Page 1

39.99 Èíòåðàêòèâåí ÌÈÊÈ ÌÀÓÑ ÐÀÇÊÀÇÂÀ×ÚÒ ÍÀ ÏÐÈÊÀÇÊÈ

• говори и пее на български език • разказва 8 оригинални приказки от тв сериала • пее 8 оригинални песнички на български език • танцува и те забавлява в продължение на 45 мин.

89.99

69.99 Êîëè÷êà ñ ëàçåðíî óïðàâëåíèå Zero Gravity LASER

• движи се не само по пода, но по всякакви гладки повърхности, включително по стени, прозорци и по тавана • насочва се от лазерния лъч на дистанционното управление • технология, която се прилага за първи път в света на играчките

HYPER DASH Èãðà íà ãîíåíèöà ñ ìàðêèðàíå íà öåëè Подреди разноцветните цели и очертай избрания маршрут. Хипер Гласът от интерактивния ХАЙПЪР ДАШ уред ти подава команди на български език и изчислява резултата. Побеждава най-бързият и най-съобразителният играч.

89.99 Êóêëà - áåáå PIPI POPO

Оригиналът е единствено в кутия с надписи на български език.

BABY AMORE е гладно: приготви сама специалната му храна! а! ко бебе, След хранене BABY AMORE заспива и ... “диша“ като истинско мърдайки си коремчето. Докато спи, BABY AMORE се ... нааква! Смени му памперса!


24.99

14.99

14.99

MICKEY MOUSE Åëåêòðè÷åñêà îòâåðòêà

Ðúêàòà íà MICKEY MOUSE MICKEY MOUSE Óîêè Òîêè • обхват 80 м

39.99

17.99 MICKEY MOUSE Ñãúâàåìî ñòîë÷å

MICKEY MOUSE Ïàëàòêà

59.99

59.99

89.99

Òðèêîëêà CARS ñ ðîäèòåëñêè êîíòðîë

CARS Êîëè÷êà ñ èíñòðóìåíòè • с включени инструменти

2

KLIP KITZ CARS Êîìïëåêò çà ñãëîáÿâàíå Ìàêêóèí è Ìàê

49.99

CARS Ðàáîòèëíèöà

• с включени инструменти


69.99

69.99

49.99 KIDDIELAND RIde-on PRINCESS • с оригиналните мелодии от филмчето

KIDDIELAND Ride-on ëîêîìîòèâ ÒÎÌÀÑ • с реалистични звуци на локомотив

49.99 ECOIFFIER Ride-on Ëîêîìîòèâ ñ âàãîí Áàñêåòáîëåí êîø ñ òîïêà

53.99

• височина: 132 см

119.00

2 цвята:

2 цвята:

FALK Òðàêòîð ñ ïåäàëè è ðåìàðêå

DOLU Êîëà ñ ïåäàëè SMART

199.00

Äåòñêà âèëà FAIRY

SMOBY Àâòîìîáèëåí ñèìóëàòîð

79.99 3


34.99

39.99

39.99

LIV Êîí÷å ñ àêñåñîàðè

• куклата не е включена в комплекта

LIV - Ìîäåðíèòå êóêëè

• единствените фешън кукли с реалистични очи • 14 точки на сгъване по тялото, ръцете и краката за максимална пластичност, която никоя друга кукла не притежава • разкошни коси, които можеш да оформяш в най-различни модерни прически

LIV Ïëàíèíñêà õèæà

• с включени аксесоари • куклите не са включени в комплекта

49.99

19.99 59

.99

DISNEY FAIRIES Êóêëà SUMMER DREAM • включени аксесоари за з коса

DISNEY FAIRIES Êúùàòà íà ôåèòå

Натисни бутончето на покрива, за да “запалиш” магическа све етлина! Тинкър Бел наистина може да лети. светлина!

DISNEY FAIRIES Êóêëà TINKER BELL ÌÀÊÑÈ • 45 см

29

29.99

.99

64.99

WINX NX Ê Êóêëà BELIEVIX BELIEV LIEVIX ELECTRONIX ELECTRO

4

H2O Ðóñàëêà ñ ðîêëÿ-îïàøêà

• светещи ккрила • включена гривна за малки феи

WINX Êóêëà à IN CONCERT RT T


49.99

BAKUGAN НОВА ВЕСТРОЯ

29

.99

49.99 BAKUGAN AKUGA GAUNTLET

Н й Най-изумителното БАКУГАН оръжие! Изчислява твоя резултат и ти дава допълнителна G-сила!

BAKUGAN MAXUS HELIOS 7â1 Сглоби всичките 7 баку топчета и ще получиш чиш гигантския звяр MAXUS HELIOS!

Сглоби всичките 6 баку капана и 1 баку топче и ще получиш огромното чудовище MAXUS DRAGONOID!

32.99

BAKUGAN A UGAN Áàêóãàí Êàïàí

99 9.99

53.99 BAKUGAN Áàêóáèòêà: 6 òîï÷åòà ï÷åòà + 6 êàð êàðòè ðòè

STAR WARS LEGO Áîéíè êîðàáè • 8085 / 8086

99.999

59

.99

STAR WARS Ñâåòëèíåí äæåäàéñêè ìå÷

STAR WARS Êàñêà BOBA FETT

• с оригинални реплики и звукови ефекти от филма

42.99 STAR WARS Êîìïëåêò çà ìîäåëèðàíå • 2 модела

BAKUGAN BAKU AKU UGAN A MAXUS DR DRA DRAGONOID RAGO RA GO GONOID ONOID 7â1

119.00

STAR WARS LEGO Çàùèòíèê/Ïåùåðà • 8087 / 8089

34.99

STAR WARS Êîìïëåêò çà ìîäåëèðàíå • 2 модела

143.00

STAR WARS LEGO Áîåí êîðàá ARS ARS-170 170 • 8088

5


39.99

34.99

IMC Ìîÿòà ïúðâà êîëà ñ ðàäèîóïðàâëåíèå

39.99

PLAY GO Ìîÿòà ïúðâà êóõíÿ

PLAY GO Ìîÿòà ïúðâà ðàáîòèëíè÷êà

• с реалистични звуци

• мек материал без остри ръбове • реалистични звуци на такси, пожарна, полицейска кола, уличен трафик

