Page 78

Cirque du Soleil i Ferrari Land, el més nou de PortAventura Photos: Matt Beard Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt ©2012 Cirque du Soleil

E

Cirque du Soleil y Ferrari Land, lo más nuevo de PortAventura

l circ més màgic i conegut del món, el Cirque du Soleil, és enguany a PortAventura, i té intenció de quedar-

El circo más mágico y conocido del mundo, el Cirque du Soleil, está este año en PortAventura, y tiene la intención de quedarse.

s’hi. El parc temàtic més important del sud d’Europa presenta

El parque temático más importante del sur de Europa presenta

en primícia l’espectacle Kooza, una de les produccions més

en primicia el espectáculo Kooza, una de las producciones más

impressionants de la companyia canadenca. I per si no n’hi

impresionantes de la compañía canadiense. Y por si ello no fuera

hagués prou, PortAventura també inaugura aquesta temporada

suficiente, PortAventura también inaugura esta temporada su

la seva nova atracció a l’interior el parc: Angkor, un recorregut

nueva atracción en el interior del parque: Angkor, un recorrido

trepidant en barca per la jungla, amb batalla naval inclosa.

trepidante en barca por la jungla, con batalla naval incluida.

PortAventura també prepara més sorpreses: l’any 2016 obrirà

PortAventura también prepara más sorpresas: en 2016 abrirá

el Ferrari Land, un parc de 75.000 metres quadrats, amb

Ferrari Land, un parque de 75.000 metros cuadrados, con

atraccions dedicades a aquesta marca automobilística de renom

atracciones dedicadas a esta marca automovilística de renombre

mundial.

mundial.

Cirque du Soleil i Ferrari Land 76

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Advertisement