Page 1


Prometey Bank | Annual Report

Պրոմեթեյ Բանկի 2014թ. տարեկան հաշվետվության և 2016թ. կորպորատիվ օրացույցի դիզայնի թեման հայերն են և նրանց անգնահատելի ներդրումը համաշխարհային մշակույթի, գիտության և պատմության մեջ: Ապրելով և արարելով աշխարհի հեռավոր անկյուններումª նրանք ստեղծել են արժեքներ և փոխել պատմության ընթացքը: Հայերն ու նրանց ներդրումը ներկայացված են որպես §ARMENIANS and the WORLD¦ մտացածին ամսագրի շապիկի §դեմքեր¦: Ամսագիրը, նրա լոգոն և այլ ատրիբուտներն իրականում գոյություն չունեն և հատուկ մշակվել են Բանկի տարեկան հաշվետվության և կորպորատիվ օրացույցի դիզայնի շրջանակներում:

The subject of the design of Prometey Bank's annual report 2014 and corporate calendar 2016 is dedicated to Armenians and their priceless heritage in the world culture, science and history. Living and acting in the remoted sites of the world, they have created values and changed the pace of the history. Armenians and their contributions are presented as the cover "faces" of imaginary magazine "ARMENIANS and the WORLD". The magazine, its logo and other attributes do not exist in the reality and have specially been developed within the scope of the Bank's annual report and corporate calendar design.


Prometey Bank | Annual Report

Բովանդակություն Contents 7

Բանկի Վարչության նախագահի ուղերձը

13

Բանկի մասին

19

Մասնակիցները և ղեկավարությունը

22

Բանկի համառոտ պատմությունը

27

Բանկի գործառնությունները և հաճախորդներին մատուցվող հիմնական ծառայությունները

33

Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներ

51

Վճարային քարտեր

54

Ռիսկերի կառավարում

55

Տնտեսական նորմատիվներ

59

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

61

Մարքեթինգ

65

Հիմնական թղթակցային հաշիվները

69

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

75

Ֆինանսական հաշվետվություններ


Prometey Bank | Annual Report

7

Message of the Chairman of the Management Board

13

About the Bank

19

The participants and management

22

The brief history of the Bank

27

The Bank's main operations and services delivered to customers

33

Main financial indicators

51

Payment Cards

54

Risk management

55

Economic prudentials

59

Human resources management

61

Marketing

65

Main correspondent accounts

69

Independent auditor’s report

75

Financial statements


Prometey Bank | Annual Report

Կիլիկիայի առյուծը Վենետիկում Cilician Lion in Venice Վենետիկում շրջելիս ամենուր կարելի է հանդիպել թևավոր առյուծի պատկերի՝ զինանշանի վրա, ճարտարապետության մեջ և համարյա բոլոր հրապարակներում: Այս փաստը պատահական չէ, քանի որ թևավոր առյուծը հանդիսանում է Վենետիկի և քաղաքի պահապան՝ Սուրբ Մարկոս Ավետարանչի խորհրդանիշը: Քաղաքի Սան Մարկո հրապարակի սյուներից մեկի վրա հպարտ կանգնած առյուծը, սակայն, տարբերվում է մնացած բոլորից իր գեղեցկությամբ, հայտնիությամբ և խորհրդավոր պատմությամբ: Այն միակն է, որը բերվել է Վենետիկ, այլ ոչ թե ստեղծվել է տեղի քանդակագործների կողմից: Իրականում այն հայոց վերջին թագավորության՝ Կիլիկիայի առյուծն է, որը տրվել էր Վենետիկին թագավորության կործանումից հետո: Առյուծը համարվում էր Կիլիկիայի թագավորության խորհրդանիշը: Այն պատկերված էր Կիլիկիայի դրոշի, զինանշանի, կնիքի և մետաղադրամների վրա: Թևավոր առյուծի արձանը ի սկզբանե տեղադրված է եղել Կիլիկիայի մայրաքաղաք Տարսոնում և նվիրված էր Սանդան աստծուն: Գրանիտե սյունը, որի վրա Վենետիկում 1196թ. կանգնեցվեց թևավոր առյուծը, Բյուզանդիայի երախտիքի տուրքն էր Վենետիկին՝ Փյունիկիայի դեմ պատերազմում օգնության համար, իսկ հրապարակը, որտեղ կանգնեցված է Կիլիկյան առյուծը, հանդիսանում է ամենակարևոր և հետաքրքիր միջոցառումներից մեկի՝ վենետիկյան դիմակահանդեսի բացման և անցկացման վայրը: Կիլիկիայի և Վենետիկի ընդհանուր պատմությունը հարուստ է նաև բազմաթիվ այլ զարմանալի փաստերով: Փաստերը վկայում են, որ 18-րդ դարում Վենետիկում հաստատվեց Կոստանդնուպոլսից ժամանած հայ առևտրականների՝ Նորատունգյանների ընտանիքը: Վենետիկի պետական արխիվներում պահպանվել է 1715թ. գրված Նորատունգյանների կտակը, որտեղ Նորատունգյան ազգանվան կողքին նշված է դրա իտալերեն մեկնաբանումը՝ Casanova ազգանունը (թարգմանաբար §casa¦՝ տուն, §nova¦՝ նոր): Անվանի Ջակոմո Կազանովան հանդիսանում է հենց այդ տոհմի հետնորդը:

While walking in Venice, one can see the image of a winged lion everywhere: on the coat of arms, in architecture and almost in all squares. This fact is not accidental as the winged lion is the symbol of Venice and the city's patron Saint Markus the Evangelist. The lion proudly standing on one of the San Marco square columns differs from the rest with its beauty, fame and mysterious history. It is the only one, which was brought to Venice and not created by local sculptors. In fact it was the lion of the last Armenian Cilicia kingdom, which was presented to Venice after the collapse of the realm. Lion was the symbol of Cilicia. It was portrayed on the flag, coat of arms, stamp and coins of Cilicia. The monument of the winged lion was initially set in Cilica's capital city Tarsus and was dedicated to the god Sandan. The granite column with the winged lion was the gratitude to Venice from Byzantium for the assistance during the war against Phoenicia. The square where the lion was located was the place for the most interesting and important event ¬ Venice masquerade. The mutual history of Venice and Cilicia kingdom is enriched with a number of other fascinating facts as well. The facts attest that in the 18th century, a family of Armenian merchants, the Noratungyans came from Constantinople. There is a will of Noratungyan's kept in Venice archives, dating in 1715, where besides Noratungyan family name its Italian interpretation Casanova is mentioned (in Italian "casa" means home and "nova" means new). Popular Jacomo Casanova is the descendant of this very family.

4


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի Վարչության Նախագահի ուղերձը Message of the Chairman of the Management Board Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ, 2014թ. Բանկն ունեցել է նկատելի ձեռքբերումներ ֆինանսական ցուցանիշների և գործառնությունների զարգացման տեսանկյունից: Բացառությամբ Բանկի ստացած զուտ շահույթի մեծության, արձանագրվել է բոլոր հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների զգալի աճ, մասնավորապեսª • 31.12.14թ. դրությամբ Բանկի ընդհանուր ակտիվների մեծությունը կազմել է 77.8 մլրդ. ՀՀ դրամ՝ տարեսկզբի համեմատ աճելով 23.8%-ով: • Վարկային պորտֆելի մեծությունը կազմել է 36.8 մլրդ. ՀՀ դրամ՝ տարեսկզբի համեմատ աճելով 23.6%-ով: • Բանկի ընդհանուր պարտավորությունների մեծությունը կազմել է 54.6 մլրդ. ՀՀ դրամ՝ տարեսկզբի համեմատ աճելով 33.9%-ով: • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների մեծությունը կազմել է 19.4 մլրդ. ՀՀ դրամ՝ տարեսկզբի համեմատ աճելով 21.6%-ով: • Բանկի ընդհանուր կապիտալի մեծությունը կազմել է 23.2 մլրդ. ՀՀ դրամ՝ տարեսկզբի համեմատ աճելով 5.1%-ով: • 2014թ. արդյունքներով Բանկի ստացած զուտ շահույթի մեծությունը կազմել է 967,763 հազար ՀՀ դրամ՝ զիջելով նախորդ տարվա նույն ցուցանիշին 31.4%-ով: Զուտ շահույթի ցուցանիշի թերակատարումը պայմանավորված էր 2014թ. տարեվերջին ընդհանուր տնտեսության բացասական զարգացումներով:

Dear customers and partners, In 2014 the Bank reached noticeable achievements from the prospective of financial indicators and operations' development. Except the Bank's net profit sum, all essential financial metrics indicated perceptible growth, particularly: • As at 31.12.14, total assets of the Bank were AMD 77.8 bn increasing by 23.8% compared to the year-start. • Loan portfolio was AMD 36.8 bn increasing by 23.6% compared to the year-start. • The total liabilities of the Bank were AMD 54.6 bn increasing by 33.9% compared to the year-start. • Time deposits attracted from natural and legal entities, were AMD 19.4 bn increasing by 21.6% compared to the year-start. • Total capital of the Bank was AMD 23.2 bn increasing by 5.1% compared to the year-start. • By the performance outcomes of 2014 the net profit achieved AMD 967,763 thousand falling behind the last year's indicator by 31.4%. The shortfall of net profit indicator was conditioned by the negative developments of overall economy at the end of 2014.

7


Prometey Bank | Annual Report

Ցուցանիշների արձանագրված աճը վկայում է Բանկի կողմից առաջարկվող ծառայությունների մրցունակության, ինչպես նաև հաճախորդների բարձր վստահության մասին: Ի լրումն ֆինանսական ցուցանիշների աճի, հաշվետու տարում Բանկի գործառնությունները նույնպես զարգացում են արձանագրել, մասնավորապեսª • Հաճախորդների սպասարկումն առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով՝ վերանորոգվել և վերաբացվել է Բանկի §Կասյան¦ մասնաճյուղը: • Տեղադրվել են 9 նոր բանկոմատներ Երևանի բանուկ հատվածներում: • Բանկն անդամակցել է §Converse TRANSFER¦ և §TANDEM Transfers¦ դրամական փոխանցումների համակարգերին: • Ներդրվել են §Մանկական ավանդ¦ և §Քարտային վարկ¦ նոր պրոդուկտները: • Թղթակցային հարաբերություններ են հաստատվել ՌԴ §Анелик РУ¦ և վրացական §Bank of Georgia¦ բանկերի հետ: • Հիմնվելով նախորդ տարի գրանցված հաջող արդյունքների վրա՝ արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ իրականացվել է §Պրոմեթեյ Պրոգրես 2¦ շրջանավարտների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիրը, որի շրջանակներում ավելի քան 500 դիմորդներից ընտրված 15 լավագույն շրջանավարտները 2 ամիս շարունակ մասնակցել են Բանկի մասնագետների կողմից մատուցվող բանկային տարաբնույթ թեմաներով դասախոսություններին, ձեռք են բերել գիտելիքներ ՀՀ բանկային համակարգի մասին, իսկ մի մասն էլ աշխատանքի է անցել Բանկում: Իր գործունեության ավելի քան 24 տարիների ընթացքում Բանկի քաղաքականությունը շարունակաբար միտված է եղել կայուն զարգացման: Բանկը մշտապես ձգտել է հանդես գալ որպես բազմապրոֆիլ, ունիվերսալ ֆինանսական հաստատություն՝ բազմազան բանկային ծառայություններ մատուցելու միջոցով: Բանկային ծառայությունների շուկայի մասնագիտացված հատվածներում մենաշնորհային կամ գերիշխող դիրքի ձեռքբերումը երբեք Բանկի համար ինքնանպատակ չի հանդիսացել: Հավատարիմ մ նալով իր որդեգրած սկզբունքներին՝ Բանկը երբևիցե չի ձգտել ինտենսիվ, սակայն ռիսկային աճի և ագրեսիվ ընդլայնման:

8

The recorded growth of the indices is a proof of the competitiveness of the services offered by the Bank as well as of the high level of customer confidence. In addition to financial indicators' growth, the Bank's operations also recorded development in the year under review, particularly: • For the better convenience of customer service, "Kasyan" branch of the Bank was repaired and reopened. • 9 new ATMs were placed in the busiest areas of Yerevan. • The Bank joined "Converse TRANSFER" and "TANDEM Transfers" money transfer systems. • "Children deposit" and "Card Loan" new products were launched. • Correspondent relations were laid down with RF "Анелик РУ" and Georgian "Bank of Georgia" banks. • Based on the successful outcomes of the previous year, "Prometey Progress 2" graduates' professional training program was carried out for the second consecutive year, in the scope of which 15 best graduates selected from 500 applicants, for 2 months in succession took part in lectures by the Bank's specialists on various banking topics, gained knowledge about the banking system of Armenia. Some of them are employed by the Bank. In the course of its 24 years' history, the Bank's policy has constantly been aimed at sustainable growth. The Bank has permanently strived to be presented as a multi-profile, universal financial institution through delivering varied banking services. The maintenance of monopoly or leading position in specialized sectors of banking services market has never been an end in itself for the Bank. Staying loyal to its values, the Bank has never sought for intensive, but risky growth and aggressive widening.


Prometey Bank | Annual Report

Վերոնշյալի շնորհիվ է ծավալվել Բանկի բնականոն շահութաբեր գործունեությունը, որի արդյունքում տարիներ շարունակ Բանկն իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել երկրի բանկային համակարգում: 2015թ. Պրոմեթեյ Բանկը նշելու է իր հիմնադրման 25-րդ տարեդարձը: Հիմնվելով քառորդ դարի պատմության վրա, ընդառաջ գնալով հաճախորդների աճող կարիքներին և գիտակցելով ոլորտի արդի մարտահրավերներըª մենք 2015թ. մուտք ենք գործել մեր հաճախորդների և գործընկերների հետ ֆինանսական հարաբերությունների շրջանակների ընդլայնման հստակ նպատակով՝ մեծացնելով մեր ներդրումը տնտեսության ու հասարակության բարեկեցության զարգացման գործում: Խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում մեր հաճախորդներին և գործընկերներին՝ վստահության և երկարատև, ամուր ու հուսալի փոխհարաբերությունների համար:

Thanks to the above mentioned, the Bank has been sustainably performing its profitable operations, holding its unique place in the country's banking system for a long time. In 2015 Prometey Bank is going to celebrate the 25th anniversary of its foundation. Based on the experience of a quarter century, meeting the growing needs of our customers and realizing current challenges in the sphere, we have entered the year of 2015 with a concrete goal to widen the range of financial relationships with customers and partners enlarging our investment in the economy and the development of social well-being. I want to express my sincere gratitude to our customers and partners for trust and long-lasting, strong and reliable relationships.

