Page 1

anos

2012 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADE CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA


CESGA Informe Anual 2012

CREDITOS

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADE CESGA 2012

DIRECTOR: Javier García Tobío. COORDINADOR: Fernando Bouzas Sierra. COA CONTRIBUCIÓN DE: Ignacio López Cabido, Andrés Gómez Tato, Carlos Fernández Sánchez, Maria José Rodríguez Malmierca, Francisco Landeira Vega, Ramón Basanta Cheda, Pablo Rey Mayo, Javier López Cacheiro, Aurelio Rodríguez, Carmen Cotelo Queijo, Emilio Otero Mera, Juan Villasuso Barreiro, Carlos Mouriño, Barbara Gesto, Pilar Iglesias Oubiña, Alejandro Feijóo Fraga, Diego Nieto Caride, Raquel García Tiagonce.

GRÁFICOS E TABOAS: Pika&Wafu. COPYRIGHT: Fundación CESGA. EDITA: Fundación CESGA, Avenida de Vigo s/n (Campus Vida) 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA Telf: 34 981 569 810. dixitos@cesga.es www.cesga.es

A Fundación CESGA é unha organización sen ánimo de lucro ao servizo da investigación científica dende 1993. A Xunta de Galicia e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) participan como socios na Fundación CESGA.

As infraestruturas da Fundación foron parcialmente finaciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e polo Goberno de Españ a través do Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO) así como pola Xunta de Galicia e o CSIC.

2


CESGA Informe Anual 2012

ÍNDICE

DE CONTIDOS

Destacable no 2012......................................................................................................................................................4 Misión do Centro.........................................................................................................................................................5 Padroado da Fundación............................................................................................................................................ 6 Organigrama.................................................................................................................................................................7 Información Financeira...............................................................................................................................................8 Servizos .......................................................................................................................................................................10 Calidade de Servizo.....................................................................................................................................................12 Produción Científica dos Usuarios de Computación.................................................................................................16 Usuarios de Computación.........................................................................................................................................19 Programa de Acceso ICTS 2012..............................................................................................................................30 Infraestrutura de Computación...............................................................................................................................33 Almacenamento de Datos..........................................................................................................................................42 Aplicacións Científicas...............................................................................................................................................43 Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia.................................................................................................................49 Plan de Eficiencia e Aforro Enerxético.......................................................................................................................56 Proxectos de Investigación......................................................................................................................................58 Sistemas de Información Xeográfica........................................................................................................................70 Ferramentas de Colaboración e Tele-ensino..........................................................................................................72 Transferencia de Coñecemento e Tecnoloxía.........................................................................................................74 Actividades de Formación.......................................................................................................................................76 Diseminación.............................................................................................................................................................78

3


CESGA Informe Anual 2012

DESTACABLE NO 2012 En

2012, todos e cada un dos membros do persoal do CESGA fixeron esforzos extraordinarios para acadar os obxectivos altamente ambiciosos fixados para o ano. Grazas a estes esforzos e ao decidido respaldo do Padroado do CESGA conseguironse os obxectivos. Os obxectivos do CESGA en 2012 enmarcaronse baixo as seguintes liñas de actividade: 1. Manter os niveis previos de actividade en investigación en ciencia computacional. 2. Incrementar a calidade dos servizos á comunidade de usuarios do Centro. 3. Incrementar a auto-sostenibilidade do Centro. 4. Reforzar as colaboracións internacionais. A continuación resumimos os resultados obtidos para cada unha destas liñas de actividade. Actividade de investigación en Ciencia Computacional. 1.1 CESGA contribuiu ao desenvolvemento de profesionais especialistas en HPC, a través da sua participación no “Master Interuniversitario en Computación de Altas Prestacións”. 1.2 CESGA participou activamente en múltiples iniciativas en ambos Campus de Excelencia Internacional en Galicia: Campus Vida e Campus do Mar. 1.3 CESGA participou como socio en 29 proxectos de investigación e amosou participación proactiva en 13 redes temáticas e plataformas tecnolóxicas.

Servizos a comunidade de usuarios do Centro. 2.1 Actualizaronse moitos dos clusters de cómputo que compoñen a plataforma Supercomputador Virtual Galego (SVG). 2.2 Púxose en produción a plataforma Hadoop. 2.3 Púxose en produción a plataforma de computación Cloud para Pequenas e Medianas Empresas (PEME). 2.4 Actualizouse incorporando novas capacidades, a plataforma e-Learning do Centro, AulaCESGA, que en 2012 sobrepasou os 30.000 usuarios.

4

2.5 O Sistema Universitario de Galicia foi integrado na Rede Nacional Académica e de Investigación, RedIRIS, a través da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, RECETGA, xestionada polo CESGA. 2.6 Actualizaronse e melloraronse os sistemas de seguridade da RECETGA. 2.7 Os usuarios expresaron un alto nivel de satisfación cos servizos do CESGA, dandolles unha evaluación de 4.6 sobre 5. Incrementar a auto-sostenibilidade do Centro. 3.1 Os custos operacionais do Centro diminuiron grazas aos esforzos realizados baixo o plan de mellora continua da eficiencia enerxética. O índice de eficiencia no uso de enerxía do CESGA (PUE) reduciuse nun 8.7%. 3.2 O CESGA asociouse con empresas privadas en 15 proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico.

Reforzar as colaboracións internacionais. 4.1 O Centro participou activamente en 12 proxectos internacionais. 4.2 CESGA asinou e puxo en marcha novos convenios de colaboración con 7 institucións extranxeiras en 2012.


CESGA Informe Anual 2012

MISIÓN O •

CESGA ten a misión de:

Polo tanto, as principais funcións do Centro son:

proveer recursos e servizos de computación de altas prestacións e comunicacións avanzadas á comunidade científica en Galicia e ao Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) así como a institucións e empresas con actividade de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación, e

prover os usuarios de servizos de cómputo de altas prestacións e de comunicacións avanzadas,

xestionar a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, RECETGA,

e promover e levar a cabo investigación de alta calidade en Ciencia Computacional en colaboración coa comunidade científica en Galicia, así como en outras rexións do mundo para así contribuir ao avance da ciencia, a transferencia de tecnoloxía á industria e ás administracións e, como consecuencia mellorar o benestar da sociedade en conxunto.

promover e desenvolver cooperacións con empreseas e institucións,

promover o uso de TIC innovadoras, e

executar investigación en Ciencia Computacional.

CESGA: AREAS FUNCIONAIS

HPC, HTC, GRID and CLOUD COMPUTING RESOURCES

SERVICES

e-LEARNING & COLLABORATION TOOLS RTD PROJECTS

HPC, HTC Servers,

Code Optimisation

Viability Analysis

GRID Servers, Cloud Servers,

Problem Definition

Proposal Development

Scientific Software Applications

e-Learning Platform

User Support...

Project Negotiation

“AULA CESGA”,

RESOURCES

SERVICES

Storage Servers

Critical Storage

...

TRAINING (EDUCATION)

Systems Workshops and Training

COMMUNICATION NETWORK

DNS, Hosting, Mail Servers, Mailing List,

Technology

Multicast, Network

Network of Galicia

AccessGRID Room Network

Management, Security Systems, Statistics...

SERVICES Analysis Development Implementation Hosting of Solutions, Video-conference, MCU / Gateway

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER RESOURCES

SERVICES

Technology Transfer

Viability Analysis

Courses for Users Computational Science Summer School

Unit

Project writing Partnership Formation

SERVICES

Science and Communications

Network and

Consortium Creation

DATA STORAGE

RECETGA

e-Learning Room

Parallelisation

Management

RESOURCES

RESOURCES

...

DISSEMINATION Web, Publications, Presentations, Seminars, Scientific Conferences ...

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS RESOURCES

SERVICES

Map Servers,

Analysis

Geographical

Development

Data Bases

Deployment Hosting of Solutions

5


CESGA Informe Anual 2012

PADROADO DA FUNDACIÓN

Datos a 31/12/2012

PERSOAL, O MÁIS VALIOSO ACTIVO DO CESGA

6


CESGA Informe Anual 2012

ORGANIGRAMA CESGA

19% do Persoal é Doutor. Datos a 31/12/2012

7


CESGA Informe Anual 2012

INFORMACIÓN FINANCEIRA O

que sigue e una descrición detallada das contas da Fundación CESGA para o ano fiscal 2012. As principais fontes de ingresos operacionais do CESGA en 2012 proviñeron da Xunta de Galicia, do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), do Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO) e da Comisión Europea. Duns ingresos operacionais totais superiores a 3.1 millóns de euros, en 2012, case un terzo prove de fondos obtidos en convocatorias compteditivas de proxectos.

2012 INGRESOS OPERACIONAIS

27.12%

Galician Government

CSIC

41.62%

Spanish Government

European Comission

9.96% Other (Financial, grants and others)

12.98%

8.29%

2012 CUSTOS OPERACIONAIS

15.02% 46.80%

Personnel

Current expenses & taxes

Amortisation

38.17%

8


CESGA Annual Report 2011

2012 INGRESOS

2012 OPERATIONAL INCOME

GALICIAN GOVERNMENT

CSIC

Services to User Community

599,817.70

313,160.00

Competitive Projects

252,797.13

SPANISH GOVERNMENT

EUROPEAN COMISSION

OTHER

TOTAL

912,977.70 147,781.80

1,069,520.30

Finnancial and others

743,360.21

743,360.21

Applied for amortization

417,346.54

417,346.54

TOTAL

852,614.83

260,751.01

313,160.00

260,751.01

408,190.36

408,190.36

1,308,488.55

3,143,204.75

2012 GASTOS

2012 EXPENSES

Personnel

1,464,723.86

Current expenses & taxes

1,194,723.42

Amortisation

TOTAL

470,1 8 6 . 61

3,129,633.89

9


CESGA Informe Anual 2012

SERVIZOS CESGA

prove un variado repertorio de servizos a investigadores e innovadores así como a usuarios da industria, das administracións e de institucións de investigación. Aquí se presenta unha relación dos servizos ofertados por área.

Aplicacións

Transferencia de

Sistemas de

Científicas e

Comunicacións

Coñecemento e

Computación

Proxectos

Redes

Tecnoloxía

Computación Científica

Conexión de Centros: análise e plan de conexión

Deseño e Xestión de Proxectos

Consultoría de Comunicacións: conectividade, seguridade, e servizos avanzados

Partenariado en Proxectos

Computación de Altas Prestacións (HPC) Computación de Alta Productividade (HTC)

Soporte Técnico (paralelización, tuning, debugging, porting, algoritmos) Formación

Partenariado en Proxectos Computación GRID

Deseño e Xestión de Proxectos de I+D+i

Computación Cloud para HPC

Partenariado en Proxectos

Soporte Técnico

Búsqueda de Financiación

Almacenamento de Datos

Localización de Socios

Aloxamento Web (contidos de interese para investigación) Aloxamento de Servidores

Aloxamento de Servidores Virtuais

Servizos Avanzados HPC Auditoría de CPD e Servizos Avanzados Formación

Securidade (firewalls, IDS, IPS...) Xestión de Comunicacións de voz e videoconferencias Soporte a Usuarios Xestión de novos servizos (IPv6, multicast, mobilidade...)

10

Servizos Avanzasos en Transferencia Tecnolóxica


CESGA Informe Anual 2012

Sistemas de

Ferramentas de

Información

Colaboración e

Promoción e

Xeográfica

e-Learning

Comunicación

Deseño e Xestión de Proxectos SIX

Deseño e Xestión de Proxectos

Servizos de Promoción para Investigadores

Partenariado en Proxectos SIX

Partenariado en Proxectos

Edición de materiais de divulgación

Búsqueda de Financiación

Espazo Promocional en Medios CESGA (Díxitos, web e outros)

Produción e Análise de Datos Xeo-referenciados

Localización de Socios

Procesado de Mapas Dixitais

Plataforma e-Learning para Cursos e Eventos

Desenvolvemento de Aplicacións SIX Aulas Virtuais para webinars

Servizos de Promoción e Comunicación para Usuarios e Socios en Proxectos Organización de Congresos e Eventos Científicos

Servizos Avanzados SIX Videoconferencia Formación de Usuarios SIX Salas Access GRID Plataforma SIX Multicasting de Eventos Hosting de Servizos Cartográficos Servizos Avanzados e-Learning

11


CESGA Annual Report 2011

SISTEMA DE XESTIĂ“N DA CALIDADE PROCESS FLOW CHART STRATEGIC PROCESSES Technological Observation

Technology Transfer

External & Internal Analysis

Problems & Opportunities Analysis

Quality Management System Improvement

Management Planning

VALUE PROCESS

e-Learning & Collaboration Tools

Computing

Technology Transfer Storage

GIS Stakeholder Management

Stakeholder Feedback

Promotion and Dissemination

Networking

Creativity Analysis & Selection of Ideas

Acquiring & Contracting

12

Infraestructures & Facilities Management

Project Design and Development

Human Resource Management

R&D&i Results Management

Funding Search

Administrative Management

Security


CESGA Informe Anual 2012

Sistema de Xestión da Calidade

Ao

longo de 2012, a Fundación CESGA renovou unha vez máis a certificación de calidade, ISO 9001:2008, unha versión actualizada da ISO 9001:2000 que inicialmente se obtuvo en Decembro de 2005. CESGA foi o primeiro centro de supercomputación en España en obter este tipo de certificación. Esta recertificación supón a culminación dun traballo intensivo relacionado coa aplicación da norma, e tamén a mellora continua dos procesos e procedementos internos co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos provistos aos usuarios. Durante 2012 o CESGA foi auditado en tres ocasións con resultados exitosos. Duas destas foron auditorías internas realizadas por auditores externos e a outra correspondeuse a auditoría externa periodica do sistema de xestión da calidade no Centro. En 2012, realizaronse avances na automatización de tódolos procesos asociados ao control de calidade. Adicionalmente, realizaronse tamén melloras nos sistemas de monitorización do Centro (usearios, sistemas, aplicacións, etc.) de acordo ca norma. En 2012, CESGA tamén renovou a certificación UNE 166002, asociada a xestión das actividades de investigación, desenvolvemento tecnóloxico e innovación. Realizouse traballo extensivo para adaptar os procedementos existentes e para crear outros novos que poden describir con precisión as actividades de I+D+i desenvolvidas polo persoal do Centro. O sistema de xestión de calidade do CESGA comprende agora estas duas certificacións asegurando así uns niveis extraordinarios de calidade nos procesos de negocio internos e externos.

Os niveis de satisfacción dos usuarios siguen marcando alto

Cada

ano, o CESGA intenta medir os niveis de satisfacción dos usuarios coas solucións técnicas e os servizos de soporte provistos polo persoal e os recursos materiais instalados. Desde que se comezou a tomar esta medida en 2007, os nivis de satisfacción dos usuarios manteñense altos, segundo indican os datos recollidos nas enquisas. Nestas, pideselle aos usuarios que valoren a súa percepción da calidade dos servizos nunha escala que abrangue de 1 (moi pobre) a 5 (excelente). Ano tras ano, os usuarios

4.6 sobre 5

marcaron a calidade percibida dos servizos na parte alta da escala (de modo consistente superior a 4.2). En 2012, os usuarios reportaron niveis de satisfacción percibida por riba do ano anterior. acadando o 4.6. Quixeramos expresar a nosa máis profunda gratitude a nosa comunidade de usuarios pola sua participación nestas enquisas voluntarias. Os comentarios que recibimos dos usuarios a través destas enquisas son moi útiles no noso empeño de mellorar constantemente e manter actualizados os nosos servizos, demostrando así os máis altos estándares de calidade.

13


CESGA Informe Anual 2012

Solicitudes de Servizo a través do Soporte Técnico CESGA en 2012

De

ACTIVIDADE DE SOPORTE A USUARIOS 2012

modo máis frecuente, os usuarios interactuan co persoal técnico de soporte do CESGA vía e-mail ou por teléfono. Por calquera das vías, as solicitudes rexístranse a través dun trazador automático de solicitudes chamdao RT. Cada vez que un usuario fai unha solicitude ábrese un ticket na aplicación RT. Esto facilita que tanto os usuarios como o persoal técnico poida coñecer en todo momento como se está xestionando a solicitude e cales son as accións tomadas en relación ao problema expresado polo usuario. Os tickets de servizo categorizanse de acordo ao tipo de solicitude e ao área técnica involucrada na provisión da solución. A taboa da dereita resume a cantidade de servizos solicitados no 2012 por tipo de servizo.

ÁREA

Nº de solicitudes de servizo

Comunicacións

554

Aplicacións

373

Sistemas

738

Infraestruturas

40

GIS

51

e-Learning

Satisfacción dos usuarios cos servizos provistos en 2012

CESGA

realiza unha enquisa anualmente para recoller datos relacionados cos niveis de satisfacción dos usuarios dos diferentes servizos. Tamén se pide aos usuarios que expresen as suas reflexións e pensamentos sobre como mellorar os servizos que reciben. Para realizar esta enquisa, pónse ao dispor dos usuarios un cuestionario on-line a través do cal declaran o seu nivel de satisfacción cos servizos e aportan a súa visión e opinións sobre como melloralos. Para animar aos usuarios a expresar calquera visión negativa que poidan ter, as respostas recollense de modo anónimo. Aquí se presentan os resultados da enquisa realizada para 2012. Excellent

Good

Average

1.865

General

16

TOTAL

3.637

Niveis de Satisfacción de Usuarios HPC

Se

presentaron preguntas relativas aos niveis de satisfacción dos usuarios coa computación, o almacenamento e os servizos asociados a 435 usuarios activos. Un total de 149 respostas foron recollidas na enquisa 2012 (un ratio de resposta do 34.25%). Os niveis de satisfacción expresados foron altos en todalas dimensións. As tartas que siguen resumen os resultados da enquisa.

Poor

Very poor

N/A

9.39% 50.33%

23.48%

4.69%

53.64%

31.54% 52.34%

0.67% 1.34%

33.55%

17.44%

20.80%

0.67%

Computación media 4,5 14

Almacenamento media 4,6

Soporte media 4,7


CESGA Informe Anual 2012

A PESAR DAS CONDICIÓNS DESFAVORABEIS,

OS USUARIOS EXPRESARON NIVEIS DE SATISFACCIÓN MÁIS ALTOS CA NUNCA Niveis de satisfacción expresados cos Servizos da Rede RECETGA e Servizos IT Realizaronse preguntas relativas ao nivel de satisfacción coa conectividade á rede, cos servizos de rede e cos servizos de soporte técnico asociados a comunicacións a 80 persoas de contacto nos diferentes centros e laboratorios que RECETGA interconecta q naqueles institutos e organizacións que utilizan servizos IT provistos polo departamento de comunicacións. En total 15 persoas completaron o cuestionario, o que representa un ratio de resposta do 18.75% . Para todolos servizos os niveis de satisfacción expresados foron altos. As seguintes tartas resumen os resultados da enquisa.

Excellent

Good

Average

Poor

Very poor

N/A

6.6% 26.6%

20%

40%

20%

80%

73.3%

33.3%

Conectividade

Servizos IT

Soporte

media 4,7

media 4,5

media 4,8 15


CESGA Informe Anual 2012

PRODUCIÓN CIENTÍFICA DOS USUARIOS DE COMPUTACIÓN PRODUCIÓN CIENTÍFICA REPORTADA POR USUARIOS CESGA 2004-2012

300 300

250 250

200 200

150 150

100 100

50 50

00 2004

2005

2006

2007

Scientific Journals Articles Master Theses / Post Grad. Projects

16

2008

2009

Presentations at Conferences Books / Chapters

2010

2011

Ph.D Dissertations

2012


CESGA Informe Anual 2012

Os Usuarios publicaron

238

Artígos Científicos

DISTRIBUCIÓN DA PRODUCIÓN CIENTÍFICA REPORTADA POLOS USUARIOS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

134*

147

154

208

225

218

245

296

264

ACCEPTED / IN PRESS

20

16

26

19

21

24

22

12

5

SUBMITTED

26

27

23

24

31

14

20

20

21

PUBLISHED

91

104

105

165

173

180

203

264

238

CONFERENCE PRESENTATIONS

72*

65

105

101

148

160

121

137

69

DOCTORAL THESES

32

24

18

18

20

14

10

15

21

DEFENDED

5

9

10

11

10

10

7

8

7

PRESENTED

-

-

3

5

1

-

-

1

-

IN PROCESS

27

15

5

2

9

4

3

6

8

12

14

5

10

14

12

7

1

-

DEFENDED

5

13

3

8

10

12

7

1

-

IN PROCESS

7

1

2

2

4

-

-

-

-

NA**

5

4

3

9

13

5

4

1

ACCEPTED / IN PRESS

NA**

4

1

1

1

2

2

-

-

SUBMITTED

NA**

1

-

2

-

-

-

-

-

PUBLISHED

NA**

-

3

-

8

11

3

4

-

256

260

301

351

416

417

391

453

355

SCIENTIFIC ARTICLES

MASTER THESES / POST GRAD. PROJECTS

BOOKS / CHAPTERS

TOTAL

O TOTAL INCLÚE CSIC, UDC, USC, UVIGO, ICTS, IEO, UIB, FPGMX, PdE, MeteoGalicia, E CESGA. * 8 PUBLICACIÓNS E 16 CONFERENCIAS CON AUTORES DE MÁIS DUNHA INSTITUCIÓN. ** NA: NON DISPOÑIBLE.

17


CESGA Informe Anual 2012

Os usuarios CSIC publicaron

105

Artígos Científicos

Os usuarios das Universidades Galegas publicaron

124

Artígos Científicos

DISTRIBUCIÓN DA PRODUCIÓN CIENTÍFICA DECLARADA POR USUARIOS CSIC E DAS UNIVERSIDADES GALEGAS EN 2012

CSIC

UDC

USC

UVIGO

121

31

67

34

ACCEPTED / IN PRESS

2

1

2

-

SUBMITTED

14

3

2

-

PUBLISHED

105

27

63

34

CONFERENCE PRESENTATIONS

25

8

27

5

DOCTORAL THESES

3

6

4

1

DEFENDED

3

-

3

-

PRESENTED

-

-

1

-

IN PROCESS

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

ACCEPTED / IN PRESS

-

-

-

-

PUBLISHED

1

-

-

-

-

-

2

-

150

45

100

40

SCIENTIFIC ARTICLES

MASTER THESES / POST GRAD. PROJECTS

DEFENDED BOOKS / CHAPTERS

OTHER TOTAL

18


CESGA Informe Anual 2012

NÚMERO DE CONTAS ACTIVAS DE USUARIO

USUARIOS DE COMPUTACIÓN O

número de contas activas de usuario (esto é, usuarios cun tempo de consumo significativo de CPU no ano) decreceu durante o 2012. As contas de usuario asociadas ao CSIC decreceu de 141 a 121. As contas activas de usuario das Universidades galegas experimentaron un decrecemento de 299 a 285. O número total de contas activas de usuario, incluindo CSIC, Universidades galegas, e outras institucións, decrecreceu en 44, de 479 en 2011 a 435 en 2012. A gráfica de barras considera as contas activas de usuario ligadas a proxectos nos que o CESGA participa.

FinisTerrae e SVG, o último tendo incrementado a súa capacidade, tiveron 345 e 420 contas activas de usuario respectivamente. O cluster SVG cluster baixou nun 0.5% dende o ano anterior. Esto non ten en consideración os usuarios de proxectos GRID, que pertencen a institucións nacionais e internacionais presentes nas diferentes iniciativas GRID initiatives nas que o CESGA participa (Rede Española de e-Ciencia -RedIRIS-, IBERGRID, proxectos europeos como a Iniciativa Nacional de GRID, RETELAB, CYTEDGRID, EGI-Inspire, e proxectos rexionais como FORMIGA CLOUD e G-FLUXO). O incremento de capacidade do cluster SVG probablemente motivou que un maior número de usuarios comezase a empregalo.

435

EVOLUCIÓN DAS CONTAS ACTIVAS DE USUARIO POR INSTITUCIÓN E ANO 2002 - 2012

500

Active User Accounts

Contas Activas de Usuario en 2012

400

300

200

100

0 2002

2003

2004

2005

Other

2006

CSIC

2007

2008

2009

Galician Universities

2010

2011

2012

Total

* Outros inclúe Centros Tecnolóxicos, CICA, Hospitais, IEO, UCM, UIB, MeteoGalicia, PdE, ICTS... (Os usuarios GRID non están incluidos nesta gráfica).

19


CESGA Informe Anual 2012

DISTRIBUCIÓN POR INSTITUCIÓN DO TEMPO DE CPU CONSUMIDO EN TODOLOS SISTEMAS

En

2012, houbo un incremento de 1.3% no número de horas utilizadas polos usuarios. A USC e o CSIC rexistraron o maior número de hoaras de cómputo empregadas. A USC consumiu un 19.22% das horas dispoñibles incrementando o número de horas de CPU utilizadas de 4.6 millións a 5.2 millións. O CSIC consumiu un 35.86% do tempo de CPU dispoñible en 2012. En conxunto, o CSIC e as tres Universidades galegas representan un 74.33% do consumo total. Os proxectos e servizos, o Grid e o soporte técnico CESGA foron responsables do 25.68% das horas consumidas, incluindo os servizos GRID e Cloud. Os proxectos ICTS consumiron 2.5 millións de horas. DISTRIBUCIÓN POR INSTITUCIÓN DO TEMPO DE CPU UTILIZADO EN 2012

2.95% 14.30%

0.96% 5.70% 35.86% 1.77%

10.04%

19.22%

CSIC

UDC

USC

Contracts & Services (Technology Centres, IEO, UAB, UIB, Novi Sad U., ICTS, CESGA Projects, CloudPYME, PdE- Spanish Port Authority)

20

9.21%

UVIGO

Meteogalicia, Xunta de Galicia

CESGA Systems

GRID

FPGMX & HOSPITALS


CESGA Informe Anual 2012

DISTRIBUCIÓN DO CONSUMO DE CPU POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN

O

tempo de cómputo relacionado coa investigación en Física Computacional, representou un 25.3% do consumo total (baixando respecto da cifra do ano previo, 37.8%), A Modelización Bioquímica representa un 32.9% (un 56% máis que en 2011). Estas dúas áreas xuntas consumiron máis da metade das horas totais dispoñibles.

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2001 - 2012

21


CESGA Informe Anual 2012

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR INSTITUCIÓN E MÁQUINA

Esta

gráfica de barras amosa cal dos sistemas foi máis demandado por cada unha das institucións que utilizan os servidores de cómputo no CESGA. Podese apreciar que os investigadores do CSIC empregaron maiormente o servidor FinisTerrae, rexistrando un 49.7% das horas de CPU utilizadas en FT, mentres que o servidor de cómputo SVG for compartido principalmente polos investigadores das Universidades galegas.

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR INSTITUCIÓN E MÁQUINA EN 2012

100%

80%

60%

40%

CSIC

Hospitals

ICTS

UDC

USC

UVI

Meteogalicia

UIB

IEO

University of Novi Sad

UCM

20%

0% FINISTERRAE

22

CESGA

SVG


CESGA Informe Anual 2012

ACTIVIDADE GRID

O

Así, en 2012, ademáis de prover ao Grid, coñecemento, desenvolvementos técnicos e soporte, CESGA concentrou esforzos en accounting e monitoring Grid, verificación de calidade de software, a migración a unha infraestrutura de virtualizada en cloud e a coordinación da operación de IBERGRID.

equipo técnico do CESGA está involucrado no desenvolvemento de ferramentas automáticas para facilitar a operación da Infraestrutura da European Grid Iniciative (EGI). Técnicos do CESGA están traballando na consolidación da Universal Middleware Distribution (UMD) como a distribución de software para EGI, e no desenvolvemento de middleware para cómputo paralelo no Grid.

O CESGA tamén prove nodos de computación ao Grid. En 2012 houbo 126 contas de usuario grid correndo traballos no nodo Grid CESGA. O número de horas de CPU ofertadas a estes usuarios foron 2,580,454. Usuarios con contas CESGA beneficiaronse do uso de 2,133,133 horas noutros nodos desta infraestrutura distribuida que en conxunto puxo a disposición servizos de cómputo por máis de 3,130 millións de horas.

A través de estas e outras actividades, CESGA contribue ao despregamento e operación de múltiples iniciativas Grid (Red Española de e-Ciencia, IBERGRID, National GRID Initiative -NGI-, EGI-Inspire), incluindo a meirande infraestrutura de computación distribuida en produción na actualidade, a Infraestrutura Grid Europea.

126

Contas de Usuario no nodo Grid do CESGA

2,580 K

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR ORGANIZACIÓN VIRTUAL NO NODO GRID CESGA EN 2012

horas de CPU no NODO GRID

do CESGA

100%

80% OTHER 5%

FUSION 5%

60% PHYS.VO.IBERGRID.EU 10%

40%

3,133 K horas de CPU noutros nodos GRID

COMPCHEN 30%

AUGER 50%

20%

0 GRID

23


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario 2011

2012

horas de CPU 2011

2012

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Centre de Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2) Barcelona CIN Theoria and simulation

4

1

126.598,6

6.834,6

1

1

1,4

2.165,1

Centre d’Estudis Avançats de Blanes Oceanografía Operacional

1

2

48.194,5

67.136,6

Centro de Astrobiología Grupo de Astrofísica Molecular y Unidad Asociada de la Universidad de Valladolid

0

3

0,0

4.906,7

5

2

257.331,8

4.154,7

4

5

185.538,6

102.016,9

1

1

4.452,0

2.387,3

Centro de Investigaciones sobre Desertificación Ecología Vegetal

0

1

0,0

229,4

Centro Nacional de Biotecnología Estructura de Adenovirus

1

1

328.584,7

1.203.944,8

Genética Molecular de Plantas - Variación Natural y Vid

0

2

0,0

4.283,1

Servicio de Informática Científica

1

1

2.674,1

267,5

Centro Técnico de Informática Área de Informática Científica

1

1

158,2

0,8

Estación Biológica de Doñana Biología de Poblaciones de Plantas

0

3

0,0

57.157,1

Biología Evolutiva ; Integrative Ecology Group

6

1

799.185,6

187.952,6

Conservation and Evolutiornary Genetics

1

2

0,1

69.883,5

Evolución de relaciones planta animal

2

2

4.243,6

3.815,9

Genética de la conservación

6

1

23.660,8

2.218,3

Plant Invasions Group (Dpto., Ecología Integrativa)

0

1

0,0

3.122,2

2

2

155.162,5

58.693,2

0

1

0,0

12.558,3

Nanophononics and Nanophotonics Group

Polymers and Soft Matter Group Centro de Investigaciones Biológicas Grupo de Resonancia Magnética Nuclear Structural Biology of Host-Pathogen Interactions

Estación experimental del Zaidin, Ciencias de la Tierra y Química Ambiental/ Química Teórica y Modelización Molecular Ecología Genética de la Rizosfera

24


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario 2011

2012

horas de CPU 2011

2012

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

IFISC (UIB-CSIC) Física Interdisciplinar y Sistemas complejos

2

2

190.817,0

86.415,3

TMOOS

0

1

0,0

3.212,4

Neurobiología del Desarrollo

2

1

192.224,5

169.833,4

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica Departamento de Biocatálisis

0

1

0,0

20.066,4

Grupo de Catálisis Fundamental y Aplicada

2

2

292.601,2

299.346,8

Modelling for Theoretical Catalysis

3

4

443.603,1

872.901,6

Instituto de ciencia de Materiales de Madrid Teoría Intercaras y Crecimiento

6

5

99.811,7

285.825,8

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona Departamento Teoría y simulación materiales

4

5

176.174,1

478.000,6

11

10

1.054.915,3

890.868,7

Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) Grupo de Astronomía de Ondas Gravitatorias - LISA

1

2

230.791,5

504.055,9

Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla FQM282

1

1

271.380,8

209.560,1

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía Modelado de procesos y cuantificación de incertidumbre en la dinámica de niveles

0

1

0,0

19,3

Instituto de Estructura de la Materia Departamento de Física Molecular

2

2

143.697,5

10.925,8

Departamento de Química y Física Teóricas

3

1

108.484,9

85.247,7

Física Macromolecular

1

1

52.665,6

114.290,4

Instituto de Física Teórica Instituto de Física Teórica

1

2

806,3

632.973,2

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial Multi-Agent Systems

2

2

75.399,9

1.234,9

Instituto de Investigaciones Químicas Departamento de Química Inorgánica y Catálisis

1

1

105.873,9

74.513,1

2

2

146.723,6

207.725,4

Instituto Cajal

Estructura Electrónica de Materiales

Grupo de Carbohidratos

25


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario 2011

2012

horas de CPU 2011

2012

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Instituto de Matemáticas y Física Fundamental, Departamento de Física Atómica y Molecular Teórica

9

8

1.439.459,8

1.340.984,8

6

4

252.592,8

358.808,0

Instituto de Microelectrónica de Madrid Grupo de epitaxia de haces moleculares

1

1

1.666,5

2.044,1

Instituto de Química Avanzada de Cataluña Química teórica y computacional

3

1

9.732,5

468,8

Instituto de Química Médica Quimioterapia

2

2

313.388,6

237.482,6

1

1

47.483,7

37.315,5

0

1

0,0

44,1

Laboratorio de Radicales Libres y Química Computacional

3

4

Productos Naturales

3

Química Orgánica Biológica

Matemáticas

Quimioterapia/QuimioInformática Instituto de Química Orgánica General Grupo de Investigación de Pedro Noheda (PNRG)

39.196,4

159.208,2

1

351,4

1.319,0

3

2

31.685,8

35.704,7

2

2

12.462,4

62.232,1

Catálisis y Procesos Catalíticos

1

3

2.910,3

8.079,4

Compuestos Organometálicos y de Coordinación

4

6

33.837,7

272.066,0

Instituto de Tecnología Química Instituto de Tecnología Química

3

1

16.347,7

15.299,4

Museo Nacional de Ciencias Naturales Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva

2

1

165,4

433.737,1

Unidad Asociada CSIC-LABEIN Unidad de Materiales Nanoestructurados

1

1

1.441.479,7

53.384,5

Escola Universitaria Politécnica Superior Enxeñeria Naval e Oceánica

1

2

47,3

48.439,3

Facultade de Ciencias Bioloxía Animal

2

1

665,6

367,6

1

5

10.767,4

11.465,9

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea Activación de Enlaces por Complejos Metálicos

UDC - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Bioloxía Molecular

26


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario

horas de CPU

2011

2012

2011

2012

6

7

347.959,0

553.768,3

20

18

444.217,9

1.072.529,3

1

1

5.498,0

2.475,3

Electrónica y Sistemas

16

14

32.439,0

216.208,9

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

8

10

2.097.656,9

596.532,7

UDC Xenérico

42

48

6.652,5

3.258,3

1.917,3

6.458,7

UDC - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultade de Ciencias Química Física e Enxeñaría Química I Química Fundamental Facultade de Informática Computación

UDC Xenérico

USC - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Facultade de Farmacia Química Orgánica

1

1

Electrónica e Computación

13

12

571.537,3

303.687,3

Física Aplicada

16

14

1.490.788,9

1.692.985,6

Física da Materia Condensada

16

12

985.218,9

481.800,0

Física de Partículas

3

5

9.454,2

132.410,8

21

19

1.295.489,0

1.752.953,0

25

23

865.150,0

833.028,7

3

3

23.138,6

22.739,3

19

22

789,8

3.204,4

0

1

Facultade de Física

Facultade de Química Química Física Química Orgánica Instituto de Medicina Legal Medicina Legal USC Xenérico USC Xenérico

UVIGO - UNIVERSIDADE DE VIGO Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense Departamento de Informática

