Page 75

CESGA Informe Anual 2012

Destacable en 2012 Seguindo os obxectivos estratéxicos,ts strategic goals, CESGA colaborou coa industria e transferiu tecnoloxía e coñecemento a diversas empresas, axencias e administracións. Presentamos a continuación algúns dos casos máis relevantes en 2012.

Predición de codicións oceánicas (MyOcean): Puertos del Estado (PdE), nos proxectos My Ocean e My Ocean2 do 7º Programa Cadro, publica a diario información de referencia sobre o estado do océano. Esta información permite a PdE describir o estado físico do oceano a través de reconstrucións e predicións, e contribue a investigación do clima provendo series temporais dos parametros empregados. O servizo é gratuito para empresas e os produtos de están abertos e accesibles para empresas europeas rexistradas na web de MyOcean (http://www.myocean.eu/web/24-catalogue.php). Prospectiva sobre Diagnóstico Médico Asistido por Computador (MDCAD): Cesga, Bahia Software e a Universidade de Santiago de Compostela han buscado solucións que permitan a integración de diversas tecnoloxías (tanto en fase de investigación como en desenvolvemento ou xa no mercado), para Diagnóstico Asistido por Computador, visualización e almacenamento de imáxe médica nun entorno distribuido. Baseado na idea de especialización, nun futuro próximo coexistirán diversos actores especializados xogando diferentes roles no entorno hospitalario: adquisición de imáxe e de datos (en hospitais dedicados con alta tecnoloxía), infraestruturas para procesamento de información, visualización e CAD (centros de cómputo especializados) e tratamento de doentes (hospitais convencionais). O proxecto é unha Proba de Concepto sobre a viabilidade técnica dunha solución centralizada para CAD e as tecnoloxías relacionadas que o fan posible, como son as de almacenamento e visualización. Os resultados foron satisfactorios. O proxecto foi finaciado a través do programa in.ci.te (10SIN030E).

pilotos de avaliación en pequenas e medianas empresas manufactureiras. O obxectivo do proxecto é o seseño, preparación e testeo dunha infraestrutura sostible para dar soporte a PEMEs do sector manufactureiro cara a mellora da sua competitividade internacional a través de software de código aberto para dar un pulo aos seus procesos de deseño de produtos e procesos. CESGA xunto con AIMEN, CATIM e AIMMAP traballaron neste proxecto cofinanciado con fondos FEDER a través da segunda chamada do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España - Portugal 20072013 POCTEP (0448_CLOUDPYME_1_E). Outros casos de transferencia CESGA son aqueles relacionados co posicionamento e o software de simulación coas empresas Cartogalicia e Análisis y Simulación (AYS).

Cartogalicia e CESGA asinaron un acordo para replicar e securizar o servizo de datos GALNET. A rede GALNET foi desenvolvida por Cartogalicia e foi o primeiro servizo galego de posicionamento de alta precisión con receptores capaces de procesar datos de GPS, GLONASS e GALILEO. Este acordo tamén permitirá á comunidade científica acceder a estes datos sen custo adicional.

AYS e CESGA asinaron un acordo para a promoción e formación en tecnoloxías de elementos finitos (FEM) e a sua aplicación á simulación en cálculo estrutural e procesos de fabricación. O acordo está dirixido a promoción do coñecemento e uso de estas tecnoloxías nas PEME galegas para así mellorar as suas capacidades de deseño e fabricación e así a súa competitividade global.

CESGA contribuiu a un bo número de eventos coa participación de axentes industriais, así como, no evento sobre transferencia europeo Pólitica de Cohesión da Unión EuropeaINTERREG IVC’s logros na xeralización de Boas Prácticas celebrado en Chipre en Novembro de 2012.

Plataforma cloud OSS para simulación numérica e tecnoloxías CAD / CAE para PEME manufactureiras (CloudPYME): CloudPYME é un proxecto que promove a innovación a través do uso de Software de Código Aberto para simulación numérica for numerical e CAD / CAE en infraestruturas de cómputo cloud mediante

75

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement