Page 1

2015

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADE CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia


Oceanography Economics

2015 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADE

Earth Sciences

Computational GenomicsChemistry

Climate Studies

Social Sciences

Meteorology Bioinformatics Humanities

Molecular Dinamics

Molecular Design

Life Sciences


Algorithms

Ecological Networks

BioSciences

anotechnology

Statistics

Complez Systems

Computing Systems

Material Characterisation

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIĂ“N DE GALICIA

New Materia Design

Mathematics

Materia Science


CESGA Anuario 2015

CREDITOS ANUARIO 2015 CESGA DIRECTOR: Javier García Tobío. COORDINADOR: Fernando Bouzas Sierra. CONTRIBUÍRON: Ignacio López Cabido, Andrés Gómez Tato, Carlos Fernández Sánchez, Maria José Rodríguez Malmierca, Francisco Landeira Vega, Emilio Abad, Ramón Basanta Cheda, Pablo Rey Mayo, Javier López Cacheiro, Aurelio Rodríguez, Carmen Cotelo Queijo, Emilio Otero Mera, Juan Villasuso Barreiro, Natalia Costas Lago, Carlos Mouriño, Barbara Gesto, Pilar Iglesias Oubiña, Rosa Fernández Acevedo, Alejandro Feijóo Fraga, Diego Nieto Caride, Raquel García Tiagonce, Miguel Arce Otero.

COPYRIGHT BY: Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA).

EDITA:

Fundación CESGA, Avenida de Vigo s/n (Campus Vida) 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA Ph: 34 981 569 810. dixitos@cesga.gal www.cesga.gal

A Fundación CESGA é unha organización sen animo de lucro ao servizo da investigación científica, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación dende 1993. Participan na Fundación CESGA a Xunta de Galicia e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

As infraestruturas xestionadas pola Fundación CESGA foron parcialmente financiadas pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Goberno de España, a través do Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO), así como pola Xunta de Galicia e o CSIC.

4


CESGA Anuario 2015

....................................................................................................................MENSAXE DO PRESIDENTE .............................................................................................................................SALIENTABLE DO 2015 ............................................................................................................CONTRIBUCIÓNS Á SOCIEDADE ................................................................................................................................................PADROADO .........................................................................................................................................ORGANIGRAMA ....................................................................................................IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ........................................................................................................................................................MISIÓN ...................................................................................................................INFORMACIÓN FINANCEIRA ...................................................................................................................................................SERVIZOS ...........................................................................................................................CALIDADE DE SERVIZO .........................................................PRODUCIÓN CIENTÍFICA DOS USUARIOS DE COMPUTACIÓN ..............................................................................................................USUARIOS DE COMPUTACIÓN ...............................................................................................INFRAESTRUTURA DE COMPUTACIÓN ..........................................................................CLOUD, BIG DATA E ALMACENAMENTO DE DATOS .....................................................................................................................APLICACIÓNS CIENTÍFICAS ..................................................................................REDE DE CIENCIA E TECNOLOXÍA DE GALICIA ..................................................................................PLAN DE EFICIENCIA E AFORRO ENERXÉTICO ..........................................................................................................PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................................TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO E TECNOLOXÍA ........................................................................................SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA ...........................................................................FERRAMENTAS COLABORATIVAS E TELE-ENSINO ..........................................................................................................................................DISEMINACIÓN

6 7 8 10 10 11 12 14 15 16 18 19 26 27 30 36 41 42 51 55 56 57

5


CESGA Anuario 2015

MENSAXE

DO PRESIDENTE

Manuel Varela Rey Presidente, Fundación CESGA Director, Axencia Galega de Innovación

Como consecuencia diso, en decembro de 2015, o CESGA instalou o Finis Terrae II, que cos seus 328 TFLOPS (billóns de operacións por segundo), multiplica por vinte a capacidade de computación do Finis Terrae I. Así mesmo, instaláronse outros sistemas para a mellora e ampliación de servizos en contornas requiridas por investigadores e tecnólogos pertencentes ao Sistema Universitario de Galicia, Consello Superior de Investigacións Científicas e á Industria. A Rede de Comunicacións de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) en colaboración con RedIRIS, implantou novas liñas de fibra óptica escura para a conexión do Campus de Esteiro da Universidade dá Coruña, a Fundación CETMAR e o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo. No ano 2015, tivo especial transcendencia a integración do CESGA na Rede Española de Supercomputación, desde a cal se optimizará a investigación e o uso de recursos HPC a nivel estatal e contribuirase á política Europea de Supercomputación.

6

En cumprimento do compromiso adquirido a finais do ano 2014, no ano 2015 leváronse a cabo as actuacións necesarias para a actualización tecnolóxica das infraestruturas do CESGA, o que supuxo un investimento de 5,2 millóns de euros financiados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Economía e Competitividade con achega FEDER.

Neste ano, o CESGA proporcionou 391 permisos de acceso aos sistemas de supercomputación que posibilitaron o desenvolvemento de 141 proxectos de investigación e 119 publicacións científicas.

En canto á industria, o CESGA continuou coa súa actividade de transferencia do HPC ao sector produtivo, participando en catro proxectos europeos de transferencia á industria, liderando o grupo de traballo da RES para a implantación do HPC na PEME e xestionando o proxecto Eurorrexional GaliciaNorte de Portugal, CLOUDPYME 2.

O esforzo conxunto da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Ministerio de Economía e Competitividade, e o Consello Superior de Investigacións Científicas xunto coas Universidades Galegas, e a achega FEDER da Comisión Europea posibilitou levar a cabo unha nova e importante actualización tecnolóxica do centro que vén confirmar un ano máis o compromiso destas institucións co CESGA, como medio imprescindible para o desenvolvemento do I+D+i en Galicia en particular e España en xeral.


CESGA Anuario 2015

2015 SALIENTABLE No ano 2015 o CESGA levou a cabo a actualización tecnolóxica de gran parte das súas infraestruturas de computación. Esta actividade foi especialmente intensa tanto a nivel administrativo como técnico e loxístico. A adquisición do novo equipamento formalizouse, mediante concursos públicos, a seis empresas: Bull, Data Base Storage, Emerson, HP, Inforhouse e Itelsis. Un ano máis, o CESGA manifesta neste resumo de actividade anual, o seu compromiso coa Igualdade de Xénero, mediante o cumprimento das actuacións detalladas no correspondente Plan.

1.- Consolidar ao CESGA como centro de excelencia en Ciencia Computacional.

Actualización tecnolóxica do Centro: --Finis Terrae II: con 328 TFLOPS, multiplica por 20 a capacidade de computación do Finis Terrae I. --SVG - Cloud computación: achega 52 TFLOPS adicionais. --SVG – Big Data: nova arquitectura clúster, con 831 TB en disco, 2.4 TB Memoria e 17.5 TFLOPS. --SVG - Industria: nodos específicos do SVG dedicado á industria con arquitectura heteroxénea, proporcionando 44 TFLOPS. --SAI / UPS: substitución dun dos SAIS do CESGA, para optimización do PUE do Centro. --Aula informática: actualización dos postos de traballo da aula do CESGA. --Actualización de RECETGA: a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, Campus Esteiro, Instituto de Investigacións Mariñas e CETMAR mediante fibra óptica; CIS Galicia conéctase con novos radioenlaces redundados. Todos estes investimentos foron parcialmente financiados con Fondos FEDER.

2.- Acadar unha presenza significativa na industria.

2.- Transferindo coñecemento á industria

3.- Incrementar a actividade internacional.

Durante o ano, mantívose unha intensa actividade de colaboración coa industria, asinándose 61 novos contratos e acordos de colaboración. A Consellería de Economía e Industria, a través da GAIN financiou a adquisición de infraestrutura dedicada a actividades e servizos coa industria, dentro da iniciativa Industria 4.0. O CESGA aumenta a súa presenza na industria a través dás seguintes actuacións: --A nivel Europeo: participación nos proxectos da Comisión Europea: SESAME.net, FORTISSIMO, FORTISSIMO 2. --A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES para implantación da Simulación, Modelización e Analytics na PEME. --A nivel Eurorrexión: liderando os proxectos CLOUDPYME e CLOUDPYME 2 e presentando a proposta de proxecto MAS4SME. --A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN a través do CIS Galicia.

O Plan Estratéxico do CESGA 2013 - 2016, establece os obxectivos e metas do período, que á súa vez se concretan anualmente nun Plan específico de actividades. Os obxectivos estratéxicos do CESGA son os seguintes:

A continuación descríbense as actividades máis relevantes realizadas ao longo do ano 2015 para o cumprimento dos Obxectivos Estratéxicos. 1.1 - Actividade de I+D+i

--Participouse en 38 proxectos (incluíndo 9 experimentos FORTISSIMO) e 8 redes temáticas e clústers. Complementariamente, ao longo do ano 2015, presentáronse 19 novos proxectos a convocatorias competitivas, dos cales 8 foron adxudicados, 7 rexeitados e 5 pendentes de decisión.

--Contribuíuse a actividades do Máster Interuniversitario de HPC. 1.2.- Servizo aos usuarios Debido ás actividades de actualización das infraestruturas de computación realizadas no último trimestre do ano, as horas de cálculo proporcionadas durante o ano foi de 20,6 millóns de horas, inferior aos 21,7 millóns de horas do o ano 2014.

3.- Incrementando a presenza a nivel internacional O CESGA participou en 28 proxectos internacionais, dos cales 9 corresponden a experimentos dos proxectos FORTISSIMO e FORTISSIMO2.

7


CESGA Anuario 2015

CONTRIBUCIÓNS DO CESGA A SOCIEDADE EN 2015 O liderado en calquera área da actividade humana vese facilitado por unha variedade de factores de gran relevancia, como a existencia de coñecementos e habilidades dentro da súa poboación, a dispoñibilidade e a accesibilidade a capital de investimento, a presenza de infraestruturas de apoio e a existencia dun marco xurídico que incorpore os cambios necesarios para manter dita posición de liderado. Hai vinte e tres anos, a Xunta de Galicia, xunto co CSIC decidiron constituír un polo de coñecemento en Galicia cunha potente infraestrutura de computación co fin de lograr e manter posicións de relevancia, cando non de liderado, en diversas áreas da ciencia e a tecnoloxía. Primeiramente e ante todo, o CESGA é unha infraestrutura necesaria da sociedade do coñecemento globalizada na que estamos a vivir. Trátase dunha infraestrutura creada para facilitar liderados en investigación básica e desenvolvemento tecnolóxico, así como contribuír á innovación industrial e empresarial a través dunha infinidade de áreas de coñecemento e aplicación. O CESGA está integrado por infraestruturas avanzadas de computación, almacenamento e de redes de comunicación, así como por un equipo de persoal de investigación, soporte, desenvolvemento e xestión altamente especializado. Como organización, O CESGA está deseñado para facilitar a grupos de investigación perseguir e acadar os seus obxectivos de I+D+i dende entidades públicas e privadas, tales como empresas innovadoras ou enxeñarías que operan nun gran número de diferentes campos da industria. Neste sentido, en 2015, o CESGA contribuíu á sociedade no seu conxunto, facendo posible a obtención de produtos de valor das nosas industrias, das nosas administracións e, sobre todo, das nosas comunidades docentes e investigadoras. Polo tanto, as infraestruturas do CESGA contribuiron a produción de novos coñecementos científicos en diversas áreas e permitiron a formación de novos investigadores altamente especializados, ofrecendo así aos grupos de investigación españois, e particularmente aos galegos, unha mellor oportunidade de obter financiamento co fin de proseguir cos seus empeños científicos. Estas infraestruturas fixeron posible que tanto os cidadáns como as empresas poidan gozar de servizos innovadores de valor proporcionados por distintas administracións. Estas infraestruturas permitiron ás pequenas e medianas empresas desenvolver e perfeccionar novos produtos e servizos e levalos aos mercados.

8

Ao longo de 2015, as infraestruturas proporcionaron numerosas oportunidades para que prestixiosos investigadores puideran contribuir a algúns dos retos sociais máis apremiantes, como por exemplo, tratar de predicir con máis exactitude o comportamento atmosférico e oceánico, buscar materiais para axudar a combater o cambio climático; atopar novas formas e materiais para a colleita, emprego e almacenamento de enerxía; desenvolver novos métodos para comprender mellor as orixes das enfermidades e o seu tratamento; desenvolver métodos e técnicas para mellor xestionar e protexer os nosos recursos naturais e patrimoniais; crear novos produtos e servizos para os mercados internacionais ou afondar na comprensión do funcionamento da mente humana; axudar aos maiores e proporcionar áreas de alta tecnoloxía para o envellecemento activo; ou perfeccionar ferramentas de apoio na xestión de emerxencias e os servizos de seguridade nacional. Aínda que hai moitas outras actividades igualmente importantes, aquí presentamos brevemente algúnhas desenvlovidas en 2015 que pensamos son especialmente relevantes e que polo tanto ben paga destacar:

• Incrementando a produtividade e competitividade científica. A través do uso dos servizos de computación e almacenamento, os investigadores das universidades galegas e laboratorios do CSIC foron quen de producir máis de cen artigos científicos, participar en máis dunha centea de proxectos de investigación, e presentar dez teses de doutoramento. • Conectando comunidades investigadoras e docentes. Mediante o uso dos servizos da rede troncal de comunicacións (RECETGA), as tres universidades públicas, así como todos os demais organismos públicos de investigación presentes en Galicia (CSIC, IEO, etc) foron capaces de conectar investigadores, estudantes e profesores ás súas comunidades, así como aos instrumentos e repositorios científicos máis avanzados do mundo. • Proporcionando ás empresas locais vantaxes competitivas. Mediante o uso da nube e servizos de computación de alto rendemento, un grupo incipiente pero moi relevante de pequenas e medianas empresas manufactureiras españolas comezaron a probar e analizar a adopción de técnicas de modelización e simulación numérica co fin de obter unha vantaxe competitiva nos seus mercados. • Aumentando a fiabilidade das predicións do tempo. A través do uso da computación, o servizo meteorolóxico da Xunta de Galicia (MeteoGalicia) puido manter ao público en xeral, a industrias varias e aos servizos de xestión de emerxen-


CESGA Anuario 2015

cias informados das condicións meteorolóxicas. Mediante o uso de almacenamento masivo de datos, MeteoGalicia procesou valiosos datos meteorolóxicos.

• Incrementando a seguridade do tráfico marítimo. A través do uso da computación, Puertos del Estado informou diariamente sobre o estado dos nosos mares a usuarios de toda Europa, incluíndo o transporte marítimo, as industrias pesqueiras, así como as autoridades portuarias locais. • Mellorando os sistemas de xestión das pesqueirías. A través do uso da computación, o Instituto Español de Oceanografía mellorou as súas previsións con respecto á evolución das pesqueirías. Estas previsións son fundamentais co fin de informar ás posicións do Goberno nas negociacións de cotas de pesca. Mediante o uso de almacenamento e servizos de housing, o IEO foi quen de procesar os seus datos oceanográficos.

• Axudando ao sector pesqueiro a adaptarse á política de cero descartes. A través do uso de sistemas de información xeográfica en liña do CESGA (SIX), plataformas e experiencia, o CSIC, o IEO e o CETMAR, xunto con asociacións da industria pesqueira (OPROMAR) foron quen de completar mapas mellores dos descartes de pesca que permitan a esta industria extraer valor desta biomasa, cumprindo ao mesmo tempo coa nova Política Pesqueira Común, que inclúe a introdución gradual dunha prohibición dos descartes e o desembarco obrigatorio dos mesmos para as flotas pesqueiras nas augas europeas.

• Predicindo o cambio climático. A través do uso da computación, investigadores da Universidade de Vigo estudaron a estrutura e o comportamento da atmosfera do hemisferio norte durante o inverno e o impacto da radiación solar nos cálculos de cambio climático.

• Avanzando cara á medicina personalizada.