0,0

4.245,0

27


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario

horas de CPU

2011

2012

2011

2012

1

1

52.823,3

11.317,4

2

2

6.126,2

17.972,2

1

1

351,4

17,3

2

3

23.047,4

36.919,3

Facultade de Ciencias do Mar Física Aplicada

13

10

554.027,6

540.508,0

Facultade de Ciencias de Ourense Física Aplicada Ourense

2

1

3.062,4

733,9

Facultade de Química Química Analítica e Alimentaría

7

7

94.773,8

136.890,7

Química Física

10

7

412.947,6

338.395,9

Química Inorgánica

1

1

61,7

16.605,6

Química Orgánica

22

19

1.702.242,9

1.627.849,2

UVIGO - UNIVERSIDADE DE VIGO Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Telecomunicacións Matemática Aplicada Teoría de la Señal y Comunicaciones Escola Técnica Superior de Enxeñaría Industrial Física Aplicada Facultade de Bioloxía Grupo de Bioinformática e Evolución Molecular

HOSPITAIS & FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA Hospital do Meixoeiro Servizo de Radiofísica e Protección Radiolóxica

0

1

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

2

1

0,0

87.677,5

4

130.110,5

41.213,2

1

1.273,0

542.727,3

Hospital Xenérico Hospitais Xenérico

IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

Centro Oceanográfico de A Coruña Grupo de Modelado Oceanográfico

5

5

38.500,8

27.983,1

Centro Oceanográfico de Vigo Modelado y Análisis de Sistemas

1

1

367,7

2.151,1

28


CESGA Informe Anual 2012

USUARIOS 2011 - 2012 CENTROS

GRUPO INVESTIGACIÓN

# contas activas usuario 2011

2012

horas de CPU 2011

2012

5.581,7

UAB - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

0

1

0,0

1

1

18.090,9

248,8

0

2

0,0

14.362,2

8

8

329.384,2

481.858,4

AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos de Portugal AIMMAP

0

1

0,0

20,6

AIMEN - Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste AIMEN

0

2

0,0

281,5

CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica CATIM

0

2

0,0

4.913,7

UIB - UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Química Química

UNIVERSITY OF NOVI SAD - SERBIA Faculty of Technical Sciences Faculty of Technical Sciences

METEOGALICIA - XUNTA DE GALICIA MeteoGalicia Predición e Investigación Numérica

CENTROS TECNOLÓXICOS

29


CESGA Informe Anual 2012

ICTS

PROGRAMA DE ACCESO 2012

Desde

2008, FinisTerrae está recoñecido polo Goberno de España como unha “Infraestrutura Científico Tecnolóxica Singular” (ICTS). Gracias a esto, calquera investigador dun país da UE ten a posibilidade de acceder remotamente ao Supercomputador FinisTerrae e de facer estancias de investigación no CESGA. A través do programa ICTS, científicos de comunidades de fora do Galicia e do CSIC poden ter acceso aos recursos para os seus proxectos de investigación, para adquirir coñecemento ou recibir formación nas tecnoloxías en uso no Centro. Nos últimos tres anos o CESGA desenvolveu unha intensa actividade como ICTS Española. En 2012, o CESGA abriu o 20% do tempo de computación dispoñible a través de duas convocatorias de propostas, que concederon accesos para dous periodos diferentes (semestres). Estas convocatorias estiveron abertas para tódolos investigadores europeos. O protocolo de acceso está descrito en detalle en http://icts.cesga.es. Tódolos proxectos aos que se lle concedeu acceso o pasado ano foron propostos por grupos de investigación españois, na meirande parte, grupos que xa tiñan conta de usuario no CESGA. A falta de financiación adicional ICTS en 2012 explica esto, xa que o CESGA asume os custos de acceso para os usuarios das Universidades galegas e o CSIC; nembargantes, investigadores doutras institución deben financiar o uso dos recursos. Como caso especial, o CESGA assume o custo daqueles proxectos considerados “Excelentes” polo Comité de Acceso Externo.

Tempo de Computación Concedido

Máis

de 4.5 millións de horas de computación foron concedidas en 2012. Seguindo un proceso de revisión por pares realizado por máis de 30 expertos, o Comité de Acceso Externo concedeu acceso a 23 solicitudes. Todo o tempo de computación para estas solicitudes conceduse como “tempo priorizado” xa que o total solicitado non excedeu o tempo computacional dispoñible. A pesar da boa calidade científica e técnica das solicitudes de acceso, o 17% dos beneficiarios tivo que ser rexeitado debido a falta de financiación específica. Ademáis dos servizos habitualmente provistos polo CESGA (computación, almacenamento e soporte técnico), un acceso ICTS proporciona un maior nivel de prioridade na execución das aplicacións ou incluso un acceso exclusivo aos recursos. Este é o principal motivo polo que os usuarios habituais de CESGA solicitan acceso a través das convocatorias ICTS.

DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA DE USUARIOS ICTS

42.1% 21.1%

ACCESO REMOTO E ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

MODALIDADE SOLICITUDES

BENEFICIARIOS ACCESOS

1

7

7

6

2

16

16

13

Total

23

23

19

15.7% 5.3%

10.5%

5.3%

30


CESGA Informe Anual 2012

48%

Actividades ICTS executadas en 2012

Centro

Departamento

CSIC

Instituto de Matemáticas y Física Fundamental

Department of Theoretical Atomic and Molecular Physics

Reactive processes of astrophysicist interest and on nanometallic objects V

5

CSIC

Instituto de Matemáticas y Física Fundamental

Department of Theoretical Atomic and Molecular Physics

Reactive processes of astrophysicist interest and on nano metallic objects VI

5

CSIC

Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC)

Gravitational Waves Astronomy Group-LISA

Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers

CSIC

Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC)

Gravitational Waves Astronomy Group-LISA

Simulations of Binary Black Holes in General Relativity and in Scalar-Tensor Theories of Gravity

CSIC

Instituto de Investigaciones Quimicas

Group of Carbohydrates

Simulations of molecular dynamics of complexes  glicosaminoglicano-protein

2

CSIC

Instituto de Investigaciones Quimicas

Group of Carbohydrates

Simulations of molecular dynamics of complexes  glicosaminoglicano-protein from docking solutions

2

CSIC

Instituto de Tecnología Química

Institute of Chemical Technology

Evaluation of structural properties, adsorption, and diffusion of gases in metal-organic porous solids using computational techniques

Universidad Autónoma de Barcelona

Department of Computing

UAB

Dynamic tuning of applications in shared memory environments

1

UAB

Universidad Autónoma de Barcelonal

Extraction of parallel scientific application I/O patterns

1

Computational study by DFT methodology of new materials active in the valorisation of photocatalysis of CO2

1

Performance assesment of algorithms for untangling and smoothing of tetrahedral meshes in parallel shared memory computer architectures

1

IMDEA

ULPGC

UDC

Architecture & OS

Department of Computing Architecture & OS

Fundación IMDEA Energía

Thermochemical Processes

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

SIANI

Facultade de Informática

Electronics and Systems Dept.

Actividade

A proposal for the migration of processes in checkpointing based MPI applications

Usuarios

3

3

1

1

31


CESGA Informe Anual 2012

Actividades ICTS executadas en 2012

USC

Centro

Departamento

Actividade

Facultade de Física

Applied Physics

Superelastic films based on the adsorption and self-organisation of supramolecular complexes formed with ciclodextrines and tensioactives

UDC

Facultade de Ciencias

Chemistry

USC

Facultade de Física

Applied Physics

UVIGO

Applied Physics Facultade de Ciencias de Ourense

UVIGO

Facultade de Ciencias de Ourense

UVIGO

Facultade de Química

UVIGO

Facultade de Química

32

Applied Physics

Análisis de las constantes de acoplamiento y desplazamientos químicos mediante cálculos DFT en modelos con estereoquímica desconocida y en nuevos compuestos actividad siderófora

Usuarios

4

1

Molecular dynamic simulations oriented to new materials design

4

WACCM-4 coupled model simulations. Solar cycle effect on different greenhouse gas concentrations.

2

Tropospheric and stratospheric 11 year oscilations; solar cycle, effects of other natural forcings or nonlinear combination?

2

Organic Chemistry

Homogeneous vs heterogeneous catalysis mechanisms in gold catalysed reactions

Organic Chemistry

Molecular dynamics simulation of mechanical properties of nanocomposites

3

3


CESGA Informe Anual 2012

INFRAESTRUTURA DE COMPUTACIÓN SERVIDORES DE CÓMPUTO

Diferentes

arquitecturas de sistemas de computación de altas prestacións se atopan ao dispor da comunidade de usuarios CESGA. Dependendo dos algoritmos involucrados no cálculo, os usuarios elixen a arquitectura de computación máis axeitada ás suas necesidades. O máis destacable no ano 2012 respecto dos servidores de computación foi:

27,3 millóns de horas de CPU.

Os usuarios utilizaron máis de

Realizaronse esforzos por mellorar a eficiencia enerxética, reducindo o consumo nun

Novas plataformas de computación foron postas en produción.

21.2%.

Os servidores dispoñibles para os usuarios en 2012 amosanse na seguinte táboa:

HIGH PERFORMANCE COMPUTING SERVERS SERVERS FinisTerrae

YEAR INSTALLED 2008

ARCHITECTURE SMP (NUMA) CLUSTER

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE 2,272 CORES, 18.2 TB, 13,632 GFLOPS

HTC SERVERS INTEGRATED IN THE GALICIAN VIRTUAL SUPERCOMPUTER (SVG) SERVERS

YEAR INSTALLED

ARCHITECTURE

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE

SVG 2011

2011

HP SL CLUSTER

1,200 CORES, 2,400 GB MEMORY, 10,240 GFLOPS

SVG 2012

2012

HP SL CLUSTER

192 CORES, 1,536 GB MEMORY, 3,788 GFLOPS

SERVERS FOR PROJECTS SERVERS

YEAR INSTALLED

ARCHITECTURE

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE

CLOUD PLATFORM

2009

PC CLUSTER

324 CORES, 576 GB MEMORY, 16 TB DISK

eIMRT

2009

2 NODES

4 CORES, 8 GB MEMORY, 770 GB DISK

SmartLM

2009

1 NODE

1 CPU, 1 GB MEMORY, 160 GB DISK

SIFI-GALICIA

2008

1 NODE

2 CPU, 2 GB MEMORY

RETELAB

2008

PC CLUSTER

32 CORES, 32 GB MEMORY, 288 GB DISK

RGB

2009

1 NODE

8 CORES + 1 GPU tesla, 12 GB MEMORY, 146 GB DISK

RGB

2009

PC CLUSTER

RGB

2011

HP SL

2 QUAD-CORE P.U. INTEL X5,520 NEHALEM, 12 GB MEMORY, 146 GB DISK, 1 GPU TESLA C 1,060 288 CORES, 576 GB MEMORY, 2,534 GFLOPS

33


CESGA Informe Anual 2012

CAPACIDADE DE CÁLCULO PICO

EVOLUCIÓN DA CAPACIDADE DE CÁLCULO PICO NO CESGA (en GFLOPS*)

35,936

36,000 35,000

33,106

34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000

x10,278

28,000 27,000

25,696 25,696

26,000 25,000 24,000 23,000 22,000

21,000

21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000

7,500 6,000 6,500 6,000 5,500 5,000

x 15.5

4,500

4,184.5

4,000 3,500 3,000 2,500

x 10.5

2,000

1,957.5

1,500 867.5

1,000 500 YEAR

2.5

2.5

2.5 2.5

93

94

95

2.5 26.2 2.5 2.5

36

36

96

99

00

97

98

1,379.5

45.9 125.9 01

02

03

04

* 1GFLOPS= 1,073,741,824 (floating point operations per second)

34

05

06

07

08

09

2010

2011

2012


CESGA Informe Anual 2012

EVOLUCIÓN DO CONSUMO DE TEMPO DE CPU

Durante

2012, o sistema FinisTerrae e o cluster SVG foron os principais servidores dispoñibles no CESGA. O número de horas consumidas incrementouse de 26,856,100 horas en 2011 a 27,213,302 horas en 2012, medrando o total nun

1.3%.

millóns 27.2 de horas en 2012

EVOLUCIÓN DO TEMPO DE CPU EMPREGADO EN HORAS, 2003 - 2012

35


CESGA Informe Anual 2012

NÚMERO DE JOBS EXECUTADOS

Un

“job” é unha unidade de traballo correndo nun servidor de computación. O número de jobs executados non só depende da capacidade de computación dispoñible, senón tamén nos recursos necesarios para a execución.

NÚMERO DE JOBS EXECUTADOS POR SISTEMA E MES EN 2012

Jobs 140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

CLOUD

36

Jun

Jul

FINISTERRAE

Aug

Sep

SVG

Oct

Nov

Dec


CESGA Informe Anual 2012

TEMPO MEDIO DE ESPERA EN COLA

O

tempo medio de espera en cola representa o cantidade media de tempo que os usuarios deben esperar desde o momento no que solicitan recursos CESGA ata que os seus jobs comezan a correr nos servidores. Este tempo varia en función da cantidade de jobs que estean sendo executados. É un obxectivo fundamental do CESGA manter o tempo de espera tan baixo como sexa posible para así mellorar a experiencia de uso dos recursos e dar un mellor servizo á comunidade de usuarios. O tempo medio de espera en cola é un bo indicador do nivel de saturación existente nos recursos computacionais, xa que canto maior é a nivel de ocupación, maior é o tempo en cola requerido para ter recursos dispoñibles. Normalmente, o tempo de espera vése reducido durante as vacacións.

TEMPO MEDIO DE ESPERA EN COLA PARA TÓDOLOS PROCESOS EN TÓDOLOS SISTEMAS (XAN 2001 - DEC 2012)

Hours 45 40 35 30 25

20 15 10 5 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

37


CESGA Informe Anual 2012

HPC : SERVIDORES DE COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIÓNS

Os

servidores de computación de altas prestacións son máqunas deseñadas para resolver un número reducido de problemas de grandes dimensións nun tempo limitado. Estas arquitecturas incorporan procesadores escalares de altas prestacións con acceso a grandes cantidades de memoria, empregando redes internas con gran capacidade de transmisión e moi baixo tempo de latencia. In 2012, os usuarios tiveron acceso a tres sistemas de altas prestacións.

SMP NUMA CLUSTER TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPUTER

APPLICATION AREAS

MULTIPLE CONCURRENT O.S.

8 HP ProLiant SL230s Gen8 - Compute node

Integrity r x 7640/Superdome Itanium 2 Cluster

Computational Science Applied to: Nanotechnology, Health & Life Sciences, Ocean Sciences, Energy, HPC

Unix, Linux, Windows

OPEN SOFTWARE

Linux, Lustre, Globus, ...

COMPILERS, LIBRARIES, & DEVELOPMENT TOOLS

Intel C/C ++ and Fortran, Intel MKL, Vtune, HP-MPI, and HP UPC

PROCESSOR

2x Intel Sandy Bridge E5-2670 2.6 GHz, 20 MB Level 3 Cache, 115W, 8 cores per processor

MEMORY

64 GB

STORAGE

NETWORKING INTERCONNECT NODE

Infiniband 4x DDR at 20 Gbps

EXTERNAL NETWORK CONNECTION

10 Gbps

PROCESSOR

Intel IA-64 Itanium 2 Montvale Dual Core 1600 MHz (6,4 Gflops)

COMPUTING NODES

- 142 nodes, each with 16 cores & 128 GB memory - 1 node with 128 cores & 1.024 GB memory - 1 node with 128 cores & 384 GB memory

PROCESSING CORES

2.580

MEMORY

19.670 GB

STORAGE NODES

HIERARCHICAL STORAGE

38

1 x 2TB 6G SAS 7.2K

Dual Port Intel 1 GbE NIC Dual Port Infiniband FDR 40 Gb

2 HP DL 560 Gen8 - Fat node (node configuration)

PROCESSOR

4x Intel Sandy Bridge E 5-4620 2.2 GHz, 16MB Level 3 Cache, 95W, 8 cores per processor

MEMORY

512 GB PC3-1333R

STORAGE

6x 1 TB 3G SAS 6G 7.2K NHP

NETWORKING

Four Port HP 1 GbE NIC Dual Port Infiniband FDR 40 Gb

22 nodes with 96 cores

390.000 GB on disk & 2.200.000 GB on tape


CESGA Informe Anual 2012

CLOUD E HTC : Computación Cloud para prover Computación de Alta Capacidade, Servidores GRID.

CESGA

ofrece diferentes arquitecturas deseñadas para resolver un gran número de problemas de diversa complexidade computacional nun corto periodo de tempo. Os Servidores de Computación de Alta Capacidade incorporan un gran número de procesadores escalares cun rápido acceso a unha memoria local de tamaño limitado. Estos servidores teñen unha rede interna de interconexión de nodos cunha latencia media-alta. Este tipo de arquitectura é ideal para procesos iterativos cun baixo nivel de dependencia entre eles como son, por exemplo, a algoritmía xenética, o procesamento masivo de datos experimentais, a renderización de imaxes, a computación parametrica, etc. O Supercomputador Virtual Galego, SVG, reflicte a aposta que o Centro realizou xa no ano 1999 de prover sistemas cluster de baixo custo como solución ideal ao incremento na demanda de traballos que requerían alta productividade. Os sistemas de computación de alta capacidade ou produtividade, HTC, ao igual que outros clusteres son cada vez máis abundantes nos laboraorios e departamentos que acollen grupos de investigación. Estes grupos utilizan os servizos do CESGA como complemento dos seus recursos propios, sen a necesidade de portar as súas aplicacións ou de aprender novos sistemas operativos. Debido as súas caracteristicas, os servidores HTC instalados no CESGA son empregados en plataformas e proxectos de tecnoloxía GRID.

39


CESGA Informe Anual 2012

SERVIDORES PARA PROXECTOS

Ademáis

dos servidores HPC, HTC, Cloud e GRID dispoñibles, o CESGA tamén acolle equipos para prover servizo aos proxectos nos que participa.

INICIATIVAS DE COMPUTACIÓN SIGNIFICATIVAS NAS QUE O CESGA PARTICIPA

Plataforma Cloud Resumén de configuración:

32-nodos HP ProLiant SL2x170zG6, cada un cun dual quad-core Intel e5520 (Nehalem) e 16 GB de Advanced Calculus,

1 nodo HP ProLiant DL160G6 cun dual quad-core Intel X5570 (Nehalem) e 32GB de memoria,

1 nodo HP ProLiant DL165G6 con dous AMD Opteron 2435 six-core processors e 32 GB de memoria, e

6 nodos HP ProLiant DL180G6 con dual quad-core Intel e5520 (Nehalem) con 16TB de almacenamento total.

eIMRT II (Anteriormente BEinGRID) 2 servidores Un servidor virtualizado

• •

Proxecto: BEinGRID e eIMRT II Procesadores: 2 Intel Xeon E5440 virtual cores con 2.83GHz

• • •

Memoria: 4 GB Disco: 135 GB (máis un disco externo USB de 500 GB) Sistema Operativo: x86_64 GNU / Linux CentOS 4.6

Un servidor físico

• • • • • •

40

Proxecto: BEinGRID e eIMRT II Procesador: 2 Intel dual core CPU Xeon 3.60GHz Memoria: 4 GB Disco: 135 GB Sistema Operativo: x86_64 GNU /Linux CentOS 4.6


CESGA Informe Anual 2012

SmartLM • • • • •

Proxecto: SmartLM Procesadores: 1x AMD Athlon (tm) 64 Processor 3500 + Memoria: 1 GB RAM Disco: 160 GB Sistema operativo: openSUSE 11.0 (64bit) (ten unha pequena partición co orixinal XP computer)

Servidores: SmartLM License Server 0.9

SIFI-GALICIA •

Proxecto: Industry Analysis of the Transformation of Wood and Forestry in Galicia - the Potential Value of Using an Industrial (Forest) Information System

• •

Procesadores: 2 Intel Xeon 3 GHz, Memoria: 2 GB RAM Sistema operativo: Microsoft Windows Server 2003

RETELAB •

Proxecto: RETELAB - A Virtual Laboratory for the National Network for the Oceanographic Remote Sensing Cluster formado por 4 HP ProLiant BL460c servers: 2 Intel Xeon QuadCore X5355 (8 cores per team)

• •

Frecuencia 2.66 GHz, 8 GB of RAM, e 4 x 2 MB cache (L2) Sistema operativo: Scientific Linux 4.5 nos nodos e Fedora Core 6

RGB •

Proxecto: Rede Galega de Bioinformática, RGB, aloxa un servidor no CESGA con 2 quad-core Nehalem Intel X5520

• • •

Memoria: 12 GB Disco de 146 GB e 1 Tesla C1060 GPU Cluster con 12 servers, 288 cores AMD6174 @ 2.2 GHz, 576 GB de memoria 6 TB de almacenamento.

41


CESGA Informe Anual 2012

ALMACENAMENTO DE DATOS O

almacenamento dispoñible acadou os 1,922 Terabytes ao remate de 2012. O servizo de almacenamento de datos emprega un tipo de xerarquía para os datos almacenados para asegurar a mellor calidade de servizo en función da información (a criticidade dos datos e a velocidade de acceso). Houbo 109 solicitudes de servizo de almacenamento que demandaron un total de 130 TB de almacenamento adicional.

CRITERIOS PARA A CLASIFICACIÓN DA INFORMACIÓN PARA O SERVIZO DE ALMACENAMENTO

En

2012, o Centro mantivo os criterios relativos á clasificación dos tipos de datos no servizo de almacenamento. Este sistema permitiu a acomodación dos distintos servizos ás necesidades específicas de cada grupo de información, respondendo así a crecente demanda de cantidade e calidade de servizo como a optimización das diferentes opcións dispoñibles no Centro. A continuación presentanse unha descrición dos 5 tipos de información dispoñibles no servizo de acordo coa clasificación previamente definida.

Serial scratch

ten unha latencia moi baixa e o máximo largo de banda. Afecta á produción da computación no Centro. No referente a capacidade media, os datos son só almacenados durante a duración da execución dos traballos de computación. A dispoñibilidade pode ser baixa (son datos temporais) e non é necesario facer back-ups.

Home Directories

conteñen datos críticos susceptibles de ser analizados e modificados en calquera momento. A operación dos servizos de computación do Centro depende da súa dispoñibilidade. Como tales, deberán ter a máxima dispoñibilidade e o mellor balance entre capacidade e prestacións. Fánse Back-ups de cotío.

Massive data storage empregase para gardar bases de datos e resultados de investigación. Normalmente o contido non sufre modificacións (habitualmente son tipo WORM) e a velocidade de acceso non é crítica, ainda que requiren un gran lardo de banda para acceder aos servidores. Os back-ups poden facerse baixo demanda. Back-ups a disco son copias dos datos que os usuarios teñen nos seus propios servidores ou PCs e que están almacenadas nos sistemas do CESGA para manter unha copia segura dos seus datos. A dispoñibilidade do servizo pode ser baixa.

Parallel Scratch

ten as mellores prestacións (máximo largo de banda). Neste caso, os datos de scratch están compartidos con tódolos nodos do cluster e distribuidos entre eles. Esto permite un incremento no largo de banda de acceso aos ficheiros e na capacidade total do scratch por riba da capacidade do disco local. A dispoñibilidade pode ser baixa debido ao feito de que depende de moitos compoñentes que non son redundantes. Non se fan back-ups destes datos.

ALMACENAMENTO UTILIZADO EN 2012

TIPO

1,922 TB utilizado en 2012 42

CAPACIDADE (TB)

Scratch

142

Parallel Scratch

239

Home + Massive Data Stge

180

Tape

1,360

TOTAL

1,922


CESGA Informe Anual 2012

APLICACIÓNS CIENTÍFICAS A

continuación relacionase a actividade predominante na área de aplicacións durante 2012.

A realización dun gran número de actividades de soporte a usuarios.

A instalación de tódalas aplicacións demandas polos usuarios ao longo do ano. Un total de 74 novas versións de aplicacións, librerías, compiladores e ferramentas de desenvolvemento foron instaladas.

O soporte para o desenvolvemento dunha nova ferramenta opercional en oceanografía baseada no sistema de predición My Ocean para Puertos del Estado (PdE).

A actividade en aplicacións resumese a continuación.

aplicacións ou librerías de cómputo científico púxeronse en produción. Un total de 74 novas versións de softwar foron instaladas ou actualizadas

50 374

O porting e instalación do repertorio de aplicacións na actualización 2012 do SVG baseado en procesadores Intel Xeon E5-2670.

solicitdes de asistencia técnica foron atendidas

ACTIVIDADES DE SOPORTE A USUARIOS 2006 - 2012

500

Support Activities

447

400

300

327

200

100

91

241

251

2008

2009

374

123

0 2006

2007

2010

2011

2012

43


CESGA Informe Anual 2012

ELEMENTOS PORTADOS EN 2012

APPLICACIÓN abinit Amber Blast CAMPARI CDO

VERSIÓN 6.10.3 12 2.2.26+ 1.0.1 1.5.3

CHIMERE

2011 a+

COMSOL

4.2, 4.3

cortex_var CSD

1.0.5.11, 1.0.5.3 V5.33 (2012)

LIBRERÍA

VERSIÓN

boost

1.41.0, 1.49.0

GSL

1.15

HDF5 Intel MPI Library

1.8.6 & 1.8.7 4.0.2.003, 4.0.3.008, 4.1.0.024

Matplotlib MKL

1.1.1 10.3.11.339, 10.3.9, 11.0.1

Intel MPI Library

4.0.1.007

mpi4py

1.3

MVAPICH2

1.6, 1.7

dftb-Slater-Koster

1-1

Ncarg

6.1.0

EIGENSOFT

4.2

NetCDF

3.6.2

6.82

Py NIO

Ferret gnuplot Gromacs Gaussian 09 Gromacs idba_ud ILOG-CPLEX LAMMPS

1.4.1

4.4.4, 4.6.0 4.5.5 B.01 4.0.7 & 4.5.4

COMPILADORES E FERRAMENTAS DE DESENVOLVEMENTO

VERSIÓN

1.0.9 12.4 28Mar12

Migrate

3.2.16

Modules

3.2.9c

Intel C++ Compiler

2011.11.339, 2011.9.293, 2013.1.117

Intel Fortran Compiler

2011.11.339, 2011.9.293, 2013.1.117

Open64

4.5.1

PGI Compìlers Molden MrBayes NAMD

2.7, 2.9 3.2.1

OpenFOAM

2.1.0

ORCA

2010

plink

v1.07

ghull

2012.1

Schrodinger Suite SIESTA Turbomole UCLA AGCM VASP

44

3.2

OpenBUGS

R

12.5, 12.6

5.0

2.14.1, 2.15.0 2011u01 2.0.2, 3.1 6.3.1 7.3 5.2.12Nov11, 5.3

Python Sun JDK

2.7.3 1.6.0_23, 1.6.0_26, 1.6.0_31, 1.6.0_33, 1.7.0_05


CESGA Informe Anual 2012

ESTATÍSTICAS DE USO DE APLICACIÓNS DURANTE 2012 AS 10 APLICACIÓNS MÁIS DEMANDADAS

Estas

estatísticas extractadas dos rexistros de accounting sumarizan o uso de aplicacións entre o 1 de Xaneiro de 2012 e o 31 de Decembero de 2012. Os datos recollidos con propósitos de accounting só incluiron aquelas entradas con tempos de execución superiores a 30 seconds (tempo de sistema e de usuario) para así evitar a saturación do sistema, excepto para CSD ou outras aplicacións explicitamente marcada na que o umbral é máis baixo, xa que o tempo empregado por este tipo de aplicación é moito máis baixo. As 65 aplicacións máis empregadas presentanse na seguinte Figura (“others” fai referencia a aplicacións non categorizadas, fundamentalmente aquelas instaladas ou desenvolvidas polos propios usuarios, “system” fai referencia aos executables xestionados polo sistema).

CPU Hours

% of total CPU used

g98/03/09

4,423,637

25,70

User codes

3,707,582

21,54

VASP

1,176,353

6,84

Gromacs

1,141,820

6,63

Xmipp WRF

1,030,308

5,99

626,083

3,64

Waccm

551,677

3,21

Amber

506,644

2,94

Cpdm

469,140

2,73

Cactus

440,067

2,56

Elapsed Time (%)

DISTRIBUCIÓN DO TEMPO DE CPU CONSUMIDO POR APLICACIÓN EN 2012

100

80

60

40

20

06/01

31/01

27/02

29/03

27/04

24/05

18/06

18/07

16/08

15/09

13/10

05/11

07/12

01/01

Day / Month

g98/03/09

Other

VASP

Xmipp

Gromacs

WRF

cpmd

NAMD

amber

Cactus

waccm

R

Nemo

LAUTREC

SIESTA

eimrt

Venus

DYCI

Molpro

CHARMM

dalton

ROMS

Turbomole

gamess

SYSTEM

PHYML

OpenFoam

parsec

python

pyMPI

cp2k

DL_POLY

MM5

Crystal

java

LAMMPS

CDO

nwchem

deMon

structure

RAxML

Grads

blast

aimpac

IMa2

ORCA

abinit

Gadget

netcdf

matlab

cortex_var

Mohid

MrBayes

batwing

ILOG-CPLEX

MSVAR

plink

Elmer

perl

molcas

molden

octave

octopus

Ferret

NCO

45


CESGA Informe Anual 2012

Catálogo de aplicacións e librerías instaladas en 2012 nos servidores de computación do CESGA, accesibles a tódolos usuarios. ÁREA Bioinformática

APLICACIÓN

FINISTERRAE

batwing

X

BEAGLE

X

BEAST

X

Blast

X

CLUMPP

X

cortex_var

X

EIGENSOFT

X

Genehunter

X

idba_ud

X

IMa2

X

JAGS

X

Leadmix

X

Migrate

X

X

MrBayes

X

X

MSVAR OpenBUGS

Compiladores

X X

X

RAxML

X

Structure

X

Cmake

X

GNU Compilers

X

Intel C++ Compiler

X

X

Intel Fortran Compiler

X

X

Open64

X

X X

Python

X

X

Oracle JDK

X

X

ACML

X

ARPACK

X

Blitz++

X

boost

X

CGAL

X

FFTW

X

GotoBLAS2 X

MKL

X

MUMPS

X

NumPy

X

octave

X

octcdf

X

PETSc

X

PSBLAS

X

qhull

X

SciPy

X

X X

gsl

ScaLAPACK

46

X

plink

PGI Compilers

Librerías Matemáticas

SVG

X

X X

X


CESGA Informe Anual 2012

ÁREA Librerías Matemáticas Cálculo Molecular

MPI

APLICACIÓN

FINISTERRAE

SPARSKIT

X

SuiteSparse

X

abinit

X

X

Amber

X

X

AutoDock

X

cp2k

X

CPMD

X

Dalton

X

ESPResSo

X

Gamess

X

X

Gaussian 03

X

X

Gaussian 09

X

X

Gromacs

X

X

LAMMPS

X

X

Molden

X

X

NAMD

X

X

NWChem

X

Octopus

X

SIESTA

X

HP MPI

X

Intel MPI Library

X

MPICH2

Profiling Tools

Análise Científica Bases de Datos Científicas

SVG

X X

MVAPICH2

X

Platform MPI

X

pyMPI

X

HP-Caliper

X

Intel Thread Checker

X

Intel Thread Profiler

X

Intel Trace Analyzer and Collector

X

PAPI

X

TotalView

X

4ti2

X

R

X

Singular

X

CSD

X

X

X

X

X

47


CESGA Informe Anual 2012

ÁREA Visualización e Animación Científica

APLICACIÓN

FINISTERRAE

CDO

X

etsf_io

X

ftgl

X

GMT

X

gnuplot

X

Grace

X

Grads

X

HDF

X

HDF5

X

ImageMagick

X

Matplotlib

Simulación

Cálculo Estrutural, de Fluídos e Magnetismo

48

X

X

X

X

Ncarg

X

NCO

X

NetCDF

X

Panoply

X

Parallel-NetCDF

X

pgplot

X

szip

X

X

udunits

X

X

VMD

X

Aires

X

EMAN

X

FLEXPART

X

MEEP

X

PyNIO

Xestión de Software

SVG

X

X

X

git

X

Modules

X

subversion

X

Elmer

X

OpenFOAM

X

X

X


CESGA Informe Anual 2012

REDE DE CIENCIA

E TECNOLOXÍA DE GALICIA

Ao

longo de 2012, houbo unha intensa actividade relacionada co despregamento da nova rede. A fibra escura e a conmutación DWDM xa foron instaladas ao comezo do ano. Grazas á froitifera collaboración entre RECETGA e RedIRIS no proxecto RedIRIS-NOVA, en 2012 o traballo concentrouse no despregamento efectivo das lambas cos circuitos internos e a conectividade IP entre campus universitarios en Galicia. Os usuarios galegos están agora listos para disfrutar de servizos da mellor calidade durante anos.

Destacable no 2012 na Rede Troncal No 2012 o CESGA deu os pasos que levaron a finalización da última fase de despregamento da rede troncal para construir a rede con topoloxía de anel baseada en fibra óptica escura con nodos redundados de enrutamento. Estes pasos incluiron:

O despregamento de dous enrutadores troncais baseados na plataforma Juniper MX480 en Vigo e Santiago. Agora a rede é tolerante incluso a un fallo total do nodo CESGA.

O despregamento do anel rexional de RECETGA NOVA de 10Gbps provendo conectividade a case tódolos campus universitarios en Galicia. Para isto 9 novos enlaces rexionais de 10 Gbps foron activados unindo as áreas máis poboadas de Galicia.

O despregamento de novos enlaces para prover conectividade IP ás universidades (cada universidade conecta a súa rede interna ao núcleo por medio de enlaces de 10 Gbps redundantes a diferentes localizacións xeográficas). Para isto 4 novos enlaces rexionais de 10 Gbps foron activados desde cada universidade a cada nodo de enrutamento principal de RECETGA.

O despregamento dos novos enlaces para prover unha topoloxía interna en anel para comunicar tódolos campus da Universidade de Vigo. Para isto 4 novos enlaces rexionais a 10 Gbps foron activados interconectando os tres campus.

49


CESGA Informe Anual 2012

Destacable en 2012 da Rede de Acceso

Actividade de Diseminación e Conferencias en 2012

Migrouse de 2 Mbps a 100 Mbps o centro do Instituto Español de Oceanografía en Vigo.

A Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) en Pontevedra foi migrada de radioenlaces a fibra óptica.

O Campus do Mar conectouse a RECETGA.

Deseñouse e despregouse un novo sistema de balanceo de carga para mellorar o acceso aos servizos do CESGA.

Participación no Máster HPC Interuniversitario, dando cobertura a temas relacionados coas redes e a seguridade.

Publicación do informe técnico “Network virtualization technologies and applications to NREN”. https://www.cesga.es/es/biblioteca/downloadAsset/id/705

Deseñouse e despregouse unha nova plataforma wifi no CESGA.

Consolidaronse servizos internos para mellorar a eficiencia enerxética.

Depregouse o novo acceso aos servizos internos do CESGA baseado en VPN SSL para permitir aos usuarios acceder de modo máis seguro a os recursos (usuarios de HPC e servizos IT).

Depregamento dun firewall virtual para os servizos internos da Universidade da Coruña.

Publicación do informe técnico “Network and services monitoring in RECETGA. https://www.cesga.es/es/biblioteca/ downloadAsset/id/704

Publication of final HPC master’s project “Deployment of HPC services on cloud platforms. https://www.cesga.es/es/ biblioteca/downloadAsset/id/706

RECETGA TECHNICAL SPECIFICATIONS Based on Dark Fibre, leased lines and SDH Radio Links

Backbone Network

1 and 10 Gigabit Ethernet and ATM links JUNIPER MX480, M20, M10 & M10i Gigarouters JUNIPER EX4500 10G Switches Based on Fibre Optics, SDH Radio Links, and other technologies such as

Access Network

WIFI, WIMAX, etc... Up to 10 Gigabit Ethernet as needed JUNIPER Gigarouters, JUNIPER, FORE, CISCO & ENTERASYS Switches

Network Management

Connection to RedIris

CESGA Internal network

50

Developments based on open source software

Two links at 10 Gbps

Gigabit Ethernet, fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet JUNIPER, 3COM, ENTERASYS, DELL, HP & Alcatel Switches JUNIPER, ENTERASYS, CISCO Switchrouters


CESGA Informe Anual 2012

Outras actividades no CESGA

Soporte Técnico á organización do evento “Día Mundial das Telecomunicacións” organizado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións.