• с реалистични звуци

19.99

24.99 39.99

MEGCOS Èçñêà÷àùè ïðèÿòåëè

29.99

MEGCOS Ìóçèêàëíà ãúñåíèöà ñ 40 ìåëîäèè

24.99

K KIDDIELAND Àêòèâåí öåíòúð À

17.99

COTOONS Áåáåøêè êóá÷åòà - ïúçåë

PLAY GO Ìóçèêàëåí âîëàí MEGCOS Ôåðìà ñ æèâîòíè

59.99

8.99

21

.99

6

COTOONS Ïèðàìèäà

39.99

KIDDIELAND Ìîÿò ïúðâè ãàðàæ

FISHER-PRICE Ìóçèêàëåí ïëåúð íà áúëãàðñêè åçèê • 5 детски песнички • наименования и звуци на животни

KIDDIELAND Ìóçèêàëíà ôåðìà ñ õîðà è æèâîòíè


19.99

19.99

17.99

29.99 FUN TIME Ïóìïàë ñ âëàê÷å è ñâèðêà

TOMY Ìîåòî ïúðî âëàê÷å

PLAY&LEARN Ìîÿòà ïúðâà ìóçèêàëíà êíèæêà KIDDIELAND Áóòàëêà Ïåëèêàí

26.99

29.99

69.99 PLAYSKOOL LAYSKOOL È Èãðà ðà ñ òîïêè

Пусни петте шарени топки ки в улея. Сед като те достигнат дъното, изскачат скачат отново отгоре.

PLAYSKOOL PLA Ñâåòóëêà ñ ïðèñïèâíà Ñâå ïåñíè÷êà ïåñ

54.99

39

.99 PLAY GO Ñòîë÷å - ëþëêà

26.99

Ãîâîðåùà êíèæêà íà Ã áúëãàðñêè åçèê

TOMY Áóòàëêà-èçñòðåëâà÷êà PIC & POP

Натисни цветното копче и изстреляй шарените топки през отвора. С едно търкулване на играчката по земята топките се събират в специален отвор.

LISCIANI Áåáåøêè ïúçåë ñ âëàê÷å/ êîëè÷êà

49.99

15.99 Îáðàçîâàòåëåí òåëåôîí • два езика: български и английски • реалистичен телефонен звук • забавни мелодии

PLAY GO 2â1: Ïðîõîäèëêà àêòèâíà ìàñè÷êà

7


59.99 149.00 FUR REAL Èíòåðàêòèâíî êîòå LULU U

Постави ЛУЛУ в скута си и тя ще започне да се гали като истинско коте! Погали я по гръбчето и тя ще започне да мърка, мяука и да се въргаля. След това ще почисти лицето и ушичките си с лапички.

39.99

MY LITTLE PONY Ïîíè ñ ðàäèîóïðàâëÿåì ñàìîëåò

59.99

11.99 ÂÚËØÅÁÅÍ ÏÀÌÏÅÐÑ ÄÆÓÍÃËÀ Êîìïëåêò ìàéêà ñ áåáåòà

• изкъпи твоето бебе - животинче в ЛЕДЕНОСТУДЕНА вода и ще видиш как памперсът му става син или розов! • в чувалчето ще откриеш от 3 до 5 бебета!

MY LITTLE PONY Áîëíî ïîíè ×ÅÐÈËÈ MY LITTLE PONY Íîâîðîäåíî ïîíè

69.99

44.99 ANI MAGIC Èíòåðàêòèâíî ïîíè HONEY

Мърда си главичката, когато го потупаш по гръбчето, сладко хрупа морковчето. Погалиш ли го по муцунката – щастливо премигва с очи, мърда с уш уши и ти отвръща с радостно пръхтене хтене и цвилене.

69.99

8

CICCIOBELLO Ïúëçÿùà è õîäåùà êóêëà - áåáå • при пляскане с ръце тръгва към теб • издава реалистични бебешки звуци

ANI MAGIC Èíòåðàêòèâíè êó÷åíöà - áëèçíàöè MAX&MITZI Те са винаги заедно, а когато ги разделиш, скимтят жално. Прегледай ги с лекарските слушалки и чуй как бият сърцата им. Когато са гладни, дай им шишето с мляко.

99 77.99

BABY BORN O Êóêëà áåáå ñ âúëøåáåí ñëàäîëåä

Цветът на бузките се променя, когато ги нацапаш със сладоледа. Куклата може да бъде къпана, наистина “пие“ вода от шишето, а след това използва гърнето си и дори плаче с “истински“ сълзи.


