Page 1

OtthOnunk: Mezőtúr

NeküNk

Mezőtúr

az első!


TiszTelT mezőTúriak! Herczeg Zsolt vagyok, tősgyökeres mezőtúri. E kedves, otthonos alföldi városban születtem 1964-ben. Nős, két leánygyermek édesapja és egy leányunoka nagypapája vagyok. Első mezőgazdasági gépész üzemmérnöki diplomámat Mezőtúron szereztem 1985-ben, 1996-ban építőmérnökként a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskolán, majd a Szent István Egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki szakon végeztem. A mezőtúri Vízműnél 22 éven keresztül dolgoztam, amelyet 15 éven keresztül vezettem. Mezőtúr legnagyobb sport egyesületének, a MAFC-nak 2005 óta vagyok az elnöke. Polgármesternek 2010-ben választottak meg. Hivatalba lépésemet követően egy eladósodott önkormányzatot vettem át. Ennek ellenére is sikerült megőrizni az önkormányzati szféra működőképességét. A Magyarország Kormánya által kezdeményezett önkormányzati adósságátvállalásnak, valamint a feladat-ellátási rendszer gyökeres átalakításának köszönhetően mára a működési feltételek teljeskörűen biztosítottak. A versenyszféra folyamatos fejlődésének eredményeképpen évről évre egyre több saját forrásból történő fejlesztést tudunk megvalósítani. Önkormányzatunk a pályázatok terén is sikeres,

hiszen 2010 óta több mint 8 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a településre. Ebből mára több mint 5 milliárd forintnyi beruházás sikeresen megvalósult. Ezen a téren tehát a fő feladat a következő 1-2 évben, hogy az elnyert forrást sikeresen felhasználjuk. Nagy öröm számomra, hogy a pályázati források megszerzése terén a versenyszféra szereplői, a mezőtúri vállalkozók is nagyon sikeresek voltak, amelynek köszönhetően 2014-től további több mint 4 milliárd forint pályázati pénz érkezett a településre. Polgármesterként mindig törekedtem a város polgáraival intenzív kapcsolatot fenntartani, véleményüket, kritikájukat a munkám során figyelembe venni. Sikerült a település civil szervezeteivel, illetve a versenyszféra szereplőivel is folyamatos, korrekt kapcsolatot kialakítani és ápolni. Meggyőződésem, hogy a város folyamatos fejlesztéséhez az önkormányzatunk is jelentős mértékben hozzájárult és ezzel a településünk népességmegtartó erejét tudtuk növelni. HErcZEg ZSolt polgármester


Az elmúlt öt évben megvAlósított és A folyAmAtbAn lévő, vAlAmint Az előkészületek AlAtt álló, de már elnyert forrásokkAl rendelkező fejlesztések összege megközelíTi az 5,8 milliárd forinToT.

a köveTkező 5 év legfonTosabb célkiTűzései: •

Földes utcák további megszüntetése

Járdák felújítási ütemének gyorsítása

Az eddig elnyert uniós pályázati források sikeres felhasználása, a projektek jó műszaki színvonalon történő befejezése

Az önkormányzati tulajdonban lévő közintézmények, épületek felújításának folytatása

Az önerőből történő fejlesztések volumenének folyamatos növelése

Új pályázati lehetőségek keresése a város intenzívebb fejlesztésének elérése érdekében

A települési alapinfrastruktúra, ivóvízés szennyvízhálózatok folyamatos felújítása

A Hortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszának rendbetétele

A Városi Strandfürdő fejlesztése egy új medence építésével, csúszdával és a fedett uszoda további felújításával

A település turisztikai vonzerejének folyamatos növelése

A szociális- és egészségügyi ellátórendszer folyamatos fejlesztése

A jelenleg is működő jó kapcsolat, eredményes együttműködés ápolása a versenyszféra szereplőivel, a rendvédelmi szervekkel, a történelmi egyházak képviselőivel, a civil szervezetekkel és a testvérvárosokkal

A fentiekben vázolt, komplex intézkedések nagyban elősegítik és befolyásolják Mezőtúr fiatalokat megtartó képességét.

Az elmúlt években az önkormányzatunkhoz érkezett jelentős mértékű pályázati források nagyban elősegítették településünk fejlődését. A továbbiakban is arra törekszünk, hogy Magyarország Kormányával folytassuk az eddigi hatékony együttműködést, melytől azt várjuk, hogy a jövőben is jelentős beruházásokat tudunk megvalósítani Mezőtúron. Az eddigi közös munka folytatásához, a fenti célok elérése érdekében kérjük, hogy 2019. október 13-án szavazataikkal továbbra is támogassák személyemet és a FIDESZ-KDNP jelöltjeit!


az elmúlT 5 évben megvalósulT fejleszTések ivóvízminőség-javíTó program A beruházást a Berettyó Körös Többcélú Társulás valósította meg az öt tagtelepülésen, így Mezőtúron is. A projektnek köszönhetően megújult a Mezőtúri Vízműtelep technológiája. A hálózaton felújításra került számos tolózárakna, valamint az ivóvízhálózat szivacsos áttisztítása valósult meg. A beruházás teljes összege 1,012 milliárd forint, melyből a Mezőtúrra eső rész megközelíti a 300 millió forintot.

városközponT fejleszTése Megvalósult a fedett uszoda bővítése, megteremtődött a téli gyógyfürdőzés lehetősége. Megépült a hagyományőrzés célját is szolgáló Kézműves Ház, megújult a Petőfi utcai színházterem épületének Csokonai utca felőli része és homlokzata. A beruházás a Kossuth Lajos teret, a Múzeum teret, a Petőfi teret, az Erzsébet-ligetet és a Szabadság teret is érintette. A projekt összértéke 447.066.940 forint.

egészségház és menTőállomás A Dózsa György utcai elavult háziorvosi rendelő helyett egy korszerű, akadálymentesített született, ahol a háziorvosok mellett az iskolai egészségügyi ellátás és a védőnői szolgálat is helyet kapott. A helyi mentők pedig a régi, rossz állapotú Petőfi utcai telephelyükről egy, a modern kor igényeit kielégítő állomásra költözhettek át. A projekt összértéke 203 millió forint.


belTerüleTi uTak fejleszTése Az elnyert forrásból öt mezőtúri gyűjtőút újult meg. Ennek köszönhetően a Balassa utca, a Csabai Wágner József utca, a Széchenyi utca, a Vásárhelyi Pál utca és az Északi összekötő út fejlesztése történhetett meg 373.088.796 forint összértékben.

a városi sporTcenTrum fejleszTése Az elmúlt öt évben számos felújítást végeztünk el. Ezeket a labdarúgás és kézilabda szakosztályok révén megpályázott társasági adókedvezmény támogatásból és önkormányzati saját forrásokból valósítottuk meg. A beruházás összege közel 73 millió forint. Az öntözőrendszer kialakítása mellett megújult két füves pálya, valamint a székház és sportcsarnok jelentős része is.

műfüves pálya épíTése A Magyar Labdarúgó Szövetség társasági adókedvezmény támogatásának és a biztosított önkormányzati önerőnek köszönhetően megépülhetett Mezőtúr második műfüves labdarúgó kispályája a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiumában. A projekt értéke 27.515.248 forint.


a városi fedeTT uszoda felújíTása Az Invictus SC-nek köszönhetően a vízilabda szakág részére nyújtható társasági adókedvezmény támogatásból jelentős mértékben megújult a fedett uszoda. A medencetér oldalhatároló faszerkezetei ki lettek cserélve, a vízgépészet is korszerűsítésen ment keresztül, valamint új szellőző rendszer lett megépítve. A beruházás összege 90 millió forint.

napelemes rendszer TelepíTése mezőTúr okTaTási inTézményeire Két pályázatból a Rákóczi és a Kossuth iskolák, a Teleki Blanka Gimnázium és a Kilián Óvoda épületére kerültek kitelepítésre napelemek. A telepített rendszerek az intézmények elektromos energia szükségletének egy részét biztosítják, ezáltal a működési költséget jelentős mértékben csökkentik. Mindezeken felül a beruházás környezetvédelemre gyakorolt pozitív hatása is említést érdemel. A két projekt összértéke 60 379 434 Ft.

komp felújíTása Az elmúlt években több pályázatból tudtuk a kompot és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát fejleszteni, amellyel az ott nyújtott szolgáltatások biztonságát és színvonalát emeltük. A beruházások összértéke megközelíti a 30 millió forintot.


belTerüleTi uTak, parkolók fejleszTése Az elmúlt 5 évben kiemelt feladatunknak tekintettük a földes utcák megszüntetését. Különböző pályázati források és állami támogatások segítségével közel 40 utcában épült útalap, illetve készült aszfalt burkolat. A beruházások összértéke meghaladja a 600 millió forintot.

a csoda-vár óvoda udvarának fejleszTése

Számos játék került beszerzésre, melynek köszönhetően a megnövekedett udvar egy nagy, csodálatos játszótérré változott. A beruházás összege 19,4 millió forint.

városi bölcsőde fejleszTése Az építészeti felújításon túl egy csoportszobával is bővült az intézmény a szülők és a gyerekek nagy örömére. A beruházásnak hála 48-ról 60-ra emelkedett a bölcsőde befogadóképessége. A projekt értéke 90 millió forint.


megvalósuló beruházások mezőTúron

zöld kapcsolaT kialakíTása Az 500 millió forint értékű projekt kivitelezése már a végéhez közeledik. A beruházásnak köszönhetően városunk számos közterülete megújul és a Vadászház felújítása is megtörténik.

belTerüleTi vízrendezés A Csabai Wágner József utca, a Széchenyi utca, valamint a Vásárhelyi Pál utca és ezek vízgyűjtőterülete érintett a kivitelezésben. A munkák folyamatban vannak, és néhány héten belül befejeződhetnek. A projekt értéke 277 millió forint.

