Page 1

Jaarverslag bodemsanering over 2006

Jaarverslag bodemsanering over 2006 RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering


de moni t o r ings r appo r tage jaa r ve r slag bodemsane r ing ove r 2 0 0 6

3.2.3 Praktijkvoorbeelden 2006: winst van bodemsanering

Sanering van het grondwater in het centrum van Uden “Een succesvolle innovatieve aanpak” Het grondwater in het centrum van Uden was sterk verontreinigd met vluchtige chloorkoolwaterstoffen. De verontreiniging is veroorzaakt door twee voormalige chemische wasserijen en heeft zich in de jaren verspreid over een oppervlakte van circa19 ha en is op sommige plaatsen doorgedrongen tot een diepte van 15 à 20 meter beneden maaiveld. Omdat initiatieven vanuit de markt niet worden verwacht en omdat er sprake is van actuele verspreidingsrisico’s vanwege de goed doorlatende bodem en hoge grondwaterstromingssnelheid, heeft de provincie Noord-Brabant in samenspraak met de gemeente Uden besloten de grondwatersanering zelf op te pakken. Foto 4: Distributieput grondwatersanering Uden

De meest gangbare techniek voor een grondwatersanering “verticaal grondwater onttrekken en bovengronds zuiveren”

aan het project is echter dat op een diepte van 6 en 12 me-

was op deze locatie echter geen optie vanwege de grote kans

ter beneden maaiveld drains (zo’n 250 meter lang) voor het

op verdroging en de grote technische en financiële conse-

drainagesysteem zijn aangebracht door middel van horizon-

quenties van de maatregelen die nodig zijn om deze verdro-

taal gestuurde boringen onder de stadskern. Met behulp van

ging tegen te gaan. Daarnaast is er in het centrum van Uden

deze drains worden “voedingsstoffen” aan de bodem toege-

zeer beperkte ruimte voor alle benodigde apparatuur en zou

voegd waardoor de biologische afbraak gestimuleerd wordt.

er grote overlast voor bewoners en winkeliers ontstaan.

Het innovatieve karakter van het project wordt onderstreept

Daarom is voor deze locatie gekozen voor een innovatieve sa-

door de nominatie van de projectmanager en ontwerper van

neringstechniek. In dit geval in-situ biodegradatie met behulp

het systeem voor een innovatieprijs van een technologietijd-

van een drainagesysteem, een techniek waarbij de verontrei-

schrift en de presentatie van het project op een internationaal

niging wordt afgebroken door bacteriën die van nature in de

milieucongres in de Verenigde Staten. Daarnaast bestaan er

bodem aanwezig zijn.

plannen bij drinkwaterbedrijf Oasen uit Gouda voor een andere toepassing van de techniek. Zij willen met behulp van

“Door de keuze voor deze saneringstechniek hebben de werk-

horizontaal gestuurde boringen horizontale onttrekkingsfilters

zaamheden weinig hinder en daarmee weinig onvrede en on-

aanbrengen waarmee drinkwater gewonnen kan worden.

rust bij bewoners en terreineigenaren teweeggebracht” geeft projectleider Maarten Broos van de provincie Noord-Brabant

Ondanks enkele aanloopproblemen en onzekerheden lopen

aan. ”Vanwege de omvang van het project is ervoor gekozen

de saneringswerkzaamheden nu volledig volgens planning en

belanghebbenden regelmatig te informeren over de voortgang

blijven de kosten binnen het van te voren vastgestelde budget.

van de werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld een website

Op dit moment (eind 2006) is al zo’n 80 % van de verontreini-

(www.bioper-uden.nl) ingericht waar belanghebbenden te-

ging verwijderd en daarmee is een substantiële winst behaald

recht kunnen voor informatie over de saneringwerkzaamhe-

voor de grondwaterkwaliteit in een gebied dat bijzonder is

den/technieken en de voortgang daarvan”.

vanwege de ligging nabij de peelrandbreuk waardoor sprake is van een kwelrijke situatie. Naar verwachting zullen de sa-

Volgens Maarten Broos en André Nijland van PROMECO heeft

neringswerkzaamheden eind 2008 afgerond zijn.

het project een hoog innovatief karakter. De toegepaste saneringstechniek is op zichzelf niet nieuw en heeft zijn nut al

Met medewerking van: Maarten Broos

op meerdere locaties in Nederland bewezen. Het bijzondere

(provincie Noord-Brabant) en André Nijland (PROMECO)

29

jaarverslag VROM 2006  

Jaarverslag bodemsanering over 2006 Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering Sanering van het grondwater in het centrum van Ud...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you