44

47 4 7.99

.99

17.99

LEGO HERO FACTORY Rotor / Von Nebula

LEGO HERO FACTORY Êîíñòðóêòîðè â êóòèÿ

LEGO L EGO O DUPLO D PLO Êîíñòðóêòîð ñ öèôðè • 5497

• 7164-7170

• 7162 / 7145

52.99

69.99

99

.99

LEGO CITY ÏÎÆÀÐÍÀ • 7239

49.99

LEGO CITY ÕÅËÈÊÎÏÒÅÐ • 7206

LEGO LE O ATLA ATLANTIS Ïîäâîäíî ïðîó÷âàíå • 8080

59.99 MEGA BLOKS Êîíñòðóêòîð TOMAS&FRIENDS ÄÐÀÊÎÍÈ ÂÑÅËÅÍÀ Äðàêîí ñ êîñìè÷åñêè êîðàá

12.99

29.99

МАЩАБ 1:24

22.99

SKELEFLEX Äèíîçàâðè è èçâúíçåìíè â “÷åðåï“

SKELEFLEX Äèíî Ëàáîðàòîðèÿ T-REX

МАЩАБ М АЩАБ 1:43

7

.99

GORMITI Êîëè÷êè ñ åçäà÷

9


34.99

67.99 HASBRO Ìîíîïîë ÑÂßÒ

55.99

HASBRO Èãðà TWISTER HASBRO Èãðàòà ÆÈÂÎÒ

19.99

22.99

RAVENSBURGER Êîìïëåêò ïúçåë 100 ÷àñòè+ïúçåë úçåë ìèíè òîïêà 60 ÷àñòè

RAVENSBURGER Ïúçåë òîïêà

WINNIE THE POOH, PRINCESS, BAKUGAN, CARS • 24 части / 108 части

19

.99

PLM Èãðà ÒÎÉ È Òß

6.99

19.99

PLM Èãðà íà äóìè

24.99

PLM Èãðà ÓÌÍÈ×Å

10

Èãðà ÊËÓÁ 2%

16.99

PLM 50 ñåìåéíè èãðè

12.99

Ìàãíèòíà äúñêà ñ öèôðè è áóêâè íà êèðèëèöà


47.99

39.99

GLO DOODLE Ìàãè÷åñêà äúñêà çà ðèñóâàíå

Нарисувай или прекопирай различни фигури, като използваш светлина Рисувай с пръст или с писалката от комплекта. • 3D ефект, светлина в 3 различни цвята.

AQUA DOODLE Âúëøåáåí êèëèì çà ðèñóâàíå ñ âîäà

Без мастило! Без бои! Без маркери! Просто напълни писалката с вода и рисувай! След малко рисунката ще изчезне и можеш да рисуваш отново!

24.99

24.99

PLAY GO Ìàéìóíà ÇÚÁÎËÅÊÀÐ PLAY GO Ïðîåêòîð çà ðèñóâàíå ART ACADEMY

34.99 MOON DOUGH Ëóíåí ïëàñòèëèí ÔÅÐÌÀÒÀ ÍÀ ÁÀÐÍÈ

Лек и пухкав, лунният пластилин никога не изсъхва и не се рони. Моделирай отново и отново с формичките от комплекта.

19

.99

QUERCETTI Ïèñòà çà òîï÷åòà

QUERCETTI Èãðà ñ òîï÷åòà

29.99 74.99

47.99

PLAY-DOH Ñëàäîëåäåíà êúùà

PLAY-DOH Èãðàëåí êîìïëåêò ÇÀÁÀÂÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

11


24.99

24.99

ÏÐÈÍÖÅÑÈÒÅ ÍÀ ÌÎÐÅÒÎ ÑÒÐÎÈÒÅË

MOON SAND Ëóíåí ïÿñúê çà ìîäåëèðàíå

49.99

29.99 FAB-TASTIC FOOD Ïðåñà çà ñàíäâè÷è BEADOS Ñóïåð ñòóäèî

Подреди цветните топчета с BEADOS писалката върху шаблончето. Напръскай ги с вода и ги изсуши с вентилатора. Топчетата се слепват магически и фигурката е готова.

Направи любимия си сандвич. Избери в каква форма го искаш: сърце, звезда или човече. Постави го в пресата, затвори капака и плъзни дръжката. Сандвичът в избраната от теб форма е готов!

23.99

29.99 32.99 DOODLE DAISY Õóäîæíè÷êà

Избери си шаблон и постави флумастер в пипалата на калинката. Включи художничката Дейзи и виж каква картина ще нарисува. Използвай шапката й за шаблон, а ботушките - за печати. Оцвети по твой вкус. Повече от 100 различни рисунки!

Øîêîëàäîâà ôàáðèêà

PLAY GO Ãðúí÷àðñêî êîëåëî

Разтопи шоколада в микровълнова фурна и напълни в избраната формичка. Постави я във фабриката, завърти и фигурката е готова!

14.99

44.99

AQUA SAND ÂÚËØÅÁÅÍ ÂÎÄÅÍ ÄÅÍ ÅÍ Ï ÏßÑÚÊ ßÑÚÊ ßÑ ÚÊ

12

Поръси пясъка в специалния декор в аквариума с вода и оформи чуден подводен свят със специалните инструменти! След като го извадиш от водата, пясъкът остава сух.

PLAY GO Ãèïñîâè ôèãóðêè çà îöâåòÿâàíå

11.99 NORIS Èãðà ñ ïëàñòèëèí ×óäîâèùíà àòàêà


39.99

59.99

BARBIE BIE ëåêò çà òàòóèðàíå BODY ODY TATTOO Êîìïëåêò

• повече от 50 татуировки за теб и 28 декорации за твоята Барби! • 5 специални маркера за татуировки, 50 шаблона, звездички и стикери за украса аса и декорация • практични и безвредни, измиват се лесно с вода и сапун

39.99

13

DIAMOND Êîìïëåêòè â êóôàð÷å

14.99

ECOIFFIER CO FF Êîíñòðóêòîð â êóôàð ÔÅÐÌÀ

ECOIFFIER Êîíñòðóêòîð â êóôàð ÂÈËÀ

.99

BAN BAO Êîíñòðóêòîð Ïîæàðíà / Ïîëèöåéñêè Õàìúð Ï

14.99

E ECOIFFIER FF E Êîíñòðóêòîð 50 ÷àñòè

24.99

EICHHORN O Äúðâå Äúðâåí åí å í ñòðîèòåë 100 ÷àñòè òè

ECOIFFIER COIFF Êîíñòðóêòîð Ãà Ãàðàæ

• бижута • татуировки и пръстени р

DIAMOND Êðåàòèâíè êîìïëåêòè â ñàíäú÷å • керамични кутийки • пиратска плячка • печати и глинени фигурки • бижута и украшения

29.99

22.99 Êîìïëåêò ÍÀÏÐÀÂÈ ÑÈ ÑÀÌ Ê ÑÀ • луксозни сапуни • лаборатория за парфюми

13


24.99 AIR HOGS Õåëèêîïòåð SHARPSHOOTER

64.99

• първият инфраред хеликоптер, който изстрелва ракети • можеш да поразяваш мишените или да влезеш във въздушна битка (3 различни честоти) • специална технология, стабилизираща полета