• Garantizando a capacidade de xestión en colaboracións A través do uso do servizo monitorización e contabilidade de cómputo distribuido do CESGA, a Infraestrutura Europea de Grid (EGI) foi quen de xestionar axeitadamente a maior colaboración científica en todo o mundo en computación. Esta infraestrutura foi unha ferramenta clave para os experimentos do LHC centrados no bosón de Higgs.

• Mellorando a competitividade de industrias locais. Mediante o uso de servizos de computación cloud, pemes galegas lograron obter unha vantaxe competitiva nos seus mercados respectivos, proporcionando solucións innovadoras que axudaron a ofrecer valor engadido adicional para os seus clientes.

• Divulgando o coñecemento de idiomas. A través do uso da plataforma de e-learning e colaboración do centro, AulaCESGA, a Escola Oficial de Idiomas ofertou formación en idiomas a cidadáns en Galicia.

• Internacionalizando formación altamente especializada. Mediante o uso de AulaCESGA, o Instituto de Ciencias do Patrimonio (INIPIT-CSIC) internacionalizou cursos de formación especializada, sen custos adicionais.

• Transferindo tecnoloxía á empresas locais. A través dunha intensa colaboración co CESGA, empresas locais como Balidea Consulting e Programming levaron novos produtos e servizos ao mercado.

• Axudando ás nosas empresas tecnolóxicas a se globalizar. A través da súa colaboración co CESGA, empresas spinoff da Universidade de Santiago de Compostela, como Software for Science Developments (S4SD) acadaron unha mellor posición na súa liña de negocio.

• Cartografiando o patrimonio local cara a unha mellor xestión.

Mediante o uso de servizos de computación en cloud, o Servizo Galego de Saúde mantivo a súa produción de servizos científicos e clínicos encomendados á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

A través dos recursos e o coñecemento do departamento SIX do CESGA, o grupo da USC para os estudos da prehistoria do Noroeste (GEPN) foi quen de construír a maior base de datos arqueolóxicos xeo-referenciados da Idade de Ferro no noroeste ibérico.

• Loitando contra a xordeira.

• Procurando novos materiais.

A través do uso da computación, investigadores do CSIC-Instituto Cajal analizaron en profundidade as causas de certos tipos de xordeira. Estes investigadores están a estudar a resposta de certas proteínas utilizando simulacións para comprender os procesos de como se produce determinado tipo de xordeira.

A través do uso da computación, os investigadores de diferentes Centros de Ciencia de Materiais do CSIC analizaron diversos materiais importantes dende o punto de vista do desenvolvemento industrial. Os investigadores destes institutos tamén utilizan a computación para poder predicir o comportamento de novos materiais.

• Deseñando novos fármacos. A través do uso da computación, investigadores da Universidade da Coruña puideron traballar no deseño e a caracterización de fármacos.

9


CESGA Anuario 2015

PADROADO DA FUNDACIÓN CESGA O Padroado da Fundación CESGA está composto por membros designados pola Xunta de Galicia e polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Xunta de Galicia

Presidente

Manuel Antonio Varela Rey

Director da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Secretaria

Patricia Iglesias Rey

Xefa do Gabinete da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Vogal

José Alberto Díez de Castro

Secretario Xeral de Universidades

Vogal

Mar Pereira Álvarez

Directora da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica (AMTEGA)

Vogal

Manuel Mauro Fernández Dabouza

Director Xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria (CIXTEC)

José Ramón Urquijo Goitia

Vice-presidente de Organización e Institucións Internacionais

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Coordinador Institucional do CSIC en Galicia

Vice-presidente

CSIC Vogal

Datos a 31/12/2015

CERTIFICACIÓNS A Fundación CESGA ten como obxectivo prioritario a mellora continua da calidade dos servizos que prové, así como das actividades de investigación desenvolvemento e innovación que leva a cabo. Por iso conta con certificacións de xestión de calidade relacionadas con esas áreas.

ISO 9001:2008

ORGANIGRAMA CESGA

PERSOAL EN 2015 Nivel de Formación académica

Homes

Mulleres

Total

Doutorados

7

0

7

Licenciaturas e Mestrados

10

5

15

Diplomaturas e Graos

4

1

5

Ciclos Superiores

5

2

7

Outros

2

0

2

28

8

36

Total

Datos a 31/12/2015 Scientific Committee

Access Committee

Advisory Committee

22%

Quality Committee

de mulleres no equipo

10

19% do persoal ten un doutorado


CESGA Anuario 2015

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES No ano 2014, CESGA traballau na definición e implantación do Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2014-2017. Este plan atopase publicado e dispoñible para o público no sitio web deo Centro e recolle medidas específicas que foron implantadas de modo efectivo no ano. O Centro de Supercomputación de Galicia constitúe un axente clave do sistema de I+D+i de Galicia, tendo sido recoñecido como Infaestrutura Científico Tecnolóxica Singular (ICTS) como integrante da Rede Española de Supercomputación (RES). A actividade do CESGA está focalizada non só en prover soporte a outras entidades, senón tamén en desenvolver colaboracións intensivas en investigación con outros axentes da contorna científico tecnolóxica. O camiño iniciado polo CESGA coa elaboración deste plan de igualdade vai en clara coherencia co marco político-normativo en materia de I+D+i. En primeiro lugar, tanto as institucións europeas, como estatais e autonómicas demostraron un claro interese por visibilizar a pervivencia de desigualdades de xénero neste eido. Os múltiples diagnósticos realizados puxeron de manifesto a desigual situación das mulleres na devandita área. Así, fenómenos como a segregación horizontal, a segregación vertical ou a perda de mulleres ao longo da carreira científica foron detectados nos máis variados contextos. En segundo lugar, a identificación da desigualdade de xénero derivou na inclusión da igualdade como un obxectivo transversal das políticas científico-tecnolóxicas. Para isto, estableceuse tanto en plans de actuación como en normas de diversos niveis de goberno a necesidade de corrixir a infrarrepresentación das mulleres e de acadar un sistema de I+D+i plenamente igualitario. Por outro lado, o marco normativo referido á igualdade no ámbito laboral tamén sufriu profundas modificacións. Non só se regularon aspectos específicos como a discriminación ou o acoso por razón de xénero, senón que se promoveu o emprego de novas ferramentas por parte das organizacións. A realización dun plan de igualdade por parte do CESGA permite dar cumprimento a unha norma clave como é a Lei 2/2007 de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, a cal establece no seu artigo 11 que as fundacións do sector público autonómico teñen a obriga de elaborar un plan en materia de igualdade de xénero. Este plan inclúe unha serie de accións non só destinadas ao persoal, senón tamén a visibilizar o rol das mulleres na tecnoloxía así como para involucrar ás rapazas coas TIC.

11


CESGA Anuario 2015

MISIÓN •

A Fundación ten como misión contribuír ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade. En xeral, son fins da Fundación todos aqueles que promovan a investigación e uso do cálculo intensivo, comunicacións avanzadas e desenvolvemento das tecnoloxías da información e comunicacións, como instrumento para o desenvolvemento socioeconómico sustentable, dedicando especial atención ás relacións de cooperación entre os centros de investigación públicos ou privados e o sector produtivo. • Algunhas das actividades levadas a cabo na Fundación: Promover e participar na elaboración de proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico. • Proporcionar capacidade de cálculo, comunicación se soporte técnico a comunidade usuaria mediante o equipamento dispoñible na Fundación. • Colaborar na transferencia de resultados de investigación na área de cálculo entre centros públicos de investigación e empresas.

• • • • • • • •

Fomentar e promover a cooperación entre institucións a nivel nacional e internacional. Contribuír ao desenvolvemento e fortalecemento da capacidade competitiva das comunidades investigadoras galegas e do CSIC. Colaborar con institucións, empresas e persoas en calquera materia relacionada co obxecto da Fundación. Promover e colaborar na organización de cursos, seminarios e reunións relativos á innovación mediante o cálculo intensivo e comunicacións. Promover e difundir aquelas actividades e resultados que se consideren de interese da Fundación. Colaborar con outros centros de supercomputación para unha utilización eficaz das tecnoloxías. Buscar e obter recursos para o desenvolvemento das súas actividades. Atender ás necesidades tecnolóxicas das entidades e empresas que así o requiran na área da supercomputación. Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

CESGA ÁREAS FUNCIONAIS

HPC, HTC, GRID and CLOUD COMPUTING RESOURCES

SERVICES

e-LEARNING & COLLABORATION TOOLS RTD PROJECTS

HPC, HTC Servers,

Code Optimisation

Viability Analysis

GRID Servers, Cloud Servers,

Problem Definition

Proposal Development

Scientific Software Applications

e-Learning Platform

Parallelisation

Project Negotiation

AULA CESGA

Critical Storage

COMMUNICATION NETWORK

RECETGA

DNS, Hosting, Mail Servers, Mailing List,

Technology

Multicast, Network

Network of Galicia

TRAINING (EDUCATION) Workshops and Training

Management, Security Systems, Statistics...

SERVICES Analysis Development Implementation Hosting of Solutions, Video-conference,

...

MCU / Gateway

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER RESOURCES

SERVICES

Technology Transfer

Viability Analysis

Courses for Users Computational Science HPC Masters Programme

Unit

Project writing Partnership Formation

SERVICES

Science and Communications

Management

SERVICES Systems

RESOURCES

Network and

Consortium Creation

DATA STORAGE

Storage Servers

e-Learning Room

Big Data User Support...

RESOURCES

RESOURCES

DISSEMINATION Web, Publications, Presentations, Seminars, Scientific Conferences ...

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS RESOURCES

SERVICES

Map Servers,

Analysis

Geographical

Development

Data Bases

Deployment Hosting of Solutions

12


CESGA Anuario 2015

ICTS: Unha Infraestrutura Científica e Técnica Singular do Estado En 2008, CESGA foi recoñecido polo goberno español como Infraestrutura Científico Técnica Singular. Dende entón os accesos remotos ao superordenador FinisTerrae e as estancias de investigación no CESGA son posibles para calquera investigador dos estados membros da Unión Europea e de estados asociados.

No caso do CESGA, os seus recursos se integrarán a mediados de 2016, despois do completo despregue do novo superordenador FinisTerrae II. CESGA tamén contribúe a Rede Española de Supercomputación liderando o recentemente creado grupo de traballo para a implantación do HPC nas PEME en España.

A través do programa ICTS, científicos galegos, do CSIC ou doutras comunidades poden acceder a recursos para os seus proxectos de investigación, adquirindo coñecemento ou recibindo formación nas tecnoloxías en uso no Centro. Durante os últimos anos, CESGA desenvolveu unha intensa actividade como ICTS, abrindo o 20% dos recursos dispoñibles a través de 9 convocatorias competitivas, que permitiron a execución de 107 proxectos de investigación. Ao longo do ano 2014, o Ministerio de Economía e Competitividade a través do Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación, estableceu un novo Mapa de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares, no que se decidiu integrar todas as infraestruturas significativas na área de Computación de Altas Prestacións (HPC) nunha única ICTS distribuída chamada Rede Española de Supercomputación Ampliada. Esta ICTS integra ás ICTS ate entón existentes en HPC en España, esto é: Superordenador Mare Nostrum e os anteriores nodos da RES, Superordenador FinisTerrae e os recursos computacionais do CSUC.

Infraestrutura Científica e Técnica Singular Española en HPC en rede - RES

Así, a RES AMPLIADA foi oficialmente constituída en 2015. As seguintes institucións contribúen máquinas á RES AMPLIADA: Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (CeSViMa), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Instituto de Física de Cantabria (IFCA), Universidad de Málaga (UMA), Universidad de Valencia (UV), Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI-UNIZAR), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León (FCSCL), Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), CénitS-COMPUTAEX, CESGA e Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Todas estas infraestruturas se integrarán nas convocatorías competitivas da RES, coordinadas polo BSC-CNS, de modo que cun único procedemento común, un investigador pode obter acceso a calquera delas.

13


CESGA Anuario 2015

INFORMACIÓN FINANCEIRA 2015 O que segue é unha descrición resumida das contas da Fundación CESGA correspondentes ao ano fiscal 2015. As principais fontes de ingresos operacionais do CESGA en 2015 proviñeron da Xunta de Galicia, do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e da Comisión Europea.

INGRESOS 2015

2015 OPERATIONAL INCOME

GALICIAN GOVERNMENT

CSIC

Services to User Community

1,121,355.00

276,478.79

Comp. Projects + 3rd Party S.**

39,460.97

SPANISH GOVERNMENT

EUROPEAN COMISSION

30,346.12

344,881.60

Applied for amortisation

1,160,815.97

276.478,79

30,346.12

344,881.60

* ENTERPRISES + OTHERS inclúe ingresos de servizos facturados a empresas, institucións e administracións. ** Comp. Projects + 3rd Party S. inclúe ingresos da execución de proxectos competitivos así como de servizos provistos a empresas, institucións e administracións.

GASTOS 2015

2015 EXPENSES

Personnel

1,247,619.07

Current expenses & taxes

653,303.03

Amortisation

543,9 06.39

TOTAL

2,444,828.49

14

TOTAL

1,397,833.79

Finnancial and others

TOTAL

ENTERPRISES + OTHERS*

203,561.08

618,249.77

29,618.71

29,618.71

514,610.78

514,610.78

747,790.57

2,560,313.05


CESGA Anuario 2015

SERVIZOS

Sistemas de Computación

O CESGA

proporciona un variado repertorio de servizos a investigadores e innovadores así como a usuarios da industria, das administracións ou das institucións docentes e de investigación. Aquí presentamos unha relación dos servizos ofertados por área.

Computación de altas prestacións (HPC)

Rede de Comunicacións Conexión de centros: analise e plan de conexión

Aplicacións Científicas e Proxectos Computación científica

Sistemas de Información Xeográfica Deseño e Xestión de proxectos Partenariado en proxectos XIS Produción e analise de datos xeo-referenciados Procesado de mapas dixitais Desenvolvemento de aplicacións XIS Servizos avanzados XIS Formación de usuarios XIS Plataforma XIS Hosting de Servizos Cartográficos

Soporte técnico (paralelización, optimización, depuración, algoritmos) Formación Deseño e xestión de proxectos de I+D+i Partenariado en proxectos Busca de financiamento Localización de socios Servizos avanzados HPC

Consultoría de comunicacións: conectividade, seguridade, e servizos avanzados

Computación de alta produtividade (HTC) Computación GRID Computación Cloud para HPC Big Data Almacenamento de datos

Partenariado en proxectos

Auditoria de CPD e servizos avanzados

Aloxamento web (contidos de interese para investigación)

Soporte técnico

Housing de servidores

Formación

Aloxamento de servidores virtuais Seguridade (firewalls, IDS, IPS...) Xestión de comunicación de voz e videoconferencias Soporte a usuarios Xestión de novos servizos (IPv6, multicast, mobilidade...) Videoconferencia Multicast de eventos

Recursos de colaboración e tele-ensino Deseño e xestión de proxectos Partenariado en proxectos Busca de financiamento Localización de socios Avaliación de tecnoloxías Plataforma e-Learning para cursos e eventos Seminarios web Servizos avanzados e-Learning

15


CESGA Anuario 2015

CESGA

Solicitudes de servizo de soporte técnico en 2015

Con frecuencia, os usuarios comunícanse co persoal de asistencia técnica do CESGA a través do e-mail ou por teléfono. Sexa cal sexa a vía, as solicitudes rexístranse a través dun trazador automático de solicitudes chamado RT. Cada vez que un usuario fai unha solicitude ábrese un tícket na aplicación RT. Isto dálle a posibilidade tanto aos usuarios coma ao persoal técnico de saber en todo momento como se está a xestionar a solicitude e que medidas se están a tomar en relación ao problema expresado polo usuario.

ACTIVIDADE DE SOPORTE A USUARIOS EN 2015

AREA

176

Applications

195

Systems

215

Infrastructures

15

GIS

1

e-Learning

Satisfacción dos usuarios cos servizos provistos en 2015

Excellent

16

Good

Average

Poor

NUMBER OF REQUESTS

Communications

Os tíckets de servizo clasifícanse segundo o tipo de solicitude e a área técnica implicada na provisión da solución. A táboa da dereita amosa a cantidade de servizos solicitados no 2015 clasificados por tipo de servizo.

O CESGA realiza unha enquisa anual para coñecer os niveis de satisfacción dos usuarios en relación cos diferentes servizos. Tamén se lles pide aos usuarios que expresen as súas reflexións sobre como mellorar os servizos que reciben. Para a realización desta enquisa, ponse ao seu dispor un cuestionario en liña a través do cal declaran o nivel de satisfacción cos servizos e aportan as súas opinións sobre como melloralos. Para animar aos usuarios a expresar calquera opinión negativa que poidan ter, as respostas recóllense automaticamente de xeito anónimo. Presentamos aquí os resultados obtidos na enquisa de 2015.

394

General

18

TOTAL

1.014

Niveis de Satisfacción dos Usuarios cos Servizos HPC Propuxéronselle cuestións de niveis de satisfacción coa computación, a almacenaxe e os servizos de soporte técnico a 337 usuarios con contas activas. Recibíronse un total de 69 respostas na enquisa do 2015 (unha taxa de resposta do 20.47%). Os niveis de satisfacción expresados na enquisa obtiveron unha alta puntuación en todas as dimensións. As seguintes gráficas resumen os resultados desta enquisa.

Very poor

N/A

Computing

Storage

Support

mean 4.6/5

mean 4.5/5

mean 4.8/5


CESGA Anuario 2015

Niveis de satisfacción dos usuarios coa conectividade e a asistencia da rede RECETGA Realizáronselle preguntas relativas ao nivel de satisfacción coa conectividade á rede RECETGA e cos servizos de asistencia técnica a 35 persoas de contacto nas diferentes universidades, laboratorios e centros que conecta RECETGA. En total, 14 persoas encheron a enquisa, o que representa un ratio de resposta do 40%. Os niveis de satisfacción xerais expresados foron altos tal como se pode observar nas seguintes gráficas.

Network Support

Network Connectivity

mean 4.7/5

mean 4.5/5

Niveis de satisfacción dos usuarios cos servizos TI Fixéronselle preguntas de satisfacción con nivel dos servizos informáticos e de asistencia técnica a 130 persoas de contacto nos diferentes laboratorios, centros e organizacións que usan os servizos TI do Departamento de Comunicacións. Un total de 26 persoas completaron a enquisa, o que representa un 20% de ratio de resposta. En xeral os usuarios expresaron altos niveis de satisfacción. As seguintes gráficas resumen os resultados da enquisa.

IT Support

IT Services

mean 4.8/5

mean 4.6/5

Excellent

Good

Average

Poor

Very poor

17


CESGA Anuario 2015

PRODUCIÓN CIENTÍFICA

DOS USUARIOS DE COMPUTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DA PRODUCIÓN CIENTÍFICA DECLARADA POLOS USUARIOS DO CSIC E DAS UNIVERSIDADES CSIC

UDC

USC

UVIGO

ARTIGOS CIENTÍFICOS

48

13

35

16

CONFERENCIAS

10

8

17

1

TESES DOUTORAIS

6

-

2

2

Os usuarios do CSIC reportaron

48

Artigos Científicos

Os usuarios das universidades galegas reportaron

64

Artigos Científicos

PRODUCIÓN CIENTÍFICA REPORTADA POR USUARIOS CESGA 2006-2015

Scientific Journal Articles

Presentations at Congresses

Ph. D Dissertations

Master Theses / Post GRAD. Projects

INCLÚE: CSIC, UDC, USC, UVIGO, usuarios ICTS, IEO, UAB, IEO, MeteoGalicia e CESGA.

18

Book / Chapters


CESGA Anuario 2015

USUARIOS DE COMPUTACIÓN O número de contas de usuario activas (é dicir, de usuarios cun significativo uso dos servizos de computación ao longo do ano) diminuíu no 2015. As contas de usuario asociadas co CSIC pasaron de 74 a 69. As contas activas das universidades galegas sufriron unha redución de 268 a 238. O número total de contas activas, incluíndo ao CSIC, as universidades galegas e outras institucións, reducíronse en 37, pasando de 374 en 2014 a 337 en 2015. A gráfica de barras considera 35 contas activas relacionadas con proxectos nos que participa o CESGA.

NÚMERO DE CONTAS ACTIVAS DE USUARIO

Estes datos non contemplan os usuarios de proxectos de sistemas GRID, que pertencen a institucións de índole nacional e internacional presentes en diversas iniciativas GRID das que o CESGA forma parte: IBERGRID, National GRID Initiative, CLOUDPYME, CYTEDGRID e EGIInspire.

337

Contas de usuario activas en 2015

EVOLUCIÓN DAS CONTAS DE USUARIOS POR INSTITUCIÓN E ANO 2000 - 2015

CSIC

Other

Universities

* Outros inclue Centros Tecnolóxicos, Hospitais, IEO, UCM, UIB, MeteoGalicia, PdE, ICTS. (Os usuarios GRID non se incluen nesta gráfica).

19


CESGA Anuario 2015

DISTRIBUCIÓN DO TEMPO DE CPU CONSUMIDO POR INSTITUCIÓN EN TODOS OS SISTEMAS NO 2015

CSIC

UDC

USC

UVIGO

MeteoGalicia

Contracts & Services

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR INSTITUCIÓN E MÁQUINA NO 2015

CSIC

20

UDC

USC

UVIGO

MeteoGalicia

Contracts & Services


CESGA Anuario 2015

DISTRIBUCIÓN DE CPU SEGUNDO ÁREA DE INVESTIGACIÓN 2001 - 2015

Other Areas

Biochemical Modeling

Numerical Methods

Physics

Earth Sciences

Computer Science

ACTIVIDADE GRID O equipo técnico do CESGA está involucrado no desenvolvemento de ferramentas automáticas que faciliten a operación da Infraestrutura GRID europea (EGI). Técnicos do CESGA están traballando na consolidación da Universal Middleware Distribution (UMD) como a distribución de software para EGI e no desenvolvemento de middleware para cómputo paralelo no GRID. A través destas e outras actividades, o CESGA contribúe ó despregue e operación de múltiples iniciativas GRID (IBERGRID, National GRID initiative, EGI-Inspire), incluíndo a meirande infraestrutura de computación distribuída en produción na actualidade, a Infraestrutura GRID Europea.

54

Así, no 2015, ademais de prover o coñecemento GRID, desenvolvementos técnicos e soporte, o CESGA concentrou os seus esforzos na contabilidade e monitorización GRID, a verificación de calidade do software, a migración a unha infraestrutura cloud virtualizada e a coordinación das operacións de IBERGRID. O CESGA tamén prové ao GRID de nodos de computación. No 2015 houbo 54 contas de usuario GRID executando traballos (jobs) no nodo GRID do CESGA. O número de horas de CPU consumidas por estes usuarios foi de 181. Os usuarios con contas CESGA beneficiáronse do uso de 3,508,576 horas noutros nodos desta infraestrutura distribuída que, en conxunto, achegou servizos de cómputo por máis de 23,114 millóns de horas.

Contas de usuario no nodo GRID do CESGA

3,508 K Horas de CPU en outros nodos GRID

21


CESGA Anuario 2015

USERS 2013 - 2015 CENTRE

RESEARCH GROUP

# active user accounts

CPU hours used

2013 2014 2015

2013

2014

2015

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Centre d’Estudis Avançats de Blanes

1

0

0

5.201,90

0,00

0,00

Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2)

5

2

1

38.404,40

1.068,70

94,40

Centro de Astrobiología

2

1

0

47.654,1 0

1.7 16,20

0,00

Centro de Investigaciones Biológicas

6

4

3

72.267,30

38.214,40

31.045,60

Centro de Investigaciones en Nanomateriales y Nanotec-

0

1

1

0,00

137.972,50

61.084,20

Centro de Investigaciones sobre Desertificación

1

1

1

0,70

26,80

13,00

Centro Nacional de Biotecnología

2

1

1

751.437, 1 0

557.133,60

209.492,00

91

4

3

138.988,60

7.067,1 0

10.861,20

Estación Experimental del Zaidin

2

0

0

5.514,50

0,00

0,00

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos

1

0

0

175.413,60

0,00

0,00

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)

1

0

0

780,60

0,00

0,00

Instituto Cajal

3

3

3

409.189,1 0

1 1 1 .537,80

488.248,00

Instituto de Astrofísica de Canarias

0

0

1

0,00

0,00

4.169,00

Instituto de Biología Funcional y Genómica

0

1

1

0,00

4,90

45,90

1

1

0

2.410,30

768,00

0,00

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.

6

5

3

1.102.410,90

1 5 8 .343,80

877.37 1, 1 0

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

4

2

0

19.870,20

26.868,40

0,00

Instituto de Ciencia de Materials de Barcelona.

8

6

7

1.890.498,90

2.036.949,50

670.807,20

Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC)

3

2

1

202.773,1 0

260.591,70

156.947,20

Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla

1

2

1

57.879,60

9.327,80

23.403,50

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía

1

1

1

119.600,20

54.1 9 1 ,00

572,20

Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

3

3

1

41.839,40

5.383,00

146,00

Instituto de Estructura de la Materia (IEM)

6

6

8

782.553,60

585.816,90

358.397,80

Instituto de Física de Cantabria (IFCA)

0

0

1

0,00

0,00

774,80

Instituto de Física Fundamental (IFF)

8

8

6

707.700,70

933.736,40

585.826,00

Instituto de Física Teórica

3

1

0

151.932,50

58,20

0,00

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial

1

1

0

1.249,20

0,30

0,00

Instituto de Investigacións Mariñas (IIM)

1

1

1

14.824,30

16.430,20

32.913,20

Instituto de Investigaciones Químicas

4

3

7

134.328,40

1 1 6 . 2 1 7,30

207.500,80

Instituto de Química Médica

3

1

0

6.959,20

1.701,50

0,00

Instituto de Química Orgánica General

6

4

3

75.091,50

1 3 1 .026,20

218.893,20

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea

9

8

6

467.563,40

275.665,70

142.350,40

nología (CINN)

Estación Biológica de Doñana

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)

22


CESGA Anuario 2015

CENTRE

RESEARCH GROUP

USERS 2013 - 2015 # active user accounts

CPU hours used

2013 2014 2015

2013

2014

2015

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Misión Biolóxica de Galicia.

1

1

1

52.629,40

69,50

1.674,40

Museo Nacional de Ciencias Naturales

2

2

2

233.578,50

2.977,40

5.080,50

Unidad Asociada CSIC-TECNALIA

0

1

1

0,00

34,40

26.570,20

Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UO-

0

0

1

0,00

0,00

240,00

Museo Nacional de Ciencias Naturales

UDC - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

1

2

2

433.737,10

233.578,50

Escola Politécnica Superior

1

0

1

23.519 ,1 0

0,00

41 .1 57,70

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Can-

1

2

0

1.600,20

16.381,60

0,00

Facultade de Ciencias

32

31

30

2.087.067,20

1.325.256,50

2.1 92.497,70

Facultade de Informática

27

23

21

1.232.307,30

1.967.264,60

2.503.024,50

UDC Xenérico

55

28

6

10.701,60

1.470,20

7.177,30

CSIC-PA)

les e Portos

USC - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Escola Técnica Superior de Enxeñaría

2

3

3

558,50

107.133,1 0

234,00

Facultade de Bioloxía

2

2

2

39.899,70

30.697,70

255.315,40

33

37

34

1.831.244,00

1.639.591,20

1.496.988,20

3

7

5

114.577,80

290.889,60

313.047,30

36

32

35

3.884.679,70

3.263.356, 1 0

1.973.202,20

Facultade de Veterinaria

1

1

3

879,90

5.217,70

10.804, 1 0

Instituto de Acuicultura

0

1

0

0,00

1.326,40

0,00

Instituto de Medicina Legal

2

3

5

51.283,60

80.453,70

65.876,40

Observatorio Astronómico Ramón María Aller

0

0

1

0,00

0,00

299,20

1

0

1

123,60

0,00

1,40

22

48

42

1.620, 1 0

4.522,90

6.913,70

Facultade de Física Facultade de Matemáticas Facultade de Química

Unidade de Medicina Molecular USC Xenérico

23


CESGA Anuario 2015

USERS 2013 - 2015 CENTRE

RESEARCH GROUP

# active user accounts

CPU hours used

2013 2014 2015

2013

2014

2015

UVIGO - UNIVERSIDADE DE VIGO Escola Superior de Enxeñaría Informática Ourense

1

1

1

5.493,20

5.217,70

21.268,50

E.T.S. de Enxeñaría de Minas

0

1

0

0,00

1.246,80

0,00

E.T.S. de Enxeñaría de Telecomunicación

0

1

2

0,00

46.928,1 0

13.314,30

Facultade de Bioloxía

3

3

1

152.676,20

16.755,70

28,50

10

10

12

293.388,00

396.867,50

738.671,80

5

3

3

177.387,40

72.466,70

32.980,30

28

33

29

1.813.024,50

2.439.941,60

3.640.139,70

Facultade de Ciencias do Mar Facultade de Ciencias de Ourense Facultade de Química

HOSPITALS & FUNDACIÓN PÚBLICA GaALEGA DE MEDICINA XENÓMICA Hospital do Meixoeiro

1

0

0

3.840,00

0,00

0,00

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

5

5

3

181.384,00

7.192,60

1.243,00

Hospitais Xenérico

1

1

1

62.281,50

1.320,50

68,30

IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Centro Oceanográfico de A Coruña

5

3

3

53.835,80

101.330,60

52.688,20

Centro Oceanográfico de Gijón

1

1

0

73.781 ,1 0

106.335,1 0

0,00

Centro Oceanográfico de Vigo

0

2

0

0,00

8.685,90

0,00

44.528,90

26,80

10,40

UAB - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Departamento de Arquitectura de Computadores y

1

1

1

Sistemas Operativos

UPV - UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA U. Politécnica de Valencia

0

0

1

0,00

0,00

357,60

1

1

1

53.442,50

35.553,80

5,70

UNIVERSITY OF NOVI SAD - SERBIA Faculty of Technical Sciences

24


CESGA Anuario 2015

USERS 2013 - 2015 CENTRE

RESEARCH GROUP

# active user accounts 2013 2014 2015

CPU hours used 2013

2014

2015

PUERTOS DEL ESTADO (PdE) - SPANISH PORT AUTHORITY Puertos del Estado

3

1

5

363.499,50

324.159,50

383.280,70

6

6

7

671.374, 1 0

537.514,70

438.332,40

89

109

91

1.266.144,40

METEOGALICIA - XUNTA DE GALICIA MeteoGalicia - Galician Met Office

CESGA PROJECTS & SERVICES CESGA

1.398.468,50 1.834.621,30

SME - SMALL & MEDIUM ENTERPRISES & TECHNOLOGY CENTRES SERVICES

11

7

20

10.643,50

13.876,20

81.579,20

Esta relación inclúe todas as contas de usuario que fixeron uso dos recursos de computación durante al menos 10 cpu/horas no período de tres anos.

25


CESGA Anuario 2015

INFRASTRUTURA de COMPUTACIÓN SERVIDORES ADQUIRIDOS E INSTALADOS en 2015 (Parcialmente financiados con Fondos FEDER) Resource

Nodes

Cores/node

Proc/node

Accel/node

RAM/node

306

24

2 Xeon E5-2680v3

-

128GB

4

24

2 Xeon E5-2680v3

2

24

2 Xeon E5-2680v3

1

128

8 Xeon E7-8867v3

-

4096GB

InfiniBand FDR

28,8TB

4

24

2 Xeon E5- 2680v3

-

128GB

InfiniBand FDR 10GbE

2TB

68

20

2 Xeon E5-2650v3

-

64GB

GbE

900GB

4

20

2 Xeon E5- 2650v3

-

64GB

10GbE

3,8TB

34

12

2 Xeon E5-2620v3

-

64GB

10GbE

24TB

4

12

2 Xeon E5-2620v3

-

64GB

10GbE

3,8TB

Visualization

4

20

2 Xeon E5-2650v3

256GB

InfiniBand FDR 10GbE

1,8TB

SVG Industry

8

20

2 Xeon E5-2650v3

128GB

GbE

4TB

FinisTerrae II

SVG Cloud SVG Big Data

2 NVIDIA Tesla k80 2 Xeon Phi 7120P

NVIDIA Grid K2 NVIDIA Grid K2

128GB 128GB

Network

InfiniBand FDR GbE InfiniBand FDR GbE InfiniBand FDR GbE

Storage/node

Shared storage

1TB 1TB 1TB

Lustre 768TB EMC2 120TB

EMC2 120TB

SERVIDORES EN PRODUCIÓN DURANTE 2015, INSTALADOS en ANOS PREVIOS Resource

Nodes

Cores/node

Proc/node

Accel/node

RAM/node

FinisTerrae I

142

16

16 Itanium2

-

128GB

18

24

2 Xeon E5-2680v3

-

64GB

10

40

Xeon E5-1240

-

32GB

GbE

2TB

8

16

2 Xeon E5-2670v2

-

64GB

GbE

2TB

2

32

4 Xeon E5-4620

-

512GB

GbE

6TB

46

24

2 AMD 6174

-

32GB

GbE

500GB

4

24

2 AMD 6174

-

64GB

GbE

2TB

SVG

26

Network

InfiniBand DDR GbE InfiniBand FDR GbE

Storage/node

Shared storage

1TB

HPSFS 144TB

2TB

EMC2120TB


CESGA Anuario 2015

SERVIZO DE COMPUTACIÓN CLOUD O CESGA lanzou un servizo cloud de computación para os usuarios que proporciona unha infraestrutura virtual, cunha configuración dinámica segundo as necesidades do usuario final: sistema operativo, número de procesadores, memoria, disco e número de nodos. A xestión do sistema usa OpenNebula software coa interface web do usuario para lanzar os servidores virtuais. O servizo cloud é unha das áreas de investigación e produción máis importantes da actividade do CESGA, como se demostra co número de proxectos relacionados que estiveron activos durante o 2015, como por exemplo o CloudPYME2, Fortissimo, EGIInspire Fedcloud, Centinel ou Rural Schools Cloud. Ao longo de 2015 novos recursos foron engadidos ao servizo incluíndo 72 servidores con dous procesadores Intel Xeon E52650v3 e 64GB de memoria principal cada un.

ALMACENAMENTO DE DATOS E SERVIZO BIG DATA Hoxe en día os conxuntos de datos son tan grandes e complexos que se fai difícil procesalos mediante as ferramentas de xestión de bases de datos dispoñibles ou as aplicacións de procesado de información tradicionais. O CESGA prové a súa comunidade usuaria coa experiencia adquirida nas simulacións do Large Hadron Collider (LHC), e no 2013 comezou a ofrecer este servizo baseado en Apache Hadoop. Apache Hadoop é un software de código aberto moi usado para o almacenamento e procesamento de grandes cantidades de datos en paralelo seguindo o paradigma Big Data. Ten principalmente dous compoñentes: un sistema de arquivos en paralelo (HDFS) onde se almacena a información a analizar, e unha interface de programación API (MapReduce) que se adoita usar con Java, aínda que soporta outras linguaxes. O propósito deste servizo é permitir que os usuarios do CESGA accedan ao ámbito Big Data dun xeito sinxelo a través de Hadoop, probablemente a plataforma máis empregada neste campo. Este servizo facilita o lanzamento dos novos clústers Hadoop, que poden variar dos 10 aos 100 nodos escravos, sobre a plataforma cloud do CESGA. Mesmo cando o clúster despregado está listo para comezar a subir datos e executar traballos (jobs), o usuario final ten control completo sobre este, podendo modificar o sistema para realizar os seus procesos de análise de datos. O servizo está dispoñible para institucións pertencentes ao Sistema Universitario Galego (SUG), para os centros do CSIC, para os departamentos de I+D de institucións públicas e/ou compañías privadas, e para institucións e/ou compañías que participen nas actividades de I+D+i co CESGA sempre e cando cumpran os criterios de adhesión.

Calquera usuario cunha conta activa pode solicitar acceso ao servizo Hadoop baixo demanda simplemente mandando un correo a sistemas@cesga.es e indicando o seu login de usuario e o seu desexo de acceder ó servizo. A súa conta terá garantido o acceso en cuestión de horas. Dous informes técnicos están dispoñibles na web do centro para aprender máis sobre este novo servizo: “Hadoop e MapReduce” que brinda unha introdución ás tecnoloxías tras deste servizo e “Running Big Data at CESGA” ofrece un caso de uso para aprender a empregar as tecnoloxías Big Data nas infraestruturas do centro. Ao longo do 2015 unha infraestrutura dedicada consitente en 38 servidores con 816TB de almacenamento foi engadida ao servizo. En 2016 esta infraestrutura estará plenamente operativa provendo servizos Big Data baixo diferentes tecnoloxías incluíndo Hadoop, Spark, e outras que poidan satisfacer as demandas das comunidades de investigación e industriais. ALMACENAMENTO DISPOÑIBLE EN 2015

TYPE OF STORAGE

CAPACITY (TB)

Big Data

816

Scratch

484

Parallel Scratch

1,127

Home + Massive Data Stge.

225

Tape

1,360

TOTAL

4,012

27


CESGA Anuario 2015

EVOLUCIÓN DO RENDEMENTO PICO NO CESGA 2003-2015 (EN GFLOPS*)

476K GFLOPS

1 GFLOPS = 1,073,741,824 operacións de punto flotante por segundo.

EVOLUCIÓN DO CPU CONSUMIDO 2004-2015 (EN HORAS)

20.6 millóns de horas en 2015

28


CESGA Anuario 2015

NÚMERO DE JOBS EXECUTADOS MENSUALMENTE POR SISTEMA 2015 Un “job” (ou traballo) é unha unidade de traballo executado nun servidor informático. O número de jobs executados non só depende da capacidade de computación dispoñible, senón tamén dos recursos necesarios para a execución.

CLOUD

FINISTERRAE

SVG

TEMPO MEDIO DE ESPERA EN COLA 2006-2015 EN HORAS O tempo medio de espera en cola representa a cantidade media de tempo que os usuarios deben agardar dende o momento no que solicitan recursos CESGA ata que os seus jobs comezan a executarse nos servidores. Este tempo varía en función da cantidade de jobs que estean sendo executados. É fundamental para o CESGA manter o tempo de espera tan baixo como sexa posible e así mellorar o servizo á comunidade usuaria. O tempo medio de espera en cola é un bo indicador do nivel de saturación existente nos recursos computacionais, xa que canto maior é o nivel de ocupación dos sistemas informáticos, maior é o tempo en cola requirido para ter recursos dispoñibles. Normalmente o tempo de espera vese reducido durante as vacacións de verán e Nadal. TEMPO MEDIO DE ESPERA EN COLA PARA OS PROCESOS EN TODOS OS SISTEMAS (XAN 2006 - DEC 2015)

29


CESGA Anuario 2015

APLICACIÓNS CIENTÍFICAS ESTATÍSTICAS DE USO DAS APLICACIÓNS EN 2015 AS 10 APLICACIÓNS MÁIS DEMANDADAS 2015 Estas estatísticas dos rexistros contables resumen o uso das aplicacións dende o 1 de xaneiro do 2015 ata o 31 de decembro do 2015. Os datos recollidos con finalidade contable incluíron so as entradas cun consumo de tempo superior aos 30 segundos (tanto tempo de sistema como de uso) para evitar a saturar o sistema. Non inclúe aplicacións explicitamente marcadas cun límite máis baixo pola cantidade de curtos intervalos de tempo operados por estas aplicación. As 68 aplicacións máis usadas preséntanse na figura de embaixo onde “outros” dan conta das aplicacións non clasificadas, fundamentalmente, as instaladas ou desenvolvidas polos propios usuarios. A etiqueta “sistema” refírese aos executables de xestión dos sistemas.

DISTRIBUCIÓN DO TEMPO DE CPU CONSUMIDO POR APLICACIÓN NO 2015

30

CPU Hours

% of total CPU used

g98/03/09

5,957,383

38.78

User codes

3,845,902

25.03

VASP

1,094,525

7.12

WRF

752,590

4.90

Gromacs

537,481

3.50

CHARMM

518,753

3.38

Nemo

289,257

1.88

blast

268,712

1.75

amber

257,198

1.67

Xmipp

204,688

1.33


CESGA Anuario 2015

ELEMENTOS INSTALADOS OU ACTUALIZADOS NO 2015 APLICACIÓN Abaqus abinit

VERSIÓN 6.13 7.10.4

LIBRARÍA

VERSIÓN

boost

1.58.0

ffmpeg

2.7.2

CD-HIT

v4.6.1-2012-08-27

FFTW

3.3.4

CFITSIO

3.370

GATK

3.3-0

Code-Aster

10.8.0

GDAL

1.11.2

Matplolib

1.4.3

cp2k Elmer

2.6.1 7.0-r6816

MKL

11.2.1

11.2.3

Exonerate

2.2.0

parmetis

3.2.0

gmsh

2.8.5

Qt

4.8.6

Gromacs

5.0.2

Qwt

6.1.0

SuiteSparse

4.2.1

HyperWorks IboView

12.0.220 20150427

Maker

2.31

MOLCAS

7.4

novoalign

3.02.07

octave

3.8.2

ParaView

4.2.0

Picard

1.1.28

PSI4

Beta5

QIIME

1.9.0

R

3.1.2

RepeatMasker Samtools

4.0.5 1.1.19

SNAP

2013-11-29

tassel

5.0, 5.2.1.2

Wien2k

14.1

XFLOW

v94

COMPILADORES E FERRAMENTAS DE DESENVOLVEMENTO

VERSIÓN

Intel C++ Compiler

2015.1.133 2015.3.187

Intel Fortran Compiler

2015.1.133 2015.3.187

Intel MPI Library Cmake JDK Oracle openmpi git GNU Compilers

5.0.2.044 5.0.3.048 5.1.0.079 3.2.2 1.8.0_31 1.7.0_75 1.7.0_79 1.8.0_45 1.8.5 2.4.6 4.9.1

patchelf

0.8

Python

2.7.8

yasm

1.3.0

31


CESGA Anuario 2015

Aplicacións e librarías dispoñibles nos servidores de computación no 2015, accesibles a todos os usuarios. ÁREA Bioinformática

APLICACIÓN

FINISTERRAE

batwing

X

BEAGLE

X

BEAST

X

Bowtie

X

bsmooth-align

X

CD-HIT

X

CLUMPP

X

cortex_var

X

CTM CoalHMM

X

DSSP

X

EIGENSOFT

X

Exonerate

X

GATK

X

Genehunter

X

Gtool idba_ud

X X

IMa2

X

Impute

X

JAGS

X

Leadmix

X

Migrate

X

Maker MrBayes

X X

MSVAR

X

NCBI-Blast

X

OpenBUGS

32

X

X X

novoalign

Compiladores

SVG

X X

X

Picard

X

plink

X

QIIME

X

RAxML

X

RepeatMasker

X

Samtools

X

Shapeit

X

SNAP

X

SOAPdenovo

X

Structure

X

tassel

X

Trinity

X

velvet

X

ziphmm

X

Cmake

X

X

GNU Compilers

X

X

Intel C++ Compiler

X

X

Intel Fortran Compiler

X

X


CESGA Anuario 2015

Aplicacións e librarías dispoñibles nos servidores de computación no 2015, accesibles a todos os usuarios. ÁREA Compiladores

APLICACIÓN JDK Oracle

FINISTERRAE X

mono Open 64

X

yasm

X

ACML

X X

ARPACK

X

Blitz++

X

boost

X

CGAL

X

FFTW

X

GotoBLAS2 gsl

X X X

X

Hypre

X

metis

X

MKL

X

MUMPS

X

nlopt

X X

NumPy

X

X

octave

X

X

octcdf

X

X

parmetis

X

PETSc

X

PSBLAS

X

X

qhull

X

X

ScaLAPACK SciPy

X X

scotch

Cálculo Molecular

X X

X

armadillo

Librarías Matemáticas

X X

X

PGI Compilers Python

SVG

X

SPARSKIT

X

SuiteSparse

X

X

abinit

X

X

Amber

X

X

Amsol

X

AutoDock

X

CAMPARI

X

cp2k

X

CPMD

X

Dalton

X

ESPResSo

X

X

Gamess

X

X

Gaussian 03

X

X

Gaussian 09

X

X

gridcount

X

X

33


CESGA Anuario 2015

Aplicacións e librarías dispoñibles nos servidores de computación no 2015, accesibles a todos os usuarios. ÁREA

APLICACIÓN Gromacs

Cálculo Molecular

FINISTERRAE X

g_count LAMMPS

X

X

Molden

X

X

NAMD

X

X X

NWChem

X

Octopus

X

OpenBabel

X

plumed

X

PSI4 SIESTA

X X

VASP

X X

Intel MPI Library

X

X

mpi4py

X

X

MPICH2

X X

openmpi

Análise Científica

X

Platform MPI

X

pyMPI

X

HP-Caliper

X

Intel Thread Checker

X

Intel Thread Profiler

X

Intel Trace Analyzer and Collector

X

likwid PAPI

X

TotalView

X

4ti2

X

X

ABySS

X

CFITSIO

X

geos

X

grib_api

X

MCR

X

Netcdf4-python

X

pandas

X X

R

X

Singular

X

Basemap Matplotlib Toolkit

34

X X

pyproj

Visualización e Animación Científica

X

HP MPI

MVAPICH2

Ferramentas Profiling

X X

NCIPLOT

MPI

SVG

X X

cairo

X

CDO

X

etsf_io

X

X

Ferret

X

ffmpeg

X


CESGA Anuario 2015

Aplicacións e librarías dispoñibles nos servidores de computación no 2015, accesibles a todos os usuarios. ÁREA

APLICACIÓN ftgl

Visualización e Animación Científica

FINISTERRAE

SVG

X

GDAL

X

GMT

X

X

gnuplot

X

X

Grace

X

Grads

X

HDF

X

HDF5

X

IboView ImageMagick

X X

X

JasPer

X

Matplotlib

X

Ncarg

X

X

NCO

X

X

NetCDF

X

X

Panoply

X

Parallel-NetCDF

X

ParaView pgplot

X X

X

Qt

X

Qwt

X

szip

X

X

udunits

X

X

VMD

X

X

VTK

X

XCrySDen Aires

X

Code-Aster

X

DMASON

Simulación

X

EMAN

X

FLEXPART

X

Gadget

X

MASON MEEP

X X

MM5

X

PyNIO

X

Relion

Xestión de Software

X

git

X

X

Modules

X

X

patchelf

X

setuptools

Cálculo Estrutural, de Fluídos e Magnetismo

X

subversion

X

Elmer

X

X

FRANC3D

X

gmsh

X

MaxFEM

X

OpenFOAM

X

X

35


CESGA Anuario 2015

REDE DE CIENCIA E TECNOLOXÍA DE GALICIA O CESGA xestiona e opera RECETGA (Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia), unha avanzada infraestrutura de comunicacións que prové de conectividade a todos os axentes públicos involucrados no sistema galego de ciencia, desenvolvemento e innovación. No 2015, os usuarios de RECETGA seguiron gozando da alta calidade e a excelente fiabilidade da fibra escura despois dos esforzos levados a cabo en anos anteriores. O nivel de madurez da nova rede considérase moi elevado. Ademais, a conclusión da migración da maioría dos vellos enlaces de microondas de acceso cara a circuítos proporcionados a través de operadores da rede impactou moi positivamente na dispoñibilidade do servizo, alcanzando un 99.99% na maioría dos centros.