Impartición dun curso básico de redes ao persoal dos centros de soporte de nivel 1 no proxecto Cloudpyme (AIMEN e CATIM).

Modificación de indicadores e procedementos para reflectir e mellorar procesos internos de traballo.

Xestión e coordinación do proxecto final do Máster HPC “Despregamento de servizos HPC en plataformas cloud”.

Soporte á Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) para mellorar a sua presenza web en Internet e securizar o acceso aos servizos do CESGA.

Despregamento dunha solución rápida e sinxela para presentar contidos de marketing nun display na entrada do Centro.

Actualización dos servizos internos de correo para prover un servizo máis rápido e engadir servizos de calendario para usuarios e salas e recursos.

Melloras ao sistema de monitorización de rede e servizos CESGA.

TRÁFICO INTERCAMBIADO RECETGA - REDIRIS EN MBPS, 2006-2012 Mbps 5000

4000

3000

2000

1000

0 2006

2007

Max.Outgoing

2008

2009

Max. Incoming

2010

Average Outgoing

2011

2012

Average Incoming

51


CESGA Informe Anual 2012

CENTROS CONECTADOS A RECETGA

CENTROS

ENLACE

DISPOÑ.

C.I. XUNTA BUGALICIA - Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

Ethernet (100 Mbps)

99,987%

INTECMAR - Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

ATM Radio Link (155 Mbps)

99,769%

CIMA - Centro de Investigacións Mariñas

E1 Radio Link (2 Mbps)

99,877%

CSBG – Centro Superior Bibliográfico de Galicia

Ethernet (100 Mbps)

99,986%

AGI - Axencia Galega da Innovación, Xunta de Galicia

Ethernet (1 Gbps)

99,993%

IEGPS – Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Ethernet (100 Mbps)

99,967%

IIAG – Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas

Ethernet (1 Gbps)

99,962%

IIM – Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo

ATM Radio Link (155 Mbps)

99,809%

MBG – Misión Biológica de Galicia

Ethernet (100 Mbps)

97,786%

Delegación CSIC en Galicia

Ethernet (100 Mbps)

99,827%

CSIC

CENTROS TECNOLÓXICOS ANFACO-CECOPESCA - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca

Ethernet (100 Mbps)

99,929%

CETMAR – Fundación Centro Tecnológico del Mar

Wireless (54 Mbps)

99,804%

CIS Galicia – Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía de Galicia (sede Ferrol)

Ethernet (100 Mbps)

CETECA - Centro Tecnolóxico da Carne

Ethernet (1 Gbps)

100,000%

99,907%

TECNOPOLE – Parque Tecnolóxico de Galicia

Ethernet (1 Gbps)

99,943%

CESGA – Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

Ethernet (2x10 Gbps)

99,999%

COG – Fundación Centro Oncolóxico Galicia

Wireless (11/22 Mbps)

99,994%

CHUS – Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Ethernet (1 Gbps)

99,997%

CHUAC – Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Ethernet (100 Mbps)

99,967%

HOSPITAIS

IEO IEO Coruña – Instituto Español de Oceanografía (sede Coruña)

Wireless (100 Mbps)

98,903%

IEO Vigo – Instituto Español de Oceanografía (sede Vigo)

ATM Radio Link (155 Mbps)

99,204%

IEO Bouzas – Instituto Español de Oceanografía (sede Bouzas)

Wireless (54 Mbps)

99,716%

RedIRIS

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99,949%

RETEGAL – Rede de Telecomunicacións Galega

Ethernet (1 Gbps)

99,992%

SERGAS – Servizo Galego de Saúde

Ethernet (1 Gbps)

99,999%

APL – Aula Productos Lácteos

E1 Radio Link (2 Mbps)

98,024%

CEIDA - Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

Wireless (11/22 Mbps)

99,899%

FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega (sede Santiago)

Ethernet (1 Gbps)

99,999%

FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega (sede Vigo)

Ethernet (1 Gbps)

99,929%

UDC – Universidade da Coruña

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99,989%

USC – Universidade de Santiago de Compostela

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99,994%

UVIGO – Universidade de Vigo

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99,994%

INTERCAMBIO CON OUTRAS REDES

ORGANISMOS PÚCLICOS E OUTRAS ORGANIZACIÓNS

UNIVERSIDADES

OUTROS CENTROS

52

IES San Clemente – Instituto de Ensinanza Secundaria San Clemente

Ethernet (100 Mbps)

99,998%

MeteoGalicia

Ethernet (100 Mbps)

99,838%


Domaio

CETMAR

Instituto Español de Oceanografía (Sede Beiramar)

Rede Retegal

Instituto Español de Oceanografía

FEUGA

ANFACO

Vigo - Torrecedeira (Campus Universitario)

Dirección Xeral de I+D+i

Ourense (Campus Universitario)

Tecnópole

IES San Clemente

Delegación do CSIC

Santiago (Campus Universitario)

Vigo - Marcosende (Campus Universitario)

Padre Sarmiento

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

FEUGA

CIS Galicia

Instituto Español de Oceanografía

Centro Oncolóxico de Galicia

Lugo (Campus Universitario)

Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas (CSIC)

A Coruña (Campus Universitario)

Pontevedra (Campus Universitario)

Misión Biolóxica de Galicia

San Caetano

Rede Xunta

Instituto de Investigacións Mariñas

Meteogalicia

Centro Ramón Piñeiro

Vilaxoán, Centro de Control de Acuicultura

Corón, Centro de Investigacións Mariñas

C.H.Universitario de A Coruña

Santa Cruz CEIDA

Ferrol (Campus Universitario)

2xINTERNET

ESPANIX

{

10 Gbps RECETGA - RedIRIS 20 Gbps or higher 10 Gbps 1 Gbps 100 Mbps 2 Mbps (wifi) 54 Mbps or higher (wifi)

GEANT

Clara Tein2 Internet2 GARR Renater Janet2

CESGA Informe Anual 2012

ENLACES CENTROS RECETGA

53


CESGA Informe Anual 2012

CONEXIÓNS A TRAVÉS DE GEANT

TOPOLOXÍA GEANT

CONEXIÓNS A TRAVÉS DE REDES REXIONAIS

TOPOLOXÍA REDIRIS

54


CESGA Informe Anual 2012

55


CESGA Informe Anual 2012

EFICIENCIA PLAN DE AFORRO EENERXÉTICA INFRAESTRUTURAS DE APOIO

Para

garantir servizo 24 x 7 á comunidade de usuarios CESGA, ós servidores de computación, ó núcleo de conmutación e ós equipos de enrutamento da rede, o CESGA dispón dunha infraestrutura de apoio que conta cos recurso descritos na táboa que sigue.

EQUIPMENT

CHARACTERISTICS

ELECTRICAL SUPPLY General Circuit Breaker Board Remodeling

10 New circuit breaker boards (general distribution board, UPS distribution boards, 6 distribution boards in data centre)

Transformers

1 - 1.600 KVA 2 - 630 KVA

UPS

2 x 400 KVA 2 x 180 KVA

External Electrical Supply Line Power Generator

1.5 Mw

1.100 KVA

COOLING Chilled Water Plants

2 x 580 Kw

CRAH

8 Units x 120 Kw

DATA CENTRE ROOM Technical Flooring Surface Area

340 m2

FIRE SUPPRESSION Fire Detection & Extinction System

56

Based on HFC227 Gas


CESGA Informe Anual 2012

PLAN DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

A

eficiencia enerxética é cada vez máis importante para calquera centro de supercomputación dado o feito de que o consumo dos elementos (servidores, almacenamento, e a rede) ténse disparado. Un centro de supercomputación coma o CESGA ten un consumo medio superior aos 600KW o que implica un elevado coste en enerxía eléctrica. Polo tanto, é da maior relevancia avaliar mecanismos que melloren a eficiencia enerxética xa sexa reducindo o consumo ou tirando mellor proveito dos recursos. Isto resulta beneficioso tanto económica como medioambientalmente. O obxectivo fundamental do Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética e mellorar os niveis de eficiencia do Centro e equiparalos aos niveis de eficiencia dos mellores centros de supercomputación do mundo.. O PUE, o indicador de efectividade de uso de enerxía, é hoxe a medida de consenso para monitorizar a eficiencia enerxética da meirande parte dos centros de procesamento de datos.

O PUE do CESGA decreceu dun 1.71 en 2011 a un 1.56 en 2012. De acordo cun estudo recente elaborado pola EPA* (U.S. Environmental Protection Agency), a Axencia de Protección de Medioambiente estadounidense, o valor medio para o PUE en centros de procesamento de datos é dun 1.924, cun valor mínimo dun 1.362 e un máximo de 3.598. De feito, un valor PUE óptimo na nosa área xeográfica situase en torno a un 1.5 aproximadamente. A redución do noso PUE tradúcese en aforros significativos. Por exemplo, cun consumo anual medio de 700 KWh (6,132,000Kwh ao ano), unha redución dun 0.1 significa aforros de aproximadamente 45,000€ por ano. Grazas as accións tomadas en 2012, o consumo enerxético do Centro reduciuse nun 21.2% con respecto ao ano anterior. Isto, a pesar de ter incrementado o servizo coa instalación dos novos nodos do SVG.

* http://www.energystar.gov/ia/business/evaluate_performance/data_center_tech_desc.pdf

As

Remplazo de Ventiladores EC. Os ventiladores L15 foron remplazados por ventiladores EC. Estes ventiladores de velocidade variable son moito máis eficientes que os previamente instalados. O consumo de enerxía dos ventiladores reduzose de 47Kw a tan só 10Kw. O investimento obtivo retornos en menos dun ano.

Actualización e mellora do sistema de calefacción. Durante

accións tomadas en 2012 relativas á redución do consumo de enerxía incluiron:

Compleción da instalación de paneis acristalados para separar pasillos frios e quentes na sala do CPD.

Desenvolvemento continuo dun sistema de xestión integrado para monitorización e trazabilidade de consumo enerxético e das infraestruturas de apoio, con medición instantánea do PUE así como a xeración de estatísticas de eficiencia.

Adquisición de hardware eficiente desde unha perspectiva enerxética. O novo SVG ten unhas prestacións de 858 Gflops/KW. Instalación de nova iluminación. Instalaronse luces LED de baixo consumo naquelas salas máis utilizadas en horario laboral.

2012 instalouse unha nova bomba de calor. A nova bomba é moito máis eficiente que a anterior. Ademáis está mellor integrada co sistema de recuperación de calor das arrefriadoras para minimizar o consumo enerxético.

A utilización máxima das tecnoloxías de freecooling e de recuperación de calor. O freecooling foi utilizado durante o 55% do tempo en 2012. Adicionalmente, hardware obsoleto foi dado de baixa e consolidaronse equipos.

57


CESGA Informe Anual 2012

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN En

2012, houbo unha reducción no número de convocatorias públicas de proxectos nas que o CESGA poidera participar. Afortunadamente, a relevante presenza dos investigadores e técnicos CESGA en Proxectos Europeos mitigou a reducción de ingresos de fondos nacionais. A participación do CESGA en proxectos europeos pode calificarse de sobresainte, contribuindo significativamente á mellora das infraestruturas Cloud nos proxectos BonFIRE, VENUS-C, EGI-Inspire, e EMI, provendo novos requerimentos e solucións técnicas. É importante resaltar tamén a contribución a competitividade das PEME manufactureiras de Galicia e do Norte de Portugal coa creación da infraestrutura CloudPYME, sobre a que poden correr simulacións de produtos e prototipos. A área de e-Learning e Ferramentas de Colaboración tivo unha participación impresionante en proxectos europeos en 2012. Este área gañou tres novos proxectos (WIKI-SKILLS, MOVE IT, e ICT-Go-Girls), un destes liderado directamente desde o CESGA (ICT-Go-Girls). Este é o primeiro Proxecto Europeo que o CESGA lidera como socio coordinador. Este área está transferindo os desenvolvementos tecnolóxicos desenvolvidos no anterior proxecto RuralSchools, de modo que escolas xeográficamente dispersas e menos favorecidas no

tocante a TICS poidan dispoñer de servizos avanzados. Tamén, no referente a proxectos europeos, o proxecto FAROS está demostrando a viabilidade de controlar os descartes no sector pesqueiro. Un bo número de proxectos nacionais e rexionais remataron este ano deixando importantes contribucións ao avance do Cloud e da tecnoloxía de servizos TI, entre outros: o exitoso lanzamento da aplicación móbil Meteosix desenvolvida ploa UDC neste proxecto en colaboración con MeteoGalicia, USC, e CESGA; a demostración da viabilidade de axudar aos medicos con sistemas de diagnóstico asistido por computador realizado por Bahía Software, CESGA e a USC; o desenvolvemento dun entorno Cloud para obter o máximo das aulas de informática das Universidades ou a xa mencionada tecnoloxía RuralSchools. Finalmente, é importante destacar as actividades relacionadas cos servizos operacionais para oceanografía: MyOcean e Océano. A participación en MyOcean está contribuindo á creación dun servizo paneuropeo de predición mentres Océano faino en Galicia. CESGA contribue a facer estes servizos unha realidade. Servizos operacionais deste tipo constituen sempre un reto para un centro de supercomputación, tanto polos recursos que demandan como polas restriccións de tempo asociadas á entrega de resultados.

AREA

PROJECTS 2009

2010

2011

2012

Computing

19

18

17

15

Network Communications

3

3

1

0

Collaboration Tools & e-Learning

9

5

5

6

Geographical Information Systems

3

3

3

4

e-Business

4

2

1

0

Other Grants for Research

6

6

6

4

44

37

33

29

2009

2010

2011

2012

European Comission

10

8

3

9

Spanish Goverment

13

9

9

7

Galician Regional Goverment

19

17

13

11

Industry

2

3

3

2

TOTAL

44

37

33

29

Thematic Networks Tecnological Platforms

19

14

13

13

TOTAL

GRANT SOURCE

58

PROJECTS


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

BonFIRE-VCOC Virtual Clusters on Federated Cloud Sites http://www.bonfire-project.eu Socios: O consorcio BonFIRE agrupa a líderes mundiais en computación Cloud de organizacións industriais e académicas para proveer unha infraestrutura robusta, fiable e sostible para experimentación a gran escala en investigación sobre Cloud. Compañias multinacionais (ATOS, HP, SAP), renomeadas universidades e centros de supercomputación (UCM, EPCC, HLRS Stuttgart, IBBT, TUB), centros de investigación (IT Innovation, FhG Fokus, INRIA, i2CAT) e analístas tecnolóxicos (451 Group) proven experiencia e coñecementos complementarios e a infraestrutura necesaria para acelerar a investigación e o desenvolvemento na comunidade orientada a Internet dos Servizos. O consorcio foi ampliado para incluir centros de investigación e empresas que utilizan a infraestrutura para realizar investigación (University of Manchester, CESGA, CETIC, Cloudium Systems e RedZinc).

Período: 01/01/2010 – 31/12/2012. Obxectivo: The main goal of this project is to study the physics of strongly-correlated quantum systems using advanced numerical techniques and high-performance computing. The focus is on novel quantum properties of both traditional condensed matter systems (electronic liquids, quantum magnets), as well as non-traditional many body systems (cold atoms in optical lattices, nanoscale conductors, qbits.) The proposal includes the use and development of in-house high performance computing codes, specifically suited to take advantage of the computing resources available at CESGA, such as the supercomputer Finis Terrae.

_

MYOCEAN PROJECT Oceanographic Monitoring and Forecasting for the IBI Area http://www.myocean.eu Socios: Puertos del Estado (PdE) e CESGA.

Coordinador: ATOS-Origin. Investigador Principal: Andrés Gómez Tato.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Ignacio López Cabido.

Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: 267386. Orzamento CESGA: 233,344.00€. Orzamento Total: 7,755,126.00€. Período: 01/09/2011 – 31/01/2012.

Financiamento: Subprograma de Accións Complementarias para Proxectos de Investigación Fundamental no orientada, Ministerio de Ciencia e Innovación. Código de Proxecto: CTM2011-14366-E. Orzamento CESGA: 24,000.00€. Orzamento Total: 24,000.00€.

Obxectivo: VCOC, Clústeres Virtuais sobre sitios federados é un dos catro novos experimentos no proxecto BonFIRE que foron seleccionados na primeira convocatoria aberta. O obxectivo do proxecto é realizar investigación sobre a viabilidade de empregar múltiples entornos Cloud para prover servizos que precisan o uso dunha gran cantidade de CPUs ou máquinas virtuais por parte dun único usuario (coma se fose HPC ou HTC). Como caso de uso utilizará o cálcuo de doses de tratamentos de radioterapia baseado en métodos Monte Carlo, desenvolvidos baixo o proxecto eIMRT.

_

Período: 14/04/2011 - 13/04/2012. Obxectivo: O obxectivo da proposta é consolidar a actividade en simulación operativa oceanográfica da zona atlántica (IBI, Iberian-Biscay-Ireland) no marco do proxecto europeo MyOcean. Esta consolidación permitirá executar simulacións oceanográficas operativas diarias no supercomputador FinisTerrae e a publicación de resultados na Internet para os usuarios finais. Esta acción tamén consolida a colaboración entre CESGA e PdE en oceanografía computacional.

_

NUM_SCES Computational Studies of StronglyCorrelated Quantum Systems

CLOUDERT-VENUS-C Cloud Experiments for Radiation Therapy http://www.venus-c.eu

Socios: CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Iván González. Financiamento: Spanish Ministry for Science & Innovation. Código de Proxecto: PGI-FIS2009-13520.

Socios: CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: José Carlos Mouriño Gallego. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: 110 42011.

Orzamento CESGA: 16,940.00€. Orzamento Total: 16,940.00€.

Orzamento CESGA: 26,600.00€. Orzamento Total: 26,600.00€.

