Page 1

www.promotion2u.com โปรโมชั่นทูยู คลิกเดียวครบ ใหคุณเช็คทุกโปรโมชั่นกอนชอป รวบรวมจาก Facebook ไทยเที่ยวไทย


หนาวนี้ ททท.ภาคเหนือเปดบูธพีอารขอมูลขาวสารการทอง เที่ยวในเขตจังหวัด ภาคเหนือ "เที่ยวเหนือครึกครื้น เศรษฐกิจเหนือคึกคัก" พบกันในงานไทยเที่ยว ไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C188-190)

Bronze Day Spa โปรโมชั่นสปาราคา 1 บาท สนใจขอมูลเพิ่มเติม พบกันใน งานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G238,P156,P230)


วิลลา ดวงจําปา ถนนคนเดิน เชียงใหม หองพักราคาพิเศษเริ่มตนที่ 1,800 บาท พบในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสร ิ ิกิติ์ (บูธ G305)


นวดผอนคลายกับ Best Day Spa, Asia ที่ระรินจินดา เวลเนส สปา ศูนยสข ุ ภาพ ครบวงจร พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ P194)


เตรียมพบกับแพ็คเกจราคาพิเศษจาก "ทอแสง โขงเจียม รีสอรท" ใน งานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บู G212)


โปรโมชั่นธนาคารซิติ้แบงก ลดสูงสุด 20% ในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์


ยินดีตอนรับสูการทองเที่ยวประเทศมาเลเซียในป Visit Malaysia 2010 สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย และ เที่ยวทั่วโลก 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์


Quality Express Tour ทัวรคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว บริการนําเที่ยว ทั่วโลกอยางครบวงจร พรอมรับจัดกรุปเหมาแบบดูงาน สัมมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน ฯลฯ 2-5 ก.ย.นี้ พบกันในงานไทยเที่ยวไทยและ เที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ 19 ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ P18-21, C328-331, C384-389)


4 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง เชิญ ชมศิลปวัฒนธรรมประจําภาคที่หาชมไดยากยิ่ง เชน เทงตุก หรือละคร ชาตรีพื้นบาน การแสดงรวมสมัยจาก อัลคาซารโชว ฯลฯ พรอมการ ออกบูธจาก 82 โรงแรมรีสอรทชั้นนํา มานําเสนอโปรโมชั่นพิเศษในงาน ไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (โซนสีสันตะวันออก เพลนนารี 3)


ตะนาว ศรี รีสอรท แอนด สปา ปราณบุรี "Green Smile" Package ลด 60% สําหรับ Garden Villa ราคาพิเศษเพียง 2,200 บาท พบกันใน งานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G189)


ฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา ขอเสนอราคาหองพักพิเศษสุด ดวยราคาเริ่มตนเพียง 4,599 บาท รวมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 พบกันในงานไทยที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ C116, C125)


ANCHANA RESORT & SPA ปราณบุรี โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 + พัก เพิ่มฟรี 1 ทาน พรอมอาหารเชา โปรโมชั่นใชไดทุกวัน ไมมีวันหมดอายุ พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ C222, C241-242)


Cha-Da Group (Chada Beach Resort / Krabi Thai Village Resort / Krabi Chada Resort ) Special Package 3 days 2 nights Start from 4,400.- Baht / person. See us at 19th Discovery Thailand 2010 (2-5 Sep.10) @Booth C137, C144


จองบัตรเขาชมการแสดงคาบาเรตโชวจากทิฟฟานี่ พัทยา (The Tiffany's Show Pattaya) ราคาพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย. นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C265-266)


บาน ตุม วิลเลจ แอนด รีสอรท (ชลิต เฟองอารมณ) Cozy Resort สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ & อาหารทะเลสดอรอย ติดชายหาดเจา หลาว จันทบุรี โปรโมชั่นพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ G058)


ปาย จ.แมฮองสอน เมืองเล็กๆ ที่ปกคลุมดวยายหมอกและกลิ่นอายของ ศิลปะหลากสไตล ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 ไดเชิญโรงแรมรี สอรทในอําเภอปายกวา 20 แหง มาใหคุณเลือกจองแพ็คเกจหนาวนี้ กอนใคร 2-5 ก.ย.นี้ พบกันที่ศูนยสิริกต ิ ิ์ แลวคุณจะพบวาปายไมเคย เปลี่ยน..


