Page 1

Agosto 2011

Novas do Centro de Supercomputaci贸n de Galicia


OS PRINCIPAIS

DESTACADOS DO CESGA NO 2010

Usuarios ICTS Horas Comunicacións Proxectos Formación USOS DIRECCIÓN

DESEÑO, GRAFISMO E MAQUETACIÓN

CONTIDOS

Javier García Tobío

Alba Souto García

DESTACADOS

2

COORDINACIÓN

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

USUARIOS

3

Fernando Bouzas Sierra

Artes Gráficas LITONOR S.A.L.

ICTS

4

REDACCIÓN

DEPÓSITO LEGAL

HORAS

5

María Piñeiro González

C 1604-1998

COMUNICACIÓNS

7

COLABORACIÓN

ISSN

PROXECTOS

Natalia Costas Lago

1139-563X

USOS

9-13

Carmen Cotelo Queijo

EDITA

ELEUTERIO F. TORO

14-15

Eleuterio F. Toro

FUNDACIÓN CESGA

Andrés Gómez Tato

Avenida de Vigo, s/n (Campus Vida)

Elena Vázquez Cendón

15705 Santiago de Compostela

Juan Villasuso Barreiro

Telf. 981 569 810 Fax. 981 594 616 dixitos@cesga.es

Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia

2

agosto 2011

8


Usuarios

N

Os Usuarios do CESGA son investigadores do CSIC, das Universidades Galegas e de outras institucións como o IEO, UIB, Meteogalicia ou CTAG. Igualmente forman parte deste colectivo os grupos de investigación asociados a proxectos ICTS. Contas de Usuario Activas son aquelas que consumiron ao longo do ano un número significativo de horas de computación.

o 2010 o número de CONTAS DE USUARIO ACTIVAS foi 448, 41 máis que o ano anterior. Destas, 121 son de grupos de investigación do CSIC, 290 das Universidades Galegas e as 37 restantes corresponden aos Centros Tecnolóxicos, IEO, UIB, PdE, Meteogalicia, accesos ICTS etc.

448

290

121

37

Contas activas

Universidades

CSIC

Outras Institucións

A variedade de aplicacións científicas empregadas nos dous sistemas de computación, reflicte a diversidade de liñas de investigación nas que se traballa. A maioría son de código desenvolvido polos propios usuarios (un 27% no FinisTerrae e ata un 53% no SVG). As aplicacións que máis horas consumiron foron as empregadas para Física Computacional e Modelización Bioquímica.

FT

SVG

Código Usuario

No FinisTerrae rexistraronse 441 contas activas. No SVG 337.

SOPORTE

PRODUCIÓN CIENTÍFICA

No 2010 atendéronse un total de 2066 solicitudes de servizo, repartidas entre Comunicacións, Aplicacións, Sistemas, Infraestructuras, GIS e Xerais. O CESGA dispón dun sistema “on-line” de xestión de consultas ou incidencias que permite ao usuario facer un seguimento de cando e través de que acción se está a resolver a súa solicitude, facilitando a recollida por diferentes vías (teléfono, mail) das devanditas solicitudes.

Cada ano o centro recolle a Producción Científica declarada polos seus usuarios, un xeito de coñecer o resultado dos traballos aquí computados. A meirande parte dos artigos científicos dos usuarios do CESGA publicáronse en revistas de factor de impacto tipo A, as de maior consideración na comunidade Científica Internacional.

En xeral o grao de satisfacción dos usuarios do CESGA é alto (unha media de 4.24 sobre 5, excelente) segundo amosa a enquisa realizada anualmente entre os usuarios dos servizos.

En total reportáronse 245 artigos en revistas, 27 máis co ano anterior, 121 presentacións en congresos, 10 teses doutorais, 7 proxectos finais de master e 5 libros ou capítulos de libros.

245

121

10

Artigos

Congresos

Teses

5 Libros/ Capítulos

Almacenamento usado

Grao satisfación usuarios: Moi bo

no 2010

1.739 TB

Tipos de almacenamento en TB Temporal o Scratch 130

Temporal o Paralelo 223

Disco Permanente Cinta 25 25

agosto 2011

3


ICTS { UN TOTAL DE

O Finis Terrae como Instalación Científico Tecnolóxica Singular (ICTS) xestionada polo CESGA, dispón de axudas económicas para financiar o acceso de grupos de investigación ou investigadores individuais ao CESGA, para a adquisición de coñecementos, a formación nas tecnoloxías de uso na instalación ou a realización de traballos de investigación. Durante o 2010 puxéronse a disposición da ICTS 4.350.040 horas de cálculo, repartidas en dúas convocatorias públicas.

