Page 1

Раздавай добро настроение

Sony ;SHULD63 So S onyy ;S ; SH HUULLD D 63

Samsung S Sa ams msu un ng * *D *DOD[\6 DOD D[\ [\ 6 

Създай вълнуващ свят 15 април / 15 май 2013 www.globul.bg


¥ÁÊÃÏÌà

ÎÁÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÎÏÒÓÓÁÒÉ

22

90

ÌÃÍÆÒ

;SHULDz63ÉÒÓÉÎÒËÏ6RQ\ÉÈÇÉÃàÃÁÎÆ • ÒÍ u ÒÆÎÈÏÑÆÎ+'ÆËÑÁÎÒÛÒ6RQ\0RELOH%5$9,$(QJLQHw$QGURLG-HOO\%HDQ

Ò*+]ÅÃÔàÅÑÆÎÐÑÏ×ÆÒÏÑw03ËÁÍÆÑÁw1)&ÓÆÖÎÏÌÏÄÉà

Офертата е валидна за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNITED с месечен абонамент 49.90 лв. и за лизинг: Sony Xperia SP – 24x22.90=549.60 лв.


°ÏÒÑÆÚÎÉÖÔÂÁÃÏÓÏÃÑÆÍÆ

В броя

¯ÓÅÁÃÎÁØÁËÁÎÉÓÆÓÏÐÌÉÐÑÏÌÆÓÎÉÍÆÒÆ×ÉÃÆØÆÒÁÓÔË®ÆÓÛÑÐÆÌÉÃÉÒÍÆÅÁÒÐÏÅÆÌÉÍËÁËÃÏÒÍÆÓÉÐÑÉÄÏÓÃÉÌÉËÁÓÏ ÓÆÌÆÕÏÎÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉËÏÉÓÏÅÁÒÁËÁÓÏÆÅÉÎÉÒÓÉÎÒËÉÓÃÏÊÄÉÅÐÏÃÑÆÍÆÎÁÃÆÒÆÌÉàÉ×ÃÆÓÆÎÒÆÈÏÎÈÁÅÁ ÑÁÈÄÏÃÁÑàÙÒÃÒÉØËÉÓÃÏÉÐÑÉàÓÆÌÉÉÅÁÒÐÏÅÆÌàÙÒÓÑÁÖÏÓÎÏÓÏÎÁÒÓÑÏÆÎÉÆËÏÆÓÏÓÆÎÁÍÉÑÁÎÁÃÒàËÛÅÆ

Wi-Fi - Hotspot

Samsung Galaxy S4 ®ÁÊÎÏÃÉàÓсмартфонÎÁ 6DPVXQJÒÛÃÒÆÍÒËÏÑÏÚÆ ÂÛÅÆÓÔ˳ÆÌÆÕÏÎÛÓÆÒ ÎÆÃÆÑÏàÓÆÎv)XOO+'ÅÉÒÐÌÆÊ ÐÏÒÌÆÅÎÏÐÏËÏÌÆÎÉÆÔÌÓÑÁÂÛÑÈ ØÆÓÉÑÉàÅÑÆÎÐÑÏ×ÆÒÏÑÉÍÎÏÄÏ ÉÎÏÃÁÓÉÃÎÉÕÔÎË×ÉÉ

®ÁÔØÉÐÏÃÆØÆÈÁÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÉÓÆ ÅÁÉÍÁÙÉÎÓÆÑÎÆÓÎÁÃÒàËÛÅÆ ØÑÆÈ*ÉÎÓÆÑÎÆÓÒÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏ ZTE MF60ÉÁÂÏÎÁÍÆÓÎÁÓÁ ÐÑÏÄÑÁÍÁÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ GoWeb Още на стр. 18

Няма такива цени ¤ÑÁÂÎÉÆÅÎÏÏÓØÆÓÉÑÉÓÆÎÉ ÒÓÑÁÖÏÓÎÉÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÈÁ смартфониÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉ ÐÑÏÄÑÁÍÉÎÁÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏ ÅÏÒÓÛÐÎÁ×ÆÎÁ Още на стр. 13

Още на стр. 20

£ÆÌÉËÁÓÁÄÑÔÐÁ'HSHFKH0RGHÏÓÎÏÃÏÉÅÃÁà ¢ÛÌÄÁÑÉàÃÑÁÍËÉÓÆÎÁÎÏÃÏÓÏÒÉÓÔÑÎÆÐÑÆÈ ÄÏÅÉÎÁÂÌÁÄÏÅÁÑÆÎÉÆÎÁÐÏÅËÑÆÐÁÓÁÎÁ*/2%8/ ÉàÓÉÍÒÓÔÅÉÆÎÐÑÏÆËÓÒÆËÁÈÃÁ'HOWD0DFKLQHÉ ÃÆØÆÍÏÇÆÅÁÂÛÅÆÏÓËÑÉÓÎÁÐÁÈÁÑÁ«ÏÎ×ÆÑÓÛÓÚÆ ÒÆÒÛÒÓÏÉÎÁÍÁÊÏÓÎÁÒÓÁÅÉÏÎf¬ÏËÏÍÏÓÉà òÏÕÉà