BURAGO Ðàäèîóïðàâëÿåìà êîëà FERRARI

39.99 34.99 BURAGO Èçñòðåëâà÷êà íà êîëè÷êè FERRARI

AIR HOGS Ìèíè ìîòîð MOTO FRENZY

• с включени 2 броя колички Ферари

SMART KID ATV ñ ðàäèîóïðàâëåíèå ä

49 9.99

49.99

• най-малкият инфраред мотор, развиващ най-високата скорост • уникална стабилизираща технология • преодолява препятствия, изправя се на задна гума • различни честоти, възможност да се състезаваш аш

34.99 DICKIE C H2O Êîëà Ðåéñúð

47.99

DICKIE Ìóçèêàëíà ñúçòåçàòåëíà êîëà • реалистични звуци, вибрации, маневри • пее WE ARE THE CHAMPIONS... в оригинал

• Налей вода в колата. Тя задвижва ижва бу буталата уталата и се изпарява като истински дим. • реалистични звуци на двигател и светлини

MAJORETTE Ïèñòà ñ ëóïèíãè

• в комплекта са включени 5 състезателни коли

59.99

69.99 HOT WEELS Ïèñòà - ñåðâèç çà áîÿäèñâàíå íà êîëè

14

DICKIE Aâòîñàëîí ñ àâòîìèâêà • в комплекта са включени 3 броя коли

• при преминаване през водна струя, колата сменя цвета си • в комплекта е включена 1 кола


29.99

Ëåòÿù ÷åðåï

59.99

• малък и лесен за управление с инфраред контрол • светещи очи

129.00

NIKKO Ëåòÿùà êîëà J-KART

• страхотен екшън в 3 измерения • движи се по земята, лети във въздуха, подскача, маневрира • тричестотен инфраред контрол за високоскоростни състезания с трима играчи

SCS Ôóòóðèñòè÷íà êîëà ñ ðàäèîóïðàâëåíèå INSECTOR

• прави страхотни лупинги и трикове, завивайки на 180 и 360 градуса • движенията и трансформациите й наподобяват вида и движенията на истински насекоми

МАЩАБ 1:24

19.99

МАЩАБ 1:16

34.99

54.99 NIKKO ”Êàëåí” äæèï ñ ðàäèîóïðàâëåíèå BURNER

RADIO FUN Êîëè ñ ðàäèîóïðàâëåíèå MERSEDES, BMW, PORSHE, HUMMER, LAMBORGHINI

54.99

44.99

• максимална скорост 5 km/h • мащаб 1:19

34.99 DICKIE Êîìïëåêò Ïîëèöèÿ ö ñ Óîêè Òîêè • команди и надписи на български език

NIKKO Áú Áúãè ALIEN PANIC

• максимална скорост 7.5 km/h • мащаб 1:20

IMC Êîëà ñ êîðìèëíî ðàäèîóïðàâëåíèå I-MOTION

• първата кола със сензорно дистанционно управление! • завивай с волана наляво или надясно и колата ще тръгне не в същата посока

79.99 108.00

SILVERLIT 2â1 Êàìèîí/Õåëèêîïòåð ñ ðàäèîóïðàâëåíèå HELI MISSION HOT WHEELS Ãàðàæ TURBO TOWER • автоасансьор, въртящ се шоурум, повдигащ се мост • комплектът включва 1 количка

• хеликоптер PicooZ с автостабилизираща система за прецизен полет • камион със сигнални лампи, отварящи се врати на тавана и издигаща се платформа за хеликоптера • обхват на радиоуправлението: 10м

15


39.99

SMOBY 2â1: Êóôàð÷å íà êîëåëöà / Ëåãëî çà êóêëè • при отварянето му, куфарчето се трансформира в легло за кукли с балдахин • в комплекта не е включена кукла

34.99 44.99

Êóêëà áåáå ÄÈÄÈ

• пониква му “истинско” зъбче • говори и се смее щастливо със своята играчка

Ìîäåë çà ôðèçèðàíå GLAMOUR GIRL

24.99 14.99

44.99 Êóêëà ñ êó÷åíöå MAMMA BACINO

MOTHER LOVE Ïèøêàùà êóêëà ñ ãúðíå

Ñòîë-êîøíèöà çà êóêëà

• доближи кучето до бузката у на бебето и ще щ чуеш как го целува • натисни лапичкатаа на кученцето, за да го чуеш как лае

13.99

Ìóçèêàëíà êóêëà

• пее песничката МИЛА МОЯ МАМО

44.99

99 24.99

VIVIEN Êóêëà 48 ñì

39.99 116 6 16

BAMBOLINA Êóêëà ñ 10 ôóíêöèè • говори, пие от шише, мърда си корема, оригва се, хърка, смее се

BAMBOLINA Êóêëà ñ õàâëèÿ è èãðà÷êè çà áàíÿ


24.99

69.99

59.99 WINX Ìîäíî ñòóäèî

49.99 WINX Äåòñêè ÷èí • в комплекта са включени 13 аксесоара

69.99 WINNER

WINX Êóõíÿ ñ ïðèáîðè

Áàðáåêþ

• с включени 29 аксесоара

16.99 BARBIE Kîëè÷êà çà ïàçàðóâàíå • аксесоарите са включени в комплекта

19.99

BAMBOLINA Êîëè÷êà çà êóêëè ìàêñè ÂÀÍÊÓÂÚÐ

BARBIE Kîìïëåêò çà ãëàäåíå ñ þòèÿ

49.99

19.99 44.99

BAMBOLINA Ñòîë çà õðàíåíå íà êóêëè

BAMBOLINA Ëåãëî çà êóêëè ñ áàëäàõèí

BAMBOLINA Êîëè÷êà çà êóêëè ÍÞ ÉÎÐÊ

17


Àêóìóëàòîðåí äæèï ñ ðîäèòåëñêè êîíòðîë ULTIMATE RACER

Ïúðçàëêà ñ áàñêåòáîëåí êîø

169.00

299.00 2 цвята:

Àêóìóëàòîðåí ìîòîð VIPER

249

.00

2 цвята:

149.00

Àêóìóëàòîðíà êîëà ñ ðîäèòåëñêè êîíòðîë HIGH SPEED

79.99 59.99 SMOBY Ïúðçàëêà Ìå÷î Ïóõ

34.99 18

BESTWAY Íàäóâàåì áàòóò çà ñêà÷àíå

DOLU Ñàìîñâàë


83.99

2 цвята:

79.99 Øåéíà ×ÓÊ È ÃÅÊ 3 цвята:

39.99

Øåéíà MINI BOB

Òðèêîëêà ñ íòð ðîë ðîäèòåëñêè êîíòðîë ÕÈÏÎÏÎÒÀÌ

26.99 Äåòñêè ñêåéòáîðä BAKUGAN/BEN10

24

99

8.99 Äúðâåíà øåéíà ñ âðúâ÷èöà ÄÈÌÀ

TECH DECK Ìèíè ôèíãúðáîðä 2-êà

2 ôèíãúðáîðäà íà öåíàòà íà 1!

32.99 Çàáàâíà èãðà SQUAP AP

• игра за сръчност и бързи рефлекси • Сложи топчето в SQUAP “муцуната“, отвори я рязко и топчето ще излети като стрела! • разнообразни техники за изстрелване и улавяне на топчето

21.99

JOHN Ïëàñòìàñîâà Ïëàñòìà øåéíà

14.99

24.99

TECH DECK Ðàìïàòà íà Ðàÿí Øåêëúð + 1 ôèíãúðáîðä

44.99 BESTWAY STWAY Ñãëîáÿåìà êúùè÷êà

BESTWAY Íàäóâàåì âëàê ñ òîïêè

19


139.00

49.99 NERF Èãðàëåí êîìïëåêò çà äâàìà DART TAG

Ðîáîò PRIME 8

• най-бързият робот с инфрачервени и звукови датчици • лазерна технология, интерактивни сензори за ориентация • над 100 функции и трикове, вградени 4 екшън игри

33.99

55.99

WINNER Êîìïëåêò çà ñòðåëáà ñúñ ñåíçîð

22.99

NERF Ïóøêà Recon CS-6

49.99

MEGA BLOKS Äðàêîíè â ÿéöà

31.99

89.99 HERO: 108 Àðåíà ñ 1 ãåðîé

19.99 BATTLE STRIKERS Ìåòàëíè áîéöè Ñòàðòîâ êîìïëåêò

• съдържа 1 боец и 1 изстрелвачка

20

BATTLE STRIKERS Ìåòàëíè áîéöè Òóðíèðåí êîìïëåêò • съдържа 2 боеца, 2 изстрелвачки и 1 бойно поле

HERO: 108 Ãåðîè 2-êà


54.99

49.99

BEN 10 ALIEN FORCE Ôàáðèêà çà òàòóèðîâêè • направи своята уникална Бен 10 татуировка с помощта на шаблоните

BEN 10 ALIEN FORCE Ëàçåðíè àâòîìàòè

• инфрачервени сензори • брояч за възпроизвеждане на 8 изстрела • индикатор за точни попадения

44.99 49.99 24.99

BEN 10 ALIEN FORCE Îìíèòðèêñ ULTIMATE

BEN 10 ALIEN FORCE Èçñòðåëâà÷êà íà äèñêîâå

29.99

BEN 10 ALIEN FORCE Ïðîåêòîð

21.99

BEN 10 Êîìïëåêò Ìëàä èçñëåäîâàòåë

BEN 10 ALIEN FORCE Îìíèòðèêñ ïðîåêòîð

• съдържа фенерче, бинокъл, компас

BEN 10 ALIEN FORCE Òðàíñôîðìúð 20 ñì

29.99

29.99 29.99 BEN 10 Êîìïëåêò

• 2 самолета, 1 гривна Омнитрикс, 2 гривни, 4 скачащи топчета

BEN 10 ALIEN FORCE Óîêè Òîêè • обхват 80 м

BEN 10 Éî-Éî

6.99 21


39.99

14.99

TWILIGHT PONIES Ïîíè Çäðà÷ ñ êðèëà

TWILIGHT PONIES Ìîäåë çà ôðèçèðàíå • кичури с магнитни шнолки, които можеш да подстригваш • над 20 аксесоара за коса • 4 фосфоресциращи фибички

42.99

54.99 POLLY POCKET Êúùà ñ ìåáåëè

34.99

34

.99

BARBIE Êóêëà ñ ôðèçüîðñêè ñàëîí

MOXIE Êóêëà ÂÚËØÅÁÍÀ ÊÎÑÀ

С вълшебната преса можеш да отпечаташ различни фигурки на косата на твоята МОКСИ или да й направиш разноцветни кичури. С броката придай блясък на прическата. Всичко това можеш да направиш и на твоята коса!