59


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Período: 01/09/2011 - 31/06/2012. Obxectivo: VENUS-C (Virtual Multidisciplinary Environments Using Cloud Infrastructures) é un proxecto financiado baixo o 7º Programa Cadro da Comisión Europea que toma forza da cooperación conxunta entre provedores de servizos de computación e comunidades de usuarios científicos para desenvolver, testar e despregar unha gran infraestrutura de cómputo Cloud para ciencia e PEME en Europa. CESGA presentou a plataforma eIMRT e foi seleccionada como un dos pilotos que pasaría a chamarse CloudERT. A plataforma eIMRT consiste nun conxunto de ferramentas remotas para axudar aos físicos médicos na definición de planos de tratamento e verificación utilizando simulacións Monte Carlo.

_

CLOUDPYME Cloud for Simulation and CAD/CAE in Manufacturing SME www.cloudpyme.es Socios: CESGA, AIMEN, CATIM, AIMMAP. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Andrés Gómez Tato. Financiamento: POCTEP. Código de Proxecto: 0448-CloudPyme_1_E. Orzamento CESGA: 164,020.00€. Orzamento Total: 417,280.00€.

University Putra Malaysia, e a National University of Singapore. Coordinador: EGI.eu. Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: INFSO-RI-261323. Orzamento CESGA: 1,352,784.00€. Orzamento Total: 334,600,000.00€. Período: 01/05/2010 – 30/04/2014. Obxectivo: O proxecto EGI-InSPIRE da soporte a transición dun sistema baseado nun proxecto a unha infraestrutura paneuropea sostible sobre a que están instalados recursos en ‘GRID’ para computación de altas prestacións (HPC) e para computación de alta productividade (HTC). EGIInSPIRE idealmente tamén integrará novas infraestruturas de cómputo distribuido (DCIs) como Clouds, redes de supercomputación, e desktop GRIDs para beneficio das comunidades de usuarios n Espazo Europeo de Investigación.

_

EMI European Middleware Initiative http://www.eu-emi.eu Socios: Máis de 20 institucións internacionais e europeas incluindo: CSIC, STFC, FZJ Juelich, DESY, GRNET, TCD, CERN, CESNET, e CINECA.

Período: 01/03/2011 - 30/04/2013. Obxectivo: CLOUDPYME - Promoción do uso de Software de Código Aberto (OSS) en pequenas e medianas empresas (PEME) manufactureiras, para a simulación numérica e CAD/CAE a travéd da realización de pilotos de evaluación en infraestruturas de cómputo Cloud, a sua demostración e evaluación. O obxectivo do proxecto e deseñar, instalar e probar unha infraestrutura sostible para dar soporte as manufactureiras pequenas e medianas para a mellora da sua competitividade internacional. Pretendese mellorar a capacidade destas empresas nos seus procesos industriais e de deseño de produtos. Este proxecto está cofinanciado con fondos FEDER a través da segunda edición do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, 2007-2013 POCTEP (0448_CLOUDPYME_1_E).

Coordinador: CERN. Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Avanza I+D. Código de Proxecto: INFSO-RI-261611.

EGI-INSPIRE http://www.egi.eu

NUBA Normalized usage of business-oriented architectures

Socios: Máis de 50 institucións internacionais e europeas incluindo: CSIC, CESNET, CSC, CNRS, GRNET, NORDUNET, TCD, CERN, LIP,

Socios: Telefónica I+D, Atos Origin, BSC, CESGA, UCM, Catón Sistemas Alternativos, Digital Bubble S.L., Xeridia SL.

_

60

Orzamento CESGA: 90,000.00€. OrzamentoTotal: 24,163,454.00€. Período: 01/05/2010 – 30/04/2013. Obxectivo: A Iniciativa Europea de Middleware é a colaboración dos tres maiores provedores de middleware en Europa (ARC, gLite e UNICORE), con outros consorcios. EMI tenta producir e consolidar unha serie de compoñentes middleware para o seu despregamento en EGI, PRACE e outras DCIs; a fin de extender a interoperabilidade entre GRIDs e outras infraestruturas de computación; para reforzar a fiabilidade dos servizos; e para establecer un modelo sostible que satisfaga os requirimentos das comunidades de usuarios.

_


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Coordinador: Telefónica I+D Investigador Principal: Carlos Fernández. Financiamento: Avanza I+D Código de Proxecto: TSI-020301-2009-30.

Investigador Principal: Javier López Cacheiro. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09TIC001CT.

Orzamento CESGA: 171,638.00€. Orzamento Total: 4,740,614.87.00€. Período: 01/07/2009 – 30/03/2012. Obxectivo: Este proxecto focaliza a investigación na xestión de infraestruturas Cloud orientadas a servizos que integran diferentes provedores e cos que os provedores de servizo poden definir os requerimentos dos entornos virtuais e depregar e xestionar os servizos de xeito transparente. Tamén, prove monitorización automática, escalabilidade, control de custes e xestión remota.

Orzamento CESGA: 58,825.95€. Orzamento Total: 110,000.95€. Período: 02/12/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: O proxecto está dedicado á creación dun Cloud baseado nos recursos das aulas de informática das Universidades Galegas para extender a funcionalidade da plataforma FORMIGA xa existente.

_

OPTIMIZA Optimisation of irregular applications on emerging CPU/GPU High Performance Computing systems

_

OCÉANO Production, processing, and distribution of oceanographic multipurpose operational fields using open standards and web services http://oceano.cesga.es Socios: CESGA, Laboratorio de Medio

Socios: CESGA, USC.

Ambiente de Galicia, USC.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Ignacio López Cabido. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09TIC002CT.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Andrés Gómez-Tato. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09MDS009CT.

Orzamento CESGA: 78,890.00€. Orzamento Total: 92,805.00€.

Orzamento CESGA: 74,134.75€. Orzamento Total: 211,522.00€.

Período: 01/01/2010 – 30/12/2012. Obxectivo: O proxecto ofrece avaliación de GPUs como plataformas adecuadas para o desenvolvemento/optimización de aplicacións irregulares con extensión de modelos xerarquícos de memoria previamente desenvolvidos por investigadores para novas arquitecturas híbridas, CPU/GPU. Introduce o desenvolvemento de novas ferramentas para aplicacións irregulares que aproveitan os novos niveis de xerarquía de memoria destes sistemas. Estas ferramentas farán a programación máis sinxela. O coñecemento adquirido sobre os sistemas híbridos durante o proxecto proverá un bo punto de partida para o seguinte superordenador FinisTerrae.

Período: 01/10/2009 - 31/10/2012. Obxectivo: O obxectivo do proxecto é o desenvolvemento e axuste do modelo ROMS (Regional Ocean Model System) a costa galega así como a facelo operativo de modo que MeteoGalicia poida facer uso dos seus resultados. Estes resultados se despregarán utilizando unha arquitectura de procesamento de datos e xerarán produtos de valor engadido comezando cos arquivos de saída seguidos da correcta organización, xestión e procedementos de diseminación. Os métodos satisfarán a directiva europea, INSPIRE, e utilizarán estándares para servizos web propostos polo Open Geospatial Consortium (OGC).

FORMIGA-CLOUD Fostering re-usage of computer labs through their integration in the Cloud http://formigacloud.es

e-IMRT II Advanced Systems for Radiotherapy Planning Using Distributed Computation http://eimrt.cesga.es

Socios: CESGA, USC.

Socios: CESGA, CHUVI, UVIGO, USC. Coordinador: CESGA.

_

Coordinador: CESGA.

_

61


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

Investigador Principal: José Carlos Mouriño Gallego. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09SIN007CT. Orzamento CESGA: 88,428.00€. Orzamento Total: 243,752.85€. Período: 01/12/2009 - 31/10/2012. Obxectivo: O proxecto previo, e-IMRT produciu un novo servizo remoto para a planificación de tratamentos de radioterapia que requiren alta capacidade computacional. Este segundo proxecto desenvolverá novos módulos de cómputo para a planificación, optimización e paralelización dos tratamentos. Utilizaremos infraestrutura de computación Cloud como recurso computacional remoto e a plataforma será validada polo persoal radiofísico dos hopitais.

_

MDCAD A Supercomputing Infrastructure for Medical Imaging Advanced Services: CAD and Storage Socios: Bahia Software, CESGA, USC. Coordinador: Bahia Software. Investigador Principal: César Veiga. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 10SIN030E. Orzamento CESGA: 89,182.00€. Orzamento Total: 123,217.00€. Período: 01/11/2010 – 30/06/2012. Obxectivo: O obxectivo é investigar os requerimentos técnicos e os detalles de implantación de servizos avanzados de imaxe médica sobre unha infraestrutura de supercomputación como o Diagnóstico Asistido por Ordenador (CAD), o almacenamento e a visualización.

Obxectivos: The stratospheric extratropical circulation during the cold season (i. e. the stratospheric polar vortex) undergoes two extreme processes: sudden stratospheric warmings (SSW, when the zonal winds weaken and even reverse) and periods characterized by a very intense vortex, usually after the SSWs. It has been shown that these extreme processes influence phenomena as important as the stratospheric ozone hole or the variability modes that lead the tropospheric temperature patterns and storm tracks, increasing their predictability. However, the number of studies about these phenomena is small, most of them about individual events, and they are centered around the polar anomalies, instead of following the vortex as it moves. The objectives of this project are understanding the processes that lead to the anomalous behavior of the circulation and studying its direct impacts, both in the polar cap and following the vortex. We will also look for the the keys of the different behaviors of the vortex (major vs. minor, displacement vs. split) and the differences with the final warmings at the end of the cold season, when the stratospheretroposfere dynamical coupling is not more possible. Also, the impacts on the Brewer Dobson circulation, the recovery of the stratospheric polar ozone, the polar tropopause or the polar jet will be studied. Finally, the evolution of the intensity and frequency of these phenomena in several climate change scenarios will be studied..

_

ARTFIBIO Adaptive radiotherapy and prediction of the tumour response based on functional studies of MR and PET/CT in head and neck Cancer

_

Socios: CHUVI, UVIGO

CLIMA Extreme Phenomena in the Stratosphere’s Winter Circulation

Financiamento: Instituto de Salud Carlos III Código de Proxecto: PI11/01683 Orzamento CESGA: 51.243,5 EUR Orzamento Total: 121.243,5 EUR Período: 26/12/2011 -- 30/12/2014

Socios: CESGA, UVIGO. Coordinador: UVIGO. Investigador Principal: Laura de la Torre Ramos, UVIGO. Financiamento: Ministerio de Ciencia e Innovación. Código de Proxecto: CGL2011-24826. Orzamento CESGA: 6,000.00€. Orzamento Total: 139,150.00€. Período: 01/09/2012 – 01/09/2015.

62

Coordinador: CHUVI Investigador Principal: Victor Muñoz Garzón

Obxectivo: O obxectivo deste proxecto é a creación dunha rede de información para desenvolver modelos individualizados predictivos de resposta tumoral á radioterapia en pacientes con cáncer en cabeza e pescozo baseado en datos funcionais in vivo. Con este fin realizanse múltiples estudios MRI e PET/CT e analizanse biopsias. Cuantificase a densidade e oxisenación de densidade celular tumoral utilizando datos de imaxe e tecido


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de e-Learning e Ferramentas Colaborativas

das biopsias. Functional images were obtained from pre- and post-treatment PET/CT, as is currently done, and from a serial 4 MRI studies (perfusion- and diffusion-weighted), which will assess tumour response and oxygenation. As medicións in vivo de pacientes reais permitirá o desenvolvemento dun modelo predictivo mellor dos hoxe establecidos baseados en datos in vitro e experimentais sobre modelo animal. O proxecto desenvolverá unha plataforma web con múltiples ferramentas: base de datos anonimizada, rexistro non-rixido de múltoples modalidades de imaxe, visualización de densidade celular tumoral segundo é aplicado o tratamento, predición clínica de resposta do tumor, avaliación do tratamento considerando problemas comúns (fallo do equipo, doses non administradas,...) e a diferenza entre a dose administrada e a dose planificada, e a variación entre a densidade celular tumoral predicida e a medida facendo uso de imaxes de control realizadas tres meses despois do tratamento.

System Based on the Semantic Web http://abc.cesga.es Socios: CESGA, UVIGO. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: M.J. Rodríguez Malmierca. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 08SIN004CT. Orzamento CESGA: 96,428.65€. Orzamento Total: 178,494.95€. Período: 01/09/2009 – 31/08/2012. Obxectivos: O proxecto ABC afonda nos resultados do proxecto e-Procura project.

_

RURAL SCHOOLS Rural Schools Virtual Communities for Education in the Cloud http://rural.cesga.es Socios: CRA Boqueixón-Vedra, CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: M. J. Rodríguez Malmierca. Financiamento: HP Labs. Código de Proxecto: N/A. Orzamento CESGA: 40,500.00€. Orzamento Total: 67,000.00€. Período: 01/09/2010 – 31/01/2012. Obxectivos: Rural Schools Virtual Communities for Education in the Cloud” é un proxecto de investigación realizado polo CESGA e financiado por HP Labs in California (USA). O principal obxectivo deste proxecto é testar unha solución baseada en Cloud para prover servizos de e-colaboración e e-learning a redes de escolas rurais dispersas. Este obxectivo xeral pódese dividir nos seguintes especificos: Deseñar e desenvolver unha solución sw/hw baseada en Cloud de código aberto válida para rapaces, docentes e pais en pequenas escolas rurais; Testar esta solución nun entorno real con escolas rurais na nosa rexión; Avaliar a solución desde un punto de vista técnico e desde a visión dos usuarios; Contribuir cos resultados á outras comunidades de usuarios con necesidades similares (pequenas comunidades, dispersión xeográfica, pobre largo de banda). Recoñecementos: Finalista EGANET: na categoría de Educación Dixital enviaronse 91 nominacións e o proxecto foi seleccionado entre catro finalistas. Gañador dos premios Educared, modalidade A, categoría II.

ABC Learning Based on Competences: Intermediation

63


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de e-Learning e Ferramentas Colaborativas

WIKI-SKILLS Socios: Fundación Ynternet.org (Suiza), die Berater (Austria), Ellinogermaniki Agogi (Grecia), Universidad de Barcelona (España), MAC-Team (Belxica), HEIG-VD (Suiza), CESGA (España), Wikimedia.se (Suecia).

MOVE IT Mobilising Opportunities in Vocational Education with Innovative TechnologiesPartners

Coordinador: Fondation Ynternet.org (Suiza). Investigadora Principal: M. J. Rodríguez Malmierca.

Socios: CESGA, , Myerscough College (Reino Unido), Central Ostrobothnia Rural Institute (Finlandia), IPC Groene Ruimte (Holanda), Association for Lifelong Learning in Rural Areas (Rumanía).

Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: 519291-LLP-1-2011-1-CH-KA3-KA3MP. Orzamento CESGA: 41.000 €. Orzamento Total: 399.528€.

Coordinador: Myerscough College (Reino Unido), Investigadora Principal: M. J. Rodríguez Malmierca. Financiamento:. Programa Comunitario da Comisión Europea, LEONARDO DA VINCI TOI

Período: 01/01/2012 – 01/01/2014. Obxectivo: O proxecto trata de analizar e aplicar os beneficios do uso de ferramentas wiki de software libre en programas de formación continua, empoderando así os comportamentos cívicos, a inclusión social, a empleabilidade, o entendemento cultural e as abilidades para a aprendizaxe autónoma.

Código de Proxecto: 2012-1-GB2-LEO05-08040 Orzamento CESGA: 49,535.00€. Orzamento Total: 300,000.00€. Período: 30/10/2012 – 30/10/2014. Obxectivo: O proxecto MOVE IT Project pretende adaptar e transferir unha metodoloxía innovadora baseada en traballo efectivo incorporadno tecnoloxías e-learning móbil para persoas de entre 16 e 24 anos de idade nos centros de traballo.

_

REDE NUBE Rede de Escolas na Nube Socios: CESGA, Balidea Consulting & Programming, Xunta de Galicia. Coordinador: CESGA Investigadora Principal: M. J. Rodríguez Malmierca. Financiamento: Cofinanciado por Balidea Consulting & Programming, Xunta de Galicia, e CESGA. Orzamento CESGA: 10,000.00 €. Orzamento Total: 70,000.00€. Período: 01/09/2012 – 31/08/2014. Obxectivo: O obxectivo deste proxecto é analizar e desenvolver unha solución software e hardware baseada en computación Cloud dando soporte a TIC colaborativas e de comunicación para mellorar a educación e a colaboración en redes de escolas infantis e primarias xeograficamente dispersas en Galicia. O proxecto continua os pasos no camiño aberto por un proxecto financiado por HP Labs, tamén coordinado polo CESGA e chamado “Rural Schools & Cloud Computing” en 2010, no que un equipo de investigadores, profesores e técnicos de computación xuntaronse para deseñar, implantar e adaptar un “cloud”, baseado en solucións de código aberto e infraestruturas cloud para dar soporte á aprendizaxe e colaboración en escolas rurais dispersas.

_

64

_

ICT-Go-Girls! Promoting secondary school girls entrepreneurship through ICT http://ictgogirls.eu/ Socios: CESGA, USC (España), Die Berater (Austria), Spoleczna Akademia Nauk (Polonia), Institute Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni (Alemaña), CVO Antwerpen-Zuid (Belxica) and Donau-Universitat Krems (Austria) Coordinador: CESGA Investigadora Principal: M. J. Rodríguez Malmierca. Financiamento:. Comisión Europea (Sócrates) Código de Proxecto:. 526590-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS Orzamento CESGA: 73,259.00€. Orzamento Total: 299,873.00€. Período: 01/11/2012 – 31/10/2014. Obxectivo: ICT-Go-Girls é un proxecto multilateral Comenius de dous anos de duración, baixo o programa LLP. O obxectivo principal e empoderar ás rapazas de educación secundaria cos coñecementos, habilidades e valores para que no futuro poidan crear oportunidades de emprego TIC innovador e de calidade.


CESGA Informe Anual 2012

Proxectos en Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

METEOSIX Geographical Information System for the Management and Distribution of Meteorological and Oceanographic Information of Galicia http://meteosix.cesga.es Socios: MeteoGalicia, Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), USC, UDC. Coordinador: LMAG. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia. Código de Proxecto: 09MDS034522PR. Orzamento CESGA: 35,172.75€. Orzamento Total: 157,430.00€. Período: 30/10/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: Este proxecto trata de prover, a través da implantación de compoñentes e servizos web SIX, unha adecuada organización, xestión e diseminación de información meteorolóxica e oceanográfica en Galicia.