Salientable na Rede en 2015 Os últimos circuítos de fibra óptica escura incluídos na colaboración entre RedIRIS e CESGA foron despregados en 2015. Estes circuítos inclúen a conexión do Campus de Esteiro (UDC Ferrol), o Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), e CETMAR. Un novo radio enlace de alta capacidade foi instalado no Centro de Innovación e Servizos de Galicia (CIS – Galicia) en Ferrol, incrementando o largo de banda dispoñible ate os 750 Mbps full duplex. Os Puntos de Presenza da Rede en Coruña e Vigo (Torrecedeira) foron actualizados con novo equipamento baseado no modelo Juniper EX4300 configurado en alta dispoñibilidade. A interconexión coa rede da Xunta de Galicia foi mellorada grazas ao despregamento de enrutado BGP.

As actualizacións de RECETGA foron parcialmente financiadas con Fondos FEDER RECETGA TECHNICAL SPECIFICATIONS Based on Dark Fibre, leased lines and SDH Radio Links

Backbone Network

1 and 10 Gigabit Ethernet and ATM links JUNIPER MX480, M20, M10 & M10i Gigarouters JUNIPER EX4500 10G Switches Based on Fibre Optics, SDH Radio Links, and other

Access Network

technologies such as WIFI, WIMAX, etc... Up to 10 Gigabit Ethernet as needed JUNIPER Gigarouters, JUNIPER, FORE, CISCO & ENTERASYS Switches

Network Management Connection to RedIris CESGA Internal network

36

Developments based on open source software

Two links at 10 Gbps

Gigabit Ethernet, fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet JUNIPER, 3COM, ENTERASYS, DELL, HP & Alcatel Switches JUNIPER, ENTERASYS, CISCO Switchrouters


CESGA Anuario 2015

TRÁFICO RECETGA - REDIRIS O tráfico entrante e saínte das institucións de investigación galegas foi medrando de maneira constante dende o lanzamento de RECETGA no 1993. Rexistrouse un crecemento de volume considerable cada vez que se investiu na rede troncal para aumentar o largo de banda. O intercambio de tráfico entre RECETGA e RedIRIS durante o 2015 tipicamente chegou a picos de 5 Gbps de tráfico entrante e 1 Gbp de tráfico de saída. Os valores máximos rexistráronse sistematicamente ao redor do mediodía nos días laborables. Estes picos chegaron ate 6.5 Gbps de tráfico de entrada e 3.2 Gbps de tráfico de saída. Os volumes de tráfico medio rexistrados en 2015 amosan un crecemento significativo, debido á influencia do tráfico de educación primaria e secundaria, que posúe unha media aproximada de 3 Gbps. En 2015, a media de tráfico de entrada medrou un 27.96% con respecto á de 2014, mentres que o tráfico de saída media o fíxoo nun 1.43%. TRÁFICO INTERCAMBIADO RECETGA REDIRIS: PATRÓN OBSERVADO NUN PERÍODO DE DÚAS SEMANAS EN OUTUBRO DE 2015

Tráfico Entrada - RedIRIS - RECETGA [avg] Tráfico Salida - RedIRIS - RECETGA [avg]

last avg 596.19 Mbps 1.32 Gbps 243.46 Mbps 453.15 Gbps

max 5.77 Gbps 1.39 Gbps

TRÁFICO INTERCAMBIADO RECETGA REDIRIS: TRÁFICO SAÍNTE E ENTRANTE MÁXIMO, EN Mbps, NO PERÍODO 2006-2015 Max. Outgoing

Max. Incoming

TRÁFICO INTERCAMBIADO RECETGA REDIRIS: TRÁFICO SAÍNTE E ENTRANTE MEDIO, EN Mbps, NO PERÍODO 2006-2015 Average Outgoing

Average Incoming

37


CESGA Anuario 2015

CENTROS CONECTADOS Á RECETGA

CENTROS

LINK

AVBLTY.

UDC – Universidade da Coruña

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99.995%

USC – Universidade de Santiago de Compostela

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99.999%

Ethernet (2 x 10 Gbps)

99.986%

UNIVERSIDADES

UVIGO – Universidade de Vigo

CENTROS TECNOLÓXICOS ANFACO-CECOPESCA - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca Ethernet (100 Mbps) 99.176% CETMAR – Fundación Centro Tecnológico del Mar

Ethernet (1 Gbps)

99.944%

CIS Galicia – Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía de Galicia (sede Ferrol) Radio Link (750Mbps) 99.076% CETECA - Centro Tecnolóxico da Carne

Ethernet (1 Gbps)

99.999%

TECNOPOLE – Parque Tecnolóxico de Galicia

Ethernet (1 Gbps)

99.999%

INTECMAR - Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

Radio Link (155 Mbps)

99.999%

CSIC IEGPS – Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Ethernet (100 Mbps)

98.116%

IIAG – Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas

Ethernet (1 Gbps)

99.239%

IIM – Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo

Ethernet (10 Gbps)

99.999%

MBG – Misión Biológica de Galicia

Ethernet (100 Mbps)

99.999%

Delegación CSIC en Galicia Ethernet (100 Mbps) 99.298%

HOSPITAIS COG – Fundación Centro Oncolóxico Galicia

Wireless (11/22 Mbps)

99.999%

CHUS – Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Ethernet (1 Gbps)

99.999%

INIBIC - CHUAC – Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Ethernet (100 Mbps)

99.742%

IEO IEO Coruña – Instituto Español de Oceanografía (sede Coruña)

Ethernet (1 Gbps) 99.689%

IEO Vigo – Instituto Español de Oceanografía (sede Canido-Vigo)

Metrolan (100 Mbps)

99.177%

INTERCAMBIO CON OUTRAS REDES RedIRIS

Ethernet (2 x 10 Gbps)

XUNTA DE GALICIA – Rede de Telecomunicacións Galega

Ethernet (10 Gbps)

99.999% 99.975%

SERGAS – Servizo Galego de Saúde

Ethernet (1 Gbps)

99.999%

ORGANIZACIÓNS PÚBLICAS CEIDA - Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

Wireless (11/22 Mbps)

97.756%

FEUGA - Fundación Empresa-Universidade Galega (sede Santiago)

Ethernet (1 Gbps)

99.999%

FEUGA - Fundación Empresa-Universidade Galega (sede Vigo)

Ethernet (1 Gbps)

99.986%

FEUGA - Fundación Empresa-Universidade Galega (sede A Coruña)

Ethernet (1 Gbps)

99.995%

Ethernet (100 Mbps)

99.999%

OUTROS CENTROS IES San Clemente – Instituto de Ensinanza Secundaria San Clemente

38


CETMAR

Rede Retegal

Instituto Español de Oceanografía

FEUGA

ANFACO

Vigo - Torrecedeira (Campus Universitario)

Ourense (Campus Universitario)

Tecnópole

IES San Clemente

Delegación do CSIC

Santiago (Campus Universitario)

Vigo - Marcosende (Campus Universitario)

Padre Sarmiento

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

FEUGA

Ferrol (Campus Universitario)

CIS Galicia

Instituto Español de Oceanografía

Centro Oncolóxico de Galicia

Lugo (Campus Universitario)

Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas (CSIC)

A Coruña (Campus Universitario)

Pontevedra (Campus Universitario)

Misión Biolóxica de Galicia

San Caetano

Rede Xunta

Instituto de Investigacións Mariñas

Meteogalicia

Centro Ramón Piñeiro

Vilaxoán, Centro de Control de Acuicultura

Corón, Centro de Investigacións Mariñas

C.H.Universitario de A Coruña

Santa Cruz CEIDA

2xINTERNET

ESPANIX

{

20 Gbps or higher 10 Gbps 1 Gbps 100 Mbps 2 Mbps (wifi) 54 Mbps or higher (wifi)

GEANT

Clara Tein2 Internet2 GARR Renater Janet2

CESGA Anuario 2015

RECETGA CENTRES LINKS

39


CESGA Anuario 2015

TOPOLOXÍA REDIRIS

TOPOLOXÍA GEANT

CONEXIÓNS A TRAVÉS DE GEANT

40


CESGA Anuario 2015

PLAN DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA INFRAESTRUTURAS DE APOIO Para poder garantirlle á comunidade usuaria e investigadora do CESGA un servizo de 24 horas ó día, 7 días á semana, os servidores de computación, o núcleo de conmutación e os equipos de enrutamento da rede dispoñen dunha infraestrutura de apoio cos recursos amosados na seguinte táboa.

EQUIPMENT

CHARACTERISTICS

ELECTRICAL SUPPLY Transformers

1 - 1,600 KVA 2 - 630 KVA

UPS

2 x 400 KVA

External Electrical Supply Line Power Generator

OPTIMIZACIÓN NO USO DE ENERXÍA O consumo de electricidade supón un dos maiores gastos do CESGA. Por iso é fundamental optimizar o seu uso. Nos últimos anos, o CESGA reduciu o seu consumo anual nun 51%, dende os 6.254 MWh no ano 2010 aos 3.056 MWh no 2015. O CESGA, como a meirande parte dos centros de supercomputación, mide a súa eficiencia no consumo enerxético cunha métrica chamada Power Usage Effectiviness (PUE). O PUE reflicte a relación entre a enerxía total consumida pola instalación e a enerxía consumida polos sistemas de computación, sendo 1 o valor ideal deste índice. A evolución do índice pasou de 1.9 en 2010 a 1.5 no 2015. Hoxe é difícil reducir esta cifra sen modificar o sistema de refrixeración ou aplicar novas tecnolóxicas ao supercomputador (coma o refrixerado dos servidores con auga). O PUE actualízase diariamente e pode consultarse na sección “Estado dos Sistemas” da páxina web do CESGA. En 2015, substituíronse 3 UPS con 60KVAs, 120KVAs e 400KVAs de potencia, por unha nova UPS Emerson Trinergy de 400KVAs, moito máis eficiente que as anteriores. Esta actualización permitiunos incrementar a eficiencia dun 90 a un 99%. Esto terá un impacto estimado de €14,200 de aforro anual en custos eléctricos. A seguinte táboa amosa o consumo enerxético do CESGA e a evolución do PUE ao longo dos últimos anos:

1.5 Mw

1,100 KVA

Ano

2010

2011

2012

2013

2014

2015

MWh

6,168

5,342

4,210

3,421

3,292

3,056

PUE

1.9

1.71

1.56

1.54

1.6

1.58

COOLING Chilled Water Plants

2 x 580 Kw

CRAH

8 Units x 120 Kw

DATA CENTRE ROOM Technical Flooring Surface Area

340 m2

FIRE SUPPRESSION Fire Detection & Extinction System

Based on HFC227 Gas

Nova UPS instalada no CESGA en 2015, parcialmente financiada con Fondos FEDER.

41


CESGA Anuario 2015

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN O número total de proxectos en execución en 2015 mantívose estable (de 40 en 2014 a 38 en 2015). Dez novas propostas obtiveron financiamento de programas Europeos (do FP7, de convocatorias en marcha e do H2020). Tamén a ratio de éxito mantívose moi alta (10 de 16), o que confirma a alta calidade das propostas de proxecto presentadas, moitas con pequenas empresas do sector manufactureiro.

Adicionalmente, incrementouse o número de ofertas presentadas a compañias privadas. No caso de servizos realizados para compañias tanto públicas como privadas os números tamén resultan positivos, 59 ofertas de servizo foron aceptadas, isto é máis dun 90%.

NOVOS PROXECTOS & OFERTAS DE SERVIZO EN 2015 Propostas

Financiadas

Baixo

Rexeitadas

avaliación Convocatorias Competitivas Abertas - Internacionais

16

10

1

6

- Nacionais

7

2

4

1

Investigación privada e outros

10

2

8

0

Total proxectos

33

14

13

7

Servizos a Entidades

69

59

6

4

19

11

TOTAL

102

73

PROXECTOS EN CURSO POR ANO (2009-2015) ÁREA Computación

PROXECTOS 2009

2010

2011

2012

2013

19

18

17

15

13

2015

23* 27*

Comunicacións

3

3

1

-

1

3

3

e-Collaboration & e-Learning

9

5

5

6

6

8

5

Sistemas de Información Xeográfica

3

3

3

4

2

5

2

Outras Axudas á Investigación

10

8

7

4

2

1

1

TOTAL

44

37

33

29

24

40**

38

2009

2010

2011

2012

2014

2015

Europea e Internacional

10

8

3

9

15

23

28

Governo de España

13

9

9

7

3

6

3

Xunta de Galicia

19

17

13

11

3

6

4

Industria

2

3

3

2

3

5

3

TOTAL

44

37

33

29

24

40**

38

Redes Tématicas, Plataformas Tecnolóxicas e Clústeres

19

14

13

FONTE DE FINANCIACIÓN

*

2014

PROXECTOS

13

2013

13

9

8

Os datos dos proxectos de 2014 inclúen 7 experimentos financiados por Fortissimo / Os datos de 2015 inclúen 9 experimentos financiados

por Fortissimo ///// ** Os totais de 2014 inclúen 3 proxectos industriais suxeitos a acordos de confidencialidade.

42


CESGA Anuario 2015

EGI-INSPIRE European Grid Initiative www.egi.eu Socios: Máis de 50 institucións europeas e internacionais, incluíndo as seguintes: CSIC, CESNET, CSC, CNRS, GRNET, NORDUNET, TCD, CERN, LIP, University Putra Malaysia e a National University of Singapore. Coordinador: EGI.eu. Investigador principal: C. Fernández. Financiamento: Comisión Europea FP7. Código do proxecto: INFSO-RI-261323. Orzamento do CESGA: 1,352,784.00€. Orzamento total: 72,000,000.00€. Período: 01/05/2010 – 30/04/2015. Obxectivo: O proxecto de 48 meses EGI-InSPIRE continuará a transición a unha e-infrastrutura pan-europea sostible, iniciada por EGEE-III. Manterá o soporte para Grids de recursos de altas prestacións (HPC) e alta produtividade (HTC), mentres busca integrar novas infraestruturas de cómputo distribuídas (DCI), coma clouds, supercomputación, Desktop Grids etc, tal e como require a comunidade de usuarios europea. Dará asistencia ao persoal de toda Europa que sexa necesario para integrar e interoperar as diferentes infraestruturas Grid nacionais. EGI.eu será un núcleo coordinador das DCI europeas, traballando pola integración das diferentes tecnoloxías existentes nunha soa infraestrutura para investigadores do Espazo Europeo de Investigación.

_

EGI-Engage European Grid Initiative Socios: Máis de 50 institucións Europeas e internacionais incluíndo: CSIC, CSNET, CSC, CNRS, CERN, LIP Coordinador: EGI.eu Investigador principal: Carlos Fernández Financiamento: Comisión Europea Orzamento do CESGA: 157,000.00€. Orzamento total: 7,972,387.00€. Período: 01/03/2015 – 01/09/2017. Obxectivo: EGI-Engage acelerará os avances da European Grid Infrastructure (EGI) en estratexía, política, innovación técnica e de negocio, compromiso dos investigadores, pequenas e medianas empresas, grandes corporacións coas Infraestruturas de Investigación no roadmap de ESFRI.

_

IBI-MFC COPERNICUS Iberian-Biscay-Irish Monitoring &Forecasting Centre. Centro de Predición e Monitorización Oceánica IBI. Socios: Puertos del Estado, CESGA, Mercator-Ocean, AEMET, MeteoFrance, Marine Institute. Investigador principal: Enrique Alvárez Fanjul (Puertos del Estado) Financiamento: Mercator-Ocean

Tipo de Proxecto: Service Contract Orzamento do CESGA: 240,000.00€ Orzamento Total: 1,521,900.00€ Período: 01/5/2015 – 30/5/2018. Obxectivo: Develvemento, optimización, operación, e xestión do Centro de Monitorización e Predición Oceanográfica para zona Altántica IBI.

_

FORTISSIMO2 Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling 2 Investigador principal: Mark Parsons (UEDIN) Financiamento: Comisión Europea Código de proxecto: 680481 (H2020) Orzamento do CESGA: 422,942.50€ Orzamento total: 9,990,775.00€ Período: 01/11/2015 – 30/10/2018. Obxectivo: Fortissimo2 é parte da acción “ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)” (www.i4ms.eu) e a continuación do proxecto Fortissimo. Como o seu predecesor, Fortissimo 2 é un proxecto colaborativo que permitirá ás peme europeas ser globalmente máis competitivas a través do uso de servizos de simulación correndo sobre infraestruturas cloud para HPC.O proxecto está coordinado pola University of Edinburgh e incorpora empresas manufactureiras, desenvolvedores de software, expertos, provedores de solucións TI, provedores de servizos cloud e Centros de HPC. Fortissimo 2 fomentará a incorporación da modelización avanzada, simulación e data analytics por enxeñarías e manufactureiras europeas, pemes e

_

mid-caps.

PRACE-4IP PRACE 4th Implementation Phase Project http://www.prace-ri.eu/prace-fourth-implementation-phaseprace-4ip-project/ Financiamento: Comisión Europea Código de proxecto: H2020-EINFRA-2014-2015 Orzamento do CESGA: 48,125.00€ Orzamento total: 16,460,000.00€ Período: 01/02/2015 – 01/06/2017. Obxectivo: PRACE-4IP está deseñado para construir sobre os éxitos da “Partnership for Advanced Computing in Europe” (PRACE) e comezar novas actividades innovadoras e colaborativas. Estas inclúen: apoiar á transición ao PRACE 2; fortalecer a internacionalmete recoñecida marca PRACE ; preparar estratexias e mellores prácticas cara á computación de exaescala, coordinar e mellorar a operación de sistemas e servizos HPC multi-tier, e dar soporte e formación a usuarios para explotar sistemas masivamente paralelos e novas arquitecturas.

43


CESGA Anuario 2015

SESAME NET SUPERCOMPUTING EXPERTISE FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISE NETWORK Socios: 14 Partners form more than 10 European countries Coordinadora: Karen Padmore Investigador principal: Ignacio López Cabido, CESGA. Financiamento: Comisión Europea Código de Proxecto:. 654416 (H2020) Orzamento CESGA: 157,695.00€ Orzamento Total: 1,998,363.00€ Período: 01/06/2015 – 30/06/2017. Obxectivo: O proxecto SESAME Net pretende crear unha rede Europea de Centros de Competencias en HPC para Pequenas e Medianas Empresas. Esta rede proponse promover o acceso a competencias HPC na Unión Europea e diseminar as mellores prácticas en uso industrial do HPC, fundamentalmente entre PEMEs.

_

METEOGALICIA Operational Weather Forecast for Galicia www.meteogalicia.es Socios: CESGA, METEOGALICIA. Coordinador: METEOGALICIA. Investigador principal: Ignacio López Cabido, CESGA. Financiamento: Xunta de Galicia . Período: 2015. Obxectivos: Prover a MeteoGalicia da asistencia técnica e dos recursos de computación e almacenamento necesarios para a produción de información meteorolóxica diaria e horaria.

_

MAREFRAME Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions Socios: MATIS OHF (Coordinator), IEO, CETMAR, CSIC, e 24 socios adicionais de Europa e outros continentes. Código de Proxecto: 613571 Período: 1/1/2014 - 31/12/2018 Financiamento: Comisión Europea Orzamento total: 7,748,208.44€. Orzamento financiado: 5,999,908.00€. Orzamento CESGA: 18,000.00€. Descrición: O propósito de MareFrame é rematar coas barreiras que evitan un uso máis estendido da ordenación pesqueira baseada no ecosistema (EAFM). Desenvolverá métodos de avaliación e un marco de apoio á toma de decisións (DSF) para a xestión dos recursos mariños coa intención de aumentar a capacidade de proporcionar avaliación, asesoramento e apoio á toma de decisións no tocante á EAFM de xeito integrado. Ao establecer comparacións entre escenarios hipotéticos relevantes e as súas consecuencias máis probables, o DSF asistirá na mellora da nova Política Pesqueira Común (CFP) e

44

da Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña (MSFD). Ademais, desenvolveranse indicadores de Bo Estatus Ambiental (GES) xunto con modelos de xestión baseados no ecosistema.

_

CLIMA Extreme Phenomena in the Stratosphere’s Winter Circulation Fenómenos extremos na circulación invernal na estratosfera Socios: CESGA, UVIGO. Coordinador: UVIGO. Investigadora principal: Laura de la Torre Ramos, UVIGO. Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad. Código de Proxecto: CGL2011-24826. Orzamento CESGA: 6,000.00€. Orzamento Total: 139,150.00€. Período: 01/09/2012 – 01/09/2015. Obxectivos: Este proxecto pretende entender os procesos que levan ao comportamento anómalo da circulación e estudar os seus impactos directos, tanto no casquete polar coma despois do vórtice. Tamén se buscan as claves para entender os diferentes comportamentos do vórtice (maior vs. menor, desprazamento vs. ruptura) e as diferenzas entre estes e as advertencias finais da estación fría, cando o acoplamento dinámico da estratosfera non é posible. Estudaranse tamén os a impactos na circulación Brewer Dobson, a recuperación do ozono estratosférico polar, a tropopausa polar ou a corrente de chorro (polar jet). Finalmente, estudarase a evolución da intensidade e a frecuencia destes fenómenos en varios escenarios de cambio climático.

_

SVO EL OBSERVATORIO VIRTUAL ESPAÑOL. EXPLOTACION CIENTIFICO-TECNICA DE ARCHIVOS ASTRONOMICOS Socios: INTA-CAB, CSIC, UPV, IAC, IEEC, CESGA, UCM, UV, CEFCA Coordinador: INTA-CAB Investigador principal: Enrique Solano /Carlos Fernández Financiamento: Ministerio de Economía e Competitividade Código de proxecto: AYA2014-55216-P Orzamento Total: 72,600.00€ Período: 01/06/2015 – 29/06/2018. Obxectivo: A rede de Excelencia proposta - Red Española de Centros de Datos Astronómicos (RECDA)- fixa unha serie de actividades que pretenden establecer pontes entre o Observatorio Virtual Español e a máis ampla comunidade de centros de datos e provedores de datos astronómicos en España. Esto inclúe múltiples actividades xuntando expertos do Observatorio Virtual e provedores de datos así como unha actualización do censo de centros de datos españois. RECDA componse de grupos multidisciplinares con experiencia probada en astrofísica xestión de arquivos astronómicos e recursos de cómputo grid/cloud.

_


CESGA Anuario 2015

FORTISSIMO PROJECT Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling www.fortissimo-project.eu Código de proxecto: 609029 Período: 07/01/2013 - 06/30/2016 Financiamento: Comisión Europea Orzamento Total: 21,657,380.00 EUR Orzamento CESGA: 295,321.00 EUR Descrición: Fortissimo fará a simulación avanzada máis accesible, particularmente para as peme, a través dunha fiestra única onde se poderá dispoñer do hardware, a experiencia, as aplicacións, a visualización e as ferramentas de xeito sinxelo e barato, pagando segundo o uso. Así crearase e amosarase un ecosistema comercial sostible onde os actores de todos os niveis da cadea de valor obteñan beneficio comercial abondo para permitir que o ecosistema se sosteña con independencia do financiamento da UE e siga provendo de servizos accesibles á industria manufactureira, particularmente ás peme.

_

Fortissimo Experiment FLASH Enabling Fatigue Life ASsessment in HPC-Cloud to SMEs www.fortissimo-project.eu Socios: Isonaval, Compassis, CESGA Orzamento CESGA: 49,744.8 € Orzamento Total: 219,664.8 € Período: 01/07/2015 – 31/12/2016. Obxectivo: O obxectivo do proxecto FLASH é o desenvolvemento, validación e demostración dun servizo único, fácil de usar para cálculo de fatiga utilizando recursos Cloud para HPC. A fatiga é un fenómeno caracterizado por o dano estrutural progresivo que ocurre cando un material é sometido a carga cíclica. (p.e. waves loading). A explotación dos resultados do proxecto FLASH está dirixida a incrementar a eficiencia do deseño enxeñeril dunha estrutura mariña, ofrecendo novos servizos de valor engadido no mercado. FLASH incrementará a penetración comercial do software RamSeries na industria do deseño naval e offshore, ofrecendo unha nova ferramenta de avaliación de fatiga a coste razonable, en tempo e usable para pemes e grandes empresas.

_

Fortissimo Experiment SHEAKS HPC-enabled System for enHanced sEeakeeping and stAtionKeeping design www.fortissimo-project.eu Socios: Vicusdt, WavEC, Compassis Orzamento CESGA: 241,849.2 € Orzamento Total: 54,379.2 € Período: 01/07/2015 – 31/12/2016.

_ Fortissimo Experiment 501 Cloud4Maps - Cloud-based HPC platform for maps conversion http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, INGECON, SISENER Código de proxecto: 609029-501 Orzamento Total: 255.660€ Financiamento: 192.597€ Orzamento financiado CESGA: 47.517€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: O experimento dará un servizo baseado en HPC cloud para transformar mapas xeográficos en diferentes formatos e resolucións cara un formato XYZ grid regular empregando a interpolación Kriging. Tamén será de axuda na interpolación de mapas en áreas carentes de información.

_

Fortissimo Experiment 503 CastINcloud - Sustainable CLOUD Services for bringing High Performance CASTINg Simulations to the SMEs http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, QUANTECH, CIMNE, Fundiciones de Roda Código de proxexto: 609029-503 Orzamento Total: 304.985€ Financiamento: 228.739€ Orzamento financiado CESGA: 55.564€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo:CastINCloud desenvolve e valida unha capa de servizos de simulación de software para simulacións de fundición avanzadas. O experimento construirase flexiblemente sobre os provedores de Cloud HPC e ofrecerá deseño de fundición e simulación ás peme previo pago por uso do servizo.

_

Fortissimo Experiment 505 Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, DINAK, AIMEN, UDC Código de proxecto: 609029-505 Orzamento Total: 318.206,32€ Financiamento: 238.654,74€ Orzamento financiado CESGA: 7.647,16€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: A finalidade deste experimento é optimizar o deseño das chemineas concéntricas para gases de escape empregando unha simulación ambiental baseada en HPC cloud para realizar a análise numérica da convección natural e forzada dos gases con alta turbulencia e acoplamento térmico, empregando a dinámica computacional dos fluídos.

_

45


CESGA Anuario 2015

Fortissimo Experiment 509 VIC4CAM Experimentation of VIrtual Metrology HPC Simulation Services for SME Production Process Control in Sustainable and Competitive CAMshaft Manufacturing http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, UNIMETRIK, DATAPIXEL, EPC Código de proxecto: 609029-509 Orzamento Total: 332.930,62€ Financiamento: 249.697,97€ Orzamento financiado CESGA: 18.387,17€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: VIC4CAM pretende ofrecer novos servizos de simulación de Metroloxía Virtual HPC para a detección precoz de defectos e diverxencias. O servizo xerará información cuantitativa útil para a optimización da manufacturación CAMshaft, permitindo aos usuarios finais obter o 100% do control da calidade dimensional.

_

Fortissimo Experiment 516 StamHPC High performance computing for the metal stamping industry http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, QUANTECH, MATRICI, SCAI Código de proxecto: 609029-516 Orzamento Total: 344.871€ Financiamento: 249.742€ Orzamento financiado CESGA: 77.184€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: O principal resultado de StamHPC será unha nova solución de software HPC cloud que permita á industria do estampado de metal solucionar facilmente os problemas de simulación do conformado de chapa.

_

Fortissimo Experiment 517 Cloud-based optimization platform for reinforcement steel cut industries http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, UNIZAR, Schnell Software Código de proxecto: 609029-517 Orzamento Total: 276.516.2€ Financiamento: 207.987,17€ Orzamento financiado CESGA: 8.787,17€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: O experimento establecerá un SaaS baseado no Fortissimo HPC cloud para a optimización da manufactura (número, tipo, secuencia) de pezas de aceiro para edificios, apoiando aos clientes na industria do corte de aceiro. O servizo basearase no código de simulación Optimo, unha optimización que emprega os métodos Monte Carlo e do algoritmo de recorrido simulado.

_

46

Fortissimo Experiment 521 Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices http://fortissimo-project.eu/ Socios: CESGA, OXOLUTIA, ICMAB, CIMNE Código de proxecto: 609029-521 Orzamento Total: 333.045,71€ Financiamento: 249.784,29€ Orzamento financiado CESGA: 9.387,17€ Período: 01/10/2014 – 31/04/2016 Obxectivo: Os supercondutores a alta temperatura (HTS) son ideais para o desenvolvemento da baixa perda de cables supercondutores AC/DC e xeradores eléctricos pequenos, lixeiros e eficientes. En todas esas aplicacións, o coñecemento cuantitativo dos parámetros do deseño esencial deberán ser proporcionado por unha ferramenta de computación (HPC) de alto rendemento, dada a forte natureza non liñal, multiescalar e multifísica do problema. O experimento abaratará o software de simulación para executar no cloud HPC de Fortissimo como servizo para a manufactura HTS polo usuario final.

_

SMARTGOV Smart Government Interconnecta Project run by IMATIA Socios: Imatia Innovation S.L., CESGA Coordinador: Imatia Investigadores principais: C. Fernández, F. Landeira Financia: Innterconecta Orzamento CESGA: 88.000€ Orzamento Total: 1.000.000€ Período: 01/06/2015 – 31/12/2017 Obxectivo: Construir unha plataforma cloud e proveer ferramentas de análise SIX.

_

CLOUDPYME2 Mellorando a competitividade das PEME a través da innovación apoiada en ferramentas TIC e cloud..www.cloudpyme.eu Socios: CESGA, AIMEN, CATIM, AIMMAP Coordinador: CESGA. Investigador principal: Andrés Gómez Tato, CESGA. Código de proxecto: 0682_CLOUDPYME2_1_E Período: 07/01/2013 - 06/30/2015 Financia: POCTEP Orzamento Total: 369,921.86€ Orzamento CESGA: 168,087.86€ Obxectivo: O proxecto busca crear unha infraestrutura de apoio á innovación na pequena e mediana empresa. Ao proporcionarlles ás peme acceso a instalacións de Computación de Altas Prestacións (HPC) para tentar mellorar a súa competitividade internacional en consonancia coas recomendacións da Comisión Europea, fomentar a mellora


CESGA Anuario 2015

das ferramentas e técnicas e Xestión do Ciclo de Vida do Produto (PLM) para mellorar a eficiencia no desenvolvemento do produto, e impulsar o uso de plataformas de Innovación Aberta. O proxecto pretende involucrar ás peme no movemento cara a innovación constante. Está financiado por POCTEP, e conta con AIMEN, CATIM e AIMMAP como socios.

forma de pequenas secuencias que necesita aliñar e mapear á secuencia coñecida do xenoma humano. A FUNDACIÓN XENÓMICA quere realizar a análise bioinformática desta información, resumindo millóns de pequenas secuencias nun reducido número de grandes secuencias, así coma de facilitar o procesado posterior destes resultados.

OLA SPI Provisioning of the Software Provisioning Infrastructure for EGI Socios: GRNET, CESGA Coordinador: GRNET Investigador principal: Carlos Fernández (CESGA) Financia: EGI.eu Orzamento CESGA: 18,336.00€ Orzamento Total: 47,664.00€ Período: 01/05/2014 - 30/04/2015 Obxectivo: Proporcionar e operar coa infraestrutura para o Software Provisioning en EGI. A infraestrutura de provisión de software aporta as ferramentas técnicas para apoiar a liberación UMD dende descargar paquetes dos repositorios dos promotores ate a construcción dunha distribución.

UBERCLOUD http://www.theubercloud.com/

_

_

OLA ACCOUNTING Accounting and Metrics Portal Socios: CESGA Coordinador: CESGA Investigador principal: Carlos Fernández (CESGA) Financia: EGI.eu Orzamento CESGA: 10,152.00€ Período: 01/05/2014 - 30/04/2015 Obxectivo: Mantemento e operación do portal de contabilidade e métricas de EGI. O portal provee visións dos datos de consumo para usuarios, xestores de VO, operación de NGI e para o público en xeral. O portal de métricas agrega datos da infraestrutura EGI para cuantificar e facer seguimento de evolución da infraestrutura.

