Page 1

 2 ภ ภ  !"ภ  1. %ภ ภ& '( 2. )*%+ ,- 3. %ภ"* "ภ  4. )*%ภ0"ภ  5. )*%   "ภ  ภ  ภ ภ! ภ" ภภ# $%&'() * ภ +( 50 ./ 0$12ภ 3) ! 012ภ ภ4 ! * ( &'()' &+((&#+ภ! &ภ # ภ"(&ภ3ภ '( 0+5"ภ 0 #" 0/ +" 1. 0 #" (Evergreen Forest) -0 #"$ (Tropical Forest) -0 #""#KL2$ 2 (Hill Evergreen Forest) -0'ภภ (Mangrove Forest) -0+"$O(Coniferous Forest) 2. 0/ +" (Deciduous Forest) -0"V&K (Mixed Deciduous Forest) -0/ +" (Deciduous Dipterocarps Forest) 3. 0L * -0 $ -0( -0 


+ ,- (# ภภ ' $Y) $ +  ภ3K * 1  2 ภ 5)!O  ภ (Homogeneous Structure) ภ" Y) * !ภ# ภ 1 $$ภ * +! ภ3K!$!O *  V 1. ภ(Bark) 2. #V (Cambium) 3. ภ& (Sapwood) 4. ภ (Heartwood) 5.  5 (Wood Ray) 6. + (Pith)

,ภ(Bark)

$ภ2 ŕ¸

$ "ภภภY%Y) ภภ(Outer Bark) !hภ$ภภ ! * (ภ( ภ  ภ( + (Inter Bark) Y%2$ + (# !! !% #V#"'+! ,!*8 (Cambium) 21 ภ( +$ ( $Y)/ "Y%(#2 ภ #VOภภ 2 ภ 5)ภ#"'$ !$ภ$' ภ"Y) #V Y)" +! !%ภภ!% ภ+ ภ>- (Sapwood) ภ$ Y%2!ภ( +ภ"ภ ' ภ#ภ& ภภ ภ$"$"+!!O( ! V$ภ& !ภภ$% +"ภO" !&ภh #V#"'$% #V#"'$%+!!ภ& #  !ภภ& #ภOภ# L&ภ ภ# ภ +! $ภ L&ภ !$ ภ&K 1 ½ -2 #$% + (# #V.ŕ¸


ภ (Heatwood) ภภ" Y) * $ Y% L&ภภ&  kl #ภ) Y) $OY%'$ +Y)$ภ  * ภ2% +! $ $ Y%ภ2+Y)+!ภ+(ภ !*8 (Growth Ring) #Vภ( * Y%!O ( +! $ Y !O $#V$%. !m 2#V#"' 12+1# "2K)ภ5 ! !!#VภOภ ((Wood Ray) +$O Y)$$Y%#ภภ+ ภY) !ภภภ2+ !!ภ+" Y%!O ภ3K 5 +"L!O 5 ( ภ/ * $ $ 5 ภ3K ภภ(# $ ! (Pith) + 2ภ$ !  #ภ#"'$ Y%+! ภ# ภ#  * $+ ภ$ภ'& ภ!0ภO /#L Kn) #+!Vภo(# 1 #"#   V+ภ ภ &! ภ ภ%!2   1 " KL& +! $% $ $ภO$O KL&+#5ภ (anisotropic) ( $O+ ($ภ" ) ภ"$O 5 (radial) ! / (tangential) ภภ +(# ภภOภภภ+ K " #(#ภY%$%ภ" KL&$  ภ3Kภ $ ภ" (saftwood) Y%ภ#+""$O (hardwood) Y%ภ+"ภภO+4 " &+!p ภ %ภL$ ! $ภ0 ภ.0702/6679  3 &m3L 2517 +!"ภ 3 L ' 1$O+ภ $$Oo(#$ *ภKn) P Q P  (S) O Q (kg.cm2) ,- Q > 1000 >6 ,- Qภ 600 W 1000 2 W 10 ,- < 600 <2


 % P*+" P"* +ก1% K " #'()$$O$Oก " " ,- Q "* " PQ   YZ % P*+"% PPQ $ ก1%$ +!V $%!20 กL+ ก3K ก # กก  " !" $O !$Oก! ก"ก ก ! ก' tK 1,040 ก#'ก  2ก"5ก) +(!1kก #ก' (  ก" 2! '!   $ ก1%$ +!V $%!2+0  ก3K !  " !"  $O ! ก $O ก ก"ก$ ก! ก3K K " #O%+" กO ! ก' tK 800 ก#'ก 2ก"5ก) +( ' * !1k ก #ก  $ +!V $% +0"V&K( ก3K$  * !  2ก! "  &K $O !$O + ก" "$ ( ก ! ก' tK 960 ก#'ก 2ก"5ก) #+กก + +(' ( & ก"2! ก !1k ก #ก  (  ก!&"ก k+  P +!V 2ก$%!20 #"( ก3K ! ! ! ก $!$/ / !  ก "  ก$O ! ก  + ก"ก( ก ก ! ก ' t 750 ก#'ก 2ก"5ก) +(+กก !1k (# #+( ก +(ก  กก$O ! P %ก   2 +!V ' ก 3K &2 $% +0 "V&K(    ก3K 1% !ก" ก  $O! $O 1+(+ก กw+( " & ก ก #ก ""(# +( ก +( 1 ก"2 x  ก $ +!V $%!2+0"V&KL!" $Lก ก ก3K !$ก !กก#!! kก ก *  + ก  กก !"  $O &K$O 