3


²ÐÏÅÆÌÉ

ÐÑÉàÓÎÏÓÏÃÑÆÍÆ

WhatsApp ©ÈÓÆÄÌÉÒÓÑÁÖÏÓÎÏÓÏ ÍÏÂÉÌÎÏÒÏ×ÉÁÌÎÏ ÐÑÉÌÏÇÆÎÉÆÏÓÏÎÌÁÊÎ ÍÁÄÁÈÉÎÁ*RRJOH3OD\ ¸ÑÆÈÎÆÄÏÏÂÍÆÎàÙ ÒÛÏÂÚÆÎÉàÒÐÏÅÆÌàÙÐÑÏÌÆÓÎÉ ÒÎÉÍËÉÃÆÒÆÌÉËÌÉÐØÆÓÁÐÆÒÎÉÉ*36 ÌÏËÁ×ÉÉÐÑÆÈ*ÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/

ТОП

¯µ¦±³¡

Samsung &KDW

на месец

ƒ 2 MP камера ƒ QWERTY клавиатура ƒ Бърз и лесен достъп до социални мрежи

1

00 лв.

LG 2SWLPXV/,, 8.1 см (3.2") капацитивен дисплей 3 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android OS 1 GHz процесор

1

50 лв.

8.3 см капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android OS 4.1, 1 GHz процесор Слот за micro SD карта памет

200

Sony ;SHULD WLSRGXDO

лв.

ƒ 8.1 см (3.2") капацитивен дисплей ƒ 3.2 MP камера, МР3 плейър, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v2.1, micro USB ƒ Android OS 4.0 ƒ 2.5 GB вградена памет, dual SIM на месец

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ на месец

Samsung *DOD[\<RXQJ

4

4

00 лв.


Социални мрежи

Samsung *DOD[\)DPH ƒ 8.9 см (3.5") капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера, радио, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android Jelly Bean, 1 GHz процесор ƒ Слот за micro SD карта до 64 GB на месец

590

лв.

ТОП Т

¯µ¦±³¡ ¯

Sony ;SHULDPLUR

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

7.6 см (3") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, МР3 плейър, радио Wi-Fi, Bluetooth v2.1, micro USB 1 GHz процесор OVI Chat и Google Talk

на месец

1

00 лв.

TFT капацитивен дисплей 3.2 MP камера, стерео FM радио Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android Jelly Bean OS, 1 GHz процесор Слот за micro SD карта до 32 GB, A-GPS поддръжка

на месец

Nokia $VKD

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

3

6

на месец

Sony ;SHULD(

ƒ 8.9 см (3.5") капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, МР3 плейър, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v2.1, micro USB ƒ Android OS 4.0 ƒ A-GPS поддръжка, 2.2 GB свободна памет

90 лв.

00 лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÉÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÒÍÆÒÆØÎÁÓÁËÒÁÌà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ6DPVXQJ&KDWxÖÌà Ìä°±1RNLD$VKDxÖÌà Ìä°±/*2SWLPXV/,,xÖÌà Ìä°± 6DPVXQJ*DOD[\<RXQJxÖÌà Ìä°±6RQ\;SHULD(xÖÌà Ìä°±6RQ\;SHULDWLSRGXDOx[Ìà Ìä°±6DPVXQJ*DOD[\)DPHx[Ìà Ìä°± 6RQ\;SHULDPLURxÖÌà Ìä°±

5


¥ÆÎàÓÓÉÆËÁËÛÃÓÏ ÒÉÄÏÎÁÐÑÁÃÉÙ

w:LQGRZV3KRQH wÒÍ $02/('&OHDU%ODFNÅÉÒÐÌÆÊ w03ËÁÍÆÑÁÒ&DUO=HLVVÏÐÓÉËÁ

ÌÃÍÆÒ

Офертата е валидна до изчерпване на количествата за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL UNITED с месечен абонамент 49.90 лв. и за лизинг 24 x 24.90 лв. = 597.60 лв.


²ÛÈÅÁÊÒÉ

Стил

Snapette

ÑÁÈÌÉØÎÁÃÉÈÉà

®ÏÃÁÓÁÐÑÏÌÆÓÎÁÃÉÈÉà ÃËÌßØÃÁÃÒÆÂÆÒÉ ÎÆÉÈÍÆÎÎÉÓÆÒÛÃÆÓÉËÁËÅÁ ÒÆØÔÃÒÓÃÁÙÉÅÁÉÈÄÌÆÇÅÁÙ ÅÏÂÑÆ©ÈÓÆÄÌÉÐÑÉÌÏÇÆÎÉÆÓÏ6QDSHWWHÏÓ *RRJOH3OD\ÈÁÅÁÏÓËÑÉÆÙÎÁÊÄÏÓÉÎÉÓÆ ÎÏÃÉÁËÒÆÒÏÁÑÉÉÅÑÆÖÉÈÁÒÆÈÏÎÁ¯ÒÓÁÃÁ ÓÉÒÁÍÏÅÁÒÆÏÓÅÁÅÆÙÎÁÙÏÐÉÎÄ ÏÎÌÁÊÎ ÉÌÉÃÍÏÌÁ 

Samsung *DOD[\$FH

на месец

ƒ TFT капацитивен дисплей с 16 000 000 цвята ƒ 5 MP камера със светкавица, радио, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v2.1, micro USB ƒ Android OS, YouTube и Picasa приложения ƒ A-GPS поддръжка с Google Maps ƒ 2 GB micro SD карта в комплекта

590

лв.

Nokia /XPLD

4

ТОП

90

¯µ¦±³¡

лв.

Sony ;SHULDƒ 10.2 см (4") капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, МР3 плейър, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android OS, 1 GHz процесор ƒ A-GPS поддръжка

S Samsung *DOD[\6,,,PLQL /D)OHXU ƒ Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера, радио, МР3 плейър ƒ Android OS 4.1, двуядрен 1 GHz процесор ƒ A-GPS поддръжка с Google Maps

1790

на месец

на месец

ƒ TFT капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, стерео FM радио ƒ HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ MS Windows Phone 7.5 Mango, 800 MHz ARM Cortex A5 процесор ƒ 8 GB вградена памет, достъп до социални мрежи

лв.

на месец

11

90

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ1RNLD/XPLDxÖÌà Ìä°±6DPVXQJ*DOD[\$FHxÖÌà Ìä°±6RQ\;SHULD-xÖÌà Ìä°± 6DPVXQJ*DOD[\6,,,/D)OHXUxÖÌà ÌÃ

7


²ÎÉÍÁÊ ×ÃÆÓÏÃÆÓÆ

Snapchat: Една снимка говори повече от хиляда думи. Затова ти предлагаме популярното мобилно приложение за споделяне и обмен на снимки. Свали го и избери колко секунди ще могат да виждат снимката приятелите ти, преди тя да изчезне завинаги.

ТОП

¯µ¦±³¡ ¯µ¦±

LG 2SWLPXV/ ƒ 10.9 см (4.3") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android OS 4.0 ƒ 1 GHz процесор на месец

90

лв.

Samsung *DOD[\6,,3OXV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

10.9 см (4.3") Super AMOLED Plus дисплей 1.2 GHz двуядрен процесор 8 MP камера, HD видео Wi-Fi, Bluetooth v3, micro USB, USB On-the-go Android OS 4.1.2

лв.

1190

8

лв.

Sony ;SHULD6 ƒ Капацитивен дисплей с 16 000 000 цвята ƒ 12.1 MP камера със светкавица, радио, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android OS, 1.5 GHz двуядрен процесор, Timescape UI ƒ A-GPS поддръжка с Google Search & Maps на месец

на месец

19

90

ƒ 10.2 см (4") Super LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, МР3 плейър, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ Android OS, двуядрен 1 GHz процесор ƒ HTC Sense UI v4.0 и Dropbox 25 GB на месец

9

HTC 'HVLUH;

24

90 лв.


Камера

Sony ;SHULD7

на месец на мессец ме ец

ƒ 11.6 см (4.5") капацитивен дисплей ƒ 13 MP камера със светкавица, МР3 плейър, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.1, micro USB ƒ Android OS, двуядрен 1.5 GHz процесор ƒ Son Sonyy Mob Mobile bile le B BRAVIA RAV AVIA Eng Engine gine

289900

лв.. лв

Nokia Lumia 800

на месец

ƒ AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с двойна светкавица, Carl Zeiss оптика, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth, micro USB ƒ MS Windows Phone 7.5 Mango ƒ 1.4 GHz процесор, Adreno 205 графичен процесор ƒ 16 GB вградена памет

ТОП

990

лв.

¯µ¦±³¡

Samsung *DOD[\6,,,

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

10.2 см (4") капацитивен дисплей 5 MP камера със светкавица, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth v3, micro USB Microsoft Windows Phone 8 Qualcomm® S4 1 GHz, Dual-core процесор

12

29

на месец

HTC :LQGRZV 3KRQH6

ƒ Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с HD видео, радио, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, micro USB, USB On-the-go ƒ Android OS 4.0.4 ƒ Четириядрен 1.4 GHz процесор ƒ A-GPS поддръжка с Google Maps, Adobe Flash

90 лв.

90 лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÉÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÒÍÆÒÆØÎÁÓÁËÒÁÌà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ/*2SWLPXV/xÖÌà Ìä°±1RNLD/XPLDxÖÌà Ìä°±+7&'HVLUH;xÖÌà Ìä°± +7&:LQGRZV3KRQH6x[Ìà Ìä°±6DPVXQJ*DOD[\6,,3OXVx[Ìà ÌÃ6RQ\;SHULD6xÖÌà ÌÃ6RQ\;SHULD7xÖÌà Ìà 6DPVXQJ*DOD[\6,,,x[Ìà ÌÃ

9


£ÅÛÖÎÏÃÉ ÒÆÈÁÔÒÐÆÖ

Би з н е с

Samsung *DOD[\1RWH,, ¥ÁÉÍÁÙÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÓÁÅÁÑÁÂÏÓÉÙÎÁÒÍ 6XSHU $02/('+'ÆËÑÁÎËÛÅÆÓÏÉÅÁÒÉÆÏÄÑÏÍÎÏÐÑÆÃÛÈÖÏÅÒÓÃÏ 6DPVXQJ*DOD[\1RWH,,ÑÁÈÐÏÌÁÄÁÏÚÆÒÛÒÒÓÑÁÖÏÓÆÎÈÁÑÁÂÏÓÁ 63HQØÆÓÉÑÉàÅÑÆÎ*+]ÐÑÏ×ÆÒÏÑ$QGURLG79RXWÉ P$KÂÁÓÆÑÉàÒËÏàÓÏÍÏÇÆÙÅÁÄÏÃÏÑÉÙÎÁÅØÁÒÁ на месец

3290

¨ÁÅÁËÏÎÓÑÏÌÉÑÁÙÂÉÈÎÆÒÁÒÉÔÒÐÆÙÎÏÉÐÑÆÈ ÓÆÌÆÕÏÎÁÓÉÐÑÆÐÏÑÛØÃÁÍÆÐÑÉÌÏÇÆÎÉÆÓÏ2IILFH6XLWH 3UR²ÎÆÄÏÐÑÆÄÌÆÇÅÁÙÒÛÈÅÁÃÁÙÑÆÅÁËÓÉÑÁÙ ÐÑÉÎÓÉÑÁÙÉÒÐÏÅÆÌàÙÃÒàËÁËÃÉÓÆËÒÓÏÃÉÅÏËÔÍÆÎÓÉ ÆÌÆËÓÑÏÎÎÉÓÁÂÌÉ×ÉÉÐÑÆÈÆÎÓÁ×ÉÉÁÒÛÚÏÓÁËÁÄÉÒÛÖÑÁÎàÃÁÙ ÃÏÎÌÁÊÎÏÂÌÁØÎÉÔÒÌÔÄÉÈÁÐÏÄÏÌàÍÁÒÉÄÔÑÎÏÒÓ

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

LG 2SWLPXV/ ¦ÅÎÏÏÓÒÓÑÁÖÏÓÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÓÏÈÉÍÆÒÆ×Æ/*2SWLPXV/Ò ÏÄÑÏÍÆÎÒÍ ÆËÑÁÎÅÃÔàÅÑÆÎ*+]ÐÑÏ×ÆÒÏÑÉ03ËÁÍÆÑÁ £ÒÉØËÏÓÏÃÁÆÈÁÅÃÉÇÃÁÎÏÏÓ$QGURLG на месец

1690

лв.

Nokia /XPLD

на месец

3490

лв.

²ÓÏÈÉÓÆÌÆÕÏÎ6RQ\ÓÉÐÑÆÅÌÁÄÁÓÉÈ×àÌÏ ÎÏÃÏÉÈÇÉÃàÃÁÎÆ;SHULD=ÉÍÁÒÓÑÁÖÏÓÆÎ )XOO+'ÉÎØÏÃÅÉÒÐÌÆÊÉÍÏÇÆÅÁ ÉÈÅÛÑÇÁÃÛÃÃÏÅÁÅÏÍÉÎÔÓÉ

3590

на месец

®ÁÊÅÏÂÑÉàÓÒÍÁÑÓÕÏÎÎÁ1RNLDÆÒ ÏÐÆÑÁ×ÉÏÎÎÁÒÉÒÓÆÍÁ:LQGRZV3KRQH ¯ÒÃÆÎÓÏÃÁÐÑÆÅÌÁÄÁÐÆÑÒÏÎÁÌÉÈÉÑÁÎÉ ÇÉÃÉÐÌÏØËÉÈÁÅÁÐÏÌÔØÁÃÁÙÃÒÉØËÏ ÎÏÃÏÎÁÍÉÄÁ

Sony ;SHULD=

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ/*2SWLPXV/xÖÌà ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\1RWH,,xÖÌà ÌÃ1RNLD/XPLDxÖÌà ÌÃ6RQ\;SHULD=xÖÌà ÌÃ

11


12


Избери лесните разговори с

b-connect easytime

6

00

500 към 5

лв. с ДДС

включени минути номера от група За приятели

0

01

от лв./мин. специална цена към група За приятели

към мобилната мрежа на GLOBUL


°ÌÁÎÉÑÁÊÒÎÁÒÓÑÏÆÎÉÆ

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

GLOBUL MAX

GLOBUL MAX

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉÍÆÒÆ×

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

 

²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÉ606ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ÉÃËÌßØÆÎÉ­£ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓ ÍÆÒÆ×

²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

GLOBUL WEB&TALK

GLOBUL WEB&TALK

£ËÌßØÆÎÉ­£ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÍÆÒÆ× ·ÆÎÁÎÁÍÉÎÔÓÁËÛÍÃÒÉØËÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ ÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÓÏÎÁÃËÌßØÆÎÉÓÆÍÉÎÔÓÉ ²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

14

ÍÉÎÔÓÉ 606 ­£

ÍÉÎÔÓÉÉ606

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÃÒÉØËÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ¨ÏÎÁ ɨÏÎÁÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÑÏÔÍÉÎÄà ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈ ÍÆÒÆ×GLOBUL UNLIMITED

GLOBUL UNLIMITED

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉÍÆÒÆ×

 

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

­£

­£

­£

­£

­£

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


Аб о н а м е н т н и п р о г р а м и

Nokia 

9

Nokia 

90**

Nokia&

1

200***

на месец

лв.

лв.

Samsung g (

00*

9

лв.