MOXIE Êóêëà More 2 Me

34.99

DEFA Êóêëà ñ îáçàâåæäàíå

34.99 Êóêëà EVI ñ ïîíè è ôåðìà

34

.99

84.99

DEFA Êóêëà 81 ñì

22.99 22

KEMPER STEFFI ñ îáçàâåæäàíå

• в комплекта е включена 1 кукла Стефи

STEFFI Êóêëà ñ êîí÷å


ECOIFFIER Êîëè÷êà Áúðçà Ïîìîù • в комплекта са включени

14.99

39.99

аксесоарите

34.99

PLAY GO ×è÷î Äîêòîð êòîð â êóôàð

PLAY G GO Êîëè÷êà çà ñåðâèðàíå • в комплекта компле са включени аксесоарите

99 24 4.99

19

.99

24.99

Êàñîâ àïàðàò

PLAY GO Áîëíî êó÷åíöå â ïúòíè÷åñêà ÷àíòà

22.99 Êîìïëåêò FAMILY FAMILY: ïåðàëíÿ, þòèÿ è äúñêà ä ñ à çà à ãëàäåíå ëàäå å

14.99 PLAY GO P Êàôå ìàøèíà Ê

PLAY GO Äåòñêà ñóøèëíÿ

27.99

59.99

SMOBY Êóõíÿ Áîí Àïåòèò • в комплекта са вклучени 16 аксесоара

Äåòñêà êóõíÿ

23


24.99

14.99

PLAY GO Èíñòðóìåíòè â êóôàð÷å

27.99 ECOIFFIER Ðàáîòíà ìàñà ñ èíñòðóìåíòè

16.99

DICKIE Âàëÿê ñ îòâàðÿùè ñå âðàòè

PLAY GO Èíñòðóìåíòè, áîðìàøèíà è êóôàð

35.99

DICKIE Ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå/ Ïîæàðíà

34.99

DICKIE Ëèíåéêà

14.99

44.99

DICKIE Áîêëóêäæèéñêè êàìèîí 56 ñì

MAJORETTE Ìèíè 3D ãðàä

• с включена 1 метална количка

34.99

29.99

24

SMART KID Àóòîáàí EXTREME CHALLENCE

Eëåêòðè÷åñêè àóòîáàí ROAD RACING

• дължина на пистата 322 см • с включен адаптор за ел. мрежата


9.99

24

.99

NORIS Êîìïëåêòè çà îöâåòÿâàíå ñ ïå÷àòè BAKUGAN / CAR`S

7.99

CARIOCA Êîìïëåêò ôàíòàñòè÷åí àëáóì çà îöâåòÿâàíå è èçðÿçâàíå

Êîëåäíè êàðòè÷êè 3D

13.99

17

.99

8.99

DISNEY Êîìïëåêò çà ðèñóâàíå • 42 части

NORIS Êîìïëåêò 200 èãðè

QUERCETTI Êîìïëåêò ÌÎÄÅÍ ÄÈÇÀÉÍ

4.99

DISNEY Êîìïëåêò çà ðèñóâàíå

17.99

• 12 части

11.99

Ìåê ïúçåë ñ áúëãàðñêè áóêâè

Êîëåäåí êîìïëåêò ÂÈÏÎ

• включва DVD, плюшена играчка и книжка ВИПО

1.49 Êîëåäíè ôèëì÷åòà íà DVD

59.99

PRINCE OF PERSIA Ðàíèöà íà êîëåëöà

25


21.99

49.99

39.99

ZHU ZHU PETS Ïèöàðèÿ ñ êîëà çà äîñòàâêà

ZHU ZHU PETS Õàìñòåðè - ïúíêàðè

• в комплекта не е включен хамстер

29.99

ZHU ZHU PETS Ñòàðòîâ êîìïëåêò

• комплектът включва 1 хамстер

IMC Ñìååùà ñå ìàéìóíêà • Натисни ръката на маймунката и чуй как весело се смее.

29.99 ZHU ZHU PETS Êîìïëåêòè çà õàìñòåðè ÊÎËÅËÎ/ÃÀÐÀÆ/ÏÚÐÇÀËÊÀ

12.99

POOH & FRIENDS Ïëþøåíè èãðà÷êè 25ñì

• в комплекта не е включен хамстер

66.99

65.99 36.99 Èíòåðàêòèâíî êó÷å BAXTER

26

• единственото интерактивно кученце, което връща подхвърлената топка • управлявай го с дистанционното-кокал и той ще те следва навсякъде

Ñâåòåùî ìå÷å

• 30 минути преливаща се в седемте цвята на дъгата успокояваща светлина

FISHER PRICE Èíòåðàêòèâíî ïëþøåíî êó÷åíöå • 2 интерактивни режима на игра за научаване на азбуката, цифрите, цветовете и частите на тялото • любими песнички и игри


39.99 14.99 Òàíöóâàùè ïëþøåíè æèâîòíè 38 ñì

• 6 модела

Ïëþøåíî ìå÷å ñ øàë 100 ñì

49.99

34.99 Ïëþøåíî ìå÷å ñ áëóçêà 80 ñì

11.99

Ïëþøåí çàé÷å ñ øàïêà è øàë KÅÅL TOYS Ïëþøåíè êó÷åíöà/êîòåíöà

16.99

• всяко има име на нашийника

Ïëþøåíî êó÷å ñ öâåòå 70 ñì Ïëþøåí çàåê ñ ìîðêîâ 100 ñì

19.99

Êîí÷å - ëþëêà þëêà

• движи муцунка и опашка • реалистични звуци: цвилене и галоп

79.99

22.99

Ïëþøåíî êðåñëî

27


34.99

19.99

34.99 QUERCETTI Ïèñòà 9ì Sky Rail

QUERCETTI Ìîçàéêà JUNIOR Ìå÷î Ïóõ

QUERCETTI

15.99

Êîíñòðóêòîð GEORELLO

17.99

22.99

Èãðà ÌÎÐÑÊÀ ÁÈÒÊÀ

QUERCETTI Ìîçàéêà

13.99

29.99

Àçáóêà ÏÚÐÂÈ ÑÒÚÏÊÈ

D DE DEDE

Êàìèîí ñ êîíñòðóêòîð

WINNER Àâòîñåðâèç

29.99

24.99 QUERCETTI

Âëàê 94 ÷àñòè

28

32.99 EICHHORN Âëàê ñ èíôðàðåä óïðàâëåíèå

WOW WEE

Åëåêòðîííà ïåïåðóäà


59.99

41.99

STRETCH SCREAMERS ×óäîâèùà âèùà • ЖИЛАВИ, СТРАХОВИТИ, СВИРЕПИ! • еластично тяло, разтегателни крайници • реалистични страховити звуци

