Page 70

Estacions

nàutiques: un mar de diversió

Catamarà. Estació Nàutica Costa Daurada

L

Estaciones náuticas,

’àmplia oferta d’activitats aquàtiques i serveis turístics complementaris (restauració, allotjament, lleure)

un mar de diversión

La amplia oferta de actividades acuáticas y servicios turísticos complementarios (restauración, alojamiento, ocio) se ofrece

s’ofereix de manera organitzada i integrada a l’Estació Nàutica

de forma organizada e integrada en la Estación Náutica Costa

Costa Daurada, que engloba diverses localitats del litoral

Daurada, que engloba distintas localidades del litoral (Salou,

(Salou, Cambrils, Mont-roig/Miami Platja, Vandellòs/l’Hospitalet,

Cambrils, Mont-roig/Miami Platja, Vandellòs/l’Hospitalet,

l’Ametlla de Mar) on poder gaudir de la pràctica d’alguns

l’Ametlla de Mar), donde se puede disfrutar de la práctica de

esports de mar. Creuers, pesca, catamarans, esquí nàutic,

algunos deportes de mar. Cruceros, pesca, catamaranes, esquí

parasàiling, submarinisme, windsurf o vela són algunes de les

náutico, parasailing, submarinismo, windsurf o vela son algunas

modalitats esportives que ofereix aquesta estació.

de las modalidades deportivas que ofrece esta estación.

Estacions nàutiques: un mar de diversió 68

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Advertisement