Page 1

Bagger in Geotube®: ecologische oever Zuiderplas Bij het baggeren van onderhoudsspecie uit het natuurstrand en de zeilhaven in de Zuiderplas te ‘sHertogenbosch zijn Geotube gebruikt voor de berging van de baggerspecie in de natte oever, waardoor een nuttige toepassing in de worm van oeververdediging tegen golferosie is gecreëerd. De Geotube hebben hier dus een dubbele functie gehad: berging c.q. consolidatie van baggerspecie en “bouwelement”. Er is een toplaag over een oppervlak van ca. 7.000 m2 gebaggerd met een kleine zuiger en verpompt naar een drietal Geotube (ø 1,60 m), die in de natte oever waren aangebracht op plaatsen waar door golferosie oeverafslag plaatsvond. Op deze manier is ca. 150 m oeververdediging gecreëerd met behulp van in geotextiel opgeslagen ter plekke gebaggerde onderhoudsspecie (klasse 0-2).

tijdens baggeren

na 1,5 jaar

Kamerikse Wetering Dit betreft het uitvoeren van een baggerproef op praktijkschaal met toepassing van Geotube voor het bergen en consolideren van baggerspecie. Het geotextiel heeft hierbij een tweeledige functie: het fungeert als filterdoek (scheiding van water en sediment) en als steundoek (bijeen houden van de slappe specie). De ontwatering kan worden versneld door toediening van flocculant (poly-electroliet). De berm tussen de weg en de wetering is op sommige plaatsen slechts 0,5 meter breed. De milieuhygiënische kwaliteit van de oever / bermen langs nagenoeg het hele traject van de Kamerikse Wetering is slecht te noemen. De opdrachtgever is voornemens om de klasse-3 specie, die vrijkomt bij het baggeren van de wetering, ter plekke te gaan hergebruiken voor bermverbreding. Door gebruikmaking van Geotube kan de specie hydraulisch worden gebaggerd (weinig overlast, geen afzetting van de weg) en snel worden geborgen en geconsolideerd, zonder tussenkomst van ontwateringsdepots. Na consolidatie kan herprofilering plaatsvinden, waarbij de tubes worden afgedekt met een schone grondlaag.

aanleg berm klasse 3 specie

PROMECO BV Baggerspecie in Geotube advies en begeleiding door innovatieve professionals

Postbus 94 5740AB Beek en Donk telefoon 0492-463903 fax 0492-465025 info@promeco.nl www.promeco.nl

Bagger in Geotube®: ecologische oever  
Bagger in Geotube®: ecologische oever  

Baggerspecie in Geotubeadvies en begeleiding door innovatieve professionals

Advertisement