ก   ก"ก ก ก  ( ก ก /%+!! 2  ! ก' K 640 ก#'ก 2ก"5ก) ก#ก+ก "2! ก ก* #Kก! ก&  ก


 #$ก#$(5ก ก+!V

+'ก4 " $%2 "ก " L !  #1) 2 51  " 10.58 +( ก$'"" ก 8 ก0 K กก 1,500 . " ก $ +!V$%0 #"0 "V&K$% 5L!  ก3K 1%ก &K!" " $O&K!  ก"" ก " ก O ! ก' tK 961 ก#'ก 2ก"5ก) +(!1k +(ก ( '  '! & $ ก1%$ +!V 2 $%( ก( +0 #"(L+"!+!V  /52)ก 1% 3  ก3K ! # ก! ก"  $ $O ! ! ก $Oก +(+  ก"" $! ก' tK 800 y 990 ก#'ก 2ก"5ก)+(!1k ' ก$Oก & & & +(+ w ก P $ ก1%$ 2+!V$%+0 0"V&K  ก3K 1% ก # $$%  /Y% กก &  " $!"  $Oก ก  + ก" ก ก 1ก2+กกก2 ก &$O$ ! ก' tK 1,090 ก#'ก 2ก"5ก) +(+กก * !1kก 1   [ 2 +!V $% +"V&K(   L+ ( ก( L!L ก3K !1%  #pก  กก &"  ก  " # ก $O ก"" ( ก  ! ก' t 800 ก#'ก 2ก"5ก) +(+กก ก ก 0 2 #* ก$O +5V 0#+( ก ก ,- Qก !(# (ก"ก!ก"กก * Y% K " #'() "  2+!V 2(2 ก # ก$%!2+0 #"( ( ( "#K+กo+0 #"0*  "(# 1/  ( (# ก "&) ก3K ! ! ก !" $Oก+(+  ก"ก ! ก' tK 650 y 720 ก#'2ก"5ก) +(+ ก  !" #+(ก ก+(w wh& w


 ก %ก,  ก %ก  2 +!V $% +0 # " ( 0 "V&K(  5 &mก35 )2!(# + ก+( ก3K%ก+(ก   ก3K'  !1%ก *  ก!"  $O ! &K ก"ก ก $ +!ก /% !        ! ก ' t K 600 ก# '  2 ก "5ก) +(  ""! ก &12ก"# !' 12ก ก+ $ก Y>ก $ +!V$%0 #"(L ก (L5 ( ! (" +Lก"! ก3K! +!*  $# 12กก5   ก  #!* !$O +(+  + ก"ก ( ก  ! ก' tK 640 ก#'2ก"5ก) +( ก ( kxz w $ ก $%+0 #"(0'0( ก3K (&2 1% ก(&2  !2ก ! " "Oก !"ก / ก" ก * ! ก' tK 575 ก#'ก 2ก"5ก) +(&& w  !"+ $* ' +!V $%!*ก +0 #"(0"V&K !( (  ก3Kก ก ก ! $ Oก $O! +(+  + ก"! ก' tK 600 ก#'2ก"5ก) +( !"+ $ " กก/"* +( ก $ +!V $%0 #"( 5 ก3K *  $!" $Oก +(+&  ก"" $ ( ก /%+!! ! ก +(& &  ,- !(# ( $ ก! 0 & Y% K " #'() "  $ +!V $%!$ "$+0 #"L+" ! ( o# ก3K (&2ก$1%ก # กก & 

" !" $! +  / ! ก' tK 480 ก#'ก 2ก"5ก) +( $2+ ก+(  ก, $ ก1%$ +!V $%#o!+( (  ก3K !$1% !  &K  ก" ( ก  ! ก' tK 540 ก#'ก 2ก"5ก) +(& w !"+ $


' $ ก1%$ +!V$%+0 #"(!0"V&K(  ก3Kก ก112กก5* $%  !"  ก "  ! ก' tK 400 ก#'ก 2ก"5ก) +(ก$ k ก ก $ k !"+ $ 4 " +(* P> !+('  !#กกก ก* ! 400 ก#'ก 2ก"5ก) #!1% 600 ก#'ก 2ก"5ก) P\ p$p/#L Kn) !ก$ก !ก! ก. + 4 "  1. ก.421 W2525 ]Z [ ก0  2. ก.422 W2525 ]Z ก[ 3. ก.423 W2525 ]Z ก[ 4. ก.424 W2525 ]Z [ 0 %ก  5. ก.497 W2526 ]Z [% 6. ก.516 W2527 ]Z -0 CCA P\ [ - *P* ( ) a**P YZก0 P ก.421-2535 a 1. $ 2p $ ! : 12, 16 , 19 , 22 , 25 , 32 , 38 , 44 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 , 125 , 138 , 150 200 ก : 25 , 38 , 50 , 63 , 75 , 88 , 100 , 113 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 ,250 , 275 , 300 , 350 400 ## (ก ก! +!1$ ก!2 p /#L Kn) !ก ก2p$ ก.422) : ! " ก # 0.30 +!&#$%( 0.15  ก # 0.30 +!&#$%( 0.30 2. กก($ +!ก($ " ! × ก × 3. ก2 2+! $2 $ก "$Y  4. " $ ก $/ L $!  ! tก


