Page 22

39.99

14.99

TWILIGHT PONIES Ïîíè Çäðà÷ ñ êðèëà

TWILIGHT PONIES Ìîäåë çà ôðèçèðàíå • кичури с магнитни шнолки, които можеш да подстригваш • над 20 аксесоара за коса • 4 фосфоресциращи фибички

42.99

54.99 POLLY POCKET Êúùà ñ ìåáåëè

34.99

34

.99

BARBIE Êóêëà ñ ôðèçüîðñêè ñàëîí

MOXIE Êóêëà ÂÚËØÅÁÍÀ ÊÎÑÀ

С вълшебната преса можеш да отпечаташ различни фигурки на косата на твоята МОКСИ или да й направиш разноцветни кичури. С броката придай блясък на прическата. Всичко това можеш да направиш и на твоята коса!

MOXIE Êóêëà More 2 Me

34.99

DEFA Êóêëà ñ îáçàâåæäàíå

34.99 Êóêëà EVI ñ ïîíè è ôåðìà

34

.99

84.99

DEFA Êóêëà 81 ñì

22.99 22

KEMPER STEFFI ñ îáçàâåæäàíå

• в комплекта е включена 1 кукла Стефи

STEFFI Êóêëà ñ êîí÷å

Хипо 28.11-27.12.2010  
Хипо 28.11-27.12.2010  

Хипо 28.11-27.12.2010

Advertisement