_

GENOMICA 2015 Acordo de colaboración entre a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) e o CESGA Socios: FPGMX and CESGA Coordinador: CESGA Investigador principal: Carlos Fernández (CESGA) Financia: FPGMX Orzamento CESGA: dependente do almacenamento e dos recursos computacionais que se empreguen Período: 01/01/2015 - 31/12/2015 Obxectivo: Prover soporte a Fundación Xenómica en cómputo de altas prestacións ao longo de 2014. Froito da tecnoloxía de ultrasecuenciación SOLiD (Life Technologies), a Fundación Xenómica xera volumes de información en

_

Investigador principal: Ignacio López Cabido, CESGA. Socios: 272 provedores de infraestrutura, centros de supercomputación e institucións usuarias de HPC. Financia: Industria Data comezo: 01/07/2012 Descrición: UberCloud é un esforzo impulsado por unha comunidade libre que explora procesos integrais de acceso e uso de recursos computacionais remotos nos centros HPC e Clouds para HPC clouds, segundo a demanda. Os participantes experimentan co uso dos recursos informáticos remotos en centros HPC e no cloud, no camiño aprenden a lidar cos retos e superar moitos dos obstáculos máis comúns. O experimento UberCloud HPC lanzouse en xullo do 2012 e nun ano creceu en máis dun millar de organizacións e usuarios individuais arredor de 60 países. Formáronse máis de 120 equipos dende entón e moitos deles están na comunidade web UberCloud. O experimento oferta probas gratuítas para máis de 1.000 horas fixas de CPU. UberCLoud xestionou máis de 120 proxectos deste tipo.

_

MH-ScaE2 Experimento de adaptabilidade de plataformas Matterhorn de gravación automatizada de conferencias (Experimento sobre instalacións de Fed4Fire) Fed4Fire http://www.fed4fire.eu/ Socios Fed4Fire: Máis de 20 institucións e compañías europeas e internacionais Coordinador: Interdisciplinary Institute for Broadband Technology (iMinds VZW) Financa: Comisión Europea Código de proxecto: 318389 (FP7-ICT) Período: 01/10/2012 – 30/09/2016. Orzamento Total: 11,067,773.00€ Socios do Experimento: TELTEK/CESGA Orzamento do Experimento: (TELTEK/CESGA): 24,569.20€ Orzamento CESGA: 8,299.00€. Obxectivo: Unha das metas principais de Fed4Fire é facilitarlle a experimentación ás pemes de tal xeito que poidan probar e avaliar o impacto en usuarios de todo o mundo antes de que invistan en infraestructuras. A proposta

47


CESGA Anuario 2015

de experimento de TELKET e o CESGA centrouse no Opencast-Matterhorn. Este trata de conseguir dous obxectivos importantes: optimizar a integración do seu ecosistema proposto, abarcando o Opencast-Matterhorn como motor central, Galicaster como a plataforma de captura de axentes e PuMuKIT como o portal e servidor de entrega de vídeo no banco de probas cloud mundial proporcionado polo proxecto e para avaliar a experiencia do usuario, dende institucións ata estudantes, consumindo e accedendo aos contidos dende calquera parte do mundo. O resultado destes experimentos permitiralle a TELTEK optimizar e reforzar en grande medida a súa solución de almacenaxe cloud de vídeo baseada no OC-Matterhon e no PuMuKIT.

_

Create Your Future Socios: CATRO. (Bulgaria). Coordinator Die Berater (Austria). KKH - Kinderkrebshilfe(Austria). Austrian childhood cancer parents and patients/survivors organisation SDOHZ (Bulgaria) Association of Children with Oncohematologic Diseases. CESGA (Spain). USC (Spain). EA (Greece). Kyttaro and the Spanish association for Childhod Cancer Survivors were chosen as associated partners. KYTARRO (Greece). Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, FEPNC, (Spain). Investigadora principal: Maria J. Rodríguez Malmierca (CESGA). Financia: Comisión Europea (Erasmus+ Bulgarian Agency) Orzamento CESGA: 40,800.00 €. Orzamento Total: 312,953.00€ Período: 01/09/2014 – 31/08/2017. Obxectivo: O principal obxectivo de YOUR FUTURE é formar un programa de asesormento aos cativos supervivintes ao cancro (15-25 anos), que teña en conta as súas necesidades especiais, as tensións e presións do grupo obxectivo. O proxecto basease na experiencia adquirida en Austria pola asociación Die Berater e a Austrian Youth Cancer Association e desenvolve un programa de orientación sostible en outros tres países europeos para reducir o desemprego dos nenos superviventes de cancro e para cumprir co obxectivo “pleno emprego” da Estratexia de Lisboa.

_

AR-Sci Realidade Aumentada para a o Ensino das Ciencias Socios: VIA E-Learning and Media (Coordinador), VIA University College, CESGA,Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HIOA), Jisc-UK, Centro Público Integrado O Cruce (CPI O’Cruce), Skolen i Midten (SIM). Investigador principal: Diego Nieto Caride (CESGA). Financia: European Commission (Erasmus+ Bulgarian Agency) Orzamento CESGA: 56,349.00 € Orzamento Total: 368,357.00 € Período: 01/09/2014 – 31/08/2017. Obxectivo: As materias de ciencias supoñen un problema ou un obstáculo para moitos estudantes de escolas europeas. As materias de ciencias no colexio considéranse

48

“difíciles” e requiren de niveis de abstracción elevados. Produciuse nos últimos anos unha diminución no interese pola ciencia dos mozos europeos, tanto na súa educación como nas saídas profesionais. O proxecto AR-Sci centrase nestas preocupacións contribuíndo ao desenvolvemento e mellorando o ensino de ciencias innovador para aumentar a calidade do ensino/aprendizaxe de ciencias e as actitudes e motivacións dos alumnos. ARsci desenvolverá un enfoque máis centrado no estudante, o aprendizaxe activo e colaborativo e a visualización dos procesos, xeralmente ocultos, que son centrais para comprender as ciencias. Isto levarase a cabo pola introdución da Realidade Aumentada (AR) e o desenvolvemento dun enfoque pedagóxico necesario para os seus usos.

_

PhenoloGIT. Spatial data analysis & mobile learning for schools www.phenologit.org

Código de proxecto: 2015-1-UK01-KA201-013537 Socios: University of Plymouth (UK), Centro de Supercomputación de Galicia (ES), CPI Multilingüe O Cruce (ES), Centre of Information Technologies in Education – (LT), VIA University College (DK)  Coordinador: University of Plymouth  Investigadora principal: Mª José Rodríguez Malmierca (CESGA) Financia: Comisión Europea Orzamento CESGA: 84,310.00 € Orzamento Total: 258,930.00 € Período:  Sep. 2015 - 31 Aug. 2018 Obxectivo: PhenoloGIT deseñará, construirá e testará unha plataforma de información ambiental para educación construída colaborativamente, soportada por tecnoloxía móbil de última xeración e por tecnoloxías de información xeográfica (GIT), para ser empregada por profesorado e estudantes de escolas de primaria e secundaria. Estas ferramentas e desenvolvementos estarán baseados en licencias de código aberto.

_

Blend. Developing and testing innovative blended work based learning in VET www.blendproject.eu Socios: Myerscough College – UK, IPC Groene Ruimte -NL, Federation of Education in Central Ostrobothnia – FI, Galicia Supercomputing Center – ES Coordinador: Myerscough College – UK Investigador principal: Diego Nieto Caride (CESGA). Financia: Comisión Europea Código de proxecto: 2015-1-UK01-KA202-013566 Orzamento CESGA: 30,578.00 € Orzamento Total: 263,067.00 € Período:  Set. 2015 - 31 Ago. 2018


CESGA Anuario 2015

Obxectivo: Este proxecto desenvolverá un modelo de blended learning eficiente e flexible empregando novas tecnoloxías de aprendizaxe para producir paquetes de aprendizaxe interactivos.

_

RuralSchoolCloud Cloud Computing for School Networking & Learning https://www.cesga.es/en/investigacion/proyectos/Proyecto?id=382

Código de proxecto: 540182-LLP-1-2013-1-ES-COMENIUS -CMP Período: 12/1/2013 - 11/30/2015 Financia: Comisión Europea Programa: LLP Orzamento Total: 287,072.00 € Orzamento CESGA: 70,354.00 € Descrición: Este proxecto europeo persegue mellorar a calidade da aprendizaxe e do ensino en pequenas escolas rurais dispersas de Europa, a través da exploración, adaptación e mellora de varias metodoloxías con innovación TIC, que axudarán a dar a coñecer as distintas necesidades dos mestres no tocante ao deseño das clases así como a mellora das súas destrezas.

_

ENTELS. Teachers CPD: Qualified Teachers = Successful Learners www.entelsproject.eu Socios:  Dirección Xeral de Educación, FP. e Innovación Educativa. Consellería de Educación, Xunta de Galicia. (ES), Universidade de Santiago de Compostela (ES),  H2 Learning Ltd. (IE), KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (LT), University of Plymouth(UK) Coordinador:  Dirección Xeral de Educación, FP. e Innovación Educativa. Consellería de Educación, Xunta de Galicia. Investigadora principal: Mª José Rodríguez Malmierca (CESGA) Financia: Subcontratado por Xunta de Galicia Código de proxecto: 2014-1-ES01-KA201-004346 Orzamento CESGA: 9.000€ Orzamento Total: 24.0286 € Período: Set 2014 -Ago 2016. Obxectivo: O consorcio ENTELS desenvolverá e analizará abordaxes e métodos pedagóxicos e de avaliación innovadores para dar soporte á diversas itinerarios formativos individuais para axudar aos aprendices na adquisición de novos coñecementos e habilidades para novos traballos. O proxecto ENTES centrárase en preparar ao profesorado para deseñar e testar aplicacións e tecnoloxías avanzadas.

_

UnderstAID Plataforma de apoio para coidadores non profesionais de pacientes con demencia www.understaid.com

Código de proxecto: AAL_UnderstAID Período: 4/1/2013 - 3/31/2016 Financia: Comisión Europea Orzamento Total: 53,966.00 € Orzamento CESGA: 53,966.00 € Descrición: O proxecto propón crear un sistema TIC, tanto para teléfonos intelixentes como PCs, que poda axudar aos coidadores non profesionais no seu cometido, outorgándolles coñecementos, habilidades, actitudes en varias áreas e baixo situacións concretas do día a día para reducir a ansiedade e o estrés. O sistema ofertará varios tipos de opcións, incluíndo o acceso aos contidos de aprendizaxe sobre o papel dos coidadores de persoas da terceira idade con demencia, a oportunidade de comunicarse con profesionais sanitarios e acceder a unha rede dixital con persoas que compartan a mesma situación.

_

iSEAS Solucións Innovadoras para mellorar a aplicación do coñecemento e transferencia cara a unha actividade pesqueira europea sostible http://lifeiseas.eu/ Socios: IIM-CSIC, CETMAR, CESGA, IEO, USC, JOSMAR, OPROMAR Coordinador: IIM-CSIC Investigador principal: F. Landeira (CESGA) Financia: Comisión Europea. Código de proxecto: LIFE13 ENV/ES/000131 Orzamento CESGA: 138,661.00€. Orzamento Total: 2,078,965.00€ Período: 01/07/2014 – 30/06/2018 Obxectivo: A principal meta de LIFE iSEAS é demostrar que un escenario sostible (en termos de indicadores biolóxicos e económicos) das pesqueirias da UE é posible a través da mellora da aplicación real no sector pesqueiro do coñecemento e das solucións innovadoras para a xestión e a redución dos descartes.

_

GIS-Propsolos Investigación das propiedades dos solos de Galicia Socios: USC-Edafoloxía, CESGA Coordinador: USC-Edafoloxía Investigador principal: Emilio Abad (CESGA) Financia: Xunta de Galicia Código de proxecto: EM 2012/060 Orzamento CESGA: 6,000.00€ Período: 27/06/2012 – 30/06/2015 Obxectivo: Soporte SIX para Edafoloxía USC co obxectivo de crear un Xeoportal coas propiedades do solo en Galicia. Enmárcase dentro da convocatoria de proxectos para a investigación para novos investigadores da Xunta de Galicia.

_

49


CESGA Anuario 2015

GIS-RAIATEC-MDT Servizos IDE Incamar para o proxecto RAIATEC Socios: Intecmar, CESGA Coordinador: Intecmar Investigadores principais: F. Landeira, E. Abad (CESGA) Financia: Intecmar Orzamento CESGA: 3,290.00€ Período: 30/04/2015 – 30/09/2015 Obxectivo: Desenvolvemento dun modelo dixital mariño da costa galega para Intecmar que será incluído no proxecto Raiatec.

_

DIRAC-VRE Preparación da proposta de Entornos Virtuais para Investigación DIRAC Socios: UB, UAB, USC, UPV, URL, CESGA Coordinador: UB Investigador principal: Ricardo Graciani / Carlos Fernández Financia: Ministerio de Economía e Competitividade Código de proxecto: EUIN2013-50926 Orzamento Total: 25,000.00€ Período: 01/08/2014 – 28/1/2015 Obxectivo: Preparación dun grupo baixo o liderado do Dr. Ricardo Graciani, Coordinador do Consorcio DIRAC para traballar cara á consecución dos obxectivos do Consorcio.

_

Financiación para Emprego da mocidade en I+D+i Financia: Ministerio de Economía e Competitividade Período: 2015-2017 Obxectivo: Incorporar ao persoal do CESGA 5 tecnólogos en formación.

_ _ __

Redes de investigación, plataformas tecnolóxicas e clústers industriais nos que o CESGA participou no 2015

_ _

SESAME NET. Supercomputing Expertise for Small & Medium Enterprise Network. http://sesamenet.eu REDE CLOUD BIGDATA HPC Rede de tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC http://lbd.udc.es/p/R-Bigdata.

_

CAPAP-H. Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas. http://capap-h.uji.es/

_ _ _ _ _

OPEN EDUCATION EUROPA http://openeducationeuropa.eu/ TELGalicia. Technology Enhanced Learning Galicia. Rede de E-learning Galicia http://redetelgalicia.es/ Rede TMATI. Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial. REGICC .Rede Galega de Investigación en Cáncer Colorrectal http://www.regicc.ime.dir.udc.es REGID. Rede Galega de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos. http://regid.cesga.es/

_ _

CLAG. Cluster Audiovisual Galego. http://www.clag.es/ CLUSTER TIC GALICIA. Cluster das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións en Galicia. http://www.clusterticgalicia.com/

50


CESGA Anuario 2015

TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO E TECNOLOXÍA Os estatutos da Fundación CESGA mencionan especificamente como un dos seus obxectivos a transferencia de coñecemento e tecnoloxía tanto ás empresas como ás administracións públicas. Deste xeito, o CESGA busca colaborar activamente na transferencia de resultados de investigación no eido da computación, o almacenamento e as comunicacións aos outros centros de I+D+i, así como ás empresas e ás administracións públicas. Outro mandato especificamente recollido nos estatutos do CESGA é o de colaborar con outras institucións, así como con empresas privadas, para mellor satisfacer as súas necesidades tecnolóxicas no campo da supercomputación. Tamén se promoven a través do Plan Estratéxico do CESGA actividades de transferencia. Cada vez máis o CESGA vaise moldeando para satisfacer as necesidades das peme, así como as dos usuarios académicos. O resultado require dunha estreita colaboración entre os Departamentos do Centro a fin de cumprir os retos empresariais e industriais. En xeral, todas as actividades de transferencia están destinadas a satisfacer a misión do centro recollida nos estatutos: contribuír ao avance da ciencia e da tecnoloxía mediante a investigación e a aplicación da computación de altas prestacións e as comunicacións avanzadas, en colaboración con outras institucións que buscan beneficios para a sociedade.