  "ก  1. +! ก $O 1+('() ก$ 2.  ( "ก 

3. t +( 4. $   5. +/ #! ' !  +!& /# ก "' !Oก!ก #!Oก & ' ก' 6. 1 "กhก 2 ก3 ก!Oก & #!/ ก 7. O ( ก #khก5/ก"ก ก+(ก ก 8. 1 " KL&+! $% ("k กO"+! $%ก   1. & 2. 1 ก3 ก# ก %ก! 3. (&#  ก* *P 1. # 2ก"5ก)k (F3 )

F3

=

N.T.B.L/144

F3 N T B L

= = = = =

#$ (".k ) (, /) !! (#) ก! (#) (k )

 $ ! 4 # ก 12 # 20 k  8 / #ก2ก"5ก)k 

F3

=

N.T.B.L/144

= =

(8 x 4 x 12 x 20)/144 53.33 ".k 


*** กK"ก!# ก# +!+( 2

F3

=

N.T.B.L x 0.0228

 ! 2 # ก 8 # 4  10 / ก2ก"5ก)k 

F3

=

N.T.B.L/144

= =

10 x 2 x 8 x 4 x 0.0228 14.6 "..

2. # 2ก"5ก)

M3 =

N.T.B.L x 0.000645

  !$ ! 10 # x 10 # 12  14 ก2ก"5ก)

M3 = = =

N.T.B.L x 0.000645 14 x 10 x 10 x 12 x 0.000645 10.84 ".


Qภ"ภ 1 %ภ 0 8 Qภ *ภP 2 %ภO Qภ *ภP 3 )*%ภ0Qภ *ภP" ][ภP Qภ *ภP (Reinforcement)  #ภ Y%o !Oภภ2  ! // + ภ & 1 )+!t& !Oภ #ภ#+(ภ"ภ #!Oภ!Oภภ/ (Mild Steel) " ภ 3 (# 1. !Oภภ/#" (Round Bar) 2. !Oภภ$ (Deformed Bar) 3. !Oภ " % 2 (High Tensils Reinforcement) Qภภm*% !Oภ(# !Oภ #Y%o 2L& $ภ /#" !Oภ#+(ภภ

ภ"ภ $  6,9,12,15,16,19,2528 .. 10 Qภ !Oภ(# !Oภ #ภ/#2+ ภ3K * & 1 )+ภ&#% !ภ"ภ ภ$O&#53 ภ1+!% !!!Oภภ"ภ ภ""ภ$  10-28 .. 10 Qภ % Z [ ภ!Oภภ1()")/ 2ภ# 0.3 % 58-60 KSC % !ภ+( #! $Oภ !+( # $ 4,5,7 .. $ 4 5 .. (# /#"/# 7 .. ""/#" Qภภ( ) - % !Oภ #ภ+! + - ภ$ $ Qภ[ภP - + Qภ - "t % ภQภ * (+ภ% !!ภภ"!Oภ # #$% ภ Qภ!Oภ #12ภ+!2 *  )+(


P\ก0 1. aZก กก 4 $ /52)ก!Oกก6Y.

d

4d 2. aoก กก 12 $ /52)ก!Oก

d 12d

Qกก,Qก[กP - - +! 90 ! 135  - 1%$ก 6 $ /52)ก!Oก ก 6 Y.

กPQก !Oก/#" 1ก!Oก""!ก +!!ก ก 50 $ /52)ก!Oก !Oก$ +!!ก 40 


 [-PภP 1 %ภ"* [YP % P* 2 %ภ"* % P*  3 %ภ"* % P* * 4 %ภ % P* -0"ภP [YP $/ #K$YภY ) (CaO) Y##ภ (SiO2) 2# (Al2O3) !OภภY ) (Fe2O3) + &! Y% ภ" " $Oภ 2 % 1  (# O (aggregates) ( !" ภ +!ภ ภภ ! " 2Y)+(ภ&!+4 " ภ ) ) Y) (Portland cement) ภ$2 %ภ" !#"ภ) )+5 ภm3 2Y)) )  #o#" ภ/#' 'Yk  # (Josept Aspdin) ภ2Y)) )& $O !ภ"!#&"+! * $ ) ) 5 ภm3 'Yk  # % "ภ' "# $  !ภ2Y)) ) 4 "  P] *%"ภm*P[YP ]%ภ a 4 ภ8p , 1) 1 #"2 (calcareous component) #Kภ1% 80% + / ภภ/ (raw mix) 1 #"ภ" Y) (CaCO3) +!V !#2 (limestone) # &! # ) (marl) !# (marble) !!#()ภ(chalk) ภO  ! "'2Y)+5  ภ!+(!#2 1 #" 2) 1 #" # (argillaceous component) K 15-18% + / ภภ/  ภ"! ภY##ภ (SiO2) 2# (alumina, Al2O3) #!Oภ(Fe2O3) 2+#K Oภ 1 #"+ภ ภ !# # (shale) ! #! (clay) 3) 1 #" " KL& (corrective component) 1 #")ภ"2 2# Y##ภ ! #!Oภ2 +(# / $ 1 #"! ภ ภ+ภK 1 #" )ภ" $ภ! (2#ภ# # " KL& "ภY) [Al(OH)3] !1 !Oภ ภO#!Oภ!53!Oภ &+! / )ภ"ภKn)ภ! 4) # (additive) 1 #"#+2O L! ภ/ & " K " #"ภ ' t&# #Y (gypsum) &!$O $2+!(ภ/ &+( #K$#Y +(2+( 3-5 % ' ! ภ$2O +"ภK ภ# #ภO&& &#2 (ภ#!#2" +#K 10-20 % ' ! ภ+2O Y% 1 ' /ภ"ภ" KL&$2Y)


ภ*)ภm*P[YP #oภ/#2Y) 3 "" ภ. %%Sภ(Wet Process) 1 #" #2$ #! / ภ # ภ" +! $/(2,700 5kÂ&#x2021; )) 2O +!O (150 5kÂ&#x2021; )) " +! / ภ"!Oภ#Y 

(ภ ") 200) . %% (Dry Process) !#2!# # 1 #" / ภ ""! " +! %$/(2,700 5kÂ&#x2021; )) 2O +!O (150 5kÂ&#x2021; )) " +! / #Y 

(ภ") 200) . %% (Semi-Dry Process) ภ3Kภ/#""! / 4zO ภ %$/ K!L2#+(+ภ/K 1,482 oC ' +!Vภ#o""!#ภ !   

ภ#oภ/# ภภ #(&# 1#ภ)+((&#+ !ภY) ! 3,600-5,500 Kcal/Kg. +(

! "/+/ 1 #" Y%+(ภ" 1!#$ภÂ&#x2C6;Yo(# +m*P[YP( '2Y)' !ภ$ +!Vภ+(# 2 2"#K! 1 #" & $  4V!/ภ# L* ภ# $% Y%ภภ 2L+ L! Lภ '/#2Y) V ภ +[YP ภ !. % '! 4 $"#3 2Y) ภ#ภ/# ภ. &.5. 2514 ภ+( (&#ภ"" ! "ภ+( ภÂ&#x2C6;Yo(# 1!#$1#ภ) ' 1#ภ)+( (&## 60 $+( ! +ภภ"" 1+((&# ภ  $%2ภ"$(&#(# * 4 " ภ/#2Y). 6,900,000  +(1 #ภ)K.500,000  +[YP  !.()" '! 3$"#3 2Y) ภ#ภ/# ภ. &.5. 2509 ภ+( (&#$'!+(1!#$ภ5ภ+(1#ภ)& +

$1!#$+(K. 90,000 1% 100,000 .K 6,500-7,000 Kcal/Kg. (ad) ภ/#2Y)K 2,100,000 . +"YP "0 !.>"% '! 2 $"#3 (Y) ภภ ภ/#2Y) 2,700  (&#! ภ+/2O 1#ภ)!1!#$/ ภ" ภ+(1#ภ) (&#/ ภ" +  70:30 +/2O ภ+(1#ภ)K. 60,000 


K 4,500-5,000 Kcal/Kg.(ad) +( K 18,000 . + $1!# $K 6,800 Kcal/Kg(ad) +[YP %ภ !. % (&#+(+ภ 2/1#ภ)+(1!#$ภ5! ภ+ภ/ + +( ! " +!(&# 1!#$ภ5 K 6,800 Kcal/Kg(ad) ภ1 O [YPP ("ภภ ) p/#L Kn) !ภ ภ. 15 1 1. [YPP ) (Normal Portland Cement) ! ! "ภ  * ภ #!Oภ * (ภ 1 & 1 " ภ ( &(O  &V5 

$ & 2. [YPP  (Modified Portland Cement) !ภ"' $ +!V ( $ +!V &" $! ภ&ภ #' O" " ภ&VO 5 3. [YPPภ*P0 (Low-head Portland Cement) !ภ"Y%ภ" #K ภ# $%

# +(ภ"$ +!V ( $ภ ภ (& ! 4. [YPP ภ* [Q (High-early Strength Portland Cement) #+(ภ" $ภ" !ภ""Oภภ# +(ภ5!O ภ K & ( ) &( &V5  5. [YPP PY tP [ (Sulfate Resistant Portland Cement) !ภ"ภ ภภ$Y k (+"#K #!  2 $O (ภL * ภ (& kh & kh [YPm (Mixed Cement) ภภ!% 2Y)Y##ภ (Siliga Cement) ภภ!!#2" / ภ"2Y)) )""o + K 25-30% !ภ" "ภ ภ( ภ" ! ' " 1  #+(ภ"2ภ 2t"2ภ *  ภ  2! ภ#)&

! "ภ 14ภ #+( 2Y)$ (/ภภ#


 m (Aggregates) '  аЄБ!# аЄБ Y%/ $аЄБ "2Y) &+! аЄБ$ 2$OаЄБ  (+!аЄБ12аЄБаЄБ  +(аЄБ+аЄБ ( +(+аЄБ " ! 2& +(1 # +( / аЄБ ¬Й¬Й ( m (Fine Aggregates)) " 2 L! 1."аЄБ-" "аЄБаЄБ# аЄБ!#аЄБаЄБ( аЄБ O L&L2#аЄБ5 #  w42+& #! * (# # YаЄБ&(YаЄБ )2 +аЄБ+(% аЄБ #YаЄБ&(YаЄБ )аЄБ+! аЄБаЄБO "аЄБ (!  #+(+аЄБ ) 2. (# 2 * +" $ (# аЄБ# аЄБаЄБ¬КаЄБK)o(# ' аЄБ & &аЄБ * аЄБаЄБаЄБ +!" $ (!  )  +аЄБаЄБ  * "аЄБ 3 (# аЄБ 1. % O +!V ! $O аЄБ ! ! "аЄБаЄБ $OаЄБ * - $  2-4.5 ## - +(/ аЄБ,&1,pаЄБ 2. аЄБ $ OаЄБаЄБ!" ! ! "2 ( аЄБ#p12 &" - $  1-3 ## - +(аЄБ "2аЄБ,/ аЄБ 3. $ O OаЄБаЄБ ! ! "2t" " - $  0.5-1.5 ## - +(аЄБ "2t",аЄБ! 14аЄБ