_

IDEPATRI Design and Development of a Data Model for an Archaeological SDI of the Iron Age in Galicia http://idepatri.cesga.es Socios: CESGA, USC. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (DXIDI), Xunta de Galicia.. Código de Proxecto: 09SEC002CT. Orzamento CESGA: 61,180.00€. Orzamento Total: 121,762.00€. Período: 30/10/2009 – 31/10/2012. Obxectivo: Esta iniciativa tenta crear un sistema operacional para a xeración e provisión de datos de actividades arqueolóxicas. Os esforzos cordinados de múltiples grupos de investigación deseñarán unha plataforma para o intercambio vía Internet de información arqueolóxica xeoespacial.

_

FAROS Integral Networking of Fishing Sector for Sustainable Exploitation of Marine Resources http://faros.cesga.es Socios: IIM-CSIC, CESGA, APV Puerto Vigo, CETMAR, IEO, INRB-IPIMAR. Coordinador: IIM-CSIC. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: LIFE08 ENV/E/000119. Orzamento CESGA: 174,656.00€. Orzamento Total: 1,063,357.00€. Período: 01/01/2010 – 14/04/2013. Obxectivos: O principal obxectivo do proxecto é o desenvolvemento e implantación dunha rede de xestión de descartes de pesca, integral e eficiente que implique a tódolos axentes presentes no sector da pesqueiro (flotas, portos, lonxas, industria, etc.), á fin de minimizar descartes e avalialos para o seu óptimo aproveitamento nas industrias, química, alimentaría ou farmacéutica.

_

ENARDAS Espaços naturais, arquitecturas, arte rupestre e depósitos da pré-história recente na fachada ocidental https://www.cesga.es/en/investigacion/ proyectos/Proyecto?id=257 Socios: Universidade do Minho, CESGA. Coordinador: U Minho. Investigador Principal: Francisco Landeira Vega. Orzamento Total: 114,000.00€. Período: 01/02/2011 - 31/12/2013. Obxectivos: O obxectivo deste proxecto é o estudio interdisciplinar da relevancia simbólica das áreas naturais na configuración das comunidades neolíticas na idade de bronce nas áreas occidentais do norte e centro de Portugal. Esto implica la realización de estudios que relacionan a paisaxe coas evidencias materiais recuperadas destas comunidades humanas. A investigación é abordada desde unha perspectiva de arqueoloxía da paisaxe.

65


CESGA Informe Anual 2012

Outras subvencións para Investigación

PROGRAMA ANGELES ALVARIÑO Recursos Humanos Financiamento: O Programa Angeles Alvariño é parte do Programa de Recurso Humanos do Plan Galego de I+D+i, financiado pola Xunta de Galicia. Orzamento CESGA: 81,666.66€. Período: 2010-2012. Obxectivo: Potenciar a acción de inclusión de doutorados recentes para a mellora da súa formación.

_

PROMOCIÓN DA COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIÓNS NA INDUSTRIA Recursos Humanos Financiamento: Programa de Cooperación da Dirección Xeral de Promoción de Emprego da Xunta de Galicia Orzamento CESGA: 27,434.34€. Período: 2011-12 (2 contratos, 9 meses cada un). Obxectivos: Programas de cooperación no áreas de colaboración con axencias das administracións públicas diferentes das locais, universidades e sen ánimo de lucro para a contratación de traballadores en paro.

_

MELLORA DOS SERVIZOS ICTS DO CESGA Recursos Humanos Financiamento: Programa Nacional Español para a Contratación de Recursos Humanos para Investigación. Plan Nacional de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 2008-2011. Orzamento CESGA: 56,700.00€. Período: 2011-2014. Obxectivos: Mellorar os servizos ICTS CESGA e colaborar na promoción da plataforma da Iniciativa Europea de Grid (EGI).

_

PROGRAMA ISABEL BARRETO Recursos Humanos Financiamento: O Programa Isabel Barreto é parte do Programa de Recursos Humanos do Plan Galego de I+D+i, financiado pola Xunta de Galicia. Orzamento CESGA: 45,600.00€. Período: 2012-2013. Obxectivos: Contratación de técnico de alto nivel para a mellora dos servizos de comunicacións.

66

PROGRAMA PARGA PONDAL Recursos Humanos Financiamento: O Programa Parga Pondal é parte do Programa de Recursos Humanos do Plan Galego de I+D+i, financiado pola Xunta de Galicia. Orzamento CESGA: 68,400.00€. Período: 2012-2013. Obxectivos: Extensión de contrato para un investigador de alto nivel no CESGA.


CESGA Informe Anual 2012

Redes Temáticas e Plataformas Tecnolóxicas nas que CESGA participou activamente en 2012

EUROPEAN e-BUSINESS SUPPORT NETWORK http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ Membros: Máis de 160 Asociacións Empresariais, Grupos de Investigación Universitarios, Empresas, Administracións e Centros Tecnolóxicos de toda Europa. Coordinador: Iordana Eleftheriadou, Comisión Europea. Financiamento: Comisión Europea. Obxectivos: eBSN ten por obxectivo mellorar a cooperación e facilitar sinerxias no Espazo Europeo no tocante a políticas que afecten ao comercio. A actividade de eBSN focalizase na creación de redes e no intercambio de boas prácticas.

QcyCAR/UCLM, RAAP/UCLM, REBIUN, RedIRIs, RETICS/UCLM, SAVIE/UPVLC, SBG, SCompBio/CNIO, SDBG/ESI, SGI/IZO/EHU, SPAS/UAH, TIC/CIEMAT. Coordinador: Vicente Hernández García, Universidad Politecnica de Valencia. Financiamento: Ministerio de Economía e Competitividade. Obxectivo: A Rede Española de e-Ciencia está deseñada para organizar, coordinar e promover a e-Ciencia en España, así como para constituir a ferramenta complementaria a proxectos, programas de infraestruturas e outros recursos na contorna da e-Ciencia.

_

_

eMOV Plataforma Tecnolóxica Española de Comunicacións Inaramicas http://www.idi.aetic.es/emov/

MATHEMATICA NETWORK CONSULTING AND COMPUTING OF GALICIA http://mathematica.nodo.cesga.es/content/view/13/27 Membros: 14 grupos de investigación en matemática

Membros: Máis de 150 Empresas da Industria, Asociacións Profesionais, Universidades e Centros Tecnolóxicos e de Investigación. Coordinador: Luis Jorge Romero, Telefonica. Financiamento: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, Ministerio de Educación e CDTI. Obxectivos: O obxectivo de eMOV é contribuir ao fortalezemento dos axentes que teñen un papel a xogar no desenvolvemento dos sistemas e servizos mobiles e inaramicos.

_

REDE ESPAÑOLA DE e-CIENCIA http://www.e-ciencia.es Membros: ACUALSA/UAL, ADE/UJ, ARCO/UNEX, ARCOS/ UC3M, ArTeCS/UCM, ATC/UCBIFI/UNIZAR, BSC, CESCA, CESGA, CeSViMa, CETA-UAA/CIEMAT, CETA-USE/CIEMAT, CFM/CSIC-EHU, CGG/CEIT, CICA, CIEMAT, CNB/CSIC, CNDS/ UPC, DELi/DEUSTO, DIPC/UPV, DPCS/UOC, e-CA, EEC/UNEX, ESAC-CSG/ESA, ETSF/UPV, Fi2cat, GAC/UDC, GAC/UMA, GAC/USC, GACSO/UAB, GASDS/UCM, GB/CIPF, GB/UPVLC, GCC/INTA, GCOC/UPVLC, GEA/UNEX, GFA/UGR, GFAE/USC, GFEAE/UB, GFTAE/UGR, GFTS/FATRONIK, GGC-IFIC/CSIC, GGE/UVEG, GGRID/UPNA, GHPC-CTI/CSIC, GIDS/UPM, GMA/ UC, GMI/UPVLC, GMT/UPVLC, GQMA/UPVLC, GQT/ UPV, GQTC/UVEG, GRTC/US, GRV/EUVE, GRyCAP/UPVLC, GTC/ UPVLC, i2BASK, I3A/UNIZAR, IFAE/UAB, IFCA-GRID/CSIC, IFISC/ CSIC, IMDEA-Networks, IMDEASoftware, IRAM/UGR, ISG/UPV, LabGP/IBMCP, LMFC/UPM, LNF/CIEMAT, MICINN, MTC-LABSIS/ USC, NEIKER, OEG/UPM, PIC, PRHLTG/UPVLC, PURG/UVEG,

aplicada e computación de Universidades e Centros Tecnolóxicos en Galicia. Coordinador: Wenceslao Gonzalez Manteiga, USC. Financiamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia. Obxectivos: Promover a investigación e a cooperación e traballo entre os membros, e transferir métodos e tecnoloxías matemáticos e computacionais á industria e ás administracións.

_

INES Iniciativa Española de Software e Servizos www.ines.org.es Membros: 136 Compañías de Telefonía, Industrias, Asociacións Empresariais, Centros Tecnolóxicos e Universidades. Coordinador: Santiago Ristol, Atos Origin. Financiamento: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. Obxectivos: INES ten por obxectivo definir un programa estratéxico de investigación adaptado ás necesidades e capacidades españolas incluindo propostas de obxectivos a medio e longo prazo para proxectos estratéxicos singulares científicos e tecnolóxicos. .

_

RGB Rede Galega de Bioinformática http://rgb.cesga.es Socios: Fundación Pública Galega de Medicina XenómicaUniversidade de Santiago de Compostela, Grupo de Poboacións

67


CESGA Informe Anual 2012

Redes Temáticas e Plataformas Tecnolóxicas nas que CESGA participou activamente en 2012

Xenéticas e Cyto-Xenética-Universidade de Vigo, Grupo de investigación de Sistemas Complexos-Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Bio-Farmacia- Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de MathBioinfo-Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos- Centro de Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico-Universidade da Coruña, CESGA. Coordinador: David Posada, UVIGO. Financiamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia. Obxectivos: A RGB é unha iniciativa á fin de estruturar e integrar as actividades de investigación e docencia en Bioinformática en Galicia.

_

REDE-GHPC Rede Galega de Computación de Altas Prestacións http://ghpc.udc.es Membros: Grupo de Antenas-Universidade de Vigo, Grupo de Arquitectura de Computadores-Universidade da Coruña, Grupo de Arquitectura de Computadores - Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Fisica da Atmósfera e OcéanoUniversidade de Vigo, Grupo de Fisica non Lineal- Universidade de Santiago de Compostela, Grupo Integrado de EnxeñaríaUniversidade da Coruña, Grupo Laboratorio de Sistemas -Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas-Universidade da Coruña, Grupo de Química Teórica e Computacional-Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais- Universidade de Santiago de Compostela, Centro de Investigación e Información Ambiental (CINAM), e CESGA. Coordinador: Ramon Doallo, UDC. Financiamento: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia. Obxectivos: A rede G-HPC está deseñada para poñer en contacto e fomentar colaboracións entre os grupos e centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia e os usuarios de tecnoloxías HPC. A Rede ten dous propósitos fundamentais: 1. promover a colaboración en investigación interdisciplinar to promote interdisciplinar entre os grupos da rede e outros grupos ou empresas que teñan interese na investigación e desenvolvemento de tecnloxías HPC ou que requiran HPC, supercomputación ou tecnoloxías asociadas, e 2. organizar cursos de formación, conferencias, seminarios ou obradoiros para axudar a diseminar o coñecemento relativo a estas tecnoloxías.

_

68

VINDEIRA Plataforma Tecnolóxica das TIC en Galicia http://www.vindeira.org Membros: Empresas TIC: 151, Grupos de Investigación: 27, Centros Tecnolóxicos: 4, Asociacións Empresariais: 4, Outras organizacións: 6 Coordinador: Antonio Rodríguez del Corral (R Cable y Comunicaciones Galicia, S.A.). Financiamento: Xunta de Galicia. Obxectivo: Promover as relación e xerar sinerxias para fortalecer a innovación TIC en Galicia. Participar no planeamento da investigación, desenvolvemento e innovación en Galicia. Promover o desenvolvemento da Industria TIC en Galicia.

_

ELEARNINGEUROPA.INFO http://www.elearningeuropa.info Membros: Comunidade e-Learning da Unión Europea. Coordinadora: María José Rodríguez Malmierca (CESGA). Financiamento: Comisión Europea. Obxectivo: Promover a innovación en e-learning en tódalas etapas de ensino-aprendizaxe.

_

I+DEA Plataforma Tecnolóxica Industria Audiovisual Galega http://www.idea.org.es/?q=gl/node/121 Membros: I+DEA está composta de empresas activas no fortalecemento de I+D+i, universidades e centros tecnolóxicos e outras entidades comprometidas co progreso tecnolóxico na industria audiovisual en Galicia, xestores de políticas e programas de subvencións e a asociación de empresas do sector. Coordinador: Xunta de Galicia / Cluster do Audiovisual de Galicia. Financiamento: Xunta de Galicia. Obxectivo: A Plataforma Tecnolóxica i+dea é un foro aberto de traballo da industrias galegas do audiovisual, entidades de investigación e outras organizacións. Os obxectivos incluen: a elaboración dunha visión consensuada das prioridades de I+D+i do sector, o desenvolvemento dun programa de traballo para estimular o avance tecnolóxico no sector e explotar oportunidades de negocio, acadar unha maior colaboración e masa crítica en actividades de I+D+i promovidas dende os axentes do sector.


CESGA Informe Anual 2012

Redes Temáticas e Plataformas Tecnolóxicas nas que CESGA participou activamente en 2012

_ TELGalicia Technology Enhanced Learning Galicia. Rede de E-learning Galicia http://redetelgalicia.es/ Membros: RedeTELGalicia iniciou a sua andaina coa colaboración de 7 grupos de investigación galegos co departamento de e-Learning do CESGA. Tres destes grupos veñen da TIC e os outros catro veñen da área pedagóxica. Adicionalmente, outros grupos relevantes de España e de Europa interesaronse nesta colaboración. Coordinador: Universidade de Vigo (Manuel Caeiro) Financiamento: Xunta de Galicia. Obxectivo: RedeTELGalicia é unha rede de grupos de investigación interesados na aplicación das TIC á educación, cun foco especial en educación primaria e secundaria. O grupo de participantes acumula extensiva experiencia no desenvolvemtneo de proxectos de e-Learning baixo diferentes abordaxes. A conexión entre a tecnoloxía e a pedagoxía reflicten a interdisciplinariedade deste área de investigación que require da coordinada contribución de ambalas duas partes. O principal obxectivo de RedeTELGalicia é contribuir á mellora do ensino-aprendizaxe a través de novas pedagoxías e tecnoloxías. As iniciativas existentes na nosa comunidade (Abalar, Plataforma Proyecta e EducaBarrie) demostran o interese social neste área.

_

Rede TMATI Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial Membros: USC, UDC, UVIGO, CESGA. Coordinadora: Peregrina Quintela Estévez. Financiamento: Xunta de Galicia.. Obxectivo: A creación desta rede é un paso na consolidación da posición de liderado internacional dos grupos de investigación galegos de Matemática Industrial.

_

REGICC Rede Galega de Investigación en Cáncer Colorrectal http://www.regicc.ime.dir.udc.es Coordinador: Alejandro Pazos Sierra. Financiamento: Xunta de Galicia.

69


CESGA Informe Anual 2012

SIX Os

SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

cometidos do Departamento de Sistemas de Información Xeográfica incluen desenvolver proxectos de análises e cálculo no área SIX, traballando con información xeo-referenciada raster e vectorial, bases de datos alfanuméricas, realizar estudos incluindo, programación, visualización e diversas saídas (impresa, aplicacións, intranet, Internet). Adicionalmente, este departamento é responsable da promoción e soporte do uso de tecnoloxía SIX na comunidade de usuarios.

70


CESGA Informe Anual 2012

ACTIVIDADE DESTACABLE EN 2012. Proxectos

MeteoSIX:

Sistema de Información Xeográfica para a Xestión e Distribución de información Meteorolóxica e Oceanográfica de Galicia.

Este proxecto tentou prover unha organización, xestión e diseminación adecuadas da información meteorolóxica e oceanográfica en Galicia a través da implantación de compoñentes SIX, aplicacións móbiles e servizos web.

IDEPatri:

Deseño e Desenvolvemento dun modoelo de datos arqueolóxicos para a Idade de Ferro en Galicia.

Esta iniciativa tenta crear un sistema operativo de xeración e posta a disposición de datos provintes de actividades arqueolóxicas. Os esforzos coordinados de múltiples grupos de investigación resultan no deseño dunha plataforma para o intercambio de información xeoespacial a través de Internet.

FAROS:

Integral Networking of Fishing Sector Actors to Organize a Responsible, Optimal and Sustainable Exploitation of Marine Resources.

O principal obxectivo do proxecto FAROS é o desenvolvemento e a implantación dunha rede de xestión integral e eficiente de descartes involucrando a tódolos actores presentes no sector pesqueiro (flotas, portos, lonxas, industrias, etc.). Pretende a minimización de descartes así como unha óptima valorización para recuperar e producir produtos de valor nas industrias alimentarias e farmaceuticas.

Actividades de Diseminación Sueloempresarial.com: Mantivose operativa a web dos parques industriais desenvolvida polo Consorcio Zona Franca of Vigo. Mapa de Gasolineiras. Semanalmente actualizaronse os datos de prezos e mantivose operativa ao longo do ano esta web coa distribución de estacións de servizo en Galicia. http://servergis.cesga.es/website/gasogal/viewer.htm Artígo no JIIDE 2012 “Xeoportal para a xestión de descartes de pesca: Provendo datos para o SDI Marino: Proxecto FAROS”.

Actividades de Formación Curso de Formación de Formadores para a Consellería de Educación: “Posibilidades dos Sistemas de Información Xeográfica en Rede”. Participación achegando profesorado ao Programa Máster do INCIPIT-CSIC: A aplicación de tecnoloxías de información xeográfica en arqueoloxía. Conferencia “SDIs e Mapas Web”. Conferencia en EXPER-I-CIENCIA CSIC 2012. C.P.I. AURELIO MARCELINO REY GARCIA, para escolares de primaria. Conferencia: Aplicacións SIX.