38 PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

}

BENÉFICIARONSE DO ACCESO Á ICTS-CESGA

Tempo de cálculo concedido

64

4

millóns de horas de computación

concedidas nas dúas convocatorias do 2010, que se representan debaixo. Un 20% das solicitudes de acceso foron de grupos de investigación estranxeiros.

36

HORAS PRIORIZADAS

HORAS NON PRIORIZADAS

% teñen garanti% da a súa disponibilidade sempre que se pódenas empregar os usuaconsuman dentro das datas prescritas rios que xa consumiran as para cada período de acceso. súas horas priorizadas asignadas, e sempre e cando quedaran horas dispoñibles de CPU non consumidas polos outros usuarios ICTS.

DISTRIBUCIÓN % POR INSTITUCIÓN DO TEMPO DE CPU EMPREGADO

Convocatoria ICTS 2010

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

19%

CSIC CENER

17%

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

10%

Universidad del País Vasco

10%

UPM IMEDIA

8%

Universidad de Extremadura

8%

Escuela Politécnica Superior de Jaén UPC

8% 6%

Visitas Investigación ICTS

5% 4%

2%

Outros

2%

1% Referencia: ICTS

4

agosto 2011

University of Perugia

{

Os accesos ao FinisTerrae como ICTS están financiados polo Ministerio de Ciencia e Innovación, Goberno de España. (Referencia: ICTS-2009-40)

}


Horas

20.541.097 horas no 2010

Consumidas

19.467.752

2009

13.827.142

2008

O sistema FinisTerrae e o cluster SVG foron os dous servidores a disposición dos usuarios do CESGA durante o ano 2010. Case a metade dos investigadores que computan no FinisTerrae son do CSIC, (49’1%) mentres que a maioría dos que usan o SVG son das Universidades da Coruña e Santiago de Compostela (xuntas, máis do 60%).

2.033.015

2.485.095

1.418.991

2006

4

2004

Ár ea

2003

Centros Tecnolóxicos [0.4] +

* % de horas consumidas por área da ciencia

2.285.570

772.840

CESGA [2.8] Hospitais [0.9] Xunta [0.8] UIB [0.1]

Reparto

2007

2005

In sti tu ció n

A

investigación en Modelización Bioquímica (34’6% do total das horas de cálculo consumidas en 2010 no CESGA) e en Física Computacional (36’6%), acumulan o 71’2% do total das horas consumidas. Outras Áreas de Investigación relevantes por consumo de horas de computación son as de Métodos Numéricos, Ciencias da Terra e Ciencia Computacional.

Incremento 5.2%

36,6

34,6

USC [21,1]

Métodos Numéricos 5,8

9,7

CSIC [47,2]

9,2

Outras

ICTS [10,3] UVIGO [8,7] UDC [7,7]

Ciencia Computacional Ciencias da Terra

Modelización Bioquímica

Física agosto 2011

5


Centros Conectados Nodo Fibra Oscura proveedor RECETGA F //RedIRISNOVA Fibra e Radioenlace proveedor RETEGAL N x Gb o N x 10G N x 10G

SERGAS

A CORUÑA

RedIRIS1

ASTURIAS

LUGO L UGO SANTIAGO

RETEGAL XUNTA PONTEVEDRA Vigo-Torrecedeira Vigo-Marcosende

OURENSE

FCCN

RedIRIS2 Castilla y León

Comunicacións Destacados da Rede Troncal de Comunicacións DURANTE O ANO 2010 O TRÁFICO DE DATOS DE RECETGA, A REDE DE CIENCIA E TECNOLOXÍA DE GALICIA, CRECEU UN

19% RESPECTO AO ANO ANTERIOR

intercambiados en RECETGA no 2010

6

agosto 2011

Instalouse fibra escura cun dobre axuste entre os diferentes PdP’s entre os que se inclúe Rediris Nova. Instalouse o equipamento óptico DWDM Alcaltel 1626LM nos PdPs Campus de Lugo (USC), Campus Elviña (UDC), CESGA. Pendentes de validación acorde aos requisitos do concurso. Provisionouse dos tramos de fibra escura entre PdP’s (Puntos de Presencia) con dobre acometida. Mellorouse nas interconexións do backbone trala inclusión de novos circuítos con camiños estrictos para a mellora do servizo ante fallos en liñas principais.