Actividade destacable no 2015 CESGA continuou incrementando a oferta de servizos á industria, consolidando algunhas áreas de traballo como xenética humana, análise química e plataformas de streaming de vídeo, así como a obtención dun maior número de usuarios nestas e noutras áreas como a fotogrametría, as tecnoloxías lingüísticas e as aplicacións audiovisuais. CESGA tamén pechou contratos relativos a servizos relacionados con xestión Smart Government, UAVs, meteoroloxía, oceanografía e medio ambiente. No que respecta a tipos de industria, CESGA mantivo relacións de traballo con grandes corporacións, pequenas e medianas empresas e start-ups. Coa incorporación dun clúster específico para as demandas da industria, deseñado e adquirido en 2015, o CESGA gaña a posibilidade de mellor axustar os servizos ás necesidades da industria, contribuíndo a empaquetar servizos dun xeito máis doado de manexar polas peme estimulando así novos usuarios de sectores industriais. CESGA comezou a contribuir á Rede Española de Supercomputación (RES), a plataforma ICTS española de HPC achegando experiencia traballando pola innovación e a transferencia á industria.

51


CESGA Anuario 2015

ALGUNHAS DAS ENTIDADES QUE SE BENEFICIARON DE SERVIZOS A TRAVÉS DE CONTRATOS OU CONVENIOS DE COLABORACIÓN CO CESGA EN 2015 EMPRESAS MERCATOR-OCEAN Mercator Océan www.mercator-ocean.fr INCAT Ingeniería Cívil del Atlántico, S.L www.incat.es TELTEK TELTEK Video Research, S.L. www.teltek.es BALIDEA Balidea Consulting and Programming, S.L. www.balidea.com CARTOGALICIA Cartogalicia S.L. www.cartogalicia.com GDI GDI www.gdincor.es HIC Health In Code www.healthincode.com CTAG Centro Tecnológico de Automoción de Galicia www.ctag.com Appentra Appentra Automatic Software Acceleration www.appentra.com CITANIA A Citania Arqueoloxía, S.L. www.acitania.com S4SD Software for Science Developments www.affinimeter.com AMPHOS21 Scientific & Strategic Environmental Consulting www.amphos21.com AIMEN Asociación de investigación Metalúrgica del Noroeste www.aimen.es CILENIS Cilenis Language Technology www.cilenis.com CLAG Cluster Audiovisual Galego www.clag.es CYTSA Creatividad y Tecnología www.cytsa.com ELBYT SYSTEMS ELBYT SYSTEMS www.elbitsystems.com HIDROMOD Hidromod www.hidromod.com IMASGAL IMASGAL www.imasgal.com IMATIA Imatia www.imatia.com INAER Inaer www.inaer.com INTERMET Intermet www.intermet.com MD.USE MD.USE www.mduse.com UN-EM UN-EM www.un-em.com

ADMINISTRACIÓNS EGI European Grid Infrastructure www.egi.eu METEOGALICIA Servizo de Predición da Xunta de Galicia www.meteogalicia.es PdE Puertos del Estado www.puertos.es IEO Instituto Español de Oceanografía www.ieo.es AEMET Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es METEOFRANCE Météo France www.meteofrance.com MARINE INST. Marine Institute www.marine.ie INTECMAR Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño www.intecmar.org F. BIOMEDICA Fundacion Biomédica do CHUVI chuvi.sergas.es/es/fundacionbiomedica F. RAMONDOMING Fundación Ramón Domínguez I+D+i Biosanitaría http://www.fundacionramondominguez.es CEIDA C. de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental www.ceida.org CCG Consello da Cultura Galega www.consellodacultura.org FPGMX Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica fundacion.xenomica.org CETMAR

52

Fundación Centro Tecnológico del Mar www.cetmar.org


CESGA Anuario 2015

ACADÉMICAS CIMNE International Center for Numerical Methods in Engineering www.cimne.com ITMATI Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial www.itmati.com IIAG Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC) www.iiag.csic.es UDC Universidade da Coruña www.udc.es USC Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es UVIGO Universidade de Vigo www.uvigo.es UBU Universidad de Burgos www.ubu.es INCIPIT Instituto de Ciencias do Patrimonio (CSIC) www.incipit.csic.es SGAPEIO Sociedade G. Promoción da Estatística e Investigación Operativa www.sgapeio.es SGO Sociedade Galega de Ornitoloxía www.sgosgo.org RSME Real Sociedade Matemática Española www.rsme.es BUGALICIA Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia www.bugalicia.org RAGC Real Academia Galega de Ciencias www.ragc.cesga.es REDEMPRENDIA Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas www.redemprendia.org ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia www.acsug.es/gl/acsug CIUG Comisión Interuniversitaria de Galicia ciug.cesga.es Novi Sad U. Novi Sad University www.uns.ac.rs

ALGUNHAS EMPRESAS QUE SE BENEFICIARON DE SERVIZOS CESGA COA FINANCIACIÓN DE PROXECTOS COMPETITIVOS EN 2015 AIMEN Asociación de investigación Metalúrgica del Noroeste www.aimen.es CATIM Centro de Apoio Tecnológico á Industria Metalomecânica www.catim.pt AIMMAP Associação dos Ind. Metalurgicos, Metalo-Mecanicos e Afins de Portugal www.aimmap.pt TEXAS CONTROLS Texas Controls S.L. texascontrols.es SCHNELL Schnell Software www.schnellsoftware.com DINAK Dinak, S.A. Chimeneas España www.dinakchimeneas.com INGE-CON Ingeniería y Control Electrónico, S.A. www.ingenieriaycontrol.es SISENER Sisener Ingenieros S.L. www.sisener.com QUANTECH Quantech ATZ www.quantech.es RODA Fundicións de Roda www.fundicionesderoda.es OXOLUTIA Oxolutia S.L. www.oxolutia.com UNIMETRIK Unimetric Metrology and Calibration www.unimetrik.es DATAPIXEL DataPixel Quality Control Engineering www.datapixel.com EPC Engine Power Componets Group Europe www.engpwr.com MATRICI Matrici S. Coop. (Mondragón) www.matrici.com COMPASSIS Compass Ingeniería y Sistemas www.compassis.com WAvEC Wavec Offshore Renewables www.wavec.org ISONAVAL Isonaval, Diseño e Ingeniería Naval www.isonaval.net EMO EMO-ORODJARNA www.emo-orodjarna.com TRIMEK TRIMEK, S.A. www.trimek.com EPC Engine Power Components Group Europe, S.L. www.engpwr.com TÖKNI Tökni www.tokni.com DQUBITO DQubito Formación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica www.dqubito.com ARQPERFIL Arqperfil, S.A. www.arqperfil.com VASCOGALLEGA Vasco Gallega Sociedad de Cartera, S.L. www.vascogallega.com FERRI Industrias Ferry, S.A. www.ferri-sa.es

53


CESGA Anuario 2015

MATIS Matis OHF (Iceland) www.matis.is NRC NRC LTD (United Kingdom) www.nrclimited.com SYN SYNTESA Partners and Associates APS (Denmark) www.syntesa.fo MAPIX MAPIX Technologies Ltd. (United Kingdom) www.mapix.com SHUTTLE THREAD Shuttle Thread Ltd. (United Kingdom) www.shuttlethread.com SCAPOS SCAPOS AG (Germany) www.scapos.com BULL BULL SAS (France) www.bull.com XLAB Xlab Razvoj Programaske Opreme in Svetovanje Doo (Slovenia) www.xlab.si ARCTUR Arctur Racunalniski Inzeniring Doo (Slovenia) www.arctur.si GOMPUTE GridCore AB (Sweden) www.gompute.com INTEL Intel GMBH (Germany) www.intel.com TELEVÉS TELEVÉS Diseño, Desarrollo y Fabricación de Equipos de Telecomunicaciones www.televes.es EMALCSA Empresa Municipal de Aguas de La Coruña www.emalcsa.es INFOJC, S.L. InfoJC www.infojc.com TÉCNICASSOFT Técnicas de Soft S.A. Ingeniería y Automatización Industrial www.tecnicasdesoft.es ARCADE Arcade Consultores, S.L. www.arcadeconsultores.es COREMAIN Coremain www.coremain.es AYCO AYCO Internet www.ayco.net TELTEK Teltek Video Research www.teltek.es INCAT Ingeniería Civil del Atlántico www.incat.es HIC Health in Code, Diagnóstico de Cardiopatías Familiares www.healthincode.com VICUS DT Vicus Desarrollos Tecnológicos www.vicusdt.com PROYFE Grupo PROYFE, Consultoría, Ingeniería y Arquitectura www.proyfe.com MDC MDC Ingeniería, SL. www.mdcingenieria.es ENMACOSA Enmacosa Consultoría Técnica www.enmacosa.com BALIDEA Balidea Consulting and Programming www.balidea.com HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale. (Switzerland) www.hes-so.ch dieBERATER die Berater Unternehmen Mensch (Austria) www.dieberater.com SAN Spoleczna Akademia Nauk - Academy of Management (Poland) www.san.edu.pl CVO CVO Antwerpen Centrum voor Volwassenenonderwijs (Belgium) www.cvoantwerpen.be MC Myerscough College (United Kingdom) www.myerscough.ac.uk AEPMR Asociata pentru Educatie Permanenta in Mediul Rural (Romania) www.aepmr.ro KPEDU Federation of Education in Central Ostrobothnia (Finland) www.kpedu.fi IPC IPC Groene Ruimte (The Netherlands) www.ipcgroen.nl VIA U. VIA University College (Denmark) www.viauc.com ORSK Orthopedic-Rehabilitation Clinical Hospital (Poland) www.klinika.net.pl SEKOIA Sekoia Assisted Living Technology Platform (Denmark) www.sekoia.dk JOSMAR Grupo Josmar, S.L. www.grupojosmar.com OPROMAR Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín www.opromar.com

54


CESGA Anuario 2015

SIX

SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

Obxectivos Os cometidos do departamento de Sistemas de Información Xeográfica inclúen levar a cabo proxectos de análise e cálculo na área dos SIX, procesar e traballar con información xeo-referenciada raster e vectorial e bases de datos alfanuméricas, realizar estudos que inclúan análise, programación, visualización e diversas saídas (imprenta, aplicacións, intranet, internet etc.) A maiores, este departamento ocúpase da promoción e soporte do uso de tecnoloxía SIX na comunidade investigadora.

Actividade destacable no 2015 A actividade do Departamento SIX do CESGA no 2015 estivo fundamentalmente centrada no medio mariño. Continuamos participando activamente no proxecto europeo LIFE iSEAS en calidade de socio tecnolóxico. Adicionalmente, contribuímos ao proxecto RAIATEC desenvolvendo un modelo dixital mariño da costa galega para INTECMAR, o instituto tecnolóxico da Xunta de Galicia para a monitorización do medio mariño. O proxecto Propiedades do solo de Galicia, desenvolvido co Departamento de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela completouse no 2015 Traballando xunto cos departamentos de e-Learning e de Sistemas do CESGA, obtivemos financiamento para dous novos excitantes proxectos en 2015. Así, neste ano comezamos a traballar no proxecto europeo PhenoloGIT e no proxecto Smartgov.

55


CESGA Anuario 2015

TELE-ENSINO

E FERRAMENTAS DE e-COLABORACIÓN Obxectivos Levar a cabo iniciativas de I+D+i na área das TIC aplicadas á educación e á colaboración en diferentes eidos. Promover e difundir o uso das TIC aplicadas a procesos de colaboración e de ensino-aprendizaxe e promover o uso de ferramentas electrónicas en educación e investigación. Prover de servizos e asistencia no uso de ferramentas de teleensino (e-learning) e e-colaboración á comunidade usuaria do CESGA.

Actividade destacable no 2015 Esta área tivo unha actividade intensa no 2015. Liderouse un proxecto europeo sobre computación cloud para escolas rurais dispersas (RuralSchoolCloud) con 7 socios de 6 países, que seguiu o moi innovador camiño que comezamos en 2010 cunha axuda para investigación concedida por HP Labs chamada “Rural Schools Virtual Communities for Education in the Cloud”. O proxecto pretendía construir unha solución cloud sustentable e flexible para escolas rurais europeas baseada en software de código aberto e validada pola comunidade educativa. Os achados e as estratexias educativas devenidas do proxecto foron publicadas nun libro descargable editado en 5 linguas. Esta publicación presentouse na conferencia final celebrada en Santiago de Compostela en Outubro de 2015. Adicionalmente, comezamos a traballar en dous novos proxectos europeos (PhenoloGIT e Blend). Con este foron 6 os proxectos europeos activos durante o ano. Tamén fomos subcontratados pola Consellería de Educación para deseñar e desenvolver a solución de e-learning para outro proxecto europeo coordinado esta consellería, o proxecto ENTELS. A nosa plataforma de e-learning, Aula CESGA -baseada en software Chamilo, conta con máis de 25.000 usuarios activos. Aula CESGA é así a plataforma libre máis popular para aprender e experimentar con educación e as TIC e para propostas colaborativas en Galicia.

56

Recursos Tecnolóxicos de e-Learning: • Aula Cesga. Unha plataforma de tele-ensino e colaboración en liña que da soporte á innovación nos cursos, grupos de investigación e formación ao profesorado. • Streaming de audio e vídeo para sesións de formación e conferencias. • Equipamento profesional de videoconferencia para formación ou sesións colaborativas. • Seminario web con multiconferencia, intercambio de datos e taboleiro sincronizado para as sesións colaborativas e de formación en directo. • Sala informática totalmente equipada para cursos de formación (multiconferencia IP, Access GRID, videowall,taboleiro interactivo etc). • Equipamento para múltiples modelos de e-learning: M-learning, B-learning, T-learning. • Repositorio de ficheiros en Cloud para compartir, para o intercambio de arquivos e a edición colaborativa en directo entre varios usuarios.


CESGA Anuario 2015

DIVULGACIÓN Obxectivos • Planificación, coordinación e execución das actividades divulgativas do CESGA.

• Desenvolvemento e mantemento das ferramentas de comunicación (páxina web, revista díxitos, redes sociais, informe anual, etc.). • Organización e loxística de actividades de formación para persoal e usuarios. • Organización de conferencias, obradoiros e seminarios, visitas ao Centro, xornadas de portas abertas, etc..

Actividade destacable no 2015 O Departamento de Promoción e Comunicación prestou apoio na difusión dos proxectos de I+D+i levados a cabo polo Centro. O Departamento coordinou as relacións do CESGA cos medios de comunicación e asesorou a usuarios cando trataron con prensa. Tamén editou as publicacións do Centro: a revista díxitos, a memoria anual do CESGA e publicacións desenvolvidas en proxectos.

En 2015, CESGA coordinou ou participou activamente en actividades como: a cerimonia de clausura do programa ESTALMAT Galicia 2015, ou o evento organizado na estela do proxecto ICT-Go-Girls en celebración do Día Internacional das Rapazas nas TIC promovido pola International Telecommunications Union (ITU). CESGA tamén atendeu máis de 20 visitas de grupos de escolas de educación primaria, secundaria e superior, asociacións sen ánimo de lucro e empresas. CESGA organizou o evento no que compañias como Fujitsu, HP, Bull, IBM, Lenovo, Nvidia, Amazon, or Gompute recoñecen os esforzos dos estudantes egresados do Máster Interuniversitario en HPC. En 2015, CESGA deu soporte ao programa de radio de divulgación científica, Efervesciencia, emitido por Radio Galega. Adicionalmente, o departamento axudou na organización de estancias de investigación e na presentación de resultados de proxectos e nas actividades e proxectos desenvolvidos por empresas como Software for Science Developments e por asociacións empresariais como CONFEMADERA. O departamento tamén foi activo na implantación do Plan de Igualdade de Oportunidades. En 2015, o centro lanzou un boletín electrónico e xestionou os perfís do CESGA en diversas redes sociais como: twitter, facebook, slide share, youtube, ou flicker.

57


High

Energy Production

Drug Target Characterisation

stronomy

Physics Industrial

Manufacturing

Drug Design

ngineeringMassive Screening

2015 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADE

Molecular Docking

Space Sciences


Farming Systems

Life Sciences

Green Energy

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

Population Dynamics in Fisheries

Agricultura Science

Health

g


Anuario 2015 en galego  

Publicación periódica de la fundación CESGA

Anuario 2015 en galego  

Publicación periódica de la fundación CESGA

Advertisement