Page 1

Primavera Yazılımında Menü ve Komutların Kullanımı İle İlgili Kısa Notlar Hande Didem Salkım İnşaat Mühendisi


1. FILE (DOSYA) Standart dosya işlemlerinin (yeni dosya oluşturma, var olan bir dosyayı geri çağırma ya da üzerinde çalışılan dosyayı kapatma) yer aldığı bölüm Proje hakkında genel bilgilerin (başlama-bitiş tarihi, proje ve firma isim bilgileri vb.) yer aldığı bölüm Çıktı ayarlarının yapıldığı standart seçeneklerin (sayfa yapısı, çıktı ön izleme, çıktı menüsü, çıktı ayarları) yer aldığı bölüm Ekran görüntüsünün ön izlemesi Üzerinde çalışılan P3 dosyası ile ilgili mail işlemleri Dosyayı bir web sayfası olarak farklı kaydetme

Yakın zamanda üzerinde çalışılmış dosyalara erişim için listeleme yapılan bölüm Programdan tüm dosyaları kapatarak çıkış yapma 2


1.1. ADD a NEW PROJECT (YENİ BİR DOSYA OLUŞTURMAK) 4 KARAKTER OLMAK ZORUNDA

ACTIVITY ID BÖLÜMÜNDE “SUBP” OLARAK TANITILAN SUBPROJECT DEĞERLERİ

Proje Dosyasının; adı, versiyon numarası, başlığı ve projeyi yürüten firmanın isminin girildiği bölüm Planlama ünitesinin (saat, gün, hafta vb.), bir haftadaki çalışma süresinin, projenin başlayacağı tarihin belirlendiği bölüm Yeni oluşturulan projenin var olan bir proje grubuna ekleme seçeneği 3


1.2. OPEN a PROJECT (VAR OLAN BİR DOSYAYI AÇMAK)

Geri çağırılacak projede Activity ID değerleri değiştirilmek istenirse bu kutu işaretlenmelidir.

Var olan bir projeyi bulunduğu sürücü ve klasörü seçerek geri çağırma. (Network: bir ağ ortamı üzerinde bulunan dosyayı geri çağırmak için) Proje gruplarının ve alt gruplarının gösterildiği bölümdür. Ve en alttaki overview (genel bilgiler), options (layout ve filter seçenekleri) ve access (erişim ayarlarını) tuşları ile istenilen ayarlar yapılabilir. 4


1.3. PROJECT OVERVIEW (PROJE GENEL BİLGİLERİ) Proje hakkında genel bilgilerin (proje grubu, proje ve firma isim bilgileri, proje versiyon numarası, proje başlama-bitiş tarihi, proje kodları, hesaplamalardaki ondalık basamak sayı miktarı ve hedef proje bilgilerinin) yer aldığı bölümdür. Ayrıca bu ekranda projedeki aktivite sayısı, planlama ünitesi, veri tarihi ve hesaplanan erken bitişi tarihi de görülebilir.

5


2. EDIT (DÜZENLEME) Dissolve komutu aktivitenin kendisini silerek silinen bu aktiviteye ait Pred ve Succ aktiviteleri birbirine FS ile bağlar. Extract ise o akitiviteyi silmeden sadece ilişkilerini siler ve bu aktiviteye ait öncül ve ardıl aktiviteleri standart ilişki ile birbirine bağlar.

Standart kes-kopyala-yapıştır işlemlerinin yer aldığı bölüm. Ayrıca özel yapıştır (seçimli yapıştırma) ve resim kopyalama seçenekleri de mevcuttur. Aktivite düzenleme ve silme özelliklerinin yanı sıra Fill Cell (Hücreleri aynı karakter ile doldurma) seçeneğinin olduğu bölüm. Aktivitelerin ilişki mantığından çıkarılması işlemleri de (dissolve, extract) vardır. Aktivite ya da nesneleri arama ile ilgili komutlar Aktivitelerin tümünü seçmek ya da seçimi iptal etmek için kullanılan komutlar Seçili aktiviteleri sırasıyla FS ilişki tipi ile ilişkilendirmek ya da bu ilişkiyi kaldırmak için kullanılan komutlar

Sadece F3 komutu ile ilişkiler bar chart’ta gösteriliyorken aktiftir. İlişkilerin incelenmesi ve değişimi için özel bir menü açar.

Eklenmiş bir nesneyi düzenleme komutu ile dışarıdan bir nesneye link verme ve link yapıştırma ile ilgili komutlar mevcuttur. 6


2.1. FIND ACTIVITY (AKTİVİTE ARAMA SEÇENEKLERİ) Aktivite ID bilgisi önceden bilinen bir aktivite doğrudan ID değeri yazılarak bulunabilir. Eğer ID bilgisi bilinmeyen bir aktiviteye geçiş yapmak istenirse listeden o aktivite bulunarak seçilip arama yapılabilir. Mevcut layout içindeki aktiviteler ya da tüm aktiviteler arasında arama yapma seçenekleri mevcuttur.

7


3. VIEW (GÖRÜNÜM) PERT görünümüne geçiş ve layout ayarları ile ilgili menünün bulunduğu bölüm Aktivite formuna ya da aktivite detaylarına erişilebilen bölüm. Ayrıca kaynaklara ait grafik ve tablo şeklinde bilgilere doğrudan ulaşabilecek komutların da yer aldığı bölümdür. Çubuk diyagramında ilişkilere ait okların görülmesi için (Relationships) ilerlemeye vurgu yapmak için Progress Spotlight ve çubuk diyagramında ilerleme eğrisini görmek için Progress Line seçilir. Çubuk diyagramının sağ üst köşesindeki tarih bilgisi için Datometer, araç çubuğu için Toolbar, sayfa aralıkları için Page Breaks ve 1000’lik ayracı için Thousands Seperators seçilir. Dosyaya dışarıdan eklenmiş resim, metin dosyası vb. dosyaların görünümü ile ilgili ayarların bulunduğu bölüm

Dosyaya erişimde olan kullanıcıları gösterir. 8


3.1. LAYOUT (GÖRÜNÜM AYARLARININ KAYDEDİLMESİ) Üzerinde çalışılan İş Programı dosyasında çeşitli görünümler oluşturup bu görünümleri ileride tekrar kullanmak amacıyla kaydetmek ve gerektiğinde geri çağırmak için oluşturulmuş layout sistemine ait komutların olduğu alt menüdür. Yeni bir layout oluşturmak, mevcut layout’u geri çağırmak, görünümü kaydetmek, layout dosyasını farklı kaydetmek, başka bir projeden layout aktarımı yapmak ve istenilen layout’u silmek gibi seçenekler mevcuttur. Layoutların geri çağırılması sırasında filtreleme ve organize etme gibi işlemlerin uygulanması isteniyorsa Options bölümü kullanılır. Aktif layout’un temel layout olması istenirse de Make Default kullanılır. 9


3.2. ACTIVITY DETAIL (AKTİVİTE DETAYLARI)

Aktivitelere ait detaylar ile ilgili pencerelerin açılıp kapanmasını sağlayan atama komutlarının bulunduğu alt menüdür. Bütçe Bilgileri, Aktivite Kodları, Kısıtlamalar, Maliyet, Ek Kod Bilgileri, Süreç-Zaman, Kayıt (Notlar), Öncül, Ardıl ve WBS pencereleri açılıp kapatılabilir. Açılmış tüm pencereleri tek seferde kapatmak için de Close All kullanılır.

10


3.3. ACTIVITY FORM (AKTİVİTE FORMU) (F7) Aktivite Formu kullanılarak bir önceki ve sonraki aktiviteye geçiş yapılabilir. Aktiviteye ait bolluk değerleri de buradan takip edilebilir. (TF,toplam bolluk) (FF,serbest bolluk)

Aktivitelere ait tüm bilgilerin atamasının yapılabildiği bölümdür. Aktiviteye ait planlama verilerinin; aktivite numarası (ID), aktivite tanımı (Description), aktivite süresi (OD), takvim (Cal), aktivite tipi (Type), aktivite kodları (Codes), kaynaklar (Res) , öncül (Pred) ve ardıllar (Succ), kısıtlamalar (Constr) ve WBS gibi değerlerin o aktiviteye ataması buradan yapılabilir. İlerleme sürecinde de gerçek başlama-bitiş değerleri (ASAF), aktivitenin tamamlanması için kalan süre (RD) ve tamamlanma yüzdesi (Pct) değerleri de bu form kullanılarak sisteme girilebilir. İlerleme sürecinde eğer bir aktivitede duraklama (Suspend) ve yeniden başlama (Resume) gibi işlemler yapılacaksa, tarihler (Dates) bölümünden bu bilgiler girilebilir.

11


3.3.1. ACTIVITY FORM SUB-MENUS (AKTİVİTE FORMU ALT MENÜLERİ) View menüsü altındaki Activity Detail bölümündeki alt seçeneklere Aktivite Formu sayesinde de ulaşılabilir.

12


4. INSERT (EKLE) İş programına bir aktivite ekleme ya da mevcut bir aktiviteye kaynak ataması yapma komutları

Sisteme girilecek aktivitenin kendisinden önce girilen aktiviteye otomatik olarak FS mantığı ile ilişkilendirilmesi istenirse Autolink seçilir. Mevcut görünümde sayfa arası ekleme ya da tüm sayfa aralarını silme komutları İş programına nesne (resim veya metin dosyası vb.) ekleme komutu

13


5. FORMAT (BİÇİMLENDİRME) Veri giriş ekranındaki kolonlar ile ilgili ayarların yapıldığı Columns ve çubuk diyagramı ile ilgili biçimlendirmelerin yer aldığı Bars komutları ile sadece seçili çubuklarda işlem yapma (Selected Bars) ve özet çubuklar ile ilgili ayarların (Summary Bars) bulunduğu bölümdür. Aktivitelerin belirli değerlere göre organizasyonu (Organize, Reorganize Now) ve ekranda sadece istenilen aktivitelerin görünmesini sağlamak için kullanılan komutlar (Filter, Run Filter Now) Aktivitelerin belirli kodlara göre özetlenmesi ile ilgili komutlar (Summarize:Tek bir aktivite grubu, Summarize All:Tüm aktiviteler için) Çubuk diyagramında zaman gösterimi ile ilgili biçimlendirme yapmak için Timescale, diyagramda dikey ve yatay çizgileri biçimlendirmek için Sight Lines, veri bölümünde satır yüksekliği ayarları için Row Height, tüm renk ayarları için Screen Colors komutları kullanılır Tüm yazı tipi ayarları için Fonts, tarih gösterimi ile ilgili tüm ayarlar için Dates komutları kullanılır. 14


5.1. COLUMNS (KOLON SEÇENEKLERİ) (F11)

Ekranda hangi kolonların görüntüleneceği, veri türüne (Data) göre belirlenir. Bu kolonlara ait başlıklar (Title), kolon genişlikleri (Width), metnin hangi yöne yaslanacağı (Align) ve metinlerin hangi yazı tipleri ile gösterileceği seçilir. Column title font bölümünde de kolon başlıklarına ait yazı tipi seçilir.

15


5.2. BARS (ÇUBUK DİYAGRAMI BİÇİMLENDİRME)

Kritik aktivitelerin uç noktalarda ve çubuklarda gösterimi

Çubukları belirli aktivite kodlarına göre otomatik olarak renklendirme seçenekleri sunar. Tüm çubuklar için geçerli olacak şekilde uç noktaları tek seferde biçimlendirme seçenekleri sunar.

İlerlemenin mevcut ve hedef projede gösterimi ile ilerlemenin kalan süre değeri ya da tamamlanma yüzdesine göre gösterimi

Çubuk diyagramında verilerin gösteriliş biçimleri ile ilgili ayarları yapabilmek için önce istenilen amaca yönelik çubukları oluşturmak gerekir. Defined bars bölümünde bu tanımlama işlemi yapılabilir. Visible: çubuğun diyagramda görünür olması için, Key: öncelikli olan çubuğu ifade etmek için, Progress: ilerleme bilgilerinin çubukta gösterilmesi için, Critical: çubukta kritik aktivitelerin görünür olması için ve Neck: çalışma yapılmayan günleri çubukta belirginleştirmek için seçilir. (Also neck for seçenekleri ile tatil ve hafta sonu günleri de buna eklenebilir.)

16


5.2.3. MODIFY BAR DEFINITION - STRUCTURE (ÇUBUK BİÇİMLENDİRME TANIMLAMALARI – GENEL YAPI) Eklenilen çubuk ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm. Çubuk uç noktalarında hangi verilerin olacağı Structure bölümünde seçilir. Boyutlandırma (Size) ve yerleşim (Position) ile ilgili ayarlar ve çubuk rengi (Bar Color) gibi seçenekler vardır. Sol alt köşedeki Endpoints kısmında yapılan ayarlar sadece tanımı yapılan çubukta geçerli olur ve diğerlerini etkilemez. Sağ üst köşedeki Position ayarı ile çubuğu yukarıdan aşağıya hangi konumda yer alacağı belirlenir.

17


5.2.2. MODIFY BAR DEFINITION – LABEL (ÇUBUK BİÇİMLENDİRME TANIMLAMALARI - ETİKET) Etiketler bölümünde çubuk çevresinde istenilen bölümde (Position) ait olduğu aktiviteye ait bilgilerin (Activity Data) yer alması sağlanabilir.

18


5.2.3. BARS – ENDPOINTS (ÇUBUK UÇ NOKTALARINI BİÇİMLENDİRME) Üzerinde işlem yapılan çubuğa ait uç nokta biçimlendirme seçenekleri mevcuttur. Başlangıç (Start) ve bitiş (Finish) uçlarına ait şekiller ve renkler bu bölümden seçilebilir. Mevcut proje (Current) üzerindeki çubuklar için işlem yapılabildiği gibi hedef projeye (Target) ait çubuklar üzerinde de çalışılabilir. Early (En erken), Late (En Geç) ve Actual (Gerçekleşme) tarihleri için ayrı ayrı biçimlendirme yapılabilir. 19


5.3. ORGANIZE (AKTİVİTELERİ ORGANİZE ETME) WBS değerlerinin seviyelerine göre aktiviteleri organize etme olanağı sağlar.

-Grup değerlerinin tek satırda gösterimi -Otomatik olarak yeniden organize etme -Activity Code değeri olmayan aktiviteleri de gösterme seçenekleri

Organize işlemleri sırasında satırlarda kod değeri ya da tanımın yazılıp yazılmaması ve çubuk diyagramında ayraçların çizgiler ya da bantlar olup olmayacağı gibi ayarları içerir.

Aktiviteleri gruplandırarak organize etmek için aktivitelerin verileri (Activity data item) ya da Work breakdown değerleri kullanılabilir. Gruplandırma yapılacak aktivite veri kriterleri daha önceden activity codes bölümünde tanımlanan değerler arasından belirlenir. Order, verilerin azalan ya da artan değerleri ile organize etmeyi sağlar. Font, Bkgrnd ve Text bölümünden yazı tipi ve renk ayarları yapılır. Total bölümünde grup toplamlarının gösterimi açılıp kapatılabilir. Sort By bölümünden ise aktivitelerin hangi verilere göre sıralanacağı ile ilgili seçenekler vardır. 20


5.4. FILTER (AKTİVİTELERİN FİLTRELENMESİ) Aktivitelerin filtreleneceği veri kriterleri yeni bir filtre eklenerek ya da mevcut taslak filtreler kullanılarak belirlenir. Replace seçeneği ile ekrandaki aktivitelerin yerine filtrede belirlenen aktiviteler getirilir. Add seçeneği ile ekrandaki mevcut aktiviteler korunur ve filtrede belirlenenler bunlara eklenir ve Remove ile de filtrede belirlenen aktiviteler ekrandan kaldırılır. Select seçeneği ile de filtrelenecek aktivitelerin ekranda toplu seçimi yapılır. Transfer ile başka bir dosyadaki filtreleme seçenekleri bu dosyaya aktarılabilir.

21


5.4.1. FILTER MODIFY SPECIFICATION (FİLTRELEME SEÇENEKLERİ)

-Filtreleme için kriter bölümünde tek bir seviye (Level) yeterli olmazsa 4 seviyeye kadar filtreleme tanımlanabilir. -Filtreleme kriterlerinin hepsinin aynı anda geçerli olması için All, herhangi birisinin tek başına yeterli olması durumunda Any seçilmelidir.

Filtreme kriterleri aktivitelere atanan verilere göre yapılır. Metinsel ve sayısal değerlere göre filtreleme yapılabilir. Filtreleme de Eşitlik (EQ, NE), Büyüklük-Küçüklük (GT,LT), Aralık (WR,NR) ve İçerik (CN,SN) seçenekleri mevcuttur. Sayısal filtreleme ve aralık kriterine göre filtrelemede en düşük değer (Low Value) ile en yüksek değer (High Value) tanımlanır.

22


5.5. SUMMARIZE ALL (AKTİVİTELERİ ÖZET OLARAK GÖRÜNTÜLEME) Organize işlemi sonrasında oluşan grup başlıklarını tek bir seferde özet görünüme getirmek için Summarize to listesinden istenilen activity code değeri seçilir. Eğer sadece işaretlenmiş bazı grup başlıklarının özetlenmesi isteniyorsa başlıklar seçiliyken Highlighted bands komutu ile istenilen işlem gerçekleştirilebilir.

23


5.6. TIMESCALE (ZAMAN GÖRÜNÜMÜ İLGİLİ AYARLAR)

Tarih bölümünün en üstünde standart olarak yılların gösterimi yerine belirli bir ordinat noktası seçilerek , seçilen bu tarihten itibaren geçen süreye göre tarih görünümü oluşturmak için kullanılır.

Çubuk diyagramının zaman aralıklarına göre gösterimi yapılan bir bölümdür. Bu bölümün hangi zaman aralıkları içerisinde gösterileceğini belirlemek için Timescale seçenekleri değiştirilmelidir. Density bölümünde belirlenen zaman aralıklarında ekranda daha detaylı ya da daha az detayda çalışma ayarı yapılır. (Zoom mantığına benzer bir şekilde çalışır.) Start date ve End date bölümünden çubuk diyagramının hangi tarih aralığında gösterileceği belirlenir. Calendar dates bölümünde ise hangi tarih birimi (gün, hafta, ay) ile çalışılacağı belirlenir. 24


6. TOOLS (ARAÇLAR) Schedule (Hesaplama), Level (Kaynak Dengeleme), Global Change (Toplu Değişim) ve Update Progress (İlerlemeyi Güncelleme) komutlarının yer aldığı bölümdür. Ayrıca Store Period Performance komutu belirli bir tarih noktasında ilerleme bilgisini kaydedip saklamak için kullanılır. Raporlama seçeneklerinin bulunduğu bölümdür. Tablo şeklinde raporlar (Tabular) ya da grafiksel (Graphic) raporlar alınabilir. P3’ün eklenti yazılımlarına (Look, Infomaker) erişilen bölümdür. Update Data Dictionary komutu ile dataların (act. Codes., resources, calendar vb.) güncellenmesi işlemi yapılır. Web Publishing Wizard ile internet ortamına aktarım işlemleri, MPX Conversion Utility ile Ms Project dosyası dönüşüm işlemleri yapılır.

P3 dosyası üzerinde yapılacak (kopyalama, silme, yedekleme vb.) işlemlerle ilgili Project Utilities menüsü ve Fragnet yer alır. P3 ile ilgili ayar ve seçeneklerin olduğu bölümdür. Projeye giriş çıkışların ve değişimlerin kaydedildiği bölümdür. Fragnet, seçilen aktiviteleri belirli bir kod altında gruplayarak ileride bu aktivitelerin toplu şekilde tek bir işlemle tekrar geri yüklenebilmesi amacıyla program içinde saklamaya yarar. Store komutu ile seçili olan aktiviteler saklanırken, Retrieve komutu ile geri çağırılırlar.

25


6.1. TABULAR REPORTS (TABLO ŞEKLİNDE RAPORLAR) Süreç ile ilgili raporlar alınmak istenirse Schedule, kaynak dağılımları ve bilgileri ile ilgili rapor alınmak istenirse Resource (Loading) ve maliyet ile ilgili raporlar için de Cost (Loading) seçilir. İsteğe göre bazı özel raporlar hazırlamak için Report Writer kullanılabilir. Matrix seçeneği ile de matrisler şeklinde aktivite ve kaynak bilgilerine ait raporları alınabilir. Aynı anda birden fazla raporu alabilme özelliği Raporların gösterim ve çıktı ayarları

26


6.2. GRAPHIC REPORTS (GRAFİK ŞEKLİNDE RAPORLAR) Çubukların gösterimi yardımıyla grafiksel rapor alabilmek için Bar, aktiviteler arası ilişkiler ile ilgili rapor alabilmek Timescaled Logic (belirli bir zaman aralığında) ya da Pure Logic (zaman aralığı sınırlaması olmadan ) seçeneği kullanılır. Kaynak/maliyet dağılım ve profilleri ile ilgili rapor alabilmek içinse Resource and Cost kullanılır. Aynı anda birden fazla raporu alabilme özelliği Raporların gösterim ve çıktı ayarları

27


6.3. PROJECT UTILITIES (PROJE ARAÇLARI) Proje dosyasının kopyalanması (Copy) , silinmesi (Delete) ve yedeklenmesi (Back Up) gibi işlemler ile yedeklenmiş bir dosyanın geri getirilmesi gibi işlemlerin yapılabildiği bölümdür. Merge komutu ile başka bir projeyi üzerinde çalışılan aktif projenin içersine eklemek ya da Summarize komutu ile seçilen projenin özet bilgilerini gösteren yeni bir proje dosyası oluşturur. Veya seçilen birden fazla projeyi belirli kriterlere göre birleştirerek projelerin tamamına ilişkin özet bilgiler gösteren yeni bir proje dosyası oluşturmak mümkündür. Planlaması yapılan projede bir hedef proje oluşturur.

Dışarıdan bir dosyadan veri almak için (Import) ve dışarıya veri aktarmak için (Export) kullanılan komutlar 28


6.3.1. COPY (PROJE KOPYALAMA) -İstenilen bir projenin birebir kopyasını çıkartmak için bu komut kullanılabilir. “From” bölümünde kopyası alınacak dosya seçilirken, “To” bölümünde de yeni dosyaya ait bilgiler girilir. Yeni dosyaya ait dosya ismi Project Group kutusuna yazılmalıdır. -Eğer sadece bazı aktivitelerin kopyalarının yeni dosyaya aktarılması istenirse oluşturulan filtreler, Filter listesinden seçilebilir. -Proje içerisinde oluşturulmuş alt projelerden birinin bir kopyası alınmak istenirse, Projects listesinden ana proje yerine istenilen alt proje seçilmelidir. Bu işlemde proje grubunun ismi “To” bölümünde Project Group kutusuna aynen yazılmalı ve alt projeye ait isim ise Project Name kutusuna yazılmalıdır. Ayrıca yeni oluşturulacak alt projeye ait Project ID bilgisi “To” bölümünde ilgili kısma 2 karakter olacak şekilde girilmelidir.

29


6.3.2. BACK UP (PROJE YEDEKLEME) İlk önce “From” bölümünden yedeklenecek projelerin disk üzerindeki yeri Browse komutu ile belirlendikten sonra proje listesinden yedekleme işlemi yapılacak proje seçilir. Ve daha sonra “To” bölümünde yine Browse komutu ile yedek dosyasının disk üzerinde hangi yol üzerinde oluşturulacağı belirlenir. Yedek dosyasının boyutu küçültülmek istenir ve ayrıca yedek dosyası tek bir dosya şeklinde saklanmak istenirse Compress files komutu kullanılabilir. Dosyaya erişim izinleri bilgisi yedek dosyasında kaldırılmak istenirse de Remove access list during backup komutu kullanılabilir. 30


6.3.3. RESTORE (YEDEKLENMİŞ BİR PROJEYİ GERİ GETİRME) Geri getirme işleminde ilk önce yine Browse komutu ile yedek dosyalarının disk üzerindeki adresi gösterilir. Listeden geri getirilecek proje dosyası veya dosyaları seçilir. Alt bölümde dosyaların hangi klasöre yedekleneceği belirlenir.

-Geri getirilecek dosya içerisindeki veri kütüphanelerinde yeni değerler tanımlanmışsa sadece bu yeni değerleri mevcut projenin içerisine kopyalamak için Merge dictionaries from projects kutusu işaretlenmelidir. -Yedek dosyası içerisindeki layoutları ve raporları daha önceden mevcut olan projenin içine kopyalamak veya mevcut olanların üzerine yazmak istenirse Restore layout, tabular report and graphic report specifications kutusu işaretlenmelidir. -P3 backup işlemi sırasında standart olarak aktivitelerin başka proje dosyalarındaki aktivitelerle olan ilişkilerini kaydeder. Geri getirme işlemi sırasında bu ilişkiler aynen saklanmak istenirse Restore external relationships from projects kutusu işaretlenmelidir. Bu dış İlişkileri silmek için işaret kaldırılır.

31


6.3.4. TARGETS (HEDEF PROJELER)

Hedef dosyası oluşturulduktan belirli bir süre sonra planlama aşamasındaki hedefte değişiklik olması halinde mevcut iş programı güncellenir. Bu güncelleme bilgilerinin hedef dosyasına da aktarılması istenirse Update komutu kullanılır.

Planlama aşamasının sonunda istenilen iş programına ulaşıldığı anda hedeflerin belirlendiği iş programı dosyası saklanılmalıdır. Bu dosya yürütme aşamasında karşılaştırma işlemi sırasında kullanılacaktır. Hedef dosyası alındığı veri tarihindeki (Data Date) tüm bilgileri saklar. Hedef projesi alırken listede Target bölümüne proje dosyasının isminden farklı bir isim yazılmalıdır. En fazla 2 kez hedef dosyası oluşturulabilir.

32


6.3.5. EXPORT (DIŞA VERİ AKTARIMI) Dışa veri aktarımı için P3 içerisinde standart tanımlamalı seçenekler vardır. Bu seçenekler aktivitelere ait veriler ile aktivitelere ait ilişkiler üzerine 2 farklı şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca aktarım yapılacak dosya biçimine (Lotus, Dbase, ASCII) göre de 3 farklı şekilde hazırlanmıştır. Eğer istenirse sadece Modify komutu ile standart seçeneklerde değişiklik yapılabilir ya da Add komutu ile sıfırdan istenilen ayarlar yapılacak şekilde yeni bir aktarım seçeneği oluşturulabilir. Aktarım seçeneği istenilen şekilde hazır ise bu ekranda Run komutu ile doğrudan aktarım işlemi yapılabilir.

33


6.3.5.1. EXPORT CONTENTS (DIŞA VERİ AKTARIM BİLGİLERİ) Aktarım ayarların Content bölümünde aktarımı yapılacak veriler belirlenir. 2 seçenek vardır. Export bölümünde: -Contents of list seçiliyken aktivitelere atanan veriler arasından aktarımı yapılacak olanlar seçilir. Bu noktada Schedule bölümünde verilerin hedef dosyası (Target) ya da mevcut güncel projeden (Current) hangisine ait olacağı belirlenir. -Successor relationships seçilirse sadece aktivitelere ait ilişkilerin bir listesi bir dosyaya aktarılır.

34


6.3.5.2. EXPORT FORMAT (DIŞA VERİ AKTARIMI DOSYA BİÇİMİ)

Name bölümüne dosya ismi dosyanın gönderileceği diski, klasörü ve dosya adını belirtecek şekilde tüm yolu gösterir biçimde yazılması gerekir. Resimde görüldüğü gibi sadece dosya ismi yazılırsa aktarım işlemi yapılmaz. Type bölümünden DBF uzantılı dosya biçimi seçilmelidir. MS Excel 2003 yazılımı kullanılarak bu dosya tipi üzerinde değişiklik yapılabilmekte ve dosya kaydedilmektedir. Excel ile geri aktarım yapabilmenin tek yolu bu yöntemdir.

Format kısmında Output file bölümünde aktarım yapılacak dosyanın adı (Name) ve tipi (Type) belirlenir. Sort By listesinden seçilen veri kriterlerine göre aktivitelerin aktarım dosyasında nasıl sıralanacağını belirlenebilir. Date format bölümünden tarihlerin standart takvim görünümünde aktarımını yapmak için Calendar seçeneği seçilir. Tarih değerlerinin işin hangi çalışma periyodu kısmına ait olduğunu gösteren bilgi için Workperiods kutusu da işaretlenmelidir. Gerçekleşme verilerinin (Actual values) belirli periyotlardaki değerleri için Period kutusu, güncel tarihteki değerleri için To date kutusu işaretlenmelidir. Kaynak ve maliyet bilgileri Resource/cost bölümündeki seçeneklerle özetlenmiş (Summarize) ya da detaylı (Detail) olarak aktarılabilir. 35


6.3.6. IMPORT (İÇE VERİ AKTARIMI) Geri aktarım bölümünde de benzer şekilde hazır aktarım seçenekleri vardır. Burada dosya isimleri ilgili oldukları konulara göre verilmiştir. Yine dosya formatına göre ek seçimler sunulmuştur.

36


6.3.6.1. IMPORT CONTENT (İÇE VERİ AKTARIMI DOSYA SEÇİMİ) İçe veri aktarımı ayarlarında sadece programa aktarımı yapılacak dosyanın disk üzerinde bulunduğu adres ve dosyanın ismi doğru uzantı bilgisi ile hatasız bir şekilde yazılmalıdır.

37


6.4. OPTIONS (SEÇENEKLER)

Maliyet hesaplaması ile ilgili ayarları yapmak için Autocost Rules, özet proje oluşturma ile ilgili ayarlar için Summarization ve Kazanılmış Değer analizi ile ilgili ayarları yapmak için Earned Value komutları kullanılır. Aktivite ekleme ile ilgili ayarlar için Activity Inserting, Kritik aktiviteler ile ilgili ayarlar için Critical Activities seçilir. Araç çubuklarını özelleştirmek için Toolbar, dil seçenekleri için Set Language, erişim şifresi değişikliği için Change Password ve standart aktivite kod bilgilerini belirlemek için Default Activity Codes komutları kullanılır. 38


6.4.1. ACTIVITY INSERTING OPTIONS (AKTİVİTE EKLEME SEÇENEKLERİ) Aktivitelerin sisteme girilmesi sırasında aktivite ID bilgilerinin otomatik olarak istenilen sayısal artış miktarları ile atanması istenirse Automatically number activities kutusu işaretlenir ve Increment (Artış miktarı) bölümüne istenilen değer girilir. Her yeni aktivitenin eklenmesi sırasında aktivite formunun otomatik olarak açılması istenirse Use activity form when inserting an activity kutusu işaretlenir.

39


6.5. SCHEDULE (HESAPLAMA – F9)

Planlama aşamasında bu değer çok önemli değildir. Ancak yürütme aşamasında bu değerin doğru girilmesi önem arz eder. İlerleme bilgilerinin geldiği tarihten bir gün sonrası veri tarihi olarak belirtilmelidir. Aksi takdirde ilerleme bilgilerinin geldiği gün ile ilgili değerler hesaba katılmaz.

Aktivitelere atanan süreç, kaynak ve ilişki bilgilerinin tüm projeyi etkileyecek şekilde belirli bir veri tarihinde hesaplatılması işlemi için Schedule komutu kullanılır. Klavyeden F9 tuşu ile erişim yapılırsa işlemler sırasında program kayıt raporları sunmadan hızlı bir şekilde hesaplama işlemini tamamlar. Bu yöntemde sadece veri tarihi (Data date) üzerinde değişiklik yapılabilir ve başka bir ayar seçeneği yoktur.

40


6.5.1. SCHEDULE (HESAPLAMA ve HESAPLAMA SEÇENEKLERİ) Tools menüsü altından Schedule komutunun seçilmesi halinde hesaplama işlemi ile ilgili ayarlara erişilebilecek şekilde bir pencere açılır. Bu noktada ek olarak Options bölümünde hesaplama ayarları ile ilgili ileri düzey seçenek ve opsiyonlar vardır. İstisnai durumlar dışında genelde bu bölümdeki ayarların değiştirilmesine gerek yoktur.

Hesaplama işleminin sonunda, yapılan işlemlerin detayı ile ilgili gerek bilgi amaçlı gerekse uyarı amaçlı raporlar alınmak istenirse Scheduling report kısmında istenilen ayarlar yapılabilir. Aktivitelere atanan kısıtlamalar ile ilgili uyarı bilgileri için Constraints, ilişkilendirilmemiş ucu açık aktivitelere ait bilgi için Open ends ve ilişkilendirme mantığının dışarında gelişme gösteren aktivitelerin listesini görebilmek için ise Activities with out-ofsequence progress kutusu işaretlenmelidir. Hesaplama işlemi sonrasında veriler ile ilgili raporlar alınmak istenirse Run report series bölümünde istenilen rapor serisi seçilir. Ancak daha öncesinde raporlar bölümünde tabular ve graphic reports kısmında bulunan Production bölümünde rapor serilerinin tanıtılması gerekir.

41


6.6. GLOBAL CHANGE (TOPLU DEĞİŞİM) Çok fazla sayıda aktivite içeren bir iş programında, aktivitelere atanan verilerde toplu değişiklik yapılması istenildiği zaman Global Change komutu devreye girer. Hali hazırda temel bilgilere ait toplu değişim formatları standart bir şekilde yüklenmiştir. Ancak isteğe özel değişiklikler yapmak için modify ya da add komutu ile istenilen değişim komutları hazırlanabilir. Standart işlem başlatma tuşu Run komutunun yanı sıra toplu değişimin sonuçlarını herhangi bir değişiklik yapmadan deneme amaçlı görmek için Trial Run komutu da kullanılabilir.

42


6.6.1. GLOBAL CHANGE SPECIFICATIONS (TOPLU DEĞİŞİM ÖZELLİKLERİ) Düzenleme bölümünde Specifications kısmında toplu değişikliği yapılacak olan veriler belirli kriterlere göre (Data Item+Criteria) eğer (If) komutu ile belirlenir. Then bölümünde ise, eğer kısmında şart koşulan kuralın sağlanılması halinde yapılacak işlemler (Operation) belirlenirken, şartın sağlanamaması durumunda Else kısmı devreye girer. If bölümünde tanımlanan tüm şartların tek seferde hep beraber sağlanması istenirse Selection criteria kısmından “All” seçilmelidir. Global change komutunun etkileyeceği aktiviteleri seçmek için ise Selection bölümü kullanılır. 43


7. DATA (VERİ) İş programında etkili olacak takvim ayarlamalarının yapıldığı bölüm olan Calendars, aktiviteleri tanımlamak için oluşturulacak kodların girildiği bölüm Activity Codes ve iş kırılım yapısının oluşturulduğu WBS bölümü yer alır. Ayrıca projeye ait bazı temel ön bilgilerin (Proje müdürü, projenin yürütüleceği yer vb.) tanıtıldığı bölüm olan Project Codes bölümüne de bu menüden erişilir. Kaynakların sisteme tanıtıldığı bölüm Resources, bu kaynakların kullanım miktarlarının zaman aralıklarına göre değişiminin belirlendiği Resource Curves (Kaynak Kullanım Eğrileri) ve mali hesap takibi için kullanılacak kodları oluşturmak için kullanılan Cost Accounts bölümü bulunur. Kullanıcının kendi istekleri doğrultusunda aktivitelere ve kaynaklara atamak üzere çeşitli kodlama sistemleri oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş Custom Data Items bölümüne de bu menüden erişilebilir. 44


7.1.1. CALENDARS (BASE) (TAKVİMLER) (TEMEL) Base bölümünde iş programında aktivitelerde veya kaynaklarda kullanılacak tüm takvim tipleri Add komutu ile oluşturulur. Standard bölümünde seçili takvim için geçerli olacak şekilde haftanın çalışma günleri belirlenir. Holidays kısmında yine seçili takvim için geçerli olacak şekilde tatil günleri belirlenir. Bu ekranda takvim altında kalan bölümde bulunan Work ve Nonwork tuşları ile takvim üzerinde seçili günler çalışma günü ya da tatil olarak belirlenebilir. Takvim üzerinde çalışma yapılmayacak günler koyu renkle gösterilirken istisnai çalışma günleri E harfi ile işaretlenir. Tekrarlanan tatiller ise R harfi ile ifade edilir. Global Calendar seçeneği ise tanımlanan tüm takvimlerin hepsinde geçerli olacak tatil ve çalışma günlerini atamak için kullanılır. Global takvimde tanımlanan bir tatil G harfi ile gösterilir. 45


7.1.2. RESOURCE CALENDARS (KAYNAK TAKVİMLERİ) Kaynakların aktivitelere atanan takvimlerden ayrı olarak kendilerine ait takvimleri olması gerekiyorsa Resource bölümünde ilgili kaynağa istenilen takvim atanır. Kaynaklara bu menüden takvim atamak yeterli değildir. Kendilerine ait takvimlerin geçerli olabilmesi için ilgili oldukları aktivitelerin tipleri (Indepedent ya da Meeting) olarak belirlenmelidir. Aktivitenin standart olan Type tipinde kalması halinde kaynakların takvimleri geçerli olmayacak ve aktivitenin kendisine atanan takvim hakim olmaya devam edecektir.

46


7.2.1. ACTIVITY CODES (AKTİVİTE KODLARI)

Bu kutunun seçili olması halinde, aktivitelere aktivite kodları atanırken bu sözlükte tanımlanan Activity codes sisteminin dışında kalan bir kod değeri girilirse P3 otomatik olarak uyarı verir ve bu değerin sözlüğe eklenmesini ister.

Aktiviteleri daha detaylı bir şekilde tanımlamak, onları belirli veri kriterlerine göre sınıflandırmak ya da aktivitelere proje ile ilgili bazı bilgiler yüklenmek istenirse Activity Codes sözlüğü oluşturulur. Bu kodlar aktivite ID değerlerini etkilemeden sadece aktivitelere atamak amacıyla oluşturulacaksa activity codes bölümü kullanılır. Codes bölümünde istenilen kodlama sistemi; Name (isim), Length (karakter uzunluğu) ve Description (Tanım) gibi değerler girilerek oluşturulur. Daha sonra bu başlıklar altında aktivitelere atanacak olan değerler Values bölümünde; Value kısmına Length bölümünde tanımlanan sayıda karakter ile girilir. Order bölümü ise bu verilerin öncelik sırasını belirler.

47


7.2.2. ACTIVITY ID (AKTİVİTE NO SİSTEMİ)

Bu bölümde toplamda 64 karakter uzunluğu limiti vardır.

Bu kutunun seçili olması halinde, aktiviteler eklenirken bu sözlükte tanımlanan Activity ID sisteminin dışında kalan bir ID değeri girilirse P3 otomatik olarak uyarı verir ve bu değerin sözlüğe eklenmesini ister.

Aktivitelere atanılan ID değerlerinin belirli veri kriterlerine göre otomasyon sistemi içerisinde girilmesi istenirse Activity ID bölümü kullanılmalıdır. Burada aktivitelere atanılacak maksimum 10 karakterli ID değerinin yapısı belirlenir. Verilerin girildiği sıralar ve verilerin uzunluk miktarları Activity ID değerini oluşturur. Activity Codes bölümündeki yapı ile aynı yapıya sahiptir. Ancak sadece ek bir özellik olarak alt proje oluşturma işleminin ilk adımı bu pencerede yapılır. Resimdeki gibi SUBP isimli ve 2 karakterli bir veri kriteri ilk sıraya (#1) yerleştirilirse Activity ID değerlerinin ilk 2 karakteri proje içerisindeki alt projelerin oluşumunda kullanılacak Project ID değerini oluşturur. Bu noktada alt projelerin önem sırasını yine Values kısmındaki Order belirler. 48


7.3. WBS (İŞ KIRILIM YAPISI)

WBS yapısı Structure bölümünde oluşturulur. İstenilen sayıda karakter ve ayraç seçimleriyle uygun indeks kodlama sistem yapısı oluşturulur. Ve Code menüsünde WBS sistemi ilgili WBS kodu ve tanımı ile oluşturulur.

İş programına dahil olan aktivitelerin indeksleme mantığı ile belirli bazı ana ve alt başlıklar altında toplanmaları istenirse iş kırılım yapısı (WBS) oluşturulur. Buradaki mantık aynı bir kitabın indeks bölümünde konu başlıklarının ve alt başlıkların belirli bir numara sistemi içerisinde verilmesi ile aynıdır. Aktiviteler ilgili oldukları konulara göre WBS değerleri alırlar ve böylece iş programı hakkında belirli konu başlıkları altında istenilen bilgilere daha az detayda olsa bile faydalı olacak şekilde ulaşılmış olur. 49


7.4. RESOURCES (KAYNAKLAR) Aktvitelere atanacak kaynakların tanımlamalarının yapıldığı sözlüğü oluşturmak için Resources bölümünde kaynakların ismi (Resource), birimi (Units), takvim değeri (Base) ve açıklaması girilir. Son olarak aktiviteleri süreç olarak yönlendirmesi istenilen kaynak(lar) için Driving kutusu işaretlenir. Prices bölümünde seçili kaynağın birim fiyatı Price/Unit kısmına girilir. Eğer zaman aralıklarında fiyat değişimleri öngörülüyorsa, girilen fiyatın belirli bir tarihe kadar geçerli olacağını ifade eder şekilde Through bölümünden istenilen tarih seçilir. Kaynakların kullanımına ait miktarsal kısıtlamalar koyulmak istenirse Limits bölümünde Normal ve Maksimum limit değerleri girilir. 50


8. WINDOW (PENCERE) Açık olan tüm pencereleri; basamaklı görünüme getirerek tek seferde görmek için Cascade, yan yana parçalar halinde görmek için Tile komutu kullanır. Arrange Icons küçültülmüş pencere görünümlerini düzenler. İsteğe göre aktivite kolonları arasında (Activity Columns Split) ya da çubuk diyagramı bölümünde (Bar-Area Split) araya ayraç koyarak birden fazla görünümü yan yana getirmek mümkündür. Tüm ekran görünümünü ikiye ayırmak için dikey olarak Vertical, yatay olarak da Horizantal Split seçilir. P3’te o an aktif olarak açılmış proje dosyalarının isimlerinin olduğu bölüm. Bu bölümden açık olan dosyalara (en fazla 4) erişim yapılabilir.

51


9. HELP (YARDIM) Standart yardım ayarlarının bulunduğu bölümdür. Farklı olarak programa ait yardımcı bir kullanım kılavuzu (Tutorial) bulunur. Tutorial komutu ile P3’ün haricinde bir yardım sistemi açılır. Bu bölümde önemli konu başlıkları ile ilgili faydalı bilgiler bulunur.

52

Primavera  

Primavera v3.1 notları