4.466 Tbytes

*Tráfico intercambiado en RECETGA en Terabytes, 1999 | 2010

Deseñouse a rede troncal (backbone) de Recetga Nova/ RedIRIS Nova

3745 TB no 2009

3216 TB no 2008

Análise de sinerxías coa Secretaría Xeral de Modernización e Innovación (Xunta de Galicia) e RETEGAL para a interconexión dos centros.

GEANT INTERNET2 OUTRAS


Proxectos 2010Goberno Espanol Industria Outros fitos en investigación no 2011

Financiación

(Número proxectos)

Xunta Comision Europea Proxectos de computación no 2011

Proxectos de Telecomunicacións Proxectos en e-Learning e ferramentas colaborativas

Proxectos de Transferencia & e-Bussines

Proxectos de Sistema de Información Xeográfica (GIS)

Proxectos O CESGA MANTÉN UNHA INTENSA ACTIVIDADE EN PROXECTOS INTERNACIONAIS, NACIONAIS E REXIONAIS COA PARTICIPACIÓN DE TODOS OS SEUS DEPARTAMENTOS. NO 2010 HOUBO 37 PROXECTOS ACTIVOS, DOS QUE SALIENTAMOS:

A

concesión de dúas propostas da Comisión Europea no ámbito das infraestruturas electrónicas: unha relación directa coa nova infraestrutura europea para a computación distribuída (EGI-Inspire) e outro (EMI, Europa Middleware Initiative) centrado no novo software que se necesitará. Pola súa peculiaridade destaca Comunidades Virtuais para Educación na Nube, Deseñado pola área de e-Learning, é un dos tres proxectos internacionais fi nanciados por Hewlett Packard Labs no ámbito da Tecnoloxía Cloud en educación no mundo. Foi un logro tamén conseguir o fi nanciamento a través do sistema ICTS do Ministerio de Ciencia e Innovación que permite o libre acceso ao FinisTerrae de toda a Comunidade Científica europea e de América Latina Así mesmo, é significativa a participación da información xeográfica, e do departamento de sistemas nun proxecto internacional de investigación (FAROS).

agosto 2011

7


O CESGA ofrece servicios de supercomputación a unha grande rede de investigadores nacionais e internacionais. O seu traballo no CESGA fainos partícipes de investigacións de vangarda en modelización bioquimica, física, ciencias da vida e do mar, cambio climático e outras disci disciplinas que están a cambiar a noso mundo. Recollemos aquí algúns dos estudos realizados no CESGA no último ano, que amosan un abano de usos da supercomputación.

É o Servizo Meteorolóxico da Xunta de Galicia, que traballa en catro areas: predicción operativa, predicción numérica, climatoloxía e observación e a área de TICs.

MOHID É un Modelo Meteorolóxico. Aportanse os datos de v vento, fluxos de radiación solar, temperatura, presión e choiva, para que o MOHID calcule o nivel do mar, a corrente, a temperatura e a salinidade.

SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

WAVE WA WATCH III é un modelo de ondas de terceira xeración que permite introduci-los efectos do rozamento inducido polo fondo ndo ademais do ef efecto global das correntes, moi importantes en rexións próximas á costa e outras variables en función dos casos.

O grupo HEMCUVE (investigadores da UVigo, UNEX e CESGA), bateu sucesivamente o record mundial en simulación electromagnética no FinisTerrae (até mil millóns de incógnitas). As aplicacións inclúen a resolución de problemas electromagnéticos no deseño de grandes estruturas dotadas de sistemas de radio: barcos, aavións e vehículos terrestres.

UPM

CT CTAG

INSTITUTO DE FU FUSIÓN NUCLEAR Máis seguridade en C Centrais Nucleares.

Simulación para a Industria da Automoción

Deseño de Materiais avanzados como base de compoñentes estructurais de enerxía nuclear. Grazas á supercomputación, pódese modelizar o comportamento a nanoescala de materiais e nano estruturas de até 50 millóns de átomos para deseñar e avaliar as propiedades de distintos materiais avanzados moito máis resistentes fronte á radiación que melloren ós empregados na industria nuclear. Elevaríase a seguridade aumentando a vida útil do reactor e os seus compoñentes.

Os servizos da área de cálculo do CTAG abranguen simulacións CRASH, FEA e CFD. Traballan de forma continuada con empresas de automoción, con distintas necesidades computacionais. Algúns precisan simulacións pequenas que se poden facer nun PC e se son máis longas córrense no Cluster do CTAG. As máis grandes envíanse ao FinisTerrae, no CESGA. É unha solución que lles aforra mercar capacidade computacional para casos puntuais garantindo a efectividade e os tempos.