 ภ%ภ - #1/ 2ภ 1% ' ! ภ- #) / 2 ( +" ภ! - !" $Oภ O  *,*ภ ( m % (Coarse Aggregates)) ")1 - $  4.76 y 19.05 ## - +(!&1,!#$ ,!# ")2 - $  19.05 y 38.10 ## - +(pภ,, ,&,Â&#x2030;Â&#x2030; ")3 - $  38.10 y 76.20 ## - +(pภ,&1 % P* *"ภ 1. $O ภ %ภ! 2. !  3. y !  4. 22ภ"5ภ) 5. $ ภ 6.  # * m*P 0 8 , ! % >% "% -0"ภ -  1  # -  +!ภ $ภ 30% -0 1. "!#+!.ภ&+!2Y)$ภ' "/# $O % +!# ภ 2. ! /  3 +!ภ# ! 1ภ !$+!$ภ" "" !2 * 3. $/ ภ"2Y) &Â&#x2039;#ภ## ภ# +!2Y)/ภ Y)! ! /#!O $ / % ภ ภ $O 


กP ก / $2Y) !# ก 1 " ก2Y) +(+ก/ ก 2Y)+! O $O !" O $O! $ 2 1% 3 ##ก   1 !#(# $O/ ก !  1  5กก ก  Y%  ก +(  ก% กP กก" 2Y) !#  / ก ' / * !/ ก (กt& 1. 2Y)/ ก "/ ก ก Y)& ) 2. Y)& )/ ก " ก ) (MORTAR) 3. ) / ก "!#!ก ก ก (CONCRETE)

)YO) / ก - Y)& ) (2Y) 10%, 15%) - / ( + !# 70%) - kก5 5%


O ภP - ภP (Plain concrete) +(ภ"' " ( p ภ!ภ* $ภ #""+(! ภ  # 2ภ# 1 - ภP *Qภ(Reinforced concrete) +(ภ"' " % ' +!ภ " !Oภ " % - ภP (Prestressed concrete) $"ภ ภภ+( ' ภ %!Oภ " % 2+! ภ ภ$O O !Oภ+!! ภ " & ภ+!$% P m ภP $2Y) !# +(/ +ภภ Y%$%2ภ"(# $ +( ( 1ภ+(ภ"! ภภ* ภ 1 ' hภY% +( / 2Y)ภ$% (  1:2:3  P m ภP"ภ%P p 1: 1½ : 3

-

+( $' ภ%"

1:2:4

-

+(+ภ #!Oภ 

1:2½:4

-

+(1 pภ $ภ #

1:3:5

-

+(+ภ$ +!V (pภ+!V / !


P m กP 1 [ก%(กP P m 1:2:3

[(กก.) 335

[(]) 7.2

(%..) 0.52

*(%..) 0.78

1:2:4

310

6.2

0.46

0.91

1:3:5

240

4.8

0.53

0.89

1:1 ½ :3

400

8

0.42

2.85

1:3:6

220

4.4

0.47

0.94

P m [ ( 1 PP) P 1:3

[(กก.) 20

(%..) 0.04

(Y..) 5

1:4

16

0.06

5

กm, 2Y)

5%20 y 30 %

!#

20 - 30 %

ก%กP ก" ( Curing ) #oก(+!‹#ก#‡ ( $Y) ก# $% "2KY% /+! ก& ก $ก#oก' +!กก! กก$O  0 8 ก%กP ก 2 ก, 1. hก ก 2V (กก 2. ก3 " K!L2#+!2+ L&! 


0 % P] 0 8 ก%กP , 1. &+! กก 2. &hก กก$ก ' ก3 " K!L2#+!!  ก!$+! 

*)ก%กP+ *)ก>*",- #oก"

$ 

$ 

1.ก$ ! ! "ก& " ( /& , kh , &

& , 1, , "# #oก ' +( #!!ก#p  ' "$ก " $ +!+(" K!L2# ก กก# 10 c

1.  , , 12ก 2. ! ( #! 3. +( " กก 4. YY  ก, O ! +( (  #! & กO 1 Y  

1. ! 2 $ #!+( 2 #t Y%! 2. กO" "#K ก" O" "

2.' กt !& #oก +( " # ( / ก& , &

1.  ก / 2. +(12ก 3. +( " กก 4. 2 

1. !ก " 1! ก 2.  กก "กt ก " ก&+ # &! O

3.' ก .ก( #oก (ก/+" ก " Y%  1/+" $ &

   !ก +!ก 1+(k!$ !ก 15 Y. +! t +!( 2 

1. / ก 

2ก#ก 2.  " # +กK +( /+"ก " 3. +( " กก 4. 1! +( 

1. 1ก5!O 2. ก * 1+(/+"  +(ก 3. t +!( 2 4. &#Kก +(   Y#) ! /#ก


*)xก ก -0!กกP #oก"

$ 

$ 

1.ก+(ก 3ก Y%  ก 3 ก 3!% # ก  กL #! +ก K " #% ! ก *)ก" !ก +!ก&

 !//%ก# ก!

1.  ก O 2. hก ก +!! O  3. +( " กก 

1. & 2.  ก+ก‹#" # 3.  ก+กกO" ก3 +(

2.ก+(/& #ก  ! ก" 1+( ก" ก

1. ! ก" ‹#" # 2. / +กhก ! กกก 3. +!( 2L+

1. "ก ( 2. !$! ก "&ก # 3. &1+(+ก  กก*

3.ก" "/#ก !

 ก ( + $  

! " $! ก &   ก ' ก+(&  &/#กก+(O* ("# ! ก* &#53* !%ก 2* $%"ก

1. ก O 2. / & 1  $ $$ p$ /2/# 3.  4. +(+กKก" #o /

1. +( 2 2. 

! " & ก 3. +(" ก ก& ก

1.  ก 2. +( " กก 

1. +(""ก 2. ( &"" +( 3. 1""ก,    ""

4.ก"' +("" &""+! (2 "" hก ก ( ก t ก3 "" +!

! ก1 ""%+(#o 


ก %กP ก "ก " & ก$$  ก" #K

กP QP  %  P กP -P %ก%P %กกa  •

 กก+ 1 !Oกก K 25  +  2 ( # + 

 3 O +!" กกก ก " $ก "ก #+ 1กก! ก กO+( 


%P ก"  " 2

( Y ) 12.5 10 15 7.5 7.5

pก ก #!Oก ก& # & ก& . . . & กกก

 "

( () 5 2.5 7.5 5 2.5

 P -0PYP ก0 P0 กP 0 % P -0PYPPpก 1. ก+(#* &/ ก "2Y)+!$O #Kก+(+ก/ ก

! "+($""ก 2. 1+(&&ก+!2Y)$O ก!กก# +! ก+ ก""ก +!2 %+(กก#ก 2Y)ก#* 3. #K+(&+!ก# ‹#ก##!ก "Y)&& "2K) ก 25-30 % $! ก$Y) 4. ก+(กก#+!ก $ก 

 Y)' ! ก 0.35

ก $ก2ก"ก 15*30 Y. 28  กก.  Y. กกก ก กกก กkก5 kก5 420 335

0.40

350

280

0.50

280

225

0.60

225

180

0.70

175

140

0.80

140

115


กกQ%P กP " ก3Kก!/#  ก. กกQ%P กP!ก,m +!กO" 2  กก/ +' !% * ' กO"กกกก' %ก%! Y%+(!ก ก# 15 ! " 

+( !

+' * +!กก   ก+!$ก ก+ ""! (Mold) "!% . กกQ%P กP !ก]m Q! ( ก "$ ก. $ กOกO" กก #"ก . กกQ%P กP!ก]ก%"* y +!กO"ก/#!ก! *  ก !% . กกQ%P กP!กP  +ก& Slab +!กO" กก ! * !&+( ก !% กกO" ก +!กO" ก 28 # ! 1 "k. &! " (Slump , Test) !"" ก  !#K$2Y) !# +ก&ก$ ก 6  20 ! 25 Y# ' +( / 1:2:4 #o 1. # !

=

6 x 20 x 0.25

=

30 "..

2. ก / = ก

+(2

1:2:4

1 "..

+(2Y)

310 กก.

+(

0.46 "..

+(!#

0.91 "..

=

310 x 30

=

9,300 กก.

=

9,300/50 กก./1 =

186 1 

+(

=

0.46 x 30

=

13.8 "..

=

14 "..

+(!#

=

0.91 x 30

=

27.3 "..

=

28 "..


 !#K 2 !# $"$ /52)กLก 100 Y# /52)กL+ 90 Y# 2 50 Y# 20 ' +( 2 1:2:4 #o 1. !#$" (π12/4 - π0.92/4)0.5 =

0.0746 "..

2. !2+ก 1 ".. +(2 310 กก. 1ก 0.0746 "..

=

310 x 0.0746 / 1

+(" 20 

=

23.1 x 20

=

23.1 กก.

=

462 กก./50 กก./1 

=

9.42 1 

3. !+ก 1 ".. +( 0.46 ".. +(" 20 

=

0.46 x 0.0746 / 1

=

0.0343 x 20

= =

0.0343 "..

0.686 "..

4. !!#+ก 1 ".. +(!# 0.91 ".. +("

=

0.91 x 0.0746 / 1

=

0.0678 x 20

= =

5.  +(2Y) 10 1 +(

1 "..

+(!#

2 "..

 !#$ ก 2 + / ก 1:2:4 0.15 0.20

1.60

0.20 0.10 1.00

0.0678 "..

1.375 "..


#o 1. ก $ #

=

ก x x 2 y ( "ก)

=

0.15 x 0.15 x 1.60 y (0.075 x 0.15 x 0.20)

=

0.0347 "..

2. ก ' s

=

h/3 (b2 + s2 + bs)

h

=

 2$pก1%

b

=

ก$pก

s

=

ก$ ก

2ก! h

b

# ' 

=

0.20/3 (12 + 0.152 + 1 x 0.15)

=

0.781 "..