EICHHORN CHHO Äúðâåíà ôåðìà ñ

æèâîòíè è òðàêòîð

24

.99

• комплектътт съдържа съдър д ржа 38 части

54.99 Êîíñòðóêòîð ÊÎÒÅ Ìàãíèòíà äúñêà ñúñ ñòîë÷å

32.99 Äâóñòðàííà äúðâåíà äúñêà

3

79.99

89.99

Äúðâåíè äæàãè • 22-ма играчи • височина: 94 см

99.99 Áèëÿðä

• размер 124*62*64 см

EICHHORN

Äúðâåí ñóïåðìàðêåò

• аксесоарите не са включени в комплекта

29


49.99

49.99

EDISON Êîìïëåêò ïóøêà, ðåâîëâåð è öåëè MULTI TARGET • включени гумени патрони

6.99 EDISON Ðåâîëâåð ñ 3D ìèøåíè DODGE CITY

19.99

EDISON Ïóøêà ñ îïòè÷åí ìåðíèê ENFIELD

• включени гумени патрони

EDISON Ðåâîëâåð ñ êàïñè LARAMY • включени капси

• включени капси

44.99

NIKKO Ëîäêà ñ ðàäèîóïðàâëåíèå SEE RACER

49.99

• мащаб 1:20

22.99

NIKKO Êîëà ñ ðàäèîóïðàâëåíèå PORSCHE 911/ POLICE FORD • мащаб 1:16 • екстремна скорост 8.5 km/h • 3 различни радиочестоти

29.99

SMART KID Áîëèäè ñ ðàäèîóïðàâëåíèå • мащаб 1:20

19.99

SPY GEAR Êîìïëåêò ÌËÀÄ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

• лента за снемане на отпечатъци, карта за пръстови отпечатъци, светеща пудра, тампон с мастило • микроскоп (х30 увеличение), фенерче с UV светлина • пинцети, четка и чанта за събиране на доказателства

30

34.99 SPY GEAR Äåòåêòîð çà ìåòàë

SPY PY Y GEAR G R Î÷èëà çà íîùíî âèæäàíå


39.99 69.99

69.99

Èíòåðàêòèâåí äèíîçàâúð ÐÅÊÑ

Èíòåðàêòèâåí ìå÷îê ËÎÖÎ

• завърти опашката на динозавъра, за да чуеш как говори или реве • можеш да разговаряш с него, но не повишавай тон, защото ще го ядосаш • оригинални звуци и реплики от филма

• над 45 оригинални реплики от филма • наистина разговаря с теб, а понякога те моли да го прегърнеш, след което ти благодари. • погъделичкай го по крачето и той ще се разсмее искрено • ароматизирано коремче с мирис на ягода

Èíåðöèîííî áúãè RC

• приспособление за закрепване на оригиналните фигурки на Баз или шериф Уди върху бъгито.

47.99

11.99

Êàìåðà ÃÎÂÎÐÈ È ÃËÅÄÀÉ • 12 картинки от филма • звукови ефекти и реплики от филма • светкавица

54.99 Èíòåðàêòèâíà èãðà÷êà ÒÀÍÖÓÂÀÙÈßÒ ÁÀÇ

• пее оригиналните песни от филма • танцува и реагира на музиката от твоя MP3 плеър* * MP3 плеърът не е включен в комплекта

Êîìïëåêò çà ñãëîáÿâàíå KLIP KITZ ÁÀÇ È ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈ ÊÎÐÀÁ

14.99

19.99

ÊÎÑÒÅÍÓÐÊÈ ÍÈÍÄÆÀ Ìèíè ìóòàíòè ñ ïðåâîçíî ñðåäñòâî

19.99

SPY GEAR Øïèîíñêè ÷àñîâíèê

4.99

ÊÎÑÒÅÍÓÐÊÈ ÍÈÍÄÆÀ Åêøúí ôèãóðêè

TOP FIGHTERS Áîåö • 12 различни героя

TOP FIGHTERS Àðåíà çà áèòêè • в комплекта е включен 1 боец

14.99

31


ËÓÊÑÎÇÍÈ ÊÀÐÍÀÂÀËÍÈ ÊÎÑÒÞÌÈ

39.99

ðàçëè÷íè ðàçìåðè

54 5 4.99

ÏÅÏÅËßØÊÀ ØÊÀ ÌÈÍÈ

ÄÅÒÑÊÈ ÊÎÇÌÅÒÈ×ÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

ÑÏßÙÀÒÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

ÁÅË Á ÅË

ÌÀÓÑ

34.999

59.99 54

.99

TIGER

54.99

DISNEY PRINCESS Ïååùè êóêëè CAR`S

CLONE TROOPER

26.99

THE POOH

POWER RANGERS

ÏÀÍÒÎÔÈ Â ×ÀÍÒÈ×ÊÀ ¹28-35

19.99

9.99

19.99 ÏÀÍÒÎÔÈ ¹36-41

12.99

ÏÀÍÒÎÔÈ È ¹28-35

19.99 32

HANNAH MONTANA ×ÀÍÒÀ ÇÀ ÓÐÎÖÈ


53.99

26.99

SIMBA Áåáåøêî ïèàíî • 24 клавиша • животински звуци

PAPER JAMZ Åëåêòðè÷åñêà êèòàðà

• 5 модела китари • 3 демо режима: соло, ритъм, свободен стил • караоке меню • свирене с реални акорди

19.99

44.99

SIMBA Ðîê êèòàðà

44.99 Äåòñêè ëàïòîï íà áúëãàðñêè åçèê 32 àêòèâíîñòè

Äåòñêî ïèàíî ñúñ ñòîë÷å è ìèêðîôîí

• български език, математика, природни науки, музика, логика, игри

39.99

13.99

69.99

Ñâåòåù ãëîáóñ ÅËÈÒ EASTCOLIGHT ASTCOLIGHT Ðàñòÿ Ðàñòÿùè êðèñòàëè

Избери цвят, изсипи семенцата за кристали в специалния съд, добави вода и разбъркай. Нареди камъните и залей с готовия разтвор. През следващите дни наблюдавай как се образуват кристалите.