8

agosto 2011

Para predicir o comportamento futuro da atmosfera e do océano empréganse modelos numéricos. Os cálculos necesarios para levar a cabo estas predicións, realízanse diariamente nos servidores do CESGA

SIMULACIÓNS CLIMÁTICAS OCEÁNICAS Simulacións climáticas oceánicas: Sistema de Predición Oceanográfico MyOcean para Zona IBI M PUERTOS del ESTADO/ Consellería Medioambiente/ CESGA colaboran no desenvolvemento e mantemento do Sistema Europeo de Predicción Mariña (correntes, temperatura e salinidade) na costa Atlántica dentro do Proxecto MyOcean, o máis importante no que España ten participado.

CENER Ferramentas avanzadas para o deseño e simulación de todos os elementos dos aeroxeradores. O acceso via ICTS aos computadores do CESGA facilita o traballo do grupo ADA do CENER (Centro Nacional de Enerxías Renovables de España) en proxectos comerciais e de investigación desenvolvendo a nova xeración de enerxías renovables.


EPHYSLAB

IEO

Modelos Climatolóxico limatoló limatolóxicos O grupo EPhysLab (UVigo en Ourense) realizou simulacións climáticas da Tropopausa extratropical no FinisTerrae que se incluíron no Informe sobre Validación de Modelos odelos Climáticos "SP "SPARCCCMVal", al", da W World Meteorological Organization. Estudar a tropopausa como marcador do cambio climático permite coñecer a zona de influencia de enfermidades como a malaria, a viabilidade de cultivos ou variacións nas rutas aéreas.

Estudos de Oceanografía afía Ecoló Ecolóxica A colaboración entre o CESGA e o IEO permite realizar simulacións de complexos modelos ecolóxicos en poucos días, capaces de predecir a distribución e abundancia dun stock pesqueiro, a aparición de mareas roxas, ou a dispersión dun vertido contaminante.

FPGMX

FPGMX F FAROS amentas GIS para unha pesca sustentable na UE

(Programa ama LIFE+ ENVIRONMENT ENVIRONMENT, UE)

Desenvolvemento e aplicación dunha rede de xestión eficaz e integral de capturas incidentais para axudar ás frotas pesqueiras a cumprir as políticas da UE de "non descarte". O Dep. GIS do CESGA encárgase da infraestrutura de datos espaciais (IDE), da implementación de tecnoloxías de captura e xestión de datos a bordo e do desenvolvemento dun xeoportal web que permita coordinar eficientemente as actividades de xestión e valorización de descartes.

ULTRAS TRAS TR ECUENCIACIÓN DE XENOMAS COMPLETOS O Convenio de Colaboración para a Posta en Produción do Servizo de Ultrasecuenciación de Xenomas Completos entre a FPGMX e o CESGA posibilita a análise e almacenamento dos datos xenéticos extraídos con tecnoloxías NGS. Os secuenciadores de no nova xeración permiten analizar grandes rexións do xenoma humano, exomas e xenomas completos, reducindo custos de análises xenéticas e favorecendo a realización doutras probas até agora inabordables.

SCIENTISTS AGAINST SCIENTIS T MALARIA HP-UPC Proxecto financiado por HP Iberica e realizado conxuntamente polo CESGA, a Universidade de A Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela en colaboración cos laboratorios de enxeñaría de HP nos USA. O obxectivo do proxecto é a optimización da usabilidade e do rendemento da linguaxe Unifies Parallel C (UPC), dos entornos de computación a través de melloras nas comunicacións internas e a creación de novas librarías que faciliten a programabilidade de aplicacións científicas.

Deseño de fármacos contra a Malaria No CESGA realizouse a primeira experiencia internacional de Cloud de Computación de Altas Prestacións (HPC) entre centros (CESGA e FCSCL) para a solicitude urxente da "Scientists Against Malaria" (VII PM da UE). No CESGA realizouse o cribado virtual dunha quimioteca de 350.000 compostos químicos orixinais sobre unha diana terapeutica seleccionada para desenvolver, er, a partir posteriormente desen er dos achados, novos fármacos contra o parásito Plasmodium, causante da MALARIA.

Deseño de F Fármacos Contra o Alzheimer O Proxecto Drugs for Agin busca a identificación de novas dianas farmacolóxicas para o tratamento e desenvolvemento de fármacos para enfermidades do envellecemento coma o Alzheimer No FinisTerrae realizouse o cribado virtual dunha librería de máis de 5000 compostos para identificación de inhibidores das proteínas diana, a máis grande até o de agora no campo da Dinámica Molecular Computacional. De interese para a industria farmacolóxica e a sociedade en xeral.

BIODIVERSIDADE E CONSERVA ONSERVACIÓN ONSER O grupo de Jordi Bascompte, da Estación Biolóxica de Doñana é pioneiro en aplicar os modelos matemáticos empregados na investigación de redes complexas no estudo dos sistemas ecolóxicos e o cambio climático. Co CESGA traballaron no análise dos efectos da pérdida de Biodiversidade usando novidosos modelos matemáticos, inabordables sen supercomputación.

agosto 2011

9


Informando as decisións do IPPC Panel Internacional para o Cambio Climático

Ferramentas GIS para unha pesca sostible PROXECTO FAROS

Predición do estado do mar Modelo de olas WW3

METEOGALICIA

Facendo máis seguras as autoestradas do mar Predicción numérica Europea de correntes na Fachada Atlántica Europea

Puertos del Estado MyOcean

10

agosto 2011

Retos da simulación numérica en Oceanografía Produtos para a Sociedade e os sectores produtivos

IEO


Predición meteorolóxica METEOGALICIA

Deseño de novos aeroxeradores CDF CENER

Optimización de sistemas de comunicacións para a navegación Simulacións Electromagnéticas a gran escala

UVIGO UNEX

Predición de Correntes Mohid METEOGALICIA

Modelización de redes ecolóxicas Cara unha mellor comprensión e xestión dos ecosistemas

Estación Biológica de Doñána CSIC agosto 2011

11


Ultrasecuenciación

Deseño de fármacos contra a Malaria

Secuenciación de Xenomas completos

FGMX

FGMX USC CHUS

Mellora dos tratamentos de Radioterápia Proxecto e-IMRT CHUVI CHUS USC

Simulación para a Industria da Automoción CTAG

12

agosto 2011


Usabilidade e rendemento da linguaxe de programación parelela UPC HP UDC USC

1110011 011

Máis seguridade en Centrais Nucleares Deseño de materiais avanzados como base de compoñentes estructurais en Enxeñaría Nuclear

Instituto de Fusión Nuclear UPM

Deseño de fármacos contra o Alzheimer UAB USC FGMX

agosto 2011

13


“O Grande Reto da Modelización é o Corpo Humano” ELEU TERIO F. TORO, PROF. DE ANÁLISE NUMÉRICO NA UNIV ERSIDADE DE TRENTO

Entevista de María Piñeiro Imaxe Alba Souto

14

agosto 2011


o

profesor Toro ten un merecido prestixio como docente, na comunidade matemática internacional, pola súa contribución á educación e ao desenvolvemento de métodos numéricos para ecuacións hiperbólicas en derivadas parciais. A primeiros de Xullo e con motivo da Conferencia Internacional “Numerical Methods for Hyperbolic Equations. Theory and Applications”, organizada na Facultade de Matemáticas de Santiago de Compostela na súa honra, tivemos ocasión de falar con el.

CESGA.

O seu interese investigador céntrase no deseño de novos algoritmos numéricos para a resolución das Leis de Conservación Hiperbólica aplicadas a diferentes situacións. Podería moi brevemente explicar en que consiste a súa investigación?

ELEUTERIO TORO. Céntrase fundamental-

mente en dous temas: (1) novos algoritmos para ecuacións diferenciais parciais de tipo hiperbólico e para outros tipos de ecuacións en menor medida, e (2) a modelación matemática e aplicación de tales métodos á resolución de problemas prácticos de interese científico e tecnolóxico.