ฮอลิเดย อินน รีสอรท เชียงใหม ขอเสนอราคาหองพักพิเศษสุด เริ่มตน เพียง 1,350 บาท + อาหารเชา สําหรับ 2 ทาน พบกันในงานไทยเทีย ่ ว ไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C116, C125)


ฮอลิเดย อินน พัทยา ขอเสนอราคาหองพักพิเศษสุด เริ่มตนเพียง 3,000 บาท + อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน Sea View ทุกหอง พบกันใน งานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C116, C125)


Asara Villa & Suite, Hua-Hin, Best Deal “Buy 1 Get 1 Free” for weekday and Amazing plus. See us @19th Discovery Thailand 2010 (2-5 Sep.10) at Booth P051


ฟาวนเทน ทรี รีสอรท เขาใหญ โปรโมชั่นพิเศษสุด รับที่พักฟรี! และ กิจกรรมผจญภัยสุดฮิต ลดสูงสุดถึง 80% พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C147)


สยาม บีช รีสอรท ชะอํา-หัวหิน แพ็คเกจแสนสบายกับชายหาดสวนตัว โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน เพียง 1,999 บาท พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ P167)


ลีมาโคโค รีสอรท กรุป เกาะเสม็ด ขอเสนอแพ็คเกจสุดคุม หองพัก + เรือโดยสารและอาหารเชา ราคาพิเศษสุดในรอบป พรอมของสมนาคุณ มากมาย พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ C140, C167, C184, C197)


วิ ศสุภารีสอรท อ.แมริมเชียงใหม สัมผัสกับธรรมชาติกลางขุนเขา พรอมแหลงทองเที่ยวมากมาย บริการหองพักสไตลลานนา พรอมสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน โปรโมชั่นซื้อ 1 คืนแถม 1 คืน แพ็คเกจไม มีวันหมดอายุ พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G141)


ที่ ยวหลากหลาย 7 จังหวัด 2 ประเทศ แวะพักที่ “ประจักษตรา ดีไซน โฮเตล” จ.อุดรธานี พบเราในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย. ณ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ P363)


Ease in Chill Out! There is only one place to go “Langham Place Samui� at Lamai Beach. Find Me in the 19th Discovery Thailand 2010 (2-5 Sep.10) @ Booth G114


ยินดี ตอนรับสูโบทลากูน รีสอรท จ.ภูเก็ต ที่พักในสไตลมารีนา ใหบริการหองพักหรูกวา 300 หอง ที่ตั้งอยูบริเวณทางผานระหวาง สนามบินและตัวเมือง ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาที มีจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทั้งทาจอดเรือยอรช พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ P040)


โรงแรมเชียงใหมออคิด ขอตอนรับนักทองเที่ยวดวยความอบอุนและ ไมตรี จิตของชาวเชียงใหม พรอมใหบริการ 266 หองดวยสิ่งอํานวย ความสะดวกครบครัน พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ C186)


สัมผัสชีวิตสัตวปายามค่ําคืน ประสบการณที่คุณจะไมมีวันลืมที่เดียวที่ “ไนทซาฟารี” จ.เชียงใหม ...พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ G123)


หนาวนี้ชวนคุณมาสัมผัสความงามของหมอกในหุบเขา จ.แมฮองสอน ที่ "รุคส ฮอลิเดย" โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว พบกันในงานไทย เที่ยวไทย 2-5 ก.ย. ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ G196)


โรงละครมายากล ทักซิโด พัทยา การแสดงมายากลสมบูรณแบบแหง แรกในประเทศไทย พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ G324)


ทองเที่ยวจังหวัดตรัง มหัศจรรยทะเลอันดามัน แวะพักที่ "โรงแรมธรรม รินทรธนา" อยูกลางใจเมือง ใหบริการหองพักที่สะดวกสบาย มีหองจัด เลี้ยง สระวายน้ํา ฯลฯ เหมาะสําหรับทั้งนักธุรกิจและนักทองเที่ยว พบกัน ในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G353)


ไปเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา อยาลืมแวะไปชมสวนปาลมฟารนก แหลง ทองเที่ยวและศูนยรวมสายพันธุนกแกวมากที่สุดในเมืองไทย แลวพบ กันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C205) แกว็กๆ !!


เขาเตาวิลลา บีช หัวหิน รีสอรทริมหาดสวนตัว โปรโมชั่นลดพิเศษสูงสุด 50% ในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ G152)


หนาวนี้เที่ยวเชียงใหม แวะพักที่ "โรงแรม เดอ ลานนา" สไตลบูติคลาน นาผสมผสานกับสิ่งอํานวยความสะดวก ครบครันดวยหองพัก 35 หอง อยูใจกลางเมืองเชียงใหม ใกลถนนคนเดิน พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G052)


ที่ พักสไตลอาราเบียน โทนสีสดใส ใชเลยที่นี่ "อาลีบาบา บูติครีสอรท" อ.ปราณบุรี ขอตอนรับทุกทานอยางเปนมิตรและอบอุน แลวพบกันใน งานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสร ิ ิกิติ์ (บูธ C109)


ไอสวรรยา บีช รีสอรท พัทยา โปรโมชั่นพิเศษจายเพียง 9 บาทเทานั้น สําหรับบัตรหองพักซีวิว 1 หอง/คืน เมื่อซื้อบัตรหองพักแบบ Superior/Deluxe Sea View ครบทุกๆ 9 ใบ พบกันในงานไทยเที่ยว ไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ P205, P218)


บริษัททัวรคน ไทย ภูมิใจกับการใหบริการมาตรฐานรับรองโดย ก. ทองเที่ยวและกีฬา และไดรับรางวัล “บริษัททัวรมาตรฐานดีเดน ป 2009-11” พรอมดวยทีมงานมืออาชีพที่ไดรับรางวัล “มัคคุเทศก ดีเดน” ดวยประสบการณและผลงานมากมาย รับรองไดวา “ถูก..ดี.. ชัวรพิสูจนแลว” พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C358)


เบสเวสเธิรน สมุยเบยวิว รีสอรท แอนด สปา ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษ แพ็คเกจหองพัก+ทัวรหมู เกาะอางทอง / ทัวรเกาะเตา-นางยวน 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียง 6,999 บาท / 8,700 บาท สําหรับ 2 ทาน พบ กันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C142)


ปลายฝนตนหนาวนี้ ชวนคุณไปเที่ยวพักผอนและสัมผัสกับธรรมชาติ แทๆ ที่ “กอซอ รีสอรท แอนด สปา” เพียง 10 นาที จากตัวเมือง อ.หัว หิน แลวพบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย. นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ P223)


หลากหลายธรรมชาติอันบริสุทธิ์ รอใหคุณมาสัมผัสพักที่เกาะชาง รี สอรท & สปา จ.ตราด แลวพบกันในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 (2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิริกิติ์) บูธ G196

พบ กับโปรโมชั่นหองพัก และPackage ทองเที่ยวราคาพิเศษ ที่โรงแรม มณีจันท รีสอรท จ.จันทบุรี พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย. 53 ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ P211, P212)


โรง แรมเดอะ ลาภา หัวหิน มอบโปรโมชั่นพิเศษซื้อ 1 แถม 1 คืน รวม อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนย สิริกิติ์ (บูธ P210)


สัมผัส กับความเปนธรรมชาติ และสีสันยามคําคืนในใจกลางหาดเฉวง เกาะสมุย ไดที่ "เฉวง การเดน บีช รีสอรท" พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ P197)


แมโจกอลฟคลับ แอนด รี สอรท รีสอรทหรูในสนาม กอลฟมาตรฐานที่ดท ี ี่สุดใน จังหวัดเชียงใหม พบกัน 25 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิรก ิ ิติ์ ใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 (บูธ P097)


ลอย กระทงปนี้ เที่ยวจังหวัดสุโขทัย พักที่ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร รี สอรท ดวยบรรยากาศสบายๆ และมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกครบ ครันมาตรฐาน 5 ดาว ราคาประหยัด 2-5 ก.ย.นี้ พบกันในงานไทยเที่ยว ไทย ครั้งที่ 19 ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C037-8)


เจ ดับบลิว ธารน้ํารอนบอคลึง จ.ราชบุรี เปนรีสอรทเชิงธรรมชาติพิเศษ ไมเหมือนใครคือ ทุกหองพักจะมีอางแชน้ํารอนไวใหนักทองเที่ยว ได แชกันแบบเปนสวนตัว ดีขนาดนี้ พลาดไดที่ไหนกันละ หุหุ แลวพบกัน ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 (2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิริกิติ์) บูธ G299


โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา หองพักสไตลบรรยาเรือสําราญ โปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1 รวมอาหารเชา ซื้อซีฟู บารบีคิว รับไวนฟรี ใชไดถึง 31 พ.ค. 54 พบกันในงานไทย เที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G208)


ดุสิตอินเตอรเนชั่นแนล ขอนําเสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษสําหรับหองพัก ในเครือโรงแรมดุสิต และดุสิตปริ๊นเซส พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ P150-153, P145)


โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา นําเสนอโปรโมชั่นแพ็คเกจ หองพักทั้งในกรุงเทพ, หัวหิน, กระบี่, พัทยา, เกาะสมุย, เกาะพงัน, ภูเก็ต, ตราด, หาดใหญ, เชียงใหม, แมสอด, อุดรธานี, และมัลดีฟ พบ กันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธพาวิเลี่ยน P006-009)


พบโปรโมชั่นดีๆ จาก 16 โรงแรมในเครืออิมพีเรียล ในงานไทยเที่ยว ไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธพาวิเลี่ยน P001-004)


ปลายฝนตนหนาวนี้ ขอเชิญสัมผัสธรรมชาติกับบรรยากาศไอหมอก สวยๆ ที่ “บานสวนสงวนสุข รีสอรท” อ.วังน้ําเขียว โคราช พบโปรโมชั่น


ดีๆ ที่คุณไมควรพลาด 2-5 ก.ย.นี้ ที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 ศูนย สิริกิติ์ (บูธ P340)


The Nap Patong Beach (The First Stylish Hotel) ริมหาดปาตอง จ.ภูเก็ต พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C090)


ไปเที่ยวเกาะสมุย พักที่ "เฟรสเฮาสสมุยโฮเต็ล แอนด รีสอรท" พรอม แพ็คเกจเที่ยวเกาะสมุย-เกาะเตา-เกาะนาง ยวน 3 วัน 2 คืน เพียงทาน ละ 2,970 บาท ใชสิทธิ์ไดทุกวันจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 แลวพบ กันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C042)


เขา หลักไดมอนด บีช รีสอรท แอนด สปา หองพักหรูติดหาดเขาหลัก สะดวกสบาย ใกลแหลงชอปปง ทามกลางธรรมชาติอันรมรื่น พบกันใน งานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ G097)


หรรษา อันดามัน สวรรคของการพักผอน ณ กระบี่ทิพา รีสอรทที่สวย ที่สุดแหงหนึ่งใน จ.กระบี่ ดวยหองพัก 52 หองที่เกไก สามารถมองเห็น ทัศนียภาพอันนาทึ่งของภูเขาและสวนปาธรรมชาติอันเขียวชอุม พรอม ดวยบริการสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ P138)


โรงแรม ไอยราพาเลส พัทยา หองพักหรูหรา สะอาด ราคาไมแพง เดินทางสะดวก และไมไกลจากทะเล พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกต ิ ิ์ที่ (บูธ G167)


ชวน ชิมกาแฟแกงซอง ลองแกงลําน้ําเข็กที่ “วนธารา เฮลท รีสอรท แอนด สปา” จ.พิษณุโลก รีสอรทสวยริมธารน้ําใส อยูในออมกอดของ ขุนเขาพิษณุโลก-หลมสัก ภายในมีสวนดอกไม สปา สระวายน้ํา และสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน 2-5 ก.ย. นี้ พบกันไดที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ C212)


กระบี่ อความารีน รีสอรท แอนด สปา มอบสิทธิ์พิเศษ ราคาเริ่มตนที่ 4,450 บาท สําหรับ 2 ทาน รวมอาหารเชา+ดินเนอร พรอมทัวร 4 เกาะ และรถรับสง พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ C034)