Հարգանքով, Վարչության նախագահ՝ Էմիլ Սողոմոնյան

Sincerely, Chairman of the Management Board Emil Soghomonyan

9


Prometey Bank | Annual Report

Անուշահոտ թղթերը տան և հոգու համար Perfumed Papers for Home and Soul 19-րդ դարի վերջերին ֆրանսիացի Օգյուստ Պոնսոն, շրջելով իր հայազգի ընկերների տներում, նկատեց, որ այնտեղից անսովոր հաճելի բույր է զգում: Նա պարզեց, որ հայերը տան հաճելի մթնոլորտի պահպանման համար կիրառում են հատուկ թղթե թերթիկներ՝ պատված բենզոինի խեժով: Վերադառնալով Ֆրանսիա՝ Օգյուստ Պոնսոն որոշեց օգտագործել հայերի հնարամիտ լուծումն ու դեղագործ Անրի Րիվիերի օգնությամբ 1885թ. սկսեց անուշահոտ թղթիկների արտադրությունը՝ անվանելով դրանք §Papier d'Arme° nie¦՝ հայկական թուղթ: Հատուկ տեխնոլոգիաներով պատրաստված թուղթը այրելիս չէր բոցավառվում, միայն ծխում էր՝ արձակելով հաճելի վանիլային բույր: Ի հավելում հաճելի բույրի, այն ուներ նաև ախտահանիչ, բուժիչ և հանգստացնող հատկություններ, ինչի շնորհիվ 1888 և 1889թթ. առողջապահական ցուցահանդեսների ժամանակ արժանացավ բազմաթիվ մրցանակների և մեդալների: §Papier d'Arme° nie¦-ի նրբաճաշակ բույրն արագ տարածում գտավ ողջ Ֆրանսիայում և Եվրոպայում, ընդհուպ մինչև Ռուսաստան՝ դառնալով բարձրաշխարհիկ տների, ժամանցի և նորաձևության սրահների խորհրդանիշը: Արդեն շուրջ 130 տարի հայկական թուղթն արտադրվում է Ֆրանսիայի Մոնռուժ համայնքում, ինչպես նաև Իտալիայում՝ §Carta D'Armenia¦ անվամբ: Արտադրման գործընթացը, որն անփոփոխ է դեռևս 19-րդ դարից, տևում է վեց ամիս: §Papier d'Arme° nie¦-ն էկոլոգիապես մաքուր ապրանք է, համապատասխանում է բնության պահպանության միջազգային նորմերին և անվտանգ է երկրագնդի օզոնային շերտի համար: 2006թ. Ֆրանսիայում §Հայաստանի տարվա¦ միջոցառումների շրջանակներում, ինչպես նաև 2009թ., ֆրանսահայ հայտնի պարֆյումեր Ֆրանսիս Քյուրքջյանը ստեղծեց նոր՝ հատուկ բույրեր §Papier d'Arme° nie¦-ի համար: Ներկայումս, բացի 12 էջից բաղկացած թղթյա գրքույկներից, արտադրվում են նաև անուշահոտ մոմեր: Մինչ օրս §Papier d'Arme° nie¦-ն իր ուրույն դերն ունի անուշահոտությունների ոլորտում:

At the end of the 19th century, while walking through his Armenian friends' houses, the Frenchman Auguste Ponsot sensed an unusual pleasant scent. He found out that Armenians used special paper sheets coated with benzoin resin to maintain the pleasant atmosphere at home. After returning to France, Auguste Ponsot decided to adopt Armenians' creative solution and in 1885 with the help of pharmacist Henri Rivier started the production of perfumed paper sheets naming them "Papier d'Arme° nie" ¨ Armenian paper. The paper produced with special technology burned with no flame; it only fumed ¨ releasing a pleasant vanilla scent. In addition to pleasant aroma, it had also disinfecting, healing and relaxing qualities, thanks to which it was granted several awards and medals at health exhibitions in 1888 and 1889. The delicate perfume of "Papier d'Arme° nie" quickly spread all over France and Europe and even down to Russia becoming the symbol of elite houses, entertainment and fashion salons. For almost 130 years, the Armenian paper is being produced in Montrouge, France, as well as in Italy with the name ¨ "Carta D'Armenia". Production process, which is unchanged since the 19th century takes 6 months. "Papier d'Arme° nie" is environmentally safe product. It complies with international environmental standards and is safe for the earth's ozone layer. In 2006, within the frames of the "Year of Armenia" in France, as well as in 2009, famous French-Armenian perfumer Francis Kurkdjian created new special perfumes for "Papier d'Arme° nie". Nowadays, besides 12-sheet paper booklets, aromatic candles are also produced. So far, "Papier d'Arme° nie" has its own unique role in the field of fragrances.

10


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի մասին About the Bank §Պրոմեթեյ Բանկ¦ ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1990թ. և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 27 լիցենզիայի հիման վրա:

"Prometey Bank" LLC was established in 1990 and operates according to license No. 27 issued by the Central bank of Armenia.

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ Հայերեն՝ §Պրոմեթեյ Բանկ¦ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն Ռուսերեն՝ Общество с ограниченной ответственностью §Банк Прометей¦ Անգլերեն՝ §Prometey Bank¦ Limited Liability Company

The full official name of the Bank: Armenian: "äñáÙ»Ã»Û Բ³ÝÏ" ê³Ñٳݳ÷³Ï ä³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Russian: Общество с ограниченной ответственностью "Банк Прометей" English: "Prometey Bank" Limited Liability Company

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ Հայերեն՝ §Պրոմեթեյ Բանկ¦ ՍՊԸ Ռուսերեն՝ ООО §Банк Прометей¦ Անգլերեն՝ §Prometey Bank¦ LLC

The abbreviate official name of the Bank: Armenian: "äñáÙ»Ã»Û Բ³ÝÏ" êäÀ Russian: ООО "Банк Прометей" English: "Prometey Bank" LLC

Բանկի իրավաբանական հասցեն և գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, 0010, Հանրապետության փողոց 44/2

The legal address and the location: 44/2 Hanrapetutyan str., 0010, Yerevan, Armenia

Բանկի պաշտոնական կայքն էª www.prometeybank.am

The official website: www.prometeybank.am

Տեսլական Vision Լինել փորձառու, առաջադեմ, նորարար, միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող առաջատար ֆինանսական հաստատություն Հայաստանում:

To be an experienced, progressive, innovative, leading financial institution in Armenia, meeting international high standards.

13


Prometey Bank | Annual Report

Առաքելություն Mission Statement Հիմնվելով մեր երկարամյա պատմության, հարուստ փորձի և բարի ավանդույթների վրաª բարձրորակ և նորարար բանկային ծառայությունների մատուցման միջոցով մենքª • նպաստում ենք մեր հաճախորդների բարեկեցությանը, ֆինանսական աճին և զարգացմանը, • ավելացնում ենք արժեք մեր փայատերերի կողմից կատարված ներդրումներին, • հանդիսանում ենք վստահելի և ապահով գործընկեր ներդրողների համար, • օժանդակում ենք երկրի տնտեսության զարգացմանը:

Based on our long-lasting history, rich experience and good traditions, through providing customers with high standard and innovative services, we: • assist in our customers' well-being, financial growth and development, • add value to the investments of our shareholders, • are a reliable and safe partner for investors, • contribute to the development of Armenian economy.

Միևնույն ժամանակ, մենք • շարունակական աջակցություն ենք ցուցաբերում հանրության տարբեր խմբերին և հասարակական նախաձեռնություններին, • ձգտում ենք հանդիսանալ ցանկալի գործատու:

At the same time, we • permanently assist to the different groups of society and to public initiatives, • aim to be a desirable employer.

Հիմնական արժեքներն ու սկզբունքները Core Values and Principles Ազնվություն Մենք գործում ենք ազնիվ և բարեխիղճ բոլոր հարաբերություններում: Հուսալիություն Ազնիվ աշխատանքի և կշռադատված քաղաքականության իրականացման արդյունքում մենք կայուն ենք և հուսալի թե° հաճախորդների, և թե° ներդրողների համար: Հաճախորդների վստահություն Հաճախորդները մեր գործունեության կենտրոնում են. մենք գնահատում և ամուր ենք պահում հաճախորդների վստահությունը: Թափանցիկություն Մենք բաց ենք և թափանցիկ հանրության առջև, միաժամանակ փակª հաճախորդի բանկային և առևտրային գաղտնիքի պահպանման հարցում: Նորարարություն Մենք շարունակաբար ներդնում և կիրառում ենք նորարարություններª առաջարկելով հաճախորդներին նորագույն տեխնոլոգիաներ և արդիական լուծումներ: Թիմային ոգի Փոխօգնության և միասնական նպատակին համատեղ ձգտելու մթնոլորտը, անշեղորեն ծառայում է համախոհների թիմի արդյունավետության բարձրացմանըª հանդիսանալով մեր հաջողության հիմնական գրավականը: Գործարար հեղինակություն Բարի համբավը մեր ամենաթանկ և անփոխարինելի ակտիվն է:

14

•Honesty We act honestly and fairly in any relationships. •Reliability Thanks to the implementation of deliberate policy and fair commitment we are stabile and reliable for both our customers and investors. •Customers' trust We place customers at the center of our activities; we appreciate and take care of our customers' trust. •Transparency We are open and transparent to public, at the same time we keep confidential the information on clients' banking and trade secrets. •Innovation We are continuously adopting and applying innovations to offer customers modern technologies and up to date solutions. •Team Spirit The atmosphere of mutual assistance and joint efforts to achieve common goal steadily serves to the efficiency growth of associates' team, being the main guarantee of our success. •Business reputation Impeccable reputation is our most valuable and irreplaceable asset.


Prometey Bank | Annual Report

Լոգոտիպ Logo Բանկի լոգոտիպի հիմքում դիցաբանական հերոս Պրոմեթևսի պատկերն էª մուգ կարմիր քառակուսու կենտրոնում: Պրոմեթևսը խորհրդանշում է Բանկի ձգտումը իր գործունեության միջոցով մշտապես բարիք բերելու շրջապատին: Քառակուսին խորհրդանշում է հասարակությունը:

The image of Prometheus, a mythological hero at the center of wine red square, is in the base of the Bank's logo. Prometheus symbolizes the Bank's attempts to bring continuous benefits to surroundings through its operation. The square symbolizes the society.

Քառակուսու 4 կողմերը խորհրդանշում ենª • Հաճախորդներին, • Փայատերերին ու ներդրողներին, • Երկիրն ու համայնքը, • Աշխատակիցներին:

The 4 sides of the square indicate: • Customers, • Shareholders and Investors, • Community and Country, • Employees.

Կորպորատիվ գույներ Corporate Colors Բանկի կորպորատիվ գույներն ենª մուգ կարմիրը, ոսկեգույնը և սպիտակը:

The corporate colors of the Bank are: wine red, gold and white.

• Մուգ կարմիր գույնը խորհրդանշում է այն բարիքը, որ Բանկը տարածում է իր գործունեության միջոցով:

• The wine red symbolizes the benefit the Bank distributes to surroundings through its operation.

• Ոսկեգույնը խորհրդանշում է Բանկի հարուստ փորձը, երկարամյա պատմությունն ու բարի ավանդույթները:

• The gold symbolizes the rich experience, long-lasting history and good traditions.

• Սպիտակը խորհրդանշում է նորը, առաջադիմականությունը և նորարարության ձգտումը:

• The white symbolizes the novelty, progressiveness and efforts to innovations.

15


Prometey Bank | Annual Report

Աշխարհի ամենաազդեցիկ գործիչները մեկ տեսախցիկում The World’s Most Influential Figures Through One Camera Կանադահայ լուսանկարիչ Յուսուֆ Քարշը (Հովսեփ Քարշյանը՝ 1908-2002) ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Մարդին քաղաքում: Փրկվելով Հայոց ցեղասպանությունից՝ նրա ընտանիքը բնակություն է հաստատում Սիրիայում: 16 տարեկանում ծնողները նրան ուղարկում են հորեղբոր՝ Գրիգոր Նաղաշի մոտ, որը լուսանկարիչ էր Կանադայում, որտեղ Քարշը օգնում է նրան ստուդիայում: 1928թ. հորեղբայրը կազմակերպում է, որ Քարշը աշակերտի Բոստոնում դիմանկարների ոլորտում հայտնի լուսանկարիչ Ջոն Գարոյի մոտ: Քարշը վերադառնում է Կանադա 4 տարի անց և սկսում է աշխատել լուսանկարիչ Ջոն Պոուլսի հետ: Երբ Պոուլսն անցնում է թոշակի, Քարշը ստանձնում է ստուդիայի ղեկավարումը: Իր բացառիկ տաղանդի շնորհիվ Քարշը 1935թ. նշանակվում է Կանադայի կառավարության դիմանկարների պաշտոնական լուսանկարիչը: 1941թ. Քարշն անում է Վինսթոն Չերչիլի լեգենդար դիմանկարը, որը նրան բերում է առաջին միջազգային հռչակը: Քարշը ձեռք է բերում համաշխարհային ճանաչում իր բացառիկ սև ու սպիտակ դիմանկարների պաշտոնական ոճով: Հաշվարկվել է, որ ավելի քան 6 տասնամյակի ընթացքում նա լուսանկարել է մոտ 17,000 մարդկանց: Նրա պորտֆոլիոն ներառում է այնպիսի հայտնի գործիչների դիմանկարներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ նախագահները, բրիտանական արքայական ընտանիքը, Հռոմի Պապ Պիուս XII-ը, Մայր Թերեզան, Ալբերտ Էյնշտեյնը, Ֆիդել Կաստրոն, Նելսոն Մանդելան, Սալվադոր Դալին, Պաբլո Պիկասոն, Էռնեստ Հեմինգուեյը, Էնդի Ուորխոլը, Ալֆրեդ Հիչքոքը, Մարգարետ Թետչերը, Օդրի Հեփբերնը, Մերիլին Մոնրոն, Գրեյս Քելլին, Էլիզաբեթ Թեյլորը և այլք: 1999թ. §Միջազգային ով ով է¦ տեղեկագիրն ընտրում է Քարշին որպես 20-րդ դարի 100 ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը: Այդ խմբի կեսից ավելիին Քարշը լուսանկարել էր: 2000թ. Գինեսի ռեկորդների գիրքը ճանաչում է նրան դիմանկարների լուսանկարման ամենաականավոր վարպետ: Նրա մրցանակները ներառում են Կանադայի Արվեստի թագավորական ակադեմիայի մեդալը, §Կյանքի ձեռքբերում¦ մրցանակը Բրիտանիկա հանրագիտարանի կողմից, ԱՄՆ-ի Արվեստի և գրականության ազգային միության ոսկյա մեդալը վաստակի համար և այլն:

An Armenian¨Canadian photographer Yousuf Karsh (Hovsep Karshian, 1908-2002) was born in Mardin, a city in Western Armenia. During the Armenian Genocide, his family escaped and settled in Syria. At the age of 16, his parents sent him to live with his uncle Grigor Nakash, a photographer in Canada, where Karsh assisted in his studio. In 1928 the uncle arranged for him to apprentice with famous portrait photographer John Garo in Boston. Karsh returned to Canada 4 years later and started working with photographer John Powls. When Powls retired, Karsh took over the studio. Due to his exceptional talent, Karsh was appointed official portrait photographer of the Canadian government in 1935. In 1941 Karsh took the legendary portrait of Winston Churchill, which brought him his first major international fame. Karsh gained world recognition for his exclusively black and white formal portrait style. It has been estimated that he has photographed almost 17,000 people over 6 decades. His portfolio includes the portraits of such famous figures as the US presidents, the British royal family, Pope Pius XII, Mother Teresa, Albert Einstein, Fidel Castro, Nelson Mandela, Salvador Dali, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Andy Warhol, Alfred Hitchcock, Margaret Thatcher, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, etc. In 1999, "The international Who's Who" reference book chose Karsh as one of the 100 most influential figures of the 20th century. Among this group, Karsh had photographed more than a half. In 2000, the Guinness book of records called him most remarkable master of portrait photography. His awards include Medal of the Royal Canadian Academy of Arts, Achievement of "Life Award" of the Encyclopedia Britannica, Gold Medal of Merit of the National Society of Arts and Letters of USA, etc.