90* лв.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

GLOBUL UNIVERSE UNIVER RSE

GLOBUL UNIVERSE RSE ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

 ÍÉÎÔÓÉ

·ÆÎÁÎÁÍÉÎÔÓÁËÛÍÃÒÉØËÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆ ÎÁÃËÌßØÆÎÉÓÆÍÉÎÔÓÉ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÃÒÉØËÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ¨ÏÎÁɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÍÆÒÆ×

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

GLOBUL UNITED

GLOBUL UNITED £ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉ606ÃÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉ0%ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÍÆÒÆ×ÍÉÎ 606 ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎ 606 ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎ 606 ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎ 606 ÍÉÎÔÓÉ

0%

0%

0%

0%

0%

ÍÉÎÔÓÉ

Безплатно**

°ÏÅÂÑÁÎÏÍÏÂÉÌÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHGÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJ ²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

  ÌÃ

  ÌÃ

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GENERATION

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÓÁÏÓÄÑÔÐÁÓÁ¨ÁÐÑÉàÓÆÌÉÍÆÒÆ× ¢ÑÏÊÎÏÍÆÑÁËÏÉÓÏÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÃËÌßØÆÎÉÃÄÑÔÐÁÓÁ¨ÁÐÑÉàÓÆÌÉ ÃÆØÆÏÓÃÒÉØËÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ £ËÌßØÆÎÉ0%ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÍÆÒÆ× ²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

  ÌÃ

  ÌÃ

GENERATION GLOBUL

GENERATION GLOBUL

£ËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÉ606ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÍÆÒÆ×

  ÌÃ

ÍÉÎÔÓÉ É606

ÍÉÎÔÓÉ É606

ÍÉÎÔÓÉ É606

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ

ÍÉÎÔÓÉ0%  ÌÃ0%  ÌÃ0%  ÌÃ

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÃÒÉØËÉÐÏÓÑÆÂÉÓÆÌÉÎÁEFRQQHFWØÉÉÓÏËÁÑÓÉÒÁÁËÓÉÃÎÉÎÁÊÍÁÌËÏÍÆÒÆ×ÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56( ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌà ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56(ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌà ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56( ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÉÈÁÌÉÈÉÎÄ[ Ìä°±

ÍÉÎÔÓÉ É606

 0%  ÌÃ

15


°ÑÆÃËÌßØÃÁÊÌÆÒÎÏ

ÍÆÇÅÔÑÁÂÏÓÁÉÈÁÂÁÃÌÆÎÉÆ Asus ;9'

3990* лв.

Acer $VSLUH(* ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium B960, 2.2 GHz ƒ 8 GB RAM, 1024 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT620M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход ƒ 1.3 MP HD камера, микрофон, четец за карти памет ƒ Мултитъч тъчпад с жестове, клавиатура с цифров пад ƒ DVD/RW Super Multi записващо устройство ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ на месец

4990* лв.

HP 3UR%RRNV ƒ Двуядрен процесор Intel B840, 1.9 GHz ƒ 8 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") матов дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 7650M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход, Bluetooth, 2x USB 3.0 ƒ HD (720p) камера, микрофон, SRS Premium sound ƒ Мултитъч тъчпад с жестове, клавиатура с цифров пад ƒ DVD/RW Super Multi записващо устройство ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

16

на месец

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel B820, 1.7 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход, Bluetooth, USB 3.0 ƒ Kамера и микрофон, четец за карти памет ƒ Мултитъч тъчпад, клавиатура с цифров пад ƒ DVD/RW Super Multi записващо устройство ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

49

90* лв.


Подарък По П одарък од ък 3G 3G мо м модем одем

²ÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/*R:HE 81/,0,7('ÈÁÐÑÆÎÏÒÉÍ ËÏÍÐßÓÛÑÐÏÌÔØÁÃÁÙÂÆÈÐÌÁÓÎÏ *86%ÍÏÅÆÍÈÁÂÛÑÈÉÎÓÆÑÎÆÓ ÎÁÃÒàËÛÅÆÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/

Снимката е илюстративна

на месец

29

на месец

Двуядрен процесор 1 GHz 1 GB RAM, 16 GB вградена памет, слот за micro SD карта до 32 GB 25.7 см (10.1") TFT мултитъч дисплей, 1280 х 800 пиксела Враден 3G модем, A-GPS, Wi-Fi (B/G/N), Bluetooth 3.0 Възможност за провеждане на телефонни и видеоразговори 3 MP HD камера с автофокус и втора VGA камера за видеоразговор Операционна система Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Acer $VSLUH( ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium B960, 2.2 GHz ƒ 4 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce 710M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход, Bluetooth, USB 3.0 ƒ 1.3 MP камера, микрофон, четец за карти памет ƒ Мултитъч тъчпад с жестове, клавиатура с цифров пад ƒ DVD/RW Super Multi записващо устройство ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

Samsung *DOD[\7DE ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Мобилен интернет

90** лв.

3990* лв.

Sony 9$,2

ТОП

¯µ¦±³¡

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 2020M, 2.4 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.5 см (15.5") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 7650M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход, Bluetooth, USB 3.0 ƒ HD камера с "Exmor за PC", микрофон, четец за карти памет ƒ Мултитъч тъчпад, клавиатура с цифров пад ƒ DVD/RW Super Multi записващо устройство ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

4890* лв.

Acer $VSLUH2QH'

19

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Atom N2600, 1.6 GHz ƒ 1 GB RAM, 320 GB твърд диск ƒ 25.7 см (10.1") матов дисплей с резолюция 1024 x 600 пиксела и LED подсветка ƒ Видеокарта Intel GMA 3600 ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI изход ƒ Камера, микрофон, четец за карти памет ƒ Операционна система Windows 7 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

90* лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×ÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/*R:HE81/,0,7(' ÉÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÓÒÄÏÅÉÎÉÄÁÑÁÎ×Éà ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÈÁÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×ÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('É ÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÓÁÂÌÆÓÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á¯ÕÆÑÓÁÓÁÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÒÄÏÅÉÎÉÄÁÑÁÎ×Éà

17


±ÁÅÃÁÊÒÆ ÎÁÒÃÏÂÏÅÁÓÁ

Мислил ли си някога за такава връзка? ZTE MF60 разпръсква 3G мобилен интернет към още 10 устройства, за да може, когато си на път или далеч от дома, да осигуриш безжичен достъп до уеб пространството за всички твои джаджи. Устройството е изключително компактно и работи с вградена батерия, без нужда от друго захранване. АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ ЗА МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ

GLOBUL UNLIMITED

GOWEB UNLIMITED £ËÌßØÆÎÉ0%ÍÆÒÆØÎÏ

¢ÑÏÊ0%ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓ ²ÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓ ·ÆÎÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÒÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑ

ÎÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉ

0%

0%

0%

0%

0%

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

 ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

  ÌÃ

 000* лв. ÌÃ

 000* лв. ÌÃ

 

 

 

 

°ÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÁÓÁ×ÆÎÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÆÃÁÌÉÅÎÁÈÁØÁÒÓÎÉÉÂÉÈÎÆÒËÌÉÆÎÓÉÒÛÚÆÒÓÃÔÃÁÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×Á¨ÁØÁÒÓÎÉÓÆÌÉ×ÁÅÏÒÓÛÐÛÓÅÏÍÏÂÉÌÎÉ ÔÒÌÔÄÉÎÆÓÑàÂÃÁÅÁÆÂÉÌÅÃÔÒÓÑÁÎÎÏÒÐÉÑÁÎÐÏÉÎÉ×ÉÁÓÉÃÁÉÌÉÃÉÎÁÎÁËÌÉÆÎÓÁÐÑÆÈÐÏÒÌÆÅÎÉÓÆÍÆÒÆ×Á°ÑÏÍÏ×ÉàÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÅÏÄ

*,QWHUQHW :L)L+RWVSRW ZTE MF60


155 магазина GLOBUL в 100 града Айтос, ул. Цар Освободител 17, 0558/28640 Асеновград, ул. Марица 4, 0331/22488 Балчик, ул. Черно море 32А, 0579/76066 Банско, ул. Цар Симеон 43, 07498/8222 Белене, ул. България 33, 0658/31101 Белово, бул. Освобождение 43, 03581/2066 Берковица, ул. Александровска 3, 0953/88757 Благоевград, ул. Т. Александров 3, 073/591050 ул. Кирил и Методий 3, 073/833579

Бобовдол, ул. 27 октомври, бл. 22, 0702/99080 Ботевград, пл. Освобождение 3, 0723/66473 Бургас, кв. Изгрев, бл. 109, вх. Б, магазин 6, 056/522544 ул. Александровска 2, 056/990050 бул. Стефан Стамболов 47, 056/990053 кв. Меден рудник, ул. Въстаническа 302, 056/506149 ул. Янко Комитов 6, Mall Galleria Burgas, 056/997979 Бяла Слатина, ул. Христо Ботев 16, 0915/83359 Варна, бул. Вл. Варненчик 38, 052/915050 бул. Вл. Варненчик 258, Varna Towers, 052/915070 бул. Осми приморски полк 76, 052/915056 ул. Чаталджа 49, 052/600065 ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 1, 052/915053 ул. Ян Палах 10, Търговски център Ян Палах, 052/600732 жк Вл. Варненчик, ул. Св. св. Константин и Елена 26, 052/606722 Велики Преслав, ул. Христо Ботев 2, 0538/42254 Велико Търново, ул. Васил Левски 8, 062/591060 кв. Бузлуджа, ул. Христо Донев 10Б, 062/671057 Велинград, бул. Съединение 206, 0359/50010 Видин, ул. Търговска 2, 094/990050 Враца, бул. Н. Войводов 10, 092/990050 кв. Дъбника, ул. Славянка 19, 092/640037 Габрово, ул. Радецка 28, 066/990050 Terra Mall, бул. Могильов 47, 066/850003 Горна Оряховица, ул. Хан Крум 1, 0618/28014 Гоце Делчев, ул. Солун 18, 0751/61115 Гълъбово, жк Съединение, бл. 28, 0418/62052 Димитровград, бул. Димитър Благоев 3, 0391/67277 Девин, ул. Освобождение 31, 03041/3801 Девня, бул. Съединение 109, 05199/6020 Доспат, ул. Хисар 1, 03045/2160 Добрич, ул. Независимост 2, 058/601903 пл. Свобода 9, бл. 29, 058/590050 Долни чифлик, ул. Тича 6, 05142/2011 Дулово, ул. Васил Левски 11, 0855/2277 Дупница, ул. Свети Иван Рилски 4, 0701/99050 Елин Пелин, автогара, магазин 6, 072566500 Ихтиман, ул. Цар Освободител 110, 0724/82134 Каварна, бул. България 59, офис 2, 0570/84440 Карлово, ул. Ген. Карцов 43, 0335/95365 Казанлък, ул. Севтополис 2, 0431/58050 бул. Княз Александър Батенберг 7, 0431/78087 Карнобат, бул. България 1, 0559/22070

Кнежа, ул. Марин Боев 62, 09132/7979 Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1, 0973/81200 Костенец, ул. Белмекен 4, 07142/3980 Костинброд, ул. Славянска 15Б, 0721/60377 Котел, ул. Изворска 4, 0453/42050 Кърджали, бул. Тракия 1, 0361/65646 Кюстендил, ул. Пауталия 20–22, 078/551202 Левски, ул. Александър Стамболийски 36, 0650/82218 Ловеч, ул. Търговска 52–54, 068/602860 Монтана, ул. Граф Игнатиев 4, 096/300188 Несебър, ул. Хан Крум 2A, 0554/43267 Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски 6, 0457/66641 Нови Искър, ул. Търговска 1, 02/9917256 Нови пазар, ул. Цар Освободител 5, 0537/22221 Обзор, ул. Славянска 24, 05563/3125 Омуртаг, ул. Цар Освободител 2, 0605/62333 Оряхово, ул. Васил Левски 12, 09171/2012 Павликени, бул. Руски 1, 0610/52042 Пазарджик, ул. А. Златаров 30, 034/990050 бул. България 5, 034/460000

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 32, 0357/66056 Перник, ул. Търговска 17, 076/990050 Петрич, ул. Цар Борис III 20, 0745/61466 Пещера, пл. България (Търговски център), 0350/62096 Пирдоп, ул. Цар Освободител 51, 07181/5121 Плевен, бул. Данаил Попов 10, 064/990050 ул. Васил Левски 132, 064/990053 ул. Сан Стефано 21, 064/803525 Пловдив, бул. Васил Априлов 84, 032/643394 ул. Патриарх Евтимий 5, 032/515050 бул. 6 септември 154, 032/515053 жк Тракия, ул. Съединение 45, до бл. 100, 032/515056 бул. Мария Луиза 20, 032/262550 ул. Иван Вазов 57, 089/6877803 жк Тракия, ул. Освобождение 31, 032/684282 жк Южен, бул. Македония 51, 032/673643 бул. България 63, 032/940798 ул. Гладстон 50, 032/635070 Поморие, ул. Княз Борис I 60, 0596/24455 Попово, бул. България 48, 0608/41744 Провадия, ул. Димитър Грънчаров 14, 0518/47707 Приморско, ул. Чавдар 1, 0550/33283 Раднево, ул. Митьо Станев 2, 0417/82324 Радомир, пл. Свобода 19, 0777/80082 Разград, бул. България 11, 084/520050 Разлог, ул. Шейново (бизнес сграда), 0747/80908 Раковски, кв. Секирово, ул. Петър Богдан 77А, 03151/2163 Русе, пл. Свобода 3, 082/590050 ул. Янтра 12, 082/844172 ул. Борисова 50, 082/830072 Самоков, ул. Софийско шосе 6, 0722/61124 Сандански, пл. Македония 22, 0746/21422

Свищов, ул. Цар Освободител 106, 0631/41110 Септември, бул. България 73, 03561/2828 Силистра, ул. Отец Паисий 1, 086/821107 Симитли, ул. Македония 1, 0748/71017 Сливен, бул. Цар Освободител 30, 044/590050 ул. Ген. Скобелев 4, 044/622027

Сливница, ул. Паисий Хилендарски 33, 0727/42045 Смолян, бул. България 60 C, 0301/65959 Созопол, ул. Републиканска 8, 0550/22288 София, бул. Витоша 64, 02/4152390 жк Люлин 6, бул. З. Стоянов, до бл. 601, 02/4152560 бул. Мария Луиза 55, 02/4152580 ул. Коста Лулчев 52, Sky City Mall, 02/4152299 бул. Цариградско шосе 14, 02/4152355 бул. Цар Освободител 22, 02/9806306 бул. Ал. Стамболийски 55, 02/4152220 жк Младост 4, Бизнес парк София, 02/4158080 жк Младост, ул. Димитър Моллов, м-н 3, 02/4160066 бул. Арсеналски 2, Сити център София, 02/4158031 ул. Тодор Каблешков 39, 02/9557188 бул. Хр. Ботев 76, 02/8328137, 8312168 жк Младост 3, ул. Бъднина, бл. 301, 02/9740948 кв. Иван Вазов, ул. Краище 3, 02/9532339 пл. Света Неделя 5, 02/4650707 ул. Граф Игнатиев 11, 02/9870726 Сердика Център, бул. Ситняково 48, 02/4152015 бул. Гоце Делчев, бл. 22Б, 02/9581332 жк Дружба 1, срещу блок 18, 02/4167900 Сопот, ул. Иван Вазов 48, бл. 29, 03134/6477 Средец, пл. Георги Димитров, 055/513545 Стамболийски, бул. Търговски 1, 0339/62959 Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 110Б, 042/640124 бул. Цар Симеон Велики 69, 042/990050 бул. Цар Симеон Велики 100, 042/620996 Тервел, ул. Хан Аспарух 37, 057/512575 Трявна, ул. Бачо Киро 9, 0677/62202 Тутракан, ул. Гео Милев 1, 0866/61485 Търговище, ул. В. Левски 28, 0601/79050 ул. Цар Симеон 4, ет. 1, 0601/62625 Харманли, бул. България 10, 0373/3494 Хасково, ул. В. Търново 12, 038/666121 Хисар, ул. Иван Вазов 36, 0337/65537 Царево, ул. Хан Аспарух 43, 0590/52491 Чепеларе, ул. Васил Дечев 38, 03051/3137 Червен бряг, ул. Стефан Караджа 4, 0659/92487 Шумен, ул. Ст. Чилингиров 2, 054/990050 бул. Симеон Велики 46 В, 054/892292 бул. Велики Преслав 6, 054/800414 Якоруда, ул. Даме Груев 4, 089/4690236 Ямбол, ул. Търговска 35А, 046/666121 ул. Милин камък 48, 046/641088

стр. 14-15 GLOBUL UNLIMITED: *След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 128 kbps. GLOBUL WEB&TALK: *Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейския съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 15, 20, 30, 50 и 160 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL WEB&TALK със стандартен месечен абонамент 14.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв., 34.90 лв. и 99.90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейския съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL WEB&TALK, са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави - членки на Европейския съюз. За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейския съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури на GLOBUL. **След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта. GLOBUL UNIVERSE: *Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейския съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 10, 15, 30, 40 и 80 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL UNIVERSE със стандартен месечен абонамент 9.90 лв., 12.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв. и 39.90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейския съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL UNIVERSE, са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави - членки на Европейския съюз. За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейския съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури на GLOBUL. GLOBUL UNITED: *След изчерпване на количеството мегабайти (MB) на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 128 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта. **Безплатно е ползването на сайта за абонати на програма GLOBUL UNITED, през точка за достъп APN globul. За всички останали потребители на GLOBUL ползването на страницата е възможно през точка за достъп APN globul след абониране за услугата, месечен абонамент 4.50 лв. с ДДС. Пълна информация на мобилната страница http://manutd.globul.bg. Generation GLOBUL: * Абонаментна програма Generation GLOBUL, предлагаща 2000 минути и 2000 SMS-и към мобилната мрежа на GLOBUL с месечна такса 13.90 лв., се предлага само при нов 2-годишен договор за мобилни услуги. Включените минути и SMS-и се получават за целия срок на договора. **Номерът в група За приятели на програми Generation GLOBUL може да бъде от всички национални мобилни и фиксирани мрежи или номера от Зона 1 за международни разговори. ***След изчерпване на мегабайтите на максимална скорост трафикът ще бъде със скорост до 128 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта. Посочените условия са промоционални и са валидни за нови и настоящи абонати при подписване на нов 2-годишен договор. Абонаментни програми Generation GLOBUL са предназначени за абонати физически лица, на възраст от 14 до 24 години.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÐÆÑÉÏÅÁÄÏÒÃÆÎÁËÏÉÈÑÉØÎÏÎÆÆÔËÁÈÁÎÐÏËÑÁÓÛËÒÑÏËÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÏÓÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÓÆÍÏÅÆÌÉÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ×*/2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÈÁÐÑÏÍÆÎÉÎÁ×ÆÎÉÓÆÉÎÁØÁÌÎÉÓÆÅÁÓÉÎÁ ÏÂàÃÆÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÃÎÁÒÓÏàÚÉàËÁÓÁÌÏÄ£ÒÉØËÉ×ÆÎÉÒÁÒ¥¥²·ÆÎÉÓÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁÎÁ*/2%8/£×ÆÎÁÓÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÎÆÆÃËÌßØÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÛÑÃÉàÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÅÁÉÈÉÒËÃÁÐÑÉÁÂÏÎÉÑÁÎÆÐÑÆÅÐÌÁÚÁÎÆÎÁÍÆÒÆØÎÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÉÒÛÄÌÁÒÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÒÉÐÏÌÉÓÉËÁËÁËÓÏÉÅÁËÏÅÉÑÁÎàËÏÉÏÓÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉÈÁÑÁÂÏÓÁÒÁÍÏÃÒÏÂÒÓÃÆÎÁÓÁÒÉÍÑÆÇÁ¯ÂÁÇÅÁÎÉàÓÁËÛÍ ÒÁÃÛÈÍÏÇÎÉ ÒÁÍÏ ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/ÉÒÆÓÁËÒÔÃÁÓÐÏÌÃÒ¥¥²ÎÁÏÂÁÇÅÁÎƨÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÅÑÔÄÉÏÐÆÑÁÓÏÑÉÎÁ×ÆÎÁÒÐÏÑÆÅÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉàÓÁÑÉÕÆÎÐÌÁÎ*/2%8/ÎÆÎÏÒÉÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓÈÁÓÆÖÎÉØÆÒËÉÄÑÆÙËÉÉÐÑÏÐÔÒËÉÃÎÁÒÓÏàÚÏÓÏÉÈÅÁÎÉÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


s1098zdaj-v1098lnuvast-svyat-15-04--15-06.pdf  
Advertisement