CESGA. A versatilidade deste tipo de ecuacións fanas susceptibles de ser empregadas en disciplinas científicas moi variadas. En que áreas traballa? TORO. Áreas do meu interese inclúen: problemas de propulsión na industria aeroespacial; modelación de problemas de seguridade asociados con reactores nucleares, modelación de rotura de represas, problemas de propagación de tsunamis, e outros. Recentemente comecei a traballar nos problemas de interese médico ligados á modelación teórica de fluídos fisiolóxicos e problemas vasculares. CESGA. Para que tipo de problemas concretos

nestas áreas se empregan métodos numéricos?

www.ing.unitn.it/toro

TORO. A simulación de problemas reais normalmente vai máis aló das ecuacións hiperbólicas, aínda cando estas a miúdo xogan un rol central. Grandes retos son simulacións acopladas de fenómenos xeofísicos, por exemplo asociados ao clima. A palabra clave aquí é acopladas, no sentido de incluír nun só modelo todos os aspectos fundamentais, como océanos e atmosfera. Un reto de modelación e simulación computational, quizais a longo prazo, é o corpo humano, incluíndo o sistema circulatorio completo acoplado ao sistema respiratorio e outras funcións fundamentais. Sábese que só a simulación do sistema arterial no cerebro humano hoxe é posible, pero é dunha complexidade e custos elevadísimos. A EXISTENCIA DE SUPERCOMPUTADORES E CENTROS DE SUPERCOMPUTACIÓN MOTIVA A MIÑA IN VESTIGACIÓN E DOCENCIA DE M ANEIR A FUNDA MENTAL CESGA. O maior e mellor acceso dos investigadores a centros de supercomputación e o desenvolvemento de novos algoritmos, cambiaron as matemáticas dalgunha maneira?

TORO. Xa a existencia de supercomputadores e centros de supercomputación motiva a miña investigación e docencia de maneira fundamental. E isto porque a matemática numérica só ten sentido (práctico) se as ferramentas de supercomputación existen e están dispoñibles. É máis, o efecto desta parella inseparable formada dun algoritmo numérico e o computador é visible tamén noutras áreas da matemática, incluída a matemática pura. O efecto é tamén moi evidente noutras áreas científicas, como a física, química e bioloxía. E finalmente a importancia desta parella CESGA. Que retos científicos se poderán re- algoritmo/computador na enxeñaría de solver a curto/medio prazo co desenvolve- todo tipo, é absolutamente fundamenmento dos métodos numéricos no campo tal. Todo isto afectou e deberá seguir afectando a formación de novos enxedas Leis de Conservación Hiperbólicas? ñeiros e científicos a nivel avanzado. TORO. Hai moitísimos problemas industriais nos que a simulación numérica do fenómeno de interese é fundamental. Un só exemplo, no diseño da á dun avión intervén a simulación da aerodinámica que corresponde a cada posible configuración. Este procedemento acurta os tempos de deseño e o custo, xa que reduce a parte experimental, que normalmente é máis cara, a un rango estreito de parámetros suxeridos pola simulación teórica. A posible lista de problemas deste tipo sería larguísima.

CESGA. A patente é actualmente a medida do éxito dun grupo de investigación? Teñen mellores oportunidades os que empregan ferramentas computacionais, desenvolvendo ademais os seus propios códigos? TORO. As ferramentas de modelación

e supercomputación, e ogallá con algoritmos propios ou ben estudados, dá a grupos de investigación unha clara vantaxe no estudo de problemas científicos e tecnolóxicos. E isto non só para resolver problemas prácticos senón tamén para o desenvolvemento de ideas de base que potencialmente poden conducir a invencións dignas de patentes ou outros indicadores de calidade.

CESGA.

Como docente, neste escenario, que espazo queda para a investigación puramente teórica?

TORO. O espazo dispoñible para investigación puramente teórica non foi en ningún modo reducido. É mais, en certas áreas da matemática este espazo é agora aínda maior. Por exemplo, en análise numérica de ecuacións hiperbólicas abríronse unha serie de desafíos teóricos novos, cal é a xustificación rigorosa dos algoritmos creados e usados na práctica computacional. Isto é tamén certo a nivel da teoría de ecuacións diferenciais. A creación de novos modelos matemáticos para problemas científicos e tecnolóxicos de varios tipos, require a análise rigorosa do modelo matemático resultante desde o punto de vista teórico. Por exemplo, tal análise debería responder ás preguntas: o modelo admite unha solucion, é a solución única, e se non é única, cal é a solución admisible? Todo isto antes de comezar coa discretización numérica e a supercomputación. A Conferencia Internacional “Numerical Methods for Hyperbolic Equations. Theory and Applications”, organizada pola Profesora de Matemática Aplicada da USC, Elena Vazquez Cendón, celebrouse en Santiago de Compostela entre os días 4- 8 de Xullo. http://www.usc.es/en/congresos/ nmhetatoro65/programa.htmlEhenis eicide

agosto 2011

15


Inscripción aberta a través da páxina web:

http://gac.des.udc.es/master

DÍXITOS AGOSTO  
DÍXITOS AGOSTO  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement