวไทยไม่ใช่พิทักษ์เสียงข้างมาก ยิ่งเสื้อแดงปลุก ระดมมากเท่าไหร่? ยิ่งเป็นปัญหาว่ามีการเมืองเพื่ออะไร? คนไทยต้องตั้งสติดีๆ อย่าหวั่นไหว ในที่สุดความดีและความถูกต้องก็อยู่กับประเทศของเราในที่สุด ผมเองก็ประหลาดใจว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 13 นายกฯปูกลับไม่อยู่ประเทศไทย รับคาเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศ สหรัฐไปกัมพูชาทาให้บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยถูกมองว่าแค่ทางานเพื่อพี่ชายหรือเปล่า? ไม่ใช่ ทางานเพื่อส่วนรวม และในด้านพิธีการทูตของไทยก็ทาให้ตาแหน่งนายกฯของไทยต้องตกต่าไปมาก ตัวบุคคลตกต่าไม่เป็นไรแต่ ต้องรักษาความสาคัญของตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยไว้ ผมเน้นเรื่องวาระแห่งชาติที่รัฐบาลชุดนี้ควรจะทา แต่ก็คงไม่ทาเพราะถ้าทา งานของพรรคเพื่อไทยสร้าง กรอบทางเดินที่ไม่สะดวก ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่คนไทยจะต้องเน้นความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบัน สังคมไทยจะยกย่องคนเก่ง แต่โกง คนที่หนีคดี คนที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

1


ระยะสั้นๆ 3-4 ปี ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ระยะยาวบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีที่ยืนสาหรับคนดี สังคมไทยต้องมีคุณธรรมนาความเก่งก่อน ในการดารงชีวิตของคนไทยปัจจุบันถูกมอมเมาด้วยค่านิยมผิดๆ โดยเน้นเรื่องวัตถุเป็นใหญ่ ขอวิงวอนให้คุณยิ่งลักษณ์หันมาพิจารณาดูว่าจะกาหนดวาระแห่งชาติเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมอย่างไร ถ้ารัฐบาลไม่กาหนด ผมคิดว่าคนดีๆ ในสังคมก็รวมตัวกัน ทาความดีและเชิญสื่อที่มีคุณภาพ ยกย่องคนดีโดย เน้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง

และผมคิดว่าน่าจะเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งแรกที่จะต้องทาคือ -ให้มีหลักสูตรเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม มีชั่วโมงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม -นาตัวอย่างของบุคคลที่ทาความดีมาเป็นแบบอย่าง ผมจึงขอยกตัวอย่างในต่างประเทศ 2 เรื่อง และกรณีตัวอย่างในประเทศไทย 4 ท่าน นาไปวิเคราะห์ต่อว่าจะ ช่วยสร้างคุณธรรม จริยธรรมได้หรือไม่? ตัวอย่างของคนไทยที่มีคุณธรรม 4 ท่านได้มาจากการสนทนากับ ท่าน ว.วชิรเมธี เมื่อเดือนที่แล้ว โดยจะร่วมมือกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องทาหลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่เชียงราย บ้านเกิดของ ท่าน ผมได้เรียนให้ท่านทราบว่าในฐานะเคยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีบุคคลที่ทาความดีให้มหาวิทยาลัยซึ่งมี คุณธรรม จริยธรรม ทางานประสบความสาเร็จยั่งยืน 4 ท่าน ในชีวิตเป็นอาจารย์ 30 ปี ได้ทางานร่วมกับศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อย่าง ใกล้ชิด และรู้ว่าสองท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยอย่างเด่นชัด อีก 2 ท่านที่ทางานให้ธรรมศาสตร์ที่ผมไม่ได้ทางานใกล้ชิดแต่มีความประทับใจ ในคุณธรรม จริยธรรมของ 2 ท่านคือ -พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ -ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

2


พอท่าน ว.ได้ทราบว่ามีบุคคล 4 ท่านเคยทางานเป็นอธิการบดีที่ธรรมศาสตร์ ท่านก็บอกว่าขอให้ผมไปค้นหา ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านมาเขียนเป็นแบบอย่างความดีต่างๆ ทาเป็นหนังสือ และขอให้ผมทาให้เสร็จภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ผมก็เลยระดมสมองกับทีมงานช่วยกันทาเรื่องนี้อยู่ ท่าน ว.ช่วยเป็นผู้ร่วมเขียนในหนังสือเล่มนี้ด้วย วันนี้มีแบบอย่างของตะวันตกที่ไม่ควรจะเอาอย่าง ท่านแรกคือ CEO Barclay’s Bank ชื่อ Bob Diamond ธนาคาร Barclay อยู่กับอังกฤษมากว่า 300 ปี แต่คุณ Diamond เป็นชาวอเมริกัน เคยทางาน Wall Street มาก่อน พอมาทางานให้ Barclay’s ก็นาความโลภมาจาก Wall Street ให้ธนาคาร Barclay เล่นแร่แปรธาตุเรื่อง ธุรกิจการเงินมากมาย เพื่อแสวงหากาไรสูงสุดโดยไม่ดูเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแต่อย่างใด ช่วงที่เป็น CEO ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยกู้ระหว่างธนาคารแบบไม่ถูกกฎหมาย ในที่สุดก็ถูกจับได้ ถูกให้ออก เพราะคุณ Diamondคิดว่ากาไรสูงสุดคือสิ่งที่ธนาคารต้องการ แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง Romney ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งแข่งกับโอบามา มีการขุดคุ้ยบทบาทในอดีตในนิตยสาร Varity Fair ว่าช่วงทีท่ างานกับธุรกิจการเงิน การลงทุนใน ต่างประเทศและไม่แจ้งข้อมูลให้ถูกต้องไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนคล้ายๆ กรณีซุกหุ้นของคุณทักษิณ แต่วัฒนธรรมของคนอเมริกา เมื่อรู้ว่านักการเมืองของเขาขาดจริยธรรม คะแนนนิยมของรอมนีย์เริ่มตก ทั้งๆ ที่คุณรอมนีย์ถูกมองว่ามีฝีมือกว่าโอบามา เช่น ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาการว่างงาน สรุปคือ ถ้าคุณ Diamonds และ Romney อยู่เมืองไทยก็ถูกยกย่องว่าเก่ง ไม่มีใครมองในทางลบ แต่สังคมที่เจริญแล้ว คุณธรรม จริยธรรมถูกกระแสสังคมไม่ยอมรับ คนเลวจึงไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ แต่ประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่ยังคิดตรงกันข้าม “ถ้ารวยก็ยอมรับ ถึงจะโกงมาก็ตาม” ์ ดารมภ์ ศ.ดร.จีระ หงสล เลขาธิการมูลนิธพ ิ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ dr.chira@hotmail.com www.gotoknow.org/blog/chiraacademy ์ -2273-0181 แฟกซ0

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

3


 ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดอาวุธทางปั ญญา กับ Chira Academy’s Medias  ติดตามชมรายการโทรทัศน์ สู่..ประชาคมอาเซียน ปี 2555 ทางNBT ออกอากาศทุกวันศุกร์ สปั ดาห์ที่ 4 ของเดือน (เดือนละ 1 ครัง้ ) เวลา 02.00-02.50 น. วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ตอน “มองพม่าเชิงลึกกับ ดร.จีระ” สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้ อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  ติดตามชมรายการโทรทัศน์ คิดเป็ น..ก้ าวเป็ น.. กับ ดร.จีระ ทางเจริญเคเบิล้ ช่ อง 8 ออกอากาศทุกวันศุกร์ และวันอังคารเวลา 12.00-12.30 น. วันศุกร์ ที่ 20 และ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ตอน “มองพม่าเชิงลึกกับ ดร.จีระ 1” วันศุกร์ ที่ 27 และ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตอน การท่องเที่ยวในชุมชน..กรณีศกึ ษาวัดป่ าหลวงตาบัว กาญจนบุรี สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้ อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Hard Talk.. Thailand ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. ที่คลืน่ เนชัน่ 90.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต  ติดตามฟั งรายการวิทยุ Human Talk ทุกเช้ าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลืน่ 96.5 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร่ วมสร้ างสรรค์ รายการอย่ างดีย่งิ เสมอมา

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

4


‘เป็ นข่าว..

รายสัปดาห ์ ’ โดย..กองโจรทางปั ญญา

วัสดีค่ะท่านสมาชิก FIHRD – Chira Academy Reviews Weekly ทุกท่าน

พอเข้าฤดูฝนเรามักจะได้ยินข่าวคราวเด็ก ๆ เป็นโรคติดต่ออย่าง โรคมือเท้าปากกันมากทีเดียว ซึง่ ขณะนี้ในพื้นที่ กรุงเทพฯ พบเด็กติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการปิดโรงเรียนและทาความ สะอาดเพื่อป้องกันโรคจานวน 22 โรงเรียน ว่าแต่ โรคมือเท้าปาก คือโรคอะไร เรามาทาความรู้จัก โรคมือเท้าปาก ไป พร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ... โรคมือเท้าปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease มักเรียกติดปากกันว่า โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสลาไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มีระยะฟักตัวประมาณ 3-6 วัน และมีอาการเริ่มต้นคือ เป็นไข้ต่า ๆ มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มเจ็บปาก ไม่ยอมทานอาหาร เพราะมีตุ่มแดงที่ เหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม โดยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส รอบแผลจะอักเสบแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น จากนั้นจะพบตุ่มหรือผื่น (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า สามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ทั้งนี้ ควรเช็ดตัวผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ให้อาหารอ่อน ๆ ดื่มน้าและผลไม้ และนอนพักผ่อนให้มาก หากผู้ปกครองสังเกตเห็นลูกมีอาการที่อาจมีภาวะแทรกซ้อน รุนแรง เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อย ๆ หอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่ยอมรับประทานอาหารและน้า ก็ควรพาบุตรหลานมาพบ แพทย์ทันทีค่ะ ...พวกเรากองโจรทางปัญญา ขอส่งผ่านความห่วงใยให้กับบุตรหลานของท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยค่ะ สาหรับสัปดาห์นี้ พวกเรากองโจรทางปัญญามีข่าวกิจกรรมตลอดสัปดาห์นี้มาฝากท่านผู้อา่ นอีกเช่นเคย ติดตามไป พร้อมๆกันเลยค่ะ ...

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

5


15 กรกฎาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กับการบรรยาย ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นวันแรกของวิชาการจัดการทุนมนุษย์

16 กรกฎาคม 2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ บันทึกเทป รายการสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2555 ตอน “มองพม่าเชิงลึก กับ ดร.จีระ” ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 02.00-02.50 น. ทางช่อง NBT

17 กรกฎาคม 2555 ภาพบรรยากาศการปิดหลักสูตรโครงการ พัฒนาผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ หลักสูตร การพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program for Top Team) รุ่นที่ 2 จานวน 36 คน ระหว่างวันที่ 18 มิถนุ ายน – 17 กรกฎาคม 2555

17 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ จัดประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) เรื่องการ ท่องเที่ยวเละ กีฬาทางภาคตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )” ณ วัดหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ) จังหวัดกาญจนบุรี

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

6


19 กรกฎาคม2555 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแถลง โครงการ Thailand Top 100 HR และการเสวนาเรื่อง "Thailand Human Vision 2020 : ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน 10 ปีข้างหน้า" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ติดตามพวกเราได้ใหม่กับกิจกรรมดีๆในสัปดาห์หน้า สาหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ ...

Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

7


Call Center: 0-2619-0512-3 e-mail : dr.chira@hotmail.com www.chiraacademy.com www.fihrd.org

8

FIHRD-Chira Academy Review รายสัปดาห์ วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2555  

FIHRD-Chira Academy Review รายสัปดาห์ วันที่ 14-20กรกฎาคม 2555

Advertisement