EASTCOLIGHT Êîìïëåêò ìèêðîñêîï è òåëåñêîï

33


99.99

42.99 119.00

TOMY Ñâåòåùà âúðòåëåæêà Ìå÷îÏóõ

Ride-on äæèï ÄÈÍÎ

• монтира се към бебешкото креватче • героите могат да се отделят от въртележката • 4 песнички с различни горски звуци • контрол на звука, автоматично изключване

139.00 4  1 ÌÅ×Î ÏÓÕ Ëþëêà/ïðîõîäèëêà/êîëà ñ ðîäèòåëñêè êîíòðîë/ride-on êîëà

39.99 Àêóìóëàòîðåí êàìèîí FIRE ñ ðåìàðêå

69.99 DOLU Òðèêîëêà

59.99 MEGA BLOKS Ìàñà çà êîíñòðóèðàíå ñ åäðè åëåìåíòè

FISHER PRICE Ïðîõîäèëêà 2â1

42.99 64.99 34

Àêòèâíà ãèìíàñòèêà

Ãðàäèíñêà ëþëêà ñúñ ñåííèê ÊÎÌÔÎÐÒ


229.00 239.00 2 цвята:

2 цвята:

Ñòîë÷å çà êîëà PROXIMA (0-18 êã)

• мека подложка от дишаща материя • удобна възглавничка за главичката • регулиране на облегалката

Êîìáèíèðàíà êîëè÷êà SIMPLICITY ASTRAL

Ñòîë çà õðàíåíå POLLY 2â1 • двойно подплатена мека подложка • регулиране на плота, облегалката и височината на седалката

269.00

• 2 положения на облегалката, вкл. пълно легнало • покривало за крачетата, дъждобран и чантичка, вкл. в цената • изключително лека и маневрена • голям кош за багаж

3 цвята:

Øåçëîíã-ëþëêà TOP RELAX

79.99

5 цвята:

129.00 49

.99

2 цвята:

Ñòîë çà õðàíåíå MAMBO • регулиране на плота, облегалката и височината на седалката • играчки с музикален панел

Ñòîë÷å çà êîëà MARANELLO (9-36 êã)

• 5-точков предпазен колан с протектори • трансформира се в седалка за кола • регулиране на височината на поставката за главичката

3 цвята:

89

.99

5 цвята:

Êîøàðà çà ñïàíå è èãðà TRAVEL KID 1 íèâî • страничен отвор с цип

119.00 Êîøàðà çà ñïàíå è èãðà TRAVEL KID ROCKER 2 íèâà • гриф с играчки • подложка за преобличане • страничен отвор с цип • функция - люлка

69.99 Ñòîë çà õðàíåíå JOLLY • голяма табла с място за шише • играчка Виенско колело

35


22.99

79.99 Èíòåðàêòèâíî êó÷å BILLO

Единственото интерактивно кученце, което се повдига на задните си лапички! Когато го погалиш, ляга доволно, погъделичкаш ли го по нослето, подава лапа! Щом подуши кокала си, лае весело! Вземеш ли му го - тръгва след теб, за да си го върне!

Ñåìåéíà èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëíà èãðà ÎÊÎËÎÑÂÅÒÑÊÎ ÏÚÒÅØÅÑÒÂÈÅ НАРЕЖИ

49.99

ЗАКОВИ

СГЛОБИ

REAL CONSTRUCTION Êîìïëåêò DELUXE

54.99

• специален материал - “детско дърво” • инструменти: чук, трион, пирони • напълно безопасен

WINX Äåòñêè ëàïòîï íà áúëãàðñêè è àíãëèéñêè åçèê • 30 активности • азбука, правопис, математика, памет, музика, игри и забавления

София 1

София 3

ж.к. “Гео Милев”, ул. “Коста Лулчев” № 52, SKY CITY MALL, ет.2, тел. 02/871 36 39

ж.к. “Младост 3”, бул. “Александър Малинов” № 75, Търг. к-с ХИТ Хипермаркет, тел. 02/884 47 59

Варна 1

бул. “Сливница” № 201, PFOHE MALL, Сутерен тел. 052/72 82 19

Велико Търново ул. “Оборище“ № 18, CENTRAL MALL, тел. 062/60 64 00

София 4

София 2

кв. “Божурище”, бул. “Европа” № 184 А, (до METRO CASH & CARRY), тел. 02/826 49 10

ж.к. “Света Троица”, бул. “Сливница” № 127, Търг. к-с “WEST PARK“, тел. 02/822 31 64

Варна 2

София 5

ДЕКЕМВРИ 2010г. НОВИ МАГАЗИНИ София 6

Търговски комплекс PEARL PARK, пътен възел Околовръстно шосе Драгалевци

Пазарджик

Търговски комплекс BILLA

Русе

МЕГА МОЛ Русе

Пловдив 2

МОЛ СЕРДИКА, бул. “Ситняково” № 48, тел. 02/841 11 71

Пловдив

Варна 3

Бургас

бул. “Санкт Петербург” (до METRO CASH & CARRY), тел. 032/68 68 22

гр. Пловдив ул. “Перущица” № 8, МОЛ ПЛОВДИВ, етаж 1 тел. 032/ 24 06 56

Стара Загора

ул. “Транспортна“, ул. “Акад. А. Сахаров” № 2 бул. “Славянски” № 22, бул. “Вл. Варненчик” № 186, BURGAS PLAZA MALL, ет 2 GRAND MALL VARNA Търг. к-с “ПРАКТИС“, MALL ВАРНА, ет.2, тел. 056/58 11 56 тел. 052/70 23 38 тел. 042/62 00 11 тел. 052/57 87 20 Всички цени са в лева и с включен ДДС. Важи до изчерпване на количествата. Възможни са печатни грешки.

Хипо 28.11-27.12.2010  

Хипо 28.11-27.12.2010