3. ก p 

2ก!

=

ก x x 2

=

1 x 1 x 0.1

=

0.1 "..

ก 

=

0.0347 + 0.0781 + 0.1

=

0.213 "..

4. ก +( 2Y)ก

1

ก

0.213 ".. +(

0.46 "..

ก

0.213 ".. +( =

310 กก. x 0.213 ".. / 1 "..

ก

1

..+(2Y)

310 กก.

=

66.03 กก. / 50 กก./1 

=

1.3 1 ! 2 1 

".. +( =

0.46 "..

=

0.46 ".. x 0.213 ".. /1".

=

0.098 ".. ! 1 "..


!#

ภ

1

".. +(!# =

0.91 "..

=

0.91 ".. x0.213 "../1 "..

=

0.194 "..

*\ ภ &p ! "ภภ  #p""o /#ภ/ $ # ! ภ" ! "#p&#53* / ! &#53&#&ภ+(t& O *\ #p V ภภ'  #pV #p$ #p' #p " #pk !! : #p"Oภภ $ ภ"Oภ(Concrete Masonry Unit) Y%

ภ ภ(# !% ภm*P*\ ภ/##p'  / #! ภ"  +!$ภ ภ+ + ""&#&) $/ ! "#p&#53* / ! &# ( !#ภO ! "#p " ภภ#p&#53"L+(ภ#oภ $&#&) ภ2&&# 1 + ภhภ ( 2


กก*\ กก*\ ก !#pก Yก $% ' +(2 % ! !ก !#o Y%#o 1 )+ก+(กก ก Y%""$ #p +( ก! #oกก#p&+!ก# ! ก 1. ก#p " 2 ก3K 1.1 #p!$/ !ก& ก!$/ !ก&ก 5 "" ก  ก 1.1.1 #o#p ½ / #o#p #p12ก$/#p !$/ !ก&ก ก "ก$/#p !ก "%!%$/#p #o#+(ก ก+กก / !ก& "ก 1.1.2 #o#p ¾ / #o !$/ !ก&ก!ก "ก$/#pก "! "ก !$2ก+(% ก!/#p 1.1.3 #o#p 1 / #o !$/ !ก&ก! $ก$/#p ก " !$2ก% !/#p !ก "$/#p #oก""+! 1 "! ก ! "Lกก ก$% 1.1.4 #o#p 1 ½ / #o !$/ !ก&ก !ก "ก "ก$/#p"ก !$2ก+(% !/#p ! $ก$/#p"ก $ !$2ก 1.1.5 #o#p 2 / #o !$/ !ก&ก! $/#p"กก "! $2ก+(% !/#p


1.2 #o#pภ$/ !ภ& ภภ$/ !ภ&ภ 5 "" ภ 1.2.1 ภ#p"" #" )! ()" ) (Running or stretcher Bond) ภ#p""#+(ภภ

&""o 

ภ

ภ""#p12ภ$/#p' +! !2ภ+ $#p( 1 2+!ภ%ภ !2+! 1 + 3 $/#p(  "ภ( #+(ภ" ภภ/ !ภ& "ภ ภ1.2.2 ภ""" ) !#ภ" ) (Commom or American Bond) ภ#p""ภ""" #" ) ภ*( 5 ! 6 ! 7 ภO ภ ภ$/#p ( ' #p  +( ภ12ภ +!! 3 + 4 $ p ภ %#p ภ'  ( (ภ"#p ภ!% 1.2.3 ภ#p""k#(" ) (Flemish Bond) ภ#p""+! ภภ ภ"" #p( 12ภ ภ$/#p "ภ ( +( 1 ภO+(#oภ"" ภ & " (  ภ""+! ภ$/#p2+!ภ%ภ & ภ"" +!ภ% !/#p ภ%+!$O 2 $ภ1.2.4 ภ#p""##(" )(English Bond) ภ#p"" #p12ภภ$/#p "ภ" ภ $#p+( 1 ภ""+! ภ$/#p2ภ%ภ$ ภภ  +!!2ภ ! $/#p ภ( 2+ ภ' ภ


""+!  กก ก% !ก กO (ก %+!$O 2 ก$ก %#+4 " 1.2.5 ก#p"" " )(Stack Bond) ก#p"" 2ก2+ ก ก( ' /#p$( ( 1 2+ ก ! กก "ก !ก "ก""* #p+(ก ""ก $ +!ก &+!ก# " ! ก O ก#p"" #p กก "ก  ก กก$!! $/ &Oก กO 1+! ก# ก!2ก 


m [ก 2Y) 1 (1 .. +( 16 กก.) !" 4 (1 .. +( 0.05 "..) 2$ 1 ½ (1 .. +( 10.29 กก.) 4 " ก#+(2$  10 # !! : #K ! "กก#p %/

m [o% 2Y) 1 (1 .. +( 12 กก.) 5 (1 .. +( 0.04 "..) 2$ 2 (1 .. +( 7.7 กก.) 4 " #+(2$  3 # !! : #K ! "กt"2 

 1. %ก !ก]* 2. )*%ก ก%,-"* P p  3. )*%ก  ก   !!   V !%$


 !hก w & !#  #ก กo(# ( ก,wก ! !V +" ‰‰ !ก - ก+"กO"# ก / ' '2ก !% ก " ก 1 "K 60 y 80 Y.. กก "%!%$$+" &+"ก& "% +"%O"# ก zก,8 - ' ก!V!!V"(# +" Oก # ก / ก " "ก Yก กก % - +L!+(+"% Y%+"$ +!V O"# ก ก "' ! ก%,- *m - ก #+! " 1 #!ก#กO+($1ก"/ & hก กก ก ก"(# "" 2 ( ""(  +ก (  !$ 10 Y.. ก" 70 //. ก "" 2 ( !$ 13 Y.. 1 . +(ก" 100 / ' +(ก" 2 $ /2 ก%,-YP -กY)/  2 กก" ก" ก" ' ก 1 # 2K 1 # ! 14 Y.. ก ก" Y% /2 ' ก! 12 Y..  "ก ! /2  ก%,-กP - /กก กก/  ก ' ก ก"Y%ก& ก% 2 ก%,-Y>+ -  (# ' ก"ก $ 33 2 K 34 Y.. ! ก"% ก 2 ! "ก2 ก ' ก!!Oก !$ 1 ½ 2K 1 ½ # !$ 32 y 34 Y.. ก%,-- P ' ก! 36 Y..

- $ 43.8 2K 33 Y.. กY)/ ก 

 ก%,-*" 1. ก"Oก

ก 50 x 120, 50 x 150 Y.

2. ก"2

ก 50 x 120, 50 x 150 Y.

3. ก"+!V ก 100 x 150, 100 x 180, 100 x 200 Y.


+ก "Yก  - ก "Yก 5 Y# -  "Yก 20 Y#  0 %Z กก%,- - 2ก - กก - $%

ก 

ก [กt[กQก - $ 750 .. ก$%2ก "/2+(  2$ 38 .. 52)ก 1%52)ก 250 .. ก ' ก! (ก * ก% 2  5:100

ก [กt[ก8 - $ 600 .. ก$%2ก "/2+(ก 2$ 87 .. 52)ก 1%52)ก 200 .. ก ' ก ! +(2ก% $ ! 3:1 ก *" - $ ก 70 Y# - $  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 k +ก "Yก  1. ก "Yก 10 Y# 2.  "Yก 10-15 Y# 3. " ก  "Yก 20 Y#


 PกPก% [>,- *+ ! 

 ก$ ) " k4 ) #+(2+( 

m ก >,-\ 'ก"( " * $ "/(# Y%/ k4( "2 +( &#&)"/ ก! "+!! ก%,- t{ P ' / (Resin) & #กY) 25  75 +( ! "2 &' $, ,  ก%,- +(  !)Y# # ก/ ก " # &# ก)  / $ 6 x 6#, 9 x 9 #, 12x12 #, ! 1/8 #, 3/16 # ก"(# !  ' +(

! "2! !!! * * ก/ !Y) !#กO Y) / $ ก + & #+!!%$ +( ! ""& ก5 * ก!#กO / Y), Y) / $ ก & #+!! * +(  2"/#! &+!O !#'/ +(+กKก+!/# ( Lก # !+(t"/ !ก& +  2&/ * $ 30 x 30 Y.. +( ! "2!ก / t!" ! ก%,-Y*ก ' ก/ #"(# /# "(#  $ 4 x 4 #, 4 x 8 # ! ! "2&! , ,!,ก / ก%,- *m ก #' ก/ Y%  ,#p, KL&$ # $ 4 x 4 # ,!ก! ! ! "2&ก ก ก (# /#" ก%,-YP /#กY)/ !"" ก ( 2 (I)

$ 16.3 x 19.8 x 6 Y.. ! ก 3.8 กก.  ,#p +( 1 .. 35 ก

2/%

$ 18.8 x 23.4 x 6 Y.. ! ก 4 กก.  , +( 1 ../33 ก

 m8


 กก w " ก  ' $ $ /# 4 # x 8 # x 4,6,8,10,15,20 .. (# +( Lก,+ ( +( ! "/ & / ก ! k)#) 2 ‰‰ ก%,-YP*m% ก2Y)( / ก "+!#  ก # $ 120 x 240 Y.. ! 4,6,8 .. +( ! "wh& / ก ! Y+Y ก( $ ก /  &+!+% # ก $ 4x 8 #, ! ¾ - ½ # +( ! "wh& " / &กO" Yt*% ' ก "(#Oก * +!# ก ก ' ก"" $ 4" x 8" x 5-6 .. ! ! "+(L+ wh& wก ! / +ก% ก/#( ก "Yk#") $ 4 "x 8" x 8-19 .. "" *

-0 ก&,-

 * +(  !! ก ( & ก3!  +! hก กก&ก * &+! 

 - 2

+( ! "/ ก& ก#p t"2

- Y)

/ * +(/  +(/ 2

- & #ก +(/ 2 /  ก - 2( ก" /  !) % ก ! ! "ก /#'! &+!ก# #ก /#'! -  ก ก2 % ก #(/ &!ก "ก/ 2 ‰‰


-0 ก&,- - "Qก

ก +( ! " 

- -0  ก" $!+ !2!% Y%+(t" ก /#( ก " &+!ก#  +( ! "hก - ก ก

!) +( ! "กก +( ! " hก & 

เนื้อหาหน่วยที่ 2  

เนื้อหาหน่วยที่ 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you