Page 56

Daniil Parniouk: una mirada a la Costa Daurada des de Bielorússia

Salou. Daniil Parniouk

D

Daniil Parniouk: una mirada hacia la Costa Daurada desde Bielorrusia

aniil Parniouk (1974) és una de les més brillants figures de la fotografia contemporània a Bielorússia. Els seus

Daniil Parniouk (1974) es una de las figuras más brillantes de la

fotografía contemporánea en Bielorrusia. Sus trabajos combinan

treballs combinen agudesa visual, elegància, ironia i un punt de

agudeza visual, elegancia, ironía y un punto de lirismo. Las

lirisme. Les imatges d’aquest reportatge van ser captades durant

imágenes de este reportaje se captaron durante la reciente

la recent estada de Parniouk a Cambrils, Salou, la Pineda de

estancia de Parniouk en Cambrils, Salou, la Pineda de Vila-seca,

Vila-seca, Tarragona, Reus i Barcelona. Algunes de les obres

Tarragona, Reus y Barcelona. Algunas de las obras forman

formen part de la retrospectiva que l’autor va presentar a Moscou

parte de la retrospectiva que el autor presentó en Moscú y San

i Sant Petersburg, i es reprodueixen en el seu pròxim àlbum

Petersburgo, y se reproducen en su próximo álbum “Geografía”,

“Geografia”, editat per Axioma. Les presents fotos són, doncs,

publicado por Axioma. Las fotos presentes son, pues, un avance

un avançament en exclusiva, per gentilesa de l’autor.

en exclusiva, por gentileza del autor.

Daniil Parniouk 54

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Daurada 2014  

REVISTA ASOCIACIÓN HOTELERA SALOU -CAMBRILS - LA PINEDA

Advertisement