16


Prometey Bank | Annual Report

Մասնակիցները և ղեկավարությունը The Participants and Management

Բանկի մասնակիցները The Participants of the Bank § • Պրոմեթեյ Սիթի¦ ՍՊԸ Գործունեության ոլորտըª հյուրանոցային բիզնես Գործունեության տարածաշրջանըª ՌԴ Փայամասնակցության չափըª 49,975% •§Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեյ¦ ԲԲԸ Գործունեության ոլորտըª գազատարերի և նավթամուղերի շինարարություն Գործունեության տարածաշրջանըª ՌԴ Փայամասնակցության չափըª 46,125% •Վազգեն Սիմոնի Գևորգյանª ՌԴ քաղաքացի Փայամասնակցության չափըª 3,9%

"Prometey City" LLC Sphere of operations: hospitality business Geographical area of operations: RF Size of share: 49.975% "Zakneftegazstroy Prometey" OJSC Sphere of operations: construction of gas and oil pipelines Geographical area of operations: RF Size of share: 46.125% V • azgen Simon Gevorgyan ¨ RF citizen Size of share: 3.9%

Բանկի խորհուրդը The Bank Supervisory Board Խորհրդի նախագահ Գագիկ Ներսիսյան

Chairman of the Supervisory Board Gagik Nersisyan

Խորհրդի անդամներ Գեղամ Գևորգյան՝ Երևանի Պետական համալսարանի պրոռեկտոր Եղիշե Համազասպյան՝ §Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեյ¦ ԲԲԸ վարչության նախագահ •Ա վետիք Կարապետյան՝ §ԶՆԳՍ-Պրոմեթեյ¦ ՍՊԸ Երևանյան ներկայացուցչության տնօրենի տեղակալ Ա • նուշավան Հովսեփյան՝ §Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեյ¦ ԲԲԸ գլխավոր հաշվապահ

Board members Gegham Gevorgyan, Vice-president of Yerevan State University Yeghishe Hamazaspyan, Chairman of the board of "Zakneftegazstroy Prometey" OJSC Avetik Karapetyan, Deputy director of Yerevan Representative Office of "ZNGS-Prometey" LLC Anushavan Hovsepyan, Chief accountant of "Zakneftegazstroy Prometey" OJSC

19


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի Վարչությունը The Bank Management Board

Էմիլ Սողոմոնյան Վարչության նախագահ

Արմեն Հակոբյան Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ

Emil Soghomonyan Chairman of the Management Board

Armen Hakobyan 1st Deputy Chairman of the Management Board

Ալվարդ Մկրտումյան Գլխավոր հաշվապահ, Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ Alvard Mkrtumyan Chief accountant, Head of Accounting Department

20


Prometey Bank | Annual Report

Կարեն Եղիազարյան Վարչության նախագահի տեղակալ, Միջազգային հարաբերությունների, ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների և վճարային քարտերի վարչության պետ Karen Yeghiazaryan Deputy Chairman of the Management Board, Head of International Relations, Financial Market Operations and Payment Cards Department

Հայրապետ Ալեքսանյան Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարկավորման և ավանդների ներգրավման վարչության պետ Hayrapet Alexanyan Deputy Chairman of the Management Board, Head of Lending and Deposits Attraction Department

Հայկ Պետրոսյան Վարչության նախագահի տեղակալ Hayk Petrosyan Deputy Chairman of the Management Board

21


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի համառոտ պատմությունը The Brief History of the Bank

22

1990

Բանկը հիմնադրվել է որպես §Պրոմեթևս¦ առևտրային բանկ՝ գործունեություն ծավալելով ք. Երևան, Հրաչյա Քոչարի 19 հասցեում:

The Bank was established as "Prometheus" commercial bank ¨ operating at 19 Hrachya Kochar Street, Yerevan.

1993

Լիցենզավորվել է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից թիվ 27 ընդհանուր արտոնագրով:

The Bank was licensed by the CBA general license No 27.

2001

Վերանվանվել է §Պրոմեթեյ Բանկ¦ ՍՊԸª տեղափոխվելով և իր գործունեությունը շարունակելով Բանկի նորակառույց գլխամասային գրասենյակումª ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում:

The Bank was renamed into "Prometey Bank" LLC ¨ moving and continuing its activity in its newly constructed headquarter at 44/2 Hanrapetutyan Street, Yerevan.

2007

Ստացել է ՀՀ արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության բրոքերային (դիլերային), արժեթղթերի պահառուի և արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման գործունեության լիցենզիաներ՝ հանդիսանալով ՀՀ բանկային համակարգում միակ բանկը, որը ՀՀ ԿԲ կողմից ստացել էր արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության բոլոր երեք լիցենզիաները:

The Bank received licenses for brokerage (dealer) professional operations, custody and trust management of securities in Armenian securities market. Thus, the Bank became the only bank in Armenian banking system owning all three CBA licenses for professional operations in the securities market.

2008

Թողարկել և տեղաբաշխել է սեփական պարտատոմսեր:

2009

§Moody's Investors Service¦ վարկանիշային ընկերությունը Բանկին շնորհել է ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման §B1¦ և ֆինանսական կայունության (BFSR) §E+¦ վարկանիշերª կայուն կանխատեսմամբ: Վարկանիշը վերահաստատվել է 2010 և 2011 թվականներին:

"Moody's Investors Service" rating company granted "B1" rating to the Bank for attraction of long-term deposits in AMD and foreign currency, as well as "E+" financial sustainability rating (BFSR) with STA Outlook. In 2010 and 2011 the rating was affirmed.

2011

Բանկի կանոնադրական կապիտալը, համալրվելով 7.2 մլրդ. ՀՀ դրամով, կրկնապատկվել էª կազմելով 14.4 մլրդ. ՀՀ դրամ:

As a result of accretion by AMD 7.2 bn, the charter capital of Prometey Bank was doubled, reaching AMD 14.4 bn.

2011

§Global Finance¦ ամսագիրը Պրոմեթեյ Բանկը ճանաչել է 2011թ. և 2012թ. աշխարհի լավագույն ենթապահառու բանկերից մեկը և §Լավագույն ենթապահառու բանկը Հայաստանում¦:

"Global Finance" magazine selected Prometey Bank as one of the World's best sub-custodian banks and the "Best Sub-Custodian Bank of Armenia" in 2011 and 2012.

The Bank issued and placed its own bonds.


Prometey Bank | Annual Report

2011

§Moody's Investors Service¦-ը փոփոխել է Հայաստանի կառավարությանª ազգային արժույթով և արտարժույթով պարտավորությունների թողարկողի §Ba2¦ սուվերեն վարկանիշի կանխատեսումըª կայունից բացասականի, ինչի հետևանքով Պրոմեթեյ Բանկին շնորհված ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" վարկանիշի կանխատեսումը նույնպես փոփոխվել էª կայունից բացասականի: Միևնույն ժամանակ, §Moody's¦-ը վերահաստատել է Պրոմեթեյ Բանկի ֆինանսական կայունության (BFSR) §E+¦ վարկանիշի կայուն կանխատեսումը: Վարկանիշը վերահաստատվել է 2012 և 2013 թվականներին:

"Moody's Investors Service" changed to negative from stable the sovereign outlook on Armenia's "Ba2" government foreign and local currency issuer rating, and as a result, the outlook was also changed to negative from stable on Prometey Bank's "B1" long-term local and foreign-currency deposit rating. At the same time, "Moody's" affirmed Prometey Bank's "E+" standalone bank financial strength rating (BFSR) with STA Outlook. This rating was affirmed in 2012 and 2013.

2012

Իրագործվել է Հայաստանում էլեկտրոնային փող թողարկելու առաջին թույլտվությունը ստացած §Իդրամ¦ ընկերության և §MasterCard¦ միջազգային վճարային համակարգի հետ համատեղ նախադեպը չունեցող քոբրենդային քարտային ծրագիր:

An unprecedented co-branded card project with "IDram" company (the first issuer of e-money in Armenia) and "MasterCard" international payment system was launched.

2013

Իրականացվել է §Պրոմեթեյ Պրոգրես¦ ուսանողների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիրը, որին հաջորդել է §Պրոմեթեյ Պրոգրես 2¦ ծրագիրը 2014թ.:

"Prometey Progress" students' professional training program was carried out which was followed by "Prometey Progress 2" in 2014.

2014

Տեղադրվել են 9 նոր բանկոմատներ Երևանի բանուկ հատվածներում:

9 new ATMs ware placed in the busiest areas of Yerevan.

Բանկը միացել է §Converse TRANSFER¦ և §TANDEM Transfers¦ համակարգերին:

The Bank joined "Converse TRANSFER" and "TANDEM Transfers" money transfer systems.

23


Prometey Bank | Annual Report

Նեմրութ լեռան աստվածները The Gods of Mount Nemrut Նեմրութ լեռան գագաթին է գտնվում հայկական հարուստ մշակույթի հետաքրքիր մասնիկներից մեկը՝ հայոց հեթանոս աստվածների առեղծվածային պանթեոնը: Ներկայումս Հայաստանի տարածքից դուրս գտնվող Նեմրութ լեռը մ.թ.ա. 70-ական թվականներին գտնվում էր Հայոց թագավորության մի մասը կազմող Կոմմագենե երկրի տարածքում: Մ.թ.ա. 69թ. Անտիոքոս Ա Երվանդունին, թագադրվելով Տիգրան Մեծի հայկական թագով, հռչակվում է անկախ Կոմմագենեի արքա: Նա պետք է մեծ դեր ունենար Հայաստանի պատմության մեջ՝ Նեմրութ լեռան գագաթին կառուցել հայկական դիցաբանության աստվածների հուշարձաններով հսկա դամբարան, որտեղ և Անտիոքոսը հետագայում թաղվեց: 2,100մ բարձրության վրա գտնվող այս շինությունը իր կառուցվածքի բարդությամբ կարելի է համեմատել միայն եգիպտական բուրգերի հետ: Արձանները, որոնք ունեն մինչև 8մ բարձրություն, կառուցված են կրաքարե խոշոր վեմերից և պատկերում են Կոմմագենե երկրի աստվածներին ու Անտիոքոս Ա-ին՝ գահերին բազմած։ Թագավորը պատկերված է հայկական՝ տիգրանյան թագով։ Համալիրի կենտրոնում Արամազդ աստծու արձանն է, որի մի կողմից դրված են Միհրի և Վահագնի, մյուս կողմից՝ Անահիտ դիցուհու և հենց իր՝ Անտիոքոսի արձանները։ Գահերի թիկունքներին Անտիոքոս Ա-ն դրոշմել է հունարեն մի մեծ արձանագրություն, որտեղ հիմնավորում է դամբարան-սրբավայրի կառուցման նպատակը: Դամբարանի գտնվելու վայրը առեղծվածային է թվում մինչ օրս: Ըստ որոշ վարկածների` աստվածների հուշարձաններն ավելի վսեմ դարձնող բլուրը արհեստականորեն էր ստեղծվել: Հաշվի առնելով այս բարդ կառուցվածքով դամբարանի ստեղծման ժամանակաշրջանը, այս տարբերակը անհավանական է թվում: Այսօր Նեմրութ լեռան գագաթին պահպանվել են միայն խորաքանդակների մնացորդները: Հուշարձաններիª տարօրինակ կերպով մարմիններից առանձնացված գլուխներն ու մնացած ավերակները վկայում են այն մասին, որ դրանք միտումնավոր են ավերվել: Այս զարմանահրաշ պանթեոնը ներառված է §UNESCO¦-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում:

One of the the most interesting pieces of Armenian rich culture, the pantheon of the Armenian heathen gods is located on the top of mount Nemrut. Mount Nemrut, which is out of nowadays Armenian territory, in 70s B.C., was located in Commagene which was a part of Armenian kingdom. In 69 B.C. Antiochus the First Ervanduni was crowned with the crown of Tigran the Great of Armenia and was proclaimed the king of independent Commagene. He should play a major role in the Armenian history ¬ to build a mausoleum on the top of mount Nemrut with the monuments of Armenian mythology gods where Antiochus was later buried. Located on the height of 2,100m this mausoleum can be compared solely with the Egyptian pyramids with the complication of its structure. Made of limestone huge rocks, the 8m monuments depicture the gods of the Commagene kingdom and Antiochus the First sitting on the thrones. The king is carved with the Armenian Tigranian crown. Aramazd god's monument is in the center of the complex, which is accompanied with the monuments of Mihr and Vahagn on one side and goddess Anahit and Antiochus himself on the other side. On the back of the enthroned, Antiochus the First engraved a long inscription in Greek, which substantiates the aim of building the sarcophagus-sanctuary. The place where the mausoleum is located still seems a mystery. According to a hypothesis, the hill that makes the monument more majestic was made artificially. Taking into account the period in which the mausoleum with its complicated structure was created, this option seems incredible. Nowadays, only the ruined pieces of the bas-reliefs are left in Nemrut. Strangely separated heads from the monument's bodies testify the witness that they have been purposefully ruined. This wonderful pantheon is inscribed on "UNESCO" World Heritage Sites' List.

24


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի գործառնությունները և հաճախորդներին մատուցվող հիմնական ծառայությունները The Bank’s Main Operations and Services Delivered to Customers • Հաճախորդների բանկային հաշիվների սպասարկում, • Բանկային փոխանցումների իրականացում ՀՀ դրամով և արտարժույթով, այդ թվումª առանց հաշիվների բացման ֆիզիկական անձանց շտապ փոխանցում ների իրականացում §AVERS¦, §UNIStream¦, §MoneyGram¦, §Intel Express¦, §ANELIK¦, §Converse TRANSFER¦ և §БЭСТ¦ վճարային համակարգերով, • Կոմունալ վճարների ընդունում, • Հաշիվների հեռակառավարում §Prometey On-Line¦ և §Prometey Mobile¦ համակարգերի միջոցով, • Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների ծառայություն, • Արժութային և փոխարկային գործառնությունների իրականացում, • Գործառնությունների իրականացում արժեթղթերով, այդ թվումª ՀՀ պետական և կորպորատիվ, • Ներդրումային ծառայությունների մատուցում՝ բրոքերային և պահառուական ծառայություններ ՀՀ և համաշխարհային առաջատար արժեթղթերի շուկաներում,

• Servicing of customer banking accounts; • Execution of transfers in AMD and foreign currency, including express transfers for individuals through "AVERS", "UNIStream", "MoneyGram", "Intel Express", "ANELIK", "Converse TRANSFER" and "БЭСТ" payment systems without opening accounts; • Acceptance of utility bill payments; • Remote banking through "Prometey OnLine" and "Prometey Mobile" systems; • Unallocated metal accounts service; • Currency and exchange transactions; • Transactions in securities, including Armenian government and corporate securities; • Delivery of investment services: brokerage and custodian services in the Armenian and the world's leading securities markets;

27


Prometey Bank | Annual Report

• Պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկումª §MasterCard¦ միջազգային վճարային համակարգի §Maestro¦ և §MasterCard Business¦ քարտեր, ինչպես նաև §MasterCard Gold¦ և §MasterCard Standard¦ չիպային քարտեր, §ԱրՔա¦ վճարային համակարգի §ArCa Classic¦ քարտեր, • Միջազգային առևտրի սպասարկումª ակրեդիտիվներով գործառնությունների իրականացում, • Գործառնությունների իրականացում փաստաթղթային ինկասոներով, • Բանկային երաշխիքների տրամադրում, • Չհրկիզվող անհատական պահատեղերի տրամադրում, • Ժամկետային և ցպահանջ ավանդների ընդունում, • Բիզնեսի զարգացման և սպառողական նպատակներով վարկերի, վարկային գծերի, օվերդրաֆտների տրամադրում: Վարկավորման ոլորտներն ըստ ճյուղերի և սպառողական նպատակների հետևյալն ենª Բիզնեսի զարգացման վարկավորումª արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, գյուղմթերքների վերամշակում, շինարարություն, տրանսպորտ և կապ, մանրամեծածախ առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկման ոլորտ, ֆինանսական սեկտոր, Սպառողական վարկավորումª հիփոթեքային, ավտոմեքենաների ձեռքբերման, ուսանողական, անշարժ գույքի գրավադրմամբ, ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

28

• Issuance and service of banking cards: "Maestro", "MasterCard Business" cards, as well as "MasterCard Gold" and "MasterCard Standard" chip cards of "MasterCard" international payment system; "ArCa Classic" cards of "ArCa" payment system; • Service of international trade, transactions in letters of credit; • Transactions involving cash items in process of collection; • Provision of guarantees; • Provision of fire-resistant safe deposit boxes; • Acceptance of time and other types of deposits; • Provision of business development and consumer loans, credit lines, overdrafts. The lending directions by sectors and consumer uses are: Business development lending: industry, agriculture, processing of agricultural products, construction, transport and communications, wholesale and retail trade, public catering and services, financial sector; Consumer lending: mortgage loans, car loans, student loans, real-estate and goldbacked loans.


Prometey Bank | Annual Report

Մասնակիցների ընդհանուր ժողով General Assembly of Participants Խորհուրդ Supervisory Board

Ներքին աուդիտի Բաժին Internal Audit Division

Խորհրդի Նախագահ Chairman of Supervisory Board Վարչություն Management Board Վարչության Նախագահ Chairman of Management Board

Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ 1st Deputy Chairman of Management Board

Վարչության նախագահի տեղակալ Deputy Chairman of Management Board

Մասնաճյուղեր Branches Տնտեսական Բաժին Housekeeping Division Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժին IT Division Մեթոդաբան Methodologist

Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարչության պետ Deputy Chairman of Management Board, Head of Department

Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարչության պետ Deputy Chairman of Management Board, Head of Department

Վարկավորման և ավանդների ներգրավման Վարչություն Lending and Deposits Attraction Department

Միջազգային հարաբերությունների, ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների և վճարային քարտերի Վարչություն International Relations, Financial Market Operations and Payment Cards Department

Կորպորատիվ հաճախորդների և իրավաբանական անձանց վարկավորման Բաժին Corporate Customers and Legal Entities Lending Division Սպառողական և հիփոթեքային վարկավորման Բաժին Consumer and Mortgage Lending Division Ավանդների ներգրավման Բաժին Deposits Attraction Division

Գլխավոր հաշվապահ Chief Accountant

Հաշվապահական հաշվառման Վարչություն Accounting Department Հաճախորդների սպասարկման Բաժին Customer Service Division

Դիլինգի Բաժին Dealing Division

Կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման Բաժին Corporate Customer Service Division

Արժեթղթերով գործառնությունների Բաժին Securities Transactions Division

Դրամարկղային գործառնությունների Բաժին Cash Transactions Division

Վճարային քարտերի Բաժին Payment Cards Division

Հաշվետվությունների Բաժին Reporting Division

Բանկոմատների և տերմինալների սպասարկման Բաժին ATMs and Terminals Servicing Division

Վարչության նախագահի աշխատակազմ Office Staff of Chairman of Management Board Մարդկային ռեսուրսների կառավարման Բաժին Human Resources Management Division Ռիսկերի կառավարման Բաժին Risk Management Division Իրավաբանական Բաժին Legal Division Ներքին ֆինանսական դիտարկումների Բաժին Internal Financial Monitoring Division Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի Բաժին Marketing and PR Division Վարկերի մոնիթորինգների իրականացման Բաժին Credit Monitoring Division ՏՏ անվտանգության Բաժին IT Security Division Անվտանգության Բաժին Security Division

29


Prometey Bank | Annual Report

Սինգապուրի ազգային ծաղիկը Singapore’s National Flower Վանդա Միսս Ջոաքիմը, որը հայտնի է նաև որպես սինգապուրյան խոլորձ կամ արքայադուստր Ալոհայի խոլորձ, արհեստականորեն խաչասերել է Ագնես Ջոաքիմը կամ Աշխեն Հովակիմյանը: Ագնես Ջոաքիմը հայ առևտրական ընտանիքի ավագ դուստրն էր, որն ապրում էր գեղեցիկ այգիներով առանձնատանը, որտեղ Ագնեսն, ինչպես և իր մայրը, խաչասերում էր խոլորձներ: Նա ստացել էր տասնյակ մրցանակներ այգեգործության բնագավառում իր ձեռքբերումների համար: Ագնեսը նաև hայկական եկեղեցու ակտիվ անդամ էր և հմուտ ասեղնագործ: 1893թ. հունիսի 24-ին խառնածին խոլորձն առաջին անգամ ցուցադրվում է Սինգապուրի Բուսաբանական այգու տնօրեն Հենրի Րիդլիին: Դա կախարդական վարդագույն-մանուշակագույն ծաղիկ էրª նարնջագույն կենտրոնով՝ անվանված իր ստեղծողի՝ օրիորդ Ջոաքիմի անվամբ: Նոր հիբրիդն առաջին անգամ Սինգապուրից դուրս ցուցադրվել է 1897թ.՝ Լոնդոնի թագավորական այգեգործական ցուցադրության ժամանակ: Շուտով այն դարձավ Սինգապուրի, Ֆիլիպինների և Հավայան կղզիների ամենատարածված խոլորձներից մեկը: 1947թ. ծաղիկը սկսեց կիրառվել որպես Առաջադիմական կուսակցության զինանշան: Տարիներ անց՝ 1981թ., 40 ծաղիկներից, որոնցից 30-ը խոլորձներ էին, Վանդա Միսս Ջոաքիմն ընտրվեց որպես Սինգապուրի ազգային ծաղիկ՝ իր վառ գույների, դիմացկունության, ճկունության և ողջ տարվա ընթացքում ծաղկելու կարողության համար՝ հատկանիշներ, որոնք արտացոլում են Սինգապուրի ոգին, յուրահատկությունը և խառնածին մշակույթը: Ագնես Ջոաքիմի և իր ծաղիկների անվամբ են կոչվել այգիներ և մի քանի փողոցներ Սինգապուրում, իսկ Վանդա Միսս Ջոաքիմը դաջված է Սինգապուրի մետաղադրամներից մեկի վրա:

Vanda Miss Joaquim also known as the Singapore Orchid and the Princess Aloha Orchid is an artificial hybrid orchid bred by Agnes Joaquim or Ashkhen Hovakimian. Agnes Joaquim was the eldest daughter of an Armenian merchant's family which was living in the mansion with beautiful gardens where Agnes, as her mother, was breeding orchids. She has won dozens of prizes for her achievements in the field of horticulture. Agnes was also an active member of the Armenian Church and a skilled embroiderer. On June 24, 1893 an orchid hybrid was first shown to Henry Ridley, the director of the Singapore Botanic Gardens. It was a magical rosy-violet flower with an orange center named after its creator ¬ Miss Joaquim. The new hybrid was displayed for the first time outside Singapore at the Royal Horticultural Show in London in 1897. Soon it became one of the most popular orchids in Singapore, the Philippines and Hawaii. In 1947, the flower was used as the emblem for the Progressive Party. Years later, in 1981, among 40 flowers, out of which 30 were orchids, Vanda miss Joaquim was chosen Singapore's national flower for its vibrant colors, hardiness, resilience, and ability to bloom throughout the year ¬ qualities which reflect the Singapore spirit, uniqueness, and hybrid culture. There are parks and several roads named after Agnes Joaquim and her flowers, and Vanda Miss Joaquim is stamped on the Singaporean coins.

30


Prometey Bank | Annual Report

Հիմնական Ֆինանսական ցուցանիշներ Main Financial Indicators

Ակտիվներ Ակտիվներ Ակտիվների ծավալների ավելացումը հանդիսանում է Բանկի ռազմավարական կարևորագույն նպատակ, և այդ խնդրի իրագործման շրջանակներում Բանկի նպատակաուղղված քաղաքականության շնորհիվ, 2014թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի ակտիվներն ավելացել են 14,945,102 հազ. դրամով՝ ապահովելով մոտ 23.8%-ի աճ:

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

The growth of the asset volume is the key strategic task of the Bank, and owing to the targeted policy implemented in this context, the Bank's assets grew by AMD 14,945,102 thousand compared to the year-start of 2014, thereby ensuring an increase of approximately 23.8%.

33


Prometey Bank | Annual Report

Վարկային պորտֆել Loan Portfolio 2014թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի վարկային ներդրումներն ավելացել են 7,021,775 հազ. դրամով կամ մոտ 23.6%-ով: Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկավորման գործընթացներն իրականացվել ենª Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան: Բանկն առաջարկել է վարկավորման մրցունակ տոկոսադրույքներ և պայմաններª ընդգրկելով ֆինանսատնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները, հատկապեսª արտադրության, մանրամեծածախ առևտրի և շինարարության ոլորտները:

34

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

Compared to the year-start of 2014, the loan investments of the Bank grew by AMD 7,021,775 thousand (around 23.6%). During the reporting period, lending processes were carried out in line with the provisions of the Lending Policy of the Bank. The Bank offered competitive interest rates and conditions for lending, covering nearly all sectors of financial and economic activities, specifically, the sectors of manufacturing, wholesale and retail trade and construction.


Prometey Bank | Annual Report

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

2014թ. Բանկի վարկային պորտֆելի ճյուղային կառուցվածքն ունեցել է հետևյալ պատկերըª

The sectorial structure of the Bank's loan portfolio 2014 is shown in the table below:

35


Prometey Bank | Annual Report

Բացահայտելով տիեզերքն ու աշխարհը Exploring the Universe and the World Դեռևս միջնադարում հայ նավաստիներն ու երկրախույզները իրենց ուղին որոշում էին աստղերով՝ հատուկ ուղեցույցի՝ բազմաֆունկցիոնալ աստրոլաբի միջոցով: Աստրոլաբ անվանումը կազմված է երկու բառերից, որոնք հին հունարենով նշանակում են §լուսատու¦ և §վերցնել¦: Աստրոլաբը աստղային երկնքի շարժական քարտեզն էր՝ կոորդինատային ցանցով: Սարքի միջոցով կարելի էր հաշվարկել լուսատուների բարձրությունը, սահմանել օրվա ժամերը, հաստատել վայրի հեռավորությունը, որոշել երկնային մարմինների կոորդինատները, Արեգակի դիրքը, տեղի աշխարհագրական լայնությունը, անհասանելի առարկաների բարձրությունն ու հեռավորությունը: Հայ նավաստիներին և ցամաքային ճանապարհորդներին հայտնի էին աստրոլաբն օգտագործելու հարյուրավոր հնարքներ, որոնց օգնությամբ նրանք որոշում էին նավերի և քարավանների գտնվելու վայրը: Հայերն ի սկզբանե օգտագործում էին արաբական աստրոլաբեր, որոնց վրա ավելի ուշ՝ Կիլիկյան թագավորության շրջանում, ավելացվել են հայկական գրություններ: Եզակի և հնագույն սարքերից մեկը ստեղծվել է արաբ վարպետ Խաֆիֆի կողմիցª 9-րդ դարում: Այն յուրահատուկ էր, քանի որ սկզբնապես չուներ աստրոլաբերին բնորոշ քառակուսի սանդղակ, որն ավելի ուշ փորագրվել է իր հայ սեփականատիրոջ կողմից: Այն բաժանված էր երկու մասի, որոնք ունեին 12 կտրվածքներ և համարակալված էին հայկական տառերով: Աստրոլաբի այս հետաքրքիր օրինակը մինչ օրս անսխալ աշխատում է: Այն այժմ գտնվում է Օքսֆորդի Գիտության պատմության թանգարանում և համարվում է տիեզերագիտության պատմության լավագույն նմուշներից մեկը: Կատարելագործելով սարքի գործառույթները՝ 1479թ. գիտնական և բժիշկ Ամիրդովլաթ Ամասիացին ստեղծեց առաջին հայկական աստրոլաբը: Այս սարքի առանձնահատկությունն այն էր, որ այն Խաֆիֆի աստրոլաբի նման ուներ ոչ գծային սանդղակ: Մատենագիր, թարգմանիչ և փիլիսոփա Ղուկաս Վանանդեցին 1701թ. պատրաստում է թվով երկրորդ հայկական աստրոլաբը, որի գտնվելու վայրը մինչ օրս հայտնի չէ: Հայկական աստրոլաբերը վկայում են հայերի զարգացած գիտական մտքի մասին: Միջնադարի հայ վարպետների կողմից պատրաստված ուղեցույցերից մի քանիսը պահպանվել են մինչ օրս:

As far back as the middle ages, Armenian sailors and travelers paved their way through the stars with a special navigator ¨ multifunctional astrolabe. The word "astrolabe" consists of two words, which mean "luminary" and "obtain" in Greek. It was used to be the map of moving stellar sky with coordinated net. The main function of the tool was to calculate the height of the luminaries, to define the time of the day, to assume the distance of the site, to determine the coordinate of stellar objects, the location of the Sun, the geographical width of the site and the height and distance of inevitable objects. Armenian sailors and land travelers were aware of hundreds of ways to use the astrolabe, with the help of which they orientated the place of their boats and caravans. At first, Armenians were using astrolabes of Arabian origin, on which Armenian notes were added later, during the reign of the Cilician kingdom. In the 9th century, Arabian master Khafif prepared one of these unique and ancient tools. It was extraordinary, as it initially did not have a square scale, which later was curved by its Armenian owner. It was divided into two parts that had 12 cuttings numbered with Armenian letters. This fascinating sample of astrolabe is tuned till now. It is kept in the Oxford Science History Museum and is considered to be one of the best samples in the history of astronomy. Perfecting the functionality of the tool, Amirdovlat Amasiatsi, scientist and doctor, created the oldest Armenian one in 1479. The specification of this astrolabe was that it also had a non-lined scale like the one made by Khafif. Bibliographer, interpreter and philosopher Ghukas Vanandetsi in 1701 prepared the second Armenian astrolabe, the location of which is still unknown. Armenian astrolabes are a proof of Armenian developed scientific mind. Some of the navigators made by Armenian medieval masters have survived till nowadays.

36


Prometey Bank | Annual Report

Պարտավորություններ Liabilities 2014թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի պարտավորություններն ավելացել են 13,826,050 հազ. դրամով կամ մոտ 33.9%-ով: Նման աճը պայմանավորված է եղել հաճախորդների գծով պարտավորությունների ավելացմամբ:

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

The Bank's liabilities grew by AMD 13,826,050 thousand (around 33.9%) compared to the year-start of 2014. This growth is explained by increased liabilities to customers.

39


Prometey Bank | Annual Report

Ժամկետային ավանդներ Time Deposits 2014թ. ընթացքում Բանկը վարել է ակտիվ քաղաքականություն ավանդերի ներգրավման ոլորտում, ինչի արդյունքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների ծավալն ավելացել է 3,440,841 հազ. ՀՀ դրամով՝ ապահովելով Ժամկետային ավանդների պորտֆելի 21.6% աճ:

40

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

During 2014, the Bank has pursued active deposit attraction policy. As a result, the volume of time deposits submitted by natural and legal entities has expanded by AMD 3,440,841 thousand, ensuring 21.6% growth of time deposit portfolio.


Prometey Bank | Annual Report

41


Prometey Bank | Annual Report

Հայուհին և Հնդկաստանի խորհրդանիշը An Armenian Girl and the Symbol of India Աշխարհահռչակ Թաջ Մահալը Հնդկաստանի Ագրա քաղաքում գտնվող մարմարե դամբարան է, որը ներառված է §UNESCO¦-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում և աշխարհի նոր 7 հրաշալիքների շարքում: Այն կառուցել է Շահ Ջահանը՝ ի նշան իր հայուհի կնոջª Մումթազ Մահալի հանդեպ տածած մեծ սիրո: 17-րդ դարում Հնդկաստանում ապրում էր Պարսկաստանից գաղթած հայկական մեծ համայնք, այդ թվում՝ գեղեցկուհի Արջումանդի ընտանիքը: Այն վայելում էր մեծ հարգանք տեղի ազնվականների և նույնիսկ արքայական ընտանիքի կողմից: 1612թ. Արջումանդը և արքայազն Խուրամն ամուսնանում են, և արքայադուստրը նոր անուն է ստանում՝ Մումթազ Մահալ՝ §պալատի գանձ¦: Շուտով արքայազն Խուրամը կանգնում է իշխանության գլուխ՝ իրեն հռչակելով Շահ Ջահան: Նա ամեն հարցում խորհրդակցում էր իր խելացի և նպատակասլաց կնոջ հետ: Ի տարբերություն շահի այլ կանանց, Մումթազը մասնակցում էր բոլոր քաղաքական միջոցառումներին՝ որպես շահի համակիր և պետական կնիքի պահապան: Նա ամուսնուն պարգևում է 14 երեխա: Պատերազմական արշավանքներից մեկի ժամանակ, որում նա ուղեկցում էր ամուսնուն, երեխայի ծննդի ժամանակ 36-ամյա Մումթազը մահանում է: Շահ Ջահանը խորը վշտից 8 օր անց է կացնում կնոջ մարմնի կողքին, իսկ այնուհետև երկու տարով երկրում սուգ է հայտարարում՝ արգելելով բոլոր տոները, երաժշտությունն ու պարերը: Որոշ ժամանակ անց Ագրայում սկսվում է Մումթազ Մահալի դամբարանի շինարարությունը, որը տևում է 22 տարի: Ձյունաճերմակ մարմարե կառույցի շինարարական աշխատանքներին մասնակցել է ավելի քան 22,000 մասնագետª աշխարհի լավագույն շինարարներն ու ճարտարապետները, որոնցից մի քանիսն ազգությամբ հայ էին: Այն ունի կատարյալ ճարտարապետություն և զարդարված է նաև հայկական զարդաքանդակներով: Տարիներ անց Շահ Ջահանը գահընկեց է լինում և կալանավորվում: Իր կալանասենյակի պատուհանից նա տեսնում էր միայն լուսնի լույսի ներքո հեռվում շողացող իր հավերժական սիրո խորհրդանիշը: Շահ Ջահանի մահից հետո նրան թաղում են նույն դամբարանումª իր սիրած կնոջ կողքին:

The worldwide known Taj Mahal is a marble mausoleum located in the Indian city of Agra, which is designated a "UNESCO" World Heritage site and is one of the New 7 Wonders of the World. It is built by Shah Jahan as a symbol of true love towards his Armenian wife ¬ Mumtaz Mahal. In the 17th century, huge Armenian community emigrated from Persia was living in India, among them ¬ the family of beautiful Arjumand. They had won the respect of the native authorities and even the royal family. In 1612 Arjumand marries the Prince Khurram and the princess gets a new name ¬ Mumtaz Mahal, which means "the treasure of the palace". Soon the Prince Khurram ascended to the throne and proclaimed himself Shah Jahan. He was counselling with his intelligent and purposeful wife in every issue. In opposite to other wives of the Shah, she was participating in all political events as the Shah's companion and the state stamp keeper. She gave her husband 14 children. During one of the invasions, where she was accompanying her husband, at the age of 36 Mumtaz dies while giving birth to a child. In his deep sorrow, Shah Jahan spent 8 days close to his wife's corpse and then declared 2 years of mourning in the country, interdicting all feasts, music and dances. After a while, the construction of tomb for Mumtaz Mahal was undertaken, which lasted for 22 years. More than 22.000 professionals were involved in the construction of the snow-white marble building, the world's best constructors and architects, among which were several Armenians. It has a perfect architecture and is adorned with Armenian ornaments as well. Years later Shah Jahan was dethroned and taken into custody. From the window of his imprisonment he could only see the symbol of his eternal love shining in the moonlight in the far. After his death, Shah Jahan was buried in the same mausoleum, next to his beloved wife.

42


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալ Total Equity 2014թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի սեփական կապիտալն ավելացել է 1,119,052 հազ. ՀՀ դրամով կամ մոտ 5.1%-ով, իսկ 31.12.14թ. դրությամբ Բանկի սեփական կապիտալի տեսակարար կշիռը Բանկի ընդհանուր ակտիվներում կազմել է 29.8%:

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

The Bank's total equity grew by AMD 1,119,052 thousand (around 5.1%) compared to the yearstart of 2014. As at 31.12.14 the share of the total equity in the total assets was 29.8%.

45


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալի կազմ Composition of total equity 31.12.14թ. դրությամբ Բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմված է եղել հետևյալ տարրերիցª

As at 31.12.14, total capital of the Bank was composed of the following elements:

46

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand


Prometey Bank | Annual Report

Զուտ շահույթ

Հազար ՀՀ դրամ AMD thousand

Net Profit 2014թ. գործունեության արդյունքներով Բանկն ապահովել է 967,763 հազ. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի մակարդակª նախորդ տարվա ցուցանիշին զիջելով 31.4%-ով:

As a result of 2014, the Bank achieved a net profit level of AMD 967,763 thousand, lagging behind the previous year's profit by 31.4%.

Շահութաբերություն

Profitability

Հաշվետու տարվա գործունեության արդյունքներով Բանկի շահութաբերության ցուցանիշները հետևյալն ենª • Շահութաբերություն ըստ ակտիվների՝ ROA (շահույթ/ ընդհանուր ակտիվներ)՝ 1.04%: • Շահութաբերություն ըստ կապիտալի՝ ROE (շահույթ/ ընդհանուր կապիտալ)՝ 3.20%:

The Bank's profitability indicators for the reporting year are: • Return on assets (ROA) (return/total assets) is 1.04%, • Return on equity (ROE) (return/total equity) is 3.20%:

47


Prometey Bank | Annual Report

Հայկական դինաստիան Բյուզանդիայում Armenian dynasty in Byzantium Հզոր քաղաքակրթություն ունեցող Բյուզանդական կայսրությունը (395-1453թթ) իր ողջ պատմության ընթացքում քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և մշակութային կապեր է ունեցել Հայաստանի հետ: Բյուզանդիայում եղել են հայազգի մի շարք զորավարներ, գործիչներ և նույնիսկ կայսրեր ու դինաստիաներ: Կայսրության ամենածաղկուն ժամանակաշրջանը Հայկական դինաստիայի օրոք էրª 867-1056թթ: Դինաստիան երբեմ ն անվանվում էր Մակեդոնական՝ ի պատիվ իր հիմանդիր՝ ծագումով հայ Բարսեղ Ա-ի (Վասիլ 1-ին) ծննդավայրի: Չնայած Բարսեղ Ա-ն ազնվական ծագում չուներ, նա դարձավ բյուզանդական կայսրության ամենաականավոր կայսրը: Գահին նստելուն պես նա մի շարք բարեփոխումներ իրականացրեց՝ նախևառաջ ռազմական ոլորտում: Այս ոլորտում հայերը մեծ դերակատարում ունեին՝ Բյուզանդիայի լավագույն գեներալներից մոտ 80-ը հայեր էին: Բարսեղ Ա-ն չէր խնայում ոչ մի միջոց պատերազմից ավերված շինությունների վերականգնման համար: Բազմաթիվ վանքեր զարդարվում էին հիանալի գեղանկարներով և խճանկարներով: Զգալի առաջընթաց էր ապրում մաթեմատիկան, բնագիտությունը, ոսկերչությունը, արվեստը և բժշկությունը: Կազմվեցին առաջին բժշկական հանրագիտարանները: Գիտնականները, փիլիսոփաները, բանաստեղծները, պատմաբաններն ու արվեստագետները ստեղծել են իրենց գլուխգործոցները հենց այս ժամանակահատվածում: Բյուզանդական վերածննդի ժամանակ է ստեղծվել Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, որը շլացնում էր իր խճանկարներով: 980-ական թթ, երկրաշարժից ավերված տաճարի գմբեթի վերանորոգման նպատակով Բյուզանդիա է հրավիրվում նշանավոր հայ ճարտարապետ Տրդատը, քանի որ բյուզանդական ճարտարապետները չէին կարողանում վերականգնել գմբեթը: Նա պատրաստում է կառույցի մանրակերտը և նոր միայն վերակառուցում միջնադարյան ճարտարապետության հրաշալիքներից մեկը: Տրդատի կառուցած գմբեթը կանգուն է ավելի քան 1,000 տարի: Հայերն անգնահատելի դերակատարում ունեցան Բյուզանդիայի զարգացման մեջ:

The Byzantine Empire (395-1453) with its powerful civilization had political, military, economic and cultural relationships with Armenia during its whole history. There were a great number of Armenian military leaders, politicians and even emperors and dynasties in Byzantium. The most prosperous time of the empire was during the reign of Armenian dynasty in 867-1056. The dynasty was also called Macedonian, due to the birthplace name of its founder ¨ Basil the First who was Armenian. Despite the fact of not having the noble origin, Basil the First became the most prominent emperor of Byzantine Empire. Just after taking the crown, Basil the First made some amendments, first of all in the military sphere. Armenians had a big role in this sphere ¨ approximately 80 of the most stated generals were Armenians. Basil the First did his best to rebuild all the constructions destroyed during the war. Many monasteries were beeing decorated with magnificent paintings and mosaics. The mathematics, geology, goldsmithery, arts and medical science were also developing. The first medical encyclopedias were created. Scientists, philosophers, poets, historians and artists created their masterpieces just during this era. In the period of Byzantine renaissance St. Sofia cathedral was created which dazzled with its mosaic. In 980s famous Armenian architecture Trdat was invited to Byzantium to reconstruct the dome of the monastery which was destroyed during the earthquake as Byzantine architectures were not able to reconstruct it. He prepared the model and only after this reconstructed one of the medieval architectural wonders. The dome made by Trdat is still for more than 1,000 years. Armenians played an inestimable role in the development of Byzantium.

48


Prometey Bank | Annual Report

Վճարային քարտեր Payment Cards Պլաստիկ քարտերով գործառնությունները Բանկը համարում է գործունեության զարգացող և ժամանակակից ուղղություն: Դեռևս 2005թ. Բանկը դարձել է §Արմենիան Քարդ¦ ՓԲԸ բաժնետեր և §ԱրՔա¦ վճարային համակարգի լիիրավ անդամ: Բանկը 2006թ.-ից անդամակցում է §MasterCard¦ միջազգային վճարային համակարգին՝ ստանալով §MasterCard¦ (ա/թ §Maestro¦) պլաստիկ քարտերի թողարկման և սպասարկման իրավունք: 2008թ. Բանկը սկսել է թողարկել միջազգային չափանիշներին և անվտանգության ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող §MasterCard Standard¦ և §MasterCard Gold¦ չիպային բանկային քարտեր, իսկ 2011-ից՝ առավել ապահով DDA չիպով քարտեր: 2012թ. Բանկը մեկնարկել է Հայաստանում էլեկտրոնային փող թողարկելու առաջին թույլտվությունը ստացած §Իդրամ¦ ընկերության և §MasterCard¦ հեղինակավոր միջազգային վճարային համակարգի հետ համատեղ նախադեպը չունեցող քո-բրենդային քարտային ծրագիր: 2013թ. §Արմենիան Քարդ¦ և §MasterCard¦ ընկերությունների հետ համատեղ կազմակերպած խրախուսական ծրագրի արդյունքներով Բանկի 7 քարտապաններ ստացան պլանշետներ, իսկ 2014թ. մրցույթինª սմարթֆոններ: Հաճախորդների սպասարկումն առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով Պրոմեթեյ Բանկը 2014թ. ընդլայնեց իր բանկոմատների ցանցը Երևան քաղաքի բանուկ հատվածներում:

The Bank believes that transactions in banking cards is a modern developing line of business. As far back as in 2005 the Bank became a shareholder of "Armenian Card" CJSC and a full member of "ArCa" payment system. In 2006 the Bank accessed the "MasterCard" international payment system and obtained the right to issue and service "MasterCard" (including "Maestro") banking cards. In 2008 the Bank started the issuance of "MasterCard Standard" and "MasterCard Gold" chip banking cards which met international standards and up-to-date security requirements and from 2011 with more secured DDA chip cards. In 2012 the Bank launched an unprecedented co-branded card project with "IDram" company (the first issuer of e-money in Armenia) and with "MasterCard" international reputable payment system. In 2013 a promotional campaign was initiated jointly by "Armenian Card" and "MasterCard" companies, by the results of which 7 cardholders of the Bank were granted tabs and 2014 ¨ smartphones. For the better convenience of the custumers Prometey Bank widened its ATM network in the busiest areas of Yerevan.

51


Prometey Bank | Annual Report

Բանկոմատների և մասնաճյուղերի հասցեները ATM and Branch Addresses

52

ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 Գլխամասային գրասենյակ

44/2 Hanrapetutyan Str., Yerevan Headquarter office

ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 1 §Նորդ¦ բիզնես կենտրոնի շենք

1 Northern Ave., Yerevan "Nord" business center building

ք. Երևան, Թամանյան 3

3 Tamanyan Str., Yerevan

ք. Երևան, Աբովյան¨Թումանյան փողոցների խաչմերուկ

Abovyan¨Tumanyan crossroad, Yerevan

ք. Երևան, Աբովյան¨Սայաթ-Նովա փողոցների խաչմերուկ

Abovyan¨Sayat-Nova crossroad, Yerevan

ք. Երևան, Թումանյան 54 Օպերայի շենք

Tumanyan 54, Yerevan Opera Building

ք. Երևան, Իսահակյան 28

28 Isahakyan Str., Yerevan

ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 10 §Տիգրան Մեծ¦ մասնաճյուղ

10 Tigran Mets Str., Yerevan "Tigran Mets" Branch

ք. Երևան, Կասյան 5 §Կասյան¦ մասնաճյուղ

5 Kasyan Str., Yerevan "Kasyan" Branch

ք. Երևան, Սունդուկյան 9

9 Sundukyan Str., Yerevan

ք .Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8 §Դավթաշեն¦ մասնաճյուղ

32/8 Tigran Petrosyan Str., Yerevan "Davtashen" Branch

ք. Երևան, Ազատության պող. 12 §Ազատության 12¦ մասնաճյուղ

12 Azatutyan Ave., Yerevan "Azatutyan 12" Branch

ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 58

58 Komitas Ave., Yerevan


Prometey Bank | Annual Report

Մասնաճյուղ Branch Բանկոմատ ATM

ք. Երևան, Երվանդ Քոչար 17/1 §Երվանդ Քոչար¦ մասնաճյուղ

17/1 Yervand Kochar Str., Yerevan "Yervand Kochar" Branch

ք. Երևան, Վահրամ Փափազյան 21

21 Vahram Papazyan Str., Yerevan

ք. Երևան, Պարույր Սևակի 55/5

55/5 Paruyr Sevak Str., Yerevan

ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհ 19 §Գարեգին Նժդեհ¦ մասնաճյուղ

19 Garegin Nzhdeh Str., Yerevan "Garegin Nzhdeh" Branch

ք. Երևան, Գաջեգործների 76 §Էրեբունի¦ մասնաճյուղ

76 Gajegorcneri Str., Yerevan "Erebuni" Branch

ք. Երևան, Մարգարյան 15

15 Margaryan Str., Yerevan

ք. Երևան, Անդրանիկի 148/8

148/8 Andranik Str., Yerevan

ք. Երևան, Գայի պող. 16

16 Gai Ave., Yerevan

ք. Երևան, Խուդյակովի 3/2

3/2 Khudyakov Str., Yerevan

ք. Աբովյան, Հանրապետության 1/57

1/57 Hanrapetutyan Str., Abovyan

ք. Աբովյան, Հանրապետության 28 §Կոտայք¦ մասնաճյուղ

28 Hanrapetutyan Str., Abovyan "Kotayk" Branch

ք. Բյուրեղավան, Հարոյան 50 §Գլաս ուորլդ քամփնի¦ գործարան

50 Haroyan Str., Byureghavan "Glass World Company" factory

ք. Գյումրի, Շահումյան 125/3 §Գյումրի¦ մասնաճյուղ

125/3 Shahumyan Str., Gyumri "Gyumri" Branch

ք. Վանաձոր, Գրիգոր Լուսավորիչի 34 §Վանաձոր¦ մասնաճյուղ

34 Grigor Lusavorich Str., Vanadzor "Vanadzor" Branch

53


Prometey Bank | Annual Report

Ռիսկերի կառավարում Risk Management Բանկի կառավարման առանցքային խնդիրներից է գործունեությանն առնչվող ռիսկերի և շահութաբերության այնպիսի համակցությունը, որը ինչպես հաճախորդների, այնպես էլ բաժնետերերի համար ապահովում է բարեկեցության երկարաժամկետ, կայուն աճ: Բանկին այդ խնդիրը լուծել հաջողվում է նաև ռիսկերի բացահայտման և կառավարման արդյունավետ մեթոդների կիրառման և մշտապես կատարելագործման շնորհիվ: Բանկում բացահայտվում և կառավարվում են բոլոր էական ռիսկերըª իրացվելիության, վարկային, արժութային, տոկոսադրույքի, գործառնական: Նշված ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունն ապահովվում է միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեցող այնպիսի արդյունավետ մեթոդներով, ինչպիսիք են դիվերսիֆիկացիան, սահմանաչափերի կիրառումը, ռիսկերի փոխանցումը (հեջավորում, ապահովագրում), սթրես թեստերի իրականացումը և այլ մեթոդներ: 2014թ. Բանկում ներդրվել է ռազմավարական ռիսկի կառավարման համակարգը:

54

One of the crucial issues of the Bank management is the combination of the risks related to its activity and the profitability, which will ensure long-term and sustainable growth of well-being for the customers as well as for the shareholders. The Bank manages to solve those issues by implementing and constantly improving effective methods for risk identification and management. All the main types of the risks (liquidity, credit, foreign exchange, interest rate, operational risks) are identified and managed. The efficiency of the management of the risks mentioned is guaranteed by the usage of such effective methods used in the international experience as diversification, setting of limits, transfer of risks (hedging and insurance), stresstest analysis and others. In 2014, the system of strategic risk management was introduced.


Prometey Bank | Annual Report

Տնտեսական նորմատիվներ Economic Prudentials Հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական նորմատիվների խախտումներ չեն արձանագրվել: Բանկի հուսալիության և կայուն հիմքերի մասին են վկայում առաջին հերթին կապիտալի համարժեքության և իրացվելիության նորմատիվների մակարդակը, ինչի շնորհիվ Բանկն ունի շարունակական վճարունակության և իրացվելիության բարձր մակարդակª վարկային և իրացվելիության ռիսկերին դիմայակելու մեծ ներուժ: Հիմնական տնտեսական նորմատիվները 2014թ. տարեվերջին կազմել ենª

During the reporting period no violations of economic prudentials were recorded. First of all, the credibility and soundness of the Bank is proved by its capital adequacy and liquidity ratios which have allowed the Bank to maintain consistently high levels of solvency and liquidity, i.e., a strong potential to withstand credit and liquidity risks. At the year-end of 2014 the main economic prudentials were:

Նորմատիվի փաստացի մեծությունըª հաշվարկված Բանկի համար Actual estimated size of prudential for the Bank

ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը Permissible limit on prudential defined by the CBA

Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N1 Minimum ratio of total capital to risk weighted assets

29.00%

12.0%

Ն21 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N21 Minimum ratio of total highly liquid assets to total assets

28.79%

15.0%

Ն22 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N22 Minimum ration of highly liquid assets to short-term liabilities

181.58%

60.0%

Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը N31 Maximum risk per borrower

19.15%

20.0%

Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը N32 Maximum risk for all large borrowers

68.35%

500.0%

Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը N41 Maximum risk per related party

0.93%

5.0%

Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը N42 Maximum risk for all related parties

5.23%

20.0%

Նորմատիվներ Prudentials

55


Prometey Bank | Annual Report

Կարմիրի երանգները՝ հազարամյակների ներքո Shades of Red Through Millennia Հազարամյակներ առաջ հայերը գաղտնի մեթոդներով ստանում էին ֆենոմենալ հատկություններով օժտված ներկ՝ որդան կարմիրը, որը կիրառվում էր գեղեցկության, առողջության և արվեստի ոլորտներում: Որդան կարմիրը Հայաստանի տարածքին բնորոշ որդի տեսակ էր, որից ստացվող ներկի պահպանմանը չէր խոչընդում ո°չ ժամանակը, ո°չ լույսը, ո°չ ջերմությունը և ո°չ էլ խոնավությունը: Ներկի կայունության մասին վկայում են անբարենպաստ պայմաններում դարեր շարունակ պահված գրքերը, որոնք մինչ օրս զարմացնում են գույների թարմությամբ: Որդանից ստանում էին ավելի քան 7 գույն՝ մուգ կապույտից մինչև նարնջագույնի երանգներ, սակայն ամենագեղեցիկ երանգը ծիրանին էր: Այն կոչվել է §արքայական ծիրանի¦, քանի որ դրանով ներկում էին արքայական հանդերձները: Որդան կարմիրն օգտագործում էին հայ թագավորներն ու կաթողիկոսները՝ փաստաթղթերը դրոշմելու համար: Բժիշկները կիրառում էին այն որպես ջերմիջեցնող և հակաբորբոքային միջոց: Հռոմում ու Հունաստանում միայն ազնվական գեղեցկուհիները կարող էին իրենց թույլ տալ որդանն օգտագործելª դեմքին առողջ կարմրություն հաղորդելու համար: Հայկական որդան կարմիրը լայն տարածում գտավ 7-9-րդ դարերում: Աննման գույնի և բուժիչ հատկությունների համար այն անվանվեց §արևելքի հրաշք¦: Արաբ պատմիչներն ու ճանապարհորդները հիշատակում էին Արտաշատ քաղաքում կարմիր որդից ստացվող §քիրմիզ¦ ներկը, որն արտահանվում էր բազմաթիվ երկրներ: Բրդե ու մետաքսե կտորների ներկարարներն այնքան շատ էին այստեղ, որ եկվոր առևտրականներն Արտաշատն անվանում էին §քիրմիզ քաղաք¦: Առևտրի շնորհիվ ներկը տարածում գտավ Եվրոպայում: Ըստ որոշ վարկածների՝ հայկական որդանն օգտագործել է նույնիսկ Ռեմբրանդտը: Կարմիր որդերի կյանքը նույնպես պարուրված է գաղտնիքներով: Դրանք ապրում են Արարատյան դաշտում՝ գետնից 5սմ խորության տակ և երկրի մակերես են դուրս գալիս միայն սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին՝ վաղ առավոտյան: Ներկի պատրաստման եղանակի գաղտնիքը փոխանցվում էր սերնդեսերունդ՝ միայն ընտրյալներին, սակայն դարերի ընթացքում բաղադրատոմսը չի հաջողվել պահպանել: Մասնագետները մինչ օրս փորձում են բացահայտել որդանի պատրաստման գաղտնիքը, սակայն հայտնի ծիրանին, որը նրանք ստանում են, շուտ գունափոխվում է և խամրում:

Thousands years ago Armenians used secret methods to make a dye ¬ vordan karmir which was endowed with phenomenal qualities and was used in beauty, health and arts. Armenian Cochineal (vordan karmir) was an endemic Armenian insect type, and the dyes made from it could resist time, light force, temperature and humidity. The evidence of its permanency are the books, which have been kept in unfavorable conditions for ages and still amaze with the brightness of the colors. It gave a range of more than 7 colors, from dark blue to shades of orange; however, the most beautiful shade was "tsirani". It was called "royal tsirani" as it was the way of coloring royal members' gowns. Armenian kings and priests used vordan karmir for making seals on documents. Doctors used it as an antipyretic and antiphlogistic means. Only noble beauties of Rome and Greece could afford to use the cochineal for redding their faces. Vordan karmir was widely spread in the 7-9th centuries. For unique color and healing ability, it was called "eastern miracle". Arabian historians and travelers memorized the "kirmiz" dye made in Artashat, which was exported to a number of countries. The number of woolen and silky materials' painters' was so much here, that the foreign merchants named Artashat the "kirmiz city". Thanks to trade, the dye spread all over Europe. According to a hypothesis, even Rembrandt used the Armenian vordan. The red cochineal's life is also covered with secrets. It lives in Ararat valley, 5sm under the ground and moves upstairs only in September and October, early in the morning. The secret recipe of the dyes has been passing from generation to generation, only to the special elected, but in the pace of ages, it was lost. Till nowadays, the specialists are trying to discover the secret of making vordan karmir, however, the well-known "tsirani" they get rapidly changes its color and fades.

56


Prometey Bank | Annual Report

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում Human Resources Management Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը Բանկի կողմից տարեցտարի էլ ավելի է կարևորվում: Բանկի Մարդկային Ռեսուրսների Կառավարման քաղաքականության հիմնական նպատակներից են որակյալ կադրերի ներգրավումն ու ադապտացումը, նրանց որակավորման շարունակական բարձրացումն ու վերապատրաստումը, կորպորատիվ մշակույթի տարածումն ու առողջ թիմի պահպանումը: Տարեվերջի դրությամբ Բանկի անձնակազմը կազմել է 222 մասնագետ: 2014թ. ընթացքում Բանկի սպասարկող անձնակազմի գիտելիքները, մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները շարունակաբար բարձրացվել են մի շարք ներքին դասընթացների և փորձի փոխանակման սեմինարների միջոցով: Բանկի աշխատակիցները մասնակցել են ՀՀ ԿԲ-ի, ՖԲՔ-ի, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտացված կազմակերպությունների կազմակերպած արդիական թեմաներով բազմաթիվ դասընթացների՝ ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ արտասահմանում: Հարկ է նշել, որ Պրոմեթեյ Բանկի գրեթե բոլոր վարկային մասնագետներն ունեն բանկի մասնաճյուղի կառավարչի որակավորման վկայականներ:

Each year the Bank more and more highlights effective management of human resources. Attraction and adaptation of qualified personal, continuous qualification improvement and staff trainings, diffusion of corporate culture and maintenance of healthy team are among the main goals of HRM policy. At the year-end, the staff of the Bank summed up 222 employees. During 2014 the knowledge, professional abilities and skills of the Bank's service staff have been continuously raised through a number of internal trainings and experience exchange seminars. The Bank's employees participated in many courses concerning urgent topics organized by CBA, the Financial-Banking College, as well as various specialized firms, both in the territory of RA and abroad. It is worth mentioning that the Bank's almost all loan specialists have qualification certificates for bank's branch manager.

59


Prometey Bank | Annual Report

Ամռան ամիսներին իրականացվել է §Պրոմեթեյ Պրոգրես 2¦ մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիրը: Ծրագրին դիմած շուրջ 500 դիմորդներից ընտրված 15 լավագույնները 2 ամիս շարունակ մասնակցել են Բանկի մասնագետների կողմից մատուցվող բանկային տարաբնույթ թեմաներով դասախոսություններին, ձեռք են բերել գիտելիքներ բանկային գործի և ՀՀ բանկային համակարգի մասին: §Պրոմեթեյ Պրոգրես 1¦ և §Պրոմեթեյ Պրոգրես 2¦ ծրագրերի շրջանավարտներից 15-ն արդեն իսկ աշխատում են Բանկում: Բանկում ներդրվել է աշխատակիցների նախաձեռնությունների իրականացման համակարգ, որի նպատակն է հնարավորություն տալ Բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցին վերհանել առկա խնդիրները, ներկայացնել առաջարկություններ և մասնակցել որոշումների կայացման գործընթացներին: Բանկը բարձր է գնահատում իր յուրաքանչյուր աշխատակցի ներդրումը Բանկի ընդհանուր արդյունքում և կիրառում է աշխատակիցների խրախուսման բազմաթիվ միջոցներ:

60

During summer months "Prometey Progress 2" professional training program was carried out. From nearly 500 program applicants, the best 15 for 2 months in succession took part in lectures by the Bank's specialists on various banking topics, gained knowledge about banking and RA banking system. 15 of the graduates of "Prometey Progress 1" and "Prometey Progress 2" are already employed by the Bank. The system of employee initiative implementation was launched at the Bank, which was aimed at giving opportunity to each employee to raise current issues, make suggestions and participate in the process of decision making. The Bank highly appreciates each employee's investment in the total outcome and applies various means of motivation.


Prometey Bank | Annual Report

Մարքեթինգ Marketing Բանկի մարքեթինգային քաղաքականության հիմնական նպատակը Բանկ-հաճախորդ փոխըմբռնման կառուցումն ու ամրապնդումն է: 2014թ. ընթացքում Բանկը ձեռնարկել է քայլեր ինչպես Բանկի մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման, այնպես էլ Բանկի բրենդի իմիջի ամրապնդման ուղղությամբ: Տարվա ընթացքում Բանկն ակտիվորեն խթանել է §Մանկական ավանդ¦, §Քարտային վարկ¦ և §Բիզնես վարկ¦ ծառայությունները հեռուստագովազդի, ռադիոգովազդի, արտաքին գովազդի, էլեկտրոնային և սոցիալական կայքերում առաջխաղացման, ինչպես նաև մարքեթինգային այլ գործիքների միջոցով: Արդեն երրորդ տարին անընդմեջ Բանկը մասնակցել է §Իմ ֆինանսների միամսյակ¦ ծրագրին: Հայաստանի մարզերում կազմակերպված ֆինանսական էքսպոների, ինչպես նաև §Խնայողություների միջազգային օրվա¦ կապակցությամբ անցկացված երևանյան էքսպոյի ընթացքում Բանկը հանրությանն է ներկայացրել իր ծառայությունները: Բանկը սիրով հյուրընկալել է §Ֆինանսական շրջագայության¦ շուրջ 50 մասնակիցներին, որոնք շրջելով Բանկի բաժիններով, ծանոթացել են Բանկի ընդհանուր գործունեությանը և ստացել են հուշանվերներ: Բանկը նաև հատուկ մրցանակ է շնորհել §Երբ առաջին անգամ որոշեցի խնայել¦ թեմայով շարադրությունների մրցույթի 13-ամյա մասնակցին: Միամսյակի ընթացքում Պրոմեթեյ Բանկը ներկա գտնվեց նաև §Ի՞ նչ, Որտե՞ղ, Ե՞րբ¦ միջհամալսարանական առաջնությանը, որը տեղի ունեցավ ՀՀ կենտրոնական բանկի Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոնում: Բանկը հատուկ մրցանակ շնորհեց ՀայՌուսական (Սլավոնական) համալսարանի թիմի անդամներից մեկին, ով ըստ Բանկի՝ առաջնության լավագույն մասնակիցն էր: Բանկը միացել է §Մոլորակի ժամը¦ համաշխարհային ակցիային, որի նպատակն էր հասարակությանը, բիզնես աշխարհին, համայնքներին և այլ շահագրգիռ կողմերին միավորել՝ լույսերը մեկ ժամով անջատելու գաղափարի շուրջ՝ հանուն մեր մոլորակի կենսական պայմանների և ռեսուրսների պահպանման: Ամանորի նախօրեին իրակացվել է §Արմենիան Քարդ¦ և §MasterCard¦ ընկերությունների հետ համատեղ կազմակերպված խրախուսական ծրագիր: Արդյունքում, Բանկի 3 քարտապաններ ստանացել են սմարթֆոններ, ինչպես նաև Բանկի կողմից հուշանվերներ:

The main goal of the Bank's marketing policy is building and tightening of mutual understanding between the Bank and the customer. In 2014, the Bank undertook steps both to raise the level of public awareness on the Bank services and to strengthen the Bank's brand image. During the year, the Bank has actively promoted "Children deposit", "Card loan" and "Business loan" services via TV and radio commercials, outdoor ads, e-marketing and social network promotion as well as other marketing means. For the third consecutive year the Bank has participated in the program "My finance month". The Bank presented its services in financial expos organized in Armenian marzes, as well as in Yerevan expo dedicated to "The World Savings Day". The Bank gladly hosted about 50 participants of "Financial tour", who walked around the Bank divisions, got acquainted with the general activities of the Bank and also received gifts. The Bank also awarded a special prize to a 13-yearold participant of the essay competition on the theme "When I first decided to save". During the month, the Bank was present at inter-university tournament "What? Where? When?" which took place at Dilijan training and research center of CBA. The Bank gifted a special prize to the member of Russian ¨ Armenian (Slavonic) University team, who was the best participant of the tournament according to the Bank. The Bank joined "Earth Hour" global campaign, which was aimed at uniting the society, the business world, communities and other interested parties around the idea to turn off their lights for one hour for the sake of our planet's living conditions and resource conservation. On the New Year eve, a joint project with "Armenian Card" and "MasterCard" companies was carried out. As a result, 3 cardholders of the Bank were granted smartphones and the Bank souvenirs.

61


Prometey Bank | Annual Report

Տիեզերքի հայկական մոդելը Armenian Model of the Universe Վաղուց հայտնի է, որ տիեզերագիտական հնագույն գիտելիքների առաջացման կենտրոններից մեկը եղել է Հայկական լեռնաշխարհը: Այս տարածքում գիտության զարգացվածության մասին այսօր վկայում են բազմաթիվ բացահայտումներ, որոնցից մեկն էլ արեգակնային համակարգի մոդելն է, որը ստեղծվել է մ.թ.ա. 12-11 դդ.: Այն բրոնզե սկավառակ է, որն արտացոլում է հին հայերի պատկերացումները տիեզերքի մասին: Այս սկավառակը հայտնաբերվել է բոլորովին վերջերս՝ 1988թ., Սևանի ավազանում՝ Լիճք գյուղի տարածքում, և, ըստ մասնագետների, հանդիսանում է տիեզերական մարմինների շարժի հիման վրա գործող օրացույց: Տիեզերագիտության պատմության խոշոր մասնագետներ Մունդերը, Սվարցը և Ֆլամիրիոնը վստահ էին, որ մարդիկ, որոնք բաժանել են երկինքը համաստեղությունների, ապրել են 36˚ և 42˚ հյուսիսային լայնության միջև, իսկ անգլիացի աստղագետ Օլկոտը իր հերթին ուղղակիորեն գրում է. §Մարդիկ, որոնք հայտնագործել են համաստեղությունների հնագույն պատկերները, ապրել են Եփրատ գետի հովտում և Արարատ լեռան շրջակայքում¦: Հնագիտական պեղումները ևս մեկ անգամ հաստատում են այս եզրակացությունները: Այս բացառիկ սկավառակի ստորին մասում արտացոլված է Երկիր մոլորակը, որին շրջապատում են երկրային հիմնական տարրերը՝ ջուրը և օդը խորհրդանշող երկու օղակները: Հակառակ կողմում արտացոլված է արեգակի սկավառակը, որի մեջ պատկերված է Կյանքի ծառը: Սա վկայում է, որ այս դիսկի հեղինակները եղել են արևապաշտ: Երկիր մոլորակի և արեգակի միջև արտացոլված է լուսինը, որը համարվել է Երկրին ամենամոտ գտնվող ինքնուրույն լուսատուն, և մինչև միջնադարի կեսերը հայտնի ու անզեն աչքով տեսանելի 4 մոլորակները՝ Մերկուրին, Վեներան, Յուպիտերը և Սատուրնը: Բոլոր երկնային օբյեկտները տեղաբաշխված են ռոմբաձև 3 տարրերի շուրջ և համապատասխանում են հետագա հունական պատկերացումներին §երկնային կրակի¦ ու նրա շուրջ պտտվող մոլորակների մասին: Հայկական աշխարհի գիտական նվաճումների այս ապացույցն այսօր գտնվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում:

Long before it was known that Armenian highland was one of the origin centers of ancient astronomical knowledge. Nowadays a lot of discoveries testify the prosperity of the sciences in this territory. One of these discoveries is the model of the solar system, which was made in 12-11 centuries B.C. It is a bronze disc which mirrors the notion of the ancient Armenians about the universe. The disc has recently been discovered in 1988 in the area of Lake Sevan, over the Lichq village territory, and as the specialists consider, it is a calendar, acting on the basement of the space objects' movement. Munder, Svarts and Flamirion, the leading professors of astronomical knowledge history, were assuring, that people who had divided the space into constellations lived between 36˚ and 42˚ in the northern width. English astrologists Alcott, directly notes: "“ People who had discovered the ancient images of constellations, had lived on the valley of the river Euphrates, over the mount Ararat"” . The archaeological excavations are confirming this inference once again. Downwards the cosmic model, there is reflected the Earth, which is surrounded with circles symbolizing the main Earth elements ¨the water and the air. The disk of the Sun is on the opposite side of the model, with the Tree of life on it. This testifies the witness about the worship of the cosmic model creators to the Sun. The Moon, which was supposed to be the closest substantive luminary to the Earth, is placed between the Earth and the Sun. The 4 planets ¨ Mercury, Venus, Jupiter and Saturn, that were seen with the naked eye, are visualized in the model as well. All the space objects are placed around the 3 rhombus-shaped elements, and comply with further Greek notions about "heaven fire" and the planets circling around. This proof of the Armenian scientific achievements today is kept in Armenian History Museum.

62


Prometey Bank | Annual Report

Հիմ նական թղթակցային հաշիվները Main Correspondent Accounts

65


Prometey Bank | Annual Report

Ստեղծելով երաժշտությունը Making the Music Ավետիս Զիլջյանը 17-րդ դարում Կոստանդնուպոլսում ապրող հայազգի ալքիմիկոս էր: Փորձելով ոչ ազնիվ մետաղների համատեղմամբ ստեղծել ոսկի՝ նա հայտնաբերում է պղնձի, անագի և արծաթի մի խառնուրդ՝ եզակի ձայնային հատկանիշներով: Նա որոշում է երաժշտական գործիքներ պատրաստել և 1623թ. հիմնում է ծնծղաների արտադրամաս: Հասարակական և ռազմական միջոցառումների շրջանում ծնծղաների կիրառությունը կտրուկ աճում էր: Շուտով ծնծղաները մուտք գործեցին դասական երաժշտության ասպարեզ: 18-րդ դարում Մոցարտը, Հայդնը, իսկ ավելի ուշª Բեռլիոզն ու Վագները պահանջում էին, որ իրենց նվագախմբերում հնչեն միայն Զիլջյան ծնծղաները: 1929թ. ընկերությունը տեղափոխվեց ԱՄՆ, որտեղ արդեն սկսվել էր Ջազի դարաշրջանը: Երբ սկսվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Զիլջյան ընկերությունը սկսեց սպասարկել ամերիկյան և բրիտանական ռազմական նվագախմբերին: Պատերազմից հետո՝ 1950-ական թվականներին, ընկերությունը սկսեց սերտորեն համագործակցել աշխարհի լավագույն ջազային արտիստների հետ, ովքեր օգնում էին ընկերությանը հասկանալ շուկայի պահանջները և ստեղծել ավելի անհատականացված ծնծղաներ: Երբ §The Beatles¦ խումբը բեմում հանդես եկավ Զիլջյան գործիքներով, ծնծղաների պատվերների քանակը հասավ 90,000-ի: 1988թ. Զիլջյանը սկսեց արտադրել թմբկափայտեր, որոնք շուտով դարձան լավագույն թմբկահարների նախընտրությունը: Իր ողջ պատմության ընթացքում Զիլջյան ընկերությունը շարունակաբար կատարելագործել է իր գործիքների ձևն ու հնչողությունը: Այս ծնծղաները տասնյակ միջազգային մրցանակների են արժանացել իրենց հնչողության մաքրության և ձայնային այլ հատկանիշների համար: Զիլջյան ընկերությունը բազմաթիվ նորամուծություններ է ներդրել երաժշտական աշխարհում: 1996թ. Զիլջյանը դարձավ աշխարհում առաջին հարվածային գործիքների ընկերությունը, որն արժանացել է որակի հեղինակավոր ISO 9001 սերտիֆիկատի: Ներկայումս չորսդարյա Զիլջյան ընկերությունը համարվում է ամենահին ընտանեկան բիզնեսն ԱՄՆ-ում: Ծնծղաների գաղտնի քիմիական բաղադրությունն արդեն փոխանցվել է Զիլջյանների 16-րդ սերնդին:

Avedis Zildjian was an Armenian alchemist in the city of Constantinople in the 17th century. While attempting to create gold by combining base metals, he discovered an alloy of copper, tin, and silver with unique sound qualities. He decided to make musical instruments and in 1623 founded a cymbal-making factory. The use of cymbals was rapidly emerging among public and military events. Soon cymbals entered the classic music arena. In the 18th century, Mozart, Haydn and later Berlioz and Wagner were requesting that only Zildjian cymbals be used in their orchestras. In 1929 the company moved to the USA where the Jazz era had already begun. When the Second World War began, Zildjian company started to service American and British military bands. In the 1950s, the company was closely cooperating with the world's top jazz artists who helped the company to understand market needs and develop more customized cymbals. When "The Beatles" appeared on the stage with Zildjian instruments, the demand for the cymbals reached 90,000 cymbals on backorder. In 1988, Zildjian started to manufacture drumsticks, which soon became the first choice of top drummers. Throughout its history Zildjian company was continuously perfecting its instruments' shape and sound. These cymbals have won dozens of international prizes for their acoustic clarity and other qualities. Zildjian company has introduced many innovations to the musical world. In 1996 Zildjian became the first percussion company in the world which obtain the prestigious ISO 9001 Quality Certification. Currently a 4-century Zildjian company is considered as the oldest family run business in the USA. The secret of the chemical composition of cymbals has already been transmitted to the 16th Zildjian generation.

66


Prometey Bank | Annual Report

www.grantthornton.am

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն Independent Auditor's Report Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան 0012 Վաղարշյան 8/1 Հեռ.ª +374 10 260 964 Ֆաքսª +374 10 260 961

Grant Thornton CJSC 8/1 Vagharshyan str. 0012 Yerevan, Armenia Tel: + 374 10 260 964 Fax: + 374 10 260 961

§Պրոմեթեյ Բանկ¦ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցներին և Խորհրդին.

To the Participants and Board of Directors of "Prometey Bank" limited liability company:

Մեր կողմից իրականացվել է §Պրոմեթեյ Բանկ¦ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և այլ ծանոթագրություններ:

We have audited the accompanying financial statements of "Prometey Bank" LLC (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2014, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար Բանկի ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Management's Responsibility for the Financial Statements Management of the audited entity is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

69


Prometey Bank | Annual Report

Աուդիտորի պատասխանատվություն Մենք պատասխանատու ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մեր կողմից իրականացված աուդիտի հիման վրա նշված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր արտահայտած կարծիքի համար: Այդ ստանդարտներով պահանջվում է աուդիտը պլանավորել և անցկացնել՝ ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու վերաբերյալ ողջամիտ երաշխիքներ ձեռք բերելու նպատակով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են ֆինանսական հաշվետվություններում ու համապատասխան ծանոթագրություններում արտացոլված տվյալները հիմնավորող փաստերի ձեռքբերման նպատակով մշակված ընթացակարգեր, որոնց ընտրությունը կախված է խարդախությունների և սխալների հետևանքով ֆինանսական հաշվետվություններում էական խեղաթյուրումների ռիսկերի առկայության վերաբերյալ աուդիտորական գնահատումներից: Ռիսկերի գնահատումները կատարելիս՝ աուդիտորը մշակում է համապատասխան ընթացակարգեր ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության գնահատման, այլ ոչ թե ընկերության ողջ ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կազմելու համար: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ղեկավարության կողմից կատարված գնահատումների, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

70

Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.


Prometey Bank | Annual Report

Կարծիք Մեր կարծիքով ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են §Պրոմեթեյ Բանկ¦ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանª 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական հոսքերի ճշմարիտ և իրական պատկերըª համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների: Այլ հանգամանքներ §Պրոմեթեյ Բանկ¦ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտի են ենթարկվել այլ աուդիտորի կողմից, որը չձևափոխված կարծիք է արտահայտել այդ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 2014 թվականի ապրիլի 15-ին:

Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of financial position of "Prometey Bank" LLC (the "Bank") as at December 31, 2014, and of its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards. Other matter The financial statements of "Prometey Bank" LLC for the year ended December 31, 2013 were audited by another auditor, who expressed an unqualified opinion on those financial statements on 15 April 2014.

Գագիկ Գյուլբուդաղյան Տնօրեն/բաժնետեր

Gagik Gyulbudaghyan Managing Partner

Վահագն öայան Աուդիտոր

Vahagn Payan Auditor

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 20 ապրիլի 2015թ. ք. Երևան

Grant Thoronton CJSC 20 April, 2015 Yerevan

71


Prometey Bank | Annual Report

Հայերի և կելտերի խորհրդավոր կապը Mysterious Connection Between the Armenians and the Celts Հայկական հնագույն մշակույթը խորհրդանշող հիմնական տարրերից մեկը խաչքարն է: Պատմության ընթացքում հայ վարպետները բազալտից և տուֆից քանդակել են ավելի քան 50,000 խաչքարեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բացառիկ է իր զարդանախշերով: Թվում էª հայկական խաչքարերը միակն են իրենց տեսակի մեջ, սակայն աշխարհում գոյություն է ունեցել ևս մեկ ազգ, որն ունեցել է խաչքարեր՝ կելտերը: Կելտական խաչը Իռլանդիայի մշակույթի առեղծվածային խորհրդանիշներից է: 12-րդ դարում ստեղծված 60-ից ավելի կելտական խաչեր պահպանվել են Իռլանդիայում մինչ օրս: Հայկական մշակույթին բնորոշ որմնափակ խաչքարերը, թեև առաջին հայացքից տարբերվում են կելտականներից, սակայն, մանրակրկիտ ուսումնասիրելով, կարելի է նկատել նույնականություն դրանց բարձրության, հիմնաքարի ձևի, զարդապատկերների, հյուսքերի և նույնիսկ քանդակելու ոճի մեջ: Իռլանդիայի խաչքարերի նմանակները 2005թ. հայտնաբերվել են հայկական Տիգրանակերտ քաղաքի ավերակներում: Հայկական և կելտական մշակութային նմանության պատճառներն ուսումնասիրվել են տարբեր գիտնականների կողմից: Օքսֆորդի համալսարանի գենետիկայի պրոֆեսոր Ստեֆան Օպպենհեիմերը գտնում է, որ Բրիտանիա կղզու առաջին բնակիչները՝ Բրիտերը ունեցել են հայկական ծագում: Հենց նրանք են Եվրոպա բերել հայկական մշակույթը: Նա նաև ապացուցել է իռլանդացիների և, մասնավորապես, Սյունիքում և Արցախում բնակվող հայերի գենետիկական նմանությունը: Եվս մեկ զարմանալի փաստ. Սուրբ պատարագի ժամանակ իռլանդական եկեղեցու հոգևորականներն Աստծո օրհնությունն են խնդրում նաև Հայաստանի համար:

One of the main elements symbolizing ancient Armenian culture is khachqar (cross stone). Armenian masters have historically made more than 50,000 basalt and tuff khachqars each one with unique ornaments. It seems that Armenian cross stones are the only ones of their kind, however, there was another nation in the world, which had khachqars ¬ the Celts. The Celtic cross is one of the enigmatic symbols of Irish culture. More than 60 Celtic crosses, carved in the 12th century have remained in Ireland up to now. Though from the first sight, concavely closed Armenian khachqars differ from the Celtic ones, deeper investigations show identification in their height, form of basement, ornaments, decorations and even the style of modelling. In 2005, the analogues of Irish cross stones were found in the ruins of Armenian city Tigranakert. Cultural similarity of Armenians and the Celts has been the main research subject of different scientists. Stephen Oppenheimer, genetics professor at Oxford university notes, that the first inhabitants of the island Britain were the British, who had Armenian origin. They were the ones to bring Armenian culture to Europe. He had also proved the genetic similarity of the Irish and the Armenians living particularly in Syunik and Artsakh. Another fascinating fact is that during the Holly mass, Irish church priests ask for the God's blessing for Armenia as well!

72


Prometey Bank | Annual Report

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն г½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

15,895,791 5,805,918

16,394,988 4,278,999

27,026 36,768,073 137,414 10,098,647 107,072 4,150,338 21,039 4,652,163 112,591 77,776,072

— 29,746,298 964,217 5,180,685 — 1,956,335 29,041 4,171,910 108,497 62,830,970

11,241,975

6,288,467

3,106,052 — 29,264,468 5,908,602 740,557 3,613,413 — 440,772 288,088 54,603,927

— 3,935 25,176,977 4,269,667 987,279 3,612,627 51,355 119,806 267,764 40,777,877

14,400,000 52,075 1,525,120 7,194,950 23,172,145

14,400,000 52,075 480,429 7,120,589 22,053,093

77,776,072

62,830,970

Ակտիվներ Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր Կանխավճարներ շահութահարկի գծով Հիմնական միջոցներ Ոչ նյութական ակտիվներ Բռնագանձված ակտիվներ Այլ ակտիվներ

Ընդամենը ակտիվներ Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ Պարտավորություններ Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ Առևտրային ֆինանսական պարտավորություններ Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ Թողարկված պարտքային արժեթղթեր Այլ փոխառություններ Ստորադաս փոխառություն Ընթացիկ շահութահարկի գծով պարտավորություն Հետաձգված հարկային պարտավորություն Այլ պարտավորություններ

Ընդամենը պարտավորություններ Սեփական կապիտալ Կանոնադրական կապիտալ Գլխավոր պահուստ Այլ պահուստներ Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը սեփական կապիտալ Ընդամենը պարտավորություններ և սեփական կապիտալ

75


Prometey Bank | Annual Report

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն г½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

5,249,734 (2,847,616) 2,402,118

5,216,894 (2,458,805) 2,758,089

321,741 (450,179) (128,438)

291,697 (364,004) (72,307)

439,314 247,889 379,115 (361,920) (1,063,054) (158,942) (8,748) (550,817) 1,196,517 (228,754) 967,763

542,571 245,402 264,229 (238,841) (1,019,747) (145,249) (8,557) (541,782) 1,783,808 (372,508) 1,411,300

2,022,783 (404,557)

— —

1,618,226

(440,588)

759,519

(274,334)

(245,403)

142,985

(102,823)

(571,937)

411,293

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

1,046,289

411,293

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

2,014,052

1,822,593

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

Զուտ տոկոսային եկամուտներ Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

Զուտ կոմիսիոն և այլ ծախսեր Զուտ առևտրային եկամուտ Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ օգուտ Այլ եկամուտներ Արժեզրկման ծախս Անձնակազմի գծով ծախսեր Հիմնական միջոցների մաշվածություն Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա Այլ ծախսեր Շահույթ մինչև հարկում Շահութահարկի գծով ծախս

Տարվա շահույթ Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում Հիմնական միջոցների վերագնահատում Չվերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում չեն վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակված զուտ օգուտ/(վնաս) Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացումից շահույթին կամ վնասին փոխանցված զուտ օգուտ Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ Զուտ օգուտ/(վնաս) հոդվածներից, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում

76


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն г½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

Կանոնադրական կապիտալ

Գլխավոր պահուստ

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների գծով վերագնահատման պահուստ

Հիմնական միջոցների գծով վերագնահատման պահուստներ

Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը

14,400,000

52,075

69,136

5,709,289

20,230,500

1,411,300

1,411,300

Իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակված զուտ օգուտ Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացումից շահույթին կամ վնասին փոխանցված զուտ օգուտ Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքին վերաμերող μաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

759,519

759,519

(245,403)

(245,403)

(102,823)

(102,823)

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

411,293

1,411,300

1,822,593

14,400,000

52,075

480,429

7,120,589

22,053,093

— —

— —

— —

— —

(895,000) (895,000)

(895,000) (895,000)

967,763

967,763

Հիմնական միջոցների վերագնահատում Հիմնական միջոցների մաշվածությունից կամ իրացումից պահուստի ճշգրտում Իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակված զուտ վնաս Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացումից շահույթին կամ վնասին փոխանցած զուտ օգուտ Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքին վերաμերող μաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

— —

— —

— —

2,022,783 (1,598)

— 1,598

2,022,783 —

(440,588)

(440,588)

(274,334)

(274,334)

142,985

(404,557)

(261,572)

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

(571,937)

1,616,628

969,361

2,014,052

14,400,000

52,075

(91,508)

1,616,628

7,194,950

23,172,145

Հաշվեկշիռը 2013թ. հունվար 1-ի դրությամբ Տարվա շահույթ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Շահաμաժիններ μաժնետերերին

Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ Տարվա շահույթ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

77


Prometey Bank | Annual Report

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Հազար ՀՀ դրամ

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր Շահույթ մինչև հարկումը Ճշգրտումներ Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ Հիմնական միջոցների օտարումից զուտ (օգուտ)/վնաս Արժեզրկման ծախս Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների վերագնահատումից վնաս Զուտ օգուտ ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատումից Ստացվելիք տոկոսներ Վճարվելիք տոկոսներ Դրամական հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները (Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ Հետգնման պայմանագրերով վաճառված արժեթղթեր Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ Բնագանձված ակտիվներ Այլ ակտիվներ Ավելացում/(նվազում) գործառնական պարտավորություններում Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ Այլ պարտավորություններ Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը Վճարված շահութահարկ Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր

78

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

1,196,517

1,783,808

167,690 (5,175) 361,920 26,460

153,806 3,160 238,841 —

(192,840)

(35,408)

(106,030) — 1,448,542

(35,203) 29,341 2,138,345

(1,558,472)

(569,843)

3,307,594 (4,917,962) (53,486) (5,422,914) 235,691 (43,594)

345,418 152,769 (2,970) (3,817,967) (15,378) 31,000

5,981,586

890,300

(35,986) (3,935) 113,635 (949,301)

5,586,730 7,275 (5,187) 4,740,492

(327,786) (1,277,087)

(476,189) 4,264,303


Prometey Bank | Annual Report

Հազար ՀՀ դրամ

Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր Հիմնական միջոցների առք Հիմնական միջոցների վաճառք Ոչ նյութական ակտիվների առք Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր Ֆինանսական գործունեությունից դրամական հոսքեր Պարտքային արժեթղթերի թողարկում/(մարում) Շահաբաժինների վճարում Այլ երկարաժամկետ վարկեր Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում) Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

(330,733) 5,746 (746) (325,733)

(242,623) — (1,230) (243,853)

1,478,973 (895,000) (245,913) 338,060

(812,236) — (46,912) (859,148)

(1,264,760)

3,161,302

16,394,988

13,217,599

765,563

16,087

15,895,791

16,394,988

79


Prometey Bank | Annual Report

Statement of f inancial position In thousand Armenian drams

As of December 31, 2014

As of December 31, 2013

Assets Cash and cash equivalents Amounts due from other financial institutions Derivative financial assets Loans and advances to customers Investments available for sale Securities pledged under repurchase agreements Prepaid income taxes Property, plant and equipment Intangible assets Repossessed assets Other assets Total Assets

15,895,791 5,805,918 27,026 36,768,073 137,414 10,098,647 107,072 4,150,338 21,039 4,652,163 112,591 77,776,072

16,394,988 4,278,999 — 29,746,298 964,217 5,180,685 — 1,956,335 29,041 4,171,910 108,497 62,830,970

Liabilities and Equity Liabilities Amounts due to financial institutions Trading financial liabilities Derivative financial liabilities Amounts due to customers Debt securities issued Other borrowings Subordinate debt Current income tax liabilities Deferred income tax liabilities Other liabilities Total Liabilities

11,241,975 3,106,052 — 29,264,468 5,908,602 740,557 3,613,413 — 440,772 288,088 54,603,927

6,288,467 — 3,935 25,176,977 4,269,667 987,279 3,612,627 51,355 119,806 267,764 40,777,877

Equity Charter capital Statutory general reserve Other reserves Retained earnings Total Equity

14,400,000 52,075 1,525,120 7,194,950 23,172,145

14,400,000 52,075 480,429 7,120,589 22,053,093

Total Liabilities and Equity

77,776,072

62,830,970

80


Prometey Bank | Annual Report

Statement of prof it or loss and other comprehensive income In thousand Armenian drams

Year ended December 31, 2014

Year ended December 31, 2013

5,249,734 (2,847,616) 2,402,118

5,216,894 (2,458,805) 2,758,089

321,741 (450,179) (128,438)

291,697 (364,004) (72,307)

439,314 247,889 379,115 (361,920) (1,063,054) (158,942) (8,748) (550,817) 1,196,517 (228,754) 967,763

542,571 245,402 264,229 (238,841) (1,019,747) (145,249) (8,557) (541,782) 1,783,808 (372,508) 1,411,300

2,022,783 (404,557) 1,618,226

— — —

(440,588)

759,519

(274,334)

(245,403)

142,985 (571,937)

(102,823) 411,293

Other comprehensive income for the year, net of tax

1,046,289

411,293

Total comprehensive income for the year

2,014,052

1,822,593

Interest and similar income Interest and similar expense

Net interest income Fee and commission income Fee and commission expense

Net fee and commission income Net trading income Gains less losses on investments available for sale Other income Impairment charge Staff costs Depreciation of property and equipment Amortization of intangible assets Other expenses Profit before income tax Income tax expense

Profit for the year Other comprehensive income: Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss Revaluation of PPE Income tax relating to items not reclassified Net income from items that will not be reclassified subsequently to profit or loss Items that will be reclassified subsequently to profit or loss Net unrealized gains/(loss) from changes in fair value of available-for-sale financial assets Net gain realized to net profit on disposal of available for sale investments Income tax relating to items that will be reclassified Net gains/(losses) from items that will be reclassified subsequently to profit or loss

81


Prometey Bank | Annual Report

Statement of changes in equity In thousand Armenian drams

Charter capital

Statutory general reserve

Revaluation reserve of securities available for sale

Revaluation reserve of PPE

Retained earnings

Total

14,400,000 —

52,075 —

69,136 —

— —

5,709,289 1,411,300

20,230,500 1,411,300

Net unrealized gains from changes in fair value Net gains realized to net profit on available for sale investments Income tax relating to components of other comprehensive income

759,519

759,519

(245,403)

(245,403)

(102,823)

(102,823)

Total comprehensive income for the year

411,293

1,411,300

1,822,593

14,400,000 — — —

52,075 — — —

480,429 — — —

— — — —

7,120,589 (895,000) (895,000) 967,763

22,053,093 (895,000) (895,000) 967,763

Revaluation of PPE Adjustment to reserve on amortization of PPE Net unrealized losses from changes in fair value Net gains realized to net profit on disposal of available for sale investments Income tax relating to components of other comprehensive income

— — —

— — —

— — (440,588)

2,022,783 (1,598) —

— 1,598 —

2,022,783 — (440,588)

(274,334)

(274,334)

142,985

(404,557)

(261,572)

Total comprehensive income for the year

(571,937)

1,616,628

969,361

2,014,052

14,400,000

52,075

(91,508)

1,616,628

7,194,950

23,172,145

Balance as of January 1, 2013 Profit for the year

Other comprehensive income:

Balance as of December 31, 2013 Dividends to shareholders

Total transactions with owners Profit for the year

Other comprehensive income:

Balance as of December 31, 2014

82


Prometey Bank | Annual Report

Statement of cash flows In thousand Armenian drams

Year ended December 31, 2014

Year ended December 31, 2013

1,196,517

1,783,808

167,690 (5,175) 361,920 26,460 (192,840) (106,030) — 1,448,542

153,806 3,160 238,841 — (35,408) (35,203) 29,341 2,138,345

(1,558,472) 3,307,594 (4,917,962) (53,486) (5,422,914) 235,691 (43,594)

(569,843) 345,418 152,769 (2,970) (3,817,967) (15,378) 31,000

5,981,586 (35,986) (3,935) 113,635 (949,301)

890,300 5,586,730 7,275 (5,187) 4,740,492

(327,786) (1,277,087)

(476,189) 4,264,303

(330,733) 5,746 (746) (325,733)

(242,623) — (1,230) (243,853)

Cash flows from financing activities Issue/(redemption) of debt securities Dividends paid Other long term loans Net cash from/(used in) financing activities Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

1,478,973 (895,000) (245,913) 338,060 (1,264,760)

(812,236) — (46,912) (859,148) 3,161,302

Cash and cash equivalents at the beginning of the year Exchange differences on cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at the end of the year

16,394,988 765,563 15,895,791

13,217,599 16,087 16,394,988

Cash flows from operating activities Profit before tax Adjustments for Amortization and depreciation allowances Net (gains)/losses on disposal of PPE Impairment charge Loss from revaluation of derivative financial instruments Gains less losses from revaluation of non-trading assets and liabilities Interest receivable Interest payable Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities (Increase)/decrease in operating assets Amounts due from other financial institutions Investments available for sale Securities pledged under repurchase agreements Derivative financial assets Loans and advances to customers Repossessed assets Other assets Increase/(decrease) in operating liabilities Amounts due to financial institutions Amounts due to customers Derivative financial liabilities5 Other liabilities Net cash from/(used in) operating activities before income tax Income tax paid Net cash from/(used in) operating activities Cash flows from investing activities Purchase of property and equipment Proceeds from sale of property and equipment Purchase of intangible assets Net cash used in investing activities

83


Profile for Prometey Bank

Prometey Bank Annual Report 2014  

The subject of the design of Prometey Bank’s annual report 2014 and corporate calendar 2016 is dedicated to Armenians and their priceless he...

Prometey Bank Annual Report 2014  

The subject of the design of Prometey Bank’s annual report 2014 and corporate calendar 2016 is dedicated to Armenians and their priceless he...

Advertisement