új idősek napközi oTThona épül a kerTvárosban Egy harminc fő befogadására alkalmas nappali ellátást biztosító otthon épül. A kivitelezés zajlik, amelynek befejezése 2020 nyár elejére várható. A beruházás összege 94 millió forint, amelyből 34 millió forint önerőt biztosít az önkormányzat.


zrínyi uTcai óvoda komplex energeTikai felújíTása Megújul az óvoda fűtési rendszere, a teljes homlokzat és a lapostető szigetelése. A nyílászárók cseréje és az épület akadálymentesítése is megtörténik. Várható befejezés október közepe. A beruházás teljes összege 138,5 millió forint.

mezőTúri járási foglalkozTaTási együTTműködések A projektben konzorciumi partnerünk a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. Fő célok között szerepel a munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása, a vállalkozóvá válás segítése. A projekt a mezőtúri járás településeit érinti. Összértéke 322,8 millió forint.

Társadalmi felzárkózTaTás elősegíTése A projekt akcióterülete az Újváros. Szakemberek bevonásával kívánjuk segíteni a társadalmi felzárkóztatást, a szociális különbségek enyhítését. A projekt összköltsége 92,7 millió forint.


a helyi idenTiTás és kohézió erősíTése Közösségfejlesztési folyamatok javításához és a közös helyi identitás erősítéséhez 85 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A projektben résztvevő települések: Mezőtúr, Öcsöd, Örményes, Kuncsorba, Mesterszállás és Mezőhék. A projekt fő célja a kistáji, térségi identitás erősítése és közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása a „kunhalmok” települései mentén.

mezőTúr TuriszTikai fejleszTése A városházán egy interaktív várostörténeti kiállítás, valamint a főbejárat mellett egy kávézó kialakítását tervezzük, továbbá a torony belső felújításával annak folyamatos látogatása válik lehetővé. Bővítjük és fejlesztjük a Hortobágy-Berettyó főcsatorna kikötőjét. Megújul egy kovácsműhely és egy elektromos városnéző kisbuszt is beszerzünk. A projektre elnyert támogatás összege 400 millió forint.

a mezőTúri ipari park fejleszTése A kivitelezés két részből áll. Az egyikben alapinfrastruktúra (út és egyéb közművek) épül, amely által az ipari park területén található 20 hektáros terület közművesítése valósul meg. A beruházás másik ütemében egy szolgáltatóház jön létre, amelynek eredményeképpen a már betelepült és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozásoknak kívánunk szolgáltatásokat nyújtani. A projektre elnyert támogatás összege 430 millió forint.


észak-déli kerékpárúT Az építkezés a Hortobágy-Berettyó híd Kertváros felőli végétől indul és a Kossuth Lajos Általános Iskoláig tart. A projekt forrásából az Erkel Ferenc utcában a Makk József utca és a Füzes utca vonalában új gyalogátkelőhely épül. Megújul továbbá a Hortobágy-Berettyó főcsatorna gyalogos hídja is. Projekt összege 300 millió forint.

keleT-nyugaTi kerékpárúT A kerékpárút – amely 448,2 millió forintból valósul meg – a Sugár úton a XXV. utcától halad majd a városközpont felé. A Sugár úton a nyomvonal végig az ivóvíz-gerinchálózat felett halad, ezért azt két ütemben felújítottuk. A projekt keretein belül a Rákóczi utcai meglévő kerékpárút felújítása valósul meg. A két új kerékpárút a Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca kereszteződésében találkozik.

Top clld projekT A városi színházterem újjászületése valósul meg, amely a jövőben kettős funkciójú lesz: mozi is működik benne. A projekt keretében megújul az Ifjúsági lakótelepen található gördeszka pálya, bővítésre kerül a játszótér, továbbá felújítjuk a Városi Sportcentrum négy teniszpályáját. A projektnek köszönhetően számos rendezvény, hagyományőrző program is megvalósul, köztük a Túri Halas Napok is. A projekt összköltsége 250 millió forint.


Felelล‘s kiadรณ

Herczeg zsolt

Profile for kiadvany7

Otthonunk: Mezőtúr  

Herczeg Zsolt polgármester beszámolója Mezőtúr fejlődéséről

Otthonunk: Mezőtúr  

Herczeg Zsolt polgármester beszámolója Mezőtúr fejlődéséről

Advertisement