หนาว นี้ชวนไป จ.เชียงราย พักผอนแบบสบายๆ ที่ "เดอ ริเวอร บูติค รี สอรท" สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอากาศสดชื่น ทามกลางสายน้ําทอด ยาวและภูเขารายลอม เพียง 7 กม.จากอําเภอเชียงแสน จองหองพัก ราคาโปรโมชั่นพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G271)


ผึ้ง-หวาน รีสอรท รีสอรทแหงความสุขทามกลางธรรมชาติ จ. กาญจนบุรี สรางสรรคสถานที่เพื่อการพักผอนในวันหยุดของ ทาน ริม แมน้ําแควนอยอันลือชื่อ บนพื้นที่สําหรับสันทนาการอันกวางขวาง จอง หองพักราคาพิเศษไดในงาน ไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G190)


เน เชอรัล ปารค รีสอรท พัทยา หองพัก Superior ราคาพิเศษเพียง 1,200 บาท พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน จากราคาปกติ 2,500 บาท พบกันในงานไทยเทีย ่ วไทย 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ C101)


ปลอยใจผอนคลายไปกับมนตรแหงทองทะเลอันดา มันที่ The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษ สําหรับ งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 19 (2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิรก ิ ิติ์) พบกันที่บูธ P124


ลด 50% สําหรับทุกรีสอรท ในเครือเสม็ด รีสอรทกรุป เฉพาะในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 (บูธG163-164) 2-5 ก.ย.นี้ ณ ศูนยสิริกิติ์


โรงแรมบลูได มอนด ไดรฟ รีสอรท เกาะเตา พรอมเรียนดําน้ําลึกแบบ Scuba (PADI) ราคาแพ็คเกจเริ่มตนที่ 7,600 บาท และ 9,600 บาท รวมทุกอยาง* พิเศษลดเพิ่มอีก 10% เมื่อชําระเงิน 100% 2-5 ก.ย.นี้ พบกันที่ศูนยสิริกิติ์ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 (บูธ G246)


สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ดื่มด่ํากับโอโซนจากสวิสเซอรแลนดใน แดนอีสานที่ นิกสลองสเตย วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โปรโมชั่นวัน ธรรมดาลด 50% วันเสารลด 30% พบกันในงานไทยเที่ยวไทย 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิริกิติ์ (บูธ G188)


ใครเปนคนระยองฮิ เตรียมตัวเปนผูชวยพีอารประชาสัมพันธจังหวัดได ใน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 19 พบกับแหลงทองเที่ยวและสินคาประจํา จังหวัดมากมายในงาน 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิริกิติ์ ขอเรียนเชิญทุกทานนะ คะ


ฟอเรสตา รีสอรท ปราณบุรี ตกแตงสไตล Hip & Cozy รีสอรททามก ลางธรรมชาติแมกไมสีเขียว ชวนสมาชิกไทยเที่ยวไทย พักผอนสบายๆ พบกัน 2-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนยสิรก ิ ิติ์ (บูธ C093)


โรแมนติคสุดหรูที่โรงแรมเคปพันวา จ.ภูเก็จ โปรโมชั่นสุดพิเศษ ราคา เริ่มตน 2,000 บาท/คืน รวมอาหารเชา 2-5 ก.ย.นี้ พบกันที่ในงานไทย เที่ยวไทย ครั้งที่ 19 ศูนยสิริกต ิ ิ์ (บูธ G259)


เที่ยวทั่วทิศกับท็อปฮิตทัวร (http://www.tophittours.net/) ถูก ดี ชัวร พิสูจนแลว พบกันในงานไทยเที่ยวไทย และเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ 19 (2-5 ก.ย.นี้ ศูนยสิรก ิ ิติ์) บูธ C363 5B2

HU

UH

www.promotion2u.com 6BHU

UH

โปรโมชั่นทูยู คลิกเดียวครบ ใหคุณเช็คทุกโปรโมชั่นกอนชอป 7B

รวบรวมจาก Facebook ไทยเที่ยวไทย 8B

รวมโปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่19 จาก Facebookไทยเที่ยวไทย  

รวมโปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่19 จาก Facebook ไทยเที่ยวไทย (อัดเดท 30 สค.53)

รวมโปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่19 จาก Facebookไทยเที่ยวไทย  

รวมโปรโมชั่นงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่19 จาก Facebook ไทยเที่ยวไทย (อัดเดท 30 สค.53)

Advertisement