71


CESGA Informe Anual 2012

e-LEARNING Obxectivos Executar investigación na área de TIC aplicadas á educación e colaboración en diferentes contornas. Promover e diseminar o uso de TIC aplicadas a procesos de colaboración e ensino-aprendizaxe, así como a promoción das ferramentas deste área en educación e investigación. Proveer servizos e soporte no uso de ferramentas de e-learning e e-colaboración a usuarios CESGA.

e Ferramentas de COLABORACIÓN

Actividade Destacable en 2012 









Recursos Tecnolóxicos e-Learning:



Aula Cesga. Unha plataforma de e-learning e colaboration aberta a tódolos profesores e investigadores en Galicia.



Streaming de audio e video streaming para sesións de formación. Equipamento profesional de videoconferencia para sesións colaborativas.

• • • • •

72



Seminar. Webminar para formación e colaboración en directo. Sala informática totalmente equipada para cursos de formación (multiconferencia IP, Access Grid, videowall, pizarra interactiva, etc.).



Equipamento para múltiples modelos de e-learning (T-learning, M-learning, B-learning). Ferramentas da Web 2.0 para e-learning e e-colaboración (edición colaborativa de documentos en directo, plataforma wiki, etc.).





Décimo Aniversario de Aula Cesga, a maior plataforma en código aberto de e-learning para investigadores e formadores en Galicia, con máis de 34.500 usuarios, e máis de 1.000 espazos activos de e-learning e colaboración. Deseño da solución técnica e soporte á segunda edición do Programa de Máster interuniversitario de Computación de Altas Prestacións, coa USC e a UDC. Sinatura dun convenio coa empresa TIC, Balidea Consulting & Programming, para continuar a investigación sobre cloud computing e escola rural, que permitiu comezar un segundo proxecto: “Escolas na Nube”, coa Xunta de Galicia. Aprobación da proposta do primeiro proxecto europeo liderado e coordinado por CESGA. Aprobación da proposta “ICT-Go-Girls! pola Comisión Europea, baixo o Programa de Lifelong Learning - Accións Multilaterales Centralizadas Comenius. Dous novos proxectos europeos con CESGA como socio tecnolóxico requerindo da experiencia técnica CESGA en e-learning: UnderstAID (Ambient Assisted Living Program) e MoveIT (LLP Leonardo Transfer of Innovation). Participación nunha rede financiada de expertos en e-learning en Galicia: TELGalicia, xunto con investigadores das tres Universidades Galegas. CESGA foi convidado a presentar resultados de proxecto e a organizar unha sesión na maior conferencia sobre e-learning en Europa, Online Educa Berlin 2012. Actividades de consultoría sobre solucións e estratexías e-learning para centros de educación primaria e secundaria, e empresas privadas. Colaboración coa Consellería de Educación para presentar propostas conxuntas de dous proxectos Europeos. Publicación dun artígo internacional sobre o proxecto de investigación “ABC”. Presentación de traballos en 4 conferencias en sectores TIC e Educación, 2 delas internacionais.


CESGA Informe Anual 2012

Participación en 7 proxectos de e-learning en 2012 “Rural Schools & Cloud Computing” Proxecto de investigación internacional cofinaciado por HP Labs, California, na convocatoria competitiva “Cloud computing and Education”. No proxecto deseñouse, implantouse e avaliaronse as posibilidades das tecnoloxías e estratexias de computación cloud como medio para compartir, aprender e colaborar nunha rede local de escolas rurales públicas. O proxecto rematou en Xaneiro de 2012, dando paso e atopando continuidade nos desenvolvementos realizados nun segundo proxecto, “Rede de Escolas na Nube”. http://rural.cesga.es

“ABC. Competence based learning. Semantic based mediation system” “ABC” foi un proxecto de desenvolvemento tecnolóxico financiado pola DXI+D+i da Xunta de Galicia, que comezou en Setembro de 2009 e rematou en Agosto de 2012. Estivo coordinado pola área de e-learning do CESGA, coa colaboración do departamento de enxeñería telemática da Universidade de Vigo. Este proxecto desenvolveu unha plataforma tecnolóxico-pedagóxica baseada en tecnoloxías linguísticas para definir competencias de aprendizaxe e localizar cursos de formación de xeito sinxelo a través dun buscador. Este sistema permitiría a calquera buscar cursos polas habilidades ou competencias específicas nas que tivera interese. http://abc.cesga.es

“Wiki Skills” Wiki Skills é un proxecto financiado pola Comisión Europea baixo a acción KA3 action, Lifelong Learning Program. O principal obxectivo é facilitar o uso de wikis para promover a creatividade, competividade, empleabilidade, espiritú de emprendemento, cohesión social e cidadanía activa. No proxecto participa un consorcio de oito organizacións de cinco países europeos coordinados por Ynernet.org (Suiza), includindo ao CESGA (España), Die Berater (Austria), Universidad de Barcelona (España), WikiMedia Fundation (Suecia), Ellinogermaniki Agogi (Grecia), MAC Team (Belxica) e HEIG-VD (Suiza). http://wikiskills.net

“RedeNube. Network of Schools in the Cloud” Este proxecto supón a continuación do proxecto “Rural Schools & Cloud Computing”. Comezou en Xuño de 2012, trála sinatura do contrato entre CESGA e Balidea Consulting & Programming, a través do cal CESGA transfire coñecemento do proxecto previo a esta empresa que tamén colabora e cofinancia esta segunda fase da investigación. A Consellería de Educación e a AMTEGA participan activamente no proxecto. http://www.escolasnanube.net.

“ICT-Go-Girls!: Promoting Entrepreneurship among Secondary School Girls in ICT” ICT-Go-Girls é un proxecto multilateral de dous anos de duración cofinanciado pola Comisión Europea a través do programa LLP. Está liderado e coordinado polo área de e-Learning do CESGA. O principal obxectivo é empoderar ás rapazas de educación secundaria co coñecemento, habilidades e valores necesarios para axudarlles a ser quen de crear oportunidades futuras dirixidas á innovación e emprego de calidade en TIC. Os expertos tras este proxecto pertencen a 7 institucións de 5 países europeos: Universidade de Santiago de Compostela (USC), Die Berater (Austria), Spoleczna Akademia Nauk (Polonia), Institute Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni (Alemaña), CVO Antwerpen-Zuid (Bélxica) e Donau-Universitat Krems (Austria). http://ictgogirls.eu

“MoveIT” MOVE IT é un proxecto europeo Leonardo de Transferencia de Innovación europeo, liderado polo Myerscough College (UK). Son socios: Central Ostrobothnia Rural Institute (Finlandia) ; IPC Groene Ruimte (Holanda), CESGA (España), e AEPMR (Rumanía). MoveIT adaptará e transferirá unha metodoloxía innovadora baseada en traballo efectivo incorporando tecnoloxías mobiles de e-Learnig para traballadores novos (de entre 16 e 24 anos) para aprendizaxe no lugar de traballo. Este proxecto inclue estratexias m-learning, e outras asociadas ao e-learning. CESGA é o lider tecnolóxico e un actor activo na transferencia tecnolóxica no tocante a e-learning.

“UnderstAID” UnderstAID é un proxecto europeo da convocatoria de Ambient Assisted Living. O proxecto centrase en facilitarlle a vida aos cuidadores informales de enfermos de Alzheimer e abordar directamente as necesidades actualmente non cubertas para acceder a soporte de formación accesible, baseado en modelos de aprendizaxe centrados no usuario. Liderado por VIA University (Dinamarca) involucra a outros 3 socios danéses, 3 españoles (CESGA, UDP e Balidea) e 2 polacos.

73


CESGA Informe Anual 2012

TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO E TECNOLOXÍA Os

estatutos da Fundación CESGA mencionan especificamente como un dos seus obxectivos a transferencia de coñecemento e tecnoloxía ás empresas e administracións públicas. Polo tanto CESGA ten o obxectivo de colaborar activamente na transferencia de resultados de investigación en computación, almacenamento e comunicacións a outros centros de I+D+i así como a empresas e administracións. Outro mandato especificamente recollido nos estatutos do CESGA é o de colaborar con outras institucións así como con empresas privadas para mellor satisfacer as necesidades tecnolóxicas doutras entidades e actores empresariais no campo da supercomputación. O Plan Estratéxico do CESGA tamén aborda esta cuestión desde o inicio. Así se recolle na Visión CESGA 2025: Chegar a ser centro de referencia mundial en investigación, servizos e transferencia á industria na aplicación da ciencia computacional. Propoñense actividades de transferencia ao longo de todo o Plan Estratéxico. En xeral, tódalas actividades de transferencia están destinadas a satisfacer a misión do Centro recollida nos seus estatutos: Contribuir ao avance da ciencia e da tecnoloxía mediante a investigación e a aplicación da computación de altas prestacións e as comunicacións avanzadas, en colaboración con oturas institucións, para beneficio da sociedade. Nesta sección, presentamos exemplos relevantes de actividades de transferencia realizadas en 2012.

74


CESGA Informe Anual 2012

Destacable en 2012 Seguindo os obxectivos estratéxicos,ts strategic goals, CESGA colaborou coa industria e transferiu tecnoloxía e coñecemento a diversas empresas, axencias e administracións. Presentamos a continuación algúns dos casos máis relevantes en 2012.

Predición de codicións oceánicas (MyOcean): Puertos del Estado (PdE), nos proxectos My Ocean e My Ocean2 do 7º Programa Cadro, publica a diario información de referencia sobre o estado do océano. Esta información permite a PdE describir o estado físico do oceano a través de reconstrucións e predicións, e contribue a investigación do clima provendo series temporais dos parametros empregados. O servizo é gratuito para empresas e os produtos de están abertos e accesibles para empresas europeas rexistradas na web de MyOcean (http://www.myocean.eu/web/24-catalogue.php). Prospectiva sobre Diagnóstico Médico Asistido por Computador (MDCAD): Cesga, Bahia Software e a Universidade de Santiago de Compostela han buscado solucións que permitan a integración de diversas tecnoloxías (tanto en fase de investigación como en desenvolvemento ou xa no mercado), para Diagnóstico Asistido por Computador, visualización e almacenamento de imáxe médica nun entorno distribuido. Baseado na idea de especialización, nun futuro próximo coexistirán diversos actores especializados xogando diferentes roles no entorno hospitalario: adquisición de imáxe e de datos (en hospitais dedicados con alta tecnoloxía), infraestruturas para procesamento de información, visualización e CAD (centros de cómputo especializados) e tratamento de doentes (hospitais convencionais). O proxecto é unha Proba de Concepto sobre a viabilidade técnica dunha solución centralizada para CAD e as tecnoloxías relacionadas que o fan posible, como son as de almacenamento e visualización. Os resultados foron satisfactorios. O proxecto foi finaciado a través do programa in.ci.te (10SIN030E).

pilotos de avaliación en pequenas e medianas empresas manufactureiras. O obxectivo do proxecto é o seseño, preparación e testeo dunha infraestrutura sostible para dar soporte a PEMEs do sector manufactureiro cara a mellora da sua competitividade internacional a través de software de código aberto para dar un pulo aos seus procesos de deseño de produtos e procesos. CESGA xunto con AIMEN, CATIM e AIMMAP traballaron neste proxecto cofinanciado con fondos FEDER a través da segunda chamada do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España - Portugal 20072013 POCTEP (0448_CLOUDPYME_1_E). Outros casos de transferencia CESGA son aqueles relacionados co posicionamento e o software de simulación coas empresas Cartogalicia e Análisis y Simulación (AYS).

Cartogalicia e CESGA asinaron un acordo para replicar e securizar o servizo de datos GALNET. A rede GALNET foi desenvolvida por Cartogalicia e foi o primeiro servizo galego de posicionamento de alta precisión con receptores capaces de procesar datos de GPS, GLONASS e GALILEO. Este acordo tamén permitirá á comunidade científica acceder a estes datos sen custo adicional.

AYS e CESGA asinaron un acordo para a promoción e formación en tecnoloxías de elementos finitos (FEM) e a sua aplicación á simulación en cálculo estrutural e procesos de fabricación. O acordo está dirixido a promoción do coñecemento e uso de estas tecnoloxías nas PEME galegas para así mellorar as suas capacidades de deseño e fabricación e así a súa competitividade global.

CESGA contribuiu a un bo número de eventos coa participación de axentes industriais, así como, no evento sobre transferencia europeo Pólitica de Cohesión da Unión EuropeaINTERREG IVC’s logros na xeralización de Boas Prácticas celebrado en Chipre en Novembro de 2012.

Plataforma cloud OSS para simulación numérica e tecnoloxías CAD / CAE para PEME manufactureiras (CloudPYME): CloudPYME é un proxecto que promove a innovación a través do uso de Software de Código Aberto para simulación numérica for numerical e CAD / CAE en infraestruturas de cómputo cloud mediante

75


CESGA Informe Anual 2012

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Actividades de Formación en 2012. CESGA prove oportunidades de formación para sus usuarios y personal. En 2012 benficiaronse destas oportunidades usuarios, personal de innovación de empresas, funcionarios das administracións públicas, docentes universitarios, investigadores, estudantes, tecnólogos e persoal do Centro. O Plan Anual de Formación do Centro e a pedra angular arredor da cal se estructuran estas actividades. Durante 2012 o CESGA participou na organización dun total de 14 actividades. A meirande parte destas estivo relacionada con uso óptimo das tecnoloxías avanzadas dispoñibles no Centro. A maioría dos cursos estiveron centrados en temáticas relacionadas co mellor uso dos sistemas de cómputo e incluiron contidos como a compilación, optimización, paralelización, linguaxes de programación, debugging e algoritmos.

Número de cursos:

76

14


CESGA Informe Anual 2012

FORMACIÓN A USUARIOS Actividade

Tipo

Organización

Inicio

Fin

Horas

Scientific Programming in C Summer School 2012

Course

CESGA

05/11/2012

09/11/2012

20

Code compilation, execution & optimization Summer School 2012

Course

CESGA

25/10/2012

26/10/2012

10

Parallel architectures, Summer School 2012

Course

CESGA

22/10/2012

22/10/2012

5

Open CL, Summer School 2012

Course

CESGA

17/12/2012

18/12/2012

8

Monte Carlo & Bayesian Techniques Summer School 2012

Course

CESGA

19/11/2012

23/11/2012

20

FORTRAN

Course

CESGA

12/03/2012

14/03/2012

15

GPU Programming with OpenACC

Course

CESGA

25/06/2012

27/06/2012

12

FORMACIÓN A PERSOAL CESGA Actividade

Tipo

Organización

Inicio

Fin

Horas

Definition of requierments, UML, V&V test design

Course

CESGA

28/05/2012

01/06/2012

20

NetCDF/HDF5

Course

CESGA

10/09/2012

11/09/2012

8

Introduction to programming with MapReduce

Course

CESGA

09/07/2012

10/07/2012

5

LOPD (Personal data protection act)

Course

CESGA

14/06/2012

14/06/2012

3

Computer Architectures

Course

CESGA

10/02/2012

01/03/2012

20

Advanced Virtualization Course

Course

CESGA

23/01/2012

26/01/2012

12

English Language Course

Course

CESGA

01/01/2012

31/12/2012

106

77


CESGA Informe Anual 2012

DISEMINACIÓN Obxectivos

Planificación, coordinación e execución das actividades de diseminación do CESGA.

Desenvolvemento e mantemento das ferramentas de comunicación (website, revista “Díxitos”, workshop anual, anuario de actividades, perfís en redes sociais, etc.).

Edición de publicacións CESGA.

Organización e loxística do Plan Anual de Formación para persoal e usuarios.

Organizción de conferencias, workshops e seminarios.

78


CESGA Informe Anual 2012

Destacable en 2012

Poñer en produción o novo sistema de xestión de contidos para o sitio web do Centro, www.cesga. es. Traballo desenvolvido baixo a guía e dirección do departamento de Comunicacións. Participación na organización e diseminación de cursos, workshops e seminarios para usuarios CESGA.

Publicación da revista do Centro, “Díxitos”.

Publicación do Informe Anual de Actividade CESGA 2011.

Xestión dos perfís do Centro en redes sociais.

Produción de contidos relacionados co CESGA para a Memoria 2011 do CSIC-Galicia.

Collaboración nos Galicia - North of Portugal Eurorregion Open Days celebrados en Xullo en Santiago de Compostela.

Soporte en comunicación, relacións públicas e diseminación a proxectos do Centro incluindo: BONFIRE, EGI-Inspire, EMI, NUBA, RENDER, Formiga-Cloud, METEOSIX, GIS-Oceano, EGEE-III, Smart-LM, i-MATH, Rural Schools, CLOUDPYME, FAROS, RAIA.co, e IDEPATRI.

Xestión de relacións cos medios: produción e distribución de comunicados, convocatorias e organización de roldas de prensa relacionadas cos proxectos e iniciativas do CESGA.

Soporte de diseminación a redes temáticas, asociacións e plataformas tecnolóxicas: Rede Galega de Bioinformática, (Rede Bioinfo), Rede Española de Matemática Industrial, e a Plataforma Tecnolóxica Galega das TIC (VINDEIRA).

Colaboración e participación na actividade de diseminación do CSIC, Exper-i-Ciencia 2012.

Recopilación dos datos de produción científica dos usuarios en 2011 e preparación para a campaña de recollida do mesmo tipo de datos correspondentes a 2012.

Soporte a Real Sociedade Matemática Española (RSME), a Olimpiada Matemática Internacional (IMO), a Sociedade de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), e a European Courses in Advanced Statistics (ECAS) no tocante ao hosting dos seus sitios web en servidores CESGA.

Colaboración no mantemento do repositorio de vídeo baixo demanda do CESGA para actividades de formación e diseminación, tv.cesga.es.

Produción de vídeos de diseminación para www.cesga.es.

Organización e atención a máis de 500 visitantes de 16 institucións tecnolóxicas e de educación.

79


anos

a i s c c o o a n n a 铆nd Cie nov u 0 n b 2 ri da I t a n e d c o c an e v